24 marca 2019

Wyrok TK w sprawie pań 53 - co dalej?


                            W związku z opublikowaniem wyroku sprawy P20/16 Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2019 r. w Dzienniku Ustaw warto podsumować sprawy pań urodzonych w 1953 roku, które pobierają  świadczenia z emerytury „wcześniejszej”

(DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 marca 2019 r. Poz. 539 WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 6 marca 2019 r. sygn. akt P 20/16  http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/539/1)

             Pierwsza ważna sprawa to dokładne sprawdzenie dokumentów, pism, decyzji otrzymanych z ZUS. Wiele pań ma wątpliwości co do rodzaju emerytury, którą mają przyznaną.

              Całkowicie jasna jest sytuacja pań, które nie składały wniosku do ZUS o emeryturę powszechną lub taki wniosek wycofały (gdy okazało się, że emerytura wcześniejsza jest wyższa, niż nowa, kapitałowa).
Panie te powinny złożyć wniosek o emeryturę powszechną. Najkorzystniej jest złożyć taki wniosek w marcu, kwietniu lub w lipcu (absolutnie nie powinno składać się wniosku w czerwcu).

            Panie, które mają decyzję o emeryturze powszechnej z końca marca 2014 i póżniejsze powinny złożyć wniosek do ZUS o wznowienie postępowania w ciągu 30 dni od opublikowania wyroku TK w Dzienniku Ustaw. Panie, które mają decyzje z końca marca 2014 r., powinny szybciutko składać wnioski do ZUS.
Proszę pamiętać, że w przypadku niesatysfakcjonującej decyzji ZUS, można wycofać wniosek w ciągu 30 dni od jego otrzymania.

          Również jasna jest sytuacja pań, które od decyzji ZUS odwołały się do sądu. Te panie mają 3 miesiące na złożenie skargi o wznowienie postępowania do odpowiedniego sądu.

           Najtrudniejsza jest sytuacja pań, które mają prawomocne decyzje o emeryturze powszechnej z roku 2013 i początku 2014. Wznowienie postępowania po wyroku TK jest możliwe w przypadku decyzji wydanej przez organ administracyjny poniżej 5 lat.  ZUS odmawia wszczęcia postępowania w sprawach kobiet ur. w 1953 r., które mają decyzje o emeryturze powszechnej, wydane ponad 5 lat temu.

Proszę o jeszcze troszkę cierpliwości. W najbliższych dniach ukaże się zapewne wiele informacji od prawników. Podpowiedzą nam, co możemy zrobić, żeby powalczyć o wyższe emerytury. Jak mi wiadomo, niektórzy dziennikarze zwrócili się do prawników w tej sprawie.

      Póki co, czytajmy artykuły prasowe, które już się ukazały. Dziękuję Pani Paulinie i innym Paniom za podane linki do artykułów prasowych.

Jak podaje „Gazeta Pomorska”:


 „Lesław Nawacki: - Mogą wystąpić o unieważnienie tej decyzji i otworzyć sobie drogę dochodzenia odszkodowania na podstawie przepisów prawa cywilnego. Jeżeli nie jest możliwe wznowienie postępowania, bo upłynęło więcej niż 5 lat od doręczenia decyzji, organ stwierdza wydanie zaskarżonej decyzji z naruszeniem prawa i wskazuje okoliczności, z powodu których nie uchylił tej decyzji. Chodzi o art. 151 par. 2 Kpa. To otwiera możliwość dochodzenia odszkodowania na podstawie Kpc.
Nie da się ukryć, że najlepszym rozwiązaniem problemu byłoby uchwalenie jednolitych zasad wypłaty odszkodowania czy wstecznych wypłat emerytury dla wszystkich osób dotkniętych tym wyrokiem. - Takie rozwiązanie Trybunał sugerował w ustnym uzasadnieniu - przypomina dyrektor.”


