22 marca 2015

USTAWA z dnia 5 marca 2015 r.

Będzie kolejna ustawa do zaskarżenia w Trybunale Konstytucyjnym.
Gdzie jest to równe traktowanie kobiet, o którym tak dobitnie wypowiada się podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior

 Cytaty z odpowiedzi na interpelację poselską nr 31559:

  „Nie podzielam też opinii, że dla tej wybranej kategorii osób należałoby wprowadzić specjalne regulacje”

„W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego utrwalony jest pogląd, że także w sferze prawa do zabezpieczenia społecznego art. 32 ust. 1 Konstytucji jest źródłem zasady równości wobec prawa rozumianej jako nakaz, aby wszystkie podmioty prawa (adresaci norm prawnych), charakteryzujące się daną cechą istotną (relewantną) w równym stopniu, były traktowane równo – bez dyskryminowania i faworyzowania (zob. np. wyroki: z 21 czerwca 2001 r., sygn. SK 6/01, OTK ZU nr 5/2001, poz. 121; z 24 października 2005 r., sygn. P 13/04, OTK ZU nr 9/A/2005, poz. 102 i z 11 grudnia 2006 r., sygn. SK 15/06, OTK ZU nr11/A/1006, poz. 170). „

 Zmiana w noweli dotyczy m.inn. urlopów wychowawczych. Zgodnie z obecnymi przepisami od stycznia 1999 r. okres opieki nad dziećmi jest okresem składkowym, a do stycznia 1999 r. - nieskładkowym. Zdaniem autorów zmian to powoduje, że matki, które będą mieć emeryturę przeliczaną w formule kapitałowej tracą na wymiarze świadczenia. Nowelizacja wprowadza przepisy, które zapewnią równe potraktowanie sytuacji kobiet po styczniu 1999 r. jak i przed, jeśli chodzi o wkład w nowy wymiar emerytury kapitałowej. 

Senatorowie jednogłośnie poparli w czwartek (19 marca)bez poprawek nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z FUS , która doprecyzowuje zasady wyliczania kapitału początkowego oraz wysokości świadczenia emerytalnego

USTAWA
z dnia 5 marca 2015 r.

o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych


4) w art. 174 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
2a. Przy ustalaniu kapitału początkowego do okresów, o których mowa w art. 7
pkt 5 stosuje się art. 53 ust. 1 pkt 2.”


Art. 7.
Okresami nieskładkowymi są następujące okresy:
5) przypadające przed dniem nabycia prawa do emerytury lub renty okresy urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie przepisów w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek pracujących opiekują-cych się małymi dziećmi, innych udzielonych w tym celu urlopów bezpłat-nych oraz okresy niewykonywania pracy – z powodu opieki nad dzieckiem:
a) w wieku do lat 4 – w granicach do 3 lat na każde dziecko oraz łącznie – bez względu na liczbę dzieci – do 6 lat,
b) na które ze względu na jego stan fizyczny, psychiczny lub psychofi-zyczny przysługuje zasiłek pielęgnacyjny – dodatkowo w granicach do 3 lat na każde dziecko;

Art. 53.
1. Emerytura wynosi:
    2) po 1,3% podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów składkowych,


Dla przypomnienia
Przy ustalaniu stażu ubezpieczeniowego wymaganego do  przyznania emerytury ZUS zalicza również okresy nieskładkowe wymienione w art. 7 ustawy emerytalnej. Są to okresy, w których wnioskodawca nie pracował i nie prowadził żadnej działalności zarobkowej.
 A tym samym – ani nie opłacano za niego, ani on sam nie opłacał składek na ubezpieczenia społeczne. Ustawa zalicza tu m.in. okresy:
·         
·         urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie przepisów w  sprawie bezpłatnych urlopów dla matek pracujących opiekujących się małymi dziećmi, innych udzielonych w tym celu urlopów bezpłatnych oraz okresy niewykonywania pracy – z powodu opieki nad dzieckiem:
             – w wieku do lat czterech – w granicach do trzech lat na każde dziecko oraz łącznie, bez względu na liczbę dzieci – do sześciu lat

9 komentarzy:

 1. Przecież tej ustawy jeszcze nie ma. Jest to tekst ustawy przekazany do Senatu.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. ustawa w senacie uchwalona bez poprawek i bez sprzeciwów, zaraz bedzie podana w Dzienniku Ustaw.

   Usuń
  2. I co z tego,że dopiero przekazany do senatu.A co,może według Ciebie ten senat jej nie przyklepie,a notariusz pelo prezydent nie podpisze?Jeżeli tak myślisz to znaczy,że w ogóle nie myślisz.Nie dziwię wcale,wszak to dosyć powszechna przypadłość w tym kraju.

   Usuń
  3. http://www.senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/przebieg,415,2.html

   Fragment stenogramu posiedzenia: 72. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 2 dzień   "Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
   Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk senacki nr 844 A.
   Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.
   Kto jest za?
   Kto jest przeciw?
   Kto się wstrzymał?
   Bardzo proszę o podanie wyników.
   Głosowało 80 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 52)
   Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych."

   Usuń
  4. Dziękuję za wszystkie uwagi na temat fragmentu ustawy z dnia 5 marca 2015 r.

   Usuń
 2. No to jeszcze jedna ustawa (chyba dla pracujących emerytów )Dz. U. z 2014 r. poz. 1682.

  OdpowiedzUsuń
 3. Co w tej ustawie jest dla pracujących emerytów?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Waloryzacja podstawy wymiaru emerytury

   Usuń
 4. Ustawa już jest. Jutro idę do ZUS po konkretne informacje. Mam dwoje dzieci i korzystałam z urlopu wychowawczego. Powinni mi przeliczyć ponownie kapitał i emeryturę..

  OdpowiedzUsuń