20 marca 2013

Wzór odwołania


……………………………….                       …………………………………….
………………………………….
……………………………….
                                                             Sąd Okręgowy w …………………….
                                                             Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
                                        za pośrednictwem              
                                         Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
                        Oddział w …………………
                                                  Odwołanie                                                                                   od decyzji ZUS Oddział w ………………  z dnia……..........znak: …………..                       
Wnoszę o:
1) zmianę zaskarżonej decyzji poprzez uchylenia decyzji ZUS 
z dnia ………………znak: ……………………..    - w części, w jakiej decyzja ta zawiesza prawo do emerytury za okres od dnia 1 .10.2011 r    do dnia  21 listopada 2012r      

2) nakazanie organowi rentowemu wypłatę emerytury poczynając                                                                      od dnia 1 października 2011r  wraz z ustawowymi odsetkami od każdej zaległej miesięcznej raty.                                                                                                                                                              
                                                Uzasadnienie                                                                                                                                                                                         należy opisać szczegółowo całą sprawę, przytaczając argumenty świadczące o niesłuszności wydania decyzji przez ZUS
                                                     ( przykładowo )                                                                                                                                 
       
Po osiągnięciu wymaganego wieku i stażu pracy wystąpiłam/łem do ZUS Oddział                             w ……….z wnioskiem o tzw. wcześniejszą emeryturę.
 >>>>>>>> Wariant dla tych po 8 stycznia 2009r
Po rozpoznaniu mojego wniosku z dnia ……………ZUS Oddział  w……………
wydał w dniu…………………decyzję nr …………………..przyznającą mi emeryturę                           od miesiąca …………...
Nadal pozostawałam/łem w zatrudnieniu i pobierałam/łem emeryturę do dnia 30 września 2011r.
Decyzją z  dnia ……….2011r  nr ………………..organ rentowy - na podstawie art. 103 ustawy z 17 grudnia 1998r o emeryt….wstrzymał z urzędu wypłatę emerytury, począwszy                     od 1 października 2011r
.
 >>>>>>>> Wariant dla tych sprzed 8 stycznia 2009r
ustalił mi prawo do emerytury i równocześnie zawiesił wypłatę świadczenia z uwagi na kontynuowanie zatrudnienia. W decyzji zawarł też informację, że w celu podjęcia wypłaty emerytury należy przedłożyć świadectwo pracy lub zaświadczenie potwierdzające fakt rozwiązania stosunku pracy z każdym pracodawcą, na rzecz którego praca była wykonywana bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury.
Po moim wniosku z dnia……………2009r(2010r) organ rentowy  ponownie ustalił wysokość świadczenia  i  od …….. 2009/2010r  rozpoczął  jego wypłatę
Nadal pozostawałam/łem w zatrudnieniu i pobierałam/łem emeryturę do dnia 30 września 2011r.  
Decyzją z dnia ……..2011r  nr …………..organ rentowy - na podstawie  art. 103 ustawy                     z 17 grudnia 1998r o emeryt…. wstrzymał z urzędu wypłatę emerytury, począwszy                  od 1 października 2011r.
----------------------------------------- część wspólna-------------------------------------------------------------------------------------------
Stan taki trwał do  chwili zajęcia stanowiska przez  Trybunał Konstytucyjny.
Po wyroku  TK  z 13 listopada 2012r. sygn. akt K2/12 stan prawny uległ zmianie. Wyrokiem tym TK  stwierdził, że emeryci, którzy nabyli prawo do świadczenia i jego realizacji w określonym przedziale czasowym tj. od 8 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2010r. nie podlegają rygorom wynikającym z art.103a ustawy o emeryturach i rentach.                   Oznacza to, że  w przypadku osób, którym emeryturę przyznano przed 1 stycznia 2011 r.,               a które kontynuują zatrudnienie istniejące przed przyznaniem emerytury, nie ma podstaw do zawieszenia wypłat emerytury.                                                                                                           
Zgodnie z poglądem, przeważającym w orzecznictwie Sądu Najwyższego,                                                 wyroki Trybunału Konstytucyjnego stwierdzające niezgodność przepisu ustawy                          z Konstytucją są w zasadzie skuteczne ex tunc, tj.od dnia wejścia w życie zakwestionowanego przepisu, chyba że co innego wynika z sentencji wyroku (zobacz:
uchwała z dnia 3 lipca 2003 r.III CZP 45/03, OSNC 2004, nr 9, poz. 136,                            wyrok z dnia 9 października 2003 r.I CK 150/02, OSNC 2004, nr 7-8, poz. 132,                         wyrok z dnia 29 października 2003 r.III CK 34/02, OSP 2005, nr 4, poz. 54,                          uchwała z dnia 23 stycznia 2004 r. III CZP 112/03, OSNC 2005, nr 4, poz. 61, postanowienie z dnia 15 kwietnia 2004 r. IV CK 272/03, niepubl.,                                        wyrok z dnia 30 września 2004 r., IV CK 20/04, OSNC 2005, nr 9, poz. 161,                          wyrok z dnia 26 listopada 2004 r., V CK 270/04, niepubl.,                                                uchwała z dnia 23 czerwca 2005 r. III CZP 35/05, OSNC 2006, nr 5, poz. 81,                      wyrok z dnia 7 października 2005 r. II CK 756/04, "Monitor Prawniczy" 2005,nr 21, s. 1027,                                                                                                                                                        uchwała z dnia 19 maja 2006 r., III CZP 26/06, OSNC 2007, nr 3, poz. 39,                              wyrok z dnia 14 września 2006 r., III CSK 102/06, niepubl.,                                                    uchwała składu siedmiu sędziów z dnia 7 grudnia 2006 r. III CZP 99/06, OSNC 2007, nr 6, poz. 79,                                                                                                                                                   
wyrok z dnia 15 czerwca 2007 r., II CNP 37/07, niepubl.,                                                                                     wyrok z dnia 13 grudnia 2007 r., I CSK 315/07, niepubl.,                                                       wyrok z dnia 19 czerwca 2008 r., V CSK 31/08, OSNC-ZD 2009, nr A, poz. 16,                                                  wyrok z dnia 20 maja 2009 r., I CSK 379/08, OSNC 2009, nr 12, poz. 172).                                                                                                                          

               Na skutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego przyjąć należy fikcję prawną,
że przyczyna (prawna) wstrzymania wypłaty nigdy nie istniała.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, w którym orzeczono niezgodność z Konstytucją przepisu przejściowego, stwierdzającego, że „nowy” przepis ma zastosowanie do stosunków prawnych w całości ukształtowanych na podstawie zdarzeń zaistniałych sprzed wejścia tego przepisu, wywołuje skutek ex tunc, co oznacza, że „nowy” przepis nie ma zastosowania do sytuacji prawnej określonej przepisem, który utracił moc na podstawie orzeczenia Trybunału.                                                                                                                                       W odniesieniu do takiej sytuacji „moc odzyskuje” zatem poprzedni stan prawny ze skutkiem wstecznym.                                                                                                                                                                                              
Odnosząc się do twierdzenia organu rentowego, zawartego w uzasadnieniu decyzji                                  z dnia …….. marca 2013r  cyt:„ zgodnie z  art. 190 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i z tym dniem następuje utrata mocy obowiązującej aktu normatywnego, którego dotyczy orzeczenie Trybunału” 
zauważyć należy, że - z uwagi na wiążące stwierdzenie Trybunału Konstytucyjnego, że  dany przepis pozostaje  w sprzeczności z aktem prawnym wyższego rzędunie powinien on być już uwzględniany przez organy stosujące prawo, przy rozpatrywaniu spraw, co do roszczeń przypadających  za okres przed ogłoszeniem wyroku Trybunału w Dzienniku Ustaw.                    
Tak orzekał Sąd Najwyższy  (zobacz:
Postanowienie z dnia 7 grudnia 2000r. III ZP 27/00                                              
Akt normatywny  uznany przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z  Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą nie powinien być stosowany przez sąd w odniesieniu do stanów faktycznych sprzed ogłoszenia orzeczenia Trybunału”          
Wyrok z dnia 23 stycznia 2007 r. III PK 96/06
„Odroczenie wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego (art.190 ust.3 Konstytucji RP) stwierdzającego sprzeczność przepisu ustawy z Konstytucją nie stanowi przeszkody do uznania przez sąd,
że przepis ten był sprzeczny z Konstytucją od jego uchwalenia.”

Skoro organ rentowy wstrzymał wypłatę emerytury od 1 października 2011r.                                            a po wyroku TK wznowił wypłatę świadczenia  tylko od dnia 22 listopada 2012r.,                        to - w świetle wyżej przedstawionych orzeczeń - należy  zmienić zaskarżoną decyzję
i zobowiązać  organ rentowy  do wypłaty emerytury począwszy od daty zawieszenia,
tj od 1 października 2011 r.

Kwestię wznowienia wypłaty świadczenia regulują art.134 i art.135 ustawy emerytalnej, jednakże przepisy te nie mają  zastosowania w niniejszej sprawie.

W związku z powyższym wnoszę jak  w petitum odwołania

                                                                                      …………………………………..
                                                                                                              (podpis)

Załączniki:
 1 odpis odwołaniaPowyższy wzór otrzymałam od Pani Teresy
Pani Tereso dziękuję.

159 komentarzy:

 1. Szanowna Pani Tereso !!!
  Bardzo serdecznie dziękujemy, super ściąga do wykorzystania. Tym tropem szłam, podając moje wskazówki na poprzedniej stronie.
  Pozdrawiam - Daniela

  OdpowiedzUsuń
 2. Bardzo dziękuję wykorzystam wzór, ale czekam na przesyłkę
  z ZUS pozdrawiam Irena z Lubuskiegio

  OdpowiedzUsuń
 3. A wzór do ETPCz?

  OdpowiedzUsuń
 4. serdecznie dziękuję za wzór Anna

  OdpowiedzUsuń
 5. Mnie ta sytuacja nie dotyczy - odwoływałam sie wcześniej , ale chce przekazać wyrazy uznania dla P. Teresy , że wykonała tak dużą i solidna prace , i zechciała jej efektem podzielic sie z innymi zawieszonymi. Podziękowania i pozdrowienia dla P. Teresy !

