26 czerwca 2015

Protest przeciw nowej ustawie

Kochani
                     Mam nadzieję, że wszyscy, dosłownie wszyscy emeryci, wysłali pisma do Prezydenta Andrzeja Dudy. Jeśli jeszcze ktoś nie wysłał listu, proszę zrobić to jak najszybciej. Projekt ustawy emerytalnej zostanie wniesiony pod obrady sejmu po zaprzysiężeniu Pana Prezydenta, czyli niebawem.
                    Jest to tym bardziej ważne, gdyż szykuje się kolejna nowelizacja ustawy emerytalnej z wprowadzeniem art.. 25 ust. 1b pomniejszająca nasze emerytury, która utrudni naszą walkę o zmianę tego niesprawiedliwego przepisu.

No i znowu apel do wszystkich Państwa, wysyłajmy pisma z naszym protestem (treść poniżej) do posłów na adresy mailowe, które podaję pod pismem. Można pisma wysyłać do różnych posłów, ich adresy e-mail znajdują się na stronach sejmowych.

                
  „W projekcie ustawy proponuje się zmniejszenie podstawy obliczenia emerytury o kwotę stanowiącą sumę wcześniej pobieranych emerytur (w wysokości brutto), np. emerytury wcześniejszej, emerytury z Karty Nauczyciela, emerytury częściowej). Analogiczne zasady stosowane będą w przypadku ustalania podstawy wymiaru emerytury, po osiągnięciu wieku emerytalnego, określonego w art. 24 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (art. 1 pkt 2). Zasada ta jest identyczna jak obecnie funkcjonująca w przypadku składania wniosku o emeryturę, po osiągnięciu wieku emerytalnego i wcześniejszego pobierania świadczenia”

USTAWA z dnia ……………………… 2015 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawę z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, ustawę z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 748) wprowadza się następujące zmiany:
2) w art. 25 ust. 1a i 1b otrzymują brzmienie:
1b. Jeżeli ubezpieczony pobrał emeryturę na podstawie przepisów art. 24b, 26b, 46, 50, 50a, 50e, 184 lub art. 88 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.), podstawę obliczenia emerytury, o której mowa w art. 24, ustaloną zgodnie z ust. 1, pomniejsza się o kwotę stanowiącą sumę kwot pobranych emerytur w wysokości przed odliczeniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Imię i nazwisko                                                                …………………….., 26.06.2015 r.

adres

 

Szanowne Panie Posłanki i szanowni Panowie Posłowie 

                Do sejmu został wniesiony przez posłów PSL projekt Ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw korzystny dla rolników ubezpieczonych w KRUS ale krzywdzący emerytów pozostających na wcześniejszych emeryturach ( jeżeli ubezpieczony pobrał emeryturę na podstawie przepisów art. 24b, 26b, 46, 50, 50a, 50e, 184 lub art. 88 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.)

          Nowelizacja ta w zakresie zapisu o wprowadzeniu art. 25 ust. 1b powodującego pomniejszenie kapitału początkowego o wcześniej pobrane świadczenia, ze względu na brak okresu przejściowego, działanie prawa wstecz i niezgodność  z Konstytucją, pozbawia prawa „wcześniejszych” emerytów do nieuszczuplonej emerytury kapitałowej, która przysługuje im z racji osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.

W związku z tym wnioskuję o zmianę art. 25 ust. 1b ze skutkiem od 1 stycznia 2013 r.

          Rozwiązanie problemu mogłoby polegać (wg opinii Pana dr Marka Jarentowskiego) na dodaniu w art. 25 ustawy po ust. 1b kolejnego ustępu (ust. 1ba) w brzmieniu:
„1ba. Przepisu ust. 1b nie stosuje się do osób pobierających emerytury na podstawie przepisów art. 46, art. 50, art. 50a, art. 50e ustawy lub art. 88 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, które nabyły uprawnienia do emerytury, o której mowa w art. 24 przed 1 stycznia 2013 r.

