29 kwietnia 2012

Tusk na zachętę rozdaje po 12,5 tys. zł! Komu?

Artykuł ze strony wp.pl

Kancelaria Premiera ponad trzy miesiące ustalała listę ministrów – w sumie szef rządu przyznał sekretarzom i podsekretarzom stanu 125 nagród na łączną kwotę 416 800 zł. W pierwszym roku urzędowania premie otrzymali wszyscy ministrowie i wiceministrowie, średnio po tysiąc złotych. Dodatkowo na koniec roku premier wyróżnił jeszcze osiem osób i dał im po 8 625 zł. Ale to był dopiero początek! W 2009 r. premie otrzymało 11 ministrów i wiceministrów, średnio po 10 tys. zł. – W ustawie budżetowej w każdym roku przewidziane są środki na nagrody dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. O przyznaniu takiej nagrody decyduje Prezes Rady Ministrów – wyjaśnia Centrum Informacyjne Rządu.

Ale najbardziej zaskakujące jest to, że Donald Tusk przyznał nagrody swoim ludziom, w tym rzecznikowi rządu Pawłowi Grasiowi i specowi od PR Igorowi Ostachowiczowi zaledwie kilka dni po zaprzysiężeniu rządu. W sumie 11 osób dostało średnio po 12 500 zł. Najbardziej szokuje uzasadnienie Centrum Informacyjnego Rządu: „Nagrody mają ze swej istoty charakter uznaniowy i uzależnione są od oceny wyników pracy”. Cóż takiego zdołali w ciągu tak krótkiego czasu dokonać? Tego już kancelaria nie precyzuje.

– System przyznawania nagród w polskim sektorze publicznym jest chory. W prywatnej firmie wyznacza się cele i wypłaca nagrody, gdy te cele zostaną zrealizowane lub osiągnie się bardzo dobre wyniki. A w rządzie wypłaca się nagrody swoim kolegom, by podnieść ich dochody – uważa prof. Krzysztof Rybiński (45 l.), ekonomista, rektor uczelni Vistula. MA

25 kwietnia 2012

Projekt zmiany ustawy o rentach i emeryturach

Kłaniam się! Smile

Jestem właśnie po lekturze (przyznaję, że z uwagi na obszerność materiału może nieco pobieżnej) rządowego projektu zmiany ustawy o rentach i emeryturach z FUS, który wisi tutaj: http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/A043D3F6098D6431C12579E60068CD0F/%24File/329.pdf
No i co się okazuje? Ano to, że przyszłych emerytów „częściowych” nie będzie obowiązywał art. 103a (zapis na str. nr 10 projektu).
A jakie jest uzasadnienie takiej wspaniałomyślności projektodawcy? Ano żadne (przynajmniej ja takiego nie znalazłem)! Bo na stronie 73. uzasadnienia projektu widnieje tylko lakoniczny zapis, że wypłata emerytury częściowej „nastąpiłaby bez konieczności rozwiązania stosunku pracy” - i kropka. Mogę tylko spekulować, że rzetelne uargumentowanie takiego rozwiązania byłoby raczej kłopotliwe dla rządu, zwłaszcza w kontekście wiadomej sprawy przed TK. Zresztą, ile razy można nader logicznie i jedynie słusznie wywodzić, że: można brać emeryturę bez zwalniania się z roboty, potem – że już nie można, a jeszcze bardziej potem – że znowu furtka do emeryckiego raju jest otwarta, ale znowu już nie dla wszystkich... Pewnie sam Machiavelli by się w tym pogubił - więc i nie dziwota, że sam projektodawca spasował, żeby się nie poplątać w zeznaniach i nie wyjść na patentowanego balona...
Zatem wychodzi na to, że w jednym systemie emerytalnym mają być emeryci, których art. 103a dotyczy i emeryci, których nie dotyczy. A dlaczegóż to? To jedni są gorsi, a drudzy lepsi? Bo art. 103a ma być używany jako doraźne, rozciągliwe jak guma do majtek, narzędzie w ramach koalicyjnych targów i ma służyć jako chusteczka do otarcia łez „częściowych” emerytów - byle tylko ustawa przeszła? A jak to się ma do napuszonych mądrości zawartych w elaboratach przesłanych Trybunałowi?
Chciałbym, żeby podobne pytania zadał kiedyś Ktoś Ważny – jeśli nie w toku prac legislacyjnych w parlamencie, to podczas rozprawy przed TK...

