30 września 2014

REPREZENTANT GRUPY. !PILNE!


W celu złożenia pozwu zbiorowego adwokat Konrad Giedrojć

poszukuje osoby, która podejmie się roli tzw. reprezentanta grupy. 
Ustawa dot. postępowania grupowego wymaga bowiem wyłonienia z członków grupy takiej
osoby i bez jej wyboru pozew nie może został złożony. Problemy z ustanowieniem
reprezentanta grupy są obecnie jedyną przyczyną, z której powodu adwokat Konrad
Giedrojć nie może udostępnić awizowanego formularza dla członków grupy

25 września 2014

Decyzja sądu w sprawie stowarzyszenia

Drodzy Państwo!
Otrzymałam odpowiedź z Sądu Rejonowego w Białymstoku.

Sąd, niestety, postanowił zwrócić wniosek wraz z załącznikami, uzasadniając:
1. wszystkie formularze wniosku powinny być podpisane przez wszystkich członków komitetu założycielskiego,

Podczas zebrania zawierzyłam Państwu, niestety okazało się przed wysłaniem, że nie wszyscy Państwo podpisali dokumenty. 
W związku z tym wysyłając dokumenty do sądu równocześnie wysłałam dokumenty do Państwa. Do tej pory ta dokumentacja nie wróciła, najprawdopodobniej u kogoś została zatrzymana, nie wiem czy celowo czy też z innego powodu.
Aby wydłużyć termin rozpatrzenia wniosku o rejestrację w białostockim sądzie złożyłam dokumenty w  sądzie w Suwałkach. byłam pewna, że ten wydłużony okres (4 miesiące) zapewni członkom założycielom możliwość na uzupełnienie dokumentów i odesłanie ich do mnie. 

2.w formularzu KRS-W20 nie wskazałam właściwego organu nadzoru.
Powyższe braki spowodowały, iż decyzją Sądu wniosek został zwrócony.

Ponadto zaistniały dwie drobne nieprawidłowości w treści Statutu:
- w statucie jest zapis Walne Zgromadzenie Członków - powinno być Walne Zebranie Członków.
-nie określono w statucie sposobu reprezentacji stowarzyszenia w sprawach niemajątkowych.

W obecnej sytuacji powstał nowy pomysł reprezentowania  emerytów. Pomysł ten dyskutowany jest z Panem Marianem. 
O ustaleniach będę Państwa informowała na blogu.

22 września 2014

Pozew zbiorowy


"Adwokat Konrad  Giedrojć informuje, że komplet dokumentów dotyczący

pozwu grupowego został przygotowany, ale 
wcześniej niezbędne jest wyłonienie z grupy osoby,
która podejmie się roli tzw. reprezentanta grupy. 
To bowiem ta osoba formalnie udziela adwokatowi pełnomocnictwa
i wymieniona jest jako pierwsza w pozwie. Musi to być oczywiście członek grupy, to jest osoba, która poniosła szkodę na skutek
rezygnacji z pracy, wybierając emeryturę.
Zgłoszenia proszę przesłać na adres 
Po podpisaniu niezbędnej dokumentacji, w tym oświadczenia o objęciu

tej roli umieszczony zostanie link do pobrania formularza udziału w sprawie, w którym m.in. będzie oświadczenie danego członka grupy o zaakceptowaniu reprezentanta. 
Dlatego w pierwszej kolejności muszą być znane dane osoby reprezentanta

12 września 2014

UWAGA 2

W nawiązaniu do informacji z 3 września 2014 r. adw. Konrad Giedrojć
informuje, że pozew o odszkodowanie będzie miał charakter grupowy i sprawa
będzie się toczyć na podstawie stosunkowo nowych przepisów (m.in. stosowanych w sprawie Amber Gold) 
o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. 
Warunkiem złożenia takiego pozwu jest zebranie grupy minimum 10 osób, a następnie sąd opublikuje w prasie
zawiadomienie o takim pozwie, informując innych poszkodowanych o możliwości przystąpienia do grupy,
która w cywilnym postępowaniu grupowym będzie dochodziłć ustalenia odpowiedzialności pozwanych Skarbu Państwa i/lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za szkodę wyrażającą się w utracie osiąganego dotąd przez członków grupy wynagrodzenia ze stosunku pracy, wyrządzoną członkom grupy przez wydanie aktu normatywnego – ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (dz. u. z dnia 30 grudnia 2010 r.), której niezgodność z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej została stwierdzona wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 listopada 2012 r., wydanego w sprawie o sygnaturze akt K 2/12.

Po opublikowaniu ogłoszenia nowe osoby mogą przystąpić, a sprawa może przybrać duży rozmiar, gdyż przepisy nie przewidują maksymalnej liczby członków grupy.
Może się więc okazać, że poszkodowanych będzie 100 lub więcej. Oczywiście nada to sprawie stosowną rangę i rozgłos, a sąd podejdzie do niej z powagą.

Jak już wcześniej pisałem do pobrania, wkrótce, będzie specjalny formularz, który każdy zainteresowany będzie musiał uzupełnić, podając m.in. swoje dane, okoliczności zwolnienia, szacowaną stratę itp.

Dodam, że trudność sprawia obliczenie szkody, gdyż z pewnością część osób utraciła pracę nieodwracalnie, a inne mogły podjąć pracę o odwieszeniu emerytury. 
Dlatego trudno oszacować jedną kwotę odszkodowania dla każdego, a ryczałt nie wchodzi w rachubę. Stąd żądanie pozwu będzie, jak wskazano wyżej,
ograniczało się do ustalenia odpowiedzialności Skarbu Państwa, a po ustaleniu takiej odpowiedzialności wyrokiem sądu każdy z poszkodowanych wystawi swój "rachunek",
wskazując, iż w jego konkretnym wypadku ta odpowiedzialność SP dotyczy kwoty utraconych zarobków o wysokości X. W tym wypadku SP nie będzie już
mógł kwestionować samej zasady odpowiedzialności za szkodę.

3 września 2014

UWAGA


Adwokat Konrad Giedrojć informuje, że przygotowany został specjalny

formularz w celu zgłoszenia chęci udziału w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa i/lub 
ZUS o naprawienie szkody poniesionej w związku z wybraniem emerytury po tym, jak ZUS zastosował niekonstytucyjne przepisy o zakazie łączenia łącznego pobierania wynagrodzenia ze stosunku pracy i emerytury.
Pozew będzie opiewał na żądanie ustalenia odpowiedzialności Skarbu Państwa i/lub ZUS za szkodę wyrażającą się
w utraconym wynagrodzeniu ze stosunku pracy.
W osobnej informacji poinformuję o sposobie pobrania formularza z internetu