                      Osoby, które pobrały emerytury na podst. art.  46, 50, 50a, 50e, 184 lub art. 88 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, wymienione w art 25 ust. 1 b, przechodziły na emerytury w obniżonym wieku emerytalnym, w czasie, kiedy nie tylko nie obowiązywał art. 25 ust 1b, ale nawet nie było takich projektów i przewidywań. Osoby te, w momencie podejmowania decyzji o rozpoczęciu pobierania emerytury w obniżonym wieku emerytalnym nie miały, i nie mogły mieć wiedzy, że za kilka lat zostanie wprowadzony art. 25 ust. 1b, i tenże art. będzie ich dotyczył, co spowoduje odjęcie wszystkich pobranych wcześniej emerytur od ich kapitału, co spowoduje drastyczne obniżenie emerytury kapitałowej w powszechnym wieku emerytalnym. Gdyby te osoby miały taka wiedzę, nie podejmowałyby decyzji o rozpoczęciu pobierania wcześniejszej emerytury. Ale takiej wiedzy nie miały, i mieć nie mogły, bo koncepcja art. 25 ust. 1b nie narodziła się była jeszcze wówczas nawet w głowach jej twórców.

            Osoby z grup wyżej wym. w momencie rozpoczęcia pobierania emerytury w obniżonym wieku emerytalnym były informowane, że w momencie osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego, będą miały przyznaną emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym (65 lat mężczyźni, 60 lat kobiety), obliczoną na dzień osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Jednak po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego dowiadują się, że nie ma obecnie takiej możliwości. Jedyną możliwością jest przejście na emeryturę kapitałową, ale tu dowiadują się o dotyczącym ich art. 25 ust 1b.

                        Szanowni Posłowie, nie wprowadzajcie przepisów prawnych, o których zmianę emeryci będą musieli walczyć poprzez wysyłanie setek listów i pism do posłów i senatorów, próśb o interpelacje poselskie, składanie petycji, czy dochodzenie swoich praw przed Trybunałem Konstytucyjnym.
Z poważaniem           
                                            podpis


Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego  kp-psl@kluby.sejm.pl

Jan Bury                    Jan.Bury@sejm.pl

Skład klubu     http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/klubposlowie.xsp?klub=PSL


Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska     kp-po@kluby.sejm.pl
Rafał Grupiński            Rafal.Grupinski@sejm.pl
Skład klubu     http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/klub.xsp?klub=PO

Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość     kp-pis@kluby.sejm.pl

Mariusz Błaszczak       Mariusz.Blaszczak@sejm.pl

Skład klubu      http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/klub.xsp?klub=PiS

 

Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej     kp-sld@kluby.sejm.pl

Leszek Miller         Leszek.Miller@sejm.pl

Skład klubu        http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/klub.xsp?klub=SLD


Klub Parlamentarny Zjednoczona Prawica      kp-sp@kluby.sejm.pl

Jarosław Gowin        Jaroslaw.Gowin@sejm.pl

Skład klubu         http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/klub.xsp?klub=ZP


Koło Poselskie Ruch Palikota      kp-rp@kluby.sejm.pl

Janusz Palikot        biuro@palikot.pl

Skład klubu        http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/klub.xsp?klub=RP

 

Posłowie niezrzeszeni

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/klubposlowie.xsp?klub=niez.

Dorn Ludwik, Galla Ryszard, Gibała Łukasz, Giżyński Zbigniew, Górski Tomasz, Grodzka Anna, Gromadzki Jarosław, Hofman Adam, Jagiełło Jarosław Tomasz, Kalis Ryszard, Kamiński Mariusz Antoni, Kopyciński Sławomir, Kotliński Roman, Krupa Łukasz, Najder Jacek, Nowicka Wanda, Penkalski Wojciech, Piątak Andrzej, Poznański Marek, Rogacki Adam, Rozenek Andrzej, Ryfiński Armand Kamil, Szeliga Piotr, Wipler Przemysław, Wróbel Marzena Dorota, Ziętek Jerzy15 czerwca 2015

Pismo do Prezydenta Elekta - wersja końcowa?

Kochani
 Otrzymaliśmy przeredagowany tekst pisma do Prezydenta Dudy. Dziękuję bardzo.
Przenoszę tekst pisma z komentarzy do postu, żeby łatwiej było go skopiować
Dotyczy:

art. 25 ust. 1b Ustawy z dn. 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 1998 Nr 162 poz. 1118). Artykuł ten został dodany do ustawy o emeryturach i rentach z FUS na mocy Ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 637) i obowiązuje od 1 stycznia 2013 r.
Wniosek o zmianę art. 25 ust. 1 b, w ten sposób, aby art. 25 ust.1b, którego tekst obecnie jest następujący:
"1b. Jeżeli ubezpieczony pobrał emeryturę na podstawie przepisów art. 26b, 46, 50, 50a, 50e, 184 lub art. 88 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
2)), podstawę obliczenia emerytury, o której mowa w art. 24, ustaloną zgodnie z ust. 1, pomniejsza się o kwotę stanowiącą sumę kwot pobranych emerytur w wysokości przed odliczeniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składki na ubezpieczenie zdrowotne."

