2 marca 2012

Apelacja


 Drodzy Państwo poniżej zamieszczam wzór pisma apelacyjnego udostępnionego przez moją mamę. Część z Państwa jest jeszcze przed sprawą apelacyjną.

 Apelacja do wykorzystania i uzupełnienia wg własnego uznania. 
Apelację należy wysłać w dwóch egzemplarzach, wszystkie załączniki też w dwóch egzemplarzach.
Opłata apelacyjna wynosi 30 zł.

Imie i nazwisko                                                                                   data, miasto
adres


                                                                               Sąd Apelacyjny w ……                                                                  Wydział Ubezpieczeń Społecznych
                                                                            za pośrednictwem
                                                        Sądu Okręgowego w ……                                                                        
                                                     Wydzial Pracy i Ubezpieczeń SpolecznychPowód:     imie i nazwisko
Pozwany.: Oddział ZUS w ……

 Sygnatura .akt: …….

 Wartość przedmiotu zaskarżenia /świadczenie emerytalne/ :
miesięczna kwota emerytury   x  12   =   ……  zl


Apelacja          
  Od wyroku z dnia ...............Sądu Okręgowego 
w ..............   wydziału Ubezpieczeń Społecznych


 Wnoszę :
-  o  uchylenie wyroku z dnia ….. Sądu Okręgowego w ……Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sygnatura akt:  …..
 lub jego zmianę przez uchylenie decyzji ZUS z dn….. znak ……i przyznanie prawa do wypłaty emerytury od dn. 01.10.2011 r. wraz z należnymi odsetkami liczonymi do daty spełnienia żądania.

-  aby Wysoki Sąd zwrócil się do Sądu Najwyższego ze stosownym pytaniem prawnym w powyższej sprawie przed podjęciem rozstrzygnięcia, gdyby rozstrzygnięcie Wysokiego Sądu   mialo być dla mnie niekorzystne.

                                                           UZASADNIENIE

            Nie zgadzam się całkowicie z sentencją i uzasadnieniem zaskarżonego wyroku.
Organ rentowy swoją decyzją odbiera mi prawa nabyte jako ubezpieczonemu i stawia mnie w bardzo trudnej sytuacji materialnej. Nie można starszym ludziom tak drastycznie obniżać dochodów, szczególnie, gdy zwiększyli swą aktywność zawodową, ufając prawu i decyzjom władzy państwowej. Jest to psucie prawa.

Nie można oddzielić pojecia prawa do emerytury od jej podstawowej cechy, jaką jest realizacja. Nie można tego czynić wobec osób, które w zgodzie z przepisami nabyly już to prawo. To tak, jakby komuś dać prawo oddychać, a „jedynie zawiesza” mu się dopływ tlenu. O tym, że mam pełne prawa emerytalne świadczy posiadanie legitymacji emeryta, ważne bezterminowo.

Przyjęte rozwiązanie godzi w prawo słusznie (bo zgodnie z wolą ustawodawcy) uprzednio nabyte; odbiera je bowiem tym, którzy, ufając państwu i stanowionym przezeń normom, skorzystali z ważnej dla nich regulacji.
Gdyby ustawodawca w 2010 r. postanowił, że nowe przepisy dotyczyć będą osób przechodzących na emeryturę po ich wejściu w życie, to dzisiaj nie byloby żadnych zastrzeżeń.
Państwo, działając na rzecz stabilności finansów publicznych powinno regulacje odnieść do wydarzeń przyszłych, do których dostosować się mogą z odpowiednim wyprzedzeniem zainteresowani nimi obywatele.
Od 1986 roku zakres ochrony praw nabytych jest uznawany za zasadę konstytucyjną, wyprowadzoną kolejno z zasady nie działania prawa wstecz, zaufania obywatela do państwa i obowiązującego w nim prawa, konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawnego. Brak gotowości ze strony obecnego rządu realizacji ochrony tych praw jest zaprzeczeniem przesłania expose premiera D. Tuska o budowie zaufania obywateli do państwa.

Emeryt, pragnący nadal być zatrudniony, musi rozwiązać stosunek pracy i raz jeszcze go nawiązać, jeśli znajdzie nowego pracodawcę lub dotychczasowy zgodzi się ponownie go zatrudnić.
Rozwiązanie tego przepisu nie tylko nie spełnia celu ustawowego, ale wręcz wymusza na obywatelach konieczność poszukiwania dróg obejścia prawa.

Regulacja prawna na podstawie  której ZUS pozbawił mnie wypłaty emerytury jest również sprzeczna z zasadami zawartymi w Europejskiej Karcie Społecznej i Wspólnotowej Karcie Socjalnych Praw Podstawowych Pracowników oraz z art. 1 protokołu I Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.  Państwo stworzyło normy mogące dyskryminować pewne grupy pracowników, którzy osiągnęli wiek emerytalny.
Dodatkowo uzasadniając apelacje powoluję się na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w sprawie praw nabytych, zawartych w piśmie z dnia 1.12.2010 r. skierowanym do szefa Kancelarii Sejmu Lecha Czapli a także wyrok Sądu Najwyższego w sprawie praw nabytych z dnia 13 lipca 2011 r. (sygn. akt I UK 12/11).Załączniki:
  1. odpis apelacji
  2. potwierdzenie oplaty sądowej  / ksero wplaty lub przelewu lub naklejone znaczki   skarbowe/
  3. ksero decyzji ZUS o przyznaniu emerytury w wysokości …….

/Wszystkie dokumenty do apelacji powinny być w dwóch egzemplarzach/
Artykuły pomocne:

Art. 8 ust. 1 Konstytucji stanowi, że Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej. Znaczy to, że stanowić ona powinna wzorzec oceny wszystkich innych krajowych aktów prawnych, a w pierwszej kolejności miernik poprawności ustawodawstwa zwykłego. Stwierdzenie o wyższości Konstytucji nad ustawami zyskuje na znaczeniu zwłaszcza w związku z nie najlepszą jakością polskiego ustawodawstwa, którego zgodność z Konstytucją jest często kwestionowana przez Trybunał Konstytucyjny. Ogrom ustaw wydawanych przez polski parlament oraz częste, nie do końca przemyślane, zmiany stanu prawnego nie przyczyniają się do pewności i przejrzystości uregulowań prawnych i sprawiają, że niejednokrotnie obywatel zmuszony zostaje odwoływać się do samej Konstytucji w celu obrony zagwarantowanych tam praw przed konstytucyjnym bezprawiem ustawodawcy.

-KAŻDY ODWOŁUJĄCY SIĘ POWINIEN POWOŁAĆ SIĘ NA WW ART.KONSTYTUCJI RP, moze jakiś Sąd odważy się być "odważnym"

art. 178 Konst.RP - dodatkowo wzmacnia powyższa tezę, gdyz stanowi "Sedziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezwiśli i podlegają TYLKO konst. RP oraz ustawom"

1 komentarz:

  1. Cieszę się, że dowiedziałem się o Waszej stronie.

    http://www.se.pl/wydarzenia/kraj/jak-jest-wyliczana-wysokosc-emerytury-zus-okrada-emerytow_216038.html?cpage=10&#comment_list_container

    OdpowiedzUsuń