4 grudnia 2013

Wzór listu do posłów z Podkomisji stałej do kontroli realizacji budżetu 2

"Po obejrzeniu transmisji mam takie refleksje , które zawarłam w formie gotowego pisma (oczywiście do modyfikacji - jeżeli ktoś chce ). Posłowie do poniedziałku mają czas na wnoszenie propozycji , a więc ewentualne pisma
muszą do nich dotrzeć jak najwcześniej ( w piątek mogą już jechać do domu ?)"
Anna


Szanowna (y) Pani Poseł (Panie Pośle ) ,
po obejrzeniu posiedzenia sejmowej
podkomisji stałej do kontroli realizacji budżetu w dn. 3 grudnia 2013 r. bardzo proszę o wyrażenie na piśmie swojego stanowiska do poniedziałku 9 grudnia 2013 r.( zgodnie z przyjętą przez Przewodniczącego podkomisji procedurą ) i interwencję na forum podkomisji na najbliższym posiedzeniu (za tydzień ) , w następującej sprawie :

Przewodniczący podkomisji , oraz minister Marek Bucior zaproponowali zastosowanie do "zawieszonych " emerytów odsetek za nieterminową wypłatę emerytur niższych , niż ustawowe (obecnie 13 % w stos. rocznym ). Minister Bucior zaproponował , aby te odsetki były w takiej wysokości , w jakiej ZUS płaci odsetki towarzystwom emerytalnym (OFE) za nieterminowe przekazywanie im składek.
Taka propozycja jest szokująca , gdyż ;

1 ) minister M. Bucior zrównuje sytuację materialną pojedynczego emeryta , któremu ZUS bezprawnie wstrzymał wypłatę emerytury , z sytuacją potężnych instytucji finansowych , jakimi są OFE , których dochód w minionych 15 latach wyniósł 17 miliardów złotych.

2 ) W państwie prawa musi obowiązywać symetryczność praw i obowiązków. Wiadomo , że jeżeli emeryt ( lub ubezpieczony , który w przyszłości będzie emerytem ) , nie dotrzyma terminu zapłaty swoich zobowiązań wobec ZUS , obciążany jest odsetkami ustawowymi ( obecnie 13 % w stos. rocznym ) za zwłokę .Na jakiej podstawie ZUS , który wypłacił emerytury z opóźnieniem , miałby teraz wypłacać pomniejszone odsetki ? Przecież byłoby to niezgodne z Konstytucją , i po raz kolejny krzywdziłoby tę samą , wielokrotnie już pokrzywdzoną grupę emerytów. Emeryci orientują się , jaka jest ustawowa wysokość odsetek za opóźnioną wypłatę , stosowana w stosunku do nich przez ZUS , i takiej tez się spodziewali w sytuacji , kiedy to ZUS jest im winien pieniądze. Czy po raz kolejny zostanie podważone ich zaufanie do państwa i stanowionego przez nie prawa ? Czy w naszym Państwie ma obowiązywać prawo Kalego , że emeryt ma płacić ZUS owi 13 % odsetek , a ZUS emerytowi najmniej , jak się da ?Czy potężna instytucja ZUS , posłowie , oraz członkowie rządu po raz kolejny dopuszczą do podważenia zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa ?

3) Zaproponowano naliczanie odsetek do momentu wejścia ustawy w życie. Mówiono wprost o tym , że zapobiegnie to odkładaniu przez emerytów złożenia wniosku w celu powiększenia należnych odsetek . I tu znowu uderzający jest brak symetrii w traktowaniu stron ; ZUSu i emerytów. Bo przecież , jeżeli w okresie składania wniosków odsetki nie będą narastały , ZUS nie będzie miał żadnego bodźca , żeby szybko i sprawnie wypłacać odsetki . Ma czas 60 dni od otrzymania ostatniego dokumentu ,będącego dowodem w postępowaniu , a więc może mnożyć żądania dostarczania przez emeryta kolejnych dokumentów. A co z emerytami , którzy w momencie wejścia w życie ustawy będą mieli sprawy sądowe w toku , i czas  zakończenia sprawy nie będzie zależał od nich , tylko od sądu ? Uderza tutaj nierówne traktowanie ZUS i emerytów , co wydaje się być sprzeczne z Konstytucją . A to wszystko dlatego , że ktoś po raz kolejny próbuje zaoszczędzić na emerytach , grupie osób , która w poważnej liczbie przeszła przez odwołania , sprawy w sądach okręgowych , apelacyjnych i w Sądzie Najwyższym , ponosząc koszty postępowań i pełnomocnictw prawnych. Wydaje się , że jednak roczny okres na złożenie wniosku , oraz naliczanie odsetek do dnia wypłaty to jest rozwiązanie najlepiej równoważące prawa i obowiązki OBU stron ( i trzeciej - która są sądy )
W tej sytuacji stawianie spraw jak powyżej , wydaje się szokujące , jeżeli pamiętamy o tym , że projektowana ustawa ma zrekompensować szkody "zawieszonym " emerytom.