Z komentarzy:

„Wydaje się, że najpierw warto podjąć próbę wykorzystania art. 114 ust. 1 p. 1 w związku z ust. 1f p. 1 Ustawy emerytalnej (a jeśli ktoś ma wyrok sądu, to art. 114 ust. 2 p. 1) i złożyć do ZUS wniosek o zmianę decyzji w części dotyczącej wysokości emerytury kapitałowej w związku z ujawnieniem nowej okoliczności – niezgodności z Konstytucją normy prawnej zastosowanej do wyliczenia wysokości emerytury. 
Por.: R. Babińska, Wzruszalność prawomocnych decyzji rentowych, Kraków 2007, s. 109: "Okolicznością istniejącą przed wydaniem decyzji rentowych jest także niezgodność z konstytucją normy prawnej będącej podstawą wydania prawomocnych decyzji rentowych. Oparcie decyzji rentowych na normie prawnej, którą później Trybunał Konstytucyjny uchylił z powodu jej niekonstytucyjności, stanowić powinno, zgodnie z przepisem art. 190 ust. 4 Konstytucji RP, okoliczność uzasadniającą ich uchylenie lub zmianę".


15 marca 2019

Ważne dla kobiet 53 z prawomocną decyzją o emeryturze powszechnej


  Bardzo dziękuję aktywnym blogowiczom, którzy mają wielką wiedzę w zakresie emerytalnych przepisów prawnych i udzielają nam wielu cennych porad. Bez Was jesteśmy jak dzieci we mgle. Proszę przyjąć ogromne wyrazy wdzięczności i podziękowania.

        Wygląda na to, że po wyroku TK w sprawie P20/16 zaistniała sytuacja bardzo podobna do tej z roku 2012, gdy walczyliśmy o zwrot zaległych emerytur. Wówczas jednak wszystkie sprawy toczyły się na bieżąco, nie minął okres 5 lat od wydania decyzji o emeryturach powszechnych.

         Z dzisiejszych wpisów w komentarzach mamy bardzo ważną informację dla kobiet ur. w 1953 roku, które mają prawomocna decyzję o emeryturze powszechnej.

„ Skargę o wznowienie postępowania w terminie 30 dni powinna złożyć też kobieta, która ma prawomocną decyzję o emeryturze powszechnej doręczoną ponad 5 lat temu. To koniecznie, by ZUS w postępowaniu uznał, że ta stara decyzja została wydana z naruszeniem prawa. Tylko mając takie postanowienie ZUS można będzie złożyć roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez decyzję wydaną z naruszeniem prawa.„ZUS wznowi postępowanie, ale - zamiast uchylić decyzję starszą niż 5 lat - wyda decyzję, że poprzednia decyzja została wydana z naruszeniem prawa. Dlatego do treści skargi o wznowienie postępowania dobrze dodać od razu wniosek o naprawienie szkody wyrządzonej przez wydanie decyzji z naruszeniem prawa. Jeśli ZUS wyda decyzję, w której nie naprawi szkody - wówczas odwołanie do Sądu.” 


16.03.2019 r.
I kolejna informacja z komentarzy dla wielu pytających pań o wypłatę wyrównania emerytury

„ZUS wznowi postępowanie, ale - zamiast uchylić decyzję starszą niż 5 lat - wyda decyzję, że poprzednia decyzja została wydana z naruszeniem prawa. Dlatego do treści skargi o wznowienie postępowania dobrze dodać od razu wniosek o naprawienie szkody wyrządzonej przez wydanie decyzji z naruszeniem prawa. Jeśli ZUS wyda decyzję, w której nie naprawi szkody - wówczas odwołanie do Sądu.

14 marca 2019

Czy wszystkie "kobiety 53" otrzymają wyższe emerytury?


W komentarzach pod poprzednim postem znalazł się następujący wpis:


„Co do pań, które nie odwolywaly się do Sądu:

