WYSZUKIWARKA

13 listopada 2012

Komunikat prasowy po rozprawie dotyczącej uzyskania prawa do emerytury bez rozwiązania stosunku pracy.

Zawieszenie prawa do emerytury z powodu kontynuowania zatrudnienia osobom, które nabyły to prawo w okresie od 8 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r., narusza zasadę zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa.
10 i 26 lipca oraz 13 listopada 2012 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznawał wniosek Grupy senatorów dotyczący uzyskania prawa do emerytury bez rozwiązania stosunku pracy.
W wyroku z 13 listopada 2012 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 28 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw w związku z art. 103a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, dodanym przez art. 6 pkt 2 ustawy z 16 grudnia 2010 r., w zakresie, w jakim znajduje zastosowanie do osób, które nabyły prawo do emerytury przed 1 stycznia 2011 r., bez konieczności rozwiązania stosunku pracy, jest niezgodny z zasadą ochrony zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa wynikającą z art. 2 konstytucji.
W pozostałym zakresie Trybunał umorzył postępowanie.
Zdania odrębne zgłosili prezes TK  Andrzej Rzepliński i sędzia TK Piotr Tuleja.
Na podstawie art. 6 ustawy z 16 grudnia 2010 r. ustawodawca dodał do ustawy o emeryturach i rentach z FUS art. 103a, zgodnie z którym prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury. Na mocy art. 28 ustawy z 16 grudnia 2010 r. nowy art. 103a ustawy o emeryturach i rentach z FUS znalazł zastosowanie do emerytur przyznanych przed dniem wejścia w życie tej ustawy, poczynając od 1 października 2011 r. Z tych dwóch przepisów, tj. art. 28 ustawy z 16 grudnia 2010 r. w związku z art. 103a ustawy o emeryturach i rentach z FUS, Trybunał zrekonstruował normę zakwestionowaną we wniosku grupy senatorów.
Podstawowy problem w rozpatrywanej sprawie dotyczył oceny, czy ustawodawca, rozciągając obowiązek rozwiązania stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą - jako warunek realizacji prawa do emerytury - na osoby, które skutecznie nabyły i zrealizowały to prawo w okresie od 8 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r., nie naruszył zasady zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa. W tym okresie bowiem treścią ryzyka emerytalnego było wyłącznie osiągnięcie wieku emerytalnego (i stażu ubezpieczeniowego), co znaczy, że realizacja świadczenia następowała niezależnie od dalszego zatrudnienia.
Zasada ochrony zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału, związana jest z bezpieczeństwem prawnym jednostki. Przejawia się w takim stanowieniu i stosowaniu prawa przez państwo, by nie stawało się ono pułapką dla obywatela i by mógł on układać swoje sprawy w zaufaniu, że nie naraża się na skutki, których nie był w stanie przewidzieć w momencie podejmowania decyzji i działań oraz w przekonaniu, że jego działania będą także później uznawane przez porządek prawny.
Rozwiązanie przyjęte przez ustawodawcę w art. 28 ustawy z 16 grudnia 2010 r. spowodowało, że osoby, które skutecznie nabyły i zrealizowały prawo do emerytury w okresie od 8 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r. zostały objęte nową, mniej korzystną dla nich treścią ryzyka emerytalnego. Aby emeryturę nadal pobierać po 1 października 2011 r., musiały one rozwiązać stosunek pracy z dotychczasowym pracodawcą. W przeciwnym razie ich świadczenie emerytalne ulegało zawieszeniu. Oceniając sytuację tych osób z punktu widzenia zasady ochrony zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa, należy dojść do wniosku, że gdyby w momencie przechodzenia na emeryturę osoby te wiedziały, że będą musiały przerwać zatrudnienie, żeby uzyskać świadczenie emerytalne, to ich decyzja być może byłaby inna, tzn. nie składałyby wniosku o ustalenie prawa do emerytury i kontynuowały zatrudnienie. Korzystniejsze byłoby bowiem dla nich osiąganie wysokiego dochodu ze stosunku pracy niż dużo mniejszej emerytury. Co więcej - późniejsze złożenie wniosku oznaczałoby wyższe świadczenie emerytalne. Treść ryzyka emerytalnego, w określeniu której ustawodawca ma swobodę, nie powinna być zmieniana w stosunku do osób, które już nabyły i zrealizowały prawo do emerytury.
Trybunał zwrócił ponadto uwagę, że ustawodawca wprawdzie przewidział w art. 194c ustawy o emeryturach i rentach z FUS, dodanym ustawą z 10 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS, możliwość ponownego, korzystniejszego od zasad ogólnych, ustalenia wysokości świadczenia dla osób, które złożyły wnioski o emeryturę w latach 2009-2010, a którym świadczenie zostało zawieszone od 1 października 2011 r., jednakże uzależnił skorzystanie z niej od spełnienia warunku niepobierania zawieszonej emerytury przez 18 miesięcy. Tym samym osoby, które go nie spełnią, mogą wprawdzie przeliczyć wysokość emerytury po rozwiązaniu stosunku pracy, ale na zasadach ogólnych - świadczenie zostanie zatem wyliczone wg kwoty bazowej albo średniego dalszego trwania życia na dzień złożenia wniosku, którego mogliby nie składać, gdyby wiedzieli, że zostanie w stosunku do nich zmieniona treść ryzyka emerytalnego.
Z chwilą ogłoszenia sentencji wyroku w Dzienniku Ustaw utraci moc art. 28 ustawy zmieniającej z 16 grudnia 2010 r. w zakresie, w jakim przewiduje stosowanie art. 103a ustawy o emeryturach i rentach z FUS do osób, które nabyły prawo do emerytury przed 1 stycznia 2011 r. Natomiast art. 103a powołanej ustawy pozostaje nadal w obrocie prawnym i znajduje zastosowanie do osób, które nabyły prawo do emerytury w momencie jego wejścia w życie i później, tj. od 1 stycznia 2011 r.
Rozprawie przewodniczył prezes TK Andrzej Rzepliński, sprawozdawcą był sędzia TK Marek Kotlinowski.
Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw
Sygn. akt K 2/12
W Y R O K
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
Warszawa, dnia 13 listopada 2012 r.
Trybunał Konstytucyjny w składzie:
Andrzej Rzepliński - przewodniczący
Wojciech Hermeliński
Marek Kotlinowski - sprawozdawca
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja,

protokolant: Krzysztof Zalecki,
po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniach 10 i 26 lipca oraz 13 listopada 2012 r., wniosku grupy senatorów o zbadanie zgodności:
art. 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1726) w zakresie, w jakim z powodu uzyskiwania przez emeryta przychodu z tytułu zatrudnienia kontynuowanego po nabyciu prawa do emerytury bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą skutkuje zawieszeniem prawa do emerytury również wobec emerytów, którzy nabyli prawo do emerytury na mocy wcześniejszych przepisów, bez konieczności rozwiązywania stosunku pracy, z art. 2, art. 21 i art. 64 Konstytucji oraz art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Dz. U. z 1995 r. Nr 36, poz. 175, ze zm.),
o r z e k a:
Art. 28 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 291, poz. 1707) w związku z art. 103a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z 2010 r. Nr 40, poz. 224, Nr 134, poz. 903, Nr 205, poz. 1365, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 149, poz. 887, Nr 168, poz. 1001, Nr 187, poz. 1112 i Nr 205, poz. 1203 oraz z 2012 r. poz. 118 i 251), dodanym przez art. 6 pkt 2 ustawy z 16 grudnia 2010 r., w zakresie, w jakim znajduje zastosowanie do osób, które nabyły prawo do emerytury przed 1 stycznia 2011 r., bez konieczności rozwiązania stosunku pracy, jest niezgodny z zasadą ochrony zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa wynikającą z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Ponadto p o s t a n a w i a:
na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417, z 2009 r. Nr 56, poz. 459 i Nr 178, poz. 1375, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie.

Andrzej Rzepliński
(votum separatum)
Wojciech Hermeliński Marek Kotlinowski
Stanisław Rymar Piotr Tuleja
(votum separatum)


65 komentarzy:

 1. Serdecznie wszystkim Państwu gratuluję! Trzymałem kciuki, choć do emrytury sporo jeszcze mi brakuje! Teraz powalczmy o skrócenie z powrotem wieku emrytalnego! :) Pozdrawiam,
  Bohdan Karaś

  OdpowiedzUsuń
 2. Siła w jedności!o
  Pełnia szczęścia ! Ogromna radość i podziękowania grupie posłów, którzy jako jedyni podjęli sie obrony naszych słusznych praw.
  Teraz widzimy, jak bardzo można w "majestacie prawa" uczynić wiele złego i skrzywdzić uczciwych ludzi. Dobrze by bylo, iaby nasi włodarze wyciągnęli właściwe
  wnioski i w przyszłości nie popełniali podobnych błędów.

  OdpowiedzUsuń
 3. Oby tak samo zakończyła się rozprawa w sprawie "waloryzacji kwotowej".

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Niestety, ale to nie możliwe,bo nie ma terminu sprawy w tym roku, a w przyszłym roku ustawa przestanie obowiązywać,więc TK umorzy postępowanie.To wszystko sprawka pana przewodniczącego.

   Usuń
  2. Oczywiście, sędzia Rzepliński, nominat PO, zrobi wszystko, by przypodobać się rządzącym, ciekawe jest tylko to, że ustawę do TK skierował Prezydent, a więc mamy do czynienia z jawnym lekceważeniem Komorowskiego

   Usuń
  3. Kto oglądał występ tego pana w trakcie dzisiejszej rozprawy,nie ma najmniejszej wątpliwości kogo ten pan reprezentuje w TK.Na pewno nie sprawiedliwość konstytucyjną

   Usuń
 4. Dzięki, dzięki p. Senatorom, p.Marianowi, który nam przewodniczył, p. mecenas Karolinie Miara i naszej admince, dzięki której mogliśmy się trzymać razem. Myślę, że teraz wzruszą się nasze sumienia i będziemy o niej pamiętać !! bo to się jej należy.

  OdpowiedzUsuń
 5. witam czy to też dotyczy osoby która miała przyznaną emeryturę od października 2008 roku a w październiku 2011 roku wstrzymaną bo nie mogła się zwolnić na 1 dzień czy tylko osób tak jak podano od stycznia 2009 do grudnia 2010 roku proszę o odpowiedź Panią Karolinę i kogoś z Państwa dziękuje i pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Oczywiście,że dotyczy osoby ,która miała emeryturę przyznaną w 2008r i realizowała ją w latach styczeń 2009-grudzień 2010

   Usuń
  2. JeŻeli nie pobierala pani emerytury w 2008 r tylko zaczela ja pobierac w 2009r to tak.Mogła byc przyznana naliczona,ale warunek nie pobierac wczesniej tylko w 2009r i 2010

   Usuń
 6. Z powodów technicznych nie mogłam obejrzeć transmisji. Czy może ktoś z Państwa zarejestrował tę transmisję, i mógłby ja udostępnić?

  OdpowiedzUsuń
 7. Ja również nie obejrzałam całej transmisji. Były przerwy w nadawaniu i podczas wypowiedzi Przewodniczącego Pana Rzeplińskiego zakłócenie głośności. Nie wiem czy to wina słabego komputera, czy były jakieś zakłócenia ze strony TK.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W moim przypadku było tak samo. najpierw brak transmisji a nastepnie zakłócenie głośności, czy to było celowe, nie wiem................

   Usuń
 8. SUPER!!!!!!!!!!!!! Pani Karolino proszę , jesli to możliwe pomóc nam przygotować pismo do ZUS-u . Jak ma wyglądac pismo o kontynuowanie dalszej emerytury i o zwrot zawieszonej emerytury. Niestety, jeśli o mnie chodzi gubię sie w gąszczu przepisów prawnych.Ze zdrowiem też nie jest najlepiej i to pomoże mi i napewno wielu innym emerytom na zadbanie o zdrowie. Z góry Pani dziękuję.
  Małgorzata z Krakowa

  OdpowiedzUsuń
 9. Pan Kłopotek powinien zostać odtransportowany gdzieś poza granice naszego kraju. I to w garniturze, żeby wszyscy widzieli, że jest to osoba pełniąca bardzo ważną funkcję w państwie, ale sama o tym nie ma pojęcia jak bardzo ważną funkcję. Po wystąpieniach w Trybunale jest mi po prostu wstyd, że tacy ludzie dostali się do Sejmu i zapomnieli po co tam są, kogo reprezentują i ustanawiają bardzo ważne ustawy, ale jak ważne, tego nie wiedzą, nie rozumieją.

  OdpowiedzUsuń
 10. Anonimowy13 listopada 2012 22:47

  Jak dzisiaj czują się sędziowie,którzy orzekali w naszych sprawach w sądach okręgowych i apelacyjnych?. Czy sędziowie w tych instytucjach sami nie mogli zwrócić się do SN lub TK o wykładnię przepisów prawa ? albo wnieść swoje sugestie,że naruszone jest prawo emerytów po 01.01.2009 r.
  Wystąpiłam o to w odwołaniu od decyzji ZUS.
  Ale po co się narażać.Prawda. Uważam,że sędziowie boją się o swoje miejsca pracy.Bo przecież są też tylko pracownikami a nie niezawisłymi sędziami.Jakie to jest upokarzające. Gdzie niezawisłość? A co przysięgali ?. Ja na ich miejscu odeszłabym z tego zawodu. Bo rodzinę, pieniądze,ryzyko zawodowe - każdy z nas wybierając swój zawód bierze pod uwagę.Ale od sędziów wymagamy czegoś więcej. A mianowicie- bezinteresowności i wyłącznie przestrzeganie prawa. Niestety na tych sędziach okręgowych i apelacyjnych ,żeśmy wszyscy się zawiedli.Tak po prostu wstyd nam za was.
  W normalnym państwie prawa nie musiałoby dojść aż do wyroku TK aby uznać nasze prawa.
  Wielkie dzięki wszystkim ,którzy występowali w naszej obronie.Szczególnie senatorom PIS,dzięki którym mamy dzisiejszy wyrok. Bez nich bez pana Mariana i innych oddanych nam ludzi nic by nie było. WIELKIE DZIĘKI. Grażyna
  Grażyna
  Odpowiedz

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Sądy nie tworzą prawa więc inaczej orzekać nie mogły, mogły wystąpić z pytaniem do SN, TK ale im się nie chciało. Prawo uchwala sejm - to wiadomo z lekcji historii nawet tej odległej. Nie ma potrzeb wypisywać takich bzdur bo emeryt to wcale nie musi znaczyć moher.

   Usuń
 11. Dziękuję mądrym senatorom.Kłopotek, Pani z Zus,Pan z GUS,Pani Prokurator żenada,wstyd.Kogo wy reprezentujecie.Własciwie powinnam wam podziękować za waszą głupotę,nieprzygotowanie .Takie chwasty reprezentują Polskę.Sprawiedliwość zwyciężyła, musimy głosować na PIS.Serdecznie pozrawiam szczęśliwych pracująych emerytów.

  OdpowiedzUsuń
 12. Witam, mialam przyznana emeryturę w 2009r i pobieralam ja do września 2011 nie zwalniając się z pracy ,czy wyrok oznacza pozytywne i dla mnie skutki?

  OdpowiedzUsuń
 13. Witam! proszę mi powiedzieć, czy te osoby, które już nie pracują i przeszły w czasie trwania naszej sprawy na emeryturę (osiągneły wiek emerytalny), moga starać się o zwrot emerytury zawieszonej z odsetkami (wtedy jeszcze pracowały).
  Pozdrawiam
  Ewa

  OdpowiedzUsuń
 14. a co z osobami które uzyskały prawo do emerytury po 1 stycznia 2011 roku i nie rozwiązały stosunku pracy przez co ich emerytura została automatycznie zawieszona? Wiem napiszecie pewno, że im - zgodnie z prawem - nic się nie należy...., ale czy to jest sprawiedliwe? Spróbujcie (proszę) postawić się w ich/naszej/mojej sytuacji. Furtka została otwarta na prawie dwa lata i tylko niektórzy przez nią przeszli, ale powtarzam pytanie czy to jest uczciwe?, bo że zgodne z tym chorym prawem to wiem, ale czy trybunał nie powinien zakwestionować tej ustawy w całości? Wiadomo, że ci co mają "plecy" to się zwolnili i przyjęli na nowo na drugi dzień, a motłoch niech tyra z zawieszoną emeryturą - uczciwie przecież wypracowaną.

  OdpowiedzUsuń
 15. Gdzie tu równość obywateli wobec prawa? Jedni pracując nadal mają dostawać emeryturę, a inni mają mieć zawieszoną bo ktoś bystry wymyślił sobie ustawę o przymusowym zwolnieniu na jeden dzień, która choć okazała się niekonstytucyjną nadal ma obowiązywać, ale nie wszystkich - i to ma być prawo demokratycznego państwa w XXI wieku w środku Europy???

  OdpowiedzUsuń
 16. Emeryturę naliczyłam w lipcu 2008 r. a zaczęłam ją pobierać we wrześniu 2010. Nie zwolniłam się z pracy. Ja zrozumiałam, że w moim przypadku wyrok TK nic nie zmienia i nie mogę liczyć na zwrot zawieszonej emerytury. Wcześniej ktoś napisał, że jest inaczej. Skąd to wiadomo? Proszę o informacje.

  OdpowiedzUsuń
 17. Żle Pani zrozumiała.Pani we wrzesniu 2010 r nabyła dopiero prawa emerytalne z wypłatą emerytury.Wyrok jest dla Pani korzysny.Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 18. Bardzo dziękuję za rozwianie wątpliwości i serdecznie pozdrawiam. Co za ulga!!!!Na podstawie informacji w mediach tak można było zrozumieć

  OdpowiedzUsuń
 19. I drop a comment each time I appreciate a article on
  a site or if I have something to add to the conversation.
  It's a result of the passion communicated in the post I browsed. And on this article "Komunikat prasowy po rozprawie dotycz�cej uzyskania prawa do emerytury bez rozwi�zania stosunku pracy.". I was actually moved enough to drop a comment ;-) I do have 2 questions for you if you do not mind. Is it only me or does it give the impression like a few of the remarks come across as if they are left by brain dead visitors? :-P And, if you are posting on additional online social sites, I would like to keep up with everything fresh you have to post. Could you make a list every one of your communal pages like your Facebook page, twitter feed, or linkedin profile?

  Stop by my web-site; American Health
  Feel free to visit my web-site American Health Advantage Review

  OdpowiedzUsuń
 20. When some one searches for his required thing, thus he/she desires to
  be available that in detail, so that thing is maintained over here.


  Also visit my homepage :: tonyyet.com
  Also see my webpage: individual dental plan

  OdpowiedzUsuń
 21. In fact, if you try to find someone by phone number and the number you are searching is a cellular number, then you will probably yield absolutely nothing.

  Do not panic, it is completely normal, and many people face the same result.
  They fully expect to receive all of the information they
  want, including a home address and name of a person, and instead they get nothing at all.
  This is another tip that may seem like common sense advice, but
  you need to do this. Find out what typical information
  you should expect to see in a report and also find
  out how the directory processes payments. Look for a directory that offers
  a generous refund policy. A good reverse cell phone directory
  will allow users to be able to refund a purchase for up to 60 days.
  http://tinyurl.com/amtx2ln Phone hacking: Does Dowler payout offer set a precedent?
  One of many main advantage of utilizing XGENO is that you do not even must receive Zune player or sign-in into your Home
  windows Dwell ID toward obtain apps from marketplace.
  This application itself is pretty uncomplicated. Its metro UI provides you with an
  analogous experience like native marketplace software in your device.
  Higher aspect is that, this software is accessible totally free toward
  download.
  Here is my web blog reverse number lookup

  OdpowiedzUsuń
 22. This is really interesting, You're a very skilled blogger. I have joined your rss feed and look forward to seeking more of your wonderful post. Also, I have shared your site in my social networks!

  Here is my page - http://pwnscapev1.punbb-hosting.com/profile.php?id=5416
  My web-site ... individual dental plans

  OdpowiedzUsuń
 23. Thanks for sharing your thoughts about dental.
  Regards

  Feel free to visit my homepage ... Yallapedia.Com
  Here is my web blog dental insurance plans

  OdpowiedzUsuń
 24. How can I publish pictures in articles on Wikipedia without infringing copyright?


  my web site :: transvaginal mesh Lawyers
  My blog post : vaginal mesh lawyers

  OdpowiedzUsuń
 25. It didn't utilized to, the Specs are Nvidia 5500gt, 1gb RAM, so on, I understand a possibility the latest computer on the market, it's
  mostly for playing earliest pens games or surfing the web.
  The computer automatically restarts at the beginning of a streaming video,
  it doesn't even try to run it. I ran the computer in safe mode with networking at was able to stream video but there is no sound. It was once capable to stream video..

  Look at my page - transvaginalmesh411.net
  Feel free to visit my blog :: transvaginalmeshlawsuit

  OdpowiedzUsuń
 26. Hi there, all the time i used to check blog posts here early in the dawn, for
  the reason that i enjoy to gain knowledge of more and more.


  Here is my web-site :: http://komunitas.Digitalife.co.id/
  My web page :: dental insurance plans

  OdpowiedzUsuń
 27. Someone necessarily assist to make seriously articles I might state.
  That is the first time I frequented your website page and so far?

  I amazed with the research you made to make this actual put up incredible.

  Wonderful process!

  Feel free to visit my web blog ... Www.Hateg.Org
  Here is my blog post dental insurance plans

  OdpowiedzUsuń
 28. It's perfect time to make some plans for the future and it's time to be happy.
  I have read this post and if I could I desire to suggest you few
  interesting things or tips. Perhaps you can write next articles referring to this article.
  I wish to read more things about it!

  Feel free to surf to my site Http://Www.Yallapedia.Com/
  My webpage - affordable dental plans

  OdpowiedzUsuń
 29. Thanks for sharing your thoughts about dental. Regards

  Also visit my site - http://wiki.danva.Dk/index.php?title=Yeast_Infection_Homeopatic_Remedy

  OdpowiedzUsuń
 30. Greetings I am so grateful I found your website, I
  really found you by error, while I was researching on Google for something
  else, Nonetheless I am here now and would just like to
  say many thanks for a incredible post and a all round interesting blog (I also love the theme/design), I don't have time to read it all at the minute but I have book-marked it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the excellent work.

  My web page ... http://www.wikilink.us/user/profile/clintonbu
  Also see my web page - http://wiki.Tonyyet.com/

  OdpowiedzUsuń
 31. Its not my first time to visit this web site, i am browsing this site dailly and take pleasant facts from here everyday.  Feel free to visit my site :: Www.jesuspal.de

  OdpowiedzUsuń
 32. We would like just as much suggestions as possible.

  The greater the better. I haven't had the opportunity to sit and also look at the procedure. Again, searching for some answers where I can start blogging immediately..

  Here is my blog post :: Paxil Lawsuit

  OdpowiedzUsuń
 33. I only 1 of my posts to demonstrate on my blogger homepage,
  but it keeps showing the most recent one, and I do not want to see that post.
  So what can I actually do?.

  Here is my homepage - http://iarticle.net

  OdpowiedzUsuń
 34. Thanks for sharing your thoughts. I truly appreciate your efforts and I will be waiting for your further post thanks once again.


  My blog costs of dental implants
  my website :: dental implants cost

  OdpowiedzUsuń
 35. Τhаnkѕ desіgned for shaгing such а faѕtidiοus thought, pагagrаph іѕ fаstіdious, thats why і hаvе read it еntіrеly

  Revіеω my ωeb-sіte: tgi fridays coupons

  OdpowiedzUsuń
 36. Ηеу there! І сοuld haѵe ѕωorn I've been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it'ѕ new to me.

  Anyhow, I'm definitely delighted I found it and I'll be bookmarking
  and checking bаcκ fгequentlу!


  Take a look at mу blog рost - deep fryer oil

  OdpowiedzUsuń
 37. Very good article. I'm experiencing many of these issues as well..

  my webpage - jml steam mop

  OdpowiedzUsuń
 38. Today, I went to the beachfront with my children. I found a sea shell and
  gave it to my 4 year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She put the shell to her ear and screamed.
  There was a hermit crab inside and it pinched her ear.
  She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic
  but I had to tell someone!

  Here is my blog post stocksabroad.com

  OdpowiedzUsuń
 39. May I simply just say what a comfort to uncover a реrѕon that genuіnely
  understands what they are discussing on the net.
  Үou ceгtаinly κnοw how to bгing an іssue to light anԁ makе it important.
  More peoрle reallу nеed to rеad this and unԁerstand thiѕ side οf the ѕtory.
  I ωas surρгised thаt you are not mοre pοрulaг ѕіnce you suгely
  possesѕ thе gіft.

  Also ѵisit my web page - Rival deep fryer

  OdpowiedzUsuń
 40. Whу νiеweгs still usе to
  read news pаρers when in this technolοgicаl world the whole thing is existing on net?


  Here is my web page: thick eyelashes

  OdpowiedzUsuń
 41. Whаt's up, its pleasant article about media print, we all understand media is a fantastic source of data.

  Also visit my page; Permanent Eyelashes

  OdpowiedzUsuń
 42. If some one wants expert view οn the topіc of bloggіng thеn i suggеst him/her to go to
  see this blog, Keep up the fastiԁious work.

  Also visit my blog post ... permanent eyelash extensions

  OdpowiedzUsuń
 43. Whаt's up it's mе, I am also νisіting this site regulаrlу,
  this site is tгuly faѕtіdious аnd
  thе people are genuinelу sharing gоod thoughts.


  Here is my web ѕite: cheap false eyelashes

  OdpowiedzUsuń
 44. Ιt's awesome for me to have a site, which is valuable in favor of my experience. thanks admin

  Also visit my weblog black court shoes

  OdpowiedzUsuń
 45. Greеtings! Verу helрful advicе in thiѕ ρаrticulaг article!
  It іs the little changeѕ thаt
  makе the most sіgnificаnt
  chаngeѕ. Thanks a lot for ѕharing!


  Also ѵisit my sіte: slow cooker reviews

  OdpowiedzUsuń
 46. ӏ enјоy looking through a pоѕt that will make ρеoρle think.
  Also, thаnk уou for рermіttіng
  me to сommеnt!

  Ηerе іs my ωеb-site best slow cooker uk

  OdpowiedzUsuń
 47. Τhis is a good tip partіcularly to those fresh to
  the blogospheгe. Ѕimple but ѵerу aсcurate
  infοrmation… Τhank you for sharing this one.
  A must reaԁ articlе!

  Here is my webpage: ice Cream maker gelato

  OdpowiedzUsuń
 48. Gгeetings from Idaho! I'm bored at work so I decided to browse your blog on my iphone during lunch break. I enjoy the info you provide here and can't ωaіt to taκe a lοoκ whеn I get home.

  Ι'm surprised at how fast your blog loaded on my mobile .. I'm not еven usіng WIFI, just 3G .
  . Anyhoω, suреrb site!

  Lοok at my web ѕite: steam mop reviews 2011

  OdpowiedzUsuń
 49. I аm regular vіsіtοг, how аre you
  eνеrybοԁy? This аrtiсle poѕted at thiѕ wеb ѕіte is
  геally nice.

  Ηeгe iѕ mу weblog .
  .. floor steam mops

  OdpowiedzUsuń
 50. The tales show how to release life than control it.
  Therefore it's advisable to understand what the program is most effective with the computer it'll be utilized on before you attempt an installation.
  Overall, the still image output of Casio EX-S200, is quite mediocre.


  Also visit my blog MOTU Digital Performer v8.02 free download

  OdpowiedzUsuń
 51. The momentum for Macklemore & Ryan Lewis' 'Thrift Shop' continues to rise, as the band sits atop the Ultimate Song Chart for a third straight week. Adult Education - 1984 - a second single from the greatest hits album, "Rock And Soul, Pt. In the end, students would have acquired the skills and knowledge to improvise on the spot.

  Look at my site ... Free Download Top 20 Music

  OdpowiedzUsuń
 52. In faсt no mаtter іf sοmeone doesn't be aware of then its up to other visitors that they will assist, so here it occurs.

  Here is my blog post :: remove hair ()

  OdpowiedzUsuń
 53. I visit every day a few sites and information sites to read articles,
  however this website provides quality based writing.


  my blog - sites x francais

  OdpowiedzUsuń
 54. When someonе wгіtes an ροѕt hе/she keeps the ideа of а uѕeг in
  his/her brain that hοw a user can knoω it.

  Therefoгe that's why this post is perfect. Thanks!

  my blog; oil less fryer

  OdpowiedzUsuń
 55. Hmm it apрears like yοuг ѕite ate my first comment (іt was supеr long) ѕo
  I guess I'll just sum it up what I had written and say, I'm thoroughly enjoying youг blog.
  I too am an aspiring blog wrіter but I'm still new to the whole thing. Do you have any suggestions for newbie blog writers? I'ԁ
  really appreсiаte it.

  My blog post pizza express vouchers

  OdpowiedzUsuń
 56. Wow, that's what I was searching for, what a information! present here at this webpage, thanks admin of this web site.

  My homepage ... commercial deep fryers

  OdpowiedzUsuń