28 grudnia 2011

Prokuratorzy idą do Trybunału

Artykuł ze strony TVN24
 
- Nasz wniosek do Trybunału Konstytucyjnego będzie gotowy około 7 stycznia, złożymy go w Trybunale do połowy miesiąca - oświadczył wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury (ZZPiPP) prok. Jacek Skała. 
 
Prokuratorzy i sędziowie nie godzą się z zapisami ustawy okołobudżetowej, którą we wtorek podpisał prezydent. Przepisy "zamrażają" bowiem płace sędziów i prokuratorów.
Jacek Skała dodał, że prokuratorzy wskażą we wniosku m.in. na konieczność ochrony praw nabytych i zasadę niedziałania prawa wstecz. Zaznaczył, że do współpracy przy przygotowaniu skargi zostało zaproszone Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, które samodzielnie nie może występować do Trybunału.
ZZPiPP zapowiedział także, że w styczniu do Trybunału Konstytucyjnego trafi inna skarga związku - dotycząca zeszłorocznej nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych. Na początku grudnia decyzję o zaskarżeniu tych przepisów podjęła również Krajowa Rada Sądownictwa.

W ubiegłym tygodniu "Iustitia" apelowała do prezydenta Bronisława Komorowskiego o niepodpisywanie ustawy okołobudżetowej i skierowanie jej do TK.

Do zamrożenia

Zgodnie z podpisanymi przez prezydenta przepisami zmieniającymi niektóre ustawy w związku z realizacją ustawy budżetowej zamrożone miałyby być płace sędziów i prokuratorów.
Tymczasem w 2009 r. uchwalono przepisy przewidujące uzależnianie wynagrodzeń sędziów od ogłaszanego w Monitorze Polskim przez prezesa GUS przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale poprzedniego roku, a nie od kwoty bazowej określanej w ustawie budżetowej. Wysokość uposażeń prokuratorów z mocy ustawy jest powiązana z wysokością płac sędziowskich.

"Narusza zasady"

Według stowarzyszenia sędziów wejście w życie przepisów okołobudżetowych doprowadzi do naruszenia zasady niezależności sądów i niezawisłości sędziów, zasady państwa prawnego oraz zasady ochrony praw nabytych.

- Do chwili uchwalenia ustawy okołobudżetowej sędzia nie miał podstaw do układania swoich spraw przy uwzględnieniu innego poziomu uposażenia (...) sędziowie zostali zaskoczeni projektem i uchwaloną praktycznie w przeddzień Nowego Roku ustawą okołobudżetową - wskazywała w piątek "Iustitia".

Bez przedstawienia powodów

Przeciwko zamrożeniu wynagrodzeń wypowiedziały się także niedawno zgromadzenia prokuratorów w prokuraturach apelacyjnych z Gdańska, Krakowa i Katowic. Rozwiązania te krytykowała również Krajowa Rada Sądownictwa.
Zdaniem Rady projektodawca nie przedstawił powodów, dla których zamierza nie dopuścić do ewentualnej waloryzacji wynagrodzeń sędziowskich. Zamrożenie wynagrodzeń krytykowało też Stowarzyszenie Sędziów Themis.

Żeby zrealizować budżet

Ustawa okołobudżetowa zawiera zmiany w przepisach, konieczne do realizacji budżetu państwa w 2012 r. Oprócz kwestii wynagrodzeń ustawa przewiduje m.in. podwyżkę akcyzy na olej napędowy i wyroby tytoniowe oraz likwidację tzw. lokat antybelkowych.

Ponadto przewidywane jest zamrożenie w 2012 r. wysokości przyszłorocznych odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Chodzi o fundusz, z którego pracodawca dofinansowuje np. wypoczynek lub zapomogi dla najuboższych pracowników.  

1 komentarz:

 1. POSTANOWIENIE
  z dnia 13 grudnia 2011 r.
  Sygn. akt K 24/11

  Trybunał Konstytucyjny w składzie:

  Małgorzata Pyziak-Szafnicka – przewodniczący
  Zbigniew Cieślak
  Maria Gintowt-Jankowicz
  Marek Kotlinowski
  Stanisław Rymar – sprawozdawca,

  po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 13 grudnia 2011 r., wniosku grupy senatorów o zbadanie zgodności:
  art. 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1726), w zakresie, w jakim z powodu uzyskiwania przez emeryta przychodu z tytułu zatrudnienia kontynuowanego po nabyciu prawa do emerytury bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą skutkuje zawieszeniem prawa do emerytury również wobec emerytów, którzy nabyli prawo do emerytury na mocy wcześniejszych przepisów bez konieczności rozwiązywania stosunku pracy, z art. 2, art. 21 i art. 64 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz z art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Dz. U. z 1995 r. Nr 36, poz. 175, ze zm.),

  p o s t a n a w i a:

  na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417, z 2009 r. Nr 56, poz. 459 i Nr 178, poz. 1375, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654) umorzyć postępowanie ze względu na niedopuszczalność wydania wyroku.


  II

  Trybunał Konstytucyjny zważył, co następuje:

  Zgodnie z art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności ustawy z Konstytucją może wystąpić między innymi grupa 30 senatorów. Wnioskodawcą w niniejszej sprawie była grupa senatorów Senatu VII kadencji. W chwili wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego wnioskodawca miał legitymację do zainicjowania postępowania przed Trybunałem.
  Zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2011 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 95, poz. 960) pierwsze posiedzenie Sejmu wybranego w wyborach parlamentarnych 9 października 2011 r. zostało otwarte 8 listopada 2011 r. Oznacza to, że 7 listopada 2011 r. upłynęła VII kadencja Senatu, a tym samym wygasły mandaty senatorów tej kadencji. Zgodnie z art. 98 ust. 1 Konstytucji kadencja Senatu rozpoczyna się z dniem zebrania się Sejmu na pierwsze posiedzenie i trwa do dnia poprzedzającego dzień zebrania się Sejmu następnej kadencji.
  Wobec upływu kadencji Senatu i związanym z tym wygaśnięciem mandatów senatorów, którzy wystąpili z wnioskiem w niniejszej sprawie, przestał istnieć podmiot uprawniony do dalszego występowania w sprawie. W takiej sytuacji, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego (zob. postanowienia TK z: 14 listopada 2001 r., sygn. K 10/01, OTK ZU nr 8/2001, poz. 262; 26 października 2005 r., sygn. K 48/05, OTK ZU nr 9/A/2005, poz. 109; 21 listopada 2007 r., sygn. K 34/07, OTK ZU nr 10/A/2007, poz. 142) ze względu na brak uprawnionego podmiotu wydanie wyroku w niniejszej sprawie jest niedopuszczalne.
  W związku z powyższym zachodzi konieczność umorzenia postępowania na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, ze zm.).

  Z tych względów Trybunał Konstytucyjny postanowił jak w sentencji.

  całość czytaj : http://www.trybunal.gov.pl/Sprawy/sprawyTK/sprawy2.htm

  OdpowiedzUsuń