Należy podkreślić, iz sędzia TK Leon Kieres wskazał, ze orzeczenie otwiera drogę do wznowienia postępowania także przed ZUS w trybie art. 145a kodeksu postępowania administracyjnego, co daje termin 30 dni od daty publikacji orzeczenia w TK. W takim wypadku nie należy składać wniosku o emeryture, ponieważ on co do zasady został uwzględniony (przy założeniu ze decyzja o przyznaniu emerytury powszechnej w ogóle została wydana) tylko spór jest co do ewentualnej wysokości i podstawy przeliczenia! Należy złożyć wniosek o wznowienie postępowania administracyjnego. Złożony wniosek o emeryture do ZUS będzie podlegał odrzuceniu, ponieważ decyzja o przyznaniu emerytury powszechnej jako sama w sobie została wydana. Tutaj należy wzruszyć nie sam fakt wydania decyzji o przyznaniu emerytury, tylko podstawę przeliczenia, która wynika z tej decyzji. W takim wypadku należy wznowić postępowanie administracyjne i w tym kierunku kierować wnioski do ZUS. Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego jest na to czas 30 dni od daty publikacji wyroku Trybunału, a wznowieniu podlega każda decyzja o ustaleniu prawa i przyznanii emerytury powszechnej, od której otrzymania nie minął jeszcze okres pięciu lat.


                                W przypadku pań, które otrzymały decyzje o ustaleniu prawa i przyznaniu emerytury powszechnej wcześniej niż w marcu 2014 r., minął już okres 5 lat i sprawa wznowienia postępowania przed ZUS w trybie art. 145 a kpa będzie odrzucona. Chyba, że szczegółowe przepisy ustawy, którą ma przyjąć sejm, będą stanowiły inaczej.

Ale jest chyba możliwość  złożenia do ZUS wniosku o przeliczenie emerytury w związku z nowymi okolicznościami prawnymi. A takim jest wyrok TK.

Może wypowiedzą się osoby, które dobrze orientują się w przepisach prawnych. Bardzo proszę takie osoby o wyjaśnienie kwestii możliwości podwyższenia wysokości emerytury w związku z wyrokiem TK.
I jeszcze raz o składaniu wniosków i skarg w sprawie emerytur, świetnie zebrane przez blogowicza ( z komentarzy)

„Wydaje mi się, że działania do podjęcia zależne są od przynależności do grup:

1. Kobieta, które nie złożyła wniosku o emeryturę powszechną albo go wycofała przed uprawomocnieniem decyzji ZUS - składa wniosek o emeryturę powszechną na zwykłym druku ZUS (chyba w dowolnym terminie)

2, Kobieta, która złożyła wniosek i ma prawomocną decyzję ZUS o emeryturze powszechnej (nie odwołała się do Sądu) - składa do ZUS skargę o wznowienie postępowania, uchylenie decyzji i wydanie decyzji zgodnej z wyrokiem TK (skargę musi złożyć najpóźniej 30 dnia od publikacji wyroku TK w Dzienniku Ustaw; ZUS nie ma formularza skargi)

3. Kobieta, która złożyła wniosek, otrzymała decyzję ZUS, odwołała się do Sądu i ma prawomocny wyrok - składa bezpośrednio do Sądu skargę o wznowienie postępowania i uchylenie wyroku (skargę trzeba złożyć najpóźniej 3 miesiące od publikacji wyroku TK w Dz.U.)”


13 marca 2019

Wyrok TK w sprawie P20/16 - wniosek do ZUS i skarga do sądu


                          W związku z wyrokiem TK dotyczącym sprawy P20/16 wszystkie panie emerytki urodzone w 1953 roku pobierające emerytury wcześniejsze, bez wyjątku, powinny złożyć wnioski do ZUS o emeryturę powszechną (panie, które nie składały do tej pory żadnych wniosków o taka emeryturę lub wycofały wnioski), przeliczenie emerytury wcześniejszej na powszechną (panie, które złożyły wnioski i ich nie wycofały).

Wnioski można już składać, nie czekając na publikację wyroku TK w Dzienniku Ustaw (powinien być opublikowany w ciągu 2 tygodni, ale może to być póżniej) ani na uzasadnienie wyroku (może ukazać się nawet za kilka miesięcy). Najkorzystniej złożyć wniosek w marcu lub w kwietniu.

Na złożenie wniosku do ZUS mamy tylko 30 dni od dnia publikacji wyroku TK w Dzienniku Ustaw
.
         Panie, które miały sprawy w sądach (okręgowych, apelacyjnych) powinny dodatkowo złożyć skargę o wznowienie postępowania. Mają na to 3 miesiące.

            O sposobie rozwiązania emerytur powszechnych dla wcześniejszych emerytek 53 zdecyduje sejm w postaci ustawy lub nowelizacji istniejącej ustawy. Czy będzie to emerytura kapitałowa „po nowemu” czy raczej emerytura liczona według „starych zasad” (takich, jak dla roczników 52 i starszych)? O tym zapewne zadecydują ministrowie.

        Wzory wniosków można pobrać z internetowej strony ZUS. Można też skorzystać z wzorów znajdujących się na blogu ( w górnej części bloga etykieta „Wzory pism” lub z prawej strony bloga – rok 2012 listopad, grudzień). Tam też znajdują się wzory skargi o wznowienie postępowania sądowego.
Pierwszy wniosek o emeryturę powszechną powinien być na druku zusowskim. Wnioski o przeliczenie emerytury mogą być napisane odręcznie. Wnioski można złożyć osobiście lub wysłać pocztą.  

            Proszę o przekazywanie informacji o wyroku TK i możliwości uzyskania wyższej emerytury wszystkim znajomym „wcześniejszym” emerytkom urodzonym w 1953 r., a także informowania na forach społecznościowych.


                           Chyba teraz jest też dobry moment na rozpoczęcie akcji o ustawę dotyczącą obligatoryjnego informowania emerytów o nowych możliwościach podwyższania świadczeń emerytalnych.  ZUS powinien powiadamiać emerytów i rencistów o konieczności składania wniosków w odpowiednim terminie. Już wielokrotnie pisaliśmy o tym na blogu ale jakoś do tej pory temat nie „przebił” się dostatecznie mocno.
Póki co, czytajcie moi mili artykuły w prasie i Internecie. O wyroku TK już sporo napisano:

Rzeczpospolita Mateusz Rzemek

Dziennik Gazeta Prawna.pl

Gazeta Prawna  Bożna Wiktorowska

Wyborcza.pl  Leszek Kostrzewski
Wniosek do ZUS

imię nazwisko                                                                             miasto,  data
adres

pesel
nr decyzji przyznającej emeryturę
                                                                                                                                       


                                                                           Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
                                                                                                    adresWniosek
 o przeliczenie emerytury

W związku z wyrokiem Trybunały Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2019 r. dotyczącym sprawy P 20/16 wnoszę o przeliczenie mojej emerytury oraz ponowne ustalenie wysokości emerytury powszechnej.
Wnoszę również o wypłatę wyrównania mojej emerytury od dnia …
(data faktycznego przejścia na emeryturę, zakończenia pracy  
POPRAWKA: od dnia uzyskania prawa do emerytury)

To tak w skrócie. Można dodać także coś o swojej sytuacji. A może ktoś zaproponuje inny tekst.Skarga do sądu


Imię i nazwisko                                                                                    miasto, dn. ………… r.
Adres


       
Sygnatura akt

                               Sąd Apelacyjny –Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w ………….
                                                                 
                                                                        III. Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

                                                                                                     Adres


Powód: imię i nazwisko
Pozwany.: Oddział ZUS w………..                           
                                                                   SKARGA

o wznowienie postępowania sądowego na podstawie art.401(1) kpc


                        Na podstawie art. 401(1) kpc zaskarżam postanowienie Sądu Apelacyjnego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w ……………,  Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia …. oddalające moją apelację od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w ……………., Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia … sygn. ……………, w sprawie zastosowania art. 25 u 1b ustawy z dnia 17.12. 1998 r. do obliczenia wysokości mojej emerytury powszechnej.
         Podstawą mojej skargi jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia
06.03.2019 r.  - Dziennik Ustaw z dnia… , pozycja...   
Wobec powyższego moja skarga jest konieczna i uzasadniona. Wnoszę, zatem o wznowienie postępowania sądowego.


Emeryci, którzy walczyli w sądzie składają skargi o wznowienie postępowania.
Emeryci, którzy zakończyli walkę w Sądzie Okręgowym składają skargi do Sądu Okręgowego, natomiast  emeryci, którzy zakończyli walkę w Sądzie Apelacyjnym składają skargi do Sądu Apelacyjnego. 
Skargę wnosimy na podstawie art. 401KPC .
art. 399
§ 1. W wypadkach przewidzianych w dziale niniejszym można żądać wznowienia postępowania, które zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
§ 2. Na podstawie określonej w art. 4011 postępowanie może być wznowione również w razie zakończenia go postanowieniem.
art. 4011
Można żądać wznowienia postępowania również w wypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego zostało wydane orzeczenie.


9 marca 2019

Kobiety 53 - składamy wnioski do ZUS


        Wielkie gratulacje i podziękowania dla wszystkich, którzy przez ponad 6 lat walczyli o naprawę krzywdzących przepisów dotyczących kobiet urodzonych w 1953 roku.

Szczególne podziękowania należą się Pani Sędzi Sądu Okręgowego w Szczecinie, Monice Miller-Młyńskiej. To dzięki Pani Sędzi Trybunał Konstytucyjny rozpatrywał sprawę kobiet 53.

Co dalej?
 Wyrok TK w sprawie „nabycia prawa do tzw. emerytury wcześniejszej przed 1 stycznia 2013 r. a nabycie prawa do emerytury” zapadł 6 marca 2019 r. Publikacja w Dzienniku Ustaw powinna pojawić się w ciągu 2 tygodni.

 Od czasu opublikowania wyroku TK emerytki mają 30 dni na złożenie wniosku o przeliczenie emerytury w ZUS.

Po tym okresie wnioski będą zapewne odrzucone. Termin jest nieprzekraczalny. Wszystkie „wcześniejsze” emerytki koniecznie muszą złożyć wnioski w ZUS osobiście lub pocztą.

Panie urodzone w roku 1953, będące na wcześniejszych emeryturach, są w różnych sytuacjach. Można je podzielić na kilka grup:
1.      Kobiety, które nie złożyły wniosku o emeryturę powszechną
2.      Kobiety, które składały wnioski o emeryturę powszechną i je wycofały
3.      Kobiety, które złożyły wnioski o emeryturę powszechną i ich nie wycofały
4.      Kobiety, które wniosły sprawy do sądu i je przegrały

Panie, które miały sprawy w sądach, mają 3 miesiące na wznowienie postępowania. Pismo trzeba kierować do tego samego sądu, który rozpatrywał ich sprawy.
Wyrok TK dotyczy konkretnie kobiet z 1953 roku. Niemniej, powołując się ten wyrok, będzie można prawdopodobnie walczyć o inne skrzywdzone grupy emerytów. Trzeba poczekać na uzasadnienie wyroku TK.

Tymczasem ukazał się komunikat po rozprawie w kwestii kobiet 53.


Nabycie prawa do tzw. emerytury wcześniejszej przed 1 stycznia 2013 r. a nabycie prawa do emerytury20/16
6 marca 2019 r. o godz. 10:00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie - Wydział VI Pracy i Ubezpieczeń Społecznych dotyczące nabycia prawa do tzw. emerytury wcześniejszej przed 1 stycznia 2013 r.
Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 25 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w brzmieniu obowiązującym do 30 września 2017 r., w zakresie, w jakim dotyczy urodzonych w 1953 r. kobiet, które przed 1 stycznia 2013 r. nabyły prawo do emerytury na podstawie art. 46 tej ustawy, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji RP.
W pozostałym zakresie Trybunał umorzył postępowanie.
Orzeczenie zapadło jednogłośnie.
W rozpoznawanej sprawie Trybunał zbadał kwestię dopuszczalności posłużenia się przez ustawodawcę mechanizmem obliczania podstawy emerytury powszechnej z potrąceniem kwot wcześniejszej emerytury pobieranej przez ubezpieczonych wobec kobiet urodzonych w 1953 r. i jego zgodności z art. 2 Konstytucji.
Uprawnienie do wcześniejszego przejścia na emeryturę wynikające z art. 46 w związku z art. 29 ustawy emerytalnej było – w warunkach reformy z 1999 r. – jednym ze szczególnych rozwiązań ustawowych. Stanowiło element łagodzący przechodzenie do nowego systemu emerytalnego dla osób, które ukończyły wiek co najmniej 50 lat, a przy tym legitymowały się wieloletnim stażem zawodowym.
Badając zgodność art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej z art. 2 Konstytucji i z wyrażoną w tym przepisie zasadą zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa, Trybunał uwzględnił, że kobiety, które zdecydowały się skorzystać z możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę nie wiedziały – w chwili podejmowania tej decyzji – o konsekwencjach, jakie ta decyzja będzie miała w odniesieniu do ich przyszłego świadczenia, czyli emerytury uzyskiwanej po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego.
Osoby te decydowały się na wcześniejszą emeryturę ufając, że państwo nie zmieni reguł jej postrzegania w odniesieniu do powszechnego świadczenia emerytalnego. Tymczasem reguły te zostały zmodyfikowane nie dając ich adresatom możliwości stosownej reakcji.
Trybunał podkreślił, że to z mocy wyraźnego postanowienia ustawodawcy modyfikacja systemu emerytalnego nie objęła tej grupy kobiet jeżeli spełniały warunki przejścia na wcześniejszą emeryturę i z możliwości takiej skorzystały. Tym samym stworzył on dodatkowe gwarancje realizacji uprawnień emerytalnych według zasad starego systemu. Z uwagi na to, że uprawnienia te z założenia miały charakter przejściowy – obowiązujący do czasu ich wygaśnięcia – nastąpiło niejako wzmocnienie usprawiedliwionego przekonania tych kobiet, że ustawodawca nie wycofa się z ich realizacji oraz że nie będą miały do nich zastosowania nowe uregulowania.
Trybunał podkreślił, że podejmowanie przez ubezpieczonych decyzji o przejściu na wcześniejszą emeryturę nie może wiązać się z pozostawaniem w niepewności co do ukształtowania ich sytuacji prawnej w przyszłości jeżeli jest konsekwencją decyzji podjętych w oparciu o obowiązujący stan prawny. Rozpoczęcie realizacji prawa do wcześniejszej emerytury, która bezpośrednio wpływa na wysokość emerytury powszechnej – w oparciu o zasadę zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa – stanowi podstawę uzasadnionego oczekiwania, że ustawodawca nie zmieni w sposób niekorzystny „reguł gry” w stosunku do osób korzystających ze swoich uprawnień na zasadach wskazanych w ustawie. Nie będzie tym samym pułapką dla tych, którzy w zaufaniu do obowiązującego prawa, określającego w dodatku horyzont czasowy wypłacanych świadczeń i zasad ich realizacji, skorzystali ze swoich uprawnień.
Racjonalnie działający ustawodawca powinien uwzględnić łączące się z tym skutki w sferze finansów publicznych, których planowanie w systemie świadczeń emerytalnych musi obejmować statystyczny okres długości życia tych osób po przejściu na emeryturę. Zasada zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa wyklucza możliwość formułowania obietnic bez pokrycia bądź nagłego wycofywania się przez państwo ze złożonych obietnic lub ustalonych reguł postępowania. Stanowi to bowiem niedopuszczalne nadużywanie pozycji przez organy władzy względem obywateli. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w której obywatel, układając swoje interesy, podejmuje decyzje dotyczące długiej perspektywy czasu i przewiduje jej konsekwencje na podstawie obowiązującego stanu prawnego. Zmiana tego stanu oznacza wówczas zaskoczenie, którego w danych okolicznościach nie mógł przewidzieć, a tym samym dostosować się do nowej sytuacji, w sposób, który nie wywrze negatywnych konsekwencji w sferze jego uprawnień.
Odnosząc się do skutków wyroku, Trybunał wskazał, że osobom, które przeszły na wcześniejszą emeryturę na podstawie art. 46 ustawy emerytalnej przed 1 stycznia 2013 r. przysługuje prawo tzw. sanacji konstytucyjności wynikającej z art. 190 ust. 4 Konstytucji w trybie odpowiednim dla postępowań z zakresu ubezpieczeń społecznych.
Przewodniczącym składu orzekającego była sędzia TK Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, sprawozdawcą był sędzia TK Leon Kieres.

6 marca 2019

WYGRANA KOBIET 53 W TK

Huraaaaaaaaaaaaa!

Wygrałyśmy i wygraliśmy w Trybunale Konstytucyjnym sprawę kobiet 53!
Wielkie podziękowania dla Pani Sędzi ze Szczecina!

Nabycie prawa do tzw. emerytury wcześniejszej przed 1 stycznia 2013 r. a nabycie prawa do emerytury 20/16

Sygn. akt P 20/16
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 6 marca 2019 r.
Trybunał Konstytucyjny w składzie:
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz – przewodniczący
Grzegorz Jędrejek
Leon Kieres – sprawozdawca
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Andrzej Zielonacki,
protokolant: Krzysztof Zalecki,
po rozpoznaniu, z udziałem Sejmu, Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich, na rozprawie w dniu 6 marca 2019 r., pytania prawnego Sądu Okręgowego w Szczecinie:
czy art. 25 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887, ze zm.) w zakresie, w jakim ma zastosowanie do urodzonych w 1953 r. kobiet, które przed 1 stycznia 2013 r. nabyły prawo do tzw. wcześniejszej emerytury na podstawie art. 46 i art. 50 tej ustawy, jest zgodny z art. 2, art. 32 ust. 1 oraz art. 67 ust. 1 Konstytucji,
o r z e k a:
Art. 25 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 oraz z 2019 r. poz. 39), w brzmieniu obowiązującym do 30 września 2017 r., w zakresie, w jakim dotyczy urodzonych w 1953 r. kobiet, które przed 1 stycznia 2013 r. nabyły prawo do emerytury na podstawie art. 46 tej ustawy, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Ponadto p o s t a n a w i a:
na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072 oraz z 2019 r. poz. 125) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie.
Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Grzegorz Jędrejek
Leon Kieres
Małgorzata Pyziak-Szafnicka          
Andrzej Zielonacki

4 marca 2019

Sprawa Kobiet 53 w Trybunale Konstytucyjnym

P 20/16, 6 III 2019, godz. 10:00

Nabycie prawa do tzw. emerytury wcześniejszej przed 1 stycznia 2013 r. a nabycie prawa do emerytury
Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Okręgowy w Szczecinie - Wydział VI Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Pytanie prawne czy art. 25 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie, w jakim ma zastosowanie do kobiet urodzonych w roku 1953, które przed dniem 1 stycznia 2013 roku nabyły prawo do tzw. emerytury wcześniejszej na podstawie przepisów art. 46 i 50 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z FUS, jest zgodny z art. 2, art. 32 ust. 1 oraz art. 67 ust. 1 Konstytucji RP.
https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/view/sprawa.xhtml?&pokaz=dokumenty&sygnatura=P%2020/16

1 maja 2018

Majowe święta – wywieś flagę!       Początek maja to tradycyjnie okres uroczystości upamiętniających najważniejsze wydarzenia i symbole, które zapisały się w historii polskiej państwowości. Warto pielęgnować tradycje narodowe i eksponować publicznie symbole naszego państwa, dlatego pamiętajmy, aby wywiesić flagi w majowe święta.


1 maja – Święto Pracy

1 maja we wszystkich polskich regionach odbędą się obchody z okazji 10. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej

2 maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

2 maja jest także obchodzony jako Dzień Polonii i Polaków za granicą

3 maja – rocznica uchwalenia Konstytucji

Maj niesie także ważną rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie.
W nocy z 8 na 9 maja 1945 roku został między państwami sprzymierzonymi a Niemcami podpisany bezwarunkowy akt kapitulacji hitlerowskich Niemiec.

Powiewa flaga,
gdy wiatr się zerwie.
A na tej fladze
biel jest i czerwień.

Czerwień - to miłość,
biel - serce czyste...
Piękne są nasze
barwy ojczyste.

Polska uśmiechem serdecznym wita,
orzeł w koronie strzeże jej bram,
biało - czerwoną flagą spowita
- serce i duszę zabrała nam!
Serce i duszę zabrała nam!
(Cz. Janczarski „Flaga”)
31 marca 2018

Wesołych Świąt!


    Z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzę Wam, Kochani, radosnych, pogodnych dni, pełnych wiary, nadziei i miłości, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół.