13 grudnia 2016

35 rocznica wprowadzenia stanu wojennego

            13 grudnia 1981 roku generał Wojciech Jaruzelski ogłosił wprowadzenie stanu wojennego w Polsce. Za oficjalne powody podano gorszą sytuację gospodarczą i groźbę interwencji wojsk Układu Warszawskiego. Już w czasie fali strajków sierpnia 1980 roku władze komunistyczne rozważały możliwość wprowadzenia stanu wojennego w celu powstrzymania niepokojów społecznych i zgaszenia rodzącego się ruchu demokratycznego.
            Ograniczono działalność związków zawodowych i innych organizacji społecznych. NZSS "Solidarność" został rozwiązany, podobne jak Niezależne Zrzeszenie Studentów, Zawiązek Artystów Polskich i Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. W PAXie dokonano zmian personalnych w kierownictwie. Wprowadzono ograniczenia w poruszaniu się po kraju, zakazano bez pozwolenia zmieniać miejsce pobytu, a gospodarka została podporządkowana celom militarnym. Obowiązywała także cenzura, a dodatkowo wprowadzono tryb doraźny w sądownictwie. Ponad 10 tys. osób zostało internowanych i aresztowanych. Protesty narodowe często były brutalnie tłumione przez ZOMO (Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej).
W pamięci najbardziej zapadła krwawa pacyfikacja kopalni "Wujek" w Katowicach w grudniu 1981r., gdzie śmierć poniosło dziewięciu górników, a kilkadziesiąt osób zostało rannych.
Osoby biorące udział w demonstracjach, opozycjoniści i działacze "Solidarności" byli szykanowani, zniesławiani i często zmuszani do podpisywania lojalek, czyli deklaracji lojalności w stosunku do władzy. Służby Bezpieczeństwa weryfikowały sędziów, nauczycieli, osoby związane z mediami.

           Społeczeństwo było niezadowolone z działań prowadzonych przez władze. Bojkotowano instytucje, które podlegały władzy, a dla przeciwwagi zakładano podziemne wydawnictwa. Swoją działalność rozpoczęło też radio "Solidarność". Duchowieństwo zaangażowało się w niesienie pomocy poszkodowanym przez państwo. Opozycjoniści byli wspierani przez organizacje międzynarodowe oraz związki zawodowe z innych państw. Stany Zjednoczone wprowadziły sankcje ekonomiczne wobec Polski.
31 grudnia 1982 r. władze w związku z regresem w gospodarce i presją międzynarodową, zawiesiły stan wojenny, który 22 lipca 1983 r. został całkowicie zniesiony.

                    35. rocznica wprowadzenia stanu wojennego to doskonała okazja, by zamanifestować przywiązanie do niepodległości Polski i pamięć o ofiarach komunistycznych zbrodni.

Obchody 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego zaplanowano we wtorek w całym kraju. Manifestacje i marsze przejdą m.in. ulicami Warszawy, Krakowa, Gdańska i Łodzi; poza nimi odbędą się także konferencje naukowe, koncerty, czy wystawy przypominające wydarzenia stanu wojennego.
 Instytut Pamięci Narodowej przygotował wiele uroczystości i imprez w całym kraju, by uczcić ofiary stanu wojennego, a także przypomnieć cenę, jaką zapłacili Polacy za decyzję podporządkowanej Moskwie ekipy Wojciecha Jaruzelskiego.

           Zapraszam wszystkich do włączenia się do akcji społeczno-edukacyjnej „Ofiarom stanu wojennego. Zapal światło Wolności”. Odbędzie się 13 grudnia pod patronatem honorowym prezydenta RP Andrzeja Dudy, udział w niej weźmie wielu polityków i tysiące Polaków, którzy zechcą o 19.30 zapalić  w oknie świecę, by upamiętnić tych, którzy z powodu represji w czasie „grudniowej nocy” nie doczekali wolnej Polski.

Kampania społeczna IPN „Zapal Światło Wolności” nawiązuje do gestu solidarności, jaki wobec Polaków w Wigilię Bożego Narodzenia 1981 r. wykonało wielu mieszkańców Zachodu. Na znak jedności z rodakami świecę w oknie Pałacu Apostolskiego w Watykanie zapalił Jan Paweł II, a wezwał do tego również ówczesny prezydent USA Ronald Reagan.


8 grudnia 2016

Inicjatywa ustawodawcza – art. 25 u 1b dzisiaj w Senacie


            Dzisiaj w Senacie odbędzie się posiedzenie połączonych komisji, na którym odbędzie się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS


CZWARTEK, 8 GRUDNIA 2016 R.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisja Ustawodawcza
godz. 9.00, sala 182
1.       Pierwsze czytanie projektu ustawy o ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej (druk senacki nr 286).
2.       Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk senacki nr 288).

3.      Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk senacki nr 285).

Retransmisję z posiedzenia komisji senackich można obejrzeć pod linkiem
http://av8.senat.pl/9KRPSS52KU1211


Dla przypomnienia

Petycja „odszkodowawcza” BKSP-145-117/16

              Przypominam Państwu:
do 21 grudnia 2016 r. można składać petycje w sprawie podjęcia inicjatywy przez sejm o odszkodowanie za przymusową rezygnację z etatu. Wszyscy zainteresowani tą sprawą powinni koniecznie wysłać swoje pisma do sejmowej Komisji do Spraw Petycji. Można się wzorować na petycji Pani Heni, zamieszczonej na blogu w poście „Nowa petycja w Sejmie” dn. 5.10.2016 r.


Kancelaria Sejmu
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa
z dopiskiem „Petycja nr BKSP-145-117/16
WARTO OBEJRZEĆ

Były Prokurator Generalny Andrzej Seremet przed Komisją Śledczą

Być może, niestety, sprawa Amber Gold dotyczy niektórych z nas lub naszych bliskich.
Kolejna transmisja dzisiaj, warta obejrzenia

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp#


Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold


o    8 grudnia 2016 (czwartek), godz. 10:00
sala im. Wojciecha Trąmpczyńskiego (nr 106, bud. C)
§  Przesłuchanie Andrzeja Seremeta, byłego Prokuratora Generalnego, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold.             


27 listopada 2016

Petycja wielokrotna w sejmowej Komisji do Spraw Petycji


              Przewodniczący sejmowej Komisji do Spraw Petycji, Pan Poseł Sławomir Piechota ( z Wrocławia), na posiedzeniu komisji w dniu 15.11.2016 r.,po rozpatrzeniu naszej petycji wielokrotnej BKSP-145-93/16, postanowił, za zgodą komisji, o przygotowaniu dezyderatu, skierowanego do Pani Premier, w sprawie w sprawie analizy możliwości wprowadzenia zmian oraz możliwości poniesienia kosztów regulacji emerytalnej dotyczącej emerytów skrzywdzonych ustawą z dnia 11 maja 2012 r.

Jaka jest droga dezyderatu?
             Komisja przygotowuje projekt dezyderatu, tj pisma zawierającego postulaty odnośnie konkretnej sprawy. Kto personalnie będzie składał taki projekt dezyderatu w naszej sprawie, nie wiadomo. Projekt ten będzie omawiany na posiedzeniu komisji. Po końcowych ustaleniach i zredagowaniu ostatecznego kształtu, dezyderat w formie uchwały komisji przedstawiany jest przez przewodniczącego komisji Marszałkowi Sejmu, który przesyła go odpowiedniemu organowi.
Kiedy odbędzie się posiedzenie sejmowej Komisji do Spraw Petycji w sprawie omówienia dezyderatu do Pani Premier? Jeszcze nie wyznaczono daty posiedzenia.


            Można, a nawet trzeba wysyłać do Pana Posła Sławomira Piechoty oraz do pozostałych członków Komisji pisma z naszymi uwagami odnośnie sprawy emerytów, wystąpienia Pani Poseł Magdaleny Kochan, wystąpienia Pana Marka Buciora, czy też zawyżonych kosztów regulacji emerytalnej opracowanych przez ZUS.

Adres biura poselskiego Posła Sławomira Piechoty
ul. Ofiar Oświęcimskich 36
50-059 Wrocław
tel. (71) 341-03-10 
fax (71) 341-03-10


                     Ukazał się na sejmowych stronach pełny zapis przebiegu posiedzenia nr 43 Komisji do Spraw Petycji, gdzie Pani Poseł Magdalena Kochan referowała naszą petycję wielokrotną i na której zapadła decyzja o wystosowaniu dezyderatu do Pani Premier.


http://orka.sejm.gov.pl/zapisy8.nsf/0/34918F088CF81464C1258076004898F3/%24File/0124008.pdf


Fragment wystąpienia Pana Posła Sławomira Jana Piechoty w sprawie dezyderatu:

" Myślę, że jest to bardzo skomplikowana sprawa. Jest ona dlatego trudna, bo jej fundamentem są pieniądze, duże pieniądze. Tak rozumiem rekomendację Biura Analiz Sejmowych, że podjęcie decyzji o przystąpieniu do zmian legislacyjnych wymagałoby pełnej świadomości skutków finansowych, które, jak wiadomo, w systemie emerytalnym są zazwyczaj bardzo znaczące. Wspomnę tylko równolegle, że nasz stały doradca, pan Krzysztof Pater, wskazuje, iż poważne wątpliwości konstytucyjne opisanych regulacji, są podane w opinii Biura Analiz Sejmowych. W jego ocenie należałoby rozważyć jednak zmianę dzisiejszego stanu prawnego, ale jest to bardzo trudne przedsięwzięcie. Nasz stały doradca rekomenduje wystąpienie do pani premier z dezyderatem o analizę możliwości wprowadzenia zmian, w kierunku uwzględniającym wnioski zawarte w petycji, wskazując, że te dzisiejsze rozwiązania zawierają jednak pewną, arbitralnie wprowadzoną niesprawiedliwość. To tyle pan Krzysztof Pater."

              Krzysztof Pater jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (SGH). Karierę zawodową rozpoczął w 1986 r. w Ministerstwie Handlu Zagranicznego, skąd trafił do Ministerstwa Współpracy Gospodarczej z Zagranicą. W 1994 r. uzyskał licencję maklera papierów wartościowych, co zaowocowało pracą w Ministerstwie Przekształceń własnościowych (tematyka rynku kapitałowego). Od 1995 r. był zaangażowany w prace nad reformą systemu emerytalnego. Po jej zakończeniu, w latach 1998 - 1999, współtworzył i kierował jako wiceprezes PTE PKO/Handlowy. W roku 2000 i 2001 prowadził działalność doradcza, aby w listopadzie 2001 r. powrócić do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Od maja do listopada 2004 r. kierował nim jako minister. W styczniu 2006 r. został stałym ekspertem Komisji Polityki Społecznej, a pół roku później - przedstawicielem Polski w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym, doradzającym Komisji i Parlamentowi UE. 

Jeszcze raz przypominam skład Komisji do Spraw Petycji PET

Komisja do Spraw Petycji
aktualny skład Komisji - 17 posłów
·                     PiechotaSławomir Jan       (PO)           Wrocław     -   przewodniczący
·                     Augustyn Urszula                 (PO)          Tarnów         -   zastępca
·                     RaniewiczGrzegorz             (PO)          Chełm          -  zastępca
·                     Smirnow Andrzej                 (PiS)          Warszawa    -  zastępca
·                     AugustynowskaJoanna      (N)             Wrocław
·                     Duszek Marcin                     (PiS)          Chełm
·                     Jachnik Jerzy                        (Kukiz15)  Bielsko- Biała
·                     Kochan Magdalena             (PO)           Szczecin
·                     LatosińskiBogdan               (PiS)          Kielce
·                     Lisiecki Paweł                      (PiS)          Warszawa
·                     MaliszewskiMirosław        (PSL)         Radom
·                     Ołdakowski Adam               (PiS)           Elbląg
·                     Paul Jerzy                             (PiS)           Rzeszów
·                     Szymański Tomasz              (PO)           Toruń
·                     Świat Jacek                          (PiS)           Wrocław
·                     Warwas Robert                   (PiS)           Sosnowiec

·                    WojciechowskiGrzegorz   (PiS)          Piotrków Trybunalski

26 listopada 2016

Prezydencki projekt ustawy emerytalnej


                  Sejm większością głosów przyjął prezydencki projekt ustawy emerytalnej , niestety, bez zmiany art.25 u1b. Projekt trafi następnie do Senatu, gdzie zapewne zostanie przyjęty bez poprawek.

Poprawka nr 3, dotycząca zmiany art. 25 u 1b, złożona przez Pana Posła Jarosława Porwicha z Kukiz15 przepadła w głosowaniu na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Krótka historia próby naprawienia ustawy emerytalnej

           Krótkie przypomnienie historii poprawki nr 3, dotyczącej zmiany art. 25 u 1b z ustawy emerytalnej z dnia 11 maja 2012 r. oraz tegoż artykułu, zawartego również w prezydenckim projekcie ustawy emerytalnej.

          Do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 62) powołano podkomisję nadzwyczajną Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Podkomisja nadzwyczajna ukonstytuowała się dnia 10.03.2016 r. pod przewodnictwem Posła PiS Jana Mosińskiego.
PSR02N      10-03-2016
aktualny skład podkomisji - 11. Posłów

              Na posiedzeniu podkomisji nadzwyczajnej w dniu 12.09.2016 r. (ok. 19:29-19:48)
ekspert NSZZ „Solidarność” Pani Barbara Surdykowska przedstawiła problem skrzywdzonych emerytów art. 25 u 1b. Ponieważ poprawki do projektu ustaw mogą wnosić tylko członkowie podkomisji, poprawkę w sprawie zmiany art. 25 u 1b przejęła Pni Poseł Ewa Tomaszewska PiS. Przekonała ją chyba argumentacja, iż w tej sprawie wnosił interpelację poselską Poseł PiS Andrzej Duda. Po krótkiej dyskusji jednak wycofała swoje poparcie dla poprawki. Wówczas poprawkę przejął Pan Poseł Jarosław Porwich Kukiz15.
Zapisano, iż poprawka, z uwagi na złożoność problemu, zostanie rozpatrzona szczegółowo na kolejnym posiedzeniu podkomisji nadzwyczajnej.

              Na posiedzeniu podkomisji nadzwyczajnej w dniu 05.10.2016 r. (początek i koniec  transmisji) http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=734C3B364EEC013CC125803D004B4F90
Pan Poseł Jan Mosiński, przewodniczący podkomisji, postanowił, iż poprawka dotycząca art. 25 u 1b nie będzie omawiana i że problem wcześniejszych emerytów rozpatrywany będzie na posiedzeniu sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

              Dnia 03.11.2016 r. na posiedzeniu sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (od14:51) 
na skutek nieporozumień organizacyjnych Panu Posłowi Jarosławowi Porwichowi nie udało się wnieść poprawki dotyczącej zmiany art. 25 u 1b.
Na posiedzeniu tym przyjęto sprawozdanie Pana Posła Jana Mosińskiego, przewodniczącego podkomisji nadzwyczajnej, z działań tejże podkomisji. Komisja Polityki Społecznej i Rodziny przyjęła prezydencki projekt ustawy emerytalnej ze zgłoszonymi poprawkami.

Zapis przebiegu posiedzenia komisji

                    Na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w dniu 15.11.2016 r. (od 17:02) http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=EDB0296A1526FB95C1258066004238BD
rozpatrywano poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw (druki nr 62 i 919), w tym dotyczącą zmiany art. 25 u 1b, wniesioną przez Posła Kukiz15 Jarosława Porwicha.
Niestety, poprawka nie została uwzględniona, tylko 4 posłów głosowało za przyjęciem tej poprawki, pozostali, 27 posłów, było przeciw wprowadzeniu poprawki do projektu ustawy.

Zapis przebiegu posiedzenia komisji


                    Po obejrzeniu tych wszystkich transmisji z posiedzeń sejmowych komisji i podkomisji nasuwa się jeden wniosek: zmiana art. 25 u 1b zawarta w ustawie z dnia 11 maja 2012 r. jak i w prezydenckim projekcie ustawy emerytalnej była niemożliwa do przeprowadzenia. Nie było szans na jej dogłębną analizę. Jak mówił Poseł Jan Mosiński i z czym zgadzali się inni posłowie, zmiana art. 25 u 1b wykracza poza zakres prezydenckiego projektu ustawy emerytalnej.
I od tego trzeba było zacząć dyskusję o niekorzystnych przepisach emerytalnych, tym bardziej, że problem art. 25 u 1b, wprowadzonego cichaczem,  znany był od początku, czyli od uchwalenia ustawy z dnia 11 maja 2012 r.
                    Od chwili uchwalenia ustawy o podwyższeniu wieku emerytalnego, w którym podstępnie wprowadzono art. 25 u 1b odliczający pobrane świadczenia od kapitału początkowego, wysłaliśmy setki pism protestujących przeciwko wprowadzeniu tego artykułu. Pisaliśmy m.in. do Prezydenta przed Jego zaprzysiężeniem i później. Doskonale problem zna Pani Poseł Beata Mazurek, jak i wiceminister Zieleniecki, czy członkowie zarządu „Solidarności”. Jeszcze będąc w opozycji, jak i później, przed omawianiem prezydenckiego projektu ustawy emerytalnej, wykazywali pełne zrozumienie dla skrzywdzonych emerytów. Niesprawiedliwość art. 25 u 1b znali też posłowie z innych ugrupowań.
             Nikt nie zaprzeczył  nieprawdziwym słowom Pana Marka Buciora czy Pana Marcina Zielenieckiego, nikt (poza wnioskującymi o poprawkę) nie zabrał głosu w obronie emerytów. Argumenty obu panów, jak i sposoby zdeprecjonowania postulatów wcześniejszych emerytów, nie zaniepokoiły żadnego z posłów, nikt nie żądał głębszych wyjaśnień. Czyżby posłowie tak dobrze rozumieli wywody przedstawicieli rządu i zgadzali się bezkrytycznie z ich zdaniem?

                 Po co było całe to „przedstawienie” w komisjach sejmowych. Uczciwiej by było, gdyby wszyscy zaangażowani w przygotowanie prezydenckiego projektu ustawy emerytalnej otwarcie powiedzieli, iż zmiana w emeryturach będzie polegała tylko i wyłącznie na obniżeniu wieku emerytalnego. A sprawa zmiany niekorzystnych przepisów dla wcześniejszych emerytów będzie przedmiotem odrębnych posiedzeń, przedstawionych choćby w formie petycji czy innych możliwych rozwiązań.
Zarówno w roku 2012 jak i teraz, przy rozpatrywaniu tak ważnej sprawy jak podwyższenie a następnie obniżenie wieku emerytalnego, jeden niewielki zapis w ustawie dotyczący relatywnie niewielkiej grupy emerytów widocznie nie zasługuje na jakąś specjalną uwagę.

                 Jak się okazuje, bardzo kosztowne okazało się podniesienie wieku emerytalnego przez ówczesny rząd PO i PSL. Koszty wprowadzenia ustawy podnoszącej wiek emerytalny: debaty parlamentarzystów i różnych grup roboczych(opłacane z naszych podatków), dostosowanie programów komputerowych, setki szkoleń urzędników wszystkich szczebli, zaangażowanie tysięcy ludzi, sprawy sądowe i wiele jeszcze innych wydatków, są zapewne ogromne. Może należałoby przyjrzeć się tym kosztom i porównać je z oceną skutków regulacji emerytalnej w sprawie zmiany art. 25 u 1b, przedstawianej przez Departament Ubezpieczeń Społecznych i ZUS.
Do kosztów podwyższenia wieku emerytalnego należy dodać koszty obniżenia wieku przejścia na emeryturę, ponoszone teraz i w niedalekiej przyszłości przez wszystkie państwowe instytucje i urzędy.


           Jakie zyski uzyskano do dzisiaj i jakie będą do 1 października 2017 r. wskutek wprowadzenia ustawy emerytalnej z dnia 11 maja 202 r?

          Na jaki zysk liczył rząd PO i PSL (któremu wydawało się, że będą wiecznie władać Polską i Polakami) odbierając wcześniejszym emerytom możliwość przejścia na emeryturę zwykłą i spokojne życie na emeryturze?


16 listopada 2016

Co dalej po obradach komisji sejmowych?


                Z niedowierzaniem i zażenowaniem oglądałam posiedzenia komisji sejmowych, które obradowały w sprawie zmiany przepisów emerytalnych.  Ignorancja, niewiedza, brak dobrej woli rozpoznania problemów emeryckich. 

1.      Posiedzenie sejmowej Komisji do Spraw Petycji PET

Retransmisję można obejrzeć pod linkiem (od godz. 10:36) http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=0B207FA13A1F27A4C125806600353DEC

         Na posiedzeniu komisji rozpatrywano m.in. sprawę wielokrotnej  petycji BKSP-145-93/16,  przedstawiała ją Pani Poseł Magdalena Kochan:
"Petycja w sprawie usunięcia negatywnych skutków ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2012 poz. 637) w zakresie, w jakim przewiduje ona pomniejszenie, w przypadku pobierania wcześniejszej emerytury, podstawy emerytury kapitałowej o sumę kwot pobranych wcześniejszych emerytur (BKSP-145-93/16)".

             Pani Magdalena Kochan jest emerytką od 2005 r. Posłanka od 2005 r. (V-VIII kadencja). Od 2005 r. związana z komisją polityki społecznej i rodziny (wiceprzewodnicząca) oraz z komisją samorządu terytorialnego i polityki regionalnej. W Sejmie VIII kad. ponownie zasiada w komisji polityki społecznej i rodziny (wiceprzewodnicząca) oraz ds. petycji.

              Pani Poseł od lat zajmuje się sprawami społecznymi, wyglądałoby na to, że powinna mieć dobrą orientację również w sprawach emeryckich. Ale sposób, w jaki referowała powyższą petycję, woła o pomstę do nieba. Kompletnie nieprzygotowana, selektywnie wybrane dokumenty, na których opierała się w wypowiedzi, w dodatku  z błędami, bez przerwy myliła daty. Całkowita ignorancja w temacie. Pani Poseł ma oczywiście prawo do własnej opinii na temat petycji, można się z nią zgadzać lub nie, ale należy oczekiwać od Pani Poseł rzetelnego przygotowania sprawozdania referowanego tematu. To powinno być obowiązkiem Pani Poseł. Nie chcę być złośliwa, ale mandat Pani Poseł Kochan potrzebny jest przede wszystkim do spłaty kredytów i czerpania profitów finansowych.
Niesolidna, nierzetelna praca nie powinna być opłacana. Może Pani Kochan powinna zająć się jednak muzyką.

                   Więcej empatii w sprawie skarg emerytów wykazała Pani Poseł Urszula Augustyn. I chociaż generalnie zgodziła się z opinią Pani Kochan, to  próbowała wykazać racje skrzywdzonych emerytów.

                    Pomimo negatywnych opinii wyrażonych przez posłanki i bardzo negatywnej opinii Pana Marka Buciora, przedstawiciela rządu, przewodniczący komisji PET, Pan Poseł Sławomir Jan Piechota, nie zamknął definitywnie sprawy zmiany przepisów emerytalnych. I chociaż nie zapadła decyzja korzystna dla emerytów, to jest jeszcze niewielka szansa na walkę o naprawę ustawy emerytalnej.
Decyzją przewodniczącego komisji, popartą głosowaniem posłów, postanowiono zwrócić się w formie dezyderatu do Pani Premier Beaty Szydło. Komisja chce poznać stanowisko rządu w sprawie możliwości poniesienia kosztów regulacji ustawy emerytalnej w sprawie, którą porusza petycja wielokrotna. Dezyderat przedstawiany jest przez przewodniczącego komisji Marszałkowi Sejmu, który przesyła go odpowiednim organom.

               Adresat dezyderatu ma obowiązek ustosunkować się do niego i pisemnie powiadomić Marszałka Sejmu o zajętym stanowisku, w ciągu 30 dni od dnia jego otrzymania. Odpowiedź na dezyderat staje się przedmiotem posiedzeń komisji. Gdy odpowiedź nie nadejdzie w terminie lub zostanie uznana za niezadowalającą, komisja może ponowić dezyderat, przedkładając Marszałkowi Sejmu wniosek o uznanie odpowiedzi za niezadowalającą lub przedłożyć Sejmowi projekt odpowiedniej uchwały bądź rezolucji.
Dezyderat uznawany jest za formę kontroli parlamentarnej stosowanej wobec rządu i innych organów władzy państwowej.

2.      Posiedzenie sejmowej Komisji  Poliyki Społecznej i Rodziny PSR.

Retransmisję można obejrzeć pod linkiem (od godz. 17 :02) http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?page=2#EDB0296A1526FB95C1258066004238BD

                   Komisja rozpatrywała m.in. poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw (druki nr 62 i 919), w tym dotyczącą zmiany art. 25 u 1b, wniesioną przez posłów Kukiz15 (Jarosław Porwich).

Niestety, poprawka nie została uwzględniona, tylko 4 posłów głosowało za przyjęciem tej poprawki, pozostali, 27 posłów, było przeciw wprowadzeniu poprawki do projektu ustawy.

                 I tutaj, podobnie, jak w przypadku Komisji do Spraw Petycji, widać kompletny brak zainteresowania posłów tematem poprawek. Odnosi się wrażenie, jakby posłowie byli nieprzygotowani, nie wiedzieli o czym mowa, nie brali czynnego udziału w dyskusji. Opary indolencji unosiły się nad salą.
Oprócz posłów Kukiz15 tylko wiceminister Pan Marcin Zieleniecki wiedział o czym mówi, choć była to wypowiedź strasznie zawiła i pokrętna i jego opinia z gruntu negatywna.

                 Dzisiaj poprawka dotycząca ustawy emerytalnej była głosowana w Sejmie. Wynik głosowania po negatywnej opinii Komisji Polityki Społecznej i Rodziny był, niestety, przewidywalny. Poprawka została odrzucona przez Sejm.                    Osobną sprawą są wypowiedzi Pana Marka Buciora. Reprezentuje on stanowisko rządu w kwestii ubezpieczeń społecznych. Jest etatowym komentatorem spraw ubezpieczeń społecznych rozpatrywanych w komisjach parlamentarnych, autorem niemal wszystkich odpowiedzi na interpelacje poselskie w sprawie zmian w przepisach emerytalnych. Bazując na ogromnej niewiedzy posłów i ich widocznym braku zainteresowania omawianymi tematami Pan Bucior przedstawia sprawy zmian przepisów emerytalnych w sposób budzący wiele obiekcji. Zastrzeżenia budzi jednokierunkowość przedstawianego problemu, epatowanie posłów zastraszającymi kosztami regulacji emerytalnych, przeinaczanie faktów, podawanie nieprawdziwych informacji, po prostu zwykłe oszukiwanie posłów. Czy Pan Marek Bucior rzeczywiście przedstawia prawdziwe stanowisko rządu?

Może najwyższy czas, aby zaprotestować przeciwko wystąpieniom Pana Buciora. Czas najwyższy, aby zwrócić się do Pani Minister Elżbiety Rafalskiej, do Marszałków Sejmu i Senatu z pismem wykazującym kłamstwa Pana Buciora. Czy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie ma innych osób, które znają się na przepisach emerytalnych?                    Jakie mamy jeszcze szanse na naprawienie ustawy z dnia 11 maja 2012 r. w kwestii niekorzystnych dla emerytów przepisów?
W tej chwili pozostaje nam senacki projekt ustawy emerytalnej , gdzie zawarty jest zapis o zmianie art. 25 u 1b.
Należy koniecznie nadal pisać do senackiej Komisji Ustawodawczej. Powinniśmy domagać się rzetelnego i prawdziwego wyliczenia kosztów regulacji emerytalnej. My wiemy, że te koszty są zawyżone ale problem polega na tym, że nie dysponujemy wystarczającymi dowodami na poparcie tej tezy. Jak dotrzeć do odpowiednich materiałów ZUS? Tym bardziej, że czasu jest już naprawdę niewiele.
Kochani, jeśli ktoś zna i umie znaleźć dane z ZUS, obalające te miliardowe koszty przeprowadzenia zmiany ustawy emerytalnej, niech pomoże sformułować pismo so Senatu.
Uwagi obywatelskie do projektu ustawy emerytalnej, zamieszczone na senackiej stronie dotyczącej petycji P 9-29/16 i inicjatywy ustawodawczej są niepełne,  nie zawierają wszystkich postulatów, zwłaszcza tych o kosztach regulacji. Tutaj nie wystarczy tylko prośba o ponowne wyliczenia.

                         Drugą szansą jest dezyderat, jaki ma wystosować przewodniczący Komisji do spraw Petycji do Pani Premier.
W swej odpowiedzi Pani Premier zapewne będzie się opierać na  opinii Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którą napisze, zapewne, Pan Marek Bucior, posługujący się gotowym elaboratem z ZUS. Koło się zamyka.
Musimy mieć jakieś podstawy do podważenia wyliczeń zusowskich. Bez tego walka o zmianę przepisów emerytalnych będzie trudna.
Do kogo powinniśmy kierować pisma, zarówno w sprawie zmiany przepisów emerytalnych z dnia 11 maja 2012 r., jak i w sprawie ponownego, rzetelnego przedstawienia kosztów regulacji emerytalnej?
Musimy nadal pisać do:

1.       Premier Beaty Szydło

2.       Minister Elżbiety Rafalskiej – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

3.      Podsekretarza Stanu, wiceministra Marcina Zielenieckiego
Pan Zieleniecki odpowiada za kształtowanie polityki w zakresie ubezpieczeń społecznych.
Nadzoruje:
        a/.  Departament Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego
                         -   dyrektor Robert Wójcik
                              zastępca Michał Drozdowicz

       b/.  Departament Ubezpieczeń Społecznych
                        -  dyrektor Mariusz Kubzdyl
                           zastępca Marek Bucior

4.      Przewodniczącego sejmowej Komisji do Spraw Petycji Pet  Sławomira Jana Piechoty
Pan Poseł jest wielkim zwolennikiem i propagatorem oddolnych  inicjatyw obywatelskich – petycji. Jak pisze na swoim profilu na facebooku (http://slawomirpiechota.pl/petycje-obywatelskie/)
NIE SKŁADAJ BRONI! ZŁÓŻ PETYCJĘ! Bo to realny sposób, aby zmieniać na lepsze nasz świat! A na pewno, aby nie narzekać, że nie mamy wpływu…
Poseł Piechota, jako jedyny w komisji PET, próbował zrozumieć stanowisko skarżących emerytów.
Jeśli ktoś mieszka we Wrocławiu, powinien pójść do biura Posła Piechoty i przedłożyć nasze racje. Może osoby mieszkające we Wrocławiu skrzyknęłyby się i razem, całą grupą, odwiedziły Pana Posła.
Proszę emerytów mieszkających we Wrocławiu lub okolicy o zgłaszanie się do mnie na maila, skontaktuję Państwa ze sobą.
Adres biura poselskiego Posła Sławomira Piechoty
ul. Ofiar Oświęcimskich 36
50-059 Wrocław
tel. (71) 341-03-10 
fax (71) 341-03-10

5.      Zastępców przewodniczącego Komisji do Spraw Petycji i do Posłów zasiadających w tej komisji.
Wygląda na to, że trzeba napisać do każdego posła oddzielne pisma z wyjaśnieniem spraw, o które walczymy. To chyba jedyny sposób na szersze zainteresowanie posłów tematem omawianym na posiedzeniu komisji.
Najlepiej pisać na adres biur poselskich. Dane adresowe można znaleźć na stronie sejmowej http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=SKLADKOMST&NrKadencji=8&KodKom=PET
Warto również wybrać się do biur poselskich posłów, aby zapoznać ich z naszymi postulatami.                       Na podstawie powyższych informacji nasuwa się jeden główny, smutny  wniosek, sami musimy zadbać o nasze sprawy. Nadal musimy walczyć o nasze prawa, nadal musimy pisać i wysyłać pisma do osób, które odpowiadają za stan przepisów prawnych obowiązujących w naszym kraju. 


15 listopada 2016

Nasze sprawy w Sejmie - 15.11.2016

Już dzisiaj, w Sejmie od godz. 10:00, będzie omawiana wielokrotna Petycja BKSP-145-93/16 dotycząca naprawienia emeryckich szkód spowodowanych ustawą FUS z dnia 11 maja 2012 r.
Petycję, zwaną popularnie „Petycją kobiet 53” będzie przedstawiała Pani Poseł Magdalena Kochan.

iTV Sejm - transmisje

od:10:00

Komisja do Spraw Petycji (PET)
sala konferencyjna im. Jacka Kuronia (bud. F)

Rozpatrzenie petycji wielokrotnej w sprawie usunięcia negatywnych skutków ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2012 poz. 637) w zakresie, w jakim przewiduje ona pomniejszenie, w przypadku pobierania wcześniejszej emerytury, podstawy emerytury kapitałowej o sumę kwot pobranych wcześniejszych emerytur (BKSP-145-93/16)
- przedstawia poseł Magdalena Kochan.


Petycja sejmowa BKSP-145-93/16 jest powiązana z dwoma innymi projektami: prezydenckim projektem ustawy emerytalnej i senackim projektem ustawy emerytalnej, spowodowanym  petycją P9-29/16.
Prawdopodobnie również dzisiaj będzie przedstawione sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o prezydenckim projekcie ustawy emerytalnej. Czy będzie wniesiona poprawka dotycząca zmiany art. 25 u 1b?

Porządek obrad

Porządek dzienny
30. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
w dniach 15 i 16 listopada 2016 r.
(wtorek – środa)
Początek obrad w dniu 15 listopada 2016 r. o godz. 9.00

1.        Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
2.       Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
3.       Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych 
4.       Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych 
5.        Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Łączności z Polakami za Granicą 
6.       Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego 
Porządek dzienny może być uzupełniony o:
1.       Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 62 i )
- sprawozdawca poseł Jan Mosiński.

Harmonogram obrad

Przed posiedzeniami Prezydium Sejmu i Konwentu Seniorów
Przybliżony czas
rozpatrywania punktów porządku dziennego
na 30. posiedzeniu Sejmu
                                                    w dniu 15 listopada 2016 r. (wtorek)
godz. 13:45 – 15:15
Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 62 i 919) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt ) 


INICJATYWY USTAWODAWCZE

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Projekt ustawy ma na celu zmianę zasad wyliczania wysokości emerytury zwykłej przysługującej kobietom, które urodziły się w 1953 r. i pobierały tzw. wcześniejszą emeryturę. Ten rocznik kobiet nie został objęty ustawą, która umożliwia po osiągnięciu wieku emerytalnego wyliczenie emerytury bez pomniejszania jej wysokości o sumę kwot pobranych wcześniej emerytur
.

Opinie instytucji i organizacji

Konsultacje społeczne
1.        uwaga obywatelska 3
2.        uwaga obywatelska 4
3.        uwaga obywatelska 2
4.        uwaga obywatelska 7
5.        uwaga obywatelska 8