25 października 2016

Nasze petycje w Senacie i Sejmie

Kochani
           Mamy kilka, bardzo pilnych, spraw do załatwienia. Wygląda na to, że rozwiązanie kilku z nich  zmierza do końca. Warto jeszcze ponieść trochę wysiłków, wysłać kilka pism do sejmu i senatu aby zawalczyć o prawa emerytów, o naprawę krzywdzącego nas prawa. Warto napisać jeszcze kilka pism, żeby później powiedzieć sobie, że zrobiliśmy wszystko, co było możliwe, aby wreszcie spokojnie żyć sobie na emeryturce.

                           1.        Uwagi obywatelskie do senackiego projektu ustawy emerytalnej   - druk 285


INICJATYWY USTAWODAWCZE

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Projekt ustawy ma na celu zmianę zasad wyliczania wysokości emerytury zwykłej przysługującej kobietom, które urodziły się w 1953 r. i pobierały tzw. wcześniejszą emeryturę. Ten rocznik kobiet nie został objęty ustawą, która umożliwia po osiągnięciu wieku emerytalnego wyliczenie emerytury bez pomniejszania jej wysokości o sumę kwot pobranych wcześniej emerytur (petycja P9-29/16).
·                     27 września 2016

Wniesienie projektu

przedstawiciel wnioskodawcy senator Andrzej Mioduszewski
29 września 2016

Skierowanie projektu do:

– Komisji Ustawodawczej
– Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej
Termin na przygotowanie sprawozdania upływa    29 listopada 2016

Pierwszą, bardzo pilną i ważną, sprawą jest napisanie i wysłanie uwag obywatelskich do Senatu w sprawie zmiany art. 25 ust 1b. Mamy bardzo mało czasu na złożenie takich uwag, tylko do 3 listopada 2016 r. Mają to być uwagi obywatelskie do projektu senackiej ustawy o emeryturach – druk 
285

285     27.09.2016 r.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych      
Można wysłać swoje uwagi tradycyjną pocztą na adres Senatu, bądź komisji senackich lub pocztą elektroniczną, korzystając z formularza konsultacji społecznych.


Konsultacje społeczne

1.     Formularz konsultacji

                Na stronie konsultacji społecznych Senatu znajdują się dwa pisma od emerytów, można z nich skorzystać pisząc swoje uwagi.

Główne sprawy do poruszenia w pismach to:

1.      Zmiana art. 25 u 1b w taki sposób, aby naprawić prawo tak, by objęło wszystkich emerytów skrzywdzonych wprowadzeniem tego artykułu w ustawie z dnia 11 maja 2012 r.

2.      Zniesienie czasowego ograniczenia (do 31.12.2012 r.) składania wniosków w ZUS o naliczenie emerytury w powszechnym wieku emerytalnym emerytom objętym art. 25 u 1b. Nabycie prawa do świadczenia emerytalnego nie jest uzależnione od daty złożenia stosownego wniosku w ZUS

3.      Ponowna, bardziej wnikliwa i obiektywna, ocena skutków finansowych regulacji wprowadzenia ustawy emerytalnej. W załączonym do projektu ustawy piśmie ZUS jest wiele błędnych założeń (wszystkie kobiety z rocznika 53 skorzystają z regulacji), brak dokładnych danych wziętych do obliczeń, wiele danych wybrano nieobiektywnie.

Inne informacje dotyczące petycji P9-29/16 znajdują się na blogu w poście „Petycje w Senacie – rozpatrywane” z dnia 10.10.2016 r.


2.      Petycja o urlopach wychowawczych   P9-43/43

           Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji na posiedzenie 20.09.2016 r. podjęła decyzję o uzupełnieniu informacji na temat obliczania urlopów wychowawczych w zależności od rodzaju pobieranej emerytury.
Kolejne posiedzenie komisji odbędzie się prawdopodobnie w pierwszej połowie listopada. Wydaje mi się, że wiele pań, skrzywdzonych ustawą z dnia 5 marca 2015 r. o zróżnicowaniu obliczeń opieki nad dziećmi w zależności od rodzaju emerytury, powinno przesłać  swoje uwagi obywatelskie przed posiedzeniem komisji senackiej. Na pewno takie pisma wzmocnią złożoną petycję P9-43/16.
Więcej informacji o tej petycji w poście poście „Petycje w Senacie – rozpatrywane” z dnia 10.10.2016 r.


