30 listopada 2013

ZUS niekorzystnie przelicza świadczenia. Ubezpieczeni mają prawo do wyższej emerytury, dostają jednak mniej

Gazeta Prawna
Bożena Wiktorowska 
Publikacja: 14 listopada 2013

Osoby pobierające emerytury na starych zasadach, które kontynuują pracę zawodową i opłacają składki, mają problemy z przeliczeniem swoich świadczeń. ZUS odmawia im ustalenia ich wysokości na warunkach kapitałowych, choć taka wypłata mogłaby być wyższa. Dzieje się tak nawet wówczas, kiedy zainteresowani domagają się liczenia emerytury na podstawie najkorzystniejszego wariantu.

Problemy z uzyskaniem najlepszych wariantów wypłat mają też osoby starające się wskazać lata pracy do ustalenia wysokości świadczeń oraz te mające prawo do własnej emerytury, które rozważają wybór renty rodzinnej po zmarłym małżonku.
Eksperci apelują o zmianę praktyk ZUS, na których tracą ubezpieczeni.

Decyzja z wyliczeniem

– Zgłasza się do mnie coraz więcej osób, które mają wątpliwości, czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych policzył im w sposób prawidłowy wysokość emerytury – ujawnia Karolina Miara, adwokat specjalizujący się w sprawach emerytalnych, współpracujący z Kancelarią Kochański, Zięba i Partnerzy.
Problemy dotyczą przede wszystkim osób, które pierwszy wniosek o przyznanie świadczenia złożyły w 2009 roku, kiedy pojawiła się możliwość jego liczenia na podstawie zdefiniowanej składki.
– O przyznanie takich wypłat z ZUS najczęściej starają się dobrze zarabiający, którzy byli aktywni zawodowo przez długi czas. I właśnie im ZUS najczęściej odmawia przyznania emerytury liczonej na podstawie kapitału zgromadzonego na koncie emerytalnym – zauważa Dawid Krzyżanowski, adwokat z Bydgoszczy.
ZUS odrzucając wniosek dotyczący przyznania wyższej emerytury najczęściej wskazuje, że osoby te już wcześniej wnioskowały o przyznanie świadczenia na starych zasadach. Tym samym, mając już ustalone prawo do emerytury i kontynuując zatrudnienie, nie posiadają już statusu ubezpieczonego. Nie spełniają zatem już warunków do otrzymania świadczenia kapitałowego.
Nie na wiele zdają się argumenty, że osoby obecnie ubiegające się o takie świadczenie przez cały okres od otrzymania pierwszej emerytury do złożenia wniosku o ponowne ustalenie jej wysokości były aktywne zawodowo i odprowadzały składki za ZUS.
W takiej sytuacji jest nasz czytelnik z woj. mazowieckiego (imię i nazwisko do wiadomości redakcji), któremu organ rentowy odmówił zmiany formuły wypłaty świadczenia. I właśnie z tego powodu musiał on skierować sprawę do sądu. Wcześniej jednak z własnej kieszeni zapłacił zaprzyjaźnionej księgowej, która sprawdziła decyzje zakładu i sama przeliczyła świadczenia. Okazało się, że zainteresowany każdego miesiąca traci 80 zł.
– ZUS nie przejmuje się specjalnie tym, czy osoba ubiegająca się o zmianę wysokości wypłaty wpisuje we wniosku formułkę, żeby nowa wartość była ustalona na podstawie najkorzystniejszego wariantu – dodaje Karolina Miara.

Sądy pilnują

Niedługo może się to zmienić za sprawą wyroków Sądu Najwyższego. W wyroku z 10 lipca 2013 r. (sygn. akt II UK 424/12) sędziowie wskazali wręcz, że ubieganie się o wcześniejszą emeryturę lub w niższym wieku emerytalnym nie ma wpływu na prawo do świadczenia kapitałowego. ZUS nie ma więc podstaw do twierdzenia, że z wnioskiem o emeryturę można wystąpić tylko jeden raz w ciągu całego życia. Możliwość ich kilkukrotnego składania wynika z art. 21 ust. 2 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 z późn. zm.).
Z kolei w wyroku z 4 września 2013 r. (sygn. akt II UK 23/13) SN stwierdził, że ZUS nie ma prawa wydawać wadliwych rozstrzygnięć zawierających zaniżone kwoty. Podkreślił, że w decyzji opartej na błędnych założeniach znalazło się wręcz stwierdzenie, iż „przy ustalaniu wysokości świadczenia przyjęto najkorzystniejszy wariant”. To wprowadza ubezpieczonych w błąd. SN uznał, że w rozpatrywanej sprawie ZUS nie miał prawa odmówić wyliczenia emerytury kapitałowej.

Na rentę

Wątpliwości co do praktyk ZUS dotyczą także rezygnacji z wypracowanej emerytury na rzecz renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku.
– Możemy to zrobić wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej – wyjaśnia Kazimierz Sujka, dyrektor oddziału ZUS w Siedlcach.
W takiej sytuacji oddział zakładu, do którego trafia taki wniosek, ustala wysokość renty rodzinnej i porównuje ją z wcześniej otrzymywaną emeryturą.
– Nie wysyłamy już zainteresowanemu całego wyliczenia, tylko decyzję, w której jest podana wysokość poprzedniego świadczenia, oraz nowego, w wyższej wysokości – dodaje Kazimierz Sujka.
Zdaniem ekspertów budzi to wątpliwości.
– Osoba zainteresowana powinna sama podjąć decyzję, które świadczenie wybiera. ZUS mógłby przesłać jej całą kalkulację wraz ze wskazaniem, które wyliczenie jest lepsze. Nie powinien jednak odbierać prawa zainteresowanemu do samodzielnego wyboru tytułu – uważa Damian Sucholewski, adwokat z Warszawy.
Wskazuje, że osoba zainteresowana może np. chcieć pobierać niższą emeryturę po zmarłym mężu, choćby ze względu na znaczenie sentymentalne. Może to być związane także z dodatkowymi przywilejami dla wdowy pobierającej rentę rodzinną.
Tymczasem – jak wskazują eksperci – ZUS coraz częściej stosuje własną interpretację przepisów.
– I dlatego ubezpieczeni starający się o przeliczenie świadczenia, którzy mają jakiekolwiek wątpliwości, kierują sprawy do sądów – zauważa Karolina Miara.28 listopada 2013

Wzór listu - wersja skróconaWzór listu do posłów z Podkomisji stałej do kontroli realizacji budżetu ( nie tylko ), w obronie "zawieszonych" emerytów z "vacatio legis"  WERSJA SKRÓCONA  
Anonimowe blogowiczki

Imię, nazwisko
adres

                                                                   Poseł na Sejm
                                                                   Podkomisja stała do kontroli realizacji budżetu
                                                                   KANCELARIA SEJMU
                                                                   ul. Wiejska 4/6/8
                                                                   00-902 WARSZAWA


Szanowny Panie Pośle,

Po wysłuchaniu transmisji z obrad Komisji Polityki Społecznej  i Rodziny    w dniu 21 listopada 2013r. z godziny 16,00 dotyczącego zaopiniowania  dwóch projektów ustaw senackiego i rządowego-druk 1844 i 1907  z których ma powstać jedna ustawa mająca na celu zwrot zawieszonych emerytur na podstawie niekonstytucyjnych przepisów w okresie od 1 października 2011r do 21 listopada 2012r. moje obawy co do poruszanych niektórych kwestii  nie znikły i nadal budzą duże zaniepokojenie co do objęcia ustawą wszystkich poszkodowanych na podstawie tych samych niekonstytucyjnych przepisów.
Mianowicie Minister Marek Bucior nie do końca w sposób zrozumiały i jasny w swoich wypowiedziach odniósł się do zadawanych pytań dlatego też swoje wątpliwości przedstawiam   wprost w formie pytań.
Czy tworzona ustawa gwarantuje wypłatę zaległej emerytury za okres od 1 października 2011r do 21 listopada 2012r.:
 1. emerytom, którzy przegrali w sądach bo swoje prawo do emerytury nabyli przed 8 stycznia 2009r a tylko zrealizowali po 2009r na podstawie art.45 ustawy kapitałowej;
 2. emerytom z tak zwanego vacatio legis, którzy nabyli prawo do emerytury przed 1 stycznia 2009r a ZUS rozpoczął wypłacać im emeryturę po 1 stycznia 2011r.;
 3. emerytom, którzy wygrali w sądach i na podstawie prawomocnych orzeczeń otrzymali zaległą emeryturę ale bez ustawowych odsetek.
 Wierząc że tym razem  intencją ustawodawcy jest wypłata zawieszonych emerytur wszystkim pokrzywdzonym emerytom, którym prawo do emerytury zostało zawieszone od 1 października 2011r. do 21 listopada 2012r. na podstawie tych samych niekonstytucyjnych przepisów oraz  zapewnieniom Pana Premiera i jego  Rządu o naprawieniu błędów popełnionych przez stanowienie niekonstytucyjnych przepisów i zwrocie zaległych emerytur wszystkim zawieszonym ,bardzo proszę o zwrócenie  szczególnej uwagi, by tworzona ustawa nie dawała powodów do dowolnych interpretacji, a w sposób jasny i czytelny, raz na zawsze załatwiła sprawę zwrotu zawieszonych emerytur.
                                                    Z  poważaniem


Posiedzenie Podkomisji ... odbędzie się już 3 grudnia 2013r. o godz 17:00
Drodzy Państwo!
Kopiujemy pismo, drukujemy i wysyłamy do posłów.
Najlepiej listem poleconym. 
27 listopada 2013

WZÓR LISTU DLA "ZAWIESZONYCH" EMERYTÓW

Wzór listu do posłów z Podkomisji stałej do kontroli realizacji budżetu ( nie tylko ), w obronie "zawieszonych" emerytów z "vacatio legis"  ---- Anonimowe blogowiczki imię i nazwisko                                                                                            miejscowość, data
adres


                                                                  Poseł na Sejm
                                                                  Podkomisja stała do kontroli realizacji budżetu
                                                                  KANCELARIA SEJMU
                                                                  ul. Wiejska 4/6/8
                                                                  00-902 WARSZAWA         

    SZANOWNY PANIE POŚLE,                                                                                                       
Sprawa, z którą zwracam się do Pana Posła, ma związek z wpłynięciem do Sejmu senackiego i rządowego projektu ustawy, zawartego w drukach ( nr 1844 i nr 1907) dotyczącego wykonania wyroku TK dnia 13 listopada 2012r. syg.akt.K2/2012 w sprawie zwrotu zawieszonych emerytur w okresie od 1 października 2011r. do 21 listopada 2012r., zwracam się do Pana Posła z uprzejmą prośbą o przeanalizowanie moich uwag do projektów ustawy.
Mając na uwadze, że z dwóch projektów ustaw powstanie jedna ustawa, a wiodącym projektem ma zostać  projekt rządowy, którego zapisy w dalszym ciągu budzą poważne wątpliwości zainteresowanych emerytów, zwracam się z prośbą , aby ze względu na założony cel ustawy i zgodne intencje obu projektodawców, zapisy tworzonej ustawy były jasne, czytelne i gwarantowały wypłatę zaległych emerytur wszystkim emerytom bez wyjątku, którym zawieszono emerytury na podstawie niekonstytucyjnych przepisów ponieważ dalej kontynuowali zatrudnienie u tego samego pracodawcy bez rozwiązania stosunku pracy.
Największą obawę wzbudza fakt, iż w projekcie rządowym ustawy nie ma zapisu dotyczącego zwrotu zawieszonej emerytury emerytom, którzy w wyniku odwołania od decyzji organu rentowego przegrali sprawy w sądach. Zważywszy na to ,że prawomocne wyroki sądu są wiążące dla obu stron, brak zapisu regulującego ten stan rzeczy spowoduje, że emeryci, którym sądy odmówiły wypłaty zaległej emerytury nigdy jej nie odzyskają.
Pragnę zwrócić również uwagę na zapis art. 3 projektu rządowego ,którego zapis w obecnym kształcie pozbawia emerytów odsetek , którym wypłata zawieszonej emerytury została ustalona na podstawie prawomocnego wyroku sądu.
Powinno się również rozwiązać problem emerytów, którym organ rentowy zaczął wypłacać emeryturę w okresie vacatio legis ( od 1 stycznia 2011r. do 30 września 2011r.) bez konieczności rozwiązania stosunku pracy, a następnie zawiesił to prawo nabyte ( od 1 października 2011r.) do pobierania świadczenia na podstawie tych samych niekonstytucyjnych przepisów, co wszystkim emerytom pobierającym wówczas świadczenie bez rozwiązania stosunku pracy.

Wypowiedź ministra Marka Buciora podczas posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w dniu 21 listopada 2013r. była dla tych emerytów niekorzystna. Minister odmawiając im prawa do zaległej emerytury posłużył się przykładem emerytki, która otrzymała emeryturę we wrześniu 2011r., bo w tym czasie złożyła pierwszy wniosek, który dotyczył dopiero ustalenia nabycia prawa do emerytury i jednocześnie realizacji świadczenia. Jednak są emeryci, którzy swoje nabyte prawo do emerytury przed 1 stycznia 2011r., zrealizowali dopiero w okresie od 1 stycznia do 30 września 2011r. Prawo to było ustalone z racji osiągniętego wieku i stażu pracy przed wejściem ustawy o emeryturach kapitałowych 8 stycznia 2009r. ( 2008r., 2007r. itd.).Osoby te podlegały tym samym rygorom i jak wszystkim pozostałym, od 1 października 2011r. wstrzymano wypłatę emerytury w oparciu o przepis art.28 ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Tym emerytom z okresu "vacatio legis", po złożeniu przez nich wniosku o wypłatę zawieszonej emerytury, ZUS wydawał decyzję o podjęciu wypłaty, podając podstawę prawną: Ustawa  z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach FUS ( Dz. U. Nr 153, poz. 1227 z p. zm.). W momencie wydania takiej decyzji sytuacja faktyczna i prawna tych emerytów zrównała się z sytuacją innych zawieszonych.
 Przez niejasne przepisy w ustawie, może powstać luka prawna pozwalająca na dowolną interpretację i ci emeryci , którzy składali tylko wnioski o wypłatę emerytury ( co prawda w okresie vacatio legis), ale prawo do tej emerytury nabyli przed 1 stycznia 2011r., niestety, w obecnym niedoprecyzowaniu projektu ustawy, mogą zostać wykluczeni spod działania powstającej ustawy. Ponadto trzeba zaznaczyć, że organ rentowy po złożeniu wniosku przez tych emerytów zaczął to świadczenie wypłacać.
 Mając na uwadze, że intencją ustawodawcy jest wypłata zawieszonych emerytur wszystkim emerytom, którym prawo zostało wstrzymane na podstawie niekonstytucyjnych przepisów oraz dając wiarę Rządowi o naprawieniu błędów popełnionych przez instytucje państwowe, w tym również organ rentowy, bardzo proszę o uwagę, aby tworzona ustawa w sposób precyzyjny, jasny i czytelny, raz na zawsze załatwiła sprawę zawieszonych emerytur.

                                                                                        Z poważaniem
                                                                                       25 listopada 2013

Posłowie chcą zmian w zasadach zwrotu emerytur 2

W związku z przeładowaniem komentarzy pod poprzednim
postem bardzo proszę o przeniesienie dyskusji pod ten post.


Adminka Izabela

22 listopada 2013

Posłowie chcą zmian w zasadach zwrotu emerytur

Rzeczpospolita
Mariusz Rzemek
22.11.2013

Osoby, które wygrały już sprawę o zwrot emerytury przed sądem powinny dostać także odsetki od zaległości. Skumulowane świadczenie nie może też powodować wejścia w wyższą skalę podatkową
Na wieczornym posiedzeniu sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny posłowie zaopiniowali rządowy projekt ustawy o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 r. (druk nr 1907).
Posłowie zwrócili uwagę, że ustawa nie przewiduje wprost jak będą traktowane osoby które złożyły już sprawę do sądu i przegrały prawo do zwrotu emerytury przed sądem zanim Trybunał Konstytucyjny podważył niekonstytucyjne przepisy.
- Ustawa jest skonstruowana tak, by emeryci nie dostawali zwrotu świadczeń podwójnie, jeśli więc ktoś przegrał przed sądem sprawę o zwrot, może liczyć na wypłatę tego świadczenia na podstawie nowych przepisów – odpowiadał na pytania posłów Marek Bucior, wiceminister pracy i polityki społecznej.
- Są też przypadki gdy sąd rozstrzygnął korzystnie dla emeryta i przyznał mu zwrot świadczenia ale nie przyznał mu odsetek – zauważył Stanisław Szwed, poseł PiS, wiceprzewodniczący sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny. – Teraz muszą oni w oddzielnym procesie dochodzić wypłaty odsetek, ponosić związane z tym dodatkowe koszty, są więc poszkodowani przez nowe przepisy.
-  Ustawa nie odnosi się do odsetek od świadczenia, które zostało przyznane na mocy wyroku sądu  – odpowiedział Marek Bucior.
- Gdy emeryci odzyskają swoje świadczenia za 13 miesięcy  wstecz, może zdarzyć się sytuacja że zapłacą wyższy podatek dochodowy PIT – zaznaczyła Magdalena Kochan, wiceprzewodnicząca sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny. Efekty błędów państwa nie mogą obciążać najsłabszych.
Posłowie z sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny zarekomendowali komisji finansów która pracuje nad ustawą o zwrocie, aby zwróciła ona szczególną uwagę na kwestię pełnej rekompensaty szkód wyrządzonych przez niekonstytucyjne przepisy, także w przypadku osób, które zwrot emerytury wygrały przed sądem, ale bez odsetek, a także przeciwdziałanie zapłacie przez emerytów wyższego podatku dochodowego, gdy dostaną zwrot skumulowanego świadczenia.

21 listopada 2013

Wzór pisma do posłów z Podkomisji Stałej

Poniżej wzór pisma do posłów z Podkomisji Stałej do spraw realizacji budżetu.    
Pismo to opracowała Pani Daniela na podstawie  wcześniejszych propozycji naszych aktywnych koleżanek  blogowiczek. 

Podkomisja stała do kontroli realizacji budżetu FPB01S


Arndt Paweł /PO/ - przewodniczący
Brzezinka Jacek /PO/ - zastępca przewodniczącego
Czernow Zofia /PO/
Joński Dariusz /SLD/
Kowalczyk Henryk /PiS/ - zastępca przewodniczącego
Łopata Jan /PSL/
Oświęcimski Konstanty /PO/
Rafalska Elżbieta /PiS/
Szlachta Andrzej /PiS/
 
                
                                                                     Pan/Pani. ……..
                                                                   Poseł na Sejm RP
                                             Podkomisja stała  do spraw  realizacji budżetu
                                                                KANCELARIA SEJMU
                                                                ul Wiejska 4/6/8
                                                                00-902 WARSZAWA


    Szanowny Panie Pośle, uprzejmie przedstawiam, co następuje:
Do Sejmu wpłynęły dwa projekty: senacki i rządowy (druki: nr 1844  i nr 1907), dotyczące  wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 listopada 2012r. - sygn. akt K2/12, a będące podstawą powstania ustawy tzw. "rekompensacyjnej”
Zapisy projektów, szczególnie projektu rządowego, budzą wśród emerytów poważne wątpliwości.
Po wysłuchaniu transmisji z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych (w dniu 20 listopada o godz 14:00) nasuwa się spostrzeżenie, że posłowie nie zauważyli, w obecnym kształcie proponowanej przez rząd ustawy, zagrożeń  dla niektórych  emerytów, mających być - według założeń projektodawców- beneficjentami tejże ustawy. 
Ośmielam się zatem zwrócić do (Pana) Posła o wystąpienie z wnioskiem o doprecyzowanie  powstającej ustawy, w następujących kwestiach:
a) nieprecyzyjny jest zapis projektu rządowego odnoszący się do:
- emerytów, którzy na mocy prawomocnych wyroków sądowych nabyli prawo do zwrotu zaległej emerytury, ale bez przysługujących im ustawowych odsetek i waloryzacji (czy będzie im przysługiwało prawo do wystąpienia do ZUS o wypłatę zaległych wraz z waloryzacją i odsetkami?) ;
- emerytów, którzy nabyli prawo do emerytury przed 1 stycznia 2011r. i rozpoczęli jego realizację po 1 stycznia 2011r., czyli w okresie vacatio legis od 1 stycznia 2011r. do 30 września 2011r., a którym wypłatę świadczeń wstrzymano z dniem 1 października 2011r..
b)poważne wątpliwości budzi projekt rządowy z uwagi na brak zapisu odnoszącego się do:
-  emerytów, którzy na skutek odwołań od decyzji Zakładu Ubezpieczeń, odmawiających  im wypłaty zaległej emerytury i odsetek, posiadają prawomocne wyroki sądowe, oddalające w całości ich żądania;
          Z uwagi na wiążącą moc prawomocnych wyroków sądowych, brak doprecyzowania ustawy w tym zakresie może doprowadzić do obligatoryjnego wykluczenia  z ustawy dużej części emerytów, albo do swobodnej, krzywdzącej kolejną grupę emerytów interpretacji przepisów ustawy przez organ rentowy.
Także - w obecnie zaistniałej różnorodności wyroków sądowych- wskazane jest szczególne zwrócenie uwagi, aby zapisy tworzonej ustawy były jasne, czytelne i gwarantowały wypłatę zaległych emerytur wszystkim emerytom –bez wyjątku.
Nadmienić należy, że wszyscy poszkodowani emeryci nabyli prawo do wypłaty świadczeń emerytalnych na podstawie wydawanych im przez ZUS po dniu 8 stycznia 2009r. decyzji, a prawo do ich wypłaty zostało im wstrzymane z dniem 1 października 2011r. - na mocy art.28 ustawy o finansach publicznych z dnia 16 grudnia 2010r., uznanego przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z ustawą zasadniczą.
W związku z powyższym proszę, aby przy procedowaniu obu projektów ustawy, wzięto pod uwagę zgłoszone wyżej wątpliwości.

Z poważaniem

Imię i nazwisko
adres

20 listopada 2013

17 listopada 2013

15 listopada 2013

Duże wyróżnienie: radomski senator stanie na czele ważnej komisji


Wojciech Skurkiewicz pokieruje senacką komisją obrony narodowej. Zdecydowali o tym senatorowie na środowym posiedzeniu -  infromuje radomskie Radio Plus. 
 - To dla mnie wielki zaszczyt, że będą mógł kierować tą komisją. To również nowe wyzwania. Przed nami do załatwienia wiele spraw, które dotyczącą m.in. kondycji polskiej armii - powiedział senator Skurkiewicz w rozmowie Radiem Plus Radom:
Wojciech Skurkiewicz jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W okresie 2006-2007 pełnił funkcję rzecznika prasowego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie. W latach 2006-2007 był radnym i przewodniczącym Rady Miasta Radomia. Jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości oraz NSZZ Solidarność. Żonaty, ma czworo dzieci.


13 listopada 2013

Ciąg dalszy dyskusji

W związku z przeładowaniem komentarzy pod poprzednim
postem bardzo proszę o przeniesienie dyskusji pod ten post.


Adminka Izabela

10 listopada 2013

Zwykły bohater

Oglądajcie już dziś rano w Dzień Dobry TVN w godzinach 8:30-11:00!

Dziś podadzą kto przechodzi dalej.
Potem będzie głosowanie smsami a w grudniu zakończenie konkursu na gali.

8 listopada 2013

Bardzo ważne

Drodzy Państwo!
Wszyscy którzy mają niebawem sprawy powinni prosić o zawieszenie postępowania z uwagi na zaawansowane prace nad ustawą.
Nie każdy sąd przyjmie tę prośbę ale próbować trzeba.

Adminka

7 listopada 2013

Pierwsze czytanie

7 listopada 2013 (czwartek) 09:30 
Komisja Finansów Pub licznych (FPB) 
sala 106/bud. C
Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1844)- uzasadnia senator Wojciech Skurkiewicz.

1 listopada 2013