  OdpowiedzUsuń
 6. Czas minął na takie odwołanie.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Oczywiście,że minąłhttp://emerytury.onet.pl/agencyjne/zus-podal-terminy-dla-emerytow-w-zwiazku-z-niedawn,1,5319604,artykul.html

   Usuń
  2. W pismach z ZUS mamy wyraźnie napisane:miesiąc na odwołanie od decyzji odmownej...

   Usuń
  3. Podsyłasz linki do starych artykułów,wygląda na to,że nie jesteś w temacie na bieżąco:)

   Usuń
  4. Sprawdż datę tej wiadomości

   Usuń
  5. To jest artykuł z 30.XI. 2012!!!!!
   Zamieszczony wzór dotyczy odwołań , które teraz zostają wysyłane przez Zus-y

   Usuń
  6. Termin minął dla tych co nie odwoływali się od decyzji z IX 2011r o zawieszenie,nie wnosili o wznowienie do 22.12.2012,a teraz się obudzili i wnieśli do ZUS o zaległe.

   Usuń

  7. Ta zakładka dotyczy tych, którzy do 24.XII.2012r złożyli wniosek o zwrot zaległych świadczeń i tera otrzymują decyzje z ZUS od których będą się odwoływać.
   Więc po co robisz uwagi cytuję "Czas minął na takie odwołanie." ? Nie mieszaj na blogu.

   Usuń
  8. oczywiście ma być "teraz"

   Usuń
  9. Xenefont o/Olsztyn20 marca 2013 16:02

   ...co,to za kolokwialne bzdury? proszę o konkrety!!!

   Usuń
  10. Nie mieszam, tylko kontynuuję poprzedni wątek w którym to niektórzy pytali,czy mogą jeszcze wystąpić do ZUS o zaległe,a inni im odpowiadali,że i owszem zawsze mogą,co najwyżej ZUS im odmówi a wtedy potrzebne będzie im taki odwołanie do SO.

   Usuń
  11. Proszę Państwa,jeżeli ktoś do tej pory nie wystąpił jeszcze z wnioskiem do ZUS o wznowienie wypłaty emerytury po wyroku TK, to nadal może to zrobić w każdej chwili w marcu, i w kwietniu, tyle tylko, że wówczas ZUS wznowi wypłatę emerytury od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek.Natomiast złożenie wniosku do 24.12.2012r.gwarantowało nam wypłatę odwieszonych emerytur-jak już teraz przekonaliśmy się -przynajmniej od 22.11.2012r.
   Jadwiga z Aleksandrowa Łódzkiego

   Usuń
 7. Pani Tereso!
  Serdecznie dziękuje w imieniu mojej mamy, której stan zdrowia nie pozwala na kontynuowanie pracy, a moje obowiązki związane z pracą i domem nie pozwalają na zajęcie się sprawami mojej mamy.
  Sylwia

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Xenefont o/Olsztyn20 marca 2013 16:55

   Syla,ja też mam wielkie problemy zdrowotne,lecz mogę jeszcze z okropną swoją dyskopatią i zdemolowanym stawem biodrowym - przy kompie,po 46 latach harówy - siedzieć.Pani Teresa jest fajną dziewczyną,a i chłopcy:pan Krzysztof,Marian...niczego sobie.Będziemy opiekować się Twoją Mamą.Pozdrawiam Mamę o imieniu...,no właśnie,jakim?

   Usuń
  2. Sabina
   Mama też Pana serdecznie pozdrawia i życzy dużo zdrowia
   Zapominałam podziękować Panie Teresie za ten „wzorzec” od siebie
   Sylwia

   Usuń
 8. Pani Tereso!
  Jest Pani WIELKA.Postawa Pani przywraca wiarę w ludzi.
  Wspaniały szablon -miejmy nadzieję,ze wystarczy na nasze sądy

  Stokrotnie dziękuję
  janka  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Przecież sądy to wszystko wiedzą tylko nie stosują w swoich wydawanych wyrokach. Tu chodzi o szmal i jeszcze raz szmal, którego w kasie państwa nie ma tzn. dla emerytów nie ma.Kropka.

   Usuń
  2. Jeżel i emeryt nie przedstawi swoich racji w pismie procesowym , to sąd nie musi stosowac przepisów , o których wie . Jeżeli jednak emeryt przedstawi swoje racje w pismie procesowym , z powołaniem sie na wyrok TK , to sąd nie może tego zlekceważyc . A nawet , jak so zlekceważy , to potem emeryt ma dobre argumenty w sa. Ale tylko , jeżeli od razu rzetelnie zebrał i napisał swoje argumenty. Dlatego tak ważne jest , co emeryt napisze w odwołaniu d o zus , potem do so , a potem do sa. Liczy sie PISEMNE przedstawienie swoich racji.

   Usuń
 9. Dziękujemy za zaangażowanie i przygotowanie projektu odwolania. Alicja

  OdpowiedzUsuń
 10. Gorące podziękowania dla pani Teresy.Pozdrawiam.A.L.

  OdpowiedzUsuń
 11. Ja również serdecznie dziękuję,popieram poglądy przedmówczyń!!!Wykluczam wypowiedź a no ni ma z 14.35:-)
  Też już mam małą próbkę w tym stylu,ale tu jest więcej argumentów i paragrafów-jeszcze raz dziękuję!!!To wspaniale,że są tacy bezinteresowni,szlachetni ludzie!!!
  Dziękuję Pani Tereso i Zyzko!!!!
  Anna M.

  OdpowiedzUsuń
 12. Xenefont o/Olsztyn20 marca 2013 15:19

  Pięknie dziękuję.Zawsze wiedziałem,że Tereski,to fajne dziewczyny,a Krzysztof i Marian albo Ryśki - fajne chłopaki.Teraz czekamy,nie wiem na co czekają co niektóre jednostki ZUS w naszym temacie.Mój czeka na kopa ze strony wiadomej.Może jest jakaś wątpliwość co racji orzeczeń nieobliczalnych zawistnych,tzw.niezawisłych SO,SA...?

  OdpowiedzUsuń
 13. Czy ten wzór dotyczy teZ tych po 8 stycznia 2009 roku , i nie odwołujacych się a wypłconych od 22.11.2012 roku. Pozdrawiam Ela

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ela,przeczytaj dokładnie ten wzór w nim tam jest odpowiedz na Twoje pytanie.
   Pozdrawiam również.
   BR

   Usuń
 14. Pani Tereso-ja kojarzę Panią z Wrocławiem-czy dobrze myślę?
  Serdecznie dziękuję za "podkówkę".Jeszcze nie otrzymałam decyzji odmownej.Od mojej rozmowy z pracownikiem ZUS,że będą
  decyzje odmowne minęło 12 dni-a tu...cisza!
  Pozdrawiam i jeszcze raz bardzo ,bardzo dziękuję.
  Czy Pani nadal walczy?-Malwina z Wrocławia.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pudło, ale...apelacja wrocławska :)
   Wysyłają narazie decyzje o waloryzacji, a do walki dopiero się szykuję, vide:wzór
   pozdr.
   Teresa

   Usuń
 15. Halina
  Bardzo dziękuje za wzór pisma. Właśnie dzisiaj dostałam pismo z ZUS z informacja że nie wypłacą mi zaleglosci. Juz wysyłam, dziękuje

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pani Halinko,dlaczego nie wypłacą.
   Proszę coś szerzej napisać. Czy Pani wygrała już w sądzie, czy nie.
   Może Pani nie kierowała wcześniej odwołania.

   Usuń
  2. proszę odpowiedzieć,dlaczego nie wypłacą-uzasadnienie Iwona

   Usuń
  3. Powiem szczerze że ich odpowiedź może zrozumieć tylko prawnik. Napisali mi w każdym razie że zaległości nie wypłaca i w ciągu miesiąca moge napisać odwołanie do sadu, które właśnie napisałam korzystając z gotowego wzoru za który jeszcze raz dziekuję
   Halina

   Usuń
 16. Xenefont o/Olsztyn20 marca 2013 15:52

  Dziewczyny...zwolnijcie.Nie jestem pewien,ale ferment w niektórych jednostkach ZUS trwa mimo wydanych syzyfowych prac/"dyrektyw odgórnych". Mam nadzieję na opamiętanie,i jak pisał Krzysztof,zostanie w trybie pilnym podjęta uchwała rekompensacyjna...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. ...Oj, Xenofont, siejesz tu ferment takimi "wieściami" - pisma prędzej czy później wyjdą z ZUS bo nie ma na razie wyjścia - jest "odgórne" zarządzenie więc oddziały ZUS muszą je wykonać i mają na to duuużo czasu....

   Usuń
  2. Dzięki za kubełek zimnej wody, bo coś długo ociągają się z tymi odmowami (Rzeszów), może faktycznie ktoś idzie po rozum do głowy,ale "ma pod górkę"Dora

   Usuń
  3. Xenefont o/Olsztyn20 marca 2013 17:08

   Brawo Doruś i ZUS Rzeszów.Od Rzeszowa po Olsztyn,to Polski odnowa/nie od nowa/A ZUS już nie ma czasu,ma nas!Pozdrawiam...

   Usuń
  4. Lubuskie też pracuje na zwolnionych obrotach i pisma z ZUS brak pozdrawiam Irena

   Usuń
  5. ja tez czekam na decyzję ZUS w rzeszowie - przypominam- mam wyrok sądu (so)pozytywny, nakazujący wypłatę zeległej emerytury - wiem że zus wybrał wyrok z uzasadnieniem w dniu 28 lutego i nie mam do tej pory nic. A może napisac do zus pismo z żądaniem wypłaty zaległosci powołujac się na wyrok so i zagrozić komornikiem w egzekwowaniu nalezności?- termin comiesięcznych wypłat mam 25 więc najwyższy czas na jakąś decyzję?
   pozdrawiam wszystkich Małgośka

   Usuń
 17. Dołączam się do podziękowań za wzór odwołania . Wcześniej nie pisałam, bo nie mam stałego dostępu do komputera, ale śledzę wpisy (smartfon) i motywuję się do walki. Chętnie przyłączę się do stowarzyszenia i poprę finansowo.
  Krystyna, Kraków

  OdpowiedzUsuń
 18. Pani Tereso dzięki za "kopytko". Zapewniam Panią - "dobroć powraca". Z wyrazami szacunku - Grażka.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Xenefont o/Olsztyn20 marca 2013 17:38

   Grażka...Jeśli dob­roć chcesz ko­muś da­wać, naj­pierw mu­sisz wie­dzieć, czym ona jest dla niego nikt ni­kogo na siłę uszczęśli­wić nie może i nie po­winien się na to ważyć
   jeśli się od­waża, to i się zważyć może..."

   Usuń
 19. W tym wyroku jest piękne uzasadnienie, tylko skopiować odpowiednio zmodyfikowane części w naszym wniosku.

  http://orzeczenia.bialystok.so.gov.pl/content/103a/150505000002521_V_U_002093_2012_Uz_2013-02-08_001

  Część tego uzasadnienia wkleiłam już 15 marca 2013 23:30

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ale w tym orzeczeniu rozważano sytuację prawną dotyczacą wznowienia postępowania.Wtedy mozna uchylic wszystko. Teraz, przy nowych decyzjach, jest inny stan prawny, bo pierwsza decyzja nie była zaskarżona

   Usuń
 20. http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/691193,dorabiajacy_emeryt_przyjdzie_po_podwyzke_swiadczenia.html,1,2

  Wątpliwe przeliczenie

  Marian Strudziński z Radomia jest jednym ze świadczeniobiorców, którego objęły niekorzystne rozwiązania. Zapewnia jednak, że nie skorzysta z możliwości przeliczenia emerytury na podstawie ustawy prezydenckiej. – Wybrałem wypłatę odwieszonej emerytury. Zaraz po wyroku TK złożyłem do ZUS wniosek w tej sprawie – dodaje.

  Jego zdaniem rozwiązanie polegające na obliczeniu nowej wysokości emerytury wcale nie jest korzystne. Zmusza bowiem do wykazania, że od 1 października 2011 r. pracowało się bez przerwy przez 1,5 roku.

  – Pracodawca nie ma obowiązku do zatrudniania emeryta przez tak długi okres – tłumaczy Wiesława Taranowska, wiceprzewodnicząca OPZZ, członek Rady Nadzorczej ZUS. Podobne wątpliwości wyrażał również prof. Andrzej Rzepliński, przewodniczący składu TK orzekającego w sprawie zawieszonych emerytur. W uzasadnieniu wyroku wskazywał, że nie wszyscy świadczeniobiorcy będą w stanie udowodnić kontynuowanie zatrudnienia przez 18 miesięcy. Polecam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Panie Marianie
   To jest wklejone z Gazety Prawnej

   Usuń
  2. To jest obszerny art o tym jak znów emeryci dostaną w plecy

   Usuń
  3. Art.194h.
   1. Ponowne ustalenie wysokości emerytury następuje na wniosek zgłoszony nie wcześniej niż po ustaniu ubezpieczeń emerytalnych i rentowych.
   Ale tego cytatu z ustawy nie ma w artykule, bo z niego wynika, że przeliczenie emerytury może nastąpić dopiero po zwolnieniu się z pracy H2

   Usuń
 21. Skopiowałam i nawet uzupełniłam wniosek p. Teresy (częściowo, bo na razie nie mam od ZUS decyzji).
  Serdecznie dziękuję pani Teresie za wzór. Trzymajmy się, razem wygramy wszyscy!

  OdpowiedzUsuń
 22. Dziś dostałam z ZUS Poznań informację o rewaloryzacji. O odmowie wypłaty zaległych ani słowa! Pozdrawiam serdecznie. Nowa Ela:)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. za który rok, bo ja jeszcze nie otrzymałam waloryzacji za 2012 Anna

   Usuń
  2. Pani Aniu skoro Pani nie doliczyli to proszę napisać wniosek o doliczenie od dnia wznowienia wypłaty emerytury.
   RF

   Usuń
 23. Pani Tereso
  bardzo dziękuje
  Alicja II

  OdpowiedzUsuń
 24. Witam emerytów, którzy będą odwoływać się do SO od decyzji ZUS.Ja przygotowałam takie uzasadnienie odwołania nie dzieląc Was na tych przed i po.Mając dwa wzory uzasadnienia możecie stworzyć super odwołanie.Pozdrawiam Wiga
  UZASADNIENIE
  Opisać swoją sytuację tak jak we wzorze na blogu /…./

  Odnosząc się do twierdzenia organu rentowego, zawartego w uzasadnieniu decyzji z dnia …….. marca 2013r cyt:„ zgodnie z art. 190 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i z tym dniem następuje utrata mocy obowiązującej aktu normatywnego, którego dotyczy orzeczenie Trybunału”
  zauważyć należy, że Organ rentowy w sposób nieprawidłowy oparł się o rzekomo bezwzględnie obowiązującą w polskim systemie prawa zasadę nieretroaktywności, oraz w sposób zupełnie nieuprawniony doszedł do przekonania, iż fakt opublikowania orzeczenia Trybunału w dniu 22 listopada 2012r.. uniemożliwia mi zwrot zawieszonego świadczenia przed tą datą.
  Kluczowym przepisem dla wyjaśnienia problemu skutków orzeczeń w ujęciu czasowym jest art. 190 ust. 3 i ust 4 Konstytucji RP stanowiący, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, jednak Trybunał Konstytucyjny może określić inny termin utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego. Jednocześnie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności z Konstytucją, umową międzynarodową lub z ustawą aktu normatywnego, na podstawie którego zostało wydane prawomocne orzeczenie sądowe, ostateczna decyzja administracyjna lub rozstrzygnięcie w innych sprawach, stanowi podstawę do wznowienia postępowania, uchylenia decyzji lub innego rozstrzygnięcia na zasadach i w trybie określonych w przepisach właściwych dla danego postępowania. Należy zatem zauważyć, iż o ile utrata mocy obowiązującej niekonstytucyjnego aktu prawnego została wyraźnie sprzężona z datą ogłoszenia wyroku TK lub też innym terminem określonym przez Trybunał, to jednak ustawodawca przewidział również mechanizmy dla usunięcia skutków prawnych działania niekonstytucyjnego przepisu prawa.
  W orzecznictwie podkreśla się, że rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego należy stosować nie tylko do stosunków prawnych ukształtowanych po jego wejściu w życie, ale również do stosunków wcześniejszych, co do których nie zapadło jeszcze prawomocne orzeczenie sądowe ani nie została wydana ostateczna decyzja administracyjna. Uchylenie aktu na mocy orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego jest w swej istocie sytuacją zupełnie różną od jego uchylenia w wyniku działań prawodawczych i jako takie powinno wywierać dalej idące skutki. Przepis ustawy niezgodny z Konstytucją nie może być źródłem praw i obowiązków a zatem przepis taki, choć obowiązujący, nie powinien być stosowany także do stanów faktycznych sprzed ogłoszenia orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

  OdpowiedzUsuń
 25. dc.Okoliczność, iż przepis w oparciu o który sąd orzekał okazał się niezgodny z Konstytucją rodzi konsekwencje, w szczególności wynikające z art. 190 ust. 4 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, daje podstawę do odwrócenia skutków wywołanych działaniem niekonstytucyjnych przepisów, w trybie wznowienia dla danego postępowania. Nielogiczne byłoby przyjęcie, że ustawodawca, dopuszczając możliwość wznowienia postępowania w sprawach już rozstrzygniętych na podstawie norm uznanych za niekonstytucyjne, jednocześnie dopuszcza dalsze naruszanie Konstytucji na przyszłość przez nakaz dalszego stosowania przepisu już uznanego za niekonstytucyjny.
  Zgodnie z poglądem przeważającym w orzecznictwie Sądu Najwyższego , wyrok Trybunału Konstytucyjnego stwierdzający niezgodność przepisu ustawy z Konstytucją jest w zasadzie skuteczny ex tunc tj. od dnia wejścia w życie zakwestionowanego przepisu , chyba że co innego wynika z jego sentencji ( por. Wyrok SN z dnia 21.11.2006 , II PK 42/06 LEX nr 950622 , Uchwała SN z3.07.2003 r. , III CZP 45/03 , LEX Nr 79008 ) .

  W wyroku z dnia 20 maja 2008 r. I CSK 379/08 (OSNC 2009/12/172) Sąd Najwyższy stwierdził: "problem skuteczności orzeczeń Trybunału należy rozważać na poziomie wykładni funkcjonalnej i w powiązaniu z pozycją ustrojową Trybunału”.
  Sąd Najwyższy, analizując pozycję ustrojową Trybunału, podkreślił, że jest on „bardziej sądem niż ustawodawcą, w przeciwieństwie bowiem do ustawodawcy nie ma bezpośredniej legitymacji pochodzącej z powszechnych wyborów.
  Działanie Trybunału jest rodzajem postępowania sądowego, do którego w sprawach nieuregulowanych stosuje się k.p.c. Trybunał jest sądem prawa, gdyż spór dotyczy samego prawa, a nie interpretacji lub zastosowania.
  Podstawowe zadanie Trybunału to stwierdzenie niezgodności norm prawnych
  z normami prawnymi wyższego rzędu w hierarchii źródeł prawa, ma ono charakter ustalający, a nie kształtujący.
  Trybunał orzeka o niezgodności z Konstytucją, ale niezgodność ta nie istnieje wyłącznie w chwili orzekania przez Trybunał, lecz występuje wcześniej.
  Z dogmatycznego punktu widzenia chwila badania przez Trybunał wzajemnej relacji norm nie jest istotna, znaczenie ma to, odkąd w systemie prawnym pojawia się norma prawa niższego rzędu niezgodna z normą prawną nadrzędną. Pozwala to przyjąć, że - co do zasady - orzeczenia Trybunału mają moc wsteczną, są skuteczne ex tunc.”

