4 maja 2015

Wniosek do ZUS wersja robocza

  Kochani   
        Przedstawiam Wam wersję roboczą wniosku do ZUS o przeliczenie emerytury w związku z urlopami wychowawczymi. Może trzeba będzie przerobić ten wniosek na zapisanie przepisów swoimi słowami. Trzeba jeszcze popracować nad końcową wersją wniosku. No i brakuje jeszcze dobrego wstępu i zakończenia. 
Pomóżcie skonstruować to tak ważne dla nas pismo do ZUS. Piszcie, jakie poprawki nanieść, co jeszcze dopisać.      


                         Zwracam się z wnioskiem o przeliczenie mojej emerytury w związku z zaliczeniem okresów/u opieki nad dzieckiem/ćmi jako okresy składkowe.
Urlopy wychowawcze udzielane były na podstawie Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy.

Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141
USTAWA
z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy

Art. 186. § 1. Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia.
§ 2. Wymiar urlopu wychowawczego wynosi do 36 miesięcy. Urlop jest udzielany na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 5 roku życia.

    W dniu 17 lipca 1981 roku wydano Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie urlopów wychowawczych.   W Rozporządzeniu tym zapisano, iż okresy urlopów wychowawczych traktuje się jako równorzędne z okresami zatrudnienia od dnia 8 czerwca 1968 roku

Dz.U. z 1990 nr 76 poz. 454
 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 17 lipca 1981 r. w sprawie urlopów wychowawczych.

Na podstawie art. 186 § 2 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Pracownica zatrudniona co najmniej 6 miesięcy może skorzystać z urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad swoim dzieckiem, najdłużej jednak do ukończenia przez nie 4 lat życia.
2. Do 6-miesięcznego okresu zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1, wlicza się wszystkie poprzednie okresy pracy.
§ 18. 1. Okres urlopu wychowawczego traktuje się – z zastrzeżeniem ust. 2 – jak okres zatrudnienia w zakładzie pracy, w którym pracownica korzystała z tego urlopu.

§ 19. Okresy urlopu wychowawczego w wymiarze nie przekraczającym 6 lat uważa się za okres równorzędny z okresem zatrudnienia w rozumieniu przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin oraz przepisów o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
§ 26. Przepisy § 18 i 19 stosuje się od dnia wejścia w życie rozporządzenia także:
1) do pracownic, które w okresie od dnia 8 czerwca 1968 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia korzystały z urlopu bezpłatnego, udzielonego na podstawie przepisów w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek opiekujących się małymi dziećmi,
2) odpowiednio do pracownic oraz innych osób, które korzystały z urlopu bezpłatnego w okresie od dnia 8 czerwca 1968 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia, jeżeli w myśl rozporządzenia byłyby uprawnione do urlopu wychowawczego.

    Zapisy w Rozporządzeniu potwierdza Ustawa z dnia 14 grudnia 1982 roku o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin, obowiązująca od dnia 1 stycznia 1983 roku

Ustawa                                                                                                                                                        z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.

Art. 11.
Za okresy równorzędne z okresami zatrudnienia uważa się okresy:
 urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie przepisów w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek pracujących, opiekujących się małymi dziećmi oraz innych udzielonych w tym celu urlopów bezpłatnych i trwania przerw w pracy spowodowanych opieką nad dzieckiem w wieku do lat 4 – łącznie nie dłużej niż 6 lat
                    
   Dopiero obowiązująca od 15 listopada 1991 r. Ustawa z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw, zaliczyła między innymi okresy urlopów wychowawczych do okresów nieskładkowych. (Artykuł 4.1 punkt 6 ww ustawy). Jest to równocześnie pierwszy akt prawny dzielący okresy zatrudnienia na składkowe i nieskładkowe.
   W powyższej ustawie brak jest zapisu, że okresami nieskładkowymi są urlopy wychowawcze udzielone przed dniem wejścia w życie Ustawy z dnia 17 października 1991 roku. Jedną z podstaw demokratycznego państwa jest zasada lex retro non agit, (prawo nie działa wstecz), czyli Ustawodawca nie może ustanawiać przepisów prawa, które wiązałyby skutki prawne ze zdarzeniami prawnymi mającymi miejsce w przeszłości. W prawie polskim zasadę tę wyraża np. art. 3 k.c.