4 ) Wobec powyższych faktów sprzeciw musi budzić również nazywanie tej grupy emerytów grupą uprzywilejowaną . Należy dodać , że wielu z nich już nie pracuje . Oraz przypomnieć , że ta grupa emerytów nie jest grupą uprzywilejowaną , a pokrzywdzoną przez ustawodawcę , co stwierdził Trybunał Konstytucyjny , To nie emeryci złamali prawo - to rządzący są odpowiedzialni za zaistniałą sytuację - opóźnione wypłaty i rosnące w związku z tym kwoty odsetek. Uchylanie się po raz kolejny od tej odpowiedzialności , oraz próby pomniejszenia po raz kolejny kwot należnych emerytom nie mogą budzić zaufania . Przecież zarówno minister Kosiniak - Kamysz , jak i premier Tusk stwierdzili jasno , że władze popełniły błąd , a wyrządzona szkoda zostanie naprawiona wraz z odsetkami. Emeryci uwierzyli wysokim urzędnikom państwowym. Czy po raz kolejny mają być oszukani ?

5 )Oburza i dziwi ponowna próba wprowadzenia zapisu , który już występował w poprzedniej wersji ustawy i został wykreślony na skutek opinii RCL. Przytaczam niniejszym opinię RCL, z dnia 18 września 2013 r.do poprzedniego projektu ustawy rządowej:
„Przepis art. 4 ust. 3 projektu ustawy przewiduje rozwiązanie, w myśl którego przysługujące wraz z kwotą zawieszonej emerytury odsetki ustawowe, określone przepisami prawa cywilnego, przysługują do dnia wejścia w życie ustawy. Należy sądzić, iż motywem legislacyjnym zaproponowania takiego rozwiązania było ograniczenie kwoty wypłacanych odsetek. W stanowisku Rządowego Centrum Legislacji z dnia 9 sierpnia br. zwrócono uwagę, że odsetki mają w tym przypadku pełnić funkcję „ustawowej rekompensaty” z tytułu zawieszenia prawa do emerytury w razie kontynuacji zatrudnienia, które – jak podniósł Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku z dnia 13 listopada 2012 r., K 2/12 – „wiąże się bezpośrednio (…) z pogorszeniem sytuacji materialnej na przyszłość”, a ich brak budzi wątpliwości z punktu widzenia wynikającej z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasady ochrony zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa. W takim kontekście należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 7 ust. 4 projektu ustawy organ rentowy wydaje decyzję w sprawie ustalenia i wypłaty zawieszonej emerytury w terminie 60 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania tej decyzji. Mając zatem na uwadze powołaną wyżej wartość konstytucyjną, a także charakter prawny odsetek, które przysługują do dnia wypłaty „świadczenia głównego”, należy postulować modyfikację przyjętego rozwiązania.” Ważne i bardziej rozbudowane stanowisko RCL (z 9 sierpnia 2013) znajduje się na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w pliku " uzgodnienia międzyresortowe " do pierwszego projektu ustawy z czerwca 2013 r.

6) Sprawa odsetek jest uregulowana w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych „ Rozdział 9 Zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki za opóźnienie w wypłacie „ jak również w ROZPORZĄDZENIU RADY MINISTRÓW z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych, które obecnie wynoszą 13% w stosunku rocznym.
Przepisy te obowiązywały przez cały okres zawieszenia emerytur i nie można teraz uchwalać prawa , które miałoby zastosowanie do zaległych płatności , które to zaległości powstały przed uchwaleniem tego prawa. Byłoby to niezgodne z Konstytucją .