Uzasadnienie:

Osoby, które pobrały emerytury na podst. art. 26b U o e i r z FUS, są jedyną grupą osób, spośród wymienionych w art 25 ust. 1b, które w momencie decyzji o rozpoczęciu pobierania emerytury częściowej, wiedziały, że dotyczy ich art. 25 ust. 1b, ponieważ oba te artykuły zostały dodane do u o e i r z FUS w tym samym czasie, i oba obowiązują od 1 stycznia 2013 r. Natomiast osoby należące do wszystkich pozostałych grup, wymienionych w art 25 ust. 1 b, przechodziły na emerytury w obniżonym wieku emerytalnym, w czasie, kiedy nie tylko nie obowiązywał art. 25 ust 1b, ale nawet nie było takich projektów i przewidywań. Osoby te, w momencie podejmowania decyzji o rozpoczęciu pobierania emerytury w obniżonym wieku emerytalnym nie miały, i nie mogły mieć wiedzy, że za kilka lat zostanie wprowadzony art. 25 ust. 1b, i tenże art. będzie ich dotyczył, co spowoduje odjęcie wszystkich pobranych wcześniej emerytur (dotyczy to emerytur pobieranych w okresach nieraz w okresach 5- letnich i dłuższych)od ich kapitału, co spowoduje drastyczne obniżenie emerytury kapitałowej w powszechnym wieku emerytalnym. Gdyby te osoby miały taka wiedzę, nie podejmowały by decyzji o rozpoczęciu pobierania wcześniejszej emerytury. Ale takiej wiedzy nie miały, i mieć nie mogły, bo koncepcja art. 25 ust. 1b nie narodziła się była jeszcze wówczas nawet w głowach jej twórców.
Osoby z grup wyżej wym. w momencie rozpoczęcia pobierania emerytury w obniżonym wieku emerytalnym były informowane, że w momencie osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego, będą miały przyznaną emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym (65 lat mężczyźni, 60 lat kobiety), obliczoną na dzień osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Jednak po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego dowiadują się, że nie ma obecnie takiej możliwości. Jedyną możliwością jest przejście na emeryturę kapitałową, ale tu dowiadują się o dotyczącym ich art. 25 ust 1b.

Podsumowanie:

W stosunku do grup osób, wymienionych w art.25 ust 1b , t.j.: osób, które przeszły na emeryturę na podst. art.46, 50, 50a, 50e, 184 Ustawy z dn. 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń lub art. 88 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, art. 25 ust. 1b powoduje, że w stosunku do tych osób prawo działa wstecz, co jest jaskrawym naruszeniem art. 2 Kostytucji RP.
Zagadnienie to było podnoszone wielokrotnie w pismach pokrzywdzonych grup, oraz w działaniach posłów i senatorów RP.
Od czasu podpisania przez Pana Prezydenta Komorowskiego Ustawy z dnia 11 maja 2012 r. podjęto szereg inicjatyw społecznych mających na celu przywrócenie przepisów prawnych, na podstawie których przyznano nam w 2008 r. świadczenia emerytalne oraz w sprawie zmian w nowej ustawie emerytalnej:
1. setki listów, petycji i e-maili wysyłanych do posłów, senatorów, komisji sejmowych, organizacji państwowych i pozarządowych, do ważnych osób administracji państwowej.

2. wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, także o zbadanie zgodności całej treści art. 1 ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 637), złożony przez OPZZ. Przepis art.25 ust.1b ustawy emerytalnej nie był przedmiotem kontroli Trybunału Konstytucyjnego, rozpatrywano tylko podwyższenie wieku emerytalnego.

3. interpelacje poselskie

- nr 17518 -Andrzej Lewandowski (TR) – 19.04.2013

- nr 18905 - Andrzej Duda (PiS) - 13-06-2013

- nr 20919 - Stanisław Szwed (PiS) - 11-09-2013

- nr 21223 - Michał Tomasz Pacholski (PSL) - 25-09-2013

- nr 21411 - Sławomir Zawiślak (PiS) - 27-09-2013

- nr 21933 - B. Rzońca, J. Warzecha (PiS) - 23-10-2013

- nr 25774 - Beata Mazurek (PiS) - 03-04-2014

- nr 31559 - Zbigniew Pacelt (PO) - 04-03-2015

- nr 32286 - Zbigniew Pacelt (PO) - 15-04-2015

4. Petycja P8-05/14 dotycząca usunięcia art. 25 ust. 1b (wielokrotna - kilkaset petycji) została złożona na ręce Marszałka Senatu, a następnie przekazana do senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Postanowiono nie nadawać jej dalszego biegu


