19 listopada 2012

Wzór pozwu dla emerytów którzy zrezygnowali z pracy

Warszawa, dnia…………..

Do
Sądu Rejonowego/Okręgowego w …….
(adres)

Powód: Jan Kowalski
ul. Mała 1
00-013 Warszawa

Pozwany: Skarb Państwa
reprezentowany przez
Minister Skarbu Państwa
(należy podać właściwe statio
fisci)
(adres)


Wartość przedmiotu sporu: xxx zł. w  PLN (zaokrąglając w górę do pełnego złotego)

Wpis sądowy: xxx zł. 5% wartości przedmiotu sporu (zaokrąglając w górę do pełnego
złotego)
POZEW O ZAPŁATĘ

Na zasadzie art. 77 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. i 417 k.c. i n. działając w imieniu
własnym wnoszę o:
1)  zasądzenie od pozwanego ....... , na rzecz powoda, kwoty ........               (podać kwotę również
słownie)  wraz  z  ustawowymi  odsetkami  od  dnia  wytoczenia  powództwa  do  dnia
faktycznej zapłaty,
2)  zasądzenie   od   pozwanego,   na   moją   rzecz,   kosztów   procesu   według   norm
przepisanych,
3)  przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność strony powodowej.

UZASADNIENIE

(należy podać okoliczności faktyczne i dowody na ich poparcie)

W dniu…………wobec wejście w życie Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie
ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 2010 nr 257,
poz. 1726) rozwiązałem umowę o pracę z moim dotychczasowym pracodawcą, gdyż chciałem
zachować uprawnienia emerytalne.
Aktualnie   pobieram   jedynie   świadczenie   emerytalne   z   Zakładu   Ubezpieczeń
Społecznych w kwocie….., które jest moim jedynym źródłem dochodów.


Dowód:   umowa   o   pracę,   rozwiązanie   umowy   o   pracę,   zaświadczenie   o   wysokości
świadczenia

Na  mocy,  wyroku Trybunału  Konstytucyjnego  z  dnia  13  listopada  2012  r.  (sygn.  akt  K  2/12)
orzekł,  że  art.  28  ustawy  z  dnia  16  grudnia  2010  r.  o  zmianie  ustawy  o  finansach  publicznych  oraz
niektórych  innych  ustaw  w  związku  z  art.  103a  ustawy  z  dnia  17  grudnia  1998  r.  o  emeryturach  i
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, dodanym przez art. 6 pkt 2 ustawy z 16 grudnia 2010
r.,  w  zakresie,  w  jakim  znajduje  zastosowanie  do  osób,  które  nabyły  prawo  do  emerytury  przed  1
stycznia  2011  r.,  bez  konieczności  rozwiązania  stosunku  pracy,  jest  niezgodny  z  zasadą  ochrony
zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa wynikającą z art. 2 konstytucji.
Wyrok  Trybunału  Konstytucyjnego  z  dnia  13  listopada  2012  r.  (sygn.  akt  K  2/12)  wszedł  w
życie w dniu ….tj. w dniu, którym sentencja przedmiotowego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego
została ogłoszona w Dzienniku Ustaw.
Na  skutek  wydania  powyżej  wskazanego  aktu  normatywnego  w  randze  ustawy  poniosłem
szkodę  w wysokości……zł., która  to jest kwotą utraconych zarobków w okresie od dnia  rozwiązania
umowy o pracę do dnia wejścia w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
W realiach niniejszej sprawy, należy wskazać,  zgodnie z treścią art. 4171§ 1. k . c.”
Jeżeli  szkoda  została  wyrządzona  przez  wydanie  aktu  normatywnego,  jej  naprawienia
można  żądać  po  stwierdzeniu  we  właściwym  postępowaniu  niezgodności  tego  aktu  z
Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą.”


Zatem  dopiero  publikacja  sentencji  wyroku  Trybunału  Konstytucyjnego  z  dnia  13
listopada 2012 r. (sygn. akt K 2/12) umożliwiła mi dochodzenie roszczeń przeciwko Skarbowi
Państwa.


W wyniku wydania przez Państwo Polskie aktu normatywnego, który był sprzeczny z
Ustawą zasadniczą poniosłem szkodę w moim majątku w postaci utraconych zarobków w
kwocie…. (słownie…..).
Bezsporne jest,  pomiędzy wprowadzeniem do obrotu prawnego Ustawy z dnia 16
grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.
U.  z  dnia  2010  nr  257,  poz.  1726),  a  powstaniem  szkody w  majątku  strony powodowej
istnieje adekwatny związek przyczynowy w rozumieniu art. 361 § 1 i 2 k. c.
W świetle powyżej opisanego stanu faktycznego i prawnego wnoszę jak w petitum.

/własnoręczny
podpis/


Załączniki:
1)  odpis pozwu wraz z załącznikami;

2)  dokumenty wymienione w pozwie.

2 komentarze:

  1. Super.Okradli mnie, a ja mam im teraz zapłacić za to,żeby raczyli mi oddać to co ukradli.Jednak złodziejski kraj.

    OdpowiedzUsuń
  2. Uważam również, że w tej sytuacji nas powinni tyko zapytać o potwierdzenie numeru konta, na które mają wpłacić zaległe kwoty z odsetkami ustawowymi - bez żadnych działań dodatkowych z naszej strony. Numwr konta ZUS zna a kwoty powinie ZUS sam wyliczyć. Do sądu możemy wystąpić dopiero wówczas jak żle wyliczą te kwoty.

    OdpowiedzUsuń