27 listopada 2013

WZÓR LISTU DLA "ZAWIESZONYCH" EMERYTÓW

Wzór listu do posłów z Podkomisji stałej do kontroli realizacji budżetu ( nie tylko ), w obronie "zawieszonych" emerytów z "vacatio legis"  ---- Anonimowe blogowiczki imię i nazwisko                                                                                            miejscowość, data
adres


                                                                  Poseł na Sejm
                                                                  Podkomisja stała do kontroli realizacji budżetu
                                                                  KANCELARIA SEJMU
                                                                  ul. Wiejska 4/6/8
                                                                  00-902 WARSZAWA         

    SZANOWNY PANIE POŚLE,                                                                                                       
Sprawa, z którą zwracam się do Pana Posła, ma związek z wpłynięciem do Sejmu senackiego i rządowego projektu ustawy, zawartego w drukach ( nr 1844 i nr 1907) dotyczącego wykonania wyroku TK dnia 13 listopada 2012r. syg.akt.K2/2012 w sprawie zwrotu zawieszonych emerytur w okresie od 1 października 2011r. do 21 listopada 2012r., zwracam się do Pana Posła z uprzejmą prośbą o przeanalizowanie moich uwag do projektów ustawy.
Mając na uwadze, że z dwóch projektów ustaw powstanie jedna ustawa, a wiodącym projektem ma zostać  projekt rządowy, którego zapisy w dalszym ciągu budzą poważne wątpliwości zainteresowanych emerytów, zwracam się z prośbą , aby ze względu na założony cel ustawy i zgodne intencje obu projektodawców, zapisy tworzonej ustawy były jasne, czytelne i gwarantowały wypłatę zaległych emerytur wszystkim emerytom bez wyjątku, którym zawieszono emerytury na podstawie niekonstytucyjnych przepisów ponieważ dalej kontynuowali zatrudnienie u tego samego pracodawcy bez rozwiązania stosunku pracy.
Największą obawę wzbudza fakt, iż w projekcie rządowym ustawy nie ma zapisu dotyczącego zwrotu zawieszonej emerytury emerytom, którzy w wyniku odwołania od decyzji organu rentowego przegrali sprawy w sądach. Zważywszy na to ,że prawomocne wyroki sądu są wiążące dla obu stron, brak zapisu regulującego ten stan rzeczy spowoduje, że emeryci, którym sądy odmówiły wypłaty zaległej emerytury nigdy jej nie odzyskają.
Pragnę zwrócić również uwagę na zapis art. 3 projektu rządowego ,którego zapis w obecnym kształcie pozbawia emerytów odsetek , którym wypłata zawieszonej emerytury została ustalona na podstawie prawomocnego wyroku sądu.
Powinno się również rozwiązać problem emerytów, którym organ rentowy zaczął wypłacać emeryturę w okresie vacatio legis ( od 1 stycznia 2011r. do 30 września 2011r.) bez konieczności rozwiązania stosunku pracy, a następnie zawiesił to prawo nabyte ( od 1 października 2011r.) do pobierania świadczenia na podstawie tych samych niekonstytucyjnych przepisów, co wszystkim emerytom pobierającym wówczas świadczenie bez rozwiązania stosunku pracy.

Wypowiedź ministra Marka Buciora podczas posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w dniu 21 listopada 2013r. była dla tych emerytów niekorzystna. Minister odmawiając im prawa do zaległej emerytury posłużył się przykładem emerytki, która otrzymała emeryturę we wrześniu 2011r., bo w tym czasie złożyła pierwszy wniosek, który dotyczył dopiero ustalenia nabycia prawa do emerytury i jednocześnie realizacji świadczenia. Jednak są emeryci, którzy swoje nabyte prawo do emerytury przed 1 stycznia 2011r., zrealizowali dopiero w okresie od 1 stycznia do 30 września 2011r. Prawo to było ustalone z racji osiągniętego wieku i stażu pracy przed wejściem ustawy o emeryturach kapitałowych 8 stycznia 2009r. ( 2008r., 2007r. itd.).Osoby te podlegały tym samym rygorom i jak wszystkim pozostałym, od 1 października 2011r. wstrzymano wypłatę emerytury w oparciu o przepis art.28 ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Tym emerytom z okresu "vacatio legis", po złożeniu przez nich wniosku o wypłatę zawieszonej emerytury, ZUS wydawał decyzję o podjęciu wypłaty, podając podstawę prawną: Ustawa  z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach FUS ( Dz. U. Nr 153, poz. 1227 z p. zm.). W momencie wydania takiej decyzji sytuacja faktyczna i prawna tych emerytów zrównała się z sytuacją innych zawieszonych.
 Przez niejasne przepisy w ustawie, może powstać luka prawna pozwalająca na dowolną interpretację i ci emeryci , którzy składali tylko wnioski o wypłatę emerytury ( co prawda w okresie vacatio legis), ale prawo do tej emerytury nabyli przed 1 stycznia 2011r., niestety, w obecnym niedoprecyzowaniu projektu ustawy, mogą zostać wykluczeni spod działania powstającej ustawy. Ponadto trzeba zaznaczyć, że organ rentowy po złożeniu wniosku przez tych emerytów zaczął to świadczenie wypłacać.
 Mając na uwadze, że intencją ustawodawcy jest wypłata zawieszonych emerytur wszystkim emerytom, którym prawo zostało wstrzymane na podstawie niekonstytucyjnych przepisów oraz dając wiarę Rządowi o naprawieniu błędów popełnionych przez instytucje państwowe, w tym również organ rentowy, bardzo proszę o uwagę, aby tworzona ustawa w sposób precyzyjny, jasny i czytelny, raz na zawsze załatwiła sprawę zawieszonych emerytur.

                                                                                        Z poważaniem
                                                                                       80 komentarzy:

 1. W tym pismie nie ma zapisu dosłownie o emeytach sprzed. te emerytury rok 2008.2007 itd kojarzone są tylko z okresem vacatio legis.

  OdpowiedzUsuń
 2. Można skorzystać z poprzednio umieszczonych wzorów lub napisać samodzielnie!!!
  Będą jeszcze następne wzory - anonimowe autorki

  OdpowiedzUsuń
 3. ja uważam,że powinno być w jednym pismie .posłowie muszą mieć w miarę krótko i wprost napisane, zobaczycie zrobi się galimatias i dostaną tylko ci "po".

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Szanowny Anonimie z 09:30,
   Minister Marek Bucior podczas posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Rodziny wyraźnie powiedział, że projekt ustawy OBEJMIE WSZYSTKICH, KTÓRYM ZAWIESZONO WYPŁATĘ EMERYTURY, a którzy prawo do tej emerytury nabyli przed 1 stycznia 2011r., nie widział jednak możliwości objęcia tą ustawą emerytów, którzy chociaż nabyli to prawo w tym czasie, ale złożyli wniosek o jej wypłatę w okresie vacatio legis, a w dodatku ZUS im to świadczenie wypłacał, chociaż nie rozwiązali stosunku pracy, a potem, jak wszystkim pozostałym zawiesił wypłatę od 1 października 2011r., jeżeli nie zwolnili się z pracy chociaż na jeden dzień.
   Dlatego w ramach solidarności z tymi emerytami - trzeba ZWRÓCIĆ UWAGĘ POSŁÓW NA TEN PROBLEM!
   pozdrawiam - autorka

   Usuń
  2. Ogólny wzór pisma był opublikowany:

   CZOŁÓWKA POSTU Z DNIA 21 LISTOPADA 2013r.

   Usuń
 4. Aby faktycznie rozjaśnić nam nasze wątpliwości pomimo zapewnień strony rządowej co do intencji twórców ustawy , która ni jak się ma do ciągłych przegranych w sądach i wypowiedziach osób związanych z tworzeniem ustawy, powinniśmy w swoich pismach zadać pytania wprost. We wzorach opisane są kwestie które nas interesują .Wzory można zmieniać.

  Czy tworzona ustawa gwarantuje wypłatę zaległej emerytury za okres od 1 października 2011r do 21 listopada 2012r.:

  1.emerytom, którzy przegrali w sądach bo swoje prawo do emerytury nabyli przed 8 stycznia 2009r a tylko zrealizowali po 2009r na podstawie art.45 ustawy kapitałowej;

  2. emerytom z tak zwanego vacatio legis, którzy nabyli prawo do emerytury przed 1 stycznia 2009r a ZUS rozpoczął wypłacać im emeryturę po 1 stycznia 2011r.;

  3. emerytom, którzy wygrali w sądach i na podstawie prawomocnych orzeczeń otrzymali zaległą emeryturę ale bez ustawowych odsetek.Wiga

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi


  1. Chyba autorom chodzi o przybliżenie posłom problemu.
   Te trzy punkty zostały we wzorze listu do posłów zostały wyszczególnione.
   Szerzej został opisany problem z punktu 2, gdyż ROZWIĄZANIE TEGO PROBLEMU JEST ZAGROŻONE! Posłowie mają "to" mieć "na przysłowiowej tacy", aby minister Marek Bucior znowu nie "zakręcił"!!!

   Usuń
  2. Oczywiście masz rację, że problem został nakreślony ale teraz zastanawiam się czy twórcy tworzonej ustawy "rozumieją" nasze wysyłane do nich sygnały. Dlatego mój wpis .Wiga

   Usuń
 5. Szanowni blogowicze! Pozwoliłam sobie przedstawić jeszcze raz moje wątpliwości, które nurtują mnie od momentu przedstawienia uzasadnienia wyroku TK w naszej sprawie a nasiliły się po orzeczeniach SN.

  „9. Skutki wyroku.
  Z chwilą ogłoszenia sentencji wyroku w Dzienniku Ustaw utraci moc art. 28 ustawy zmieniającej z 16 grudnia 2010 r. w zakresie, w jakim przewiduje stosowanie art. 103a ustawy o emeryturach i rentach z FUS do osób, które nabyły prawo do emerytury przed 1 stycznia 2011 r., bez konieczności rozwiązania stosunku pracy. Znaczy to, że obowiązek rozwiązania stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą – jako warunek realizacji nabytego prawa do emerytury – nie będzie miał zastosowania do