  OdpowiedzUsuń
 26. dc.Mając powyższe na uwadze należy podkreślić, że choć w art. 190 ust. 1 i 3 Konstytucji RP wyrażona została zasada prospektywnych skutków orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, to jednak z uwagi na autorytatywne (wiążące) stwierdzenie Trybunału Konstytucyjnego, że dany przepis pozostaje w sprzeczności z aktem prawnym wyższego rzędu – nie powinien być on przez organy stosujące prawo uwzględniany przy rozpatrywaniu konkretnych przypadków (ad casum), nawet więc w odniesieniu do roszczeń przypadających w okresie poprzedzającym ogłoszenie wyroku Trybunału w Dzienniku Ustaw. O tak rozumianych dla orzecznictwa sądowego konsekwencjach orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego mówią liczne orzeczenia Sądu Najwyższego, począwszy od wyroku z dnia 10 listopada 1999r. I CKM 204/98 OSN 2000/5/94 (w którym przyjęto wręcz jedynie deklaratoryjny charakter tych orzeczeń), poprzez postanowienie z dnia 7 grudnia 2000 r. III ZP 27/00 OSNP 2001/10/333, uchwałę z dnia 23 stycznia 2001 r. III ZP 30/00 OSNP 2001/23/685, czy w końcu wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2007 r. II PK 96/06 OSNP 2008/5-6/61
  Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o niekonstytucyjności normy prawnej w świetle powyższego stwarza nową rzeczywistość uprawnionych , różną w stosunku do tej , która została prawomocnie ustalona na podstawie niekonstytucyjnego i uchylonego unormowania. Polega ona na wstecznym stosowaniu nowego , niewadliwego prawa do stanów faktycznych , które powstały pod rządami niezgodnego z Konstytucją prawa i wtedy się zakończyły .
  Art. 28 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw w zakresie , w jakim przewiduje stosowanie art.103a ustawy o emeryturach i rentach z FUS do osób, które nabyły prawo do emerytury przed 1 stycznia 2011r. ,uchwalony został w dniu 16 grudnia 2010 r. , zatem od tej daty został wyrugowany z porządku prawnego z powodu jego niezgodności z art. 2 Konstytucji.
  W konsekwencji powyższego brak było podstaw do zawieszenia wypłaty mojego świadczenia i to już od samego początku tj. od dnia 1 października 2011 r., co aktualnie obliguje ZUS do wyrównania świadczenia od 1 października 2011r do …… 2012r.
  Trybunał Konstytucyjny nie wyłączył działania swojego wyroku wstecz, a mógł to zrobić, zatem niekonstytucyjny przepis nie może funkcjonować do 22 listopada 2012r,tak jak uważa organ rentowy .

  W związku z powyższym wnoszę jak w petitum odwołania. koniec Pozdrawiam Wiga

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Czy takie odwołanie mam zanieść do Sądu Okręgowego czy do ZUS?

   Usuń
  2. Do ZUS-u.

   Usuń
  3. Możesz też zanieść od razu do Sądu.Ja tak zrobiłam i jest już po sprawie.

   Usuń
 27. ZNAKOMITE!!! Sędzia się zapłacze z zachwytu albo niemocy (w zależności od poglądów i merytorycznego przygotowania:)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Fajne,hehehe!
   Pozdrawiam wszystkich
   Teresa "wzorowa" :)))

   Usuń
  2. Jest Pani super Pani Tereso i wesola co wazne, bo nie lubie sieroznych ponurakow. pozdrawiam

   Usuń
 28. Pani Wigo !
  Jestem oszołomiona, już kopiuję i wklejam. Rozumiem, że podstawy prawne pochodzą z dzieł sędziów naszych sądów, więc trudno je podważyć.
  Wielki mój podziw i jeszcze większe DZIĘKUJĘ ;)
  A swoją drogą, ile to się człowiek prawnie doszkoli...

  OdpowiedzUsuń
 29. Dlaczego nikt nie wita emerytów, którzy będą wnosić o kasację do SN :( Dalej nie mamy wzoru pisma/skargi do ETPCz :(

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Bo kasacja jest na końcu.

   Usuń
  2. Informacji należy szukać w zakładce "skargi kasacyjne". Ponadto skargę kasyjną musi przygotować i prowadzić prawnik.

   Usuń
 30. Drogie Panie Teresko i Wiga.Jesteście po prostu WSPANIAŁE.Przygotowałyście tak mądre i z tak bardzo merytorycznym uzasadnieniem wzory odwołań, że chylę czoła przed Waszą ogromną wiedzą prawniczą, mądrością i że chciałyście podzielić się tymi Waszymi "dziełami" z innymi, którzy potrzebują pomocy takich ludzi jak Wy. OOOOOOOOGROMNE DZIĘKI i na pewno skorzystam z tych wzorów.
  Pozdrawiam serdecznie.Jadwiga z Aleksandrowa Łódzkiego

  OdpowiedzUsuń
 31. A ja się zastanawiam czy SĄD wogóle to przeczyta czy wyda wyrok zgodnie z "odgórnymi" wytycznymi....
  Karol.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jednak musi odnieść się do tego, co jest we wniosku. Trudno to całkiem ominąć. Mogą najwyżej kombinować jak coś nagiąć, przeinterpretować, ale nie mogą podważyć samych obowiązujących aktów prawnych.
   Jeszcze raz wielkie brawa dla naszych wzorcowych pań, dziękuję serdecznie.
   Będzie dobrze, w końcu: BYLE DO WIOSNY!!! A ta przynajmniej w kalendarzu już, a wokół nas też wkrótce!

   Usuń
  2. To "idziemy dalej" ....Panie Karolu więcej optymizmu!, było przecież gorzej....serdecznie pozdrawiam

   Usuń
 32. ZUS Toruń rozesłał odmowne decyzje; organizujemy się! Za wzory dziękujemy - trzymajmy się razem, pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 33. Baszko sąd nic nie musi , tak było w moim przypadku w SA we Wrocławiu.Nawet moich wywodów i uzasadnienia nie przeczytał,bo miał wcześniej gotowy wyrok.Cała sprawa trwała ok.5 min.Pozdrawiam i życzę wszystkim przed sądowym powodzenia.Iga1.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Moja mama mawiała że jak wodw kapie to i w kamieniu dziurę zrobi.... może sędziowie też w końcu spojrzą na nasza sprawę inaczj ot tak zwykle po ludzku

   Usuń
 34. Jasne, razem raźniej, pozdrawiam. Baska

  OdpowiedzUsuń
 35. Dziękuję bardzo za przykłady odwołań. Jestem przygotowana do składania odwołań. Korespondencja z zus powinna przyjść pod koniec marca. Życzę wytrwałości w naszych sprawach i w oczekiwaniu na wiosnę:) pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
 36. Do Anonimowego z 20. marca godz. 22:11

  No właśnie ja już na tym końcu jestem i nieśmiało poprosiłam o taki nasz wzór skargi do ETPCZ. Internetowe znam. Chcę równocześnie zgłosić o kasację i do Strasburga. I nic :( H.W.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Kasacji nie można zgłosić samemu. MUSI ZROBIĆ TO PRAWNIK. Już wiele razy to było pisane. Musi pani iść do prawnika, żadnego wzoru kasacji tu być nie może.

   Usuń
  2. Powyżej proszę o wzór do naszego uzasadniena potrzebnego do złożenia skargi do ETPCz, a nie do kasacji. Niestety w tym gąszczu porad nie znajduję takiego wzoru. H.W.

   Usuń
 37. Widzę, że większość jest na etapie SO. Ale może jednak...

  OdpowiedzUsuń
 38. Uważam ,że to odwołanie do SO jest zbyt rozbudowane,jak na I instancję.I to pouczanie sądu wyliczaniem szeregu wyroków,uchwał i postanowień jest wręcz śmieszne,zwłaszcza ,ze sądy orientują się już bardzo dobrze w temacie.No,ale jak znam was, to zaraz się oburzycie i uznacie mnie za trolla.Uważam ten wzór odwołania za niepotrzebną pisaninę.
  Ela

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wobec powyższego wpisu może ktoś odchudzi wzór

   Usuń
  2. A ja zgadzam się z tym co Baszka napisała:
   Baszka 20 marca 2013 22:22
   Sąd "Jednak musi odnieść się do tego, co jest we wniosku. Trudno to całkiem ominąć. Mogą najwyżej kombinować jak coś nagiąć, przeinterpretować, ale nie mogą podważyć samych obowiązujących aktów prawnych."
   I dlatego trzeba wszystko napisać. A dodatkowym plusem tego wzoru jest to, że jak będzie sądził mało merytoryczny sędzia to może mu się "rozjaśni".
   A.

   Usuń
  3. Podzielam zdanie Pani Eli. Przytaczam stosowny artykuł kodeksu postępowania administracyjnego:
   "Art. 128. Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji."
   Doceniam pracę autorek odwołań w apekcie edukacyjnym czytelników bloga, ale nie sądzę żeby proponowany tekst był odpowiedni. Autorki przepisują obszerne fragmenty wyroków sądów aplikacyjnych i okręgowych, nie powołując sie na źródło. Zapewne nie są świadome, że naruszają prawa autorskie.
   Joanna

   Usuń
  4. We wzorze odwołania zamieszczonym na stronie ZUS jest informacja:
   "Należy własnymi słowami opisać SZCZEGÓŁOWO całą sprawę,PRZYTACZAJĄC ARGUMENTY świadczące o niesłuszności wydania decyzji przez ZUS"
   A.

   Usuń
  5. Do Anonimowego z 9:38 : ART. 128 mówi tylko o tym , że ktoś nie musi szczegółowo uzasadniac , ale przeciez tego nie zakazuje. A z powyższych 2 wpisów wynika wprost , że wzór odwołania , zamieszczony na stronie zus , jest sprzeczny z art. 128 KPA?

   Usuń
  6. To nie wzór bardziej instrukcja dla sądów jak mają myśleć ?

   Usuń
  7. Ale marudzicie.Nie było wniosku żle a jak jest to jeszcze gorzej.Co pisać się Wam nie chce?

