19 listopada 2012

Wzór pozwu dla emerytów którzy zrezygnowali z emeryturyWarszawa, dnia…………..

Do
Sądu Rejonowego/Okręgowego w …….
(adres)

Powód: Jan Kowalski
ul. Mała 1
00-013 Warszawa

Pozwany: Skarb Państwa
reprezentowany przez
Minister Skarbu Państwa
(należy podać właściwe statio fisci)
(adres)


Wartość przedmiotu sporu: xxx zł. w  PLN (zaokrąglając w górę do pełnego złotego)

Wpis sądowy: xxx zł. 5% wartości przedmiotu sporu (zaokrąglając w górę do pełnego
złotego)
POZEW O ZAPŁATĘ

Na zasadzie art. 77 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. i 417 k.c. i n. działając w imieniu
własnym wnoszę o:
1)  zasądzenie od pozwanego ....... , na rzecz powoda, kwoty ........               (podać kwotę również
słownie)  wraz  z  ustawowymi  odsetkami  od  dnia  wytoczenia  powództwa  do  dnia
faktycznej zapłaty,
2)  zasądzenie   od   pozwanego,   na   moją   rzecz,   kosztów   procesu   według   norm
przepisanych,
3)  przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność strony powodowej.

UZASADNIENIE

(należy podać okoliczności faktyczne i dowody na ich poparcie)

W dniu…………wobec wejście w życie Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie
ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 2010 nr 257,
poz. 1726) zrezygnowałem ze świadczenia emerytalnego, ponieważ chciałem zachować swoją
pracę.  W  dniu  wejścia  w  życie  powyżej  wskazanej  ustawy  posiadałem  uprawnienie  do
pobierania z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych comiesięcznego świadczenia emerytalnego w
wysokości…. zł.


Aktualnie  wciąż  pracuje  i  osiągam  dochód  w  wysokości….  zł.,  wynagrodzenie  za
pracę jest moim jedynym źródłem dochodów.
Dowód:  umowa  o  pracę,  zaświadczenie  o  wysokości  zarobków,  decyzja  ZUS
przyznaniu świadczenia emerytalnego

Na  mocy,  wyroku Trybunału  Konstytucyjnego  z  dnia  13  listopada  2012  r.  (sygn.  akt  K  2/12)
orzekł,  że  art.  28  ustawy  z  dnia  16  grudnia  2010  r.  o  zmianie  ustawy  o  finansach  publicznych  oraz
niektórych  innych  ustaw  w  związku  z  art.  103a  ustawy  z  dnia  17  grudnia  1998  r.  o  emeryturach  i
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, dodanym przez art. 6 pkt 2 ustawy z 16 grudnia 2010
r.,  w  zakresie,  w  jakim  znajduje  zastosowanie  do  osób,  które  nabyły  prawo  do  emerytury  przed  1
stycznia  2011  r.,  bez  konieczności  rozwiązania  stosunku  pracy,  jest  niezgodny  z  zasadą  ochrony
zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa wynikającą z art. 2 konstytucji.
Wyrok  Trybunału  Konstytucyjnego  z  dnia  13  listopada  2012  r.  (sygn.  akt  K  2/12)  wszedł  w
życie w dniu ….tj. w dniu, którym sentencja przedmiotowego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego
została ogłoszona w Dzienniku Ustaw.
Na  skutek  wydania  powyżej  wskazanego  aktu  normatywnego  w  randze  ustawy  poniosłem
szkodę  w  wysokości……zł.,  która  to  jest  kwotą  utraconych  świadczeń  emerytalnych  w  okresie  od
dnia  zakończenia  popierania  świadczenia  emerytalnego  do  dnia  wejścia  w  życie  wyroku  Trybunału
Konstytucyjnego.
W realiach niniejszej sprawy, należy wskazać,  zgodnie z treścią art. 4171§ 1. k . c.”
Jeżeli  szkoda  została  wyrządzona  przez  wydanie  aktu  normatywnego,  jej  naprawienia
można  żądać  po  stwierdzeniu  we  właściwym  postępowaniu  niezgodności  tego  aktu  z
Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą.”
Zatem  dopiero  publikacja  sentencji  wyroku  Trybunału  Konstytucyjnego  z  dnia  13
listopada 2012 r. (sygn. akt K 2/12) umożliwiła mi dochodzenie roszczeń przeciwko Skarbowi
Państwa.

W wyniku wydania przez Państwo Polskie aktu normatywnego, który był sprzeczny z
Ustawą  zasadniczą  poniosłem  szkodę  w  moim  majątku  w  postaci  utraconych  świadczeń
emerytalnych w kwocie…. (słownie…..).
Dopiero  po  wejściu  w  życie  wyroku  Trybunału  Konstytucyjnego  wystąpiłem  do
Zakładu   Ubezpieczeń   Społecznych   o   wznowienie   wypłaty   zawieszonych   świadczeń
emerytalnych.
Dowód: wniosek do ZUS z dnia….

Bezsporne jest,  pomiędzy wprowadzeniem do obrotu prawnego Ustawy z dnia 16
grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.
U.  z  dnia  2010  nr  257,  poz.  1726),  a  powstaniem  szkody w  majątku  strony powodowej
istnieje adekwatny związek przyczynowy w rozumieniu art. 361 § 1 i 2 k. c.
W świetle powyżej opisanego stanu faktycznego i prawnego wnoszę jak w petitum.


................................
/własnoręczny
podpis/

Załączniki:
1)  odpis pozwu wraz z załącznikami;

2)  dokumenty wymienione w pozwie.

27 komentarzy:

 1. "ZUS wkrótce poda dokładne zasady wypłaty wstrzymanych świadczeń po wyroku Trybunału" - wg http://www.regiopraca.pl/portal/rynek-pracy/wiadomosci/beda-miec-emeryture-i-pensje

  OdpowiedzUsuń
 2. Mam zawieszoną emeryturę i dalej pracuję - nie rozumię dlaczego mam pisać wniosek do SĄDU a nie do ZUS ???

  Kochani Państwo!
  Może wstrzymacie się z tymi radami / wklejenie wzoru z gazety FAKT / bo mieszacie i mieszacie i mieszacie.
  CIERPLIWOŚCI - JEŻELI NAM SIĘ PIENIĄDZE NALEŻĄ TO ONE JUŻ NIE PRZEPADNĄ!!!!
  ZUS na pewno dostanie w najbliższym czasie WYTYCZNE i wtedy dopiero można podejmować takie kroki jakie będą nakazane - nic nie przeskoczymy.
  Czas, czas, czas......jeszcze nie ma publikacji w Dz.U więc po co te domniemania i sugestie.
  Niech coniektórzy forumowicze poskromią swoje zapędy - po co te emocje......najważniejsze zdrowie a co mam być to będzie - KLAMKA JUŻ ZAPADŁA !!!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Strzeżonego ZUS nie orżnie - jak mówi stare przysłowie.

   Usuń
  2. Oczywiście najpierw należy złożyć w ZUS wniosek - o tym pisze również FAKT ;) Proszę dokładnie się wczytać.

   Usuń
 3. Jest to wzór pozwu do Sądu dla tych emerytów, którzy zrezygnowali z pracy, a nie dla tych co dalej pracują. Czy dobrze rozumiem ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. NIE to jest wzór dla tych,którzy zrezygnowali z emerytury nadal pracują

   Usuń
 4. A MNIE ciekawi co z ludżmi,którzy się odwoływali i ich sprawy są TOKU w sądzie apelacyjnym i być może najwyższym????Bo tacy są.

  OdpowiedzUsuń
 5. Też jestem ciekawa.

  OdpowiedzUsuń
 6. A jak jest przegrana sprawa w Sądzie Okręgowym i w Sądzie Apelacyjnym to do kogo pisać pozew.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Mnie również interesuje to samo. Jestem po dwóch sprawach i w Okręgowym, i w Apelacyjnym,o kasację nie wnosiłam, bo w tym czasie nie było sensu. Co dalej, skoro orzeczono wyroki łamiąc Konstytucję RP?

   Usuń
 7. Ja złożyłam apelację, ale jeszcze nie mam nawet terminu rozprawy. Co mam zrobić w takim wypadku? W apelacji nie domagałam się zwrotu niewypłaconej kwoty z odsetkami, tylko zaskarżylam wyrok sądu I instancji. Więc chyba muszę od nowa w Okręgowym zaczynać, niezależnie od losu apelacji.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Mnie się wydaje że nie, zaskarżyła Pani wyrok sądu okręgowego w którym kwestionowała Pani decyzję ZUS o wstrzymaniu wypłaty emerytury.Zapewne sprawę w sądzie apelacyjnym Pani wygra a tym samym decyzja o wstrzymaniu emerytury będzie podważona i w zasadzie nie ważna.W związku z czym należy się wznowienie wypłaty jak i zaległości.
   Będzie dobrze.
   Pozdrawiam

   Usuń
 8. 1) Pozew kierujemy sąd rejonowy/ sąd okregowy - ktory, od czego to zależy, jaki wydział ?
  2) pozew kierujemy do sądu w moim miejscu zamieszkania, czy w innym mieści (Skarb Państwa ) Minister Skarbu?
  3) po co w tym procesie informacje (potwierdzone zaswiadczeniem) z zakładu pracy o zarobkach i umowa o prace?
  4) czy ten wzór pochodzi od pani radcy Miara, jeśli nie, czy zamierza nam taki wzór opracować?
  5) czy pani radca Miara nadal wspiera i udziela pomocy prawnej?
  Pod tymi pytaniami podpisuje sie:
  Mocno skolowany tymi prawnymi zawiłościami prawnym - emeryt.

  OdpowiedzUsuń
 9. Drodzy Państwo!
  Wzory pozwów pochodzą z internetu.
  Na wzory od Pani Karoliny nadal czekam.
  Bardzo proszę o jeszcze cit cierpliwości. Jestem pewna, że Pani Karolin odpowie na wszystkie pytania.

  Pozdrawiam Iza

  OdpowiedzUsuń
 10. Jest jeszcze bardzo ważna kwestia:
  Wiemy, ze wniosek składamy do ZUS o odwieszenie zawieszonej wypłaty emerytury, a co z jej wysokością?
  Jaka będzie jej wysokość, wg jakiej kwoty bazowej? Czy uwzględni ZUS okres zatrudnienia (kwartalne przeliczanie wysokości )?
  Pan prezydent w sierpniu 2011 zapewnił po przepracowaniu 18 miesięcy korzystne jej przeliczenie.
  Kwestie te wymagają wyjaśnienia, aby nas kolejny raz nie wykolegowano!
  Tylko pytanie, kto nam dobrze podpowie?

  OdpowiedzUsuń
 11. Wysokość emerytury /ZAWIESZONEJ/o którą się zwrócisz do ZUS będzie tą emeryturą jaką pobierałeś /aś/ do tej pory, oczywiście zwaloryzowaną od marca 2012.r./ 71 zł/ i zgodna z przepracowanym czasem.

  Nowa kwota bazowa w tzw. ustawie prezydenckiej na razie jeszcze bo najszybciej można ubiegać się o przeliczenie emerytury dopiero w marcu 2013,r. pod warunkiem,że nie wystąpisz o wznowienie wypłaty zawieszonej emerytury.

  OdpowiedzUsuń
 12. Emeryci. Czy ktoś naprawde wiem o co w tym wszystkim chodzi z tymi SADAMI?????????? Przecież TK wydał wyrok czekamy na uprawomocnienie sie wyroku i opublikowanie w Dzienniku Ustaw i ZUS na tej podstawie powinien wypłacić wszystkim zawieszonym emerytom ich emeryturę na bieżąco i dokonać wyróniania za okres zawieszenia. PROSZE MOZE KTOS WIE O CZYM W TYM WSZYSTKIM CHODZI. JAKIE PISMA PONIEWAŻ ZUS DOSKONALE WIE KOMU ZAWIESIŁ EMERYTUR. PROSZE O PODPOWIEDŹ. DZIĘKUJE.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. ZUS doskonale wiedział komu zabrac emerytury,dlaczego my emeryci musimy zwracac się do sądu o zwrot czegoś co zabrano nam bezprawnie,dlaczego musimy uruchamiac ta całą biurokratyczną machinę.ZUS powinien zacząć wypłaty zaraz po opublikowaniu wyroku w Dz.U

   Usuń
 13. Ja mam taką sytuację mam sprawę w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku od kwietnia 2012 r.W pozwie zaznaczyłam aby sąd zaczekał z wydaniem wyroku gdyby był on dla mnie niekorzystny do rozstrrzygniecia przez TK.Dzisiaj dowiedziałam się ,że sąd zastosował się do mojej prośby i teraz już po wyroku TK wyznaczy mi sprawę na I/2013r. Myślę ,że wyrok będzie dla mnie jednoznacznie dobry i ZUS będzie musiał się do niego zastosować. Jednocześnie składam wniosek do ZUS o podjęcie wypłaty zawieszonej emerytury na bieżąco. W pozwie do Sądu Apelacyjnego wniosłam o zmianę decyzji ZUS i wypłatę zawieszonej emerytury od dnia zawieszenia wraz z odsetkami. Sądzę,iż żaden wniosek do innego sądu nie jest już potrzebny.

  OdpowiedzUsuń
 14. Uważam że wielkie podziekowania należą się Panu Marianowi - nic by bez niego nie udało się nam osiągnąć. Myślę, że jeżeli zgodzi się, to jego konto też powinno być zasilone z ponownie uzyskanych naszych emerytur - kwestia jaka to kwota powinna być.

  OdpowiedzUsuń
 15. Uważam, że wniosek do ZUS już raz złożyłam, i drugi raz składać o to samo, bo ZUS nam wstrzymał wypłatę jest błędną interpretacją przepisów. MY nie występujemy o nową emeryturę, a ten co nam jak się okazało bezprawnie zabrał sam powinien poczynić kroki, żeby wyrządzoną szkodę szybko naprawić bez angażowania poszkodowanej strony.
  Uważam również, że w tej sytuacji nas powinni tyko zapytać o potwierdzenie numeru konta, na które ZUS ma wpłacić zaległe kwoty wraz z odsetkami ustawowymi - bez żadnych działań dodatkowych z naszej strony. Numer konta ZUS zna a kwoty powinien ZUS sam wyliczyć. Do sądu możemy wystąpić dopiero wówczas jak żle wyliczą te kwoty lub odmówią wypłaty.

  OdpowiedzUsuń
 16. Witam wszystkich zawieszonych emerytów. Ja byłam w piatek tj. 23.11.2012 r w ZUS i złożyłam wniosek o odwieszenie emerytury i wypłatę zaległych świadczeń wraz z odsetkami. Pani przyjęła wniosek potwierdziła przyjęcie i powiedziała , że emerytura bieżąca bedzie wypłacona, a co z odstekami to jeszcze nie wiedzą dokładnie bo czekają na wytyczne. Pragnę nadmienić, że należy składać wnioski jeszcze w listopadzie , bo liczy się data wpływu wniosku. Emeryturę należną za listopad wypłacą w grudniu. Jeżeli ktoś nie ma skończonych 60 lat to musi donieść zarobki z 2011 roku za m-c X, XI, XII. Składajcie i nie czekajcie do grudnia.

  OdpowiedzUsuń
 17. Wreszcie coś konkretnego. Logicznie to powinno wystarczyć.

  OdpowiedzUsuń
 18. KOCHANI poradzcie; jeszcze 19.11.2012r złożyłam 1 wniosek o tej treści:
  WNIOSEK
  Zgłaszam wniosek o podjęcie wypłaty emerytury po uprawomocnieniu się wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 listopada 2012 roku oraz proszę o wypłatę niesłusznie zawieszonego świadczenia (od 1 pażdziernika 2011 roku) wraz z odsetkami za zwłokę. Należność proszę przesłać na moje konto nr .... A MOŻE TRZEBA TERAZ ZŁOŻYĆ 2 ODRĘBNE WNIOSKI? POROSZĘ O RADĘ, bo nie chcę niczego przegapić.

  OdpowiedzUsuń
 19. Moim zdaniem dla pewności prosze podejsc lub przedzonić do ZUS i spytać. Zapewne ma Pani potwierdzony wniosek o jego złożeniu. Ja bym tak zrobiła dla własnego spokoju, ale myślę, że to powinno wystarczyć.

  OdpowiedzUsuń
 20. Potwierdzam to, co napisała Pani z 25 XI. Nie potrzeba żadnych wzorów, wystarczy jasno określić, że chodzi o odwieszenie, wypłatę zaległości i odsetki (wszystko na jednym papierze). Do tego z pracy wzięłam potwierdzenie o zarobkach i przyjęli.
  Co do odsetek mamy się nie łudzić. Na razie będą wypłacać na bieżąco a co ze zwrotem to jeszcze nie wiedzą kiedy.

  OdpowiedzUsuń