18 listopada 2012

Kiedy postępowanie cywilne można wznowić?

 źródło: portal e-prawnik.pl


Kiedy postępowanie cywilne można wznowić? Na czym polega wznowienie postępowania?

Wznowienie postępowania polega na ponownym rozpoznaniu i rozstrzygnięciu sprawy zakończonej prawomocnym orzeczeniem rozstrzygającym co do istoty sprawy, jeśli zachodzą określone w ustawie przyczyny wznowienia.

W wypadkach wskazanych w artykule niniejszym można żądać wznowienia postępowania, które zostało zakończone prawomocnym wyrokiem (np. wyrokiem częściowym, łącznym itd. bądź nakazem zapłaty wydanym w postępowaniu nakazowym czy w postępowaniu upominawczym). Wznowienie postępowania jest bowiem możliwe tylko z wyczerpująco wskazanych w Kodeksie postępowania cywilnego (K.p.c.) przyczyn.

Wznowienie postępowania cywilnego nie może nastąpić z urzędu, potrzebna jest skarga zainteresowanego podmiotu. Skarga o wznowienie ma, z jednej strony pewne cechy charakterystyczne dla nadzwyczajnych środków zaskarżenia, a z drugiej, cechy samodzielnego powództwa.

Kiedy nie można żądać wznowienia postępowania?

Niedopuszczalna jest skarga o wznowienie od wyroku orzekającego unieważnienie małżeństwa lub rozwód albo ustalającego nieistnienie małżeństwa, jeżeli choćby jedna ze stron zawarła po jego uprawomocnieniu się nowy związek małżeński.

Poza tym, zgodnie z art. 416 K.p.c., niedopuszczalne jest dalsze wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem wydanym na skutek skargi o wznowienie. Przepis ten jednak w zakresie, w jakim wyłącza dopuszczalność wznowienia postępowania w sytuacji, gdy podstawą skargi o wznowienie jest art. 4011 tego Kodeksu (tj. gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego zostało wydane orzeczenie), został uznany przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z Konstytucją.

Kiedy można żądać wznowienia z przyczyn nieważności postępowania?

Można żądać wznowienia postępowania z powodu nieważności postępowania, ale tylko wtedy, gdy chodzi o następujące przyczyny nieważności:
    -jeżeli w składzie sądu uczestniczyła osoba nieuprawniona albo jeżeli orzekał sędzia wyłączony z mocy ustawy (iudex inhabilis), a strona przed uprawomocnieniem się wyroku nie mogła domagać się wyłączenia;
    -jeżeli strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej albo nie była należycie reprezentowana (tj. gdy strona nie miała przedstawiciela ustawowego, organu, jeśli nie chodzi o osobę fizyczną, bądź nie miała należycie umocowanego pełnomocnika) bądź jeżeli wskutek naruszenia przepisów prawa była pozbawiona możności działania; nie można jednak żądać wznowienia, jeżeli przed uprawomocnieniem się wyroku niemożność działania ustała lub brak reprezentacji był podniesiony w drodze zarzutu albo strona potwierdziła dokonane czynności procesowe.

Jakie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego może uzasadniać wznowienie postępowania cywilnego?

Można żądać wznowienia postępowania również w wypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego zostało wydane orzeczenie. Na tej podstawie postępowanie może być wznowione również w razie zakończenia go postanowieniem.

W sprawie zakończonej prawomocnym wyrokiem mogą być uchylone postanowienia niekończące postępowania w sprawie, jeżeli zostały wydane na podstawie aktu normatywnego uznanego przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą. Przepisy o wznowieniu postępowania stosuje się w tym przypadku odpowiednio.

Jakie tzw. właściwe przyczyny restytucyjne uzasadniają wznowienie postępowania?

Można żądać wznowienia:
    -na tej podstawie, że wyrok został oparty na dokumencie podrobionym lub przerobionym albo na skazującym wyroku karnym, następnie uchylonym;
    -na tej podstawie, że wyrok został uzyskany za pomocą przestępstwa; Z powodu przestępstwa można żądać wznowienia jedynie wówczas, gdy czyn został ustalony prawomocnym wyrokiem skazującym, chyba że postępowanie karne nie może być wszczęte lubże zostało umorzone z innych przyczyn niż brak dowodów;
    -w razie późniejszego wykrycia prawomocnego wyroku, dotyczącego tego samego stosunku prawnego, albo wykrycia takich okoliczności faktycznych lub środków dowodowych, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy, a z których strona nie mogła skorzystać w poprzednim postępowaniu.
    -jeżeli na treść wyroku miało wpływ postanowienie niekończące postępowania w sprawie, wydane na podstawie aktu normatywnego uznanego przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą, uchylone lub zmienione w wyniku wznowienia postępowania.

Kiedy można wznowić postępowanie nieprocesowe?

W postępowaniu nieprocesowym uczestnik postępowania może żądać wznowienia postępowania nieprocesowego zakończonego prawomocnym postanowieniem orzekającym co do istoty sprawy, jednakże wznowienie postępowania nie jest dopuszczalne, jeżeli postanowienie kończące postępowanie może być zmienione lub uchylone.

Zainteresowany, który nie był uczestnikiem postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem orzekającym co do istoty sprawy, może żądać wznowienia postępowania, jeżeli postanowienie to narusza jego prawa. W takim wypadku stosuje się przepisy o wznowieniu postępowania z powodu pozbawienia możności działania.

Do jakiego sądu się zwrócić?

Do wznowienia postępowania z przyczyn nieważności oraz na tej podstawie, że Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego zostało wydane orzeczenie, właściwy jest sąd, który wydał zaskarżone orzeczenie, a jeżeli zaskarżono orzeczenia sądów różnych instancji, właściwy jest sąd instancji wyższej.

Do wznowienia postępowania na innej podstawie właściwy jest zaś sąd, który ostatnio orzekał co do istoty sprawy.

W jakim terminie można wnosić o wznowienie postępowania cywilnego?

Skargę o wznowienie należy wnieść w terminie 3-miesięcznym; termin ten liczy się od dnia, w którym strona dowiedziała się o podstawie wznowienia, a gdy podstawą jest pozbawienie możności działania lub brak należytej reprezentacji - od dnia, w którym o wyroku dowiedziała się strona, jej organ lub jej przedstawiciel ustawowy.

W sytuacji, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego zostało wydane orzeczenie, skargę o wznowienie wnosi się w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli w chwili wydania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego orzeczenie sądowe nie było jeszcze prawomocne na skutek wniesienia środka odwoławczego, który został następnie odrzucony, termin biegnie od dnia doręczenia postanowienia o odrzuceniu, a w wypadku wydania go na posiedzeniu jawnym - od dnia ogłoszenia tego postanowienia.

Ten termin 3 miesięcy jest procesowym terminem zawitym, a więc w razie niezawinionego uchybienia mu można domagać się jego przywrócenia na zasadach ogólnych.

Nie można jednak żądać przywrócenia terminu 5 lat, który stanowi tzw. materialny termin przedawnienia uprawnienia do wniesienia skargi o wznowienie postępowania. Po upływie 5 lat od uprawomocnienia się wyroku nie można więc żądać wznowienia, z wyjątkiem wypadku, gdy strona była pozbawiona możności działania lub nie była należycie reprezentowana. W postępowaniu w sprawach gospodarczych ten termin przedawnienia wynosi zalediwe 2 lata.

Jakie warunki winna spełniać skarga o wznowienie?

Skarga o wznowienie powinna:
    -czynić zadość warunkom pozwu - tj. czynić zadość warunkom pisma procesowego i zawierać dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna, a także przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu
    -oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, podstawę wznowienia i jej uzasadnienie, okoliczności stwierdzające zachowanie terminu do wniesienia skargi oraz wniosek o uchylenie lub zmianę zaskarżonego orzeczenia.

Jak przebiega postępowanie ze skargi o wznowienie?

Do postępowania ze skargi o wznowienie stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu przed sądem pierwszej instancji, z pewnymi odrębnościami.

Sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie przepisanego terminu, niedopuszczalną lub nieopartą na ww. ustawowej podstawie. Postanowienie takie może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

Na żądanie sądu skarżący winien uprawdopodobnić okoliczności stwierdzające zachowanie terminu lub dopuszczalność wznowienia.

Sędzia, którego udziału lub zachowania się w procesie poprzednim dotyczy skarga, wyłączony jest od orzekania w postępowaniu ze skargi o wznowienie.

Wniesienie skargi o wznowienie nie tamuje wykonania zaskarżonego wyroku. W razie uprawdopodobnienia, że skarżącemu grozi niepowetowana szkoda, sąd może na wniosek strony wstrzymać wykonanie wyroku, chyba że strona przeciwna złoży odpowiednie zabezpieczenie. Postanowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym. Służy na nie zażalenie.

Sąd rozpoznaje sprawę na nowo w granicach, jakie zakreśla podstawa wznowienia. Sąd rozpoznaje zatem w świetle tej podstawy pierwotnie wniesione powództwo (lub wniosek w postępowaniu nieprocesowym).

Jakie orzeczenia merytoryczne mogą zapaść w wyniku postępowania ze skargi o wznowienie?

Po ponownym rozpoznaniu sprawy sąd stosownie do okoliczności bądź oddala skargę o wznowienie, bądź uwzględniając ją wydaje orzeczenie, którym:
    -uchyla i zmienia zaskarżone orzeczenie albo
    -uchyla je i odrzuca pozew (w razie takiej potrzeby) lub
    -uchyla je i umarza postępowanie (w razie takiej potrzeby).

Uchylenie i zmiana zaskarżonego orzeczenia może nastąpić zarówno w I, jak i w II instancji.

Jeżeli do rozstrzygnięcia o wznowieniu postępowania zakończonego wyrokiem właściwy jest Sąd Najwyższy, sąd ten orzeka tylko o dopuszczalności wznowienia, a rozpoznanie sprawy przekazuje sądowi drugiej instancji.

Od wyroków sądów oddalających skargę o wznowienie postępowania przysługują takie same środki odwoławcze, jakie przysługują od wyroków zapadających w danej instancji.

Uchylając lub zmieniając wyrok, sąd na wniosek skarżącego w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie orzeka o zwrocie spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia lub o przywróceniu stanu poprzedniego. Nie wyłącza to możliwości dochodzenia w osobnym procesie, także od Skarbu Państwa, naprawienia szkody poniesionej wskutek wydania lub wykonania wyroku.

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 r., Nr 43, poz. 296, ze zmianami)

37 komentarzy:

 1. Po zapoznaniu się z przepisami o wznowieniu postępowania dalej jestem w malinach i myślę, że nie pozostanie mi nic innego niż iść ze sprawą do prawnika zapłacić i dopiero chyba uzyskam jakąs radę co dalej mam czynić.Im więcej komentarzy czytam na blogu tym mam wiekszy mętlik w głowie.Uff dużo mnie kosztuje zdrowia ten idiotyczny przepis zawieszający emeryturę i ta cała batalia o jej odzyskanie.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Poslowie PSL razem z ministrem pracy bronili przed TK niekorzystnych dla nas przepisów.W PSL i nie tylko znajduje się grupa posłów którza osiągneła wiek emerytalny i prawo do pobierania świadczeń.Moje pytanie czy posłowie ci pobierają emerytury i diety poselskie?

   Usuń
 2. Ja również jestem wykonczona nerwowo.Nigdy nie włóczyłam się po sądach.teraz sądy mnie upokorzyły.Dlaczego Panstwo złamało przepisy i nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

  OdpowiedzUsuń
 3. Nie popadajcie na duchu.Mamy trzy miesiące(od ogłoszenia wyroku w DzU) na wystąpienie do sądu o wznowienie postępowania.Wszystko się w tym czasie wyjaśni.Może być ciężko,ale teraz prawo jest za nami.I najważniejsze: trzymajmy się i działajmy razem i konsekwentnie.Ja też przeżywałam zwątpienie,ale po rozmowie z prawnikiem.Uspokoiłam się i nie boję się już, ani ZUS ani sądu.
  Krystyna z Olsztyna

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nareszcie i o to chodzi.

   Usuń
 4. Boże teraz to można zginąć w tych przepisach. Dlaczego tj takie zawiłe, dlaczego musimy kolejny raz przez to przechodzić? TJ chore oni nas wykończą psychicznie.

  OdpowiedzUsuń
 5. To wszystko jest strasznie metne. Chyba konieczne będzie wsparcie i pomoc prawna dobrego prawnika. Nie poradzę sobie. Zdaje sie, ze z ZUS trzeba będzie sie procesowac, a na to coraz mniej sił i zdrowia, a nade wszystko brak wiedzy. Dżungla przepisów!

  OdpowiedzUsuń
 6. CZY to znaczy że przed nami ciężka i kręta droga ? to: ZUS i dwa Sądu tak jak za pierwszym razem??? Czy nie wystarczy ZUS i Sąd Apelacyjny bo na tym zakończyła się np moja sprawa? Oczywiście negatywnie? Proszę niech ktoś odpowie. Dziękuję bardzo

  OdpowiedzUsuń
 7. Choć nie jestem szczęśliwym emerytem,jednak śledzę Wasz blog od początku i widzę,że wypowiada się tu wielu mądrych i doświadczonych ludzi.Bardzo Wam gratuluję wygranej w TK!Pomyślałem sobie,że może ktoś z Was mógłby również udzielić pomocy dla mnie,choć moja sprawa jest całkiem inna.W piątek mam sprawę w Sądzie Pracy przeciwko ZUS,ponieważ odmówili mi przyznania świadczenia przedemerytalnego,choć spełniłem wszystkie warunki do jego przyznania.Mam 63 lata,43 letni okres uprawniający do emerytury oraz przepracowałem w ostatniej firmie 7 lat.Jednak firma ostatnio miała kłopoty finansowe i wziąłem 4-miesęczny urlop bezpłatny,w nadziei,że sytuacja finansowa firmy poprawi się i wrócę do pracy.W trakcie tego urlopu podjąłem na 3-miesiące w innej firmie,ale przepracowałem 2-miesiące i ta firma ogłosiła upadłość,a zatem zostałem zwolniony.Pod koniec wypowiedzenia zachorowałem i przebywałem na zwolnieniu lekarskim przez 3 miesiące/powróciła wcześniej leczona depresja/.Podczas tego chorobowego zakończył mi się urlop bezpłatny w mojej macierzystej firmie i zostałem z niej zwolniony z uwagi na likwidację stanowiska pracy.To znaczy 2 miesiące później niż z pracy,którą podjąłem podczas urlopu.Jednak jeszcze przez 21 dni trwało moje zwolnienie lekarskie,gdy już nie byłem nigdzie zatrudniony.ZUS twierdzi,że mim ostatnim miejscem pracy było to,w którym przepracowałem 2-miesiące podczas urlopu bezpłatnego,choć zostałem z niego zwolniony 2-miesące wcześniej,a to za mało do otrzymania świadczenia przedemerytalnego.Błagam,może ktoś z Was mi pomoże w tej nierównej walce z ZUS-em,bo oni przyślą na rozprawę prawnika,a mnie nawet na leki nie stać,a o prawniku mogę tylko pomarzyć.Za udzieloną pomoc bardzo będę wdzięczny.Pozdrawiam wszystkich Państwa.Piotr.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Szanowny Panie Piotrze !
   sprawa Pana jest tak bardzo zawiła, że nie obędzie się bez pomocy prawnika.Nawet jeśli udzieli Panu ktoś wskazówki na blogu to bez zajrzenia w dokumenty może się okazać,że rada ta będzie niedobra.Ja jestem zawieszoną emerytką znam wyrok TK i czytając różne komentarze na blogu ,z których każdy jest inny mam wrażenie ,że nie o tym samym wyroku się wypowiadamy.Każdy wyczytał z wyroku co innego i inaczej go interpretuje i rozumie. Zatem na takich doradców nie jest rozsądnie się zdać choć intencje mają dobre. Nie chcę Pana smucić ale taka jest okrutna prawda ,że bez znajomości prawa prosty obywatel jest jak we mgle.Pozdrawiam

   Usuń
 8. Drodzy Państwo, nie denerwujmy się na zapas, ZUS otrzyma interpretację przepisów , jak rozprawa jest odroczona to Sąd wyznaczy termin bo ustała przesłanka do odroczenia i sprawy będą się wyjaśniać stopniowo. Nie rozumiem po co te nerwy, pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nieprawda! Sąd sam nie wznowi zawieszonego postępowania. Trzeba koniecznie złożyć wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania. Wzór wniosku do pobrania w internecie. W Goggle - trzeba wpisać wniosek o podjecie zawieszonego postępowania sądowego.Pozdrawiam.

   Usuń
 9. Nie rozumię dlaczego ZUS nie moze zacząć płacić emerytury na bieżąco, tak jak zawiesił, tak może odwiesić, już nie mówiąc o zaległych niewypłaconych emeryturach. Przecież jest wyrok TK, czyli z tego wynika, że to nic nie znaczy?? Znów kombinacja ZUS byle odwlec, byle nie zapłacić. Przecież sprawa jest ewidentna, po co mam latać po sądach? Sami mogą sobie powznawiać sprawy w sądach i wypłacić nam zaległe pieniądze. A na wstrzymanie mogliby dać sobie a było by co, nie te marne grosze jakie nam zabrano. Podli złodzieje....

  OdpowiedzUsuń
 10. Zawieszone ,myślę, będzie ZUS wypłacał na bieżąco. Na rozprawie TK przedstawicielka ZUS o tym mówiła. Potrzebne jest ukazanie się wyroku w DzU aby mogli podać podstawę prawną na podstawie której będą wypłacać zawieszone em, czyli odwieszą. Jak będzie z wypłatami zaległymi; to jakaś interpretacji przepisów na pewno będzie,może sąd, może decyzja trudno się domyślać.

  OdpowiedzUsuń
 11. Witam! Coś mi się wydaje ,że ktoś robi krecią robotę na naszym blogu i sieje niepewność. Nie dajmy się. Cierpliwie czekajmy. Wierzę w to,że Pani Karolina nam pomoże. Była z nami przez cały czas i napewno nadal będzie. Pani Karolino wierzymy w Panią :)
  Serdeczne pozdrowienia
  Andrzej

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. ma Pan rację

   Usuń
  2. Dziękuję bardzo za wypowiedź z godz.19.30 i pozdrawiam.Piotr.

   Usuń
  3. Trafnie!!!!!!!!!!!!!

   Usuń
 12. Przychylam się do opinii tych wszystkich, którzy nawołują do spokoju. Poczekajmy na publikację wyroku TK w dzienniku ustaw. Myślę jednak, że już teraz opracowywane są procedury dla ZUS w tej sprawie - tzn. w ministerstwie zdają sobie na pewno sprawę z lawiny wniosków które napłyną i z tego że będą się do tego musieli ustosunkować w nowej/starej rzeczywistości prawnej. Jestem jak najbardziej dobrej myśli. Głowy do góry, będzie dobrze;)

  OdpowiedzUsuń
 13. Pozdrawiam wszystkich oczekujących na realizację wyroku TK . Również dziękuję tym,co przyczynili się do takiego sukcesu.
  Są już pierwsze wzory pozwów.
  Proszę skorzystać,klikając na adres:

  http://pieniadze.fakt.pl/Emerycie-odzyskaj-pieniadze-Po-wyroku-TK-jak-odzyskac-pieniadze,artykuly,188322,1.html

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Stwierdzenie, ze emerytury nie zabrano, tylko przestano ja wypłacać jest dla mnie idiotyzmem.

   Usuń
  2. Bo to jest idiotyzm. I podczas rozprawy w TK nasi przeciwnicy głównie bazowali na tym. A ja do znudzenia powtarzałam, że prawa do emerytury nam jeszcze nie odebrali, ale odebrali nam inne prawo nabyte, tj. pobierania emerytury bez rozwiązywania stosunku pracy.

   Usuń
 14. Czy jest jakiś urzędowy termin ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego w Dz.U.???

  OdpowiedzUsuń
 15. TAK JEST URZĘDOWY TERMIN tj.. 30 DNI ale zdarza się,że jest publikowany wcześniej,po prostu trzeba to śledzić.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Sądziłam, że 14 dni to jest urzędowy termin ogłoszenia wyroku. Jeżeli 30 dni to za listopad nam nie wypłacą emerytury.

   Usuń
  2. Oczywiście,że za listopad nam nie zapłacą.Miesiąc ten dołączy jako 13 (od 10.2011 do 11.2012) do zaległej zawieszonej emerytury i o wypłatę tych pieniędzy prawdopodobnie będziemy musieli zwrócić się do Sądu.Jest to tzw.gra na czas.A Dziennik Ustaw ukaże się (tak myślę) około 12 grudnia.
   Pozdrawiam wszystkich.

   Usuń
 16. Trochę optymizmu!
  W gazecie pomorskiej wyczytałam, że po wyroku tk w gestii zus leży wypłata świadczeń wstrzymanych. I co oczywiste zus postąpi zgodnie z orzeczeniem trybunału.cytat : Obecnie analizujemy, w jaki sposób postępować w sprawie wypłaty wstrzymanych świadczeń - zapewnia Wojciech Andrusiewicz, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej ZUS. O szczegółach będziemy na bieżąco informować.

  OdpowiedzUsuń
 17. Dzięki za trochę optymizmu.Oby tak było,bo tak powinno być!

  OdpowiedzUsuń
 18. Jak Państwo myślicie co zrobi Sąd Apelacyjny na rozprawie 4 grudnia br jeśli do tej pory nie ukaże sie Wyrok TK w Dzienniku Ustaw? Elżbieta

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Myślę, że do tej pory wyrok TK zostanie już ogłoszony i Sąd Apelacyjny wezmie go pod uwagę i zasądzi to o co Pani prosiła zakładając apelacje w SA. Ale nie wiem o co Pani wnosiła składając apelacje bo tylko tym zajmie się sąd.

   Usuń
  2. Ja myślę,że każdy z nas prosił o uchylenie decyzji wstrzymującej wypłatę emerytury.Skoro się sprawę wygra to tak jakby decyzja została uchylona.W związku z czym powinniśmy dostać wyrównania i bieżącą wypłatę emerytury.To tak na logikę.A jak będzie???? Zobaczymy. Oczywiście jest to sytuacja ludzi,którzy mają sprawy w sądach na ten moment nie rozstrzygnięte.

   Usuń
 19. A czego ma dotyczyć ta rozprawa? Proszę mnie objaśnić.Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 20. Odwołania od negatywnej decyzji Sądu I instancji ,tj. o zwrot zawieszonej emerytury z odsetkami i odwieszenie - Elżbieta

  OdpowiedzUsuń
 21. Też jestem w podobnej sytuacji. Od decyzji ZUS zawieszającej (wstrzymującej) wypłacanie emerytury odwołałem się do sądu. W miedzyczasie został zgłoszony wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, a więc wnioskowałem w dalszym ciągu procesu o zawieszenie postępowania do czasu rozstrzygnięcia przez TK, ale sąd nie przychylił sie do mojego wniosku i sprawe rozstrzygnął zgodnie ze stanowiskiem ZUS. Natomiast zostałem dodatkowo pouczony przez sąd, że w przypadku wydania przez TK wyroku, który stwierdzi niezgodność przepisów na których opierał sie ZUS i sąd w swoim wyroku to bedę mógł złozyc wniosek do śądu o wznowienie postępowania. Od wyroku sadu I instancji już się nie odwoływałem i oczywiscie stał sie prawomocny. Myślę,że ten wniosek o wznowienie postępowania zgłoszony niezwłocznie po opublikowaniu wyroku TK w Dzienniku Ustaw i w nastepstwie tego sąd powinien uchylić swoje wcześniejsze orzeczenie, a tym samym uznać, że decyzja ZUS o zawieszeniu wypłaty emerytury była bezprawna i ZUS powinien mi ja wypłacić od chwili zawieszenia (wstrzymania) do chwili wydania wyroku we wznowionym postępowaniu. W takiej sytuacji jak ja jest jak przypuszczam sporo osób, które przegrały w sądach w I instancji czy też i w II instancji, a wyroki sa już prawomocne.

  OdpowiedzUsuń
 22. Podobnie jak wiele osób, od decyzji ZUS zawieszającej mi wypłacanie emerytury odwołałam się do sądu okręgowego. Oczywiście... przegrałam - wypłata emerytury z dniem 1-go października została mi wstrzymana, a ja kontynuowałam zatrudnienie. Apelacji nie składałam, a więc wyrok sądu okręgowego stał się prawomocny. Dwa m-ce temu rozwiązałam umowę o pracę i ZUS wznowił wypłatę mojej emerytury. Ale w związku z wyrokiem TK, ZUS "wisi" mi emeryturę od 1-go października 2011r. do dnia rozwiązania umowy o pracę (czyli za 11-cie miesięcy) plus ustawowe odsetki od należnych mi kwot. Z tego, co czytam rozumiem, że teraz, po ogłoszeniu wyroku TK w Dz.U., mam trzy m-ce na złożenie do sądu okręgowego skargi o wznowienie postępowania w oparciu o art. 411(1) KPC z wnioskiem o zasądzenia na moją rzecz od ZUSu należnych mi pieniędzy (11-cie emerytur + odsetki).
  Nadal jednak nigdzie nie doczytałam się jednoznacznych wskazówek (wzoru skargi)i nie wiem czy:
  1).Przed złożeniem skargi o wznowienie postępowania, powinnam wpierw złożyć wniosek do ZUS o wypłatę zaległej emerytury i należnych odsetek. (Czyli aby ZUS wypłacił mi to "dobrowolnie i bez sądowego przymusu").
  2).Jeśli już składać będę skargę o wznowienie postępowania, to jak ją mam adresować i gdzie składać: czy składam ją za pośrednictwem ZUSu, czy bezpośrednio do sądu okręgowego? A więc czy adresatem będzie: Sąd Okręgowy w... za pośrednictwem: ZUS O/...,czy wyłącznie:Sąd Okręgowy w...
  3).Jeśli skarga miałaby być składana za pośrednictwem ZUSu, to czy formalnie poprawnym i wskazanym będzie, gdy w jednej kopercie, wyślę do ZUSu nie tylko skargę o wznowienie, ale i wniosek o "dobrowolną" wypłatę emerytury, kończąc go wnioskiem do ZUSu aby, jeśli nie uwzględni wniosku o "dobrowolną" wypłatę zaległości, nadał bieg skardze i skierował ją do właściwego sądu?

  Uprzejmie proszę OSOBY, KTÓRE POSIADAJĄ FACHOWĄ WIEDZĘ NA TEN TEMAT, o odpowiedzi na postawione wyżej pytania. Myślę, że będzie to pomocne nie tylko dla mnie! Z góry pięknie dziękuję i pozdrawiam. (O.W.)

  OdpowiedzUsuń
 23. Bardzo pomocny blog, gratuluję. Zawiera cenne informacje i porady dla przeciętnego człowieka, który boryka się z problemami prawnymi, bądź potrzebuje pomocy adwokata. Oby powstało więcej tego typu blogów. Pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń