7 lutego 2014

ZUS jednak wypłaci zawieszone emerytury, i to z wyrównaniem

Pieniądze będzie można odzyskać już niebawem wraz z odsetkami. Te jednak, niezależnie od tego, kiedy zostanie złożony wniosek, będą wypłacone tylko do dnia wejścia w życie nowych przepisów
Ustawa o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r., została podpisana przez prezydenta RP. Zacznie ona obowiązywać po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Ustaw. W dniu, w którym zamykaliśmy numer, to jeszcze nie nastąpiło. Nowa regulacja umożliwi wypłatę emerytur, które zostały zawieszone przez ZUS.
Trybunał wytyczył drogę
Od 1 stycznia 2011 r. obowiązuje art. 103a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przewiduje on, że prawo do emerytury ulega zawieszeniu w razie kontynuowania stosunku pracy nawiązanego przed nabyciem prawa do tego świadczenia. Przepis ten miał zastosowanie również do osób, które nabyły prawo do emerytury przed 1 stycznia 2011 r. Jeśli do 30 września 2011 r. nie rozwiązały one stosunku pracy, ZUS zawiesił im prawo do świadczenia od 1 października 2011r. I właśnie w odniesieniu do tej grupy osób Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 13 listopada 2012 r. orzekł, że przepisy zakazujące łączenia pracy z pobieraniem emerytury są niezgodne z zasadą ochrony zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa przewidzianą w Konstytucji RP.
Osoby, które objął wyrok trybunału, mogły żądać wznowienia postępowania przez ZUS. Organ ten realizując wniosek świadczeniobiorcy podejmował wypłatę zawieszonego świadczenia. W każdym jednak przypadku emerytura mogła być wypłacona najwcześniej od dnia ogłoszenia wyroku trybunału z 13 listopada 2012 r., tj. od 22 listopada 2012 r. ZUS odmawiał natomiast wyrównania świadczenia za okres, w którym było ono zawieszone przypadający od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r.
Ustalenie kwoty
ZUS wypłaci zawieszoną emeryturę w takiej wysokości, w jakiej przysługiwałaby świadczeniobiorcy w okresie jej zawieszenia. W celu ustalenia kwoty do wypłaty zsumuje więc wysokość świadczeń z poszczególnych miesięcy, uwzględniając jednocześnie przeprowadzone w międzyczasie waloryzacje. Nowelizacja zakłada także wypłatę przez ZUS odsetek ustawowych określonych przepisami prawa cywilnego z tytułu nieotrzymania przez emeryta świadczeń w poszczególnych miesiącach, w których podlegały zawieszeniu. Odsetki te zostaną ustalone na ogólnych zasadach przewidzianych w rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej z 1 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad wypłacania odsetek za opóźnienie w ustaleniu lub wypłacie świadczeń z ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 12, poz. 104).
Świadczeniobiorcy nie będą jednak mogli liczyć na wypłatę odsetek za cały okres przypadający do dnia wypłaty zawieszonych emerytur. Na podstawie omawianej nowelizacji ZUS wypłaci je wyłącznie za okres do dnia wejścia w życie nowych przepisów. [przykład]
Dla tych, którzy poszli do sądu
Wielu emerytów, którym ZUS odmówił wypłaty wyrównania świadczenia za okres przypadający od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r., złożyło odwołania od niekorzystnych dla siebie decyzji. Praktyka sądów była w tym zakresie dość zróżnicowana, zarówno jeśli chodzi o przyznanie zawieszonych emerytur, jak i ustalenie odsetek za zwłokę w wypłacie tych świadczeń. Niemniej jednak w wielu przypadkach sądy ustalały obowiązek wypłaty zaległych emerytur, czasami również z odsetkami ustawowymi. Ustawa z 13 grudnia 2013 r. nie obejmie swoimi regulacjami tych osób, którym na podstawie prawomocnego wyroku sądu została już ustalona wypłata zawieszonej emerytury. Od tej zasady przewidziany został jednak pewien wyjątek.
Osoby, którym sąd prawomocnym wyrokiem przyznał prawo do wypłaty zawieszonej emerytury, ale nie orzekł o odsetkach albo też oddalił roszczenie o odsetki, będą mogły zgłosić wniosek o ich wypłatę przez ZUS. Odsetki będą się im należały:
wdo dnia wypłaty zaległych świadczeń (jeśli wypłata zawieszonej emerytury nastąpiła przed wejściem w życie ustawy z 13 grudnia 2013 r.) lub
wdo dnia wejścia w życie ustawy (gdy wypłata zawieszonej emerytury nastąpiła po tym dniu).
Ustawa z 13 grudnia 2013 r. reguluje także sytuację emerytów, którzy przed wejściem jej w życie odwołali się od niekorzystnej decyzji ZUS odmawiającej wypłaty zawieszonej emerytury, ale postępowanie przed sądem nie zostało jeszcze zakończone prawomocnym wyrokiem. W takim przypadku do czasu zakończenia postępowania sądowego nie będą oni mogli skorzystać z przepisów tej ustawy. Jeśli zgłoszą wcześniej wniosek o wypłatę zaległych emerytur, ZUS wyda postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sądu kończącego postępowanie w sprawie.
Tylko na żądanie
Emeryt zamierzający skorzystać z regulacji wprowadzonych ustawą z 13 grudnia 2013 r. będzie musiał zgłosić wniosek o wypłatę zawieszonych emerytur do właściwej placówki ZUS, która wypłaca świadczenie. We wniosku tym powinien wskazać żądanie wypłaty świadczenia zawieszonego w związku z kontynuowaniem stosunku pracy oraz okres, za który wypłata ma być zrealizowana. Ponadto świadczeniobiorca musi podać własne dane osobowe, numer pobieranej emerytury oraz nazwę placówki ZUS wypłacającej świadczenie, a także pamiętać o złożeniu podpisu.
Emeryt może wniosek o wypłatę zawieszonej emerytury złożyć w każdym czasie. Jeżeli jednak dopiero za jakiś czas zamierza skorzystać z takiej możliwości, powinien pamiętać o tym, że odsetki od wypłaconych kwot będą liczone tylko do dnia wejścia w życie nowelizacji.
Gdy emeryt zgłosi wniosek o wypłatę zawieszonych emerytur, ZUS podejmie postępowanie w tej sprawie. Na wydanie stosownej decyzji będzie miał 60 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jej wydania. Jeśli sprawa nie będzie wymagała przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, taką okolicznością może być wpływ wniosku emeryta o wypłatę zawieszonej emerytury. W przeciwnym razie data, od której należy liczyć 60-dniowy termin na wydanie decyzji, może być inna i wynikać np. z dostarczenia przez świadczeniobiorcę dodatkowego dokumentu.
Niektórzy muszą się najpierw rozliczyć
Emeryci, którzy w okresie zawieszenia wypłaty swojego świadczenia w związku z kontynuowaniem stosunku pracy nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego, do wniosku o wypłatę zawieszonych emerytur będą musieli dołączyć zaświadczenie pracodawcy potwierdzające przychód w danym roku kalendarzowym oraz w poszczególnych jego miesiącach. Należy bowiem podkreślić, że takie osoby mają ograniczone możliwości zarobkowania. W przypadku gdy ich przychód z działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczeń społecznych lub z tytułu służby przekracza jeden z obowiązujących progów zarobkowych (70 proc. lub 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia), przysługująca im emerytura podlega odpowiednio zmniejszeniu lub zawieszeniu.
W związku z tym przed wypłatą zawieszonej emerytury dla osób, które w okresie jej zawieszenia (lub w części tego okresu) miały ograniczone możliwości dorabiania, ZUS najpierw dokona rozliczenia przychodu uzyskanego w tym okresie przez świadczeniobiorcę. Na pełną wypłatę świadczenia emeryt będzie mógł liczyć wyłącznie wtedy, gdy po dokonaniu tego rozliczenia okaże się, że nie został przekroczony nawet niższy próg zarobkowy i tym samym emerytura przysługiwała za okres zawieszenia w pełnej wysokości. Jeśli w wyniku rozliczenia zostanie stwierdzone, że świadczenie przysługiwało wówczas w zmniejszonej wysokości, ZUS wypłaci zawieszoną emeryturę, ale w odpowiednio niższej kwocie. Na żadną wypłatę nie będą mogli liczyć ci emeryci, których przychód w okresie zawieszenia emerytury z powodu kontynuowania stosunku pracy był tak wysoki (przekroczył 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia), że i tak skutkowałby wstrzymaniem wypłaty świadczenia.
Omawiana regulacja zawiera pewne szczególne rozwiązanie dla emerytów, którzy w okresie od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. mieli zawieszoną wcześniejszą emeryturę, a po 31 grudnia 2012 r. nabyli prawo do emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego. Obliczając to drugie świadczenie, ZUS musiał zastosować obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. regulację przewidującą pomniejszanie podstawy obliczenia emerytury przyznanej z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego o kwoty pobranych wcześniejszych emerytur przysługujących z FUS.
Zasada przewidująca pomniejszanie podstawy obliczenia emerytury powszechnej o kwoty pobranych wcześniejszych emerytur znajdzie zastosowanie także w przypadku, gdy zawieszona wcześniejsza emerytura zostanie wypłacona na podstawie omawianej ustawy. ZUS pomniejszy w takiej sytuacji podstawę obliczenia emerytury powszechnej o kwotę wypłaty zawieszonej emerytury w wysokości przed odliczeniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składki na ubezpieczenie zdrowotne
Ważne
Wniosek o wypłatę zawieszonej emerytury będzie można złożyć w każdym czasie
Kiedy i dla kogo rekompensata 

Jeśli emeryt nie otrzymał wypłaty zawieszonej emerytury w wyniku odwołania od decyzji ZUS
Jeśli zawieszona emerytura została wypłacona na mocy wyroku sądu, ale sąd nie orzekł o odsetkach albo roszczenie o odsetki zostało oddalone
Jeśli sąd orzekł o odsetkach z tytułu zawieszonej emerytury
Odsetki będą przysługiwały za okres do dnia wejścia w życie ustawy
Odsetki będą przysługiwały:
- do dnia wypłaty zaległych świadczeń (jeśli wypłata zawieszonej emerytury nastąpiła przed dniem wejścia w życie ustawy) lub
- do dnia wejścia w życie ustawy (gdy wypłata zawieszonej emerytury nastąpiła po tym dniu)
Odsetki przewidziane w ustawie z 13 grudnia 2013 r. nie będą przysługiwały

