28 kwietnia 2016

Rezygnacja z etatu na rzecz emerytury - Petycja P9-01/16

Kochani
               Sprawę petycji kobiet 53 omawiamy w poprzednim poście. 

             A teraz wracamy do sprawy odszkodowania za za rezygnację z etatu na rzecz emerytury, czyli petycji P9-01/16.  O tej petycji piszę także we wcześniejszych postach. Sprawa jest bardzo pilna. 

     27 kwietnia 2016 r. miała odbyć się dyskusja senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji nad sprawą zwrotu kosztów sądowych w sprawach cywilnych. Chodzi o koszty sądowe, jakie ponieśliby emeryci w sprawach o odszkodowanie.
Na posiedzeniu Komisji w dniu wczorajszym nie poruszano jednak tej sprawy, prawdopodobnie na skutek dużej ilości otrzymanych od emerytów protestów.

       Poniżej zamieszczam nową propozycję pisma do Komisji senackiej autorstwa Pani Ewy. Jeśli do tej pory ktokolwiek zainteresowany odszkodowaniem jeszcze nie wysłał protestu do Senatu, proszę koniecznie to zrobić. Ilość wniesionych protestów ma ogromne znaczenie dla korzystnego dla emerytów rozwiązania tej sprawy.

Może ktoś ma jeszcze jakiś pomysł to proszę przesyłać na stronę senatu zaznaczając, że do P 9-01/16 ale trzeba też wysłać pocztą tradycyjną z podpisem.


                  Drodzy Emeryci,  Pani Ewa ma jeszcze jeden pomysł, chyba bardzo dobry. Otóż Ci, którzy nie złożyli pozwu do sądu o odszkodowanie z powodów finansowych i marnej szansy wygrania sprawy, niech wysyłają do Senatu pisma króciutko opisując swoją sytuację, podając swoje nazwiska i adresy zamieszkania. W piśmie trzeba koniecznie zaznaczyć, że dotyczy to petycji P9-01/16. Im więcej będzie poszkodowanych, tym większe szanse na pozytywne załatwienie sprawy o odszkodowanie.


Sprawę Petycji P9-01/16 można obserwować na stronie  Senatu                                                                                                     Miejscowość, data
Imię i nazwisko
Adres
e-mail
Senacka Komisja Praw Człowieka,
 Praworządności i Petycji
ul. Wiejska 6
00 – 902 Warszawa

Dotyczy: petycji P9-01/16

            W nawiązaniu do petycji nr P9-01/16 z dnia 29.10.2015r. oraz propozycji ustawowego rozwiązania omawianego problemu, którą przesłałam w dniu 24.04.2016r.  pocztą e-mail i doręczyłam Panu Senatorowi Zdzisławowi Cichoniowi, przedkładam następną propozycję w tej sprawie. 
            Proponuję objęcie ustawą emerytów, którzy na podstawie art. 28 ustawy z dnia 16.12.2010r. w związku z art. 103a ustawy o emeryturach i rentach z FUS utracili z winy ustawodawcy prawa nabyte i byli zobowiązani do rozwiązania stosunku pracy z dniem 30.09.2011r. / oczywiście nie dotyczy to osób, które w następnym dniu po rozwiązaniu stosunku pracy zostali zatrudnieni ponownie na takich samych warunkach/.
            Od dnia 1.10.2011r. do dnia ogłoszenia przez Trybunał Konstytucyjny wyroku w tej sprawie czyli do dnia 22.11.2012r. Za ten okres zostałaby wypłacona rekompensata przez Skarb Państwa za pośrednictwem ZUS w wysokości miesięcznej indywidualnej emerytury za ten okres. Rekompensata byłaby wypłacana po złożeniu indywidualnego wniosku przez zainteresowanych w terminie 6-miesiecy od dnia ogłoszenia ustawy.
            Pragnę zaznaczyć, że chodzi o taki sam okres jak dla grupy emerytów, którzy zawiesili emerytury, a którym przywrócono je ustawą z dnia 13.12.2013r. , tj. od 1.10.2011r. do 22.11.2012r.  Zwracam jeszcze uwagę na fakt, iż Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 22.11.2012r. uznał wprowadzenie ustawy z dnia 16.12.2010r. za niekonstytucyjną dla wszystkich emerytów, niezależnie od decyzji jaką podjęli.
Dla potwierdzenia mojej tezy, że nie ma sensu dochodzenie w sądzie strat materialnych poniesionych z winy wadliwego prawa, przedstawiam wykaz spraw przegranych przez emerytów oraz tylko 1 sprawy wygranej /według mojej wiedzy/.
Sygn. akt. I C 204/13  z dnia 21.01.2014r, Sąd Okręgowy w Lublinie
Sygn. akt. I C 1040/13  z dnia 12.02.2014r., Sąd Rejonowy Warszawa- Śródmieście    
Sygn. akt. I C 540/13  z dnia 24.03.2014r., Sąd Rejonowy Warszawa – Śródmieście
Sygn. akt. I C 626/14  z dnia 15.05.2014r., Sąd Rejonowy Warszawa – Śródmieście
Sygn. akt.VI C 857/13  z dnia 3.06.2014r., Sąd Rejonowy Warszawa - Śródmieście
Sygn. akt I ACa 642/14 z dnia 7.11.2014r., Sąd Apelacyjny w Warszawie
Jedna sprawa jest wygrana - Sygn. akt I C 57/14 z dnia  31.10.2014r., Sąd Rejonowy w Warszawie, po czym Skarb Państwa wniósł apelację ale sprawa została wygrana przez emerytkę z Łańcuta w grudniu 2016r.
Sygn. akt I ACa/735/14 z dnia 23.01.2015r., Sąd Apelacyjny w Warszawie /sprawa   jeszcze w toku ponieważ Skarb Państwa złożył skargę kasacyjną/.