Wniosek:
W związku z powyższym , wnioskuję :
- o zmianę art. 25 ust. 1b w sposób określony na początku pisma, ze skutkiem od 1 stycznia 2013 r.
- analizę prawną art. 25 ust 1b, lub wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności art. 25 ust 1 b z Konstytucją R
- rozwiązanie problemu mogłoby polegać (wg opinii Pana dr Marka Jarentowskiego) na dodaniu w art. 25 ustawy po ust. 1b kolejnego ustępu (ust. 1ba) w brzmieniu:
„1ba. Przepisu ust. 1b nie stosuje się do osób pobierających emerytury na podstawie przepisów art. 46, art. 50, art. 50a, art. 50e ustawy lub art. 88 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, ktróre nabyły uprawnienia do emerytury, o której mowa w art. 24 przed 1 stycznia 2013 r.


- lub podjęcie innych kroków prawnych, stosownych i właściwych, których skutkiem będzie usunięcie negatywnych skutków, wydaje się, oczywistego bezprawia w stosunku do wyżej wymienionych grup osób w przeszłości, obecnie i w przyszłości, spowodowanych działaniem art. 25 ust. 1b Ustawy z dn. 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 1998 Nr 162 poz. 1118).
Kochani

Wszyscy wysyłamy pisma do Pana Prezydenta, i to zamieszczone poniżej i inne, dotyczące przeliczania emerytury na starych zasadach dla wcześniejszych emerytów i dla tych sprzed 1949 r., i w sprawie ustawy z dnia 5 marca 2015 r.
Nie wiemy, jaki zakres zmian będzie miała proponowana przez zespół prezydencki ustawa emerytalna. Być może zmiany okażą się korzystne także dla tych, którzy są sceptycznie nastawieni do pisma w sprawie usunięcia art. 25 ust. 1b ustawy z 11 maja 2012 r.
Na razie znamy tylko adres pocztowy, ciągle czekam na podanie adresu e-mail.

Pan Prezydent Andrzej Duda
Pałacyk  Przeździeckich
ul. Foksal 6
00-366 Warszawa
Imię i nazwisko                                                            ………………….., 15.06.2015 r.
adres                                                 
                                   Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

                                                                      Pan Andrzej Duda                                W związku z zapowiedzianą przez Pana zmianą ustawy emerytalnej z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. z 2012 r. poz. 637),  podpisanej w czerwcu 2012 r.  przez Pana Prezydenta Komorowskiego,  zwracam się z uprzejmą prośbą o podjęcie działań w sprawie dyskryminowanych emerytów.
            Ustawa, która w powszechnym odbiorze społecznym funkcjonuje jako ustawa o wydłużeniu wieku emerytalnego, wprowadziła podstępnie przepisy dyskryminujące  osoby, które pobierały emeryturę przyznaną przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego na podstawie przepisów art. 46, art. 50, art. 50a,  art. 50e, 184 ustawy emerytalnej, art. 34 lub  art. 48 i 49 ustawy emerytalnej, w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2006 r. lub  art. 88 ustawy z dnia 1982 r., - Karta Nauczyciela  – art. 25 ust. 1b, w którym podstawę obliczenia emerytury pomniejsza się o kwotę stanowiącą sumę kwot pobranych emerytur w wysokości przed odliczeniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składki na ubezpieczenie zdrowotne.
W związku z tym wnioskuję o zmianę lub usunięcie art. 25 ust. 1b.
           
                    Polskie prawo krzywdzi wyżej wymienione osoby, gdyż naruszone zostały podstawowe zasady obywatela:
    1.    utrata praw nabytych – podstawę wymiaru emerytury określa się w momencie    ustalenia prawa do emerytury (uzyskania statusu emeryta)
    2.   występowanie niezgodności nowej zasady naliczania emerytury w powszechnym wieku emerytalnym z Konstytucją RP, ponieważ
            - podważona zostaje zasada zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa wynikającą z Art. 2 Konstytucji RP.
            - dyskryminuje „wcześniejszych” emerytów ze względu na wiek, płeć i przynależność do ubezpieczyciela (ZUS, KRUS)
            - występuje działanie prawa wstecz - ustawa  zobowiązuje ZUS do potrącania kwot emerytur przyznanych przed dniem jej obowiązywania.
            - narusza gwarancje nienaruszalności kapitału początkowego (ustawa o FUS) poprzez jego pomniejszenie o pobrane wcześniej emerytury
  3.   brak vacacio-legis dla "wcześniejszych" emerytów
                    Dla „wcześniejszych” emerytów nie było okresu przejściowego, a przykładowo dla mundurowych okres przejściowy wynosi 12 lat /(Dz.U. 2012, poz. 664).
        Wprowadzenie art. 25 ust. 1b powinno odbywać się ze stosowną vacacio legis. Ustawodawca pozbawił „wcześniejszych” emerytów wiedzy o skutkach skorzystania z prawa do wcześniejszej emerytury. Wręcz zapewniano ich, iż nie wpłynie to niekorzystnie na wysokość ich zwykłej emerytury.
                                