Dz.U. z 1991 nr 104 poz. 450

USTAWA z dnia 17 października 1991 r.o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw.

Art. 4. 
1. Przy ustalaniu prawa i wysokości świadczeń oprócz okresów składkowych, o których mowa w art. 2, uwzględnia się następujące okresy, zwane dalej „okresami nieskładkowymi":
6) okresy urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie przepisów w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek pracujących, opiekujących się małymi dziećmi, innych udzielonych w tym celu urlopów bezpłatnych oraz okresy niewykonywania pracy — spowodowanych opieką nad dzieckiem:
a) w wieku do lat 4 — w granicach do 3 lat na każde dziecko oraz łącznie — bez względu na liczbę dzieci — do 6 lat,
                        
    Wszystkie osoby po podjęciu zatrudnienia podlegały obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu lub zaopatrzeniu emerytalnemu.
Świadczenia emerytalne ustalono mi w oparciu o Ustawę z dnia 17 grudnia 1998 roku i Ustawę z dnia 13 października 1998 roku o  systemie ubezpieczeń społecznych. W ustawach tych znajdują się zapisy o warunkach przyznania świadczeń ubezpieczonym oraz o konieczności podlegania osób na urlopach wychowawczych ubezpieczeniom: emerytalnemu,  rentowemu, wypadkowemu i chorobowemu.

Dz.U. 1998 Nr 162 poz. 1118
USTAWA
z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Art. 2. 1. Świadczenia na warunkach i w wysokości określonych w ustawie przysługują:
1) ubezpieczonym - w przypadku spełnienia warunków do nabycia prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń emerytalnego i rentowych Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
Art. 4. Użyte w ustawie określenia oznaczają:                                                                                             
13) ubezpieczony - osobę podlegającą ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, określonym w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, a także osobę, która przed dniem wejścia w życie ustawy podlegała ubezpieczeniu społecznemu lub zaopatrzeniu emerytalnemu, z wyłączeniem ubezpieczenia społecznego rolników.

USTAWA
z dnia 13 października 1998 r.
o systemie ubezpieczeń społecznych
(Dz. U. 2013, poz. 1442)

Art. 6. 1. Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są:
19) osobami przebywającymi na urlopach wychowawczych lub pobierającymi zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego
Art. 9.                                            
6. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8, art. 6a ust. 1 i art. 6b ust. 1, a także osoby przebywające na urlopach wychowawczych podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym albo odpowiednio ubezpieczeniu emerytalnemu, jeżeli nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie mają innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych.
Art. 13. Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu podlegają osoby fizyczne w następujących okresach:
1) pracownicy – od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia ustania tego stosunku;

13) osoby pozostające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego – od dnia spełnienia warunków, o których mowa w art. 9 ust. 6, do dnia zaprzestania spełniania tych warunków;

10 komentarzy:

 1. Proponuję wersję zdecydowanie krótszą:

  miejscowość, data

  dane adresowe,
  pesel
  nr emerytury/kapitału pocz.

  adres zus


  W związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2015 r. przepisów ustawy z dnia 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach
  z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 2015, poz. 552) wnoszę
  o ponowne obliczenie wysokości mojej emerytury/kapitału początkowego z uwzględnieniem nowych zasad wynikających z powyższej ustawy poprzez dodanie okresu moich studiów ........................ (nazwa uczelni) w latach .......................... oraz okresu przebywania na urlopie wychowawczym z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem od ....... do ............ do okresów składkowych.
  Stosowne dokumenty potwierdzające powyższe fakty znajdują się
  w moich aktach sprawy.

  podpis

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jaki by nie był wniosek do ZUS o przeliczenie kapitału początkowego/emerytury ZUS odmówi. Moze króciutko uzasadnić ten wniosek a argumenty w powyższym poście zachować dla sądów? Proszę lepiej zorientowanych o rade.

