17 grudnia 2011

Informacje od MarianaArtykuł 36, 
1.  Wniosek, o którym mowa w art. 32 ust. 2, prezes Trybunału kieruje do wyznaczonego przez siebie sędziego Trybunału w celu wstępnego rozpoznania na posiedzeniu niejawnym.,
2.  Jeżeli wniosek nie odpowiada warunkom formalnym, sędzia Trybunału wzywa do usunięcia braków w terminie 7 dni od daty zawiadomienia.,
3.  Gdy wniosek jest oczywiście bezzasadny lub braki nie zostały usunięte w określonym terminie, sędzia Trybunału wydaje postanowienie o odmowie nadania wnioskowi dalszego biegu.,
4.  Na postanowienie w sprawie nienadania wnioskowi dalszego biegu wnioskodawcy przysługuje zażalenie do Trybunału w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia., 
5.  Trybunał, na posiedzeniu niejawnym, postanowieniem pozostawia bez rozpoznania zażalenie wniesione po upływie terminu określonego w ust. 4., 
6.  Po stwierdzeniu, że zażalenie zostało wniesione w terminie, prezes Trybunału kieruje je do rozpoznania na posiedzeniu niejawnym przez Trybunał i wyznacza termin rozpoznania., 
7. Trybunał, uwzględniając zażalenie, kieruje sprawę do rozpoznania na rozprawie., Na postanowienie o nieuwzględnieniu zażalenia nie przysługuje środek odwoławczy., 
Artykuł 39,
1. Trybunał umarza na posiedzeniu niejawnym postępowanie:, 
1)jeżeli wydanie orzeczenia jest zbędne lub niedopuszczalne, 
2) na skutek cofnięcia wniosku, pytania prawnego albo skargi konstytucyjnej,
3) jeżeli akt normatywny w zakwestionowanym zakresie utracił moc obowiązującą przed wydaniem orzeczenia przez Trybunał.,
2.  Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 1, ujawnią się na rozprawie, Trybunał wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania., 
3.  Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się, jeżeli wydanie orzeczenia o akcie normatywnym, który utracił moc obowiązującą przed wydaniem orzeczenia, jest konieczne dla ochrony konstytucyjnych wolności i praw.,

W sumie nie wiemy czy wnioskodawcy interesowali się wnioskiem., Mam wielką prośbę nie mam odpowiedzi z kancelarii sejmu w sprawie pisma Prezes Sądu najwyższego w sprawie zawieszenia emerytury. Czy ktoś posiada te pismo . Kancelaria na złożony mój wniosek nie odpowiada.

0 komentarze:

Prześlij komentarz