29 marca 2013

Wielkanoc


Najserdeczniejsze życzenia zdrowych,
radosnych i spokojnych świąt Wielkiej Nocy,
smacznego jajka, mokrego dyngusa,
a także odpoczynku w rodzinnym gronie życzy
Izabela z rodziną 


Dla wszystkich Państwa

Serdeczne życzenia z okazji zbliżających się Swiąt Wielkanocnych, Pogody ducha, Słonecznego nieba i tradycyjnego a zatem mokrego smingusa.Karolina Miara

Niech czas wielkanocny utrzyma w mocy nasze marzenia
by wszystkie życzenia okazały się do spełnienia
i aby nie zabrakło nam wzajemnej życzliwości
abyśmy przez życie kroczyli w ludzkiej godności
i niech symbol boskiego odrodzenia
był i dla nas celem do spełnienia.

życzy Marian 


28 marca 2013

Mamy pierwszy artykuł prasowy o dacie 8 stycznia 2009 r.
Pan redaktor Rzemek z Rzeczypospolitej napisał artykuł pt. :
 
Nie każdy, kto walczy o zwrot emerytury, wygra przed sądem”
 
Zdaniem warszawskich sędziów wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie emerytur zawieszonych w październiku 2011 r. dotyczy wyłącznie osób, które wniosek o swoje świadczenie złożyły między 8 stycznia 2009 r. a 31 grudnia 2010 r.
Osoby, które przeszły na wcześniejszą emeryturę przed 8 stycznia 2009 r. i miały zawieszoną jej wypłatę, bo nie zrezygnowały z pracy, nie mają teraz co liczyć na zwrot emerytury zawieszonej ponownie po 1 października 2011 r.
Przykładem może być sprawa emerytki rozstrzygnięta ostatnio przez warszawski Sąd Apelacyjny (sygnatura akt: III AUa 1385/12). Przeszła  na wcześniejszą emeryturę w 2007 r.,  a w związku z tym, że nie zrezygnowała z pracy, ZUS zawiesił wypłatę świadczenia na podstawie obowiązującego wówczas art. 103 ust. 2a ustawy o emeryturach i rentach z FUS.
Po 8 stycznia 2009 r., gdy zmieniły się przepisy i osoba przechodząca na emeryturę nie musiała już rezygnować z pracy, odczekała kilka miesięcy do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego (60 lat) i złożyła wniosek o doliczenie stażu pracy do swojego świadczenia i odwieszenie wypłaty emerytury na podstawie nowych przepisów.
Po tym jak ZUS w październiku 2011 r. zawiesił wypłatę jej świadczenia, złożyła odwołanie do sądu. Po wyroku TK z 13 listopada 2012 r. (sygn. K 2/12), złożyła wniosek do ZUS o odwieszenie wypłaty jej emerytury na przyszłość. W procesie  swoje żądania ograniczyła do wypłaty zaległej emerytury. Sąd apelacyjny zajął się tą sprawą 20 marca 2013 r. i odmówił jej wypłaty emerytury zawieszonej w okresie od października 2011 r.  do listopada 2012 r. Sędziowie uznali bowiem, że wyrok TK ma zastosowanie wyłącznie do emerytów, którzy wniosek o przyznanie świadczenia złożyli między 8 stycznia 2009 r. a  31 grudnia 2010 r. Nie mogą więc przyznać jej zwrotu świadczenia zawieszonego przed ogłoszeniem wyroku TK w Dzienniku Ustaw z 22 listopada 2012 r.
Sąd uznał, że jej wniosek o przeliczenie emerytury w związku z osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego dotyczył tylko doliczenia nowego stażu. Gdyby wtedy doszło do obliczenia jej świadczenia na nowo, mogłaby się starać o zwrot zawieszonego świadczenia. Emerytka nie składa jednak broni i zapowiedziała skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.
               Chyba trochę nieświadomie i pochopnie oraz bez znajomości przepisów ustawy emerytalnej pan redaktor  Rzemek wyciąga wnioski z wyroku wydanego przez sędziów, którzy też chyba nie za bardzo znają tę ustawę oraz nie za bardzo wiedzą co rozsądzają.
            Każda osoba posiadająca przed 8 stycznia 2009 r. ekspektatywę prawa do emerytury, bo to  była ekspektatywa, a nie prawo, bowiem nie spełnione były wszystkie warunki do nabycia prawa do emerytury połączonego z jej wypłatą, po złożeniu po 1 marca 2009 r, wniosku do ZUS o podjecie wypłaty emerytury  miała świadczenie obliczane na nowo, z nową aktualną kwota bazową, ewentualnie też z nowym wppw (no chyba że już wcześniej  miała wskaźnik maksymalny  250%, albo lata do podstawy wymiaru się nie zmieniały) i oczywiście z doliczeniem stażu.
           Czy SA wie co mówi tak wyrokując? , czy sędziowie wiedzą co rozsądzają?  A jeśli jest to emerytka jeszcze pracująca, to ZUS uznał przecież, że obejmuje ją wyrok TK z 13 listopada 2012 i bieżące świadczenie jej wypłaca. Czy inne Prawo obowiązuje państwowy organ rentowy a inne prawo (jakie????) stosuje sąd powszechny?

Krzysztof

Zawieszone zaległe emerytury - ex tunc czy ex nunc?

Panie Mecenasie 
bardzo dziękujemy za  artykuł

Artykuł ze strony Pana Mecenasa Marcina Hołówki

W październiku 2011 roku 40 tysiącom emerytom zawieszono wypłatę emerytur. Chodziło o osoby które jednocześnie pobierały świadczenie emerytalne i pracowały. Przepisy emerytalne, wprowadzone w styczniu 2011 roku zawieszały wypłatę emerytury takim emerytom. Jedynym wyjściem dla takich osób było rozwiązanie umowy o pracę i następnego dnia ponowne zatrudnienie. Nie wszyscy jednak mogli skorzystać z takiego rozwiązania - grupami "upośledzonymi" były osoby mianowane (urzędnicy państwowi, nauczyciele akademiccy). Niektórzy też obawiali się, że po rozwiązaniu umowy o pracę pracodawca nie będzie chciał ich ponownie zatrudnić lub zaproponuje dużo gorsze warunki.
W dniu 13 listopada 2012 r. w sprawie K 2/12 Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w którym orzekł, że przepis art. 103a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest niezgodny z Konstytucją.
Osoby, którym organ rentowy zawiesił wypłacanie emerytury składały więc, po opublikowaniu tego wyroku, wnioski o wznowienie postępowania w sprawie zawieszenia emerytury.
Organ rentowy wszystkim tym osobom odmawia wypłąty zaległego, zawieszonego świadczenia emerytalnego gdyż uważa, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego ma moc ex nunc, czy wyłącznie - na przyszłość.
Organ rentowy uzasadniając odmowne decyzje, wydane na podstawie wniosków emerytów złożonych po wydaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie K 2/12 a dotyczące wypłaty zaległego, zawieszonego świadczenia emerytalnego powołuje się na art. 190 ust. 3 Konstytucji, w myśl którego orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia i z tym dniem następuje utrata mocy obowiązującej aktu normatywnego, którego dotyczy orzeczenie Trybunału. Organ rentowy wskazuje, że w tego typu sprawach wyrok Trybunału Konstytucyjnego obowiązuje od momentu jego ogłoszenia, tj. od dnia 22 listopada 2012 r. a więc nie dotyczy zawieszonych świadczeń emerytalnych niewypłacanych w okresie od października 2011 r. do października 2012 r.