   Usuń
  2. A dlaczego odmówi? Przeliczałam w przeszłości po różnych zmianach przepisów i nie odmówił.

   Całe uzasadnienie wniosku zawiera się w zwrocie; "W związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2015 r. przepisów ustawy z dnia 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 2015, poz. 552)",

   Moim zdaniem nie ma potrzeby pisać bardzo dużo i szeroko, no chyba że sprawa tego wymaga.

   W przypadku rutynowego przeliczenia z powodów oczywistych taka krótka wersja wystarczy, samo meritum sprawy:)

   Zgadzam się, dla ewentualnych potrzeb do wykorzystania w sądzie każdy może sobie zachować te wszystkie omówione zmiany.

   Usuń
  3. Nowa ustawa dotyczy emerytur kapitałowych. To jak ZUS przeliczy emeryturę stażową?
   Ale myślę, że wszyscy powinniśmy zzlożyć wnioski o przeliczenie kapitału początkowego/emerytury właśnie w takiej krotkiej formie.

   Usuń
 2. Przydatny artykuł:

  http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/869197,zmiany-w-emeryturach-2015-jak-ubiegac-sie-o-przeliczenie-swiadczenia.html

  OdpowiedzUsuń
 3. Przy pobieraniu wczesniejszych emerytur kapitał początkowy nie liczy się. Ale, czy jezeli złozymy wniosek o przeliczenie kapitatału początkowego i wywalczymy zaliczenie urlopow wychowawczych do okresow skladkowych (wersja optymistyczna), to bedzie równoznaczne z tym, że Zus bedzie musiał przeliczyc urlopy w emeryturze stażowej wg stawki 1,3%?

  OdpowiedzUsuń
 4. Też jestem na wcześniejszej rocznik 53 /bo korzystniejsza/ na wychowawczym 4 lata 6 m-cy od 1981 do 1986 w międzyczasie urlop macierzyński 2 x . Złożę pismo do ZUS-u. Ciekawe jaka będzie odpowiedź /o ile w ogóle dostanę,/ Wtedy poinformuję .Chyba,że ktoś już to złożył , proszę o odpowiedź.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witaj ja też 53 - wczesniejsza n-ska. Złożyłam wniosek i po 6 m-cach 14 dniach dostałam decyzję ponownego naliczenia kapitału z uwzględnieniem 4lat i 1o miesięcy opieki jako 1.3%, ale też otrzymałam decyzję o odmowie ponownego ustalenia wysokości emerytury z przlicznikiem 1.3 przyjętych okresów nieskładkowych. Powodzenia

   Usuń
 5. Jestem na emeryturze od czerwca 2014 roku wcześniej byłam na świadczeniu przedemerytalnym które wyliczył ZUS na podstawie moich zarobków tak jak do emerytury i z tego dostawałam odpowiedni procent Po nabyciu wieku emerytalnego naliczono mi 20% po staremu i 80% po nowemu czytałam ustawę w której napisano że przeliczenie powinno być jak w wersji pierwotnej z uwzględnieniem wszystkich rewaloryzacji ZUS twierdzi że tak jak oni naliczyli Straciła na tym prawie 500 złotych Proszę o odpowiedz jak ktoś się z tym zetknął

  OdpowiedzUsuń
 6. Niestety, Zus zapewne ma rację. Gdybyś miała samą emeryturę stażowa straciłabys jeszcze więcej. A w mieszanej uratowałas trochę grosza. To przeliczanie nie jest takie proste. Postaram się po wekendzie to wyjasnic

  OdpowiedzUsuń