   Usuń
  8. Pani Elu!
   ,,Osiołkowi w żłoby dano, w jeden owies, w drugi siano..,,.....to już Fredro potwierdził ,to co Pani dzisiaj napisała.
   Ja nie zgadzam się z Pani osądem.
   Dodatkowo zamieszczę jeszcze kilka wyroków SO i SA
   adekwatnych do mojej sytuacji,zważywszy ,ze wyroki przegrane ,są wyrokami wygranymi dla grupy emerytów ,,po ,, Daje to prawie 100%
   orzekanie na korzyść tej grupy .Według mnie, jest to bardzo istotny argument dla Sądu .
   Serdecznie pozdrawiam
   alicja

   Usuń
  9. Drogie niezadowolone Panie.Zamiast dziękować Paniom, które napracowały się solidnie i poświęciły na pewno wiele czasu na przygotowanie wzoru odwołania, to co znowu słyszymy - utyskiwania,że źle, że niedobrze, że za dużo itp.Przecież nikt nie musi "żywcem" przepisywać w swoim odwołaniu absolutnie wszystkiego co proponują Panie Tereska i Wiga.Natomiast uważam, że każdy znajdzie dla siebie "coś" dobrego z tego wzoru, co koreluje z jego indywidualną sytuacją i wykorzysta to co jest mu potrzebne.Jeżeli natomiast ktoś uważa, że w odwołaniu do sądu ( nawet I instancji) WYSTARCZY, że strona odwołująca stwierdzi, że NIE JEST ZADOWOLONA z wydanej decyzji to życzę powodzenia w dochodzeniu swoich roszczeń.
   Jadwiga z Aleksandrowa Łódzkiego

   Usuń
  10. Możecie się rozpisywać ile chcecie i powoływać się na setki wyroków,uchwał i postanowień sądowych,a ręczę wam,że sąd tego nie przeczyta,a już na pewno nie będzie się do tych sądowych rozstrzygnięć odnosił.Pisanie też,że to jest instrukcja dla sądów jak mają myśleć jest komiczne.Sądy znają wyrok TK i już na ten temat mają wyrobione zdanie.Chciałam wam tylko napisać,że na takie obszerne rozpisywanie się szkoda waszego czasu.Ale jak ktoś ma go za dużo,a do tego jeszcze potrzebę wymądrzania się i pouczania sądu, to proszę bardzo niech sobie pisze,choćby i na sto stron.Chyba nie ma na to prawnych ograniczeń,może tylko umysłowe.
   Ela

   Usuń
  11. Już niżej pisałam, że mocno zastanawiam się, na ile okroić te wzory, co ewentualnie dodać i myślę, że każdy tak robi. Ale mamy z czego wybierać, mamy wzór. Pani Elu, może poda nam pani odpowiedni wg pani wzór. Chętnie skorzystamy, choć pewnie znajdą się też krytycy. Myślę, że dobrze jest dyskutować, na pewno ostatecznie wypracowana forma będzie lepsza, ale proponujmy, a nie krytykujmy. Pozdrawiam, doceniam pani dobre intencje ostrzeżenia nas przed popełnieniem błędu, tylko po co napadać?

   Usuń
  12. Proponujmy a nie krytykujmy !!!

   Usuń
  13. Wygrałam już w SO sprawę o zaległe, a moja skarga ograniczała się tylko do powołania się na wyrok TK i napisania, swoimi słowami- nie cudzymi,że niekonstytucyjny przepis był też niekonstytucyjny w dniu wydawania decyzji o wstrzymaniu świadczenia.Wobec czego należy mi się wypłata świadczenia od 10.2011 i tyle.Oczywiście, ZUS złożył apelację.
   Ela

   Usuń
  14. Do Pani Jadwigi z Aleksandrowa, żle Pani zrozumiała cytowany artykuł KPA,nie wystarczy, że strona odwołująca stwierdzi, że nie jest z wydanej decyzji, to ma wynikac z odwołania. Z dyskutowanych przykładów wynika wielkie zadowolenie z roli wykładni orzcznictwa sądowego. Zapewne nie był to efekt zamierzony, ale tak sąd może to odczytać.
   Joanna

   Usuń
  15. OK Pani Joanno, dzięki za wyjaśnienie, tak ,teraz kiedy jeszcze raz dokładnie przeczytałam Art.128 kpa rozumiem,że niezadowolenie strony odwołującej się od wydanej decyzji przez ZUS ma wynikać z treści odwołania a nie z samego stwierdzenia, ze ktoś jest nie zadowolony z odmownej decyzji.
   Jak widać troszkę mnie poniosło, ale dobrze że Pani mnie "wyprostowała".
   Pozdrawiam.Jadwiga z Aleksandrowa Łódzkiego

   Usuń
 39. Ja trochę wersję odchudzałam, ale potem uznałam, ze nie każdy sędzia musiał już mieć do rozpatrzenia nasze zawieszone. Wtedy przywołanie podstaw i innych wyroków może mu pomóc podjąć dobrą decyzję. Z drugiej strony jak trafi się obrażalski przeczulony na swoim punkcie, to uzna to za pouczanie sadu. I tak się biję, aż myśli mam posiniaczone;). Ale jest jeszcze czas, nie musimy z tym lecieć już dziś do ZUS. Poczekajmy i porozmawiajmy, jest tu grupa lepiej niż ja ogarniająca przepisy. Sądzę, że da się to wszystko dopasować, aby było rozsądnie i dobrze. Mam nadzieję też na to, że następnych rozpraw nie będzie. A może nawet tej pierwszej? Może jednak załatwią to całościowo. Uczciwie, to powinni oddać wszystkim, którym z urzędu zawiesili. Na pewno sa jeszcze tacy, co nie wiedzą i nie upomną się. Zwłaszcza ci, co już nie pracują, nie korzystają z netu, są może gorzej wykształceni.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pani Baszko! Jest Pani super w swoich wypowiedziach. Oczywiście , że wersję trzeba dobrze odchudzić ale z sensem. Wszystko musi mieć ręce i nogi.Życzę powodzenia w pisaniu odwołania.Pozdrawiam Wiga

   Usuń
 40. Pani Baszko !
  Podziwiam Pani pracę, bo ja od trzech dni siedzę w wyrokach i też mam „żylaki” na głowie.
  Zwróciłam uwagęna jedną rzecz:
  1. Dla osób, które są przed sędziowie podkreślają ustawę emerytalną – funkcjonującą w latach lipiec 2000 – 7.01.2009 i obowiązujący w tym czasie przepis art.103 ust. 2a emerytalnej uzależniający nabycia prawa do emerytury, (aby pobierać emeryturę należy się zwolnic i zatrudnić) potwierdzą to wyrokiem TK z dnia 7 lutego 2006 syg akt SK 45/04 –z tą wykładnią sądu muszą się liczyć osoby sprzed 8.01.2009 należy to „obalić”, że jest „stara” wykładnia, bo jest nowy wyrok TK2/12 z 13.XI 2012.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wyrok SA w Katowicach syg.akt.AUa III 527/12 z dnia 13.XII. 2012

   Usuń
 41. Heh, no i dostałam, właśnie dziś decyzję odmowną z ZUS-u w sprawie wypłacenia zeległych świadczeń. Zweryfikuję zamieszczone wzory odwołań do so i podstawy prawne. Nie spieszę się jednak, czekam na zmianę, może coś się zmieni.
  Pozdrawiam Was dziewczyny. Baska

  OdpowiedzUsuń
 42. Przepraszam, "chłopaków" również pozdrawiam, trzymajmy się razem, będzie dobrze. Baska

  OdpowiedzUsuń
 43. Tak ładnie sobie pomagacie, ale nikt nie pokusił się na napisanie s k ł a d n e g o wzoru skargi do ETPCz. Niektórzy są już na etapie kasacji w SN i czasami potrzebują podpowiedzi :(

  OdpowiedzUsuń
 44. Wejdź w GOGLE i tam są wzory.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie chodzi mi o wzór samej skargi, tylko o zręby uzasadnienia. H.W.

   Usuń
 45. Wzór skargi jest też w zakładce Archiwum ( u góry ).

  OdpowiedzUsuń
 46. To tragiczne że, po tylu wpisach pana Krzysztofa,nie możecie jednej prostej rzeczy zrozumieć,że polskie sądy są niezawisłe i żadne wyroki, poza uchwałą SN w składzie siedmiu sędziów,nie mają wpływu na ich rozstrzygnięcia.Dlatego śmieszą mnie takie wypociny językiem pseudo-prawniczym, z powoływaniem się na dziesiątki uzasadnień z orzeczeń sądowych, na dodatek w odwołaniu do SO.Szkoda czasu i atłasu,a raczej lasu(papieru). Dopiero apelacja i kasacja powinny być sporządzone przez prawnika,prawniczym językiem.
  Ela
  PS nic dziwnego,ze pan Krzysztof stracił cierpliwość i zniknął

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Droga Elu!

   Dawno temu Salomon powiedział:
   ,,Nawet głupiec gdy milczy, będzie poczytany za mędrca”
   Co Ci pozostało, wszak i Ty chcesz uchodzić za mędrca?
   Ola

   Usuń
  2. Skąd Elu masz wiedzę, że pan Krzysztof stracił cierpliwość i DLATEGO ZNIKNĄŁ? Pan Krzysztof zapewne jest zajęty, ale jeszcze się pojawi i na pewno jeszcze nie raz będzie pomagał. Ja np bardzo nie lubię, gdy ktoś wykorzystuje moje nazwisko dla poparcia swojego zdania, czyniąc to bez mojej zgody. Czy pan Krzysztof pozwolił Swoim imieniem firmować pani zdanie?

   Usuń
 47. Pani Elu .Jeśli Pani Już wygrała w SO to proszę też innym dać wygrać. Może się Pani usunie trochę w cień, może krótki urlopik od bloga ,bo widzę ze koniecznie chce Pani zniechęcić osoby aktywne i narzucić im swój sposób postępowania.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. No właśnie dlatego,że wygrałam po napisaniu pięciozdaniowej skargi,mam prawo radzić jak ona powinna wyglądać.Trzeba oszczędzać czas chociażby sędziów,jeżeli już nie swój.I nikomu nic nie narzucam.
   Ela

   Usuń
  2. ZUS złożył apelację.Ciekawe, czy wystarczy pięć zdań skargi żeby ostatecznie wygrać. Zrobiłaś się złośliwa i agresywna,.Pamiętaj, Twoja sprawa nie jest jeszcze zakończona.

   Usuń
  3. Po wygranej w SO sodówka do główki uderzyła?

   Usuń
  4. Pani Ela ma rację, kopiowanie takich elaboratów przez 20000 odwołujących sie emerytów nic sprawie nie pomoże. W obecnej chwili w każdym sądzie okręgowym jest już ustalona linia orzecznictwa w naszej sprawie, w większości przychylna. I tak czekają wszystkich apelacje.
   Joanna

   Usuń
  5. Do anonimów z 16:50 i 16:58!
   Ja przynajmniej mam jakieś imię.Poza tym chyba wyraźnie napisałam,że pięć zdań to wystarczy do SO,natomiast apelację i kasację powinien napisać prawnik.I kto tu jest złośliwy.
   Ela

   Usuń
  6. Właśnie w apelacji ważne jest to co zostało napisane.Nie wystarczy stwierdzenie, że się nie zgadzam.

   Usuń
  7. Kasację powinien napisać adwokat, apelacji nie musi.
   M.

   Usuń
  8. Apelacja opiera się na materiale zgromadzonym w sprawie, dlatego ważne jest co znajduje się w dokumentach z SO.Zgadzam się z wpisami, że ostatnie "pouczania"pani Eli są co najmniej niegrzeczne.
   Stach

   Usuń
  9. Jeżeli kogoś obraziłam to bardzo przepraszam.Panią Tereskę bardzo przepraszam.Nie było moją intencja obrażanie kogokolwiek.Tak już mam,że lubię prowokować.Ale na prawdę trochę mnie"wkurzyły" ochy i ach,nad wzorem odwołania,które mogłoby być bardzo przydatne do apelacji,ale nie odwołania do SO.Naprawdę nie ma takiej potrzeby,żeby SO zarzucać takimi długimi tekstami,bo oni tę sprawę znają,mają już wyrobione stanowisko i nie będą tego nawet czytać.Do SA jak najbardziej może być,jeśli ktoś nie będzie miał ochoty wynajmować prawnika.Jeszcze raz przepraszam wszystkich,czujących się obrażonymi,przeze mnie.Chcę dla nas jak najlepiej.W SO większość wyroków jest dla nas pozytywna.
   Ela

   Usuń
  10. Joasiu !
   Jak przeglądam wyroki sądów SA z tych samych miast różnych sędziów to okazuje się, że uzasadnienia są identyczne, czyli sami sędziowie kopiują wyroki. Jeden napisze a uzasadnienia lecą te same

   Usuń
  11. Do Pani Eli z 21 marca 16:32Pani Elu! Zupełnie nie ma Pani racji. To ełaśnie so jest miejscem , gdzie należy w pełni przedstawić swoje wnioski wraz z uzasadnieniem i podstawa prawną .W apelacji jest na to za późno. To , że Pani wygrała w so ze swoimi 5 zdaniami - to czysty przypadek .Po prostu trafiła .Pani na zyczliwego sędziego. Gdyby Pani trafiła na mniej zyczliwego , teraz by sie Pani zajmowała pisaniem apelacji. Ta wygrana naprawde nie daje Pani podstaw do pouczania innych , i do odbierania wartości pracy innych.Pozdrawiam

   Usuń

  12. Joanno! Jak zwykle racja leży po środku . Powoływanie się na ,,rację,, Pani Ewy
   jest według mnie niefortunnym sformułowaniem.
   Skąd powzięłaś wiadomość o ustalonej linii orzekania?
   Co chcesz przez to uzyskać?
   Jaki masz cel?
   Dlaczego straszysz sądami apelacyjnymi?
   Radzę odrobinę samokrytyki-to tak mała, a czasami dużo znaczy.
   SA

   Usuń
  13. Ktoś na początku tej zakładki mądrze napisał:
   "Anonimowy21 marca 2013 11:18
   Jeżel i emeryt nie przedstawi swoich racji w pismie procesowym , to sąd nie musi stosowac przepisów , o których wie . Jeżeli jednak emeryt przedstawi swoje racje w pismie procesowym , z powołaniem sie na wyrok TK , to sąd nie może tego zlekceważyc . A nawet , jak SO zlekceważy , to potem emeryt ma dobre argumenty w SA. Ale tylko , jeżeli od razu rzetelnie zebrał i napisał swoje argumenty. Dlatego tak ważne jest , co emeryt napisze w odwołaniu d o zus , potem do so , a potem do sa. Liczy sie PISEMNE przedstawienie swoich racji."
   A.

   Usuń
  14. Nikogo i niczym nie straszę. Czytam wyroki zamieszczone na portalu orzeczeń sądow i komunikaty osób, które przeszły drogę sądową, a która nas czeka. Wyciągam wnioski. Można zauważyć łatwo pewne prawidłowości: jeśli sprawę o wypłatę od 1 października 2011 wygra w okręgowym emeryt to apeluje ZUS, jeśli sąd okręgowy oddali sprawę to apeluje emeryt. Dopiero wygrana (przez emeryta) apelacja zmusza ZUS do wypłaty. Jak dotąd nikt nie doniósl o skardze kasacyjnej złożonej przez ZUS. Od przegranych apelacji przez emerytów, poszkodowani planują skagrę kasacyjną.
   Z opublikowanych wyroków wynika,że w danym sądzie istnieje jednolita linia orzekania, co zauważył również anominowy z 18:28.
   Pani teresa i Pani Wiga skompilowały treści większosci pozytywnych dla emerytów wyroków. Uważam, że nie ma sensu przytaczania ich wszyskich w każdym odwołaniu. To może moim zdaniem zrobić bardzo złe wrażenie na sędziach. Nie wystarczy mieć rację.
   Czy odpowiedziam na pytania SA
   Joanna

   Usuń
  15. Dlatego, jak Wiga napisała, każdy wybierze z tekstu to co dla niego dobre.
   Nie można być potulnym tak jak w peerlu,niech sędzia wie, że Ty też wiesz. Jeśli nie wyjdzie w SO to są jeszcze SA, ETPCZ, może SN.
   A.

   Usuń
 48. Zgadzam się z anonimem z 18.48. Do S.O. należy przyłożyć się porządnie a do S.A. można ewentaualnie coś dołączyć jeśli znależliśmy jakieś nowe dowody czy okolicznośći. Im lepiej jest napisay pozew do S.O. tym mamy większe szanse na wygranie sprawy w S.O. a potem ewntualnie w S.A.
  Jeszcze jedna informacja, chociaż zostanę za nią opluta na tym blogu. Od wszystkich wygranych spraw w S.O. ZUS będzie się odwoływał mimo, że wie , że w większości przypadków przegra sprawę. Chodzi o grę na zwłokę.

  OdpowiedzUsuń
 49. Potwierdzam Pani Ela i Pani Joanna ma rację.Nie trzeba pisać elaboratów w odwołaniu. Ja tylko chciałam przedstawić trochę informacji dot. orzecznictwa, /które są wg mnie istotne w naszej sprawie/,osobom, które na blogu ostatnio pisały, że nie posiadają wiedzy na ten temat ,oraz jak się zabrać za odwołanie i w jakim kierunku iść.Uważam, że taka wiedza może się przydać.Po zapoznaniu się łatwiej pisze się odwołanie. Chciałam tylko pomóc.Widzę , że wyszło jak wyszło.Pozdrawiam wszystkich i znikam Wiga.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Droga Pani Wigo, naprawdę proszę nie "znikać" z blogu, ludzie życzliwi potrafią docenić wszystko co dobrego chce Pani dla nich zrobić.Cóż,ludzie mniej życzliwi po prostu nie potrafią przyjmować dobra.Jest Pani bardzo potrzebna ze swoimi wpisami na tym blogu, bo na pewno będzie jeszcze wiele wątków do dyskusji, w których Pani głos będzie przydatny.
   Pozdrawiam serdecznie.Jadwiga z Aleksandrowa Łódzkiego.
   P.S.
   A swoją drogą jeśli tak dalej pójdzie,że będziemy wszystko i wszystkich w czambuł tylko krytykować, to za chwilę nie będzie miał kto dyskutować i nie będzie już kogo krytykować a blog przestanie funkcjonować.Czy tego chcemy?

   Usuń
  2. Jot z Pomorza21 marca 2013 21:20

   Droga Jadwigo, odpowiadam, że tego nie chcemy, absolutnie nie chcemy. :-)

   Odnośnie do zróżnicowanych wypowiedzi na temat "długości" uzasadnienia, to myślę, że prawda leży po środku. Ktoś wyżej też pisał o prawdzie po środku, ale ja widzę ten środek w innym miejscu.

   Poprzednie odwołania, na podstawie których emeryci wygrywają w SO obecnie, były odwołaniami od innej treści odmownej decyzji ZUS-u niż teraz. Poprzednio ZUS odmawiał na podstawie ustawy zmieniającej ustawę (...)., przed wyrokiem TK K 2/12, a teraz przekonuje nas o swoich racjach na podstawie właśnie tegoż wyroku TK i Konstytucji.
   To na pewno wymaga przedyskutowania - konstruktywnego, ale spokojnego.

   Pozdrawiam
   Jot

   Usuń
  3. Pani Wigo, skorzystam z wzoru. Proszę nie zwracać uwagi na złośliwe ataki i uwagi zwłaszcza Eli, która nie wiadomo z jakiego powodu atakuje bezmyślnie i na oślep. Życzę jej aby w apelacji tych pięć zdań wystarczyło do wygrania sprawy.
   M.

   Usuń
  4. Ależ oczywiście Droga Jot.Przecież nikt i nikogo nie zmusza, aby pisał dokładnie wszystko to co Panie napisały we wzorze odwołania.Napisały ten WZÓR po to aby ludzie, którzy może zupełnie nie radzą sobie z pisaniem jakichkolwiek pism procesowych i nie stać ich na prawnika, miały przynajmniej wskazówki jak takie odwołanie stworzyć, gdyby nawet nie chciały przywoływać wszystkich orzeczeń, wszystkich wyroków wszelkich sądów.A ponadto Panie Teresa i Wiga przecież także odnosiły się do działania wyroku TK, udowadniając,że wyroki TK mogą działać także wstecz, a to jest główny argument do "obalenia" zapowiadanych ewentualnych odmownych decyzji ZUS,które to w uzasadnieniu powołują się na to,że wyrok TK obowiązuje od dnia ogłoszenia czyli od dnia 22.11.2012r. a nie od momentu wejścia w życie niekonstytucyjnego przepisu, zawieszającego emerytury od 01.10.2011r.
   I dlatego uważam, że na tym powinniśmy skupić naszą dyskusję i przelać naszą energię.
   Pozdrawiam serdecznie.Jadwiga z Aleksandrowa Łódzkiego

   Usuń
  5. Dziękuję, dużo tu mądrych wpisów. Niestety moje Ględzenie" się zemściło, mój wpis jest dużo niżej. Dziękuję tez Jot i wszystkim, których tu dużo mądrych i wyważonych wpisów. Ciepełka!!!