Ludzie listy piszą...

Witam,  jestem w wyjątkowo kiepskim nastroju, postanowiłam napisać do Pana.  Dziś przeszłam procedurę  zwolnienia się pracy na jeden dzień by sprostać temu, co wymyśliła Fedak i zatwierdził Komorowski. Podjęłam taką decyzję w obliczu tego, co się z reformą emerytalną.  Biorę to, co jeszcze mogę wziąć, bo jutro mogę w ogóle nie dostać niczego.  Oczywiście straciłam, czułam wielkie upokorzenie i niesmak sytuacji , ale skoro  Państwo niby demokratyczne  z nami się nie liczy, to nie mam prawa żądać  tego od pracodawcy.  W prasie znowu nagonka na  pracujących emerytów,  Właściwie , PO CO ŻYJEMY,  skoro  nasze pięć minut minęło i  niebo przed nami otwarte, a nasz ZUS oczekuje tylko jednego, byle szybciej  tam dotrzeć. W.......ą mnie te wszystkie symulacje o tym, jak przedłużenie wieku emerytalnego podniesie moją emeryturę  na portalach rządowych (na to rząd ma pieniadze). Po symulacji, która przeprowadziłam na swoich danych wyszło mi, że przechodząc na emeryturę w wieku 70 lat otrzymam ponad 6 tys. emerytury, a w wieku  80 lat ponad 8 tys. Dalej już bez komentarza.       
Oczywiście jestem z Panem w walce do końca i życzmy sobie powodzenia.
Pozdrawiam

20 kwietnia 2012

Z ZUS-u

Dzień dobry  "zawieszone koleżanki i koledzy".
 W związku z próbną akcją  "zawieszonych" odnośnie "odwieszenia" emerytury zgodnie z wyrokiem TK z dnia 8 marca br., otrzymałam odpowiedź z ZUS Wieluń na mój wniosek z dnia 27.03.2012, a oto cała  treść:
  "  W odpowiedzi na wniosek z dnia 27.03.2012r. uprzejmie informujemy, że 8 marca 2012 został ogłoszony wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 lutego 2012 roku, który dotyczy art. 114 ust.1a ustawy z 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U,Nr 153,poz.1227 z późn.zm.)
W sprawie, w której po uprawomocnieniu się decyzji organ rentowy stwierdził, że przedłożone dowody nie dawały podstaw do ustalenia prawa do emerytury lub renty albo ich wysokości - wskutek czego wydał nową decyzję odmawiającą prawa do świadczenia lub obniżającą jego wysokość, osoba zainteresowana może wnieść do organu rentowego skargę o wznowienie postępowania.
Wznowienie postępowania, o którym mowa wyżej dotyczy wyłącznie tych osób, w przypadku których na skutek błędu organu rentowego niezasadnie zostało przyznane świadczenie lub jego wysokość została zawyżona, a następnie ZUS wydał decyzje o braku prawa do świadczenia lub o ustaleniu go w niższej wysokości.
Wypłata Pani emerytury została zawieszona od 01.10.2011r. zgodnie z art. 103a w/wym ustawy.
W powyższej sprawie obecnie toczy się postępowanie w Sądzie. "
                           Tak  więc musimy uzbroić się w cierpliwość i nadal czekać na orzeczenie TK w naszej sprawie.
                                                                                                 Pozdrawiam Krystyna

18 kwietnia 2012

Punkt widzenia zależy od punkty siedzeniaZastanawia mnie jak jeden człowiek może mieć tak różne poglądy na dwie bardzo podobne sprawy

Stanowisko Prokuratora Generalnego w sprawie K 2/12 - emerytów
W całości do pobrania TUPROKURATOR GENERALNY
PG VIII TK 9/12
(K 2/12)