Z poważaniem ........ należy podac imię , nazwisko i adres - jeżeli chcemy , żeby nasze pismo było poważnie potraktowane )I poniżej wersja skrócona:


Imię , nazwisko emeryta  ........                                                       data.....
adres.........

Szanowna (y) Pani Poseł (Panie Pośle ) ,
po obejrzeniu posiedzenia sejmowej
podkomisji stałej do kontroli realizacji budżetu w dn. 3 grudnia 2013 r. bardzo proszę o złożenie uwag na piśmie do poniedziałku 9 grudnia (zgodnie z ustanowioną przez przewodniczącego podkomisji procedurą ) , oraz interwencję na forum podkomisji na najbliższym posiedzeniu (we wtorek 10 grudnia 2013 r. ) , w następujących sprawach :


 1 )Przewodniczący podkomisji , oraz minister Marek Bucior zaproponowali zastosowanie do "zawieszonych " emerytów odsetek ( za nieterminową wypłatę emerytur ) niższych , niż ustawowe (obecnie 13 % w stos. rocznym ). Minister Bucior zaproponował , aby te odsetki były w takiej wysokości , w jakiej ZUS płaci odsetki towarzystwom emerytalnym (OFE) za nieterminowe przekazywanie im składek.
Taka propozycja jest szokująca , gdyż ;
 a ) minister M. Bucior zrównuje sytuację materialną pojedynczego emeryta , któremu ZUS bezprawnie wstrzymał wypłatę emerytury , z sytuacją potężnych instytucji finansowych , jakimi są OFE , których dochód w minionych 15 latach wyniósł 17 miliardów złotych.
 b ) W państwie prawa musi obowiązywać symetryczność praw i obowiązków. Wiadomo , że jeżeli emeryt nie dotrzyma terminu zapłaty swoich zobowiązań wobec ZUS , obciążany jest odsetkami ustawowymi ( obecnie 13 % w stos. rocznym ) za zwłokę .Na jakiej podstawie ZUS , który wypłacił emerytury z opóźnieniem , miałby teraz wypłacać pomniejszone odsetki ? Przecież byłoby to niezgodne z Konstytucją , i po raz kolejny krzywdziłoby tę samą , wielokrotnie już pokrzywdzoną grupę emerytów. Emeryci orientują się , jaka jest ustawowa wysokość odsetek za opóźnioną wypłatę , stosowana w stosunku do nich przez ZUS , i takiej tez się spodziewali w sytuacji , kiedy to ZUS jest im winien pieniądze. Czy w naszym Państwie ma obowiązywać prawo Kalego , że emeryt ma płacić ZUS owi 13 % odsetek , a ZUS emerytowi najmniej , jak się da ?
  c) Sprawa odsetek jest uregulowana w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych „ Rozdział 9 Zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki za opóźnienie w wypłacie „ jak również w ROZPORZĄDZENIU RADY MINISTRÓW z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych, które obecnie wynoszą 13% w stosunku rocznym.
Przepisy te obowiązywały przez cały okres zawieszenia emerytur i nie można teraz uchwalać prawa , które miałoby zastosowanie do zaległych płatności , które to zaległości powstały przed uchwaleniem tego prawa. Byłoby to niezgodne z Konstytucją .