Warunki
Nowelizacja umożliwi wypłatę emerytury zawieszonej od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. osobom, które spełniły łącznie dwa warunki:
● nabyły prawo do emerytury przed 1 stycznia 2011 r. (tj. przed wejściem w życie art. 103a ustawy emerytalnej),
● ZUS zawiesił im prawo do tego świadczenia na podstawie art. 28 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw w związku z kontynuowaniem po 30 września 2011 r. dotychczasowego stosunku pracy.
PRZYKŁAD
Sposób obliczenia
Andrzej D. nabył prawo do emerytury od 1 listopada 2010 r. nie rozwiązując dotychczasowego stosunku pracy. Po waloryzacji w marcu 2011 r. świadczenie to wyniosło 1909 zł, a w wyniku waloryzacji z marca 2012 r. – 1980 zł. W związku z wejściem w życie art. 103a ustawy emerytalnej emerytura została zawieszona od 1 października 2011 r. Podjęcie wypłaty świadczenia nastąpiło dopiero od 22 listopada 2012 r. w wyniku zgłoszenia przez emeryta skargi o wznowienie postępowania na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 listopada 2012 r. Uprawniony nie otrzymał natomiast wyrównania emerytury za okres, w którym była ona zawieszona. Na podstawie ustawy z 13 grudnia 2013 r. ZUS wypłaci Panu Andrzejowi zawieszoną emeryturę w wysokości:
● 1909 zł (plus odsetki) za miesiące październik 2011 r. – luty 2012 r.,
● 1980 zł (plus odsetki) za miesiące marzec – październik 2012 r.,
● 1386 zł (plus odsetki) za listopad 2012 r.
Marek Opolski
ekspert z zakresu emerytur i rent
Podstawa prawna
Art. 1-9 ustawy z 13 grudnia 2013r. o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r.
Art. 103, 103a i 104 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1440 z późn. zm.).
Art. 28 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 257, poz. 1726).

182 komentarze:

 1. Jakoś udało mi się ominąć "kłódkę" na najnowszym artykule z Gazety Prawnej więc podaję link:

  http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=473167

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję bardzo!
   Zamieściłam :)

   Usuń
 2. Nie rozumię treści zawartej w kolumnie 3 artykułu z gazety tj, jeżeli sąd orzekł o odsetkach to odsetki nie przysługują, Wg mnie mnie niezależnie co orzekł sąd, odsetki przysługują. Proszę o wyjaśnienie.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeżeli sąd orzekł również o odsetkach i na mocy wyroku sądu odsetki zostały wypłacone razem z zaległymi emeryturami, to już drugi raz odsetek nie otrzyma.

   Usuń
  2. W moim przypadku Sąd orzekł o odsetkach lecz z wynikiem negatywnym i stąd zapis w rubryce 3 był nie zrozumiały.

   Usuń
 3. co oznacza treść w 2 wierszu"Te jednak, niezależnie od tego,kiedy zostanie złożony wniosek, będą wypłacone tylko do dnia wejścia w życie nowych przepisów "o jakich nowych przepisach mowa, czy trzeba się b. śpieszyć ze złożeniem wniosku do ZUS, bo jeśli ktoś musi wycofać sprawę w sądzie apelacyjnym to wydłuża czas złożenia wniosku do ZUS

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. chodzi o odsetki

   Usuń
  2. odsetki będą wypłacane tylko do dnia wejścia ustawy w życie, niezależnie od tego ,kiedy się złoży wniosek do ZUS

   Usuń
  3. Wniosek do ZUS można złożyć już w dniu 19 lutego 2014r. a ZUS wówczas zawiesi postępowanie aż do chwili zakończenia postępowania sądowego - do chwili przedstawienia prawomocnego wyroku sądowego.

   Usuń
  4. Dlaczego od 19 lutego , skąd ta data ?

   Usuń
  5. 19 lutego 2014 r. - data wejścia w życie nowej ustawy

   Usuń
 4. odsetki będą wypłacane tylko do dnia wejścia ustawy w życie

  OdpowiedzUsuń
 5. Art. jest czytelny i zrozumiały.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie ma w nim żadnych rewelacji, to wszystko wiadomo już od dawna. Niby podaje przykład, ale bez sposobu obliczenia, tylko końcowe kwoty. Mógł się lepiej postarać. Na blogu była lepsza informacja w tym zakresie.

   Usuń
  2. Może to niektorych zaskoczy, ale wiele osób nie korzystało z bloga, a nawet nie wiedziało o jego istnieniu. To dla tych "zawieszonych" jest ten tekst red. Marka Opolskiego. Dziennikarze są zobowiązani do komentowania nowości więc ten pan wykonuje swoją pracę.

   Usuń
 6. Jeżeli to ZUS składał apelacje od pozytywnego dla mnie wyroku w Sądzie Okręgowym ( Rejonowym? ), to czy ja mam składać wniosek o wycofanie sprawy z Sądu Apelacyjnego, czy czekać aż to zrobi ZUS?, Jagna 2.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Składasz wniosek do ZUS o wypłatę zaległej emerytury po 19 lutym 2014r. Następny ruch powinien zrobić ZUS., wycofać apelację w SA bo to on ją składał . Pozdrawiam Wiga

   Usuń
  2. Niektórzy wciąż nie potrafią zrozumieć tego, że apelację wycofuje ten co ją składał!

   Usuń
  3. Pani Wigo
   cyt."Następny ruch powinien zrobić ZUS., wycofać apelację w SA bo to on ją składał " - po mojej wczorajszej rozmowie z ZUS - dla mnie przestało to być oczywiste, przynajmniej co do czasu trwania tego " ruchu ZUS" . ZUS nie musi wycofywać apelacji bo cyt."nie ma takiego zapisu w ustawie" natomiast jak mantrę mój rozmówca powtarzał że "musi być zakończony proces sądowy i nie ma w ustawie ustaleń terminowych spraw sądowych /bo nie może być- p.m./
   Na moje pytanie : a jeśli się zwrócę do ZUS-u o wycofanie apelacji ? usłyszałam że mogę to zrobić i czekać na decyzję ZUS od której się mogę odwołać do sądu, jeśli zostanie rozpatrzona negatywnie /sic!/ Natomiast co do wykonania w ogóle naszej ustawy przez ZUS cyt. odp. "nie mamy żadnych wytycznych z centrali i nie mogę pani na to odpowiedzieć"
   Z całej ponad 40 min. rozmowy wynikało, że ZUS po wejściu w życie ustawy ma dwie opcje :
   1/ - wycofać apelację
   2/ - czekać na termin rozprawy apelacyjnej
   A póki co - ZUS nie zrobi nic bez "wytycznych centrali", które oczywiście mogą nadejść wcześniej czy później oczywiście po 19 lutego.
   Serdecznie Panią pozdrawiam i proszę przyjąć moją wdzięczność. Sara

   Usuń
  4. Tak zgadzam się, bo ja też dzwoniłam do ZUS i podobną odpowiedź dostałam. Ale wcześniej Oddziały ZUS dostały polecenie z Centrali aby nie wnosić apelacji do spraw wygranych w SO przez świadczeniobiorców. Więc znów jest grupa osób, którym Centrala ZUS nakazała bezwzględnie wnosić apelacje. Niespójność poleceń. Jola

   Usuń
  5. Pani Jolu
   też tak to zrozumiałam, że będą sprawy z których ZUS będzie wycofywał apelację i takie na których rozstrzygnięcie S.A. - ZUS będzie czekał na termin apelacyjnej i w tym przypadku czas oczekiwania na zakończenie procesu może się wydłużyć.
   Moim zdaniem jest to wynik zapisu ustawy o odsetkach należnych do dnia wejścia w życie ustawy, a nie do dnia zapłaty.
   Pozostało teraz czekać na wytyczne centrali. Coraz częściej myślę że to "Dziwna Kraja" jest ten nasz kraj .
   Pozdrawiam Panią serdecznie. Sara

   Usuń
  6. Zgodnie z ustawą apelacja ZUS nic nie da tylko nie wycofując niej mimo przegrania w SO grają na zwłokę w opóźnianiu wypłat.przecież odsetek nie będą płacić.Prezes ZUS winien natychmiast wydać polecenia do ZUS zobowiązując do wycofania apelacji z przegranych spraw w SO.Może któryś z kandydatów do Europarlamentu zainterweniuje w tej sprawie np. Kłopotek zrehabilituje się za swoje negatywne wystąpienie w TK.Ustawa opublikowana wiadomo o co chodzi a centrale ZUSu wciąż czekają na wytyczne.Czyżby Prezes ZUSu był na urlopie?Uważam, że nowy Prezes NIKu powinien się zainteresować tematem realizacji wyroku TK w sprawie zawieszonych emerytur.To co się działo od momentu ogłoszenia wyroku TK wysyłanie emerytów do sądów , przeciąganie sprawy to tragedia.Zawieszając emerytury nikt się nie pytał o zdanie tylko wysłano powiadomienie o wstrzymaniu natomiast o zwrot niesłusznie zawieszonych emerytur trzeba prosić i czekać aż łaskawie ZUS wycofa albo nie apelację.Mam pytanie jakie konsekwencje poniosła osoba/FEDAK/ która doprowadziła do wprowadzenia takiego bubla prawnego.Przecież podobno urzędnicy mieli ponosić konsekwencje za popełnione błędy.

   Usuń
  7. Pani Saro, tak to powinno wyglądać w normalnej procedurze . . Jeżeli ustawa mówi o zakończeniu spraw sądowych przez emerytów, to powinno to działać również w drugą stronę tym bardziej, że i tak zaległą emeryturę ZUS musi wypłacić. Okaże się w praktyce jak to będzie wyglądało. Mam takie same odczucia jak Pani a nawet pewność, ZUS nic bez wytycznych z góry nie zrobi.Miejmy tylko nadzieje, że nie będą przeciągać spraw . Dziękuję bardzo za ciepłe słowa i pozdrawiam serdeczne.Wiga

   Usuń
  8. Do pani Sary ; Pisałam wtedy , kiedy wysyłalismy petycje , a ustawa powstawała , że odsetki do dnia wejścia ww życie ustawy będą oznaczały jedno : zwlekanie ZUS , jak długo się tylko da , z załatwieniem sprawy " zawieszonego " - bo ZUS nic nie traci , odsetki mu nie rosną . Wygląda na to , że moje przewidywania się sprawdzają - niestety.

   Usuń
 7. jeśli zarobiłam więcej w okresie zatrudnienia to czy ZUS ma prawo sam zawiesić mi emeryturę czy mogę zapłacić nadwyżkę w FUS Kaliszanka

  OdpowiedzUsuń
 8. Zapomniałam dodać że chodzi o zarobki w okresie zawieszenia Kaliszanka

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Kaliszanko!
   Jeżeli dostarczy Pani zaświadczenie o zarobkach za 2011, 2012 i będą wyższe niż 130% to Zus sam zawiesi i nie wypłaci ani emerytury zaległej ani odsetek. Można udać „głupiego” (przepraszam za wyrażenie) złożyć wniosek o wypłatę emerytury wraz z odsetkami i złożyć oświadczenie o osiąganych dochodach (druk Rw – 73) bez zaświadczenia z zakładu o dochodach za 2011 i 2012. Czekać na ruch Zusu może wypłacą a potem będzie Pani rozliczać się rocznie z dobrowolną wpłatą na Fus. Ale to wszystko przeciągnie się w czasie.
   Pozdrawiam Marysia z Krakowa

   Usuń
  2. Może Pani jeszcze sprawdzić dopuszczalną roczną kwotę przychodu może w całym roku Pani nie przekroczy tej kwoty.
   Pozdrawiam Marysia z Krakowa

   Usuń
  3. Marysiu
   nawet jak się uda "głupiego" to na samo oświadczenie ani na druk Rw-73 tych zawieszonych zaległych na pewno nie wypłacą!

   Rozliczenie i wypłata zaległych dotyczy okresu wstecznego i wiadomo jaka jest wysokość przychodu emeryta uzyskanego w latach poprzednich (2011/2012) zatem przepłacanie na 100% nie wchodzi w grę i dlatego są na to stosowne zapisy w nowej ustawie

   co innego w ciągu roku - być może o to pytała Kaliszanka - jeżeli rok się nie skończył a emeryt zarabia więcej niż 130 %, to jeżeli sam nie zgłosi wniosku o zawieszenie lub zmniejszenie emerytury, to ZUS sam tego nie zrobi (mimo że na koncie składkowym emeryta "widzi" jakie są jego przychody z tytułu pracy) - rozliczy za to odpowiednio emeryta po roku kalendarzowym, bo płatnik/emeryt zobowiązany jest do końca lutego dostarczyć zaświadczenie o przychodach

   Podpis

   Usuń
  4. Ja w 2012 otrzymałam do wypełnienia oświadczenie o kwotach uzyskanych przychodu za okres X-XII 2011
   Koleżanka otrzymała takie samo oświadczenie o kwotach uzyskanych przychodu za okres X-XII 2011 i I-XII 2012
   Pozdrawiam Marysia z Krakowa

   Usuń
  5. Oczywiście oświadczenia były wysłane z Zusu
   Pozdrawiam Marysia z Krakowa

   Usuń
  6. należy pamiętać, że oświadczenie Rw-73 nie dotyczy tego, co było, lecz jaki jest aktualny stan ("oświadczam, że osiągam przychód z tytułu..") i jaki jest zamiar co do wysokości uzyskiwanego dalej przychodu ("oświadczam, że moim zamiarem jest ...")

   mimo, iż wysyłane lub pobierane jest w zus, to nie zastępuje ono zaświadczeń za okresy wstecz

   Podpis

   Usuń
  7. zaś oświadczenie na dowolnej kartce papieru służy raczej do złożenia informacji/oświadczenia o braku przychodu w roku poprzednim albo do oświadczenia, jaka była deklarowana w zus podstawa wymiaru składek z tytułu np. działalności gospodarczej prowadzonej w roku ubiegłym

   Podpis

   Usuń
  8. Nie otrzymałam oświadczenia na druku Rw -73
   Pozdrawiam Marysia z Krakowa

   Usuń
  9. do 16:52
   Sprawdziłam , masz rację faktycznie Rw-73 dotyczy aktualnego stanu , Przepraszam za wprowadzenie w błąd z tym drukiem Rw -73
   Pozdrawiam Marysia z Krakowa

   Usuń
  10. Kaliszanko, jeżeli w 2011 pozostawałaś w stosunku pracy (nie poszłaś na emeryturę od 1.X) to musiałaś rozliczyć się z ZUS za 9 miesięcy. Jeżeli przekroczyłas 130% to musiałaś wpłacić jakąś kwwotę na FUS i ZUS, po wpłaceniu tej kwoty, przysłał Ci informację, że swiadczenie było wypłacane w prawidłowej wysokości. I teraz pozostały do rozliczenia trzy miesiące 2011.
   Pozdrawiam.
   Ewa

   Usuń
 9. . Od stycznia 2013 przeszłam na emeryturę rozwiązałam umowę o pracę . Otrzymuję emeryturę bez waloryzacji za 2012 rok.Czy po wypłaceniu zawieszonych świadczeń waloryzacja będzie doliczona do pobieranych emerytur po zawieszeniu.Czy ktoś z blogu jest zorientowany proszę o odpowiedz.Uważam ,ze waloryzacja należy się nie tylko za czas zawieszenia ale i nadal na bieżąco. Pozdrawiam Elżbieta.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pani Elżbieto

   może powodem wrażenia o braku waloryzacji jest przeoczenie faktu, iż zus podjął np. wypłatę emerytury od nowej kwoty bazowej biorąc do podstawy inny okres Pani zarobkow? - proszę o sprawdzenie tego w swojej decyzji

   Podpis

   Usuń
  2. 13:17
   A czemu się nie upomniałaś o waloryzację zaraz, jak tylko się zorientowałaś, że nie uwzględniona? Miałabyś poprawione niemal od ręki.

   Usuń
  3. 13:17
   Jeśli to prawda, co piszesz, to dostaniesz wyrównanie.

   Usuń
  4. Nie mogła dostać waloryzacji bo w marcu 2012 nie otrzymywała emerytury, teraz po wypłacie zawieszontych powinni na nowo wyliczyć obecną emeryturę i wypłacić wyrównanie

   Usuń
  5. Ale oczywiście musisz pamiętać i napisaćwniosek w sprawie

   Usuń
  6. 1. waloryzacja przysługiwała z urzędu przy wznowieniu, jeśli emeryturę wznawiano od kwoty bazowej sprzed waloryzacji, albo

   2. waloryzacja nie przysługiwała, jeżeli emeryturę wcześniejszą przy wznowieniu przeliczono od nowej kwoty bazowej, albo

   3. waloryzacja na starych zasadach nie przysługiwała, jeśli p. Elżbieta zamieniła (np. przy okazji wznowienia) emeryturę wcześniejszą na "nową" (nie uzależnioną od kwot bazowych), do której waloryzuje się składki i kapitał rocznie i kwartalnie

   Pani Elżbieto, czy wszystkie nasze podpowiedzi pomogły Pani w jakiś sposób w zrozumieniu tej sprawy, czy może powinniśmy jeszcze coś Pani dopisać?

   Podpis

   Usuń
  7. Uwaga! Sprostowanie do mojego punktu 3

   3. waloryzacja od marca 2012 przysługiwała nawet przy zamianie emerytur jeśli ją przyznawano np. w styczniu (nie miała może tylko przeliczenia kwot bazowych, jeśli jest ur. po 1948 r. i naliczono tzw. "powszechną" w myśl nowych zasad)

   Przepraszam, Podpis

   Usuń
  8. do powyższego - jeśli "nową" emeryturę przyznawano w styczniu lub lutym ale 2012 r.!

   zaś z pytania Pani Elżbiety wynika, że odeszła w styczniu 2013 więc jeśli miała liczoną już wtedy np. nową emeryturę i to było po dniu 28.02.2012 r. to rzeczywiście waloryzowano składki i kapitał a nie można by było już tej emerytury poddać waloryzacji za 2012

   zbyt mało informacji od Pani Elżbiety w kwestii emerytury (wcześniejsza czy nowa i kiedy przyznana) spowodowało, że można podpowiedziami namieszać :( - może się Pani Elżbieta odezwie

   jeżeli pytanie dotyczyło emerytury wcześniejszej, to mają zastosowane jedynie podpowiedzi z punktu 1 i 2

   Podpis

   Usuń
 10. Po osiągnięciu wieku 60 lat można pobierać emeryturę i zarabiać bez ograniczeń, chyba, że pani kaliszanka w 2011 i 2012 tego wieku nie osiągnęła.
  Barbara

  OdpowiedzUsuń
 11. Kochani "odwieszeni" jeżeli ktoś nie był na blogu od początku, proszę dokładnie czytać wpisy poprzednie.Tam jest wszystko wyjaśnione.

  OdpowiedzUsuń
 12. Dziękuję za odpowiedź moja sytuacja jest następująca ;w 2011 za te 3 miesiące nie przekroczyłam dochodu natomiast w 2012 ponieważ miałąm możliwość dodatkowej pracy to do lipca moje dochody przekraczały 130% bo w lipcu ukończyłam 60 lat to nie mam już podanych zarobków..Mam pytanie czy wykazane zarobki do lipca po zsumowaniu nie mogą przekraczać rocznych? Kaliszanka

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Kaliszanko

   masz 3 warianty rozliczenia 2012 roku:

   1) rozliczenie miesięczne, tj. zarobki oddzielne za każdy miesiąc do miesiąca ile można było zarobić w tych miesiącach oddzielnie od stycznia do czerwca (lipca już się nie liczy)

   2. okresem łącznym od stycznia do czerwca w stosunku do kwoty jaką łącznie można było zarobić od stycznia do czerwca

   3) okresem łącznym od stycznia do grudnia w stosunku do łącznej kwoty rocznej, jaką można było zarobić, o ile do zarobków od stycznia do czerwca dodasz także zarobki od lipca do grudnia mimo iż już osiągnęłaś 60 lat i ograniczeń mieć nie musiałaś - jeżeli ten wariant okaże się dla Ciebie najkorzystniejszy

   Podpis

   Usuń
 13. Tyle lat przeżyłam i w głowie mi się nie mieści, jak to może być, że ustawa sobie i sądy sobie. W moim myśleniu to paranoja i nie ma tu żadnej logiki. Przepis i wyrok powinien być jednoznaczny i czytelny. I tak to się w naszym kraju wszystko rozmydla.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ustawa jeszcze nie weszła w życie, więc sądy orzekają na podstawie prawa, które ciągle obowiązuje.

   Usuń
  2. Po wejściu w życie ustawy nadal będą orzekały wg.prawa ,które obowiązywało w dacie odwołania.

   Usuń
 14. należy pamiętać, że oświadczenie Rw-73 nie dotyczy tego, co było, lecz jaki jest aktualny stan ("oświadczam, że osiągam przychód z tytułu..") i jaki jest zamiar co do wysokości uzyskiwanego dalej przychodu ("oświadczam, że moim zamiarem jest ...")

  mimo, iż wysyłane lub pobierane jest w zus, to nie zastępuje ono zaświadczeń za okresy wstecz

  Podpis

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. 16:51
   Nigdy ZUS nie żądał do rozliczenia rocznych dochodów jakiegoś
   Rw-73. Pierwszy raz o tym słyszę, co to takiego, kto, i kiedy ma to składać?

   Usuń
  2. Odpowiedź skopiowano już we właściwe miejsce (wyżej) i dotyczyła ona wypowiedzi Marysi z Krakowa, która o tym druku wspomniała odpowiadając Kaliszance

   Podpis

   Podpis

   Usuń
  3. Dziękuję

   Dziękuję

   Usuń
  4. Do 16:55
   Nie mów,że nigdy ZUS takich dokumentów nie żądał.
   Druk Rw 73 każdy wcześniejszy / kobiety przed 60 rokiem życia/ .musiał złożyć w którym to dokumencie stwierdzał jakie będą jego przychody. / 70 - 130%/
   Natomiast zarobki należało przedstawić za każdy miesiąc celem rozliczenia swoich dochodów z ZUS w zależności od wyniku ZUS oddawał to co zabierał lub kazał zwracać jeżeli wypłacił za dużo.
   Dopiero po ukończeniu wieku emerytalnego nie ma takiego obowiązku z uwagi na to,że emeryt może dorobić nieograniczona kwotę.

   Usuń
  5. 17:14
   Naprawdę nie żądał. Może to dotyczy działalności gospodarczej, ja jestem zatrudniona na etacie.

   Usuń
  6. oświadczenie co do zamiaru osiągania przychodu po przyznaniu emerytury (zawarte w treści druku Rw-73) stanowi od jakiegoś czasu część wniosku składanego po raz pierwszy o emeryturę - jest jednym z jej punktów - zatem emeryt, który takie oświadczenie co do zamiaru uzyskiwania przychodu złożył składając wniosek o emeryturę, a nie dokonywał żadnych zmian w tej kwestii, nie musiał składać oddzielnych oświadczeń typu Rw-73

   natomiast przy zmianach planowanej wysokości uzyskiwania przychodu, a tym samym wnoszenia o zmniejszenie lub zawieszenie emerytury od danego momentu, albo jeżeli we wniosku emeryt określił, że nie zamierza osiągać przychodu a po przyznaniu wcześniejszej emerytury rozpoczął osiągać przychód z tytułów wymienionych w druku Rw-73 - także np. umowy o pracę - składa właśnie taki, o jakim tu mowa, druk, ponieważ jest on najwygodniejszą i najczytelniejszą formą wyrażenia swojego wniosku w kwestii wypłaty emerytury od momentu zmiany

   Podpis

   Usuń
  7. Anonimowy8 lutego 2014 17:09
   do 16:52
   Sprawdziłam , masz rację faktycznie Rw-73 dotyczy aktualnego stanu , Przepraszam za wprowadzenie w błąd z tym drukiem Rw -73
   Pozdrawiam Marysia z Krakowa

   Usuń
 15. Jeśli jeszcze nie jest wyznaczony termin rozprawy o odsetki, lepiej poczekać na wyrok, czy wycofać sprawę z sądu ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wycofać sprawę z sądu

   Usuń
  2. Poczekaj do 19 lutego aż ustawa się uprawomocni.

   Usuń
 16. Chyba autor artykułu nie do końca wyjaśnił problem z przekroczeniem progu 130%.A co z dobrowolną wpłatą na FUS?Do tej pory obowiązywał przepis,że jeśli przekroczyło się próg 130%,wystarczyło wpłacić kwotę,o jaką się przekroczyło próg pomniejszoną o podatek.ZUS wylicza tę kwotę i proponuje ten sposób rozliczenia.Jeśli jednak kwota przekroczenia jest wyższa niż świadczenie emerytalne za dany rok,wówczas emeryturę należy zwrócić .Wiem,że wiele osób miało tak rozliczaną emeryturę.Proszę poczytać w Internecie(dobrowolna wpłata na FUS),gdzie takich porad udzielają pracownicy ZUS.Czyżby ustawodawcy znów z nas zadrwili?Pozdrawiam.Bożena

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Bożena 19:02
   rozliczanie dochodów nie jest przedmiotem ustawy, tylko wypłata zawieszonych emerytur. Wszystko inne odbywa się na dotychczasowych zasadach, rozliczanie też. Nie szukaj problemów tam, gdzie ich nie ma.

   Usuń
  2. Bożena ma rację i nie szuka problemów. jest taka możliwość o której pisze
   emerytka

   Usuń
  3. Mnie też tak ZUS rozliczał jak pisze pani Bożena
   Jan

   Usuń
  4. Ustawa nic nie zmienia jeśli chodzi o wpłatę na FUS, chyba, że czegoś nie rozumiem.

   Usuń
  5. Autor artykułu nie końca zgłębił temat rozliczeń dochodów rocznych, rzucił jakieś ogólniki. Trzeba czytać przepisy, a nie dowolne interpretacje pismaków.

   Usuń
  6. Chodzi o wyżej umieszczony artykuł,w którym jest napisane , że jeśli emeryt przekroczył próg 130% w 2011 lub w 2012 wówczas nie otrzyma zwrotu emerytury za ten okres.Pani z Kalisza prosiła o radę,gdyż prawdopodobnie zarobiła więcej w w/w okresie.Bożena

   Usuń
 17. Krystyno z Biłgoraja! czy wybierasz się na zlot ? Szukam towarzyszy podróży. T.R.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Przykro mi, ale z powodów zdrowotnych nie wybieram się na Zlot Krystyna

   Usuń
 18. Dnia 31 stycznia 2014 r. złożyłam bezpośrednio do SA w Białymstoku wniosek o wycofanie apelacji. Dzisiaj już dostałam postanowienie sądu II instancji o zawieszenie postępowania w sprawie. W postanowieniu sąd stwierdza, że wyrok TK mnie nie dotyczy w związku z tym, że jestem "sprzed". Ale droga do ZUS jest już wolna. Julia Białystok.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To ja, która dokonała wpisu o godz. 15:22 a moja wpisana myśl nasunęła mi się po przeczytaniu wpisu p. Julii z Białegostoku. Jakie było moje zdziwienie , jak po opublikowaniu moich przemyśleń, wypowiedzi P. Julii już nie było. Teraz czytam tą samą treść P. Julii ale jest ona godz. 19:51. Czyżbym miała "zwidy".

   Usuń
  2. Czy "ZAWIESZENIE postępowania w sprawie" z sądu apelacyjnego to już jest wolna droga do ZUS?

   Usuń
  3. Jeśli sprawa jest zawieszona to nie znaczy, że zakończona.

   Usuń
  4. Wycofałaś apelację gdy obowiązywaly jeszcze stare przepisy więc ...

   Usuń
  5. Powinno być " umorzenie postępowania apelacyjnego"

   Usuń
  6. Wydaje mi się , że zawieszenie postępowania przez sąd nie kończy tego postępowania i nie otwiera drogi do skorzystania z ustawy. Wygląda na to , że sprawa pani Julii się wydłuży . Nie rozumiem , dlaczego sąd nie umorzył postępowania ( co powinno nastapic po złożeniu wniosku o wycofanie powództwa 0 , tylko zawiesił postepowanie ?

   Usuń
  7. Przepraszam, pomyliłam się nie zawieszenie postępowania a umorzenie. Julia Białystok

   Usuń
 19. Również czekam na rozprawę o odsetki i nie mam jeszcze wyznaczonego terminu i nie rozumiem dlaczego lepiej wycofać sprawę z sądu ,myślę że wyrok będzie korzystny- wypłacić odsetki.I nie będzie trzeba składać wniosku do ZUS

  OdpowiedzUsuń
 20. Zgodnie z ustawą apelacja ZUS nic nie da tylko nie wycofując niej mimo przegrania w SO grają na zwłokę w opóźnianiu wypłat.przecież odsetek nie będą płacić.Prezes ZUS winien natychmiast wydać polecenia do ZUS zobowiązując do wycofania apelacji z przegranych spraw w SO.Może któryś z kandydatów do Europarlamentu zainterweniuje w tej sprawie np. Kłopotek zrehabilituje się za swoje negatywne wystąpienie w TK.Ustawa opublikowana wiadomo o co chodzi a centrale ZUSu wciąż czekają na wytyczne.Czyżby Prezes ZUSu był na urlopie?Uważam, że nowy Prezes NIKu powinien się zainteresować tematem realizacji wyroku TK w sprawie zawieszonych emerytur.To co się działo od momentu ogłoszenia wyroku TK wysyłanie emerytów do sądów , przeciąganie sprawy to tragedia.Zawieszając emerytury nikt się nie pytał o zdanie tylko wysłano powiadomienie o wstrzymaniu natomiast o zwrot niesłusznie zawieszonych emerytur trzeba prosić i czekać aż łaskawie ZUS wycofa albo nie apelację.Mam pytanie jakie konsekwencje poniosła osoba/FEDAK/ która doprowadziła do wprowadzenia takiego bubla prawnego.Przecież podobno urzędnicy mieli ponosić konsekwencje za popełnione błędy.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. jakie tam konsekwencje - w konsekwencji jak na blogu przeczytałam to Fedak jest obecnie doradcą w centrali ZUS - ciśnienie skoczyło mi na zawał ... draczny kraj

   Usuń
  2. Skąd tyle u niektórych naiwności ? PO-psl takich ludzi wynagradza sowitymi odprawami i jeszcze wyższymi stanowiskami. Ludzie obudżcie się i skupcie na tym co trzeba teraz w danej sprawie zrobić, a nie narzekać.Bardzo wielu z was na tym blogu na nich głosowało, a teraz po czynach ich poznajecie, bo OBIECYWALI raj.

   Usuń
 21. Czy ktoś wie jaka będzie rewaloryzacja w marcu?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Będzie wiadomo 11 lutego o godz. 14.00.

   Usuń
  2. Dzięki za odpowiedż

   Usuń
 22. Dziś (sobota) fedak wystąpiła w programie " po 20-tej" jako celebrystka. Przytyła i chyba ma się dobrze, tym razem reprezentując Polskie Stronnictwo Demokratyczne. Jaga

  OdpowiedzUsuń
 23. Moge zabrac jedna osobe na ZLOT z Pulaw ew. okolic lub po drodze. Pozdr.