W związku z wnioskiem Grupy senatorów Senatu RP o stwierdzenie, że
art. 6 ustawy z dnia 16 grudnia 20 l O r. o zmianie ustawy o finansach
publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1726)
w zakresie, w jakim, z powodu uzyskiwania przez emeryta przychodu z tytułu
zatrudnienia kontynuowanego po nabyciu prawa do emerytury bez uprzedniego
rozwiązania stosunku pracy, skutkuje zawieszeniem prawa do emerytury
również wobec emerytów, którzy nabyli prawo do emerytury na mocy
wcześniejszych przepisów, bez konieczności rozwiązywania stosunku pracy,
jest niezgodny z art. 2, art. 21, art. 64 Konstytucji RP oraz art. l Protokołu
Dodatkowego Nr l do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych
wolności (Dz. U. z 1995 r. Nr 36, poz. 175 ze zm.)
-na podstawie art. 27 pkt 5 w zw. z art. 33 ustawy z dnia l sierpnia 1997 r.
o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643 ze zm.)-
przedstawiam następujące stanowisko:
art. 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach
publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1726),
w zakresie, w jakim przewiduje zastosowanie, dodanego do ustawy z dnia
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.), art. 103a do
emerytów, którzy przed dniem l stycznia 2011 r. nabyli, ustalone przed tym
dniem decyzją organu rentowego, prawo do emerytury i pobierali
emeryturę z jednoczesnym uzyskiwaniem przychodu z tytułu zatrudnienia
kontynuowanego bez uprzedniego - do dnia 30 września 2011 r. -
rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego świadczyli
pracę bezpośrednio przed uzyskaniem wymienionej decyzji, jest zgodny
z art. 2, art. 21 ust. l i art. 64 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz
art. l Protokołu Dodatkowego Nr l do Konwencji o ochronie praw
człowieka i podstawowych wolności (Dz. U. z 1995 r. Nr 35, poz. 175 ze
zm.).Stanowisko Prokuratora Generalnego w sprawie K 1/12 -sędziów
W całości do pobrania TU 


 
PROKURATOR GENERALNY
PG VIII TK 4/12
(K 1/12)

W związku z wnioskiem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o
stwierdzenie niezgodności art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 22 grudnia 2011 r. o
zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U.
Nr 291, poz. 1707) z:
l) art. 178 ust. 2 w związku z art. 216 ust. 5 oraz art. 220 ust. l Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ naruszono obowiązek zapewnienia
sędziom wynagrodzenia odpowiadającego godności urzędu oraz zakresowi
ich obowiązków;
2) art. 2 w związku z art. 178 ust. 2 Konstytucji RP, ponieważ naruszono w
sposób arbitralny i nieuzasadniony zasadę ochrony praw nabytych oraz
zasadę zaufania do państwa i stanowionego prawa;
3) art. 2 w związku z art. 219 ust. l i 2 oraz art. 221 Konstytucji RP, ponieważ
nie zostały spełnione merytoryczne przesłanki dla uchwalenia skarżonych
przepisów, jak również błędnie dokonano wyboru formy aktu prawnego;
4) art. 2 w związku z art. 88 ust. l i 2 Konstytucji RP, ponieważ w sposób
nieuzasadniony skrócono minimalny okres vacatio legis;
5) art. 64 ust. l i 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, ponieważ
naruszono majątkowe prawo do w nagrodzenia zasadniczego sędziów i
sędziów Sądu Najwyższego
- na podstawie art. 33 w związku z art. 27 pkt 5 ustawy z dnia l sierpnia
1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643 ze zm.)-
przedstawiam następujące stanowisko:
art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych
ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 291, poz.
1707):
l) są niezgodne z art. 2 i art. 88 ust. l i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej przez to, że zostały uchwalone przez Sejm bez dochowania
ustawowego trybu uchwalania ustaw, bez dostatecznie rzetelnego
uzasadnienia konieczności wprowadzenia, przewidzianego tymi przepisami,
wstrzymania w 2012 roku wzrostu wynagrodzenia sędziów, co prowadzi do
naruszenia prawa do ustalenia tego wynagrodzenia w oparciu o
obiektywne wskaźniki, a nadto przez nadmierne skrócenie okresu vacatio
legis, czym uchybiają zasadom: rzetelnej legislacji, ochrony zaufania do
państwa i stanowionego przez nie prawa oraz ochrony praw nabytych;
2) są zgodne z art. 178 ust. 2, art. 216 ust. 5, art. 219 ust. l i 2, art. 220
ust. l oraz art. 221 Konstytucji;
3) nie są niezgodne z art. 64 ust. l i 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji
RP.

... W obecnej sytuacji finansów publicznych państwa, o czym była mowa
wyżej, nie mamy do czynienia z aż tak wysokim długiem publicznym, lecz
nawet z pewnymi jego tendencjami spadkowymi, a do tego utrzymuje się
pozytywny trend stałego wzrostu PKB. Mimo to ustawodawca zdecydował się
efektywnie obniżyć wynagrodzenia sędziowskie...