Z poważaniem26 kwietnia 2016

Petycja kobiet 53 - PILNE!

Kochani
                     Jak już wiecie, pismo emerytki urodzonej w 1953 roku w sprawie zmiany niekorzystnych przepisów emerytalnych zostało przesłane jako petycja z  Biura Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich Kancelarii Prezydenta RP do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (post z dnia 31 marca 2016 r.). Petycja nr 25  (TU)  dotyczy wyłącznie zmiany lub usunięcia z ustawy o emeryturach i rentach z FUS art. 25 ust. 1b. Petycja w tej sprawie była już złożona do Senatu (P8-05/14) i właściwie została załatwiona negatywnie, senatorowie postanowili nie zajmować się nią.

            Tak więc, Kochani, mamy problem. Czy urzędnicy z MRPiPS rozpatrzą petycję nr 25 pozytywnie?
            Jak wynika ze wszystkich dotychczasowych informacji, odpowiedzi na pisma emerytów, odpowiedzi na interpelacje poselskie, ministrowie zarówno poprzedniego jak i obecnego rządu wydają decyzje odmowne w sprawie możliwości korzystnego przeliczenia emerytury wcześniejszej na powszechną – ponowne ustalenie wysokości emerytury.
            
           Jakiego zatem możemy spodziewać się postanowienia w sprawie petycji, która wpłynęła do MRPiPS? Czy minister Zieleniecki, wspólnie z Panem Buciorem zmienią zdanie, przyznają nam rację i zaproponują zmianę obowiązujących przepisów?
Czy petycja będzie w ogóle rozpatrywana? Czy ministrowie nie powołają się tutaj na fakt, iż sprawa usunięcia lub zmiany art. 25 ust. 1b w ustawie emerytalnej była już przedmiotem dyskusji w Senacie i postanowiono nie nadawać jej dalszego biegu?

Czy ktoś widzi rozwiązanie w tej sprawie?

                 Ja widzę wyjście z tej sytuacji. Otóż, najszybciej, jak się da, złóżmy petycje (wielokrotne?) do Sejmu RP w sprawie umożliwienia obliczenia emerytury powszechnej kobietom z rocznika 53 i innym skrzywdzonym ustawą emerytalną z 12 maja 2012 r. na takich samych zasadach, jak mogli to zrobić emeryci pobierający wcześniejsze emerytury z roczników starszych. I tego rodzaju zapis powinien znaleźć się w petycji. Chodzi o możliwość przeliczenia emerytury wyliczonej wg starych zasad (art. 46) na emeryturę przyznawaną na podstawie art. 26 ustawy (kapitał podzielony przez dalsze trwanie życia).

            I tutaj króciutko wyjaśnię, na czym polega obliczenie emerytury według starych zasad, które bardzo często są korzystniejsze od przeliczenia emerytury stażowej na kapitałową bez odliczeń.

Osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 r, uprawnionym do świadczenia w powszechnym wieku emerytalnym , ZUS obliczał na nowo jego wysokość, uwzględniając:
-  bieżącą wysokość składek (włącznie z podwyżkami),
-  aktualną wysokość zwaloryzowanego kapitału początkowego,
-  średnie dalsze trwanie życia właściwe dla wieku przejścia na świadczenie

Dla urodzonych przed 1949 rokiem zasady obliczania emerytury powszechnej były korzystniejsze.   O taki sposób obliczania emerytury dla urodzonych w latach 1949 - 1952 trzeba było wystąpić do sądu i walczyć.
     Jeśli po przyznaniu emerytury wcześniejszej emeryt podlegał ubezpieczeniom społecznym przez co najmniej 30 miesięcy, to część socjalna nowej emerytury ustalana jest od kwoty bazowej obowiązującej w dacie przyznania tej nowej emerytury. Część socjalna emerytury stanowi 24% kwoty bazowej. Pozostałą część emerytury, która uzależniona jest od podstawy wymiaru emerytury i przebytych okresów składkowych i nieskładkowych ustala się od dotychczasowej kwoty bazowej, która następnie podlega waloryzacji.

          Przypominam, sprawa dotyczy głównie kobiet z rocznika 1953, ale też nauczycieli, górników, hutników, kolejarzy, czyli wszystkich tych, którzy maja emerytury przyznane na podstawie art.46, 50, 50a, 50e, 184 Ustawy z dn. 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń lub art. 88 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

Czy mają Państwo inne propozycje? Czasu mamy bardzo mało, trzeba działać szybko. Bardzo proszę wszystkich zainteresowanych o opinię.23 kwietnia 2016

Uwagi do petycji P9-01/16 - pismo do Komisji senackiej

Kochani
                      Poniżej zamieszczam pismo Pani Ewy z Krakowa w sprawie petycji P9-001/16 i projektu ustawy senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (troszkę zmieniłam początek, by dotyczył także innych emerytów).
Chociaż czas na konsultacje społeczne w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych był do dnia 22 kwietnia, wysyłajcie Państwo pisma do Senatu. Miejmy nadzieję, że senacka Komisja ich nie odrzuci.
Do reprezentowania Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dalszych pracach nad projektem ustawy z senackiego druku nr 122 upoważniony został senator Zbigniew Cichoń

Podaję również adres e-mail do Senatu   senat@senat.gov.pl

UWAGA !

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw, Człowieka Praworządności i Petycji

27 kwietnia 2016 15:00
Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności  i Petycji
godz. 15.00, sala obrad plenarnych Senatu
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk senacki nr 122).
 2. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (druk senacki nr 109).
  Opinie, stanowiska, materiały:
  Krajowa Rada Sądownictwa
  Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
  Rzecznik Praw Obywatelskich
  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Sąd Najwyższy


           Połączone komisje senackie razem ze sprawą projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych będą omawiały inny projekt  ustawy. Proszę zauważyć, ile przy tym projekcie ustawy znajduje się opinii prawnych. Czy w przypadku sprawy emerytów o odszkodowanie za przymusową rezygnację z etatu Senat nie dołączył żadnej opinii?

Opinię w sprawie odszkodowania dla emerytów przedstawiło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (dziękuję za przypomnienie).  Pod tym linkiem można się zapoznać z treścią tej opinii

http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k9/komisje/2016/kpcpp/materialy/opinia-113-p9-01-16.pdf

Pozostaje tylko nam, poszkodowanym emerytom, wysyłać własne opinie w sprawie przyjętego przez komisję senacką rozwiązania. Wysyłajcie więc, Kochani, pisma do Senatu i to szybciutko, zostało bardzo mało czasu. Przypominam: 27 kwietnia 2016 r. odbędzie się posiedzenie komisji senackich. 

Warto również zapoznać się z tekstem druku sejmowego nr 122
http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k9/dokumenty/druki/100/122.pdf
                                                                                                                     
                                                                                                    Miejscowość, data
Imię i nazwisko
Adres

                                                   Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
                                                                                       Senat RP
                                                                                  ul. Wiejska 6
                                                                         00-902     W a r s z a w a


Dotyczy: petycji P9 – 01/16

            W nawiązaniu do złożonej w dniu 29.10.2015r. petycji emerytki w sprawie nierównego potraktowania obywateli /emerytów/ przez Sejm RP oraz petycji popierających tę sprawę, jak również pism protestacyjnych, w których przedstawione zostały zastrzeżenia dotyczące propozycji, jaką wyłoniła w tej sprawie Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, tj. projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, przedstawiam swoje uwagi. Uważam, że propozycja Komisji nie rozwiązuje problemu wymiernych strat materialnych poniesionych przez emerytów.
            Za całą tę sytuację odpowiada prawnie i materialnie Państwo Polskie.
            Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego obydwie grupy emerytów muszą być traktowane przez prawo jednakowo a tak nie jest, ponieważ jedna grupa została objęta ustawą, natomiast drugiej proponuje się dochodzenie swych praw w sądzie. Generuje to jedynie dalsze straty materialne poszkodowanych emerytów, którzy zdecydowali się na to rozwiązanie. Z mojej informacji wynika, iż w 97% wyroki sądów są niekorzystne dla nich, więc i tak muszą ponieść koszty sądowe.
            Moim zdaniem problem ten należy rozwiązać na drodze ustawy sejmowej a nie dochodzenia swoich strat drogą sądową. Ustawa powinna dotyczyć wszystkich emerytów, którzy utracili nabyte prawa do emerytury i jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy a zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 16. 12. 2010r. zostali zmuszeni do złożenia wypowiedzenia ze stosunku pracy z dniem 30. 10.2011r.
            Proponuję – jako materiał do dyskusji – następujące rozwiązanie:
- Emeryci, którzy próbowali bezskutecznie dochodzić odszkodowania od Skarbu Państwa na     drodze sądowej powinni mieć zwrócone przez Skarb Państwa wszystkie poniesione koszty procesowe, tj. wniesioną opłatę w wysokości 5% wartości sporu oraz koszty sądowe;
- Emeryci, którzy zostali zatrudnieni ponownie w tym samym zakładzie pracy, lecz którym pracodawca – korzystając z ustawy – zmniejszył wynagrodzenie i czas pracy pozostawiając taki sam zakres obowiązków, powinni otrzymać wyrównanie , tj. różnicę wynagrodzenia za ten okres pracy.  Obowiązek rozliczenia i wypłaty spoczywałby  na pracodawcy, który o zwrot poniesionych kosztów wystąpi do Skarbu Państwa;
- Emeryci, którzy po rozwiązaniu stosunku pracy nie podjęli innego zatrudnienia,  otrzymają rekompensatę w wysokości trzymiesięcznego ostatniego wynagrodzenia. Obowiązek rozliczenia i wypłaty spoczywałby na pracodawcy, który o zwrot poniesionych kosztów wystąpi również do Skarbu Państwa.
            Każdy poszkodowany o swoje roszczenia wystąpiłby  indywidualnie składając wniosek do Skarbu Państwa i miałby do tego prawo w przeciągu 6-ciu miesięcy od daty opublikowania i obowiązywania uchwalonej. ustawy.
            W moim przekonaniu ta propozycja umożliwiałaby naprawienie szkód materialnych jakie ponieśli emeryci przez niezgodne z obowiązującym prawem działanie Państwa Polskiego.
     Z poważaniem 

19 kwietnia 2016

Petycja P9-01/16 - ponownie

Kochani
              Przedstawiam Wam gotowe wzory pism, jakie należy i koniecznie trzeba wysłać do senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Pierwsze pismo to protest przeciwko ustaleniom Komisji senackiej, drugie to pismo wyjaśniające i popierające petycję Pani Ewy z Krakowa, P9-01/16. To drugie pismo napisała i wysłała nasza koleżanka emerytka (zmieniłam początek pisma, aby je uaktualnić). Dziękuję bardzo.
Jeżeli ktoś z Państwa chce, może pisma zmienić, udoskonalić, czy też uzupełnić.
I jeszcze raz podaję link do petycji Pani Ewy P9-01/16
Link do petycji Pani Ewy
 http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k9/petycje/129.pdf


imię i nazwisko                                                                                miejscowość, data
adres
                                                  

                                    Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
                                                                  Senat RP
                                                                  ul. Wiejska 6
                                                          00-902     W a r s z a w a

dot. petycji Nr 129
       /P9-01/16/

Szanowni Panowie Senatorowie

                 Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w pracach nad petycją P9-01/16 dotyczącą przyznania odszkodowania emerytom, którzy zmuszeni zostali do rozwiązania stosunku pracy w następstwie wejścia w życie nowych przepisów emerytalnych, podjęła inicjatywę ustawodawczą.
                 Zamiast odszkodowań senacka Komisja zaproponowała  projekt ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, co,  jak stwierdził przedstawiciel ministerstwa biorący udział w posiedzeniu Komisji, nie obciąży budżetu państwa.
W zakładanym projekcie zmian w sprawie zniesienia opłat sądowych nie uwzględniono dużej grupy emerytów, którzy już przegrali sprawy sądowe i ponieśli w związku z tym duże straty finansowe. Wnosząc sprawy do sądu, emeryci wierzyli, że rozprawy będą wymaganą zwykłą formalnością. mając jednocześnie na uwadze, ze drugiej grupie emerytów zwrócono ustawa wszystkie zawieszone świadczenia wraz z odsetkami.
          Moim zdaniem,  proponowana przez Komisję zmiana nie pomoże emerytom w dochodzeniu swoich praw, ponieważ w praktyce nie mają żadnych szans,  aby wygrać w sądzie ze skarbem państwa.
Państwo polskie w dalszym ciągu nie poczuwa się do błędu i wypłaty odszkodowań emerytom za swoje działania niezgodne z konstytucją, co zostało stwierdzone przez Trybunał Konstytucyjny.
                                                                                                                    podpis
imię i nazwisko                                                                       miejscowość, data
adres                                     Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
                                                                  Senat RP
                                                                  ul. Wiejska 6
                                                          00-902     W a r s z a w a

dot. petycji Nr 129
       /P9-01/16/


                          W związku z tym, że trwają prace senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w sprawie petycji P9-01/16 dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej przyznania odszkodowania emerytom, którzy na podstawie art. 28 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw w związku z art. 103a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, nie zwiesili prawa do emerytury z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, u którego byli zatrudnieni, przed nabyciem prawa do emerytury, lecz rozwiązali umowę o pracę, chcę przedstawić kilka istotnych uwag popierających przedmiotową petycję.

                      Zmiany wprowadzone  do ustawy emerytalnej /z dnia 17.12.1998r./ na przestrzeni kilku lat / 2009 – 2013/ doprowadziły do „podziału” emerytów na dwie grupy:
                    tych, którzy z dniem 1.10.2011 roku odeszli z pracy, by móc pobierać emeryturę
                    oraz tych, którzy z tym dniem zawiesili świadczenia emerytalne i kontynuowali zatrudnienie.

                    Bardzo ważną rzeczą w tym miejscu jest fakt, że wszyscy /emeryci z obu tych grup/ działali – podejmowali decyzje – na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku, która okazała się później niezgodna z Konstytucją.

                    Inną, również bardzo istotną okolicznością jest to, że w obu tych grupach znalazły się osoby, które świadczenia emerytalne miały przyznane nie tylko w okresie od 8 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku /okres, kiedy był zniesiony warunek rozwiązania umowy o pracę do uzyskania wypłaty emerytury/, ale również wcześniej /t.j. w okresie obowiązywania wymogu rozwiązania stosunku pracy w celu realizacji świadczenia emerytalnego – osoby te na wniosek realizowały wypłatę emerytury od 8 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku/.
                      Tak więc w okresie od 8 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku z prawa do realizacji świadczenia emerytalnego korzystały osoby z przyznanym świadczeniem przed dniem 8 stycznia 2009 roku /np. w latach 2006 – 2008/.

                Z dniem 1 października 2011 roku wszystkim osobom, które nie przedstawiły do ZUS świadectwa pracy wypłata emerytury została zawieszona.
                         Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 roku o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od dnia 1 października 2011 roku do dnia 21 listopada 2011 roku /konsekwencja roku TK z dnia 11 listopada 2012 roku K 2/12/ - pozwoliła uzyskać zwrot zwieszonej emerytury wszystkim osobom, który świadczenie zawieszono /tym z okresu od 8 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku i tym, którzy prawo do niej uzyskali wcześniej/.
                         W tej sytuacji doszło do dyskryminacji tych emerytów, którzy zdecydowali – na podstawie niekonstytucyjnych przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku – o rozwiązaniu umowy o pracę. Niewątpliwie decyzja taka podyktowana była niepewnością co do dalszych niekorzystnych zmian w przepisach emerytalnych i obawą przed utratą nabytych uprawnień. Taką niepewność pogłębiał z pewnością fakt, że ustawa emerytalna w okresie jej obowiązywania od 1999 roku była przedmiotem badania przez Trybunał Konstytucyjny aż 32 razy.
Trudno w takiej sytuacji mówić o zaufaniu do Państwa i stanowionego przez nie prawa.
                          Chciałabym dodatkowo przedstawić inny aspekt działania prawa. Sąd Rejonowy w Warszawie – Śródmieściu w sprawie I C 57/14 wyrokiem z dnia 31 października 2014 roku zasądził powódce, która z dniem 1 października 2011 roku zrezygnowała z pracy, żądane odszkodowanie. Wyrok ten, na skutek apelacji strony pozwanej, w dniu 17 grudnia 2015 roku został utrzymany w mocy rzez Sąd Okręgowy w Warszawie.  Ten sam Sąd Okręgowy w Warszawie w wielu tego typu sprawach wytoczone na podstawie art. 4171 kodeksu cywilnego powództwa oddalił. Jak w takiej sytuacji można wierzyć w sprawiedliwość?
                    W petycji Nr 129 poruszona jest sprawa utraty praw nabytych. Na podstawie ustawy emerytalnej z dnia 17 grudnia 1998 roku osoba spełniająca określone w niej warunki nabywa prawo do emerytury. Do dnia 8 stycznia 2009 roku świadczenia przyznane podlegały zawieszeniu w sytuacji kontynuowania przez emeryta zatrudnienia. Trudno jest w tym momencie mówić o pełnym prawie do emerytury połączonym z jej wypłatą, należałoby raczej mówić o ekspektatywie tego prawa. Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku osoby spełniające określone warunki do przyznania świadczenia i osoby, które miały przyznane świadczenia emerytalne wcześniej, z dniem 8 stycznia 2009 roku nabyły prawo do jego realizacji. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 roku pozbawiła wszystkich tego prawa i postawiła warunek – albo rozwiążą stosunek pracy i będą pobierać emeryturę, albo kontynuując zatrudnienie emerytura zostanie im zawieszona.  Bez względu na podjętą decyzję emeryci zostali narażeni na znaczne straty materialne. W tym momencie decydując się na zawieszenie emerytury nikt nie mógł przewidzieć, że kiedyś będzie ona zwrócona, a decyzja o rozwiązaniu umowy o pracę podyktowana była niepewnością, czy zmienność przepisów emerytalnych nie doprowadzi w przyszłości do ograniczenia lub utraty praw emerytalnych. Z uzasadnienia  wyroku TK wynika również, że „skoro ubezpieczeni już raz spełnili wszystkie warunki, żeby nabyć prawo do emerytury, nie można tych warunków zmieniać” /sędzia TK – M.Kotlinowski/.
                 Niewątpliwe jest, że prawo do emerytury jest prawem podmiotowym. W wielu orzeczeniach Trybunał Konstytucyjny podkreślał, że zasada ochrony praw nabytych stanowi podstawę bezpieczeństwa prawnego obywateli. Odbieranie obywatelom przyznanych uprawnień jest wysoce niekorzystne dla stanu świadomości prawnej obywateli, którzy tracą w takich wypadkach szacunek dla samej idei prawa, skoro w ustawach nie znajdują swoich praw. Szczegółową analizę zasady ochrony praw nabytych Trybunał Konstytucyjny zawarł w orzeczeniu z dnia 4 października 1989 roku /K 3/88, OTK 1989 Nr 1, poz. 2/, zwracając uwagę, że zasada ta polega na zakazie pozbawiania obywateli praw podmiotowych lub na zakazie ich ograniczania w stopniu naruszającym istotę danego prawa bez pełnego ekwiwalentu praw utraconych. Takie stanowisko w sprawie utraty praw nabytych Trybunał Konstytucyjny podtrzymywał w wielu innych orzeczeniach.
                   Przedstawiając powyższe uwagi w pełni popieram przedmiotową petycję.

                                                                                                                              podpis


15 kwietnia 2016

Chodzi o pieniądze

            Wczoraj, 14.04.2016 r. o godz. 22:20  TVP1 nadała program  ekonomiczny z cyklu „Chodzi o pieniądze” poświęcony emeryturom.

Co z pieniędzmi na emerytury i jak można spędzić starość pod palmami?

  Koniecznie obejrzyjcie audycję z tego programu o smutnej prawdzie o systemach emerytalnych i emeryturach   https://vod.tvp.pl/24848694/14042016  

 

         W studio prowadzący, były dziennikarz śledczy Jacek Łęski gościł prof. Marka Górę, szefa zespołu przygotowującego w 1999 roku reformę emerytalną i prof. Roberta Gwiazdowskiego, byłego członka Rady Nadzorczej ZUS.W programie przedstawiono zaskakujące wypowiedzi Ryszarda Petru i profesorów: Jacka Rostowskiego, Leokadii Oreziak, Leszka Balcerowicza, Aleksandry Wiktorow i Ryszarda Bugaja.

W 1999 roku twórcy nowego systemu zapewniali, że reforma da nam gwarancje, że emerytury będą stabilne, godziwe i że będą na pewno. Bogdan mówił "Bankowy", Mariusz Szczygieł zachwalał OFE "Polsatu" a polscy emeryci (w telewizyjnych reklamach) popijali drinki z palemką w ciepłych krajach. Dzisiaj wystarczy wziąć dowolną gazetę, by wyczytać w niej, że pieniędzy na emerytury nie ma i raczej nie będzie. Chyba coś poszło nie tak, prawda? Dziennikarz szuka odpowiedzi na pytanie, gdzie się podziały pieniądze i co z tym fantem zrobić? O co tak naprawdę chodzi w systemie emerytalnym?

 

         Program „Chodzi o pieniądze” ma ukazywać mechanizmy rządzące światem gospodarki i finansów w Polsce i na świecie. Każdy odcinek będzie poświęcony innemu tematowi, zobaczymy w nim m.in. historie ludzi oszukanych przez system finansowy czy dowiemy się, dlaczego nie ma pieniędzy na służbę zdrowia, jak wyglądają systemy emerytalne. 


14.04.2016 r. był  już drugi odcinek cyklu programów „Chodzi o pieniądze”.

 Pierwszy odcinek z tego cyklu nadany był 31.03.2016 roku. Program mówił o poliso-lokatach, bardzo dziwnych ubezpieczeniach sprzedawanych klientom banków i firm ubezpieczeniowych. Problem dotyczy bardzo wielu ludzi. Wprowadzeni w błąd lokowali oszczędności w podejrzany instrument  finansowy, na którym tracili…  http://vod.tvp.pl/24679372/31032016Na face booku jest już utworzona strona programu „Chodzi o pieniądze”  https://www.facebook.com/chodziopieniadze/?fref=ts13 kwietnia 2016

Petycja w sprawie odszkodowania za "wybór emerytury"

Kochani
                Jak już wcześniej pisałam na blogu, senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zakończyła prace nad Petycją P-01/16 złożoną przez naszą koleżankę, Panią Ewę z Krakowa, w sprawie odszkodowania za przymusowy wybór emerytury i rezygnację z etatu i złożyła projekt ustawy o zwrocie kosztów postępowania sądowego – post z dnia 31 marca 2016 r. „ UWAGA ! Bardzo ważne!”
Link do petycji Pani Ewy
 http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k9/petycje/129.pdf

        Pani Ewa otrzymała odpowiedź na swoją petycję . Uznała, że rozwiązanie, jakie przyjęła senacka komisja jest niezadowalające, postanowiła dalej walczyć o odszkodowanie za „wybór emerytury”.
Opracowała, napisała i przesłała pismo do mecenasa Cichonia, który jako senator „prowadził” sprawę petycji Pani Ewy oraz do senackiej komisji.

I tu mamy wielką prośbę do wszystkich, którzy znajdują się w sytuacji podobnej do położenia Pani Ewy, koniecznie piszcie Państwo i wysyłajcie pisma do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w Senacie RP.
W tej sprawie bardzo ważne jest duże poparcie i wsparcie Pani Ewy. Jeden głos to za mało, żeby zawalczyć o ustanowienie dobrych przepisów w sprawie o odszkodowanie. Wszyscy ci, którym zależy na uzyskaniu odszkodowania za przymusowe przejście na emeryturę powinni napisać do senackiej komisji.
Jeśli ktoś nie wysłał jeszcze petycji, podobnej do petycji Pani Ewy, powinien koniecznie napisać i petycję i pismo, którego wzór zamieszczam poniżej.
I jak pisze Pani Ewa „żeby było jak najwięcej pism protestacyjnych do komisji,!!! ponieważ w petycji nie było to główną sprawą. Odnoszę wrażenie, że prace komisji odbywają się tylko "tak sobie" a nie żeby to załatwić pozytywnie dla nas.”

PISZCIE  PAŃSTWO  KONIECZNIE.  OBOWIĄZKOWO !!!

Poczta elektroniczna

senat@senat.gov.pl

 

Kancelaria Senatu

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

ul. Wiejska 6

00-902 Warszawa

 

Pismo Pani Ewy do Senatora Cichonia i do senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Szanowny Pan Senator Zbigniew Cichoń

Uprzejmie informuję Pana Senatora, iż w dniu 4.04.2016r. otrzymałam z Kancelarii senatu e-maila znak BKS/DPK/134/30670/16WW, w którym zostałam poinformowana o kontynuacji prac Komisji Praw Człowieka i Praworządności nad petycją dotyczącą podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu przyznanie odszkodowania emerytom, którzy rozwiązali stosunek pracy w następstwie wejścia w życie nowych przepisów.
Zarówno z treści tej informacji, jak i z przebiegu prac Komisji /którą wysłuchałam/ wynika, że państwo polskie w dalszym ciągu nie poczuwa się do błędu i wypłaty odszkodowań emerytom za swoje działania niezgodne z konstytucją, co zostało stwierdzone przez TK. Zamiast odszkodowań mamy projekt ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, co,  jak stwierdził przedstawiciel ministerstwa biorący udział w  tym posiedzeniu, nie obciąży budżetu państwa.
W zakładanym projekcie zmian zaproponowanych przez komisję w sprawie zniesienia opłat sądowych nie uwzględniono dużej grupy emerytów, którzy już przegrali sprawy sądowe i ponieśli w związku z tym duże straty finansowe, wierząc, że rozprawy w tym przypadku  będą wymaganą formalnością, mając jednocześnie na uwadze, ze drugiej grupie emerytów zwrócono ustawa wszystkie zawieszone świadczenia wraz z odsetkami.
Reasumując uważam, że ,moim zdaniem, proponowana przez komisję zmiana nie pomoże emerytom w dochodzeniu swoich praw, ponieważ w praktyce nie mają żadnych szans aby wygrać w sądzie ze skarbem państwa.
P.S.
Będę wdzięczna Panu Senatorowi za przekazanie treści powyższego e-maila pozostały członkom komisji.
Z poważaniemWszystkie dokumenty dotyczące petycji Pani Ewy są dostępne na stronie senatu

1.      Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie przyznania odszkodowania emerytom, którzy rozwiązali stosunek pracy w następstwie wejścia w życie nowych przepisów (cd.) (P9-01/16).
Materiały:
projekt ustawy
uzasadnienie projektu ustawy
opinia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
2.      Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zwolnienia z kosztów sądowych przy wznowieniu postępowania w wypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucja przepisu, na podstawie którego wydano orzeczenie (cd.) (P9-05/16).
Materiały:
projekt ustawy
uzasadnienie projektu ustawy
3.      Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu założenia dla symboli narodowych Rzeczypospolitej – godło, barwy – księgi znaku (cd.) (P9-03/16).
Materiały:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
          http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/bannery/kamerka.png retransmisja posiedzenia

Odpowiedź RPO na pismo prezes ZUS

Kochani
Na moją prośbę i mój wniosek Rzecznik Praw Obywatelskich udostępnił na stronie internetowej Biura www.rpo.gov.pl odpowiedź od Prezes ZUS, Pani Elżbiety Łopacińskiej z dnia 04.03.2016 r. na wystąpienie RPO.
Otrzymałam również z Biura RPO odpowiedź listowną.
Bardzo dziękuję Pani mgr Aldonie Ignatowskiej z Biura RPO za wyczerpującą odpowiedź.

Zapoznajcie się, drodzy emeryci, z tymi pismami.
Sprawa pisma RPO do prezesa ZUS i artykułu Pani Bożeny Wiktorowskiej opisana była na blogu dnia 18 marca

ZUS ignoruje orzeczenia sądów i TK: Nie chce przeliczać świadczeń wcześniejszym emerytomhttps://www.rpo.gov.pl/pl/content/do-przewodniczacej-sejmowej-komisji-oraz-prezesa-zus-ws-zasad-ustalania-wysokosci-emerytury

Wystąpienie do Przewodniczącej Sejmowej Komisji oraz Prezesa ZUS ws. zasad ustalania wysokości emerytury powszechnej dla osób pobierających wcześniejszą emeryturę

Data: 
2016-02-042 kwietnia 2016

Rewelacyjna wiadomość o wyroku w Szczecinie                    W  komentarzu pod poprzednim postem nasza czytelniczka opisuje sprawę emerytki urodzonej przed rokiem 1952, której sąd apelacyjny przyznał prawo przeliczenia wcześniejszej emerytury na kapitałową bez odliczenia pobranych świadczeń, a która złożyła wniosek do ZUS w roku 2014.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie wydał orzeczenie w sprawie emerytki dnia 8 października 2015 roku, a więc jeszcze przed decyzja  Trybunału Konstytucyjnego w sprawie  pytania prawnego P 11/14, wydaną dnia 3 listopada 2015 roku (wyrok  SO w Szczecinie z dnia 17.12.2015 r. sygn. akt VI U 2161/ 13   na podstawie postanowienia TK http://orzeczenia.szczecin.so.gov.pl/content/$N/155515000003021_VI_U_002161_2013_Uz_2015-12-17_001

 ZUS nie zaskarżył wyroku z dnia 08.10.2015 r., a więc uznał to postanowienie sądu za zasadne.

Wygląda na to, że w Szczecinie dzieją się niesamowite rzeczy. Może jest tam więcej takich cudnych spraw.
                   Dzięki Pani Paulinie dowiedzieliśmy się o tej sprawie. Dziękujemy bardzo. To rewelacyjna wiadomość, do tej pory nieznana emerytom. Pani Paulina nie pierwszy raz pisze o ciekawych sprawach emerytów. Proszę nadal informować naszych blogowiczów o podobnych sprawach.

Przytoczę następny wpis naszej czytelniczki”
A może jest więcej takich wyroków .Jeśli ktoś wygrał napiszcie. Może wtedy będzie można wystąpić do RPO aby zwrócił się do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie rozbieżności w Orzecznictwie.

Bardzo proszę blogwiczów o opinie, komentarze, jak wykorzystać opisaną sprawę  dla naszych emerytów urodzonych przed rokiem 1953, którzy mają rozprawy  sądach lub mają zamiar zaskarżyć decyzję ZUS."ZUS nie analizuje nowej linii orzecznictwa sądów powszechnych lub celowo nie zauważa niektórych wyroków. Na stronie portalu orzeczeń sądów powszechnych z datą publikacji - 24 marca 2016 -zamieszony został też wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 08 .10.2015 r. Sygn. akt III AUa 970/14 . Sąd Apelacyjny zmieniał zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego oraz poprzedzającą go decyzję ZUS w ten sposób, iż oblicza wysokość emerytury ubezpieczonej nie pomniejszając jej o kwotę stanowiącą sumę kwot brutto pobranych emerytur,
Sporne okazało się, czy wysokość emerytury apelującej należało ustalić na podstawie stanu prawnego obowiązującego w dacie nabycia przez nią prawa do świadczenia, tj. 15 września 2011 roku, czy też na podstawie zmienionego stanu prawnego, obowiązującego w dacie złożenia wniosku o ustalenie prawa do emerytury i jej wypłatę, czyli po 27 stycznia 2014 roku. 
Sąd Apelacyjny ustalił, że ubezpieczona prawo do emerytury powszechnej (na podstawie art. 24 ustawy) nabyła już 15 września 2011 roku, albowiem w tej dacie spełniła wszystkie warunki wymagane do nabycia tego prawa (art. 100 ust. 1 ustawy). 
Zmiana stanu prawnego, która nastąpiła na skutek wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. ustawy nowelizującej, pozostaje zatem bez wpływu na uprawnienia emerytalne ubezpieczonej powstałe z mocy prawa przed dokonaniem tych zmian.
Wobec powyższego wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie (wyrok z 17 grudnia 2015 r. sygn. akt VI U 2161/13 - data publikacji 25 stycznia 2016 ) to nie jest o odosobniony przypadek jak stwierdza nowa Szefowa ZUS. Czy ZUS odwołał się od ww. Wyroku Sądu Apelacyjnego czy też było za póżno? "http://orzeczenia.szczecin.sa.gov.pl/content/$N/155500000001521_III_AUa_000970_2014_Uz_2015-10-08_001III AUa 970/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Szczecinie z 2015-10-08

Dnia 8 października 2015 r.
Sąd Apelacyjny w Szczecinie - Wydział III Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
sprawy B. G.po rozpoznaniu w dniu 24 września 2015 r. w Szczecinie
przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. o wysokość emerytury
na skutek apelacji ubezpieczonej od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 października 2014 r. sygn. akt VI U 941/14
1.  zmienia zaskarżony wyrok oraz poprzedzającą go decyzję w ten sposób, iż oblicza wysokość emerytury ubezpieczonej B. G. nie pomniejszając jej o kwotę stanowiącą sumę kwot brutto pobranych emerytur,