  OdpowiedzUsuń
 24. Mam wątpliwości czy stwierdzenie dotyczące apelacji ZUS jest prawdziwe: - "W takim przypadku do czasu zakończenia postępowania sądowego nie będą oni mogli skorzystać z przepisów tej ustawy. Jeśli zgłoszą wcześniej wniosek o wypłatę zaległych emerytur, ZUS wyda postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sądu kończącego postępowanie w sprawie"
  Przecież ZUS jest stroną w toczącej się sprawie i ma ustawowy obowiązek w terminie 60 dni na załatwienie wniosku emeryta. Trwająca sprawa znalazła się w SA na skutek złożenia przez ZUS apelacji i tylko ZUS może ją wycofać. Zresztą we własnym interesie. Zgoda, gdyby emeryt złożył wniosek do ZUS o wypłatę zawieszonej i nie wycofał apelacji, którą sam złożył to ZUS owszem może wydać postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu prawomocnego wyroku.
  Więc myślę , że jeżeli ZUS w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o wypłatę emerytury i żądania wycofania apelacji nie wypłaci emerytur można do ZUS wystąpić o wypłatę odsetek za każdy kolejny dzień zwłoki po terminie, a także odsetek od odsetek..
  13.03.2013 r. wygrałam w SO w Kielcach, ZUS złożył apelację do SA w Krakowie. Terminu jeszcze nie ma..
  Krystyna

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pani Krystyno

   Art. 4. ustawy Organ rentowy wydaje decyzję w sprawie ustalenia i wypłaty zawieszonej emerytury w terminie 60 dni OD DNIA WYJAŚNIENIA
   ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania tej decyzji.

   Usuń
  2. Termin "wyjaśnienie" jest bardzo szeroki.Czy np.po zakończeniu sprawy w SA załozonej przez ZUS ,na skutek znanych nowości wymyślonych dla polepszenia przesyłania korespondencji sadowych,ZUS nigdy nie otrzyma zwrotu dokumentów i będzie oczekiwał w nieskończoność,to też będzie oczekiwanie na "wyjaśnienie"?Albo nie dotrze do sądu żądanie wycofania?

   Usuń
  3. 'Szacowna " , " opiekująca się emerytami " instytucja już stosuje bardzo wygodny wybieg , odsyłający emeryta " na drzewo " , a mianowicie : pracownik instytucji oświadcza emerytowi , że " nie ma akt , i nie wiadomo , gdzie są . Jak akta ' przyjdą " , to dopiero będzie można sprawę załatwić.

   Usuń
  4. Uważam, że ZUS nie czekając na nasze wnioski o wypłatę powinien pilnie wycofać wszystkie apelacje z Sądów.
   Potrafił wszystkim emerytom z urzędu zawiesić emerytury od 1.10.2011 to niech teraz spręży się i doprowadzi sprawy do końca oraz wypłaci nasze pieniądze. Jak się nie mylę ZUS obowiązuje KPA. Sprawy w formie decyzji administracyjnych powinien załatwiać niezwłocznie. A jeżeli sam skomplikował sprawę to niech ją sobie wyjaśni w nieprzekraczającym 60 dniowym terminie. Jeżeli nie to od zaległości powinny być wypłacone odsetki nie liczone na dzień 19.02.2014 ale na dzień wypłaty.

   Spróbuję w poniedziałek zadzwonić do SA w Krakowie po informację o terminie mojej rozprawy.
   Krystyna

   Usuń
 25. Co to za śmieszny przykład w artykule obliczania odsetek.

  ● 1909 zł (plus odsetki) za miesiące październik 2011 r. – luty 2012 r.,

  ● 1980 zł (plus odsetki) za miesiące marzec – październik 2012 r.,

  ● 1386 zł (plus odsetki) za listopad 2012 r.

  no dobra a gdzie ustawowe odsetki za okres grudzień 2012 - 19 luty 2014 r.?

  Powiedzmy w okresie od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. przyjmuję zwrot emerytury, odsetek i waloryzacji. Uzbierała się do grudnia pełna kwota np 30 tys zł. Teraz od tych 30 tys zł od grudnia 2012 do 19 lutego 2014 dostane ustawowe odsetki? No dostane, to czemu ten ekspert nie ujął tego w przykładzie. A te odsetki od pełnej kwoty będą dużo większe niż miesięczne narastające od 1900 zł

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. kibicu , dziękuję za poniższe info w sprawie K43/12 :
   " Przypominam też, że już około 1,5 roku "leży" w TK połączona sprawa K 43/12 dotycząca ustawy z 11 maja 2012 (podwyższenia wieku emerytalnego) z wniosków OPZZ, NSZZ Solidarność i grupy posłów. Na podstawie tej właśnie ustawy zostały poszkodowane m.in. wcześniejsze emerytki z rocznika 1953. Są już wymagane dokumenty, tzn stanowiska Prokuratora Generalnego (od grudnia 2012!) oraz Sejmu (od listopada 2013). Nadal nie wiadomo, kiedy odbędzie się posiedzenie TK w tej sprawie.
   kibic "
   Właśnie przeczytałam o sprawie na stronie TK i nie widze tam W ŻADNYM MIEJSCU , aby wnioskodawcy wnosili o zbadanie zgodności z Konstytucją art . 25 Ustawy o Emeryturach i Rentach z FUS , który właśnie decyduje o odliczaniu od podstawy obliczenia emerytury kapitałowej w powszechnym wieku emerytalnym wszystkich pobranych wcześniej wcześniejszych emerytur WSZYSTKIM wcześniejszym emerytom , a więc nie tylko rocznikowi 53 kobiet . Czyżbym źle przeczytała ? Bo wygląda na to , że ta sprawa w ogóle nie będzie " ruszana " w ramach sprawy K 43/12 ?
   Pozdrowienia dla kibica

   Usuń
  2. do An. z 7,40
   Sprawdż wysokość kwoty w decyzji o podjęciu wypłaty zawieszonej emerytury. Jeżeli nie doliczono Ci odsetek - upomnij się.
   MM1

   Usuń
  3. Do blogowiczki z 08:02,
   masz rację, nikt z wnioskodawców nie upomniał się o "rocznik '53" w sprawieK 43/12. W odpowiedzi na pisma Pań z rocznika 1953 tylko OPZZ informuje, że pośrednio poruszyli tę kwestię w swoim wniosku wskazując na niezgodność z konstytucją art. 1 ustawy z 11 maja 2011 ze względu na naruszenie zasady poprawnej legislacji (wynikającej z art. 2 konstytucji), podczas procedowania ustawy i w sposobie jej konstrukcji. Jednak wydaje sie, ża akurat ten punkt ich wniosku ma małe szanse w TK. :(

   Usuń
  4. Oczywiście, ustawa z 11 maja 2012, a nie 2011.

   Usuń
  5. Do Anonima z 9:40 : dziekuję za odpowiedź . To znaczy , że dobrze odczytałam . Ciekawe , że wnioskodawców jest 3 , a żaden z nich nie zwrócił uwagi na art. 25 Ustawy o E i R z FUS . Ten artykuł to kuriosum . Tylko osoby , które przechodzą na nowe , wprowadzone od 1 stycznia 2013 , emerytury częściowe , w momencie decyzji o przejściu na taka emeryturę , wiedzą , że te emerytury będą im odjete od kapitału początkowego w momencie przejścia na emeryturę kapitałowa w powszechnym wieku . CAŁA RESZTA WCZEŚNIEJSZYCH EMERYTÓW , WYMIENIONA W PODPUNKTACH ART. 25 , w momencie decydowania o przejściu na wcześniejszą emeryturę ( a było to często parę lat wcześniej , zanim rząd wpadł na pomysł odejmowania wcześniejszych emerytur ) , nie miała o tym pojęcia .Gdyby wiedzieli , to przecież na pewno wiele osób nie zdecydowałoby się na przejście na wcześniejsze emerytury . To wszystko może sie skończyć tragicznie , bo przeciez , po latach pobierania wczesniejszej emerytury , z kapitalu początkowego , a więc także z emerytury kapitałowej , niewiele zostanie . Wszyscy związkowcy " rzucili sie " na podwyzszony wiek emerytalny , a nikt nie zuważył , że w art . 25 wysmażono wielka ku.ę wszystkim wcześniejszym emerytom , którzy do 31 .grudnia 2012 nie ukończyli 60 lat . I dostali w d... podwójnie , bo wydłuzono im wiek emerytalny , a więc wcześniejsze emerytury będą musieli pobierać dłużej ,co jeszcze bardziej zmniejszy ich kapitał początkowy i emerytury kapitałowe.

   Usuń
  6. Państwo ( ustawodawca ) wykazało się tu niemałym sprytem i przebiegłością . Przypomina to spryt i przebiegłość doświadczonego oszusta , co to " robi babcię na wnuczka " . Oznacza to , że w momencie podejmowania decyzji o pobieraniu wcześniejszej emerytury zaciągnęłam kredyt w ZUS , który , w momencie osiągnięcia wieku muszę spłacić . Tylko , że nikt mi nie powiedział , że wcześniejsza emerytura to jest kredyt do spłacenia.

   Usuń
  7. 11:00
   wszystko o ustawie z 11 maja 2012 r. można przeczytać w zakładkach ROCZNIK 1953 (wszystkie 6 stron):
   - o trzech wnioskach do TK, co kwestionują i czego nie zawierają,
   - o nietypowym procesie legislacyjnym i pracy Komisji Nadzwyczajnej,
   - o różnych rozwiązaniach prawnych w dwóch ustawach emerytalnych uchwalonych 11 maja 2012 r.
   - o tym, czego brakuje przy "naszej" ustawie na stronie www.prezydent.pl
   - i wiele więcej :)

   Pozdrawiam
   Jot

   Usuń
  8. Dlaczego się denerwujecie i tak zazdrościcie innym Jestem 52 r. i w grudniu 2012 naliczono mi emeryturę kapitałową , wprawdzie nie potrącili mi wypłaconej wcześniej emerytury ale od grudnia nie mam już kapitału bo został podzielony , wypłacają wcześniejszą natomiast za każdy miesiąc emerytura kapitałowa przepada.
   krys

   Usuń
  9. Krys,
   w sprawie nowelizacji ustawy FUS na podst. ustawy z 11 maja 2012 r. chyba nie ma mowy o uczuciu zazdrości.
   Jeśli mowa o denerwowaniu się, to tak, mnie denerwują skutki ustawy z 11 maja 2012 r. - ze względu na Twoją sytuację, kobiety urodzonej w 1952 r., z powodu sytuacji prawnej wcześniejszych emerytek urodzonych w 1954 r. i później, a także z powodu mężczyzn :) urodzonych w 1949 r., których przepisy ustawy obowiązujące od 1 stycznia 2013 r. zaczną dotykać od czerwca br.