               Rozwiązanie problemu mogłoby polegać (wg opinii Pana dr Marka Jarentowskiego) na dodaniu w art. 25 ustawy po ust. 1b kolejnego ustępu (ust. 1ba) w brzmieniu:
„1ba. Przepisu ust. 1b nie stosuje się do osób pobierających emerytury na podstawie przepisów art. 46, art. 50, art. 50a, art. 50e ustawy lub art. 88 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, ktróre nabyły uprawnienia do emerytury, o której mowa w art. 24 przed 1 stycznia 2013 r.”

              Prawo do wypłaty emerytury nabyliśmy na podstawie art. 88 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, na podstawie przepisów art. 46, 50, 50a, 50e, 184 ustawy emerytalnej, art. 34 lub  art. 48 i 49 ustawy emerytalnej, w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2006 r. Wszyscy „wcześniejsi” emeryci powinni mieć takie same możliwości korzystniejszego przeliczenia emerytury w powszechnym wieku emerytalnym (emerytura „stażowa”),  niezależnie od roku urodzenia czy rodzaju przyznanej wcześniejszej emerytury (zwykła wcześniejsza, nauczycielska, górnicza), jakie obowiązywały do roku 2012.

               Od czasu podpisania przez Pana Prezydenta Komorowskiego Ustawy z dnia 11 maja 2012 r. podjęto szereg inicjatyw społecznych mających na celu przywrócenie przepisów prawnych, na podstawie których przyznano nam w 2008 r. świadczenia emerytalne oraz w sprawie zmian w nowej ustawie emerytalnej:
              1.       setki listów, petycji i e-maili wysyłanych do posłów, senatorów, komisji sejmowych, organizacji państwowych i pozarządowych, do ważnych osób administracji państwowej.

              2.      wniosek do Trybunału Konstytucyjnego,  także o zbadanie zgodności całej treści art. 1 ustawy z dnia 11 maja  2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 637), złożony przez OPZZ.  Przepis art.25 ust.1b ustawy emerytalnej nie był  przedmiotem kontroli Trybunału Konstytucyjnego, rozpatrywano tylko podwyższenie wieku emerytalnego.

            3.      interpelacje  poselskie

      -   nr 17518 -Andrzej Lewandowski  (TR) – 19.04.2013

      -   nr 18905 - Andrzej Duda (PiS) -  13-06-2013

      -   nr 20919 - Stanisław Szwed (PiS) - 11-09-2013

      -   nr 21223 - Michał Tomasz Pacholski (PSL) - 25-09-2013

      -   nr 21411 - Sławomir Zawiślak (PiS) - 27-09-2013

      -   nr 21933 - B. Rzońca, J. Warzecha (PiS) - 23-10-2013

      -   nr 25774 - Beata Mazurek (PiS) - 03-04-2014

      -   nr 31559 - Zbigniew Pacelt (PO) - 04-03-2015
     
      -   nr 32286 - Zbigniew Pacelt (PO) - 15-04-2015

          4.      Petycja P8-05/14  dotycząca usunięcia art. 25 ust. 1b  (wielokrotna - kilkaset petycji) została złożona na ręce Marszałka Senatu, a następnie przekazana do senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Postanowiono nie nadawać jej dalszego biegu.


            Świadczenia emerytalne przyznano nam na podstawie Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 z późn. zm.). Od tego czasu, w ciągu kilkunastu lat, ponad 80 razy dokonywano zmian i poprawek przepisów emerytalnych, często lokując je w  sposób podstępny i uboczny. Gąszcz przepisów, ciągłe zmiany i poprawki przepisów emerytalnych sprawiają trudności nawet pracownikom ZUS i prawnikom.  System emerytalny jest nieczytelny dla większości zwykłych ludzi, uderza w najsłabsza grupę społeczeństwa, w emerytów. Nie informuje się ich o zmieniających się prawach, możliwościach korzystnych przeliczeń świadczeń. Jest to świadome i celowe zagmatwanie prawa, aby przemycać niekorzystne zmiany emerytalne.
              
