1 kwietnia 2012

Stowarzyszenie - co i jak

Aby założyć stowarzyszenie zarejestrowane należy:
– zebrać przynajmniej 15 osób (muszą to być obywatele polscy posiadający pełną zdolność do czynności prawnych oraz prawa publiczne, którzy ukończyli 18 lat).
– uchwalić statut stowarzyszenia,
– wybrać komitet założycielski. Członkowie Komitetu Założycielskiego muszą, w ciągu 7 dni od dnia zebrania założycielskiego, złożyć w Krajowym Rejestrze Sądowym
• formularz KRS-W20 - wniosek o rejestrację,
• formularz KRS-WF - założyciele,
• formularz KRS-WK - organy podmiotu,
• formularz KRS-WM (tylko wtedy gdy jednocześnie zgłaszana jest działalność gospodarcza),
• statut,
• listę założycieli zawierającą: imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, miejsca zamieszkania, numery dowodów osobistych i PESEL oraz podpisy założycieli,
• uchwałę o wyborze Komitetu Założycielskiego,
• oświadczenia założycieli stwierdzające, że są obywatelami polskimi, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz przysługują im prawa publiczne,
• uchwałę o wyborze organów (zarząd i komisja rewizyjna),
• uwierzytelnione notarialnie, albo złożone przed sędzią lub upoważnionym pracownikiem sądu wzory podpisów członków zarządu.
• umowę użyczenia lokalu (Przepisy nie wskazują formy dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, a zatem może to być każda przewidziana prawem czynność prawna pozwalająca na korzystanie z lokalu, również nieodpłatna umowa użyczenia - dla sądu należy przedstawić formę pisemną takiej umowy).
Druk formularza wniosku i druki załączników otrzymujemy w sądzie. Można je również skserować lub pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl/krs/formularze_krs.html).
STATUT musi zawierać takie podstawowe informacje o stowarzyszeniu, jak:
a) nazwę (odróżniająca dane stowarzyszenie od innych organizacji, instytucji itp.),
b) teren działania i siedzibę,
c) cele i sposoby ich realizacji,
d) sposób nabycia i przyczyny utraty członkostwa, prawa i obowiązki członków,
e) władze stowarzyszenia, sposób ich wyboru, kompetencje (w tym zasady działania: Walnego Zebrania Członków, Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej)
f) sposób reprezentowania, zaciągania zobowiązań majątkowych, warunki ważności uchwał,
g) sposób uzyskiwania środków finansowych i płacenia składek członkowskich,
h) zasady wprowadzania zmian w statucie,
i) sposób rozwiązania się stowarzyszenia.
Sąd ma 3 miesiące (od dnia złożenia wniosku) na zarejestrowanie stowarzyszenia - pod warunkiem, że nie ma żadnych uchybień formalnych (niekompletne dokumenty, źle wypełnione formularze, zastrzeżenia do treści statutu). Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej zobowiązani jesteśmy, po zarejestrowaniu stowarzyszenia, do uzyskania statystycznego numeru identyfikacyjnego - REGON. Numer taki nadaje Wojewódzki Urząd Statystyczny właściwy, ze względu na siedzibę stowarzyszenia (Urząd Statystyczny w Krakowie - ul. Kazimierza Wyki 3, 31-223 Kraków)
Dokumenty wymagane do uzyskania numeru REGON to statut stowarzyszenia i kopia odpisu z rejestru stowarzyszeń.
Przepisy nakładają obowiązek zgłoszenia numeru REGON w Krajowym Rejestrze Sądowym. Uzyskanie REGON zgłaszamy na formularzu KRS Z-20 - Wniosek o zmianę danych podmiotu. Do wniosku trzeba dołączyć formularz uzupełniający: KRS-ZY - Numer identyfikacyjny REGON oraz zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.
Stowarzyszenie zarejestrowane zobowiązane jest również do uzyskania numeru identyfikacji podatkowej NIP . Numer taki nadaje Urząd Skarbowy właściwy, ze względu na siedzibę stowarzyszenia. Dokumenty niezbędne do uzyskania numeru NIP to wyciąg z rejestru, statut stowarzyszenia, decyzja o nadaniu numeru REGON, umowa dysponowania lokalem.

Opłaty za wpis do KRS
• Jeżeli stowarzyszenie wnosi o wpisanie wyłącznie w rejestrze stowarzyszeń nie wnosi opłaty
3 komentarze:

 1. Myślę, że sensowne byłoby założenie Stowarzyszenia, gdyż pojedyńczo nie mamy szans na przebicie się.

  OdpowiedzUsuń
 2. ja tez uważam, że tylko Stowarzyszenie da nam szansę zaistnieć głośno.Wspolnie możemy podjąc skuteczne działania. Pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
 3. Do Adminki.
  Kto się nami zajmie. Musi to być osoba - prawnik znająca bardzo dobrze naszą sprawę. Pozdrawiam Państwa.

  OdpowiedzUsuń