Jest to oczywiście całkowicie błędne stanowisko.
Zagadnienie mocy wstecznej orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, stwierdzających niezgodność aktu normatywnego lub jego części z aktem wyższego rzędu było wielokrotnie przedmiotem wypowiedzi Sądu Najwyższego, który zdecydowanie opowiadał się za przyznaniem skutków sięgających w przeszłość (ex tunc). Zob. np.: uchwała składu siedmiu sędziów z dnia 7 grudnia 2006 r., III CZP 99/06, OSNC 2007, nr 6, poz. 79, uchwały z dnia 23 stycznia 2001 r., III ZP 30/00, OSNP 2001, nr 23, poz. 685, z dnia 3 lipca 2003 r., III CZP 45/03, OSNC 2004, nr 9, poz. 136, z dnia 23 stycznia 2004 r. III CZP 112/03, OSNC 2005, nr 4, poz. 61, z dnia 23 czerwca 2005 r., III CZP 35/05, OSNC 2006, nr 5, poz. 81 i z dnia 19 maja 2006 r. III CZP 26/06, OSNC 2007, nr 3, poz. 39 oraz wyroki z dnia 10 listopada 1999 r., I CKN 204/98, OSNC 2000, nr 5, poz. 94, z dnia 19 grudnia 1999 r., I CKN 632/98, niepubl., z dnia 19 kwietnia 2000 r., II CKN 272/00, niepubl., z dnia 15 stycznia 2003 r. IV CKN 1693/00, niepubl., z dnia 9 października 2003 r., I CK 150/02, OSNC 2004, nr 7-8, poz. 132, ze sprost. OSNC 2004, nr 10, s. 131, z dnia 29 października 2003 r., III CK 34/02, OSP 2005, nr 4, poz. 54, z dnia 30 września 2004 r., IV CK 20/04, OSNC 2005, nr 9, poz. 161, z dnia 26 listopada 2004 r., V CK 270/04, niepubl., z dnia 12 stycznia 2005 r., I CK 457/04, niepubl., z dnia 7 października 2005 r., II CK 756/04, "Monitor Prawniczy" 2005, nr 21, s. 1027, z dnia 14 września 2006 r., III CSK 102/06, niepubl., z dnia 15 czerwca 2007 r., II CNP 37/07, niepubl., z dnia 13 grudnia 2007 r., I CSK 315/07, niepubl., z dnia 19 czerwca 2008 r. V CSK 31/08, OSNC-ZD 2009, nr 1, poz. 16, z dnia 20 maja 2009 r., I CSK 379/08, OSNC 2009, nr 10, poz. 172 i z dnia 10 grudnia 2009 r., III CSK 110/09, OSNC 2010, nr 5, poz. 82, a także postanowienia z dnia 7 grudnia 2000 r., III ZP 27/00, OSNAPUS 2001, nr 10, poz. 331 i z dnia 15 kwietnia 2004 r., IV CK 272/03, niepubl.. Na ogół nie budzi wątpliwości, że owa "przeszłość" sięga do daty wejścia w życie obecnej Konstytucji, a więc do dnia 17 października 1997 r.

Linia orzecznictwa Sądu Najwyższego wskazująca na działanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego ex nunc dotyczy wyłącznie wyroków Trybunału Konstytucyjnego, w których Trybunał wyraźnie określił skutki czasowe działania wydanego wyroku. Tymczasem w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 listopada 2012 r. Trybunał jednoznacznie wskazał charakter swego orzeczenia i świadomie nie określił jego skutków w czasie (np. poprzez orzeczenie w wyroku odroczenia przez Trybunał Konstytucyjny utraty mocy niekonstytucyjnego przepisu).

A więc w sprawach dotyczących zawieszenia wypłaty emerytur od października 2011 roku wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 listopada 2012 r. ma działanie ex tunc i organ rentowy ma obowiązek wypłacić zaległe świadczenie emerytalne.

Marcin Hołówka

27 marca 2013

Po zwrot zawieszonej emerytury trzeba iść do sądu


Artykuł z Rzeczpospolitej
Autor:Mateusz Rzemek ZUS musi oddać emerytury


Osoby, którym ZUS zawiesił wypłatę emerytury w październiku 2011 r., dostają teraz odmowy wypłaty zaległych pieniędzy. Trzeba odwołać się do sądu.

Udało się nam dotrzeć do pisma, jakie ZUS wysyła do tysięcy emerytów w całej Polsce.

Chodzi o osoby, które po wyroku Trybunału Konstytucyjnego (z 13 listopada 2012 r., sygn. K 2/12), wystąpiły do ZUS o wypłatę emerytury zawieszonej od października 2011 r., do listopada 2012 r., na podstawie niekonstytucyjnych przepisów.

ZUS, odmawiając wypłat, powołuje się na art. 151 §1 pkt 1 kodeksu postępowania administracyjnego i twierdzi, że mimo wspomnianego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, nie ma dziś podstaw do wstecznej zmiany decyzji w sprawie zawieszenia wypłaty emerytury. W swoich pismach zwraca uwagę, że zgodnie z art. 190 ust. 3 konstytucji wyrok TK wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw i dopiero od tego dnia następuje utrata mocy obowiązującej zakwestionowanego przepisu. Dlatego wszystkie osoby, które złożyły wniosek o odwieszenie emerytury, dostały od tego momentu świadczenia tylko na następne miesiące. Zdaniem ZUS wyrok TK, który został ogłoszony w Dzienniku Ustaw z 22 listopada 2012 r., nie ma zastosowania do wcześniejszych okresów zawieszenia emerytury.

– Nie ma dla mnie wątpliwości, że ZUS musi oddać mi to, co sobie przywłaszczył na podstawie przepisów uznanych za niekonstytucyjne, i to z odsetkami za cały okres od zawieszenia wypłaty – mówi Aniela W., warszawska emerytka. – Mam wrażenie, że nikt nie liczy się z kosztami procesów sądowych, a także losem tysięcy emerytów, którym aktualne postępowanie ZUS wydłuży o kolejne miesiące oczekiwanie na zwrot świadczeń. Za ten czas należą się też kolejne odsetki.

– Najważniejsze teraz jest, by zainteresowani odwołali się do sądu w ciągu miesiąca od otrzymania decyzji ZUS – komentuje Paweł Korus, radca prawny z kancelarii Sobczyk i Współpracownicy. – Nie trzeba w odwołaniu powoływać się na przepisy czy wyroki, wystarczy, że emeryt napisze, że czuje się pokrzywdzony decyzją ZUS odmawiającą mu zwrotu zawieszonego w 2011 r. świadczenia. Jeśli zaś chodzi o stosowanie wyroków TK, to między Trybunałem a Sądem Najwyższym jest spór co do tego, od kiedy stosuje się wyroki TK. Na szczęście dla emerytów SN przyjmuje, że zakwestionowany przez Trybunał przepis jest niekonstytucyjny od momentu jego uchwalenia, a wyrok TK stanowi jedynie potwierdzenie tego faktu.

Ważne jest teraz, jak sądy potraktują odwołania emerytów. Może się bowiem okazać, że ci będą musieli wszcząć oddzielny proces cywilny, na podstawie art. 417[1] kodeksu cywilnego, o odszkodowanie za szkody spowodowane uchwaleniem niekonstytucyjnych przepisów, które spowodowały bezprawne zawieszenie emerytur.

26 marca 2013

MPiPS

Pani Basia napisała:
"2 marca 2013 wysłałam do ZUS i do MPiPS zażalenie dotyczące odwieszenia emerytury. Oto odpowiedź, którą otrzymałam zwykłą pocztą wczoraj z MPiPS ( z ZUS otrzymałam odp. mailem już dawno). Może coś z ich odpowiedzi nam się przyda? Zwłaszcza odp. na pytanie, co powinien zrobić emeryt. 


Treść mojej skargi:
Dzień dobry!
Kiedy będzie decyzja dotycząca wypłaty zaległych od 1 października 2011 r. emerytur, które na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 listopada 2012r. powinny być zwrócone? Jakie działania powinien podjąć emeryt, który w listopadzie złożył wniosek o wypłatę zaległych świadczeń i otrzymał odpowiedź, że decyzja będzie podjęta w terminie późniejszym. Od dnia opublikowania wyroku minęło już ponad 3 miesiące, chciałabym wiedzieć kiedy otrzymam zaległe wypłaty. Bieżące wypłaty zostały wznowione tylko od 22 listopada 2012 roku, chociaż wyrok dotyczy niezgodności z konstytucją zawieszenia wypłat od 01. 10. 2011r.

Oto odpowiedź z MPiPS:

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
DEPARTAMENT UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Tel +48 22 661 13 60, fax. +48 22 661 12 23

Warszawa, 21 marca 2013 r.Pani………………………………..
………………………………...
…………………………………….


W odpowiedzi na Pani pismo dotyczące wyroku Trybunału Konstytucyjnego, Departament Ubezpieczeń Społecznych uprzejmie wyjaśnia, co następuje.
Wyrokiem z dnia 13 listopada 2012 r., sygn. akt K2/12, Trybunał Konstytucyjny uznał art. 103a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych za niezgodny z art. 2 Konstytucji, w zakresie jego stosowania do osób, które nabyły prawo do emerytury przed 1 stycznia 2011 r. Wyrok TK został ogłoszony w dniu 22 listopada 2012 r. Od tej daty Zakład Ubezpieczeń Społecznych podjął wypłatę zawieszonych emerytur.
                Zgodnie z art. 190 ust.3 Konstytucji – orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, jednak Trybunał Konstytucyjny może określić inny termin utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego. Ponieważ w tym przypadku Trybunał Konstytucyjny nie określił innego terminu utraty mocy obowiązującego aktu normatywnego, należy uznać, iż przepis, na podstawie, którego zostało zawieszone prawo do emerytury obowiązywał do dnia 22 listopada    2012 r.
                Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, jako z reguły kształtujące na nowo stan prawny w zakresie stwierdzonej niezgodności z Konstytucją, wywiera skutki prawne od dnia ogłoszenia w sposób określony w art. 190 ust.2 Konstytucji, a więc na przyszłość. Oznacza to, że orzeczenie TK zasadniczo nie ma mocy wstecznej, czyli nie odnosi się do kwestii obowiązywania tego przepisu w okresie od dnia wejścia w życie do dnia ogłoszenia wyroku TK. Pogląd ten został potwierdzony przez Rządowe Centrum Legislacji w opinii z dnia 27 lutego 2013 r.
                W konsekwencji ewentualne roszczenia o wypłatę za okres wsteczny emerytur zawieszonych na podstawie przepisów uznanych przez Trybunał Konstytucyjny za niekonstytucyjne, mogą być dochodzone w oparciu o przepisy art. 145a k.p.a.  oraz art. 401 k.p.c. Ponadto, zgodnie z treścią art. 417 § 1 k.c., w którym uregulowana została kwestia odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez wydanie aktu normatywnego niezgodnego z Konstytucją, zainteresowani mają prawo wystąpić na drogę sądową z roszczeniem przeciwko Skarbowi Państwa. W toku postępowania przed sądem, istotne będzie stwierdzenie powstania szkody oraz istnienie adekwatnego związku przyczynowego między wydaniem aktu normatywnego a powstaniem szkody.
                Zasady ustalania ewentualnych odsetek od należności z tytułu zawieszonych świadczeń emerytalnych nie zostały odrębnie uregulowane w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z  2009 r. Nr 157 poz. 1227 z późn.zm.). Kwestię tę regulują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny. Wątpliwe jest przypisywanie zawieszonym świadczeniom emerytalnym cech opóźnionego świadczenia, bez uprzedniego wzruszenia ostatecznych rozstrzygnięć dotyczących zawieszenia prawa do emerytury. Dlatego też kwestia ewentualnych odsetek od należności z tytułu zawieszonych świadczeń emerytalnych, i okresu, za który przysługują, powinna być rozstrzygana przez Sąd.


24 marca 2013

SO KATOWICE

Drodzy Państwo!


Pani Gabrysia ma rozprawę 4 kwietnia 2013 roku w SO w Katowicach.
Szukam osób, które miały już rozprawy przed SO w Katowicach aby przedstawiły w komentarzu swoje odczucia ze sprawy i przytoczyły uzasadnienie Bardzo proszę aby w komentarzu znalazły się takie informacje jak:
- data naliczenia emerytury
-data rozprawy
- wygrana / przegrana
- sygnatura akt
- odczuciaPostaram się aby takie posty pojawiały się częściej. Ułatwi to nam przygotowanie do rozpraw

23 marca 2013

Pani Poseł Profesor Hrynkiewicz


Poniżej prezentuję Państwu odpowiedź Pani Poseł Profesor Hrynkiewicz na list  Pani Bożeny. Pani Poseł złożyła w naszej sprawie interpelację do Ministra Kamysza.
Pani Bożeno dziękuję Pani Bardzo za to, że zdecydowała się Pani z nami tym podzielić

Józefa Hrynkiewicz
Poseł na Sejm RP
Klub Parlamentarny
Prawa i Sprawiedliwości
                                                                               Szanowny Pan
Władysław Kosiniak-Kamysz
Minister Pracy i Polityki SpołecznejInterpelacja w sprawie zasad postępowania ZUS w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 listopada 2012 roku oraz w związku z bardzo licznymi zapytaniami i interwencjami emerytów, którym ZUS zawiesił wypłatę świadczenia emerytalnego.

Zgłaszający się do mnie wyborcy skarżą się na liczne utrudnienia w odzyskaniu świadczenia emerytalnego oraz tworzenie przez ZUS wielu biurokratycznych przeszkód w celu odmowy wykonaniu orzeczenia TK. W związku z powyższym uprzejmie proszę o poinformowanie:
·         jakie jest ostateczne stanowisko Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wykonania przez ZUS orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 listopada 2012 roku?
·         proszę o wskazanie podstawy prawnej zmuszającej Ubezpieczonych do kierowania sprawy przeciwko ZUS do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w sprawie wykonania orzeczenia TK ( o odzyskanie świadczenia )?
·         dlaczego ZUS kieruje osoby ubiegające się o wypłatę nieprawnie zabranych świadczeń ponownie do sądów?
·         jaka jest podstawa prawna dozwalająca ZUS niewykonywanie wyroków zarówno TK, jak i sądów pracy, które orzekają na korzyść skarżących się?
·         czy postępowanie ZUS wobec ubezpieczonych jest działaniem samowolnym, czy też odbywa się za zgodą i wiedzą służb prawnych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej?

Pragnę podkreślić, że takie, jak opisywane w listach interwencyjnych kierowanych do mnie naganne zachowania pracowników ZUS są powszechne, polegają na niesolidnym informowaniu, posyłaniu ubezpieczonych ponownie do sądu, tworzenie biurokratycznych utrudnień i nieustające demonstrowanie postawy : „ i tak nam nic nie zrobicie, a właśnie , że wam nie wypłacimy”, „sąd,  sądem,  a my i tak zrobimy swoje” – podważa zaufanie do obywateli do Państwa i jego instytucji. Mam nadzieję, że Pan Minister podzieli moje stanowisko, że zachowania pracowników ZUS są w najwyższym stopniu naganne.
Będę zobowiązana , jeśli pracownicy ZUS zostaną pouczeni o obowiązku udzielania rzetelnych informacji oraz okazywania szacunku do ubezpieczonych. Tym bardziej, że sprawy dotyczą osób w starszym wieku.

Z poważaniem
                                                                                                         
                                                                                                       POSEŁ NA SEJM RP
                                                                                                           Józefa Hrynkiewicz
22 marca 2013

Rzecznik PO


   Kochani  „odwieszeni” bez zaległych emerytur             


Ktoś z koleżeństwa zamieścił na blogu link do wystąpienia Pani RPO czyli jak widać  Rzecznika PO a nie obywateli.  Z treści jej wystąpienia wyraźnie widać, że uważa ona, tak  jak nasze sądy, że tylko ci po 8 stycznia 2009 r. są objęci wyrokiem Trybunału, zatem pisanie do Pani Rzecznik PO myśl mija się z celem. Poniżej treść wystąpienia Pani Rzecznik PO :


               „ Wyrokiem z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie o sygnaturze K 2/12 (Dz. U. poz. 1285) Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 28 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 257,poz. 1726 ze zm.) w związku z art. 103a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r., nr 153,poz. 1227 ze zm.) dodanym przez art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r., w zakresie, w jakim znajduje zastosowanie do osób, które nabyły prawo do emerytury przed 1 stycznia 2011 r., bez konieczności rozwiązania stosunku pracy, jest niezgodny z zasadą ochrony zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa wynikającą z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

               Omawiając skutki powołanego wyroku, Trybunał wskazał, że obowiązek rozwiązania stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą - jako warunek realizacji nabytego prawa do emerytury - nie będzie miał zastosowania do osób, które nabyły prawo do emerytury w okresie od 8 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r.

              Świadczeniobiorcy objęci zakresem podmiotowym wyroku Trybunału Konstytucyjnego kierują do mnie skargi, w których podnoszą że Zakład Ubezpieczeń Społecznych z dużym opóźnieniem podejmuje wypłatę bieżących świadczeń, tj. należnych od 22 listopada 2012 r. oraz udziela sprzecznych informacji o wypłatach emerytur zawieszonych w okresie od 1 października 2011 r. do 22 listopada 2012 r.

                Działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.) zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska w przedstawionej sprawie.”