   Jot

   Usuń
  10. 16:53
   jestem inną osobą niż zapytana, ale mogę podać:
   7 lutego 2014 11:25 w: Zlot
   http://emeryturazawieszenie.blogspot.com/2014/02/zlot.html?showComment=1391768741697#c6737325482856216555

   Usuń
  11. Po pierwsze - nie było obowiązku przejścia na wcześniejszą emeryturę.
   Po drugie - nie ma obowiązku przejścia na emeryturę kapitałową. Wielkie żale rocznika 1953 to przysłowiowe dzielenie skóry na niedźwiedziu. Czy panie z tego rocznika zrobiły symulację ile straciły, że podnoszą takie larum?
   Jestem nieco wcześniejszy rocznik, ale na emeryturę przeszłam dosłownie jako rzut na taśmę , tuż przed 60-tką. Miałam możliwość przeliczenia emerytury na kapitałową, ale pozostałam przy wcześniejszej. Kapitał mam wyzerowany,coś tam kapie z bieżącej , ale jest to wszystko tylko na papierze. I prawdopodobnie nigdy nie skorzystam z emerytury kapitałowej.I wcale z tego powodu nie czuję się oszukana. A kilka lat temu, ile było hałasu o to, że wprowadza się emerytury kapitałowe, a nie liczone po staremu. A teraz wielka tragedia, że można pozostać przy starym systemie.

   Usuń
  12. Rocznik 1952 jest w tej korzystnej sytuacji, że otrzymuję emeryturę wcześniejsza i jeszcze na dodatek ma nieruszany swój kapitał początkowy, który im jeszcze rośnie.
   krys

   Usuń
  13. - przepraszam miało być - rocznik 1953
   krys

   Usuń
  14. a ja jestem rocznik 1852 i na emeryturze kapitalowej i nie narzekam wrecz przeciwnie -jestem zadowolona

   Usuń
  15. mialo byc 1952 przepraszam

   Usuń
  16. 20:40
   Jak miałaś wysoką pensję to i możesz być zadowolona.
   Cieszę się twoim szczęściem.

   Usuń
  17. Do Anonima 16:53 : Chyba pod poprzednim postem.
   Do Anonima z 18;06 : Tak , masz racje , nie było obowiązku przejścia na wcześniejszą emeryturę . I , gdybym wiedziała w 2009 r. , że wszystkie pobrane emerytury wcześniejsze od 2009 r . odejmą mi od kapitału początkowego , to bym nie przeszła . Ale nie wiedziałam , dowiedziałam się dopiero wiosną 2013 r. , że przepisy nowej ustawy , która - jak trąbili - dotyczy podwyższenia wieku emerytalnego , zawierają i taką niespodziankę - wprowadzają art. 25 . Jest to rozwiązanie nieuczciwe i niekonstytucyjne . Jeżeli tego nie rozumiesz - zapoznaj się najpierw z problemem , potem wypisuj na blogu .Nikt nie powiadomił mnie , że wcześniejsza emerytura to nie jest emerytura , tylko kredyt , który będę musiała spłacić.Wpadli na ten genialny pomysł dopiero po tym , jak wcześniejsi emeryci po pare lat pobierali wczesniejsze emerytury BEZ ŚWIADOMOŚCI , że zaciągają kredyt .
   A co do możliwości pozostania na wcześniejszej emeryturze :
   Jak na nią przechodziłam , to w ZUS zapewniano mnie , że po ukończeniu 60 lat przelicza mi emeryturę z nowa kwota bazową w związku z osiągnięciem powszechnego wieku . A teraz , po 4 latach pobierania wczesniejszej , dowiaduje sie , ze nie w wieku 60 lat , tylko znacznie później , i nie przeliczą mi z nowa kwota bazowa - bo takie prawo mi odebrali , tylko o ja musze im zwrócic nieswiadomie zaciągniety kredyt , a wcześniejsza emerytura , na której mogę sobie pozostac , juz na zawsze pozostanie z niska kwota bazową z 2009 r. , czyli na zawsze będzie to juz niska emerytura . I znowu , gdybym o tym wiedziała w momencie decyzji o rozpoczęciu pobierania " wcześniejszej " - nie zdecydowałabym się na to .Ciągle jest to samo - prawo działa wstecz , naruszane są interesy w toku , podważane jest zaufanie do państwa i stanowionego przez nie prawa. Myśle , że wielu wczesniejszych emerytów do dziś nie zorientowało sie , jaki kwiatek im wysmażono w ustawie z 11 maja 2012 " o podwyższeniu wieku emerytalnego " . Zorientuja się , jak będą chcieli przejść z wcześniejszej na emeryture " w powszechnym wieku " , a więc , jak pisze Jot , mężczyźni , urodzeni w 1949 r . , albo nauczyciele , którzy przeszli na wcześniejszą emeryturę " bez względu na wiek " i inni " wcześniejsi " . Tak , że apel : Jeżeli ktoś nie orientuje się dokładniej , o co chodzi , niech nie wypisuje swoich ' domniemań " , na blogu - tylko poczyta.

   Usuń
  18. Rocznikowi 1952 wcale już kapitał początkowy nie rośnie, otrzymałam z ZUS info, w którym kapiitał jest wyzerowany

   Usuń
 26. !3 listopada 2013 roku Sąd Okręgowy w Zamościu "zawiesił "moje postępowanie o zwrot zaległych świadczeń. Nie było orzeczenia. Przedstawiciel ZUS wyraził zgodę. Miła Pani Danielo, która cenię za wielką mądrość i kulturę wypowiadania się na blogu. Czy mogę już teraz (nie czekając na dzień 19 lutego) napisać do Sądu wniosek o wycofanie pozwu przeciwko ZUS. Czy wysłać ten wniosek do Sądu bezpośrednio czy za pośrednictwem ZUS, a może wysłać wniosek do Sądu, a do ZUS dołączyć ksero w momencie składania wniosku o wypłatę zaległej emerytury (po 19 II.2014r.). Proszę o umieszczenie na blogu wzoru pisma, bo w takiej sytuacji jest więcej osób. Pozdrawiam tych, którzy wybierają się na zlot. Z przyczyn zdrowotnych nie mogę się z Wami spotkać, ale życzę szampańskiej zabawy. Wierzę, że spotkają się tam wspaniali ludzie. Blog to wielka sprawa!!!

  OdpowiedzUsuń
 27. Odpowiedzi na ten temat już udzieliła WS w dniu 5 lutego - 19:30
  Cytuję fragmenty:
  "Emerytko, jeżeli miałaś zawieszone postępowanie w Sądzie Okręgowym to musisz w pierwszej kolejności złożyć wniosek o jego podjęcie na skutek ustania przyczyny zawieszenia a następnie wniosek o wycofanie pozwu. "
  "Jeżeli postępowanie emerytki było zawieszone na jej wniosek to ona może wystąpić z wnioskiem o jego podjęcie na skutek ustania przyczyny zawieszenia."
  I jeszcze wzór wniosku podany przez WS z 19:49
  "Wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania.
  Na podstawie art. 428 § 2 kpc, wnoszę o podjęcie postępowania w sprawie o zwrot zaległej emerytury itd.. sygn akt .., zawieszonego na podstawie postanowienia .... z dnia....
  Uzasadnienie
  W związku z tym, iż ustąpiły przyczyny zawieszenia postępowania określone we wniosku z dnia ... ., wnoszę o podjęcie postępowania o zwrot zaległej emerytury za okres od…do…..
  Podpis "
  Pozostało jeszcze pytanie o to, czy wysłać taki wniosek za pośrednictwem ZUS i czy można zrobić już teraz?
  Odpowiadam:
  Taki wniosek trzeba złożyć bezpośrednio do SO.
  Myślę, że podobnie jak z wycofywaniem odwołania od decyzji ZUS z SO, jak i wycofywaniem apelacji z SA od negatywnego wyroku SO, można z powyższym wnioskiem o podjęcie zawieszonego postępowania wystąpić już teraz. Ale do wejścia ustawy w życie pozostało już tylko 10 dni, więc może warto jeszcze trochę poczekać i wówczas powołać się tę ustawę, będzie bardziej "konkretnie"
  Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za miłe słowa, chociaż może bez "przesadyzmu".
  Daniela  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję za rzeczową odpowiedź. Myślę, że ma Pani rację. Czekałam tak długo, poczekam jeszcze 10 dni.

   Usuń
  2. Pani Daniela zawsze dobrze radzi.

   Usuń
 28. Dziękuję za odpowiedz i zrozumienie mojego wpisu dla anonimowy z 9.II godz1;59. Tak waloryzacji nie otrzymałąm gdyż było zawieszone świadczenie, też myślałam że ZUS powinien wyrównać i przeliczyć i płacić dalej. Pozdrawiam Elżbieta

  OdpowiedzUsuń
 29. Czytałam bloga, jednakże nie mogłam się doczytać czy ZUS wypłaci zaległe emerytury wraz z odsetkami osobom, które przegrały sprawę w sądzie apelacyjnym? Byłabym wdzięczna za odpowiedź. Katarzyna

  OdpowiedzUsuń
 30. Proszę o odpowiedź. Czy muszę zwrócić się do SĄDU OKRĘGOWEGO o uzyskanie informacji dotyczącej treści ewentualnego wyroku bądź postanowienia w sprawie zawieszonej emerytury. Rozprawa odbyła się w listopadzie 2013 w trybie zaocznym. Z sądu nie otrzymałam, żadnej informacji o stanie rzeczy.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Sąd nie miał obowiązku poinformowania o sposobie zakończenia postępowania - więc te ustalenia musi Pani poczynić sama w SO. To "trochę" paradoksalne, ale w obecnej sytuacji prawnej byłoby lepiej, gdyby okazało się, że sprawę Pani.... przegrała.

   Usuń
  2. Tak nalezy złożyć pismo o odpis wyroku , sąd nic sam od siebie nic nie przysyla .Inka

   Usuń
  3. serdecznie dziekuje za odpowiedz

   Usuń
 31. Bardzo proszę o podpowiedż jak mam postąpić.ZUS przysłał rozliczenie za 2013r-"decyzja o miesięcznym rozliczeniu i zwrocie świadczeń."Wiek emerytalny tj. 60 lat + 3 m-ce nabyłam w pażdzierniku.Za 9 miesięcy rozliczył ZUS miesięcznie.W lutym przekroczyłam próg zarobkowy ze względu na ,13,-tkę i przepisano do zwrotu-pracuję w budżecie.
  Mam pytania. 1/Czy ZUS mógł od razu przysłać decyzję nie przesyłając pisma o dobrowolnej wpłacie na FUS?. 2/Czy ZUS mógł rozliczyć proporcjonalnie za 9 miesięcy? 3/Czy po otrzymaniu decyzji ZUS mogę jeszcze wpłacić na FUS ? N.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Czy Twoja decyzja wygląda tak.
   II pkt 1.
   zestawienie przedstawiające skutki osiagnięcia przychodów i nie dokonania dobrowolnej wpłaty na FUS itd....
   W tej tabeli masz kolumnę dot.kwota nienależnie pobranych świadczeń.
   pkt.2 skutki dobrowolnej wpłaty na FUS
   III łączna kwota nienależnie pobranych świadczeń w 2013r.
   IV jeżeli dokona Pani wpłaty na FUS kwoty........FUS ustali nienależne pobrane świadczenie w kw......

   Usuń
  2. Dziękuję ślicznie za szybką reakcję. W decyzji mam tabelkę w której jest kwota nienależnie pobranych świadczeń i kwota podlegająca zwrotowi przez ZUS ,.wobec powyższego zobowiązana pani wpłacić na r-k oddziału ZUS.,

   Niema mowy o żadnych dobrowolnych wpłatach na FUS
   Pozdrawiam N.

   Usuń
  3. Jeżeli Pani m-ne zarobki za 9 m-cy nie przekraczały 130% a tylko wypłata lutowa ze względu na 13 , to niestety tę jedną emeryturę będzie musiała Pani oddać. Od pażdziernika mogła Pani zarabiać bez ograniczeń. Tak zrozumiałam Pani wpis

   Usuń
  4. Rozliczono mnie m- nie ,gdyby za 9 m-cy łącznie to by nie przekroczyły dochody.Pozostałoby na rozpustę na zlot.Mówi się ,że ZUS wybiera korzystniejszy wariant dla emeryta.
   Ślicznie dziękuje i cieplutko pozdrawiam .N.

   Usuń
  5. Łącznie za 9 m-cy nie przekroczyło 130 %.jedynie w miesiącu lutym.Czy nie należało rozliczyć łącznie za 9 m-cy-wersja korzystniejsza dla emeryta.
   dziękuje i pozdrawiam

   Usuń
  6. Mam nadzieję, że się poznamy na Zlocie. Pozdrawiam anonimowo.

   Usuń
  7. Może miałam inną sytuację (inne progi dorabiania itd.), ale na pewno podobną. Było to rozliczenie za 9 mies. 2011 r., też przekroczenie w lutym z powodu "13". Sprawdziłam decyzje - otrzymałam dwa razy (w styczniu i lutym 2012), a wpłata na FUS (za przekroczenie w lutym) pozwoliła uratować ponad tysiąc złotych.
   Proszę jeszcze raz wszystko sprawdzić u siebie i w ZUS i próbować.

   Usuń
  8. Podobną sytuację rozliczeniową miałam w 2011 r. Niestety, ZUS, przesłał do mnie w lutym 2012 r. tabelkę z błędami (wynikało z niej, że chociaż mimo ustawowego zawieszenia miałam wypłacane emerytury nawet do grudnia 2011 to ZUS powinien mi oddać 3 świadczenia). Uczciwie zatelefonowałam do ZUS, nakrzyczano na mnie (zamiast przeprosin i podziękowań) i dostałam pod koniec marca 2012 r. nową decyzję z tabelką rozliczeniową za 2011 r (zawieszenie emerytury od X-XII było ujęte) ale przychód z pracy do września 2011 przekroczył proporcjonalnie próg 130% (dostałam premię, której się nie spodziewałam). ZUS w nowej decyzji z marca 2012 nie proponował mi już żadnych wpłat na FUS, tylko nakazał zwrot nienależnie pobranej emerytury. Ponieważ od kwietnia przeszłam na emeryturę a wypłacono mi ją (chyba za "karę") dopiero na koniec czerwca 2012 r wraz z majową i czerwcową, to ZUS sam mi potrącił z wyrównania to jedno świadczenie za 2011 r.
   DL

   Usuń
  9. Nadal jestem uparta. Dlaczego nie dano mi szansy na dobrowolną wpłatę na FUS.czyżby za wszelką cenę poszukują pieniędzy?
   Pozdrawiam. N.

   Usuń
  10. czy miała Pani emeryturę zmniejszoną, czy wypłacaną w całości?

   Usuń
  11. Emeryturę miałam zmniejszoną i przekroczyłam w lutym 130 % co powoduje zwrot pobranego świadczenia. N

   Usuń
  12. może kwota przekroczenia brutto ponad 130 % śr. krajowej (za luty) była u Pani większa niż kwota brutto tej emerytury za luty zmniejszonej?

   Usuń
  13. Przekroczenie brutto ponad 130% /wynagrodzenie + ,13,/
   pozdrawiam.

   Usuń
 32. Uważam, że ZUS nie czekając na nasze wnioski o wypłatę powinien pilnie wycofać wszystkie apelacje z Sądów.
  Potrafił wszystkim emerytom z urzędu zawiesić emerytury od 1.10.2011 to niech teraz spręży się i doprowadzi sprawy do końca oraz wypłaci nasze pieniądze. Jak się nie mylę ZUS obowiązuje KPA. Sprawy w formie decyzji administracyjnych powinien załatwiać niezwłocznie. A jeżeli sam skomplikował sprawę to niech ją sobie wyjaśni w nieprzekraczającym 60 dniowym terminie. Jeżeli nie to od zaległości powinny być wypłacone odsetki nie liczone na dzień 19.02.2014 ale na dzień wypłaty.
  Krystyna

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zgadza się , tylko nasza ustawa dała furtkę ZUS-wi

   Usuń
 33. Czy Twoja decyzja wygląda tak.
  II pkt 1.
  zestawienie przedstawiające skutki osiagnięcia przychodów i nie dokonania dobrowolnej wpłaty na FUS itd....
  W tej tabeli masz kolumnę dot.kwota nienależnie pobranych świadczeń.
  pkt.2 skutki dobrowolnej wpłaty na FUS
  III łączna kwota nienależnie pobranych świadczeń w 2013r.
  IV jeżeli dokona Pani wpłaty na FUS kwoty........FUS ustali nienależne pobrane świadczenie w kw......

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję ślicznie za szybką reakcję. W decyzji mam tabelkę w której jest kwota nienależnie pobranych świadczeń i kwota podlegająca zwrotowi przez ZUS ,.wobec powyższego zobowiązana pani wpłacić na r-k oddziału ZUS.,

   Niema mowy o żadnych dobrowolnych wpłatach na FUS
   Pozdrawiam N.

   Usuń
 34. Szanowni Państwo , może jeszcze raz zewrzemy szyki i wyślemy jakieś maile do Centrali ZUS aby "otworzyć im oczy" na to że powinni szybko i bez zbędnych ceregieli wypłacać nam zaległośći i odsetki.
  Może nasze maile spowodowałyby nagłośnienie sprawy w kierownictwie ZUS i wymuszenie przyśpieszenia opracowania wszelkich procedur aby "doły" czyli Oddziały Terenowe ZUS nie "zastanawiały się" , żeby nie" czekały na wytyczne" itd, itp - po prostu żeby nas nie "olewano" tylko przyjęto JEDNĄ wersję postępowania w KAŻDYM oddz. ZUS.
  Może niezbyt to ujęłam w słowa ale po prostu chodzi mi aby "machina biurokracji" była przygotowana na dzień 19.02,2014 - czyli DZIEŃ WEJŚĆIA W ŻYCIE NASZEJ USTAWY.
  Im szybciej "na górze" się tym zajmą - tym szybciej i bez zbędnych nerwów / załączniki, ksero, kopie........ / nasza sprawa zostanie załatwiona.
  Tak myślę - jest coraz bliżej do "godziny zero".:)
  Machina biurokratyczna, niedoinformowanie urzędników może być naszą kolejną "drogą przez mękę"....a mamy już wszyscy chyba tego dość.
  Z 60 dni jaki ma ZUS do załatwienia sprawy może się okazać że będą nas "załatwiać" 160 dni.
  Misia.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Byłam w piątek w ZUS Wrocław,zapytać się ,kiedy zostanie wycofana apelacja,nie mam jeszcze terminu.Pani zadzwoniła do biura prawnegoi tam jej powiedziano ,że nic nie wiedzą o wycofywaniu apelacji i mam czekać na rozprawę.Maria

   Usuń
  2. Do anonimowego z 9 lutego 2014 roku z godz.15:08
   Pisze Pani bezmyślnie nie potrzeba zwierać szyki.
   Jest ustawa wyraźnie jest napisane ,że na wniosek zainteresowanego. Termin wydania decyzji przez ZUS 60 dni i nic Pani nie przyspieszy. A kiedy kto złoży wniosek to jego sprawa ja może złożę wniosek za rok albo za dwa lata.
   Żadna góra jak to PANI pisze nie będzie zajmować się Pani sprawą.Wchodzi ustawa 19 lutego br. i tam jest wszystko napisane. I co jeszcze Pani chce..

   Usuń
  3. Misiu popieram Twoją inicjatywę. Nie ma co cicho siedzieć trzeba Centrale ZUS zmobilizować do działania i ostatecznego szybkiego zakończenia wypłaty naszych pieniędzy.
   Krystyna

   Usuń
  4. Do anonimowego z 18.21. Nie zrozumiał/a Pan Pani wypowiedzi p. Misi. Chodzi Jej o tysiące emerytów którzy wygrali sprawy i od wyroków SO apelację złożył ZUS.. Żeby ZUS wypłacił zaległe, sprawy muszą być zakończone a tylko ZUS może wycofać apelację. W obecnym stanie nawet gdyby wszyscy emeryci złożyli wnioski 19.02 nie wiadomo kiedy otrzymają zawieszone. W każdym mieście sprawy mogą być inaczej załatwiane. Niezbędne są wytyczne centrali do oddziałów terenowych. Proszę jeszcze raz przeczytać tekst ze zrozumieniem i wypada przeprosić.
   Krystyna

   Usuń
  5. Anonim z 18:21.
   Życzę Pani / albo Panu / aby zaległe emerytury + odsetki wpłynęły na Pani konto do 60 dni od momentu złożenia wniosku.
   Tak optymistyczna wersja niestety nie dotyczy osób które np. wygrały sprawy w SO /bez odsetek/ a ZUS wniósł apelację do wyroku i.....sprawy utknęły w Sądach Administracyjnych.
   Ja np. wygrałam w SO ale ZUS wniósł apelację i......od 30.08.2013 r. nie ma jeszcze wyznaczonego terminu rozprawy / SA Kraków :)/.
   Nie przypuszczam żeby ZUS "z automatu" wycofywał wszystkie swoje apelacje / nie ma NIC na ten temat w ustawie , więc znając życie -/a życie to ja już znam / upłynie jeszcze duuuużo wody w Wiśle zanim moja sprawa będzie miała szczęśliwy finał.
   I tu rację ma p. Misia - machina urzędnicza niestety będzie czekała na "wytyczne" z Centrali ZUS.
   Jeżeli chodzi o Terenowe ZUS - y to osoby czytające tego bloga od początku jego istnienia / a nie ostatnie parę tygodni / wiedzą doskonale jak byliśmy różnie załatwiani i traktowani przez pracowników tej instytucji - nawet po ogłoszeniu wyroku TK.
   No cóż, kochana Pani , może w Pani przypadku będzie to " bułka z masłem" ale ustawa to jeszcze nie wszystko - pozostaje armia urzędników która może niektórym z nas obrzydzić życie.
   Pozdrawiam.Jasia.

   Usuń
  6. Popieram wniosek.

   Usuń

 35. Proszę mi powiedzieć jak ZUS liczy , czy rozpatruje każdy miesiąc osobno , czy bierze średnią z całego roku do wypłaty zaległej emerytury?.
  Chodzi mi o wyliczenie progów 70-130%.
  Pozdrawiam
  krakowianka

  pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. średniej nie bierze
   albo bierze całoroczną razem albo - jeśli rozlicza miesiącami - faktycznie zarobione w danym miesiącu porównuje do faktycznie obowiązujących progów w danym miesiącu

   Usuń
  2. Ja np. w 2012 r. pracowałam przez 10 miesięcy ( tylko w lutym 2012 przekroczyłam 130%). Od listopada 2012 przeszłam na emeryturę. Czy ZUS wtedy uwzględnia zarobki tylko z 10 miesięcy ? (niecały rok). Czy każdy miesiąc osobno?
   Już się w tym wszystkim pogubiłam
   pozdrawiam

   Usuń
 36. Proszę o pomoc ,60 lat ukończyłam 31 grudnia 2012 roku czy przysługuje mi wyrównanie oraz wypłata zawieszonej emerytury za styczeń ,luty ,marzec i kwiecień 2013 roku gdyż na mój wniosek zaczęłam pobierać emeryturę od maja 2013 ,DZIEKUJE SERDECZNIE

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Mimo że chciałbym pomóc to nic z tego nie rozumię :)
   Może pani napisze na spokojnie i bardziej szczegółowo o co pani chodzi.
   Zwrot emerytur o któym tu toczy się dyskusja dotyczy tylko osób które pobierały emeryturę i jednocześnie pracowały i na podstawie ustawy zawieszono im wypłatę tych emerytur z dniem 1.10.2011 r.ponieważ nie zwolniły się z pracy nawet na 1 dzień :).
   Pani zaczęła pobierać emeryturę dopiero w maju 2013 r. więc nie rozumię o co pani chodzi - przepraszam.

   Usuń
  2. Z nowej ustawy można domagać się tylko świadczeń za okres, jak w tytule ustawy:
   ...do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r.
   Za pozostały okres nie wypłacą.

   Usuń
  3. 15:23
   Okoliczność ukończenia przez Panią 31 grudnia 2012 r.
   wieku 60 lat nie oznacza, że automatycznie od 1 stycznia 2013 r. należała się Pani emerytura.

   Emerytura jest wypłacana od miesiąca, w którym został złożony wniosek do ZUS o ustalenie emerytury.

   Jeżeli złożyła Pani wniosek w maju 2013, to od maja emeryturę Pani pobiera.

   Nie bardzo wiem, jak należy rozumieć to zawieszenie za styczeń ,luty ,marzec i kwiecień 2013 roku.
   Gdyby Pani nie miała ukończonych 60 lat i przy tym osiągała zarobki powyżej 130% i z wnioskiem o emeryturę wystąpiła w styczniu 2013
   to emerytura mogłaby być ona zawieszona, z powodu przekroczenia zarobków 130 %.
   Ale Pani w styczniu 2013 r. była już "pełnoletnią" emerytką, więc zawieszenie z tego tytułu nie wchodzi w grę.

   Wychodzi na to, że żadna emerytura w okresie od stycznia do kwietnia nie była zawieszona, ani nawet ustalona, bo wniosek złożyła Pani dopiero w maju 2013 r.

   Moja odpowiedź jest oparta na domysłach, bo jak już zauważył to Anonimowy z 19:24, z Pani wpisu nie wiadomo co chodzi.

   Usuń
  4. Jeśli wniosek o wypłatę emerytury zgłosiłaś w maju (dlaczego od tego właśnie miesiąca to tylko ty wiesz) to straciłaś bezpowrotnie prawo do świadczeń za poprzednie miesiące. Nic zawieszonego nie miałaś a więc nie ma czego odwieszać. W ZUS wszystkie działania są na wniosek zainteresowanego..

   Usuń
 37. ZUS rozlicza dochody miesięczne 70%-130%

  OdpowiedzUsuń
 38. Uważam , że we wniosku trzeba napisać o rozliczenie świadczeń na zasadach ogólnych, a więc z uwzględnieniem przychodów uzyskanych w całym rozliczanym roku kalendarzowym.Natalia

  OdpowiedzUsuń
 39. Czytając te wszystkie za i przeciw doszedłem do wniosku że co do wypłat z ZUS-u to minje ładnych parę miesięcy.
  Andrzej

  OdpowiedzUsuń
 40. Jakie zaświadczenie o przychodach za rok 2011 i 2012 ma wystawić pracodawca roczne z podziałem na poszczególne miesiące - brutto czy netto. Czy jest jakiś obowiązujący druk. Czy można przedłożyć Rp-7.
  pozdrawiam Anna

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Anno zawsze podaje się brutto

   Usuń
  2. dziękuje, pozdrawiam
   Anna

   Usuń
 41. A jak to robiłaś zanim zawiesili Ci emeryturę ?
  v

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Za 2011 nie składałam, za 2012 złożyłam Rp7.
   Anna

   Usuń
  2. a za rok 2009 czy 2010

   Usuń
  3. Składałam Rp-7, nie złożyłam za rok 2011. Pytam dlatego,ponieważ pracodawca poinformował mnie, że składając wniosek do ZUS o wypłatę zawieszonej emerytury, jako zaświadczenie o przychodach mogę dołączyć PIT-11.
   W 2012 ukończyłam 60 lat.
   Anna

   Usuń
  4. Pit ( dochody)to nie to samo co zaświadczenie o ....PRZYCHODACH

   Usuń
  5. No, ja bym PITu nie pokazywała, bo miałam też wypłacone nagrody, niepodlegające "ozusowaniu" - i po co drażnić ZUS większymi przychodami?

   Usuń
 42. Może ktoś wie,czy odprawa emerytalna ,nagroda jubileuszowa jest wliczana do miesięcznych przychodów w ZUS (kwestia wypłaty zawieszonej emerytury za poszczególne miesiące)-z góry dziękuję za odpowiedź-Anna M.Ż.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. do ZUS wykazujemy tylko przychody OSKŁADKOWANE

   Usuń
  2. Nie. Od nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej nie odprowadza się składek na ZUS.
   Opłacamy tylko podatek.
   Basia

   Usuń
  3. Dziękuję:-) Anna M.Ż.

   Usuń
 43. Jaki macie Państwo pogląd na taką sytuację. Z ZUS-em trzeba było rozliczyć się za 9 m-cy 2011r. W moim przypadku próg 130% został przekroczony. Wpłaciłam na FUS kwotę jaką wskazał mi ZUS i przysłał decyzję, że emerytury były wypłacone w prawidłowej wysokości. Czy teraz mam przedstawić zarobki za pozostałe trzy miesiące 2011r.
  Pozdrawiam.
  Ewa

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak dostarczyć za te 3 miesiące i powołać się na wcześniejsze, na mocy których dokonano rozliczenia.
   ZUS rozliczy ponownie

   Usuń
  2. Bardzo dziękuję za odpowiedź:)

   Usuń
  3. Podziękowałam za odpowiedź, ale pojawiło mi się jeszcze jedno pytanie. Czy ZUS utrzyma w mocy swoją decyzję, ze po wpłacie na FUS emerytury były wypłacone w prawidłowej wysokości? Przez następne trzy miesiące 2011 nie przekroczyłam progu 130%.
   Pozdrawiam.
   Ewa

   Usuń
  4. ale może warto będzie zawnioskować o rozliczenie roczne i zmniejszenie wpłaty na FUS (zwrot chociaż jej części), jeżeli kwota poprzedniego przekroczenia wejdzie w te brakujące "luki" do 130 % za ostatnie 3 m-ce?

   Usuń
  5. Bardzo dziękuję:) i pozdrawiam.

   Usuń
  6. Zobacz komentarze na ten temat w następnym, najnowszy poście z nr 2.

   Usuń
 44. Jestem tu pierwszy raz i proszę o pomoc w sprawie wycofania apelacji od negatywnego wyroku SO, którą złożyłam 16 .X.2013r. i do tej pory nie mam wyznaczonego terminu, zaznaczam ,ze jestem "sprzed". Drugie pytanie czy pomimo tego mogę już złożyć wniosek o wypłatę zawieszonej emerytury.
  Pozdrawiam
  Zofia

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pani Zosiu, chcąc wycofać apelację musi Pani złożyć wniosek do SA. Wniosek o wypłatę zaległej emerytury radzę złożyć po 19 lutym 2014.Ustawa wejdzie już w życie.
   Propozycja wniosku:
   ………………, dnia ………………..


   Sąd Apelacyjny
   Wydział….Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
   ul……………………………
   …………………………….

   Powódka :
   adres

   Pozwany: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w…

   Sygn. akt z SA ………/…


   Cofnięcie apelacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego w ………. z dnia …….……….. roku sygn. akt… dot. SO……../……

   W imieniu własnym cofam apelację wniesioną dnia …………… roku od wskazanego wyżej wyroku.
   Wnoszę także o zawiadomienie o tym stron postępowania jak również odwołanie rozprawy wyznaczonej na dzień……(jeżeli termin rozprawy jest ustalony)
   Uzasadnienie
   W związku z tym , iż ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 r. ogłoszona w Dz. U. z 4 lutego 2014, poz, 169) zapewnia mi zwrot zaległej emerytury za okres zawieszenia cofnięcie apelacji przez powoda jest zasadne.
   podpis

   Załączniki: odpis pisma.
   Pozdrawiam WS

   Usuń