3.      Petycja „odszkodowawcza”    BKSP-145-117/16   w Sejmie

               Nasza koleżanka, Pani Henia, wniosła do Sejmu petycję o odszkodowanie za przymusowy wybór emerytury i rezygnację z etatu. Dzięki wielu z Państwa, petycja ta uzyskała status petycji wielokrotnej. Na pewno taki status wzmacnia znaczenie petycji. Bardzo dziękuję za liczny odzew Państwa w sprawie petycji BKSP-145-117/16. Pisma można wysyłać do 21.12.2016 r.
Więcej informacji na temat petycji BKSP-145-117/16na blogu  w poście „Nowa petycja w sejmie” z dnia 5.10.2016 r.

Petycje wielokrotne

2.  BKSP-145-117/16      2016-12-21
Skierowana do Komisji do Spraw Petycji

Petycja w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu przyznanie odszkodowania emerytom, którzy rozwiązali stosunek pracy w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010 r. Nr 257, poz. 1726)
(petycja wielokrotna)

 Przebieg prac nad petycją
·                     12-09-2016

Pierwsza petycja w sprawie została złożona do Sejmu

·                     23-09-2016

Skierowanie do Komisji do Spraw Petycji

Termin oczekiwania na dalsze petycje w sprawie do dnia     21-12-2016


4.     Petycja   BKSP-145-93/16  zwana „Petycją kobiet 53” w Sejmie

Nasze petycje, wniesione do Sejmu do dnia 20.08.2016 r. powinny być omawiane na posiedzeniu do 20.11.2016 r., czyli w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia przyjmowania petycji. Czekamy zatem na wyznaczenie daty posiedzenia Komisji do Spraw Petycji.


14 października 2016

Dzień Nauczyciela


                        Dzień Edukacji Narodowej popularnie nazywany również Dniem Nauczyciela to święto, które obchodzimy co roku 14 października. Upamiętnia rocznicę powstania pierwszego w naszym kraju ministerstwa oświaty, czyli Komisji Edukacji Narodowej (KEN). Inicjatorem jej powstania był król Stanisław August Poniatowski. Święto oświaty i polskiego szkolnictwa wyższego zostało ustanowione w 1972 roku. Wówczas zgodnie z postanowieniami Karty Praw i Obowiązków Nauczyciela nosiło nazwę Dnia Nauczyciela. Obecna nazwa - Dzień Edukacji Narodowej funkcjonuje od 1982 roku. Zgodnie z tradycją to właśnie w tym dniu najbardziej zaangażowanym nauczycielom i pracownikom oświatowym wręczane są nagrody.


„Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem jaki można dać dziecku – jest wykształcenie”.
"Trzeba dużo zdrowia, dużo czasu stracić, aby umysł ucznia rozwinąć, wzbogacić,
Który,  gdy dorośnie, dopiero zrozumie, jak jest w życiu ciężko, gdy się mało umie."


W podzięce za trud włożony w edukację dzieci i młodzieży, nauczycielom, opiekunom, księżom, katechetom, pracownikom oświaty, składam Dół formularzanajlepsze, najserdeczniejsze, najcieplejsze życzenia zdrowia, wyrozumiałości, cierpliwości oraz wszelkiej pomyślności.

10 października 2016

Petycje w Senacie - rozpatrywane

                         
                          Petycja w sprawie zmiany art. 25 u.1b     
      
                          W dniach 14 lipca i 20 września odbyły się posiedzenia senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w sprawie petycji dotyczącej zmiany lub usunięcia niekorzystnego dla emerytów art. 25 u. 1b ustawy emerytalnej z dnia 11.05.2012 r. – Petycji P9 -29/16, złożonej przez emerytkę urodzoną w 1953 r. Wynikiem tych obrad jest podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany niekorzystnego przepisu – projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS (druk nr 285). Do projektu ustawy dołączone jest uzasadnienie i ocena skutków regulacji.

              W tym projekcie ustawy pominięto osoby z roczników wcześniejszych niż 53, które nie złożyły wniosków do ZUS o emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym przed końcem roku 2012. Osoby te nie były uwzględnione w złożonej petycji P9-29/16.
              Sprawą podstawową w tej kwestii powinien być fakt nabycia praw emerytalnych do końca 2012 r. a nie data złożenia wniosku w ZUS. To niebywała i kuriozalna sprawa, żeby uzależniać emeryturę  od ograniczenia  czasu do złożenia wniosku.

             Duże zastrzeżenia może budzić ocena skutków finansowych wprowadzenia powyższej ustawy. Dane te wydają się być bardzo zawyżone.
         Pierwszą sprawą jest założenie, że wszystkie kobiety z rocznika 53 zyskają na zamianie emerytury wcześniejszej na kapitałową. Według opinii zainteresowanych pań, zamieszczonych w ubiegłych latach na blogu, raczej nieliczna grupa zyska na przeliczeniu emerytury na kapitałowa. Co prawda, z upływem lat (zmniejszenie liczby lat do końca życia) następuje wzrost wysokości emerytury kapitałowej, ale, czy aż na tyle, żeby była ona wyższa niż emerytura wcześniejsza lub emerytura powszechna obliczona według starych zasad?
         Drugą sprawą budzącą wątpliwości jest sposób wyliczania skutków regulacji ustawy. Dane, wzięte do obliczeń,  podawane przez MRPiPS,  są wybrane subiektywnie. Należałoby zwrócić się do komisji senackiej o ponowne przeliczenia i podanie dokładnych danych (podstaw, tabel, danych z GUS).

                Rozpatrzenie projektu ustawy o zmianie art. 25 u. 1b odbędzie się niebawem. Pozostaje niewiele czasu na przesłanie do komisji senackiej pism z uwagami emerytów. Wszyscy zainteresowani, skrzywdzeni nowymi przepisami emerytalnymi, powinni wysłać dobrze sformułowane pisma z uwagami do komisji senackiej.

Poniżej przedstawiam wszystkie informacje dotyczące Petycji P9-29/16.


67      14.07.2016 
Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany zasad ustalania wysokości emerytury powszechnej osób urodzonych po 1948 r., które wcześniej pobierały wcześniejszą emeryturę (P9-29/16).


77      20.09.2016 r.
Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany zasad ustalania wysokości emerytury powszechnej osób urodzonych po 1948 r., które wcześniej pobierały wcześniejszą emeryturę (cd.) (P-29/16).

Materiał do petycji P9-29/16
MRPiPS
ZUS
Rzecznik Praw Obywatelskich
Ocena Skutków Regulacji
                                          Stenogram - wersja html
                                       http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/bannery/kamerka.png retransmisja posiedzenia285    27.09.2016 r.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych


            Petycja w sprawie urlopów wychowawczych

                     Podczas posiedzenia komisji senackiej KPCPiP w dniu 20.09.2016 r. rozpatrywano także Petycję P9-43/16 dotyczącą zrównania okresów opieki nad dziećmi wszystkim kobietom, niezależnie od rodzaju pobieranej emerytury.  Obrady komisji w tej sprawie odroczono do czasu zasięgnięcia opinii resortu pracy, ZUS i Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu oraz odroczyć prace nad petycją do czasu otrzymania stanowisk na piśmie.

Konieczne byłoby wysyłanie pism do senackiej komisji wspierające złożoną petycję. Pisma powinny wysłać wszystkie panie mające emerytury według starych zasad.
Poniżej podaję informacje dotyczące Petycji P9-43/43


77      20.09.2016 r.
Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie zaliczania urlopów wychowawczych do stażu emerytalnego (P9-43/16).Dotyczy: ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887).
Przedmiotem petycji jest podjęcia inicjatywy dotyczącej ujednolicenia zasad ustalania wysokości części emerytury za okres sprawowania opieki nad dzieckiem dla osób urodzonych przed i po 1 stycznia 1949 r., przechodzących na emeryturę z różnych systemów emerytalnych.
Autorka petycji kwestionuje zróżnicowanie zasad obliczania części emerytury za okres sprawowania opieki nad dzieckiem w zależności od momentu przejścia na emeryturę osoby korzystającej z urlopu wychowawczego. Ustawa o emeryturach i rentach z FUS dzieli bowiem osoby ubezpieczone według daty urodzenia i momentu przejścia na emeryturę. Inicjatorka petycji uważa za niesprawiedliwe, że okres urlopu wychowawczego jest inaczej traktowany przez organy emerytalno-rentowe w stosunku do osób, które pobierają emeryturę obliczoną w starym systemie (obowiązywała wówczas ustawa sprzed reformy z 1998 r.) – osobom tym zalicza się okres przebywania na urlopie wychowawczym według wskaźnika po 0,7% podstawy wymiaru emerytury za każdy uwzględniony przez ZUS rok przebywania z dzieckiem; natomiast osobom pobierającym emeryturę wyliczoną w nowym systemie – po 1,3% podstawy wymiaru emerytury za każdy taki rok.

Autorka petycji jest zadania, że osoby będące w takiej samej sytuacji są różnie traktowane przez prawo i oczekuje zmiany obecnego stanu rzeczy, który uznaje za dyskryminujący część matek. Osoby urodzone tego samego dnia, z takim samym stażem ubezpieczeniowym mogą mieć inaczej wyliczoną część emerytury za urlop wychowawczy – osoby otrzymujące emeryturę ze starego systemu (sprzed 1998 r.) lub emeryturę wcześniejszą otrzymają mniejsze świadczenie niż osoby, które złożyły wniosek o nową emeryturę.


5 października 2016

Nowa petycja w sejmie

Drodzy Państwo

               Wracam z radością po ponad trzymiesięcznej nieobecności na blogu. Przez ten okres nie miałam możliwości korzystania z komputera. Teraz nadrabiam wszystkie zaległości w sprawach emeryckich. Nazbierało się dużo tych spraw.

            Nasze petycje ( tzw. Petycje kobiet 53), złożone do Sejmu, oczekują na rozpatrzenie.  W Senacie omawiana jest petycja w sprawie zmiany lub usunięcia art. 25 u. 1b ( o tym troszkę później).

           Dzisiaj bardzo pilna stała się sprawa odszkodowania za przymusową rezygnację z etatu i „wybór emerytury”. Niedawno Senat praktycznie odrzucił petycję Pani Ewy, zastępując ustawowe odszkodowania za zwolnienie z pracy zwrotem kosztów sądowych. Senat    odrzucił projekt ustawy o zwrocie kosztów sądowych i zakończył postępowanie w tej sprawie

          Nasza koleżanka, Pani Henryka, złożyła niecały miesiąc temu petycję do Sejmu w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej o przyznanie odszkodowania za przymusowe odejście z pracy na emeryturę. Kilka osób zainteresowanych sprawą Pani Henia już zawiadomiła o petycji.
 Wszyscy, których dotyczy sprawa odszkodowania, powinni jak najszybciej wysłać do Sejmu taką petycję. Na pewno petycje wielokrotne mają większą siłę niż pojedyncze pismo. Bardzo proszę i serdecznie namawiam wszystkich zainteresowanych odszkodowaniem o wysyłanie petycji do Sejmu.
Przyjęcie petycji ogłoszono już na stronie sejmowej i nadano jej bieg, skierowano do Komisji do Spraw Petycji.

Petycja otrzymała sygnaturę BKSP-145-117/16

Treść petycji w formacie PDF można odnaleźć pod linkiem


Można wysłać swoją petycję z taką samą treścią lub napisać ją po swojemu. I jak najszybciej wysłać do Sejmu, na adres:

Kancelaria Sejmu
Komisja do Spraw Petycji
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa
z dopiskiem "Petycja nr BKSP-145-117/16”

Petycje jednostkowe 

2016-09-12
BKSP-145-117/16        Skierowana do Komisji do Spraw Petycji


Petycja w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu przyznanie odszkodowania emerytom, którzy rozwiązali stosunek pracy w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010 r. Nr 257, poz. 1726)

BKSP-145-117/16

 

Przebieg prac nad petycją
·                     12-09-2016

Petycja została złożona do Sejmu

·                     23-09-2016

Skierowanie do Komisji do Spraw Petycji


Ponieważ na stronie Sejmu znajduje się w formacie PDF skan Petycji Pani Heni i nie można na nim nanosić własnych dopisków, poniżej znajduje się całe to pismo. Można je skopiować do WORDA i dopisać swoje dane czy ewentualnie jakieś inne informacje.
Dziękuję Pani Heniu za przekazanie na blog swojej petycji.

Imię i nazwisko                                    Miejscowość, dnia …  2016r.
Adres
                                                                   Pan Marek Kuchciński
                                                                          Marszałek Sejmu
                                                                         ul. Wiejska 4/6/8
                                                        00-902     W A R S Z A W A                                             P E T Y C J A                           Na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 2 ustawy z dnia 11.07.2014r. o petycjach -
                     
                        składam petycję o podjęcie inicjatywy ustawodawczej  mającej na celu przyznanie odszkodowania emerytom,  którzy na podstawie art. 28 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw w związku z art. 103a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, nie zwiesili prawa do emerytury z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, u którego byli zatrudnieni, przed nabyciem prawa do emerytury, lecz rozwiązali umowę o pracę.
                Ustawą zasadniczą dotyczącą emerytów jest ustawa z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która wielokrotnie była zmieniana.
                Na podstawie tej ustawy świadczenia emerytalne mogły być wypłacane po rozwiązaniu stosunku pracy /jeśli nie rozwiązano stosunku pracy, emerytura była zawieszona/ i taki stan prawny obowiązywał do dnia 8.01.2009r. Z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 21.11.2008r. o emeryturach kapitałowych, na podstawie której osoby, które miały już przyznane świadczenia emerytalne i osoby, które od dnia 8.01.2009r. wystąpią o przyznanie emerytury – będą mogły nadal pracować i pobierać świadczenie emerytalne / inaczej mówiąc – przestał obowiązywać warunek rozwiązania umowy o pracę aby móc pobierać emeryturę/.
              Kolejną zmianę w ustawie emerytalnej wprowadziła ustawa z dnia 16.12.2010r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, która „przywróciła” obowiązek rozwiązania stosunku pracy jako warunek wypłaty świadczenia emerytalnego. Ustawa ta weszła w życie 1.01.2011r., a obowiązywać zaczęła od 1.10.2011r. ZUS wszystkich emerytów, którzy pobierali emerytury i jednocześnie pracowali zawiadomił, że do dnia 30.09.2011r. muszą zdecydować – czy nadal pozostaną w zatrudnieniu i wtedy emerytury ich będę zawieszone, czy przedłożą po 30.09.2011r. świadectwa pracy i wtedy wypłacana w dalszym ciągu będzie emerytura. Ustawa ta /z 16.12.2010r./ została zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego i Trybunał wyrokiem z dnia 13.11.2012r. orzekł, że jest ona niezgodna z Konstytucją.
                  Zmiany wprowadzone do ustawy emerytalnej /z dnia 17.12.1998r./ na przestrzeni kilku lat / 2009 – 2013/ doprowadziły do „podziału” emerytów na dwie grupy:
                    tych, którzy z dniem 1.10.2011 roku odeszli z pracy, by móc pobierać emeryturę
                    oraz tych, którzy z tym dniem zawiesili świadczenia emerytalne i kontynuowali zatrudnienie.

                    Bardzo ważną rzeczą w tym miejscu jest fakt, że wszyscy - emeryci z obu tych grup - działali – podejmowali decyzje – na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku, która okazała się później niezgodna z Konstytucją /wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13.11.2012r. K 2/12/.

                          Konsekwencją  wyroku TK  z dnia 13.11.2012r. było wznowienie wypłaty zawieszonych świadczeń od dnia 21.11.2012r. /data publikacji wyroku TK/, a następnie -  dla drugiej grupy  emerytów uchwalono ustawę z dnia 13.12.2013r., na mocy której zawieszone świadczenia zostały zwrócone wraz z odsetkami.
         Dotychczas nikt nie zajął się opracowaniem przepisów, które zrekompensowałyby straty poniesione przez emerytów z pierwszej grupy w postaci utraconych zarobków.
                         
                  W tej sytuacji doszło do dyskryminacji tych emerytów, którzy zdecydowali – na podstawie niekonstytucyjnych przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku – o rozwiązaniu umowy o pracę /naruszenie art. 32 Konstytucji RP/. Niewątpliwie decyzja taka podyktowana była niepewnością co do dalszych niekorzystnych zmian w przepisach emerytalnych i obawą przed utratą nabytych uprawnień. Taką niepewność pogłębiał z pewnością fakt, że ustawa emerytalna w okresie jej obowiązywania od 1999 roku była przedmiotem badana w różnym zakresie przez Trybunał Konstytucyjny aż 32 razy.
             Trudno w takiej sytuacji mówić o zaufaniu do Państwa i stanowionego przez nie prawa.
               Uważam, że emeryci, którzy rozwiązali umowy o pracę powinni znaleźć w przepisach prawa gwarancję zrekompensowania poniesionych strat materialnych /tak jak emeryci z zawieszoną emeryturą/, a nie dochodzić naprawienia szkody w postępowaniach sądowych z negatywnym skutkiem.
        Dodatkowo nadmieniam, że istotną okolicznością przemawiającą za koniecznością złożenia niniejszej petycji jest fakt występowania rozbieżności w orzecznictwie sądów. Wiele spraw wytoczonych przez emerytów przeciwko Skarbowi Państwa o zapłatę /w trybie art. 4171 kc/ zakończyło się oddaleniem powództwa. Znane są mi 3 przypadki, w których powództwa emerytów zostały uwzględnione /z pewnością jest ich więcej, ale takimi danymi dysponuje Prokuratoria Generalna występująca w tych postępowaniach w imieniu Skarbu Państwa/.
                          Pierwsza sprawa Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia – I C 57/14 – w której emerytce zasądzono żądane odszkodowanie. Wyrok w tej sprawie został utrzymany w mocy przez Sąd Okręgowy w Warszawie.
                          Kolejne dwie sprawy znalazły swój finał w Sądzie Najwyższym, który oddalił skargi kasacyjne Skarbu Państwa od wyroków uwzględniających powództwa /są to wyroki z dnia 11.05.2016r. w sprawie I CSK 350/15 i z dnia 2.06.2016r. w sprawie I CSK 513/15/. Z uzasadnień SN wynika, że niezależnie od wyboru jakiego emeryt dokonał, utrata jednego z dwóch świadczeń pozostaje w związku z niekonstytucyjną normą prawną. Wyroki te  wyznaczają więc linię orzeczniczą w sprawach emerytów, którzy musieli zrezygnować z pracy by zachować emeryturę, tracąc wynagrodzenie.
                  Wielu emerytów po przegranych procesach zrezygnowało lub nie miało możliwości /często finansowych/ do składania skargi kasacyjne w poczuciu bezradności i niesprawiedliwości społecznej.

                         Takie rozbieżności w orzecznictwie  nie powinny mieć miejsca, co szczegółowo objaśnia Sąd Najwyższy – w postanowieniu z dnia 17 czerwca 2015 r., III CSK 59/15, Sąd Najwyższy objaśnił pojęcie „rozbieżność w orzecznictwie sądów”, stanowiące jedną z przyczyn kasacyjnych przewidzianych w art. 3989 § 1 pkt 2 k.p.c. Stwierdził, że przez rozbieżność w orzecznictwie sądów, uzasadniającą przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania, należy rozumieć istnienie zróżnicowanych albo sprzecznych rozstrzygnięć w sprawach o takich samych lub bardzo podobnych stanach faktycznych, w których mają zastosowanie te same przepisy prawne, wyłożone lub zastosowane w sposób prowadzący do wydania odmiennych orzeczeń albo innych decyzji procesowych. Zwrócił uwagę, że rozbieżność orzecznictwa nie może być utożsamiana z jego różnorodnością, będącą zjawiskiem naturalnym i pożądanym, orzekł zatem, iż nie stanowi ona – podobnie jak wielokierunkowość stosowania prawa – przyczyny kasacyjnej, o której mowa w przytoczonym przepisie.             
              Podjęcie inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do uchwalenia ustawy, która zrekompensowałaby utratę zarobków, przywróciłoby zaufanie do Państwa i stanowionego przez nie prawa.

                             Wobec powyższego uprzejmie proszę o przyjęcie petycji i rozpatrzenie jej zgodnie z wnioskiem.


                                                                       Z poważaniem