 2) Zaproponowano naliczanie odsetek do momentu wejścia ustawy w życie. Mówiono , że zapobiegnie to odkładaniu przez emerytów złożenia wniosku w celu powiększenia należnych odsetek .Uderza tutaj brak symetrii w traktowaniu stron ; ZUSu i emerytów Bo przecież ZUS ma na załatwienie sprawy 60 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności w sprawie. Nienaliczanie odsetek w tym czasie daje praktycznie ZUSowi nieograniczoną możliwość przedłużania sprawy bez żadnych konsekwencji finansowych. Oburza i dziwi ponowna próba wprowadzenia zapisu , który już występował w poprzedniej wersji ustawy i został wykreślony na skutek opinii RCL. Przytaczam niniejszym opinię RCL, z dnia 18 września 2013 r.do poprzedniego projektu ustawy rządowej:
„Przepis art. 4 ust. 3 projektu ustawy przewiduje rozwiązanie, w myśl którego przysługujące wraz z kwotą zawieszonej emerytury odsetki ustawowe, określone przepisami prawa cywilnego, przysługują do dnia wejścia w życie ustawy. Należy sądzić, iż motywem legislacyjnym zaproponowania takiego rozwiązania było ograniczenie kwoty wypłacanych odsetek. W stanowisku Rządowego Centrum Legislacji z dnia 9 sierpnia br. zwrócono uwagę, że odsetki mają w tym przypadku pełnić funkcję „ustawowej rekompensaty” z tytułu zawieszenia prawa do emerytury w razie kontynuacji zatrudnienia, które – jak podniósł Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku z dnia 13 listopada 2012 r., K 2/12 – „wiąże się bezpośrednio (…) z pogorszeniem sytuacji materialnej na przyszłość”, a ich brak budzi wątpliwości z punktu widzenia wynikającej z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasady ochrony zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa. W takim kontekście należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 7 ust. 4 projektu ustawy organ rentowy wydaje decyzję w sprawie ustalenia i wypłaty zawieszonej emerytury w terminie 60 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania tej decyzji. Mając zatem na uwadze powołaną wyżej wartość konstytucyjną, a także charakter prawny odsetek, które przysługują do dnia wypłaty „świadczenia głównego”, należy postulować modyfikację przyjętego rozwiązania.” Ważne i bardziej rozbudowane stanowisko RCL (z 9 sierpnia 2013) znajduje się na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w pliku " uzgodnienia międzyresortowe " do pierwszego projektu ustawy z czerwca 2013 r.


 3) Wobec powyższych faktów sprzeciw musi budzić również nazywanie tej grupy emerytów grupą uprzywilejowaną . Należy dodać , że wielu z nich już nie pracuje . Oraz przypomnieć , że ta grupa emerytów nie jest grupą uprzywilejowaną , a pokrzywdzoną przez ustawodawcę , co stwierdził Trybunał Konstytucyjny , To nie emeryci złamali prawo - to rządzący są odpowiedzialni za zaistniałą sytuację - opóźnione wypłaty i rosnące w związku z tym kwoty odsetek. Uchylanie się po raz kolejny od tej odpowiedzialności , oraz próby pomniejszenia po raz kolejny kwot należnych emerytom nie mogą budzić zaufania . Przecież zarówno minister Władysław Kosiniak - Kamysz , jak i premier Donald Tusk stwierdzili jasno , że władze popełniły błąd , a wyrządzona szkoda zostanie naprawiona wraz z odsetkami. Emeryci uwierzyli wysokim urzędnikom państwowym. Czy po raz kolejny mają być oszukani ?

Z poważaniem ........   należy wpisać imię nazwiskoPani Anno bardzo dziękuję.30 komentarzy:

 1. Przytaczam linki z komentarza kibica pod poprzednim postu, z godz. 21:08:

  Opinia PG na temat rządowego projektu ustawy, z 28.11.2013:

  http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/FF10E1B5B05AAFB9C1257C360030E314/$File/1907-001.pdf

  Opinia PG na temat senackiego projektu ustawy, z 18.11.2013:

  http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/B1770565B4738CC6C1257C2B004A214A/$File/1844-001.pdf

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Fragment opinii Prokuratora Generalnego o rządowym projekcie ustawy (druk sejmowy nr 1907):

   "Regulacje zawarte w przedmiotowym projekcie nie nasuwają wątpliwości w zakresie ich zgodności z wzorcami konstytucyjnymi. Niemniej zasadne wydaje się rozważenie poprawności rozwiązania zawartego w art. 6 projektu ustawy, stanowiącego zasadę ponownego ustalenia podstawy obliczenia wysokości emerytury, przyznanej po 31 grudnia 2012 r., osobom, którym wypłacono emeryturę, zawieszoną wcześniej, co może spowodować pogorszenie ich sytuacji prawnej. Wydaje się,
   że proponowana regulacja, w zakresie w jakim nie wykonuje orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, może naruszać zasadę ochrony zaufania obywatela do państwa
   i stanowionego przez niego prawa."

   Usuń
 2. Po lekturze tych proponowanych listów pozwoliłem sobie odsłuchać jeszcze raz posiedzenie podkomisji. I tak : o godz 17:36 Pan Przewodniczący podsumował dyskusję na temat odsetek i podkomisja wspólnie z ministerstwem i biurem legislacyjnym mają przygotować poprawkę mówiącą, że odsetki są ustawowe i liczone do dnia wejścia w życie tej ustawy. Posłowie się z tym zgodzili więc uważam to za przesądzone i nie bardzo wiem o co Pani Annie w sprawie odsetek jeszcze chodzi. Powtórzę , ustawodawca ma prawo i może stworzyć
  "lex specjalis" co do tych odsetek i walka z tym jest z góry skazana na niepowodzenie, nawet przed TK czy w ETPCz. Wcześniej padła wyraźna wypowiedź ministra Buciora co art 3 twierdząca że resort przygotuje poprawkę tak aby ustawa objęła wszystkich emerytów niezależnie od tego czy mają wyrok pozytywny, z odsetkami czy bez, czy też negatywny. Tu również nie wiem co mielibyśmy pisać do posłów.
  I jeszcze o podatku, jako małżonek inspektora kontroli skarbowej po konsultacji z żoną (zresztą i kilkoma prawnikami) powtarzam : jakiekolwiek zapisy w nowej ustawie co do innych zasad opodatkowania zaległych świadczeń niż te zasady które wynikają z ustawy o PIT były sprzeczne z prawem i Konstytucją i mogłyby skutkować zaskarżeniem ustawy do TK a więc znowu niewypłaceniem nam zaległych. Nie chciejmy za dużo, poczekajmy do wtorku, wysłuchajmy kolejnego posiedzenia, wszystko wydaje się być na dobrej drodze. Ja wiem że wielu osób to nie zadowoli, bo już sobie policzyli ile dostana składając wniosek w grudniu 2014 z odsetkami 13%. Ale stąpajmy po ziemi a nie bujajmy w obłokach , lepszy wróbel w garści.......
  pozdrawiam
  Krzysztof

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zgadzam się w pełni z poglądami p.Krzysztofa- :-) reszta jest milczeniem....

   Usuń
  2. Pracowałam w finansach z podatkami miałam do czynienia i w pełni zgadzam się z Panem Krzysztofem już jaśniej nie można tego wyrazić pozdrawiam Irena z Lubuskiego

   Usuń
  3. Zgadzam się.

   Usuń
  4. Panie Krzysztofie szkoda, że się pośpieszyłam i już wysłałam elektronicznie skróconą wersję wg. p Anny do przewodniczącego podkomisji i jego z-cy. Zgadzam się z panem i jak dobrze, że jest pan z nami na blogu.

   Usuń
  5. Jeszcze jeden list a potem 100.

   Usuń
  6. Witam Pana Panie Krzysztofie. Mam w nastepny piatek sprawe w S.O. o odroczenie terminu ,obawiam sie ze ZUS sie nie zgodzi,nie wiem czy mozna prosic o wycofanie wniosku w czasie rozprawy czy przed .Prosze o rade. Teresa z Otw.

   Usuń
  7. Ja odpowiem za Pana Krzysztofa, Co do zasady pozew można cofnąć do rozpoczęcia pierwszej rozprawy, po rozprawie już za zgodą stron itd...

   Usuń
  8. Do swojej odpowiedzi dodam jeszcze art.203par.1 kpc

   Usuń
  9. Dorzuce tylko do wypowiedzi anonimowego z 22:38
   Mozna wycofac odwolanie do rozpoczecia procesu ale z zaznaczeniem zachowania prawa do roszczen.

   Usuń
  10. Dziękuję anonimowy z 23:44 , Podany art.203 kpc był wędką.....)

   Usuń
  11. Do MZ z 5 grudnia 12:14, nie żałuj , że wysłałaś, ciekawe jak będziesz się czuła gdy ponowne pisma w sprawie odsetek zadziałają pozytywnie i zaległe będą wypłacane z odsetkami do dnia wypłaty. Komu będziesz wtedy dziękować.

   Usuń
 3. Pan Krzysztof zawsze zawsze miał rację, również zgadzam się z Jego wypowiedzią.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Również zgadzam się z Panem Krzysztofem. Na tym etapie nie należy zaciemniać wypracowanych już maksymalnych warunków dodatkowymi "przywilejami"

   Usuń
  2. Pan Krzysztof miał rację ale nie zawsze . Nie jest omnibusem we wszystkich sprawach. Trochę trzeźwej oceny tego co się dzieje na blogu dobrze CI zrobi

   Usuń
 4. Szanowni Państwo. Pan Krzysztof ma rację. Wpisy pod poprzednim blogiem nie wniosły nic dobrego więc nie powielajmy tego. Poddaję pod dyskusję. Powinniśmy raczej zacząć się modlić /wierzący/, żeby przeszła ustawa o OFE /tak,tak ustawa o OFE/. Jakkolwiek jest ona niekorzystna dla obywateli, jeśli nie zostanie uchwalona zapomnijmy o zaległych emeryturach. Budżet "domknięty kolanami" po uwzględnieniu kwot z OFE. B.dużych. Nie będzie ich nie będzie ustawy waloryzacyjnej, bo potrzebne będą ogromne oszczędności. A jak mówią "z pustego i Salomon nie naleje". Nie pomogą demonstracje, psioczenie na rzad, sejm i wszystkich innych. Poprostu nie będzie pieniędzy. Ustawa o OFE procedowana jest w ekspresowym tempie, nasza jakby zwolniła. Nie zauważyliście?. Przyśpieszy jak sejm uchwali ustawę o OFE. Jezeli nie uchwali z naszej też nici. Możecie używać do woli. Ja mam czas /nie pracuję/ więc śledzę wszystkie programy, słucham komentarzy ekonomistów, polityków. Nie mogą być błedne, bo matematyka! nie można wydać 100 zł jak się ma 20 a nie ma 80.- skąd wziążć. /nie wiem czy dobrze napisane, nie jestem polonistą. Pozdrawiam wszystkich

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. 1. "wziąć",
   2. OFE były i są "złodziejskie", należy je zlikwidować.
   m

   Usuń
  2. Tak , tak jak nie zostanie uchwalona budżet na 2014 padnie i co ? rozwiązanie sejmu i nowe wybory. Oby do tego nie doszło - zbyt dużo zamieszania z naszym ustawodawstwem. Pozdrawiam też nie pracująca i śledząca na bieżąco wydarzenia i opinie na Blogu również.

   Usuń
  3. ma być... ale śledząca

   Usuń
  4. OFE to kolejna kradziż - tym razem okradają MŁODYCH POLAKÓW.

   Usuń
  5. To dlaczego ci młodzi siedzą cicho , mało tego wielu z nich pójdzie dalej głosować na PO. Moim zdaniem oni w ogóle się nie interesują swoimi emeryturami a potem będzie za pózno. Wola żyć teraz do syta niż martwić się przyszłością. Nie oszczędzając obecnie dodatkowo na emeryturę popełniają wielki błąd , który będzie ich kosztował głodowe emerytury.

   Usuń
  6. A my??? myslelesmy!!

   Usuń
  7. MYSLELISMY

   Usuń
  8. ad 14:50
   A z czego ci młodzi mają oszczędzać, jak albo są bez pracy, albo ledwie wiążą koniec z końcem? Ja jestem przed emeryturą, i też zarobki mam takie, jakbym była dopiero po stażu.

   Usuń
  9. My nie musieliśmy oszczędzać ponieważ obowiązywał inny system emerytalny . Przyszłe emerytury będą zależały od wysokości zgromadzonych składek na kontach osobistych. I tak im dłużej płacona składka i im wyższe wynagrodzenie tym kwota emerytury większa. Ja przez 40 lat pracowałam na 1,5 etatu i jak była potrzeba brałam pracę na umowę - zlecenie i w ten sposób zapracowywałam na swoja dzisiejszą emeryturę Trzeba tylko chcieć.

   Usuń
  10. i mieć takie możliwości

   Usuń
 5. Następny bubel prawny do naprawy

  http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/763643,swiadczenia-pielegnacyjne-wyrok-trybunala-konstytucyjnego.html

  OdpowiedzUsuń
 6. S - jakoś nie było twego głosu w dyskusji,gdy składano wniosek do TK,a pan Krzysztof od początku w tym uczestniczył. Dopiero teraz czujesz się niedopuszczona do dyskusji.Zachowaj trochę kultury i skromności.

  OdpowiedzUsuń