            ZUS wyposażony jest w systemy elektroniczne,  oprogramowania, w których zapisana jest sytuacja prawna emerytów.  Po wprowadzeniu danych dotyczących nowych ustawowych zmian powinno wynikać, jakie możliwości dotyczą konkretnych emerytów. I o takich informacjach powinni emeryci być powiadamiani.
W przypadku dalszego braku uregulowania systemu informacyjnego,rzetelnego i zrozumiałego dla obywateli funkcjonowania zakładu ubezpieczeń społecznych emeryci zmuszeni będą do wysyłania comiesięcznych zapytań o możliwości złożenia korzystnych dla nich wniosków wynikających z wprowadzenia nowych ustaw, zmian czy poprawek.
  
                               Głównym zagrożeniem dla systemu emerytalnego jest fakt, że jest on projektowany i bezustannie modyfikowany w celu realizacji krótkoterminowych, politycznych celów, a nie dla zapewnienia długoterminowego bezpieczeństwa.

                   Nadszedł najwyższy czas, aby ustawa emerytalna stała się jednolita, czytelna i zrozumiała dla zwykłych ludzi, bez odwoływania się do kilkudziesięciu innych wersji, odnośników z lat poprzednich. To bardzo trudne zadanie dla prawników i konstytucjonalistów przy istnieniu zagmatwanych przepisów emerytalnych. Ale warto opracować przejrzysty system ubezpieczeń społecznych, taki, aby każdy obywatel go rozumiał.
                     

                  W odniesieniu do powyższego wniosku o naprawę systemu emerytalnego należy wspomnieć o niektórych niekorzystnych uregulowaniach dla emerytów w Ustawie z dnia 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 552), która weszła w życie  bez okresu przejściowego, z dniem 1 maja 2015 r.
      -  podział świadczeniobiorców przebywających przed 1 stycznia 1999 r. na urlopach wychowawczych na dwie grupy w zależności od rodzaju pobieranej emerytury
      -  zastosowanie wobec emerytów urodzonych przed 1 stycznia 1949 r. przy obliczaniu kapitału początkowego przepisów z art. 25 ust. 1b ( art. 55a)
      -  różne traktowanie osób będących na emeryturze, które do końca 1998 r. odprowadzały składki emerytalne  w wysokości przekraczającej sumarycznie w trakcie roku 30-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i przy przejściu na emeryturę ich świadczenia zostały obniżone wskutek działania „gilotyny 250%” (art. 110a).
   Zapisy nowelizacyjne w Ustawie z dnia 5 marca 2015 r. są, według mnie, sprzeczne z Art. 32 ust. 1 Konstytucji i powinny zostać naprawione
                                                                                   
                                                                                                  podpis8 czerwca 2015

Pismo do Pana Prezydenta Elekta - wersja robocza II

Kochani
Przedstawiam Wam kolejną  „ roboczą”  wersję pisma do Pana Prezydenta Andrzeja Dudy.
Poprawiajcie, wykreślajcie, dopisujcie  wszystko to, co potrzebne. I przedstawiajcie swoje poprawione wersje. W końcu pismo będzie poprawne.

                 W związku z zapowiedzianą przez Pana zmianą ustawy emerytalnej z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. z 2012 r. poz. 637),  podpisanej w czerwcu 2012 r.  przez Pana Prezydenta Komorowskiego,  zwracam się z uprzejmą prośbą o podjęcie działań w sprawie dyskryminowanych emerytów.
            Ustawa, która w powszechnym odbiorze społecznym funkcjonuje jako ustawa o wydłużeniu wieku emerytalnego, wprowadziła podstępnie przepisy dyskryminujące  osoby, które pobierały emeryturę przyznaną przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego na podstawie przepisów art. 46, art. 50, art. 50a,  art. 50e, 184 ustawy emerytalnej, art. 34 lub  art. 48 i 49 ustawy emerytalnej, w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2006 r. lub  art. 88 ustawy z dnia 1982 r., - Karta Nauczyciela  – art. 25 ust. 1b, w którym podstawę obliczenia emerytury pomniejsza się o kwotę stanowiącą sumę kwot pobranych emerytur w wysokości przed odliczeniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składki na ubezpieczenie zdrowotne.
           
                    Polskie prawo krzywdzi wyżej wymienione osoby, gdyż naruszone zostały podstawowe zasady obywatela:
1.    utrata praw nabytych – podstawę wymiaru emerytury określa się w momencie ustalenia prawa do emerytury (uzyskania statusu emeryta)
2.   występowanie niezgodności nowej zasady naliczania emerytury w powszechnym wieku emerytalnym z Konstytucją RP, ponieważ
            - podważona zostaje zasada zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa wynikającą z Art. 2 Konstytucji RP.
            - dyskryminuje „wcześniejszych” emerytów ze względu na wiek, płeć i przynależność do ubezpieczyciela (ZUS, KRUS)
            - występuje działanie prawa wstecz - ustawa  zobowiązuje ZUS do potrącania kwot emerytur przyznanych przed dniem jej obowiązywania.
            - narusza gwarancje nienaruszalności kapitału początkowego (ustawa o FUS) poprzez jego pomniejszenie o pobrane wcześniej emerytury
3.   brak vacacio-legis dla "wcześniejszych" emerytów
                    Dla „wcześniejszych” emerytów nie było okresu przejściowego, a przykładowo dla mundurowych okres przejściowy wynosi 12 lat /(Dz.U. 2012, poz. 664).
        Wprowadzenie art. 25 ust. 1b powinno odbywać się ze stosowną vacacio legis. Ustawodawca pozbawił „wcześniejszych” emerytów wiedzy o skutkach skorzystania z prawa do wcześniejszej emerytury. Wręcz zapewniano ich, iż nie wpłynie to niekorzystnie na wysokość ich zwykłej emerytury.
                                
               Rozwiązanie problemu mogłoby polegać (wg opinii Pana dr Marka Jarentowskiego) na dodaniu w art. 25 ustawy po ust. 1b kolejnego ustępu (ust. 1ba) w brzmieniu:
„1ba. Przepisu ust. 1b nie stosuje się do osób pobierających emerytury na podstawie przepisów art. 46, art. 50, art. 50a, art. 50e ustawy lub art. 88 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, ktróre nabyły uprawnienia do emerytury, o której mowa w art. 24 przed 1 stycznia 2013 r.”

              Prawo do wypłaty emerytury nabyliśmy na podstawie art. 88 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, na podstawie przepisów art. 46, 50, 50a, 50e, 184 ustawy emerytalnej, art. 34 lub  art. 48 i 49 ustawy emerytalnej, w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2006 r. Wszyscy „wcześniejsi” emeryci powinni mieć takie same możliwości korzystniejszego przeliczenia emerytury w powszechnym wieku emerytalnym (emerytura „stażowa”),  niezależnie od roku urodzenia czy rodzaju przyznanej wcześniejszej emerytury (zwykła wcześniejsza, nauczycielska, górnicza), jakie obowiązywały do roku 2012.

               Od czasu podpisania przez Pana Prezydenta Komorowskiego Ustawy z dnia 11 maja 2012 r. podjęto szereg inicjatyw społecznych mających na celu przywrócenie przepisów prawnych, na podstawie których przyznano nam w 2008 r. świadczenia emerytalne oraz w sprawie zmian w nowej ustawie emerytalnej:
1.       setki listów, petycji i e-maili wysyłanych do posłów, senatorów, komisji sejmowych, organizacji państwowych i pozarządowych, do ważnych osób administracji państwowej.
 
2.      wniosek do Trybunału Konstytucyjnego,  także o zbadanie zgodności całej treści art. 1 ustawy z dnia 11 maja  2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 637), złożony przez OPZZ.  Przepis art.25 ust.1b ustawy emerytalnej nie był  przedmiotem kontroli Trybunału Konstytucyjnego, rozpatrywano tylko podwyższenie wieku emerytalnego.

3.      interpelacje  poselskie

      -  Interpelacja nr 17518 -Andrzej Lewandowski  (TR) – 19.04.2013

      -  Interpelacja nr 18905 - Andrzej Duda (PiS) -  13-06-2013

      -  Interpelacja nr 20919 - Stanisław Szwed (PiS) - 11-09-2013

      -  Interpelacja nr 21223 - Michał Tomasz Pacholski (PSL) - 25-09-2013

      -  Interpelacja nr 21411 - Sławomir Zawiślak (PiS) - 27-09-2013

      -  Interpelacja nr 21933 - B. Rzońca, J. Warzecha (PiS) - 23-10-2013

      -  Interpelacja nr 25774 - Beata Mazurek (PiS) - 03-04-2014

      -  Interpelacja nr 31559 - Zbigniew Pacelt (PO) - 04-03-2015      
      -  Interpelacja nr 32286 – Zbigniew Pacelt (PO) - 15-04-2015

4.      Petycja P8-05/14  dotycząca usunięcia art. 25 ust. 1b  (wielokrotna - kilkaset petycji) została złożona na ręce Marszałka Senatu, a następnie przekazana do senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Postanowiono nie nadawać jej dalszego biegu.