   Usuń
  6. Do zawieszonych sprzed stycznia 2009:
   wklejam wpis z góry, w naszym uzasadnieniu jest powołanie się na przyznanie emerytury w okresie po styczniu 09r. Ważne jest, aby uzasadnić, że wyrok TK obejmuje też osoby sprzed.

   Anonimowy21 marca 2013 12:26
   Zwróciłam uwagę na jedną rzecz:
   1. Dla osób, które są przed, sędziowie podkreślają ustawę emerytalną – funkcjonującą w latach lipiec 2000 – 7.01.2009 i obowiązujący w tym czasie przepis art.103 ust. 2a emerytalnej uzależniający nabycia prawa do emerytury, (aby pobierać emeryturę należy się zwolnic i zatrudnić) potwierdzą to wyrokiem TK z dnia 7 lutego 2006 syg akt SK 45/04 –z tą wykładnią sądu muszą się liczyć osoby sprzed 8.01.2009 należy to „obalić”, że jest „stara” wykładnia, bo jest nowy wyrok TK2/12 z 13.XI 2012.

   Anonimowy21 marca 2013 13:42

   Wyrok SA w Katowicach syg.akt.AUa III 527/12 z dnia 13.XII. 2012

   Usuń
  7. W związku z "obaleniem tzw starej" wykładni myślałam o takim uzasadnieniu:
   "Usunięcie z porządku prawnego art. 103 ust.2a ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. od 8 stycznia 2009 roku na podstawie ustawy o emeryturach kapitałowych objęło wszystkie osoby które nabyły prawo do emerytury przed dniem 1 stycznia 2011r. to znaczy, którym ZUS ustalił prawo do emerytury do dnia 7.01.2009r. oraz od dnia 8.01.2009 do dnia 31.12.2010r., i umożliwiło pobieranie świadczenia wszystkim tym emerytom bez konieczności rozwiązania stosunku pracy.
   Zakład Ubezpieczeń Społecznych wznowił wypłatę emerytury poczynając od 8 stycznia 2009 r. podnosząc, że z tym dniem nastąpiło uchylenie art. 103 ust. 2a ustawy przewidującego zawieszenie wypłaty świadczenia w przypadku kontynuacji zatrudnienia. Emeryci z ustalonym przez dniem 7.01.2009 r. prawem do emerytury musieli ponownie złożyć wniosek o emeryturę na takim samym obowiązującym w ZUS druku jak i osoby występujące z wnioskiem naliczenie i wypłacanie emerytury w okresie 2009-2010, dlatego niczym nie uzasadnione jest stosowanie podziału emerytów według okresów nabywania przez nich prawa do emerytury na tych sprzed 2009 roku i tych po 2009 roku w zależności od obowiązujących wówczas, ale wciąż zmieniających się przepisów prawnych. W kontekście stanu prawnego jaki dotyczył emerytów pobierających świadczenie w okresie styczeń 2009r. – wrzesień 2011r. wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczy wszystkich którzy nabyli przed 1 stycznia 2011 r. i od 8 stycznia 2009 r. realizowali prawo do emerytury bez konieczności rozwiązania stosunku pracy.
   Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego wynika dopuszczalność stanowienia prawa z mocą wsteczną w sytuacji, gdy jest to korzystne dla adresata."
   Bardzo proszę o ewentualne uwagi
   Elżbieta z Łodzi

   Usuń
  8. Wielce Szanowna Pani Wigo!
   Zapewne Pani jest osobą w kwiecie wieku tak, jak my tu wszystkie.
   Życie czasami płata figle. Najczęściej ,w nieprzewidywalnym miejscu i czacie.
   Tak jest i teraz.
   Nieprzemyślane i irracjonalne wpisy pani Eli i Joanny są ,,urokiem ,,tego blogu.
   Stanowią swoisty ,,folklor ”,z którym trzeba się oswoić i polubić.
   Cóż! ,,Ten typ tak ma”
   Pani nie ma z tym nic wspólnego .
   Pani Wigo -daje tylko bogaty .My nadal liczymy na Pani bogatą osobowość.

   Wyrazy szacunku -krystyna

   Usuń
  9. Pani Elżbieto z Łodzi,moim zdaniem, jest to najlepsze uzasadnienie, z jakim się spotkałam. Oczywiście włączę je do swojego uzasadnienia. Bardzo dziękuję.
   Decyzji odmownej z ZUS-u jeszcze nie otrzymałam. Daniela z Gdańska

   Usuń
 50. Pani Wigo!
  Wyszło wspaniale.Pani pomoc jest nieoceniona.
  Bardzo ciekawe i mocne odwołanie .Przedstawiłam je znajomemu prawnikowi-był pod wrażeniem-pozytywnym.
  Moim skromnym zdaniem, Pani Ela i Pani Joanna mają swój osobisty pogląd na wiele spraw-jednak ,nie zawsze czy słuszny?

  Serdecznie Panią Pozdrawiam
  alicja
  OdpowiedzUsuń
 51. To może Pani Ela zacytuje nam te swoje "5 zdań",które zawarła we wniosku ,a nie w odwołaniu od decyzji odmownej do SO:-) Anna M.

  OdpowiedzUsuń
 52. Pani Wigo!
  Proszę nie znikać. Ja bardzo dziękuję za obszerny wzór z podanymi wyrokami. Ja też je studiowałam, nawet niektóre pościągałam na swój komputer, ale jak potrzebuję, to trudno mi je znaleźć(te właściwe).
  Do wszystkich:
  Tak na marginesie: czy Wy też tak macie? Ostatnio najwięcej czasu i energii poświęcam na szukanie różnych rzeczy, a już horror, gdy coś odłożę"aby nie szukać"...
  No wiec spędziłam sporo czasu na szukaniu, czytaniu i naprawdę to trudna praca zebrać te najlepsze argumenty razem.
  A każdy ma z czego wybrać wg własnego uznania.
  Nawet jeśli kogoś denerwują wpisy innych, to starajmy się od razu "na odlew", nie reagować. Miło, że pani Ela wytłumaczyła swoje pobudki i przeprosiła, więc chyba nie ma sprawy.
  Współpracujmy, wyrażajmy swoje wątpliwości, nie bójmy się mieć inne zdanie, ale bardziej uważajmy na formę. Pochwalić kogoś zwykle jest łatwo, ale gdy wyrażamy krytykę,jeszcze łatwiej kogoś urazić. A nie ujawniając wątpliwości, tylko sobie zaszkodzimy. Uważajmy, żeby nie doprowadzić do tego, że nawet jak ktoś zauważy, że robimy głupotę, nie ostrzeże nas z obawy przed przykrymi atakami.
  Do Pani Teresy,Wigi, Jadwigi z Aleksandrowa: wielka chwała za spokój, dystans do siebie i spokojną, mądrą reakcję na wg mnie, nieco zbyt ostre wypowiedzi niektórych uczestników bloga.
  SERDECZNIE WSZYSTKICH POZDRAWIAM, życzę zdrowia i dobrego humoru!

  OdpowiedzUsuń
 53. Nie należę do osób obrażalskich, uważam że każdy ma prawo do swojego zdania. Uważam też , że krytyka jest bardzo potrzebna ale konstruktywna. Jak może zauważyliście wszystkie moje wpisy dot. tylko tematu naszej sprawy. Nie będę teraz ukrywać, że bardzo nie podobała mi się na blogu min. krytyka orzekających sądów. Zamiast wszystkich wokół bezmyślnie krytykować powinniśmy jak to zauważyło wielu poprzez spokojną i rzeczową dyskusję osiągnąć zamierzony cel czyli odzyskać niesłusznie zawieszone od 1 października 2011r, obecnie zaległe emerytury. Wszystkim nam /bez wyjątków / życzę abyśmy znaleźli sprawiedliwość w wyrokach niezawisłych sądów począwszy od SO do SN włącznie bo takie one są. Jednocześnie proszę o wzajemny szacunek w dyskusji bo nie wszyscy jesteśmy alfą i omegą. Ja bynajmniej za taką się nie uważam. Jeżeli kogoś uraziłam swoją wypowiedzią to bardzo przepraszam. Czy mam rację? Wiga

  OdpowiedzUsuń
 54. witam wszystkich , od niedawna jestem częstym gościem na tej stronie bo tez należę do pracujących "zawieszonych" , a wlaściwie już "odwieszonych" emerytow , ktorzy naiwnie oczekiwali zwrotu zawieszonych emerytur. Właśnie wczoraj otzrymalam odmowę z ZUS z bardzo długim wyjasnieniem i głównym wnioskiem , że TK nie określił co ma byc wstecz .
  Wykorzystując wzory wniosków będę sie odwoływać, ale nie jestem w żaden sposób zrozumieć, jak to jest możliwe , żeby problem , ktory został orzeczony jako zly pozostał bez konsekwencji- gdyby TK otrzymal wniosek i wydał wyrok w listpadzie 2011 - to tylko byłby miesiąc w "plecy" , czyli tak naprawde jesteśmy ofiarami działania wszystkich opieszałych instytucji - Pozdrawiam serdecznie i dziękuje za cenne uwagi , ktore pomogają zrozumiec zawiłości prawne.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Od początku chodziło o to aby ukraść pieniądze wierząc ,że TK wyda "właściwy" wyrok, a tu niespodzianka i dlatego jest problem.
   A.

