27 marca 2015

Protest w sprawie obliczania urlopów wychowawczych

UZUPEŁNIENIE 30 marca 2015 roku

Drodzy Państwo!
Od jednej z naszych czytelniczek padła propozycja aby list do prezydenta przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich-Pani Ireny Lipowicz  (biurorzecznika@brpo.gov.pl )


                                                                                         Rzecznik Praw Obywatelskich
                                                                                                                Pani Irena Lipowicz

       Zwracam się do Pani z prośbą o interwencję u Pana Prezydenta Bronisława Komorowskiego w sprawie uzupełnienia ustawy dotyczącej nowych zasad obliczania urlopów wychowawczych, zawartych w Ustawie z dnia 5 marca @015 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS. 
Ustawa ta została przekazana w dniu 23.03.2015 r do podpisania Panu Prezydentowi RP.oraz do Rzecznika Ubezpieczonych - Pani Krystyny Krawczyk ( biuro@rzu.gov.pl )
                                                                                                   Rzecznik Ubezpieczonych
                                                                                                     Pani Krystyna Krawczyk

         Zwracam się do Pani z prośbą o interwencję u Pana Prezydenta Bronisława Komorowskiego w sprawie uzupełnienia ustawy dotyczącej nowych zasad obliczania urlopów wychowawczych, zawartych w Ustawie z dnia 5 marca @015 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS.
Ustawa ta została przekazana w dniu 23.03.2015 r do podpisania Panu Prezydentowi RP.List do prezydenta zamieszczamy jako załącznik do maila.
Drodzy Państwo!
Poniżej przedstawiam uzupełniony list do Prezydenta w sprawie obliczania urlopów wychowawczych. Jeśli ktoś jeszcze ma jakieś uwagi proszę o przekazanie ich w trybie pilnym.
Ustawa z dnia 5 marca została przekazana Panu Prezydentowi do podpisu w dniu 23 marca 2015 r.
Pan Prezydent ma 21 dni na podpisanie ustawy. 


List do pobrania  TU

Szanowny Panie Prezydencie
                  Zwracam się do Pana z prośba o uzupełnienie Ustawy z dnia 5 marca  2015 r.  o zmianie ustawy  o emeryturach i rentach z FUS  w kwestii zasad obliczania urlopów wychowawczych o wprowadzenie takiej zmiany przepisów, aby dotyczyły  wszystkich kobiet, które z urlopów wychowawczych korzystały.
W obecnym kształcie ustawy jest zapis:
„Art. 1 pkt  4) w art. 174 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
2a. Przy ustalaniu kapitału początkowego do okresów, o których mowa w art. 7 pkt 5 stosuje się art. 53 ust. 1 pkt 2.”
         Zapis ten dotyczy różnego obliczania okresów opieki nad dziećmi, w zależności od rodzaju emerytury, jaką  będą pobierały lub pobierają kobiety.
        W emeryturze liczonej według „starych zasad” okresy opieki nad dziećmi traktowane są jako okresy nieskładkowe, liczone po 0,7%. 
Natomiast w emeryturze liczonej według „nowych zasad” traktowane będą jako okresy składkowe, liczone po 1,3% do kapitału początkowego.
Według nowego zapisu jedna kobieta będzie miała obliczone te same okresy urlopu wychowawczego według różnych stawek w zależności od rodzaju emerytury, jaką wybierze..
                       Tak skonstruowany zapis w ustawie będzie niekorzystny i niesprawiedliwy dla osób urodzonych po roku 1948 pozostających po osiągnięciu pełnego wieku emerytalnego, na emeryturze liczonej według „starych zasad”(wyższej niż obliczonej według „nowych zasad”) w porównaniu do osób  z emeryturą „kapitałową”,  a przecież w obu tych przypadkach okresy opieki nad dziećmi występowały w czasie istniejących starych przepisów emerytalnych. Tym osobom, które już pobierają emerytury obliczone według starych zasad, powinno też przeliczać się świadczenia na korzystniejszych warunkach.
             
              Byłaby to kolejna niekorzystna ustawa /po ustawie z 11 maja 2012 roku/dotykająca osoby pozostające na „wcześniejszej” emeryturze, które zostały objęte innymi przepisami, niż osoby, które mogły przejść na emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym do końca 2012 roku, a które korzystały przy  przejściu na „wcześniejszą”  emeryturę z z przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku.
          Zapis w ustawie z dnia 5 marca 2015 roku dotyczący różnego obliczania okresów urlopu wychowawczego dla kobiet w zależności od rodzaju emerytury jest według mnie sprzeczny z art. 32 ust. 1 Konstytucji:
„W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego utrwalony jest pogląd, że  także w sferze prawa do zabezpieczenia społecznego art. 32 ust. 1 Konstytucji jest źródłem zasady równości wobec prawa rozumianej jako nakaz, aby wszystkie podmioty prawa (adresaci norm prawnych), charakteryzujące się daną cechą istotną (relewantną) w równym stopniu, były traktowane równo – bez dyskryminowania i faworyzowania”

24 marca 2015

List do Prezydenta - obliczanie urlopów wychowawczych

Drodzy Państwo

                Projekt ustawy z dnia 5 marca 2015 roku został „przyklepany” w dniu 19.03.2015 r. przez Senat. Kolejnym etapem jest przekazanie tej ustawy do podpisania Prezydentowi.
I tutaj istnieje ostatnia szansa zaprotestowania przed wprowadzeniem ustawy w życie.
             W związku z tym przygotowałam pismo do Prezydenta RP. Jest to wersja robocza, zapewne niedoskonała, być może zawiera błędy.  Proszę zatem o wnoszenie ewentualnych uwag. Czasu jest niewiele.
Jest dostępna wersja robocza poniżej  Zostanie ona, po wniesionych uwagach, poprawiona i będzie dostępna do pobrania, wydrukowania i wysłania.
Mam nadzieję, że wszyscy emeryci po raz kolejny „zewrą szyki” i licznie zaprotestują przed kolejnym krzywdzącym aktem prawnym.
Proponuję wysłać takie pismo również do Rzecznika Praw Obywatelskich, który w swoim zakresie ma obowiązek stać na straży równości praw człowieka oraz do Rzecznika Ubezpieczonych
listy@prezydent.pl
biurorzecznika@brpo.gov.pl
biuro@rzu.gov.plSzanowny Panie Prezydencie
             Zwracam się do Pana z prośba o uzupełnienie Ustawy z dnia 5 marca  2015 r.  o zmianie ustawy  o emeryturach i rentach z FUS  w kwestii zasad obliczania urlopów wychowawczych o wprowadzenie takiej zmiany przepisów, aby dotyczyły  wszystkich kobiet, które z urlopów wychowawczych korzystały.
W obecnym kształcie ustawy jest zapis:
„Ar.t. 1 pkt  4) w art. 174 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
2a. Przy ustalaniu kapitału początkowego do okresów, o których mowa w art. 7 pkt 5 stosuje się art. 53 ust. 1 pkt 2.”
         Zapis ten dotyczy różnego obliczania okresów opieki nad dziećmi, w zależności od rodzaju emerytury, jaką  będą pobierały lub pobierają kobiety.
        W emeryturze liczonej według „starych zasad” okresy opieki nad dziećmi traktowane są jako okresy nieskładkowe, liczone po 0,7%. 
Natomiast w emeryturze liczonej według „nowych zasad” traktowane będą jako okresy składkowe, liczone po 1,3% do kapitału początkowego.
Według nowego zapisu jedna kobieta będzie miała obliczone te same okresy urlopu wychowawczego według różnych stawek w zależności od rodzaju emerytury, jaką wybierze.
        Tak skonstruowany zapis w ustawie będzie niekorzystny dla osób urodzonych po roku 1948 pozostających po osiągnięciu pełnego wieku emerytalnego, na emeryturze liczonej według „starych zasad”/wyższej niż obliczonej według „nowych zasad”/.
         Byłaby to kolejna niekorzystna ustawa /po ustawie z 11 maja 2012 roku/dotykająca osoby pozostające na „wcześniejszej” emeryturze, które zostały objęte innymi przepisami, niż osoby, które mogły przejść na emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym do końca 2012 roku, a które korzystały przy  przejściu na „wcześniejszą”  emeryturę z z przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku.
          Zapis w ustawie z dnia 5 marca 2015 roku dotyczący różnego obliczania okresów urlopu wychowawczego dla kobiet w zależności od rodzaju emerytury jest według mnie sprzeczny z art. 32 ust. 1 Konstytucji:
„W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego utrwalony jest pogląd, że  także w sferze prawa do zabezpieczenia społecznego art. 32 ust. 1 Konstytucji jest źródłem zasady równości wobec prawa rozumianej jako nakaz, aby wszystkie podmioty prawa (adresaci norm prawnych), charakteryzujące się daną cechą istotną (relewantną) w równym stopniu, były traktowane równo – bez dyskryminowania i faworyzowania”

22 marca 2015

USTAWA z dnia 5 marca 2015 r.

Będzie kolejna ustawa do zaskarżenia w Trybunale Konstytucyjnym.
Gdzie jest to równe traktowanie kobiet, o którym tak dobitnie wypowiada się podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior

 Cytaty z odpowiedzi na interpelację poselską nr 31559:

  „Nie podzielam też opinii, że dla tej wybranej kategorii osób należałoby wprowadzić specjalne regulacje”

„W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego utrwalony jest pogląd, że także w sferze prawa do zabezpieczenia społecznego art. 32 ust. 1 Konstytucji jest źródłem zasady równości wobec prawa rozumianej jako nakaz, aby wszystkie podmioty prawa (adresaci norm prawnych), charakteryzujące się daną cechą istotną (relewantną) w równym stopniu, były traktowane równo – bez dyskryminowania i faworyzowania (zob. np. wyroki: z 21 czerwca 2001 r., sygn. SK 6/01, OTK ZU nr 5/2001, poz. 121; z 24 października 2005 r., sygn. P 13/04, OTK ZU nr 9/A/2005, poz. 102 i z 11 grudnia 2006 r., sygn. SK 15/06, OTK ZU nr11/A/1006, poz. 170). „

 Zmiana w noweli dotyczy m.inn. urlopów wychowawczych. Zgodnie z obecnymi przepisami od stycznia 1999 r. okres opieki nad dziećmi jest okresem składkowym, a do stycznia 1999 r. - nieskładkowym. Zdaniem autorów zmian to powoduje, że matki, które będą mieć emeryturę przeliczaną w formule kapitałowej tracą na wymiarze świadczenia. Nowelizacja wprowadza przepisy, które zapewnią równe potraktowanie sytuacji kobiet po styczniu 1999 r. jak i przed, jeśli chodzi o wkład w nowy wymiar emerytury kapitałowej. 

Senatorowie jednogłośnie poparli w czwartek (19 marca)bez poprawek nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z FUS , która doprecyzowuje zasady wyliczania kapitału początkowego oraz wysokości świadczenia emerytalnego

USTAWA
z dnia 5 marca 2015 r.

o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych


4) w art. 174 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
2a. Przy ustalaniu kapitału początkowego do okresów, o których mowa w art. 7
pkt 5 stosuje się art. 53 ust. 1 pkt 2.”


Art. 7.
Okresami nieskładkowymi są następujące okresy:
5) przypadające przed dniem nabycia prawa do emerytury lub renty okresy urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie przepisów w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek pracujących opiekują-cych się małymi dziećmi, innych udzielonych w tym celu urlopów bezpłat-nych oraz okresy niewykonywania pracy – z powodu opieki nad dzieckiem:
a) w wieku do lat 4 – w granicach do 3 lat na każde dziecko oraz łącznie – bez względu na liczbę dzieci – do 6 lat,
b) na które ze względu na jego stan fizyczny, psychiczny lub psychofi-zyczny przysługuje zasiłek pielęgnacyjny – dodatkowo w granicach do 3 lat na każde dziecko;

Art. 53.
1. Emerytura wynosi:
    2) po 1,3% podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów składkowych,


Dla przypomnienia
Przy ustalaniu stażu ubezpieczeniowego wymaganego do  przyznania emerytury ZUS zalicza również okresy nieskładkowe wymienione w art. 7 ustawy emerytalnej. Są to okresy, w których wnioskodawca nie pracował i nie prowadził żadnej działalności zarobkowej.
 A tym samym – ani nie opłacano za niego, ani on sam nie opłacał składek na ubezpieczenia społeczne. Ustawa zalicza tu m.in. okresy:
·         
·         urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie przepisów w  sprawie bezpłatnych urlopów dla matek pracujących opiekujących się małymi dziećmi, innych udzielonych w tym celu urlopów bezpłatnych oraz okresy niewykonywania pracy – z powodu opieki nad dzieckiem:
             – w wieku do lat czterech – w granicach do trzech lat na każde dziecko oraz łącznie, bez względu na liczbę dzieci – do sześciu lat

19 marca 2015

Odpowiedź na interpelację nr 31559

w sprawie prawa kobiet, które pobierały wcześniejsze emerytury, do przeliczenia emerytury na starych zasadach
Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
Warszawa, 19-03-2015
Szanowny Panie Marszałku,
W związku z interpelacją posła Zbigniewa Pacelta w sprawie prawa kobiet, które pobierały wcześniejsze emerytury, do przeliczenia emerytury na starych zasadach, przekazaną przy piśmie z dnia 10 marca br., znak: K7INT31559, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.
Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.), zwaną dalej ustawą emerytalną, osoba urodzona po 1948 r., która ma przyznaną tzw. wcześniejszą emeryturę, może, po osiągnięciu określonego dla jej daty urodzenia wieku emerytalnego, złożyć wniosek o emeryturę przysługującą na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy emerytalnej. Pobierać może jedno z przysługujących jej świadczeń.
Emeryturę z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego stanowi kwota uzyskana w wyniku podzielenia podstawy obliczenia, tj. sumy kwoty zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne i kwoty zwaloryzowanego kapitału początkowego, przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia danego ubezpieczonego na emeryturę (art. 25 ust. 1 i art. 26 ust. 1 ustawy emerytalnej).
Jeżeli jednak wniosek o przyznanie emerytury na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy emerytalnej zgłosiła osoba, która pobierała wcześniejszą emeryturę, to - zgodnie z art. 25 ust. 1b - podstawę obliczenia emerytury, o której mowa w art. 24, pomniejsza się o kwotę stanowiącą sumę wcześniej pobranych emerytur (w wysokości brutto), przyznanych przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Dotyczy to osób, które pobrały emeryturę na podstawie przepisów art. 26b, 46, 50, 50a, 50e, 184 lub art. 88 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.), jak również osób, które pobrały emeryturę górniczą, określoną w art. 34 lub w art. 48 i 49, w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2006 r.
Przepis art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej został wprowadzony z dniem 1 stycznia 2013 r. ustawą z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 637) i ma zastosowanie do wszystkich osób pobierających wcześniejszą emeryturę, które prawo do kolejnej emerytury, z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego, uzyskały po dniu 31 grudnia 2012 r.
Pragnę podkreślić, że ww. przepis dotyczy nie tylko kobiet, które przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę z tytułu osiągnięcia pełnego wieku emerytalnego pobierały wcześniejszą emeryturę pracowniczą, przyznaną z tytułu osiągnięcia 55 lat życia i udowodnienia 30-letniego stażu ubezpieczeniowego albo 20-letniego stażu ubezpieczeniowego w przypadku całkowitej niezdolności do pracy. Ma on bowiem zastosowanie do wszystkich osób, które pobierały emeryturę przyznaną przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Dotyczy zatem również kobiet i mężczyzn pobierających emeryturę nauczycielską, przyznaną na podstawie art. 88 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, przyznaną na podstawie przepisów art. 46, 50, 50a, 50e, 184 ustawy emerytalnej, jak również osób, które pobierały emeryturę górniczą, określoną w art. 34 lub w art. 48 i 49 ustawy emerytalnej, w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2006 r. We wszystkich tych przypadkach, nawet jeśli pełny wiek emerytalny został osiągnięty przed dniem 1 stycznia 2013 r., pobieranie tzw. wcześniejszej emerytury powoduje zmniejszenie podstawy obliczenia emerytury przyznanej na podstawie art. 24 ustawy emerytalnej, jeżeli wniosek o tę emeryturę zgłoszono po dniu 31 grudnia 2012 r.
Wobec powyższego nie znajduję racjonalnych przesłanek do podjęcia inicjatywy legislacyjnej w kierunku wyłączenia spod działania omawianej regulacji kobiet urodzonych w 1953 r. Nie podzielam też opinii, że dla tej wybranej kategorii osób należałoby wprowadzić specjalne regulacje, niwelujące skutki zastosowania art.
Zaznaczam, że osoba, której przyznano emeryturę z tytułu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego nie traci prawa do wcześniej przyznanej emerytury. Nie traci też prawa do przeliczania wysokości wcześniejszej emerytury zgodnie z zasadami określonymi w art. 108 - 112 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Pobierać może wyższe z przysługujących świadczeń.
Należy podkreślić, że pomimo wypłacania wcześniejszej emerytury, organ rentowy nadal waloryzuje kwoty składek i kapitału początkowego zewidencjonowane na koncie ubezpieczonego w ZUS. Waloryzację stanu konta, na zasadach określonych w art. 25 ust. 3-12 i art. 25a ustawy emerytalnej, przeprowadza się aż do ustalenia prawa do emerytury z tytułu osiągnięcia pełnego wieku emerytalnego. Nie powinno zatem budzić zastrzeżeń pomniejszanie podstawy obliczenia nowo przyznawanej emerytury o kwoty wcześniej wypłaconych emerytur, przyznanych przed osiągnięciem wieku emerytalnego.
W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego utrwalony jest pogląd, że także w sferze prawa do zabezpieczenia społecznego art. 32 ust. 1 Konstytucji jest źródłem zasady równości wobec prawa rozumianej jako nakaz, aby wszystkie podmioty prawa (adresaci norm prawnych), charakteryzujące się daną cechą istotną (relewantną) w równym stopniu, były traktowane równo – bez dyskryminowania i faworyzowania (zob. np. wyroki: z 21 czerwca 2001 r., sygn. SK 6/01, OTK ZU nr 5/2001, poz. 121; z 24 października 2005 r., sygn. P 13/04, OTK ZU nr 9/A/2005, poz. 102 i z 11 grudnia 2006 r., sygn. SK 15/06, OTK ZU nr 11/A/1006, poz. 170). Ewentualne wyjątki od tej zasady winny odpowiadać następującym wymaganiom:
– muszą mieć charakter relewantny, tzn. pozostawać w bezpośrednim związku z celem i zasadniczą treścią przepisów, w których zawarta jest kontrolowana norma, oraz służyć realizacji tego celu i treści;
– muszą być proporcjonalne, tzn. waga interesu, któremu ma służyć różnicowanie sytuacji adresatów normy, musi pozostawać w odpowiedniej proporcji do wagi interesów, które zostaną naruszone w wyniku nierównego potraktowania podmiotów podobnych;
– muszą pozostawać w związku z innymi wartościami, zasadami czy normami konstytucyjnymi, uzasadniającymi odmienne traktowanie podmiotów podobnych.
Projektując nowe regulacje należy zatem przestrzegać konstytucyjnej zasady równości, która nakazuje jednakowe traktowanie podmiotów prawa w obrębie określonej klasy, kategorii. W moim przekonaniu przepis art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej respektuje tę zasadę, ponieważ odnosi się do wszystkich osób pobierających wcześniejsze emerytury, które po 2012 r. zgłosiły wniosek o emeryturę z tytułu osiągnięcia pełnego wieku emerytalnego. Każdy, kto spełnił te warunki, traktowany jest tak samo.
Nadmieniam, że Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu również nie przychyliła się do postulatu „kobiet rocznika 53” wniesionego w omawianej sprawie w petycji nr P8-05/14.
Z poważaniem

16 marca 2015

Inicjatywy mile widziane...

Drodzy Państwo

              Nasza grupa emerytów, jak  i społeczeństwo, jest zróżnicowana pod względem sympatii partyjnych. Na blogu nie kierujemy się jednak tymi przesłankami. Działamy ponad podziałami. Każdy ma prawo do swoich przekonań.
        Nas tutaj łączą sprawy emeryckie. Cenna jest każda inicjatywa, która może wpłynąć na zmianę niekorzystnych i niesprawiedliwych ustaw jak również na ustanawianie nowych. Wysyłamy listy, pisma do najróżniejszych osób i instytucji, rozmawiamy z przedstawicielami różnych ugrupowań.  Dla nas ważny jest człowiek.
             Najwięcej zawdzięczamy wielkim senatorom PIS, którzy doprowadzili do odzyskania naszych emerytur. Podziękowania należą się redaktorom gazet, którzy piszą o naszych sprawach. No i wszystkim  osobom skupionym wokół naszego bloga. A za tym wszystkim stoi Pan Marian.
          Pan Marian popiera i poprze każdą inicjatywę korzystną dla emerytów. Podpisuje się też pod sprawą przekazania ustawy z dnia 11 maja 2012 r. do Muzeum Zgody.
Proponuje, podobnie jak inne osoby z bloga, przekazanie do tego muzeum ustawy o zawieszeniu emerytur, podpisaną przez Pana Prezydenta. Podpisując tamtą ustawę Pan Prezydent obiecał emerytom, że dla nich będą opracowane odrębne korzystne decyzje. Słowa nie dotrzymał.
          Czy jeszcze mają Państwo inne propozycje niesprawiedliwych ustaw dotyczące emerytów, które również powinny znaleźć się w muzeum ku przestrodze na przyszłość. Każdy z Państwa może przedstawić na blogu pomysły i propozycje na dalszą walkę/muszę użyć takiego słowa/o  prawa emerytów. Zachęcam do podejmowania takich inicjatyw.

            Pismo wyjaśniające sprawy kobiet 53, jakie wysłałam do Pana Andrzeja Dudy, to skrócona wersja mojego opracowania, dostępna na blogu w postach w styczniu br.

15 marca 2015

Eksponat do Muzeum Zgody

Drodzy Państwo
Pozwoliłam sobie przesłać na ręce Pana Andrzeja Dudy list w sprawie umieszczenia w Muzeum Zgody ustawy emerytalnej z dnia 11 maja 2012 r. jako eksponat złego prawa krzywdzącego kobiety 53 i inne osoby,których ta ustawa dotyczy.
Do listu dołączyłam "List otwarty do Prezydenta Komorowskiego" oraz pismo wyjaśniające sprawę pań 53 i innych.

Link do strony Muzeum Zgody TU


Szanowny Panie
            Pozwalam sobie przesłać na Pana ręce „List otwarty do Pana Prezydenta Komorowskiego”  jako załącznik do ustawy emerytalnej z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. z 2012 r. poz. 637),  podpisanej w czerwcu 2012r.  przez Pana Prezydenta Komorowskiego /"List otwarty"przesyłam jako załącznik/.  Ustawa ta krzywdzi kobiety emerytki z rocznika 1953 odbierając im przyznane wcześniej prawa do przeliczenia emerytury według starych zasad.
Proponuję dołączyć tę ustawę do eksponatów w Muzeum Zgody Bronisława Komorowskiego.
                              
         Piszę do Pana w imieniu emerytek urodzonych w 1953 roku oraz innych osób, których dotyczy nowa krzywdząca ustawa emerytalna,  skupionych wokół bloga „Emeryt to brzmi dumnie” /http://emeryturazawieszenie.blogspot.com/.

13 marca 2015

Z maili…

Pani Ewa prosi o poradę
Rocznik 53
„Mam pytanie, ponieważ nie wiem co robić, jestem z rocznika 53,  nie pracuję od października 2012 . otóż po osiągnięciu wieku emerytalnego nie zwracałam się do ZUS o przeliczenie mojej emerytury na powszechną, po prostu bałam się,że dostanę mniej, z uwagi na mój rocznik - 1953, zresztą Panie, które liczyły mi wypłatę zwrotu zaległej emerytury, też mi tak sugerowały.

Teraz jednak ten sposób załatwienia nie daje mi spokoju, mam już skończone 61 lat i co dalej z tym fantem, chyba wystąpię do ZUS o emeryturę powszechną, przecież mniej nie mogą mi dać, poradźcie, proszę?”

10 marca 2015

Przez nielegalne archiwa część emerytów uzyska niższe świadczenie


Artykuł ze strony RZECZPOSPOLITA PRAWO
Cały artykułu TU

Przy wyliczeniu kapitału początkowego ZUS nie uwzględnia zaświadczeń kadrowo-płacowych z archiwów nie wpisanych do specjalnego rejestru, co oznacza niższe emerytury. Tymczasem takich archiwów jest kilkaset - podkreślano podczas posiedzenia komisji administracji i cyfryzacji.

Problem dotyczy części osób pracujących przed 1999 r. w zakładach zatrudniających powyżej 20 pracowników, które zostały zlikwidowane lub zbankrutowały.

Powyższe informacje uzupełniam. TU artykuł Pani Redaktor Wiktorowskiej.
6 marca 2015

Interpelacja poselska nr 31559

Drodzy Państwo!
Poniżej podaję treść interpelacji poselskiej posła Zbigniewa Pacelta w sprawie prawa kobiet, które pobierały wcześniejsze emerytury, do przeliczenia emerytury na starych zasadach.
Treść interpelacji otrzymałam z biura poselskiego Pana Posła.Ostrowiec Świętokrzyski, dn. 4 marca 2015 r.

Zbigniew Pacelt
Klub Parlamentarny
Platforma Obywatelska

                       
Szanowny Pan
                                               Władysław Kosiniak – Kamysz
                                               Minister Pracy i Polityki Społecznej RP

INTERPELACJA  POSELSKA
w sprawie prawa kobiet, które pobierały wcześniejsze emerytury, do przeliczenia emerytury na starych zasadach.

Szanowny Panie Ministrze ,

W związku w napływającymi wnioskami w sprawie interwencji w zakresie niesprawiedliwego naliczania emerytur rocznika 1953 przedstawiam Panu Ministrowi następujący problem prawny.
Kobiety pobierające wcześniejsze emerytury mogły po ukończeniu 60. roku życia złożyć w ZUS wniosek o przeliczenie emerytury na podstawie przepisów ustawy o emeryturach z FUS (t. j. Dz. U. Nr 153, poz. 1227).
Ustawa z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 637), która weszła w życie 1 stycznia 2013 r., zniosła to prawo i podwyższyła wiek emerytalny. Jednocześnie na podstawie przepisu art. 1 pkt 6 ww. ustawy kobietom, które pobierały wcześniejsze emerytury, odlicza się od kapitału kwoty pobranych emerytur w wysokości przed odliczeniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Kobiety pobierające wcześniejsze emerytury (przede wszystkim z rocznika 1953, ale także
z wcześniejszych, które o przeliczenie emerytury nie zawnioskowały) zostały pozbawione możliwość przeliczenia emerytury po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego na starych zasadach. Uważają one, że ze względu na zasadę równości wobec prawa stara ustawa powinna obowiązywać do końca grudnia 2013 r., a nie tylko do końca grudnia 2012 r. Obejmowałaby wszystkie kobiety, które do końca 2008 r. miały ukończone 55 lat i mogły przejść na wcześniejszą emeryturę.
Należy tu przypomnieć, że przywilej ten został w roku 2007 wydłużony do końca 2008 r. Dało to możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę kobietom z jeszcze jednego rocznika – 1953. Zaistniała sytuacja jest odbierana jako niesprawiedliwość i dyskryminacja kobiet z rocznika 1953.
W związku z powyżej opisaną sytuacją proszę Pana Ministra o odpowiedź na następujące pytania:
1. Czy znany jest Panu opisywany problem osób z roczników 1949 – 1953?
2. Czy zasadne jest zróżnicowanie powodujące, że kobiety z rocznika 1953 pobierające wcześnie emerytury nie zostały objęte możliwością przeliczenia emerytur w pełnym wieku emerytalnym na starych zasadach?
3. Czy ministerstwo przewiduje zmianę przepisów, co umożliwiłoby przeliczenie emerytur kobietom
z rocznika 1953?
4. Jakie jest stanowisko ministerstwa w opisywanej sprawie, szczególnie wobec stwierdzenia, że nowelizacja ustawy jest niezgodna z Konstytucją RP?

Z wyrazami szacunku ,

( – ) Poseł na Sejm RP

Zbigniew Pacelt
3 marca 2015

Plan działania

Wszystkie krzywdzące emerytów ustawy podpisuje  Prezydent i od niego musimy domagać się naprawy złego prawa.  
Jeżeli Pan Prezydent nie lubi nas, emerytów, zapytajmy go, dlaczego.
Pan Prezydent w ramach kampanii wyborczej będzie teraz pojawiał się w różnych miastach i miasteczkach, będzie na wiecach, spotkaniach, imprezach kulturalnych i sportowych i  wielu innych.  
Postarajmy się być wśród gości takich spotkań, zadajmy pytanie Panu Prezydentowi, dlaczego nie lubi emerytów, dlaczego nas krzywdzi.
Trwa kampania prezydencka, wszyscy kandydaci zabiegają  o poparcie,  każdy nasz  głos jest ważny. 
Nas,  emerytek z rocznika 53 i innych osób zainteresowanych zmianą prawa, jest kilka tysięcy. To nie jest jakaś wielka grupa ale,  jeśli za nami pójdą nasi bliscy, będą nas dziesiątki tysięcy. Z taką grupą trzeba już się liczyć.
Czy urzędujący Prezydent a równocześnie kandydat na kolejną kadencję może pozwolić sobie na brak wparcia tak dużej liczby ludzi?
Może nadszedł najwyższy czas naprawić prawo krzywdzące emerytów, ludzi będących  na ostatnim etapie życia.
Przygotowaliśmy otwarty list do Pana Prezydenta. List ten wyślemy do różnych gazet, do różnych instytucji rządowych.
Ale też każdy z Państwa, kto będzie miał okazję, powinien wręczyć taki list Panu Prezydentowi na spotkaniach.


LIST OTWARTY DO PREZYDENTA

Panie Prezydencie dlaczego nie lubi Pan emerytów? 
Dlaczego po raz kolejny  krzywdzi  ich Pan  podpisując ustawy odbierające im należne prawa.
      W czerwcu 2012r. podpisał Pan obowiązująca od stycznia 2013 r. ustawę dyskryminującą  osoby, które pobierały emeryturę przyznaną przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Ustawa ta dotyczy  zarówno kobiet jak i mężczyzn pobierających emeryturę nauczycielską, przyznaną na podstawie art. 88 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, przyznaną na podstawie przepisów art. 46, 50, 50a, 50e, 184 ustawy emerytalnej, jak również osób, które pobierały emeryturę górniczą, określoną w art. 34 lub w art. 48 i 49 ustawy emerytalnej, w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2006 r.  
Jestem emerytką urodzoną w roku 1953 zatem w poniższym piśmie odniosę się głównie do  spraw dotyczących emerytury pań z tego rocznika.
   Panie z rocznika 53 jako ostatnie otrzymały przywilej „ wcześniejszej emerytury”. Po uzyskaniu pełnego wieku emerytalnego, czyli najwcześniej w 2013 r., mogły przejść na emeryturę „powszechną”. Okazało się jednak, że stare przepisy emerytalne obowiązywały tylko do końca roku 2012.
Obowiązująca od stycznia  2013 r. Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 637) wprowadziła ograniczenie czasowe możliwości obliczania emerytury powszechnej na starych zasadach do 31 grudnia 2012 roku.
Wobec pań 53 zastosowane zostały nowe restrykcyjne zasady wyliczania emerytury w powszechnym wieku emerytalnym .
Wiele z tych osób z konieczności pozostaje nadal na wcześniejszej emeryturze.
Uzasadnione jest, wobec kobiet z rocznika 53, które przeszły na wcześniejszą emeryturę, nie mając wiedzy, że spowoduje to w przyszłości pomniejszenie podstawy ich „powszechnej” emerytury, przywrócenie przepisów prawnych, na podstawie których przyznano im świadczenie.
Podpisując tę ustawę uderzył Pan w najsłabszą grupę, która jest na ostatnim swoim życiowym etapie – kobiety emerytki. Nie wolno odbierać praw nabytych pod rządami ustawy z roku 1998, dlatego że w roku 2013 weszły nowe przepisy.  

Uważam, że jedyną, godną Prezydenta odpowiedzią będzie uchylenie tego przepisu, który narusza wszelkie możliwe zasady prawa ubezpieczeniowego oraz konstytucyjną zasadę praw nabytych, dyskryminuje kobiety ze względu na wiek i płeć, podważa zaufanie do państwa i stanowionego przez nie prawa.


List otwarty do Pana Prezydenta w  formacie PDF do pobrania TU

2 marca 2015

Ruszamy z akcją rocznika 53!

Mamy do załatwienia wielką sprawę, sprawę kobiet z rocznika 53 i innych osób zainteresowanych przywróceniem  należnych im praw. Teraz mamy szanse wygrać tę sprawę.  Ale potrzebujemy poparcia wszystkich emerytów. Tylko razem zjednoczeni mamy możliwość wygranej. Czy wszyscy, nawet ci nie zainteresowani osobiście sprawą pań 53, gotowi są poprzeć kobiety?
Dzisiaj nie wystarczy już wysłać setki listów do „wybrańców narodu”, trzeba iść wielką grupą pod Sejm, zablokować drogi. Czy my jesteśmy gotowi na takie czyny?
Emeryci muszą działać inaczej!
         Emeryci nie maja takiej siły przebicia jak górnicy czy rolnicy, ale też potrafią wspólnie walczyć o przysługujące im prawa, co już wcześniej udowodnili. Razem mają wielką moc.
 Potrzebujemy też wsparcia rodzin emerytów, dzieci, wnuków, bliższych i dalszych krewnych. Musimy zebrać naprawdę silną dużą grupę wspierającą nasze działania.
Czy jesteście Państwo gotowi do powalczenie o sprawę przywrócenia praw kobietom 53?