            Świadczenia emerytalne przyznano nam na podstawie Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 z późn. zm.). Od tego czasu, w ciągu kilkunastu lat, ponad 80 razy dokonywano zmian i poprawek przepisów emerytalnych, często lokując je w  sposób podstępny i uboczny. Gąszcz przepisów, ciągłe zmiany i poprawki przepisów emerytalnych sprawiają trudności nawet pracownikom ZUS i prawnikom.  System emerytalny jest nieczytelny dla większości zwykłych ludzi, uderza w najsłabsza grupę społeczeństwa, w emerytów. Nie informuje się ich o zmieniających się prawach, możliwościach korzystnych przeliczeń świadczeń. Jest to świadome i celowe zagmatwanie prawa, aby przemycać niekorzystne zmiany emerytalne.
              
            ZUS wyposażony jest w systemy elektroniczne,  oprogramowania, w których zapisana jest sytuacja prawna emerytów.  Po wprowadzeniu danych dotyczących nowych ustawowych zmian powinno wynikać, jakie możliwości dotyczą konkretnych emerytów. I o takich informacjach powinni emeryci być powiadamiani.
W przypadku dalszego braku uregulowania systemu informacyjnego, rzetelnego i zrozumiałego dla obywateli funkcjonowania zakładu ubezpieczeń społecznych emeryci zmuszeni będą do wysyłania comiesięcznych zapytań o możliwości złożenia korzystnych dla nich wniosków wynikających z wprowadzenia nowych ustaw, zmian czy poprawek.

  
                               Głównym zagrożeniem dla systemu emerytalnego jest fakt, że jest on projektowany i bezustannie modyfikowany w celu realizacji krótkoterminowych, politycznych celów, a nie dla zapewnienia długoterminowego bezpieczeństwa.

                   Może nadszedł najwyższy czas, aby ustawa emerytalna stała się jednolita, czytelna i zrozumiała dla zwykłych ludzi, bez odwoływania się do kilkudziesięciu innych wersji, odnośników z lat poprzednich. To bardzo trudne zadanie dla prawników i konstytucjonalistów przy istnieniu zagmatwanych przepisów emerytalnych. Ale warto opracować przejrzysty system ubezpieczeń społecznych, taki, aby każdy obywatel go rozumiał.
                     
                W odniesieniu do powyższego wniosku o naprawę systemu emerytalnego należy wspomnieć o niektórych niekorzystnych uregulowaniach dla emerytów w Ustawie z dnia 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 552), która weszła w życie 1 maja tego roku. Nowelizacja przepisów emerytalnych podzieliła świadczeniobiorców przebywających przed 1 stycznia 1999 r. na urlopach wychowawczych na dwie grupy w zależności od rodzaju pobieranej emerytury. Ci, którzy złożyli wnioski o świadczenia wypłacane według starych zasad, są w gorszej sytuacji niż osoby, które maja prawo do wypłaty liczonej na podstawie kapitału zgromadzonego na koncie emerytalnym w ZUS.
            Jest to kolejna niekorzystna ustawa (po ustawie z 11 maja 2012 roku) dotykająca osoby pozostające na „wcześniejszej” emeryturze, które zostały objęte innymi przepisami, niż osoby, które mogły przejść na emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym do końca 2012 roku.
          Zapis w ustawie z dnia 5 marca 2015 roku dotyczący różnego obliczania okresów urlopu wychowawczego dla kobiet w zależności od rodzaju emerytury jest według mnie sprzeczny z art. 32 ust. 1 Konstytucji.

               Ustawa z dnia 5 marca 2015 r. wprowadziła także niekorzystne rozwiązania dla emerytów urodzonych przed 1 stycznia 1949 r. powodujące pomniejszanie kapitału początkowego o pobrane wcześniej świadczenia (nowelizacja art. 55). Nowelizacja ta weszła w życie bez okresu przejściowego, z dniem 1 maja 2015 r. W nowelizacji zastosowano sposób pomniejszania kapitału początkowego taki, jaki znajduje się w art. 25 ust. 1b Ustawy z dnia 11 maja 2012 r. , a o usunięcie którego wnioskują skrzywdzeni "wcześniejsi" emeryci.