21 kwietnia 2015

Trzy i pół roku razem...

Minęło prawie 3,5 roku istnienia bloga „Emeryt to brzmi dumnie”.
Chciałabym krótko podsumować okres działalności bloga . Blog założony został „ dla wszystkich emerytów, których świadczenia zostały zawieszone z dniem 1 października 2011 roku”.                                   
           Mam nadzieję, że wszyscy „zawieszeni” emeryci otrzymali zwrot zaległych emerytur z odsetkami. I to  jest naszym wspólnym ogromnym sukcesem
Długa i trudna (najczęściej) była droga do odzyskania zawieszonych emerytur. Ileż było emocji, chwil zwątpienia ale i ogromnej radości.       
           Najważniejsze chyba w tej walce było poczucie wspólnoty, razem przeżywaliśmy niemal każdą sprawę w sądzie, każdą decyzję ZUS, postanowienia i wyroki sądowe, pocieszaliśmy i wspieraliśmy się wzajemnie.
Najczęściej pisano na blogu bardzo poważnie ale bywało  czasami żartobliwie i zabawnie, zdarzały się drobne przekomarzanki a czasami było naprawdę „ostro”.                              
           Mam nadzieję, że w Państwa pamięci pozostaną jednak te radosne chwile i to wielkie poczucie bycia razem.
Trzeba też wspomnieć o atakach słownych na wiele osób doradzających, służących wielu zagubionym emerytom nieocenionymi radami, przepisami prawa, wzorami pism. Przykre było atakowanie pań, którym zawdzięczamy tak naprawdę powstanie naszego ruchu.                                                                                                                                    Atakowano również panie emerytki udzielające bardzo fachowych porad, nie ustrzegli się też panowie ostrej , najczęściej bezpodstawnej krytyki. Najmocniejsze, najdłuższe i często niewybredne ataki słowne spotkały Pana Krzysztofa. Bardzo pocieszające było w tym wszystkim to, że Państwo stawali prawie zawsze w obronie atakowanych nie dopuszczając do dalszych inwektyw.                                                         W ostatnim czasie praktycznie każdy wpis emerytów był krytykowany, wykpiwany. I, niestety, nadal nie ustają złośliwe komentarze.
Bardzo przepraszam wszystkich, których dotknęły przykrości na naszym blogu.
       I tutaj należy się Państwu wyjaśnienie, skąd pochodziły te ataki na piszących. Otóż od dobrych kilku lat działa w internecie  grupa, chyba bardzo sfrustrowanych niedowartościowanych osób, która postawiła sobie za cel ataki na różnych ludzi i na różne blogi. Grupa ta prowadziła i prowadzi kilka blogów, gdzie najpierw zaprasza szacownych gości a potem niemiłosiernie ich atakuje.
Niestety, nasz blog również został zaatakowany głównie przez tę grupę. I w zasadzie nie ma się co dziwić, blog stał się bardzo popularny, chociaż w sumie dotyczył stosunkowo niewielkiej grupy ludzi i poruszano na nim sprawy poważne a nie modowe czy kuchenne.
Byliby Państwo zaskoczeni wiedząc, kto kryje się pod wieloma anonimami, imionami i innymi nickami.  Były więc posty eleganckie, czasem wręcz wytworne, informacyjne, pełne przepisów prawnych, by za chwilę te same osoby pisały pod różnymi nazwami kpiąco, ironicznie czy wręcz napastliwie i obraźliwie. Wygląda na to, że pewien pan radca chciał zająć miejsce wszystkich doradzających.
Grupa ta ma prawdopodobnie hakerskie oprogramowania, może odczytywać IP piszących na cudzych blogach. Jest to nielegalne, numer IP traktuje się jak dane osobowe. Niebawem opiszę Państwu, jak to się odbywa, aby mogli Państwo uniknąć internetowego chuligaństwa.                                                                                                                
           Rozmawiałam o sprawie nielegalnych oprogramowań z policją. Mam nadzieję, że, jęśli będzie taka konieczność, policja zajmie się problemem hakerskich „wrzutek”. Prawdopodobnie grupa ta ma też zainstalowane  inne hakerskie gadżety pozwalające kontrolować  blogowe wiadomości.
Pytanie zasadnicze, po co to robią? Takie postępowanie jest charakterystyczne raczej dla młodych ludzi, którzy w ten sposób zabawiają się anonimowo w internecie  , kojąc atakami swoje frustracje i brak życia towarzyskiego i przyjaciół w „realu”. Ale, że tak postępują ludzie mocno dojrzali, to już chyba świadczy o wypaczeniach, braku innych zajęć, nadmiarze wolnego czasu i wielkim niedowartościowaniu.
Czy chcieli przejąć nasz blog czy go zniszczyć? Całe szczęście, dzięki Państwu nie udało się ani jedno, ani drugie. Nadal jest bardzo dużo odwiedzających, nadal jeszcze korzystają Państwo z wielu rad i przepisów prawnych znajdujących się na blogu.
Proponuję spuścić zasłonę na poczynania głównie tej grupy ludzi, bo, trzeba przyznać, udzielali też wielu potrzebnych i pożytecznych porad.
Chcę przy okazji, choć tego nie oczekują, podziękować zaprzyjaźnionej grupie młodych internautów za wszelką pomoc.
Sprawą, która bardzo leży mi na sercu, jest niedokończenie rejestracji stowarzyszenia. Według mnie, najlepszą formą było stowarzyszenie zwykłe, które ewentualnie mogło się  przekształcić w stowarzyszenie z KRS. Najkorzystniejszym czasem na utworzenie naszego reprezentatywnego związku był początek 2012 roku. Nie udało się wtedy nas zorganizować. Nie udało się dokończyć rejestracji stowarzyszenia emerytów także w 2014 roku.  Jest mi niezmiernie przykro, że tak się stało. Ale może jeszcze nie wszystko stracone, może znajdą się chętni do zorganizowania stowarzyszenia, okazuje się, że emeryci nadal muszą walczyć o swoje prawa.
                        Po tym krótkim wyjaśnieniu wróćmy do problemów emeryckich. Wydawać by się mogło, że wraz z rozwiązaniem sprawy zwrotu zawieszonych emerytur będzie się żyło emerytom spokojnie i dostatnio. Nic bardziej mylnego. Jeszcze zostały nierozwiązane sprawy dotyczące pobranych zaległych świadczeń a już pojawiły się nowe.
Do „załatwienia” mamy następujące sprawy (wszystkie powinny być na pierwszym miejscu, kolejność bardzo przypadkowa):
1.      zwolnienie od 32% podatku przy przekroczeniu II progu podatkowego, spowodowanego kulminacją wypłat z powodu wypłacenia zaległej emerytury
2.       rozwiązanie problemu „pełnych” emerytów na wcześniejszej emeryturze – danie możliwości wyboru  sposobu liczenia „powszechnej” emerytury
a.       doprowadzenie do usunięcia przepisów niekorzystnego liczenia emerytury kapitałowej
b.      możliwość przeliczenia świadczenia wg starych zasad
3.      „walka” o przeliczenie urlopów wychowawczych jako okresy składkowe dla wszystkich kobiet niezależnie od rodzaju pobieranego świadczenia
4.      przymusowy wybór wcześniejszej emerytury

Jeśli są jeszcze inne sprawy do załatwienia, proszę o uzupełnienie.
Ja, ze swej strony, chcę podziękować Państwu za okazane mi zaufanie, życzliwość i przyjaźń. Dziękuję bardzo także za finansowe wsparcie bloga.

Dziękuję z całego serca wszystkim Państwu doradzającym, informującym i wspierającym oraz gościom za uczestnictwo i odwiedziny. To dzięki Państwu i dla Państwa powstał  blog „Emeryt to brzmi dumnie”.

20 kwietnia 2015

Waloryzacja podstawy wymiaru emerytur i rentW wyniku corocznej waloryzacji, przeprowadzanej na dzień 1 marca, emeryci i renciści otrzymują podwyżkę pobieranych świadczeń. Stosownemu zwiększeniu ulega nie tylko kwota samego świadczenia, ale również podstawa jego wymiaru. W jakim celu wykonywane jest to drugie działanie, skoro należne świadczenie zostało już obliczone? Otóż jest ono niezbędne do prawidłowego zwiększenia emerytur przyznawanych na starych zasadach oraz rent aktywnym zawodowo świadczeniobiorcom.

W celu zachowania realnej wartości otrzymywanych przez emerytów i rencistów świadczeń, co roku z dniem 1 marca podlegają one waloryzacji. Co do zasady polega ona na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru w wysokości przysługującej ostatniego dnia lutego roku kalendarzowego, w którym przeprowadza się waloryzację, przez obowiązujący wskaźnik waloryzacji.

Tak wy­ni­ka z  usta­wy o eme­ry­tu­rach i ren­tach z FUS, zwa­nej usta­wą eme­ry­tal­ną.

Waloryzacja procentowo-kwotowa emerytur

W 2015 r., in­cy­den­tal­nie, zo­sta­ła przez usta­wo­daw­cę okre­ślo­na mi­ni­mal­na kwota wzro­stu świad­cze­nia. Wa­lo­ry­za­cja po­le­ga na pod­wyż­sze­niu kwoty świad­cze­nia (w wy­so­ko­ści przy­słu­gu­ją­cej w dniu 28 lu­te­go 2015 r.) wskaź­ni­kiem wa­lo­ry­za­cji, który wy­niósł 100,68%, jed­nak pod­wyż­ka ta nie może być niż­sza niż od­po­wied­nio:

- 36 zł (w przypadku wcześniejszych i powszechnych emerytur, rent rodzinnych oraz rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy),

- 27 zł (dla rent z ty­tu­łu czę­ścio­wej nie­zdol­no­ści do pracy),- 18 zł (w przy­pad­ku eme­ry­tur czę­ścio­wych).

Wa­lo­ry­za­cją ob­ję­te są eme­ry­tu­ry i renty przy­zna­ne przed ter­mi­nem wa­lo­ry­za­cji.

Na­to­miast dla eme­ry­tu­ry, do któ­rej nie ma za­sto­so­wa­nia gwa­ran­cja wy­so­ko­ści naj­niż­sze­go świad­cze­nia, mi­ni­mal­na kwota wzro­stu w wy­ni­ku te­go­rocz­nej wa­lo­ry­za­cji usta­la­na jest przez po­mno­że­nie kwoty 36 zł przez ilo­raz kwoty tego świad­cze­nia i kwoty naj­niż­sze­go świad­cze­nia obo­wią­zu­ją­cej do dnia 28 lu­te­go 2015 r.

Wzrost podstawy

Kwoty świad­cze­nia i pod­sta­wy jego wy­mia­ru po­win­ny wzro­snąć w takim samym stop­niu. Z re­gu­ły więc obie war­to­ści zwięk­sza­ne są o ten sam obo­wią­zu­ją­cy w danym okre­sie wskaź­nik wa­lo­ry­za­cji.

W tym roku jed­nak, z uwagi na gwa­ran­to­wa­ną kwotę wzro­stu świad­cze­nia, ko­niecz­ne jest ob­li­cze­nie tzw. in­dy­wi­du­al­ne­go wskaź­ni­ka wzro­stu. Sta­no­wi go ilo­raz zwa­lo­ry­zo­wa­nej kwoty świad­cze­nia z Fun­du­szu Ubez­pie­czeń Spo­łecz­nych i kwoty tego świad­cze­nia usta­lo­nej na dzień po­prze­dza­ją­cy ter­min wa­lo­ry­za­cji (tj. na dzień 28 lu­te­go 2015 r.). Dzia­ła­nie to można za­pi­sać za po­mo­cą na­stę­pu­ją­ce­go wzoru:

IWW = ZKŚ : KŚPW × 100

gdzie:

IWW - in­dy­wi­du­al­ny wskaź­nik wzro­stu,

ZKŚ - zwa­lo­ry­zo­wa­na kwota świad­cze­nia,

KŚPW - kwota świad­cze­nia przed wa­lo­ry­za­cją.

I do­pie­ro przez ten in­dy­wi­du­al­ny wskaź­nik mno­żo­na jest pod­sta­wa wy­mia­ru świad­cze­nia. Kwe­stię tę re­gu­lu­je  usta­wy o zmia­nie usta­wy o eme­ry­tu­rach i ren­tach z FUS oraz nie­któ­rych in­nych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1682).

Procent wzrostu samego świadczenia i podstawy jego wymiaru będzie sobie równy (tj. zarówno samo świadczenie, jak i podstawa jego wymiaru wzrosną o taki sam procent - IWW wyniesie 100,68%) w sytuacji gdy kwota wzrostu świadczenia, po zastosowaniu wskaźnika waloryzacji 100,68%, będzie równa lub przekroczy gwarantowane minimum (przykład 2).

Przeliczanie świadczenia

Pod­sta­wa wy­mia­ru eme­ry­tu­ry lub renty - jak sama nazwa wska­zu­je - służy do ob­li­cze­nia wy­so­ko­ści świad­cze­nia. W jakim celu jest zatem wa­lo­ry­zo­wa­na, skoro kwota na­leż­nej da­ne­mu świad­cze­nio­bior­cy eme­ry­tu­ry lub renty zo­sta­ła już usta­lo­na?

Otóż zwa­lo­ry­zo­wa­na pod­sta­wa wy­mia­ru świad­cze­nia jest nie­zbęd­na do prze­li­cze­nia wy­so­ko­ści świad­cze­nia, po­przez do­li­cze­nie nie­uwzględ­nio­nych do­tych­czas w wy­mia­rze eme­ry­tu­ry lub renty okre­sów skład­ko­wych i/lub nie­skład­ko­wych. Przy­po­mnij­my, iż od­by­wa się to na wnio­sek świad­cze­nio­bior­cy zgło­szo­ny:

- nie wcze­śniej niż po za­koń­cze­niu kwar­ta­łu ka­len­da­rzo­we­go - je­że­li po­zo­sta­je w ubez­pie­cze­niu lub- w do­wol­nym ter­mi­nie - gdy ubez­pie­cze­nie już usta­ło.

Wówczas, w świetle ustawy emerytalnej, przysługujące świadczenie zwiększa się poprzez doliczenie do kwoty emerytury, obliczonej na tzw. starych zasadach, lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy po:

- 1,3% pod­sta­wy wy­mia­ru, usta­lo­nej w wy­ni­ku wa­lo­ry­za­cji, za każdy rok okre­sów skład­ko­wych,

- 0,7% zwa­lo­ry­zo­wa­nej pod­sta­wy wy­mia­ru, za każdy rok okre­sów nie­skład­ko­wych.

Przy czym okre­sy skład­ko­we i nie­skład­ko­we usta­la się z uwzględ­nie­niem peł­nych mie­się­cy.

Na­to­miast do kwoty renty z ty­tu­łu czę­ścio­wej nie­zdol­no­ści do pracy do­da­je się 75%, a do renty ro­dzin­nej od­po­wied­nio 85, 90 lub 95% wzro­stu ob­li­czo­ne­go jak wyżej.

18 kwietnia 2015

Marsz gwiaździsty

Artykuł z "Gazety Prawnej"

OPZZ: W najbliższą sobotę związkowy marsz gwiaździsty w Warszawie. 

Przewodniczący OPZZ Jan Guz zaznaczył, że Związek domaga się między innymi wyższych płac w budżetówce czy uzależnienia możliwości przechodzenia na emeryturę od stażu pracy. Manifestacja ma mieć charakter pokojowy i będzie to marsz gwiaździsty, który o 11.00 wyruszy z czterech miejsc - sprzed Pałacu Kultury i Nauki, gdzie zbiorą się przedstawiciele branży transport, górnictwo, przemysł chemiczny i energetyka. Sprzed siedziby OPZZ przy ulicy Kopernika wyruszą metalowcy, związkowcy z branż: budowlanej, przemysłu drzewnego, spożywczego, handluusług publicznych i przemysłu odzieżowego.

16 kwietnia 2015

Interpelacja uzupełniająca Pana Posła Zbigniewa Pacelta

Drodzy Państwo!
Z biura Poselskiego Pana Posła Zbigniewa Pacelta otrzymałam
 proponowaną "roboczą" treść interpelacji uzupełniającej 
w  sprawie  zasad ustalania wysokości emerytury powszechnej osób urodzonych po 1948 r pobierających dotychczas wcześniejszą emeryturę.

Paweł Celebański w imieniu Pana Posła Pacelta prosi o ewentualne uwagi.

Ostrowiec Świętokrzyski, dn. 10 kwietnia 2015 r.

Zbigniew Pacelt
Klub Parlamentarny
Platforma Obywatelska


                                                           Szanowny Pan
                                                           Radosław Sikorski
                                                           Marszałek Sejmu RPSzanowny Panie Marszałku ,

Na podstawie art. 193 pkt. 3 Regulaminu Sejmu RP składam na ręce Pana Marszałka interpelację poselską do Ministra Pracy i Polityki Społecznej RP Pana Władysława Kosiniaka – Kamysza, w sprawie krzywdzących zasad ustalania wysokości emerytury powszechnej osób urodzonych po 1948 r. pobierających dotychczas wcześniejszą emeryturę, celem otrzymania dodatkowych wyjaśnień w nawiązaniu do złożonej interpelacji nr 31559 oraz otrzymaniu niezadowalającej odpowiedzi w sprawie prawa kobiet, które pobierały wcześniejsze emerytury, do przeliczenia emerytury na starych zasadach.
Ostrowiec Świętokrzyski, dn. 10 kwietnia 2015 r.

Zbigniew Pacelt
Klub Parlamentarny
Platforma Obywatelska

                       
Szanowny Pan
                                               Władysław Kosiniak – Kamysz
                                               Minister Pracy i Polityki Społecznej RP

INTERPELACJA  POSELSKA
sprawie krzywdzących zasad ustalania wysokości emerytury powszechnej osób urodzonych po 1948 r. pobierających dotychczas wcześniejszą emeryturę, celem otrzymania dodatkowych wyjaśnień w nawiązaniu do złożonej interpelacji nr 31559 oraz otrzymaniu niezadowalającej odpowiedzi w sprawie prawa kobiet, które pobierały wcześniejsze emerytury, do przeliczenia emerytury na starych zasadach.

Szanowny Panie Ministrze ,

W związku w otrzymaniem niezadowalającej odpowiedzi na interpelację nr 31559 w sprawie prawa kobiet, które pobierały wcześniejsze emerytury, do przeliczenia emerytury na starych zasadach, poniżej przedstawiam Szanownemu Panu Ministrowi komentarz do wybranych niezadowalających stwierdzeń zawartych w przytoczonej odpowiedzi: 

1. Wskazuje się, że problem dotyczy nie tylko kobiet z rocznika 1953, ale wszystkich grup emerytów pobierających świadczenia we wcześniejszym wieku na podstawie przepisów wymienionych w art. 25 ust. 1b. W konsekwencji wskazuje się, że nie ma uzasadnienia dla stworzenia specjalnych regulacji dla tej grupy kobiet.
Komentarz:
Ta część odpowiedzi wynika z nietrafnej diagnozy sytuacji przedstawionej w interpelacji nr 31559. Rzeczywiście, problem dotyczy znacznie większej grupy emerytów, a nie tylko wcześniejszych emerytek urodzonych w roku 1953.
Skutki krzywdzącej regulacji odczuły jako pierwsze kobiety, wcześniejsze emerytki urodzone w roku 1953, które zostały zaskoczone wejściem w życie art. 25 ust. 1b, ponieważ osiągały powszechny wiek emerytalny tuż po wejściu w życie tego przepisu i jako pierwsze zostały nim dotknięte. Wkrótce dołączyły jednak do nich kolejne pokrzywdzone grupy, w miarę, jak orientowały się, że ich także dotyczy problem.
Art. 25 ust. 1b zaskoczył także liczne osoby, które mogły uniknąć jego skutków, ponieważ osiągnęły powszechny wiek emerytalny do końca roku 2012, ale ze względu na brak informacji o wprowadzeniu tej nowej regulacji nie złożyły w ZUS wniosku o emeryturę powszechną. Sytuacji takich właśnie osób dotyczy pytanie prawne P 11/14 skierowane do Trybunału Konstytucyjnego.
Od października 2013 r. do Senatu trafiła petycja P8-05/14, skierowana przez ponad 600 osób (najliczniejsza petycja wielokrotna w historii petycji w Senacie), zainicjowana przez wcześniejsze emerytki z rocznika 1953, która jednak po opracowaniu w Senacie dotyczyła wszystkich poszkodowanych grup emerytów (Petycja w sprawie zmiany zasad ustalania wysokości emerytury powszechnej osób urodzonych po 1948 r. pobierających dotychczas wcześniejszą emeryturę).
Dlatego wskazane byłoby rozszerzenie treści interpelacji i domaganie się dalszych wyjaśnień (być może na podstawie art. 193 pkt.3 Regulaminu Sejmu), dotyczących prawnego statusu art. 25 ust. 1b, jego skutków finansowych dla budżetu oraz konsekwencji dla wszystkich grup poszkodowanych nim emerytów. Ponadto należałoby podjąć polemikę z argumentacją przedstawianą w odpowiedzi na interpelację i zadać istotne pytania (załączone w odrębnym pliku), które mogą skłonić MPiPS do dokonania poważnej, pogłębionej analizy problemów związanych z dodaniem art. 25 ust. 1b do ustawy o e. i r. z FUS.
2. Zaznaczam, że osoba, której przyznano emeryturę z tytułu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego nie traci prawa do wcześniej przyznanej emerytury.
Komentarz:
Nie traci, ale dla wielu osób emerytura wcześniejsza jest wyraźnie niższa niż byłaby emerytura powszechna (kapitałowa), gdyby była wyliczona bez pomniejszenia zgromadzonego kapitału
o wcześniej pobrane świadczenia na podstawie art. 25 ust. 1b.

3. Nie traci też prawa do przeliczania wysokości wcześniejszej emerytury zgodnie z zasadami określonymi w art. 108 - 112 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Pobierać może wyższe
z przysługujących świadczeń.
Komentarz:
Wskazane możliwości są albo całkowicie niedostępne dla zainteresowanych, ponieważ wymagają spełnienia warunku niepobrania choćby jednego świadczenia, albo są bardzo trudne do uzyskania (trudny do spełnienia warunek uzyskania wyższego wskaźnika wysokości podstawy wymiaru świadczenia). Z kolei samo doliczanie stażu pracy w przypadku nadal pracujących jest mało korzystną finansowo opcją.
Wskazywane sposoby przeliczenia emerytury nie mają nic wspólnego z przyznaniem emerytury powszechnej, wynikającej z osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.

4. Należy podkreślić, że pomimo wypłacania wcześniejszej emerytury, organ rentowy nadal waloryzuje kwoty składek i kapitału początkowego zewidencjonowane na koncie ubezpieczonego w ZUS. Waloryzację stanu konta, na zasadach określonych w art. 25 ust. 3 – 12 i art. 25a ustawy emerytalnej, przeprowadza się aż do ustalenia prawa do emerytury z tytułu osiągnięcia pełnego wieku emerytalnego. Nie powinno zatem budzić zastrzeżeń pomniejszanie podstawy obliczenia nowo przyznawanej emerytury o kwoty wcześniej wypłaconych emerytur, przyznanych przed osiągnięciem wieku emerytalnego.
Komentarz:
Zewidencjonowany kapitał jest wprawdzie waloryzowany, ale jego wzrost zostaje zniwelowany
w momencie złożenia wniosku o emeryturę powszechną (kapitałową) i  dokonania pomniejszenia kapitału o wcześniej pobrane świadczenia na podstawie art. 25 ust. 1b. Taka uszczuplona emerytura „kapitałowa” okazuje się niższa od emerytury dotychczas pobieranej.

5. Przytaczane są określone fragmenty z orzeczeń TK uzasadniające dopuszczalność regulacji przyjętych w art. 25 ust. 1b.
Komentarz:
Zupełnie inne argumenty z orzeczeń TK są przywoływane w opinii prawnej Biura Legislacyjnego Senatu do petycji P8-05/14 oraz w pytaniu prawnym P 11/14 do Trybunału Konstytucyjnego.

6. Nadmieniam, że Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu również nie przychyliła się do postulatu „kobiet rocznika 53” wniesionego w omawianej sprawie w petycji nr P8-05/14.
Komentarz:
Decyzja senackiej Komisji PCPP o niepodjęciu dalszych działań w sprawie petycji P8-05/14 nie może być traktowana jako argument przeciw zasadności petycji, ponieważ podjęto ją remisowym stosunkiem głosów trzy (senatorowie koalicji) do trzech (senatorowie opozycji), pomimo pozytywnej opinii prawnej Biura Legislacyjnego Senatu na rzecz petycji i bez podania jakiegokolwiek merytorycznego uzasadnienia odrzucenia petycji.
Przebieg dwóch posiedzeń Komisji, możliwy do obejrzenia w retransmisjach, wyraźnie ukazuje brak pogłębionej analizy problemu i orientacji senatorów w poruszanym zagadnieniu, a także dezinformujące senatorów wypowiedzi przedstawiciela MPiPS.
Przedstawiciel MPiPS przedstawił nieprawdziwe informacje na temat rzekomych możliwości podwyższania emerytury przez osoby pokrzywdzone art. 25 ust. 1b, które w rzeczywistości nie są dostępne osobom urodzonym po roku 1948 (szczególnie o „emeryturze po emeryturze”, po przepracowaniu 30 miesięcy, na podstawie art. 53 ust. 4, w interpretacji ZUS dostępnej wyłącznie osobom urodzonym przed rokiem 1949).
Przedstawione różne (trudno dostępne lub niedostępne) sposoby podwyższania wysokości emerytury nie są ekwiwalentem emerytury powszechnej, której de facto pozbawiono osoby pokrzywdzone art. 25 ust. 1b, skazując je na pozostanie na „dozgonnej” wcześniejszej emeryturze.


W związku z powyższym proszę Szanownego Pana Ministra o uzupełnienie odpowiedzi
i zajęcie stanowiska w zakresie przedstawionych poniżej pytań:


1. Jak liczna grupa emerytów ponosi konsekwencje dodania art. 25 ust. 1b do ustawy o emeryturach
i rentach z FUS?

2. Jak liczne są poszczególne kategorie emerytów (poza „emeryturami częściowymi” z art. 26 b), do których ma zastosowanie art. 25 ust. 1b ze względu na to, że nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego przed wejściem w życie tego przepisu?

3. Jak liczna jest grupa emerytów, do których ma zastosowanie art. 25 ust. 1b, ze względu na to, że złożyli wniosek o emeryturę powszechną już po wejściu w życie tego przepisu, chociaż teoretycznie mogli to zrobić wcześniej (osiągnęli wiek emerytalny przed 1 stycznia 2013 r.) i uniknąć jego negatywnych skutków, gdyby wiedzieli o zmianie przepisów od 1 stycznia 2013 r.?

4. Jak liczna jest grupa osób objętych art. 25 ust. 1b (poza emeryturami częściowymi), dla których emerytura powszechna (kapitałowa), gdyby została obliczona bez uszczuplenia kapitału, wynikającego z art. 25 ust. 1b, byłaby wyższa od dotychczas pobieranej emerytury we wcześniejszym wieku? Jaki to stanowi procent emerytów objętych art. 25 ust. 1b (poza emeryturami częściowymi)?

5. Jakie są skutki finansowe dodania art. 25 ust. 1b do ustawy o emeryturach i rentach z FUS?

6. Jakie oszczędności wynikają z objęcia artykułem 25 ust. 1b poszczególnych kategorii emerytów pobierających emeryturę we wcześniejszym wieku emerytalnym (poza „emeryturami częściowymi” z art. 26 b), którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego przed wejściem w życie tego przepisu:
a/ w okresie od 1 stycznia 2013 r. do chwili obecnej (osobno dla poszczególnych kategorii emerytów nabywających prawo do emerytury na podstawie różnych przepisów);
b/ w okresie od 1 stycznia 2013 r. do czasu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego przez każdą z kategorii emerytów objętych art. 25 ust. 1b

7. Jakie oszczędności uzyskano w związku z tym, że niektóre osoby pobierające emeryturę we wcześniejszym wieku emerytalnym, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny przed wejściem
w życie art. 25 ust. 1b, złożyły wniosek o emeryturę powszechną już po wejściu w życie tego przepisu, tracąc możliwość uniknięcia jego skutków?

8. Jakie działania informacyjne i kiedy (proszę o wskazanie) podjęły MPiPS oraz ZUS w związku
z planowanym wejściem z życie art. 25 ust. 1b, w szczególności adresowane do osób, które dysponując odpowiednia wiedzą mogłyby uniknąć jego negatywnych konsekwencji poprzez złożenie wniosku
o emeryturę powszechną przed 1 stycznia 2013 r.?

9. Jakie argumenty przemawiają za tym, aby uznawać przywoływane w wyjaśnieniach MPiPS (udzielanych na interpelacje poselskie, wystąpienia RPO oraz dla senackiej Komisji PCPP ) sposoby przeliczania emerytury (niedostępne lub trudno dostępne ze względu na warunki do spełnienia) jako ekwiwalent prawa do emerytury powszechnej, którego zostali realnie pozbawieni emeryci objęci art. 25 ust. 1b?


10. Jakie jest stanowisko Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w kontekście negatywnych skutków wprowadzenia art. 25 ust. 1b, wobec odmawiana przez ZUS urodzonym po 31 grudnia 1948 r. skorzystania z tzw. „emerytury po emeryturze” na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy o e. i r. z FUS, szczególnie w świetle zapewnień przedstawiciela MPiPS podczas prac nad petycją P8-05/14
w senackiej Komisji PCPP, że jeśli pracuje się ponad 30 miesięcy, to emeryturę można przeliczyć?

11. Czy Minister Pracy i Polityki Społecznej dostrzega dodatkowe krzywdzące skutki art. 25 ust. 1b, polegające na praktycznym wykluczeniu emerytów objętych tym przepisem z grona beneficjentów nowych regulacji emerytalnych, umożliwiających podwyższenie kapitału początkowego osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 na podstawie ustawy o zmianie ustawy o e. i r. z FUS z dnia
5 marca 2015 r., ze względu na automatyczne niwelowanie uzyskanych korzyści poprzez pomniejszenia zgromadzonego kapitału o wcześniej pobrane świadczenia?

12. Czy znana jest Panu Ministrowi treść petycji P8-05/14 skierowanej do Senatu przez ponad 600 osób, w sprawie zmiany zasad ustalania wysokości emerytury powszechnej osób urodzonych po 1948 r. pobierających dotychczas wcześniejszą emeryturę oraz treść opinii prawnej Biura Legislacyjnego Senatu z dnia 25 kwietnia 2014 r., wspierającej postulaty tej  petycji, w tym szczególnie zawarte w niej argumenty natury konstytucyjnej oraz propozycje dodania przepisu uzupełniającego do art. 25 ust. 1b? Czy znany jest Panu Ministrowi fakt, że petycji nie nadano dalszego biegu w wyniku remisowego głosowania i bez przedstawienia merytorycznego uzasadnienia jej sygnatariuszom?

13. Jakie jest stanowisko Ministra Pracy i Polityki Społecznej na temat możliwości  podjęcia inicjatywy legislacyjnej, uwzględniającej ponawiane od ponad dwóch lat postulaty pokrzywdzonych emerytów, zmierzającej do dokonania zmiany przepisów w celu wyeliminowania negatywnych skutków art. 25 ust. 1b, wynikających z wprowadzenia go bez stosownych przepisów przejściowych?Z wyrazami szacunku ,

( – ) Poseł na Sejm RP

Zbigniew Pacelt


Z komentarzy...
jeden z czytelników naszego bloga poprosił o wstawienie poniższej tabelki pod postem, ponieważ w komentarzu tebelka się "rozjeżdża".

Proszę przeanalizować tę tabelkę, dotyczy ona co prawda przeciętnych emerytur przyznanych po raz pierwszy ale analogię można tu odnaleźć do naszych emerytur (dane pochodzą z informacji ZUS)
2009
2010
2011
2012
2013
Ogółem (zł)
1 879,87
2 059,75
2 036,26
2 059,31
2 228,75
Stare zasady (zł)
1 995,94
2 493,14
2 660,55
2 759,89
3 036,82
Nowe zasady (zł)
1 627,49
1 711,69
1 694,84
1 728,59
1 856,51


14 kwietnia 2015

Ustawa z dnia 5 marca 2015 r. podpisana.

„Prezydent jest strażnikiem konstytucji i ładu prawnego, dlatego jego priorytetem są działania służące podniesieniu jakości uchwalanego w Polsce prawa. 
Lepsze prawo ma służyć ochronie swobód obywatelskich, rozwojowi firm, przyczyniając się do wzmocnienia konkurencyjności Polski.

Pan Prezydent RP, Bronisław Komorowski, podpisał ustawę budzącą wątpliwości co do zgodności z Konstytucją RP – Ustawa z dnia 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Ustawa gładko przeszła przez Sejm (425. posłów opowiedziało się za uchwaleniem projektu, 1 osoba wstrzymała się od głosu) i Senat (80. senatorów, bez głosów sprzeciwu, opowiedziało się za projektem ustawy bez poprawek).

Jest to kolejna ustawa( dotycząca emerytur),  niezgodna z Konstytucją RP, którą podpisuje Pan Prezydent RP , wcześniej była ustawa o zawieszeniu emerytur (Ustawa z dnia 16 grudnia 2010r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - podpisana 23 grudnia 2010r.).

  Dnia 1 czerwca 2012 r. Pan Prezydent podpisał Ustawę  z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw  budzącą wątpliwości o do zgodności z Konstytucją RP.

 " Tworzeniu dobrego prawa służy zainicjowany przez Prezydenta RP model pozytywnego zaangażowania głowy państwa w proces legislacyjny, obejmujący m.in.: oprócz własnych inicjatyw ustawodawczych, wczesne sygnalizowanie wątpliwości do projektów ustaw czy organizowanie konsultacji ws. kluczowych ustaw."
www.prezydent.pl

                            Czy rzeczywiście Pan Prezydent stoi na straży Konstytucji RP?
27 marca 2015

Protest w sprawie obliczania urlopów wychowawczych

UZUPEŁNIENIE 30 marca 2015 roku

Drodzy Państwo!
Od jednej z naszych czytelniczek padła propozycja aby list do prezydenta przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich-Pani Ireny Lipowicz  (biurorzecznika@brpo.gov.pl )


                                                                                         Rzecznik Praw Obywatelskich
                                                                                                                Pani Irena Lipowicz

       Zwracam się do Pani z prośbą o interwencję u Pana Prezydenta Bronisława Komorowskiego w sprawie uzupełnienia ustawy dotyczącej nowych zasad obliczania urlopów wychowawczych, zawartych w Ustawie z dnia 5 marca @015 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS. 
Ustawa ta została przekazana w dniu 23.03.2015 r do podpisania Panu Prezydentowi RP.oraz do Rzecznika Ubezpieczonych - Pani Krystyny Krawczyk ( biuro@rzu.gov.pl )
                                                                                                   Rzecznik Ubezpieczonych
                                                                                                     Pani Krystyna Krawczyk

         Zwracam się do Pani z prośbą o interwencję u Pana Prezydenta Bronisława Komorowskiego w sprawie uzupełnienia ustawy dotyczącej nowych zasad obliczania urlopów wychowawczych, zawartych w Ustawie z dnia 5 marca @015 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS.
Ustawa ta została przekazana w dniu 23.03.2015 r do podpisania Panu Prezydentowi RP.List do prezydenta zamieszczamy jako załącznik do maila.
Drodzy Państwo!
Poniżej przedstawiam uzupełniony list do Prezydenta w sprawie obliczania urlopów wychowawczych. Jeśli ktoś jeszcze ma jakieś uwagi proszę o przekazanie ich w trybie pilnym.
Ustawa z dnia 5 marca została przekazana Panu Prezydentowi do podpisu w dniu 23 marca 2015 r.
Pan Prezydent ma 21 dni na podpisanie ustawy. 


List do pobrania  TU

Szanowny Panie Prezydencie
                  Zwracam się do Pana z prośba o uzupełnienie Ustawy z dnia 5 marca  2015 r.  o zmianie ustawy  o emeryturach i rentach z FUS  w kwestii zasad obliczania urlopów wychowawczych o wprowadzenie takiej zmiany przepisów, aby dotyczyły  wszystkich kobiet, które z urlopów wychowawczych korzystały.
W obecnym kształcie ustawy jest zapis:
„Art. 1 pkt  4) w art. 174 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
2a. Przy ustalaniu kapitału początkowego do okresów, o których mowa w art. 7 pkt 5 stosuje się art. 53 ust. 1 pkt 2.”
         Zapis ten dotyczy różnego obliczania okresów opieki nad dziećmi, w zależności od rodzaju emerytury, jaką  będą pobierały lub pobierają kobiety.
        W emeryturze liczonej według „starych zasad” okresy opieki nad dziećmi traktowane są jako okresy nieskładkowe, liczone po 0,7%. 
Natomiast w emeryturze liczonej według „nowych zasad” traktowane będą jako okresy składkowe, liczone po 1,3% do kapitału początkowego.
Według nowego zapisu jedna kobieta będzie miała obliczone te same okresy urlopu wychowawczego według różnych stawek w zależności od rodzaju emerytury, jaką wybierze..
                       Tak skonstruowany zapis w ustawie będzie niekorzystny i niesprawiedliwy dla osób urodzonych po roku 1948 pozostających po osiągnięciu pełnego wieku emerytalnego, na emeryturze liczonej według „starych zasad”(wyższej niż obliczonej według „nowych zasad”) w porównaniu do osób  z emeryturą „kapitałową”,  a przecież w obu tych przypadkach okresy opieki nad dziećmi występowały w czasie istniejących starych przepisów emerytalnych. Tym osobom, które już pobierają emerytury obliczone według starych zasad, powinno też przeliczać się świadczenia na korzystniejszych warunkach.
             
              Byłaby to kolejna niekorzystna ustawa /po ustawie z 11 maja 2012 roku/dotykająca osoby pozostające na „wcześniejszej” emeryturze, które zostały objęte innymi przepisami, niż osoby, które mogły przejść na emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym do końca 2012 roku, a które korzystały przy  przejściu na „wcześniejszą”  emeryturę z z przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku.
          Zapis w ustawie z dnia 5 marca 2015 roku dotyczący różnego obliczania okresów urlopu wychowawczego dla kobiet w zależności od rodzaju emerytury jest według mnie sprzeczny z art. 32 ust. 1 Konstytucji:
„W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego utrwalony jest pogląd, że  także w sferze prawa do zabezpieczenia społecznego art. 32 ust. 1 Konstytucji jest źródłem zasady równości wobec prawa rozumianej jako nakaz, aby wszystkie podmioty prawa (adresaci norm prawnych), charakteryzujące się daną cechą istotną (relewantną) w równym stopniu, były traktowane równo – bez dyskryminowania i faworyzowania”

24 marca 2015

List do Prezydenta - obliczanie urlopów wychowawczych

Drodzy Państwo

                Projekt ustawy z dnia 5 marca 2015 roku został „przyklepany” w dniu 19.03.2015 r. przez Senat. Kolejnym etapem jest przekazanie tej ustawy do podpisania Prezydentowi.
I tutaj istnieje ostatnia szansa zaprotestowania przed wprowadzeniem ustawy w życie.
             W związku z tym przygotowałam pismo do Prezydenta RP. Jest to wersja robocza, zapewne niedoskonała, być może zawiera błędy.  Proszę zatem o wnoszenie ewentualnych uwag. Czasu jest niewiele.
Jest dostępna wersja robocza poniżej  Zostanie ona, po wniesionych uwagach, poprawiona i będzie dostępna do pobrania, wydrukowania i wysłania.
Mam nadzieję, że wszyscy emeryci po raz kolejny „zewrą szyki” i licznie zaprotestują przed kolejnym krzywdzącym aktem prawnym.
Proponuję wysłać takie pismo również do Rzecznika Praw Obywatelskich, który w swoim zakresie ma obowiązek stać na straży równości praw człowieka oraz do Rzecznika Ubezpieczonych
listy@prezydent.pl
biurorzecznika@brpo.gov.pl
biuro@rzu.gov.pl


Szanowny Panie Prezydencie
             Zwracam się do Pana z prośba o uzupełnienie Ustawy z dnia 5 marca  2015 r.  o zmianie ustawy  o emeryturach i rentach z FUS  w kwestii zasad obliczania urlopów wychowawczych o wprowadzenie takiej zmiany przepisów, aby dotyczyły  wszystkich kobiet, które z urlopów wychowawczych korzystały.
W obecnym kształcie ustawy jest zapis:
„Ar.t. 1 pkt  4) w art. 174 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
2a. Przy ustalaniu kapitału początkowego do okresów, o których mowa w art. 7 pkt 5 stosuje się art. 53 ust. 1 pkt 2.”
         Zapis ten dotyczy różnego obliczania okresów opieki nad dziećmi, w zależności od rodzaju emerytury, jaką  będą pobierały lub pobierają kobiety.
        W emeryturze liczonej według „starych zasad” okresy opieki nad dziećmi traktowane są jako okresy nieskładkowe, liczone po 0,7%. 
Natomiast w emeryturze liczonej według „nowych zasad” traktowane będą jako okresy składkowe, liczone po 1,3% do kapitału początkowego.
Według nowego zapisu jedna kobieta będzie miała obliczone te same okresy urlopu wychowawczego według różnych stawek w zależności od rodzaju emerytury, jaką wybierze.
        Tak skonstruowany zapis w ustawie będzie niekorzystny dla osób urodzonych po roku 1948 pozostających po osiągnięciu pełnego wieku emerytalnego, na emeryturze liczonej według „starych zasad”/wyższej niż obliczonej według „nowych zasad”/.
         Byłaby to kolejna niekorzystna ustawa /po ustawie z 11 maja 2012 roku/dotykająca osoby pozostające na „wcześniejszej” emeryturze, które zostały objęte innymi przepisami, niż osoby, które mogły przejść na emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym do końca 2012 roku, a które korzystały przy  przejściu na „wcześniejszą”  emeryturę z z przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku.
          Zapis w ustawie z dnia 5 marca 2015 roku dotyczący różnego obliczania okresów urlopu wychowawczego dla kobiet w zależności od rodzaju emerytury jest według mnie sprzeczny z art. 32 ust. 1 Konstytucji:
„W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego utrwalony jest pogląd, że  także w sferze prawa do zabezpieczenia społecznego art. 32 ust. 1 Konstytucji jest źródłem zasady równości wobec prawa rozumianej jako nakaz, aby wszystkie podmioty prawa (adresaci norm prawnych), charakteryzujące się daną cechą istotną (relewantną) w równym stopniu, były traktowane równo – bez dyskryminowania i faworyzowania”