   Usuń
  2. ktoś z Rządu przegapił,bo wyskoczyła inna sprawa

   Usuń
 55. Dot.21 marca 2013 22:49 Do Pani Elżbiety z Łodzi
  napisała Pani.... Emeryci z ustalonym przez dniem 7.01.2009 r. prawem do emerytury musieli ponownie złożyć wniosek o emeryturę na takim samym obowiązującym w ZUS... a ma być przed dniem 7.01.2009

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jot z Pomorza22 marca 2013 15:22

   Moim skromnym zdaniem powinno być "przed dniem 8.01.2009 r.", ponieważ zmiany ustawy weszły w życie i obowiązują od 8 stycznia 2009 r.,
   czyli
   "do 7.01.2009 r. i od 8.01.2009 r."
   lub
   "przed 8.01.2009 r. i od 8.01.2009 r." itp. (na pewno nie "po 8 stycznia" ;-))

   Pozdrawiam
   Jot

   Usuń
 56. Proszę Państwa, nie wiem czy dobrze myślę, bo od czytania tych wszystkich uzasadnień na wypadek odwołania od odmownej decyzji ZUS miesza mi się już wszystko, ale uważam że główny akcent naszych argumentów w uzasadnieniu naszego odwołania powinien być skierowany przede wszystkim na "obalenie" tezy uzasadnienia ZUS, że "orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i z tym dniem następuje utrata mocy obowiązującej aktu normatywnego, którego dotyczy orzeczenie Trybunału". Zatem powinniśmy na podstawie wszelkich wyroków sądowych,wyroków SN próbować udowadniać, że art. 28 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach .publicznych oraz niektórych innych ustaw w związku z art. 103a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,utracił moc prawną od dnia jego wejścia w życie czyli od dnia 01.10.2011r. czyli od samego początku jego obowiązywania był niekonstytucyjny, a nie że utracił moc prawną dopiero od momentu ogłoszenia wyroku TK czyli od 22.11.2012r.Przecież to jest nielogiczne, że przepis, który w ogóle został uznany za niezgodny z Konstytucją,do pewnego momentu mógł być obowiązującym a od pewnego nie.A jeżeli Trybunał Konstytucyjny nie wskazał ani w wyroku, ani w jego uzasadnieniu innej daty utraty mocy prawnej tego przepisu, to nie ma także żadnej potrzeby wykładni rozszerzającej i to jeszcze na niekorzyść emerytów, zresztą jest taka zasada w prawie, że wątpliwości w sprawie tłumaczy się na korzyść pokrzywdzonego i tak powinno być w naszym przypadku.Poza tym może TK uznał za oczywiste, że nie ma potrzeby wskazywania jakiejś daty utraty mocy obowiązującego tego przepisu, bo jeżeli jest niekonstytucyjny to od zawsze był niezgodny z prawem i nie powinien zaistnieć w porządku prawnym dotyczącym całej tej sprawy.Poza tym w decyzji odmownej ZUS nie ma żadnego podziału emerytów, których by ten wyrok miał dotyczyć lub nie, tylko jedynie stwierdzenie że Art.28 ....utracił moc prawną w zakresie w jakim znajduje zastosowanie do osób, które nabyły prawo do emerytury przed dniem 1 stycznia 2011 r. bez konieczności rozwiązania stosunku.Tak więc najważniejszym moim zadaniem jest udowodnienie,że wyrok TK także w tej sprawie może działać wstecz.
  I to tyle jeśli chodzi o moje przemyślenia.Jeśli moje rozważania idą w złym kierunku, proszę mnie poprawić.
  Pozdrawiam serdecznie.Jadwiga z Aleksandrowa Łódzkiego

  OdpowiedzUsuń
 57. Proszę napiszcie odwołanie od decyzji ZUS do SO, tyle tych przepisów,artykułów,że już nic nie wiem Stasia

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. ja tak samo o to prosze poniewasz nie wiem jak napisac odwolanie do SO od decyzji ZUS bozena

   Usuń
 58. Data odpowiedzi: 2013-03-07

  Opis odpowiedzi:
  Minister Pracy i Polityki Społecznej (07.03.2013 r.) przekazał wyjaśnienia ZUS dotyczące wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 listopada 2012 r., sygn. akt K 2/12. Ponadto poinformował, że Rządowe Centrum Legislacji potwierdziło prawidłowość realizacji tego wyroku na bieżąco, tj. od dnia 22 listopada 2012 r., ponieważ orzeczenie stwierdzające niezgodność określonego przepisu z Konstytucją wywiera skutki prawne od dnia ogłoszenia, na przyszłość. Utrata mocy obowiązującej nie oznacza unieważnienia istniejącego wcześniej stanu prawnego. Skuteczne dochodzenie roszczeń tytułu wstrzymania wypłaty emerytury możliwe jest wyłącznie przez zastosowanie instrumentów przewidzianych na gruncie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu postępowania cywilnego oraz kodeksu cywilnego. Minister Pracy i Polityki Społecznej wystąpi z prośbą o ewentualne uwzględnienie w harmonogramie prac legislacyjnych rządu projektu ustawy określającej sposób rekompensaty niwelującej negatywne skutki działania niekonstytucyjnej regulacji.
  Art. 417
  § 1. Za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa.

  Art. 4171
  § 1. Jeżeli szkoda została wyrządzona przez wydanie aktu normatywnego, jej naprawienia można żądać po stwierdzeniu we właściwym postępowaniu niezgodności tego aktu z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą.

  OdpowiedzUsuń
 59. http://www.sprawy-generalne.brpo.gov.pl/pdf/2011/03/669410/1700342.pdf

  OdpowiedzUsuń
 60. Pani Jadwigo,
  Sprowokowała mnie Pani swoim wpisem.
  Otóż nie jesteśmy w stanie zaprzeczyc temu,że akt prawny traci moc obowiązującą z chwilą opublikowaania w dzienniku ustaw bo to wynika z art. 190 ust.3 konstytucji. Na tej to podstawie, z urzędu, organ wypłacił swiadczenia pracujacym jeszcze emerytom.

  Nas interesuje skutek wyroku na działanie aktu którym, zgodnie z art. 16 par.1 kpa jest decyzja admininistracyjna oparta na przepisie uznanym przez TK jako niekonstytucyjny. Decyzja ta jest ostateczna i ma moc obowiązujacą aż do chwili jej uchylenia/wzruszenia Nie ma tutaj znaczenia czy wyrok TK działa ex tunc czy ex nunc.

  Znaczenie w kwestii jej uchylenia ma art. 190 ust.4 konstytucji zgodnie z którym "Orzeczenia TK o niezgodnosci z Konstytucją (...) na podstawie którego zostało wydane prawomocne orzeczenie sądowe, ostateczna decyzja administracyjna (...) stanowi podstawę do wznowienia postępowania, uchylenia decyzji (...)
  oraz art.145a kpa.

  Organ nie może z urzędu uchylić własnej ostatecznej decyzji bez wznowienia postępowania, które w zaistniałej sytuacji mógł przeprowadzić tylko na nasz wniosek co wynika z art.147 kpa, mając na uwadzę fakt, że tego typu postępowanie jest postępowaniem administracyjnym (art.5 par.1 kpa oraz art.124 ustawy o emeryturach i rentach z FUS)

  Wznowienie postępowania następuje w drodze postanowienia - art.. 149 par.1 i takie powinien nam ZUS w naszej sprawie wydać czego nie dokonał - wypowiedział się nie w przedmiocie ale w sprawie

  Dlatego przy odwołaniu każdy powinien, moim zdaniem, przywołać naruszenie zasad postępowania administracyjnego, a w szczególności art.6,7,8,9,10 par.1 co pozbawiło prawa wwypowiedzenia się w sprawie zgłoszonych żądań co do decyzji wydanyxh przez ZUS w sprawie wypłaty świadczeń bez roozwiazania stosunku pracy jak też tych wydanych w kwestii wstrzymania ich wypłaty na mocy przepisu uznanego przez TK za niezgodny z utawa zasadniczą.

  Są to moje przemyślenia w tej kwestii więc każda uwaga jest cenna.

  pozdrawiam
  Ula05

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. ZUS Oddział Gdańsk-Wrzeszcz w stosunku do mnie wznowił postępowanie (postanowieniem), potem je zawiesił (postanowieniem), gdyż miałam sprawę w SA. W dalszej kolejności podjął w części i wydał decyzję o wznowieniu wypłaty świadczenia.
   Zatem w części dot. załegłego świadczenia (postępowanie sądowe zostało zakończone wyrokiem oddalającym apelację)spodziewam sie decyzji odmawiającej wypłaty. Od tej decyzji znowu wniosę odwołanie. Ciekawie się zapowiada, bo jestem na etapie skargi kasacyjnej i akta znajdą się w SN. Zatem SO zawiesi swoje postepowanie.
   Cyrk na kółkach.
   KT

   Usuń
 61. Wzór odwołania Pani Teresy do SO wydaje mi się za długi. Kto to czyta. Może jakiś skrócony wzór. Bo już zaczyna ZUS wysyłać decyzje odmowne odnośnie wypłaty zaległych zawieszonych emerytur.

  OdpowiedzUsuń
 62. Dzień dobry,
  Mam pytanie do wszystkich Państwa a w szczególności do Pani Teresy i Pani Wigi.
  Czy w odwołaniu do sądu należy wnosić o zmianę decyzji z 26.09.2011 (decyzja o wstrzymaniu wypłaty emerytury) czy decyzji z dnia 18.03.2013 ( decyzja odmawiająca uchylenia decyzji z dnia 26.09.2013)?
  Z góry dziękuję za odpowiedź,
  Piotr

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wyjaśniam wątpliwości.
   Wnoszę o:
   1) zmianę zaskarżonej decyzji z dnia 18 marca 2013r znak: …………
   w ten sposób,że uchyla się decyzję ZUS z dnia 26.09.2011r znak: ……………- w części zawieszającej prawo do emerytury za okres od dnia 1 .10.2011 r do dnia 21 listopada 2012r

   Pozdr.
   Teresa

   Usuń
  2. Bardzo dziękuję za pomoc,
   Piotr

   Usuń
 63. Domyślam się, ze 26.09.2011?

  OdpowiedzUsuń
 64. Termin do odwołania sie od decyzji z 26.09.2011 minął 25.10.2011 r. Teraz może sie Pan odwołać od decyzji z 18.03.2013 (termin do odwołania upływa 17.04.2013r.) , odmawiającej ( prawdopodobnie ) wznowienia postepowania , i uchylenia , w tym wznowionym postępowaniu , decyzji z 26.09.2011r. Niech Pan przeniesie wpis na stronę główna , bo stare posty mało kto czyta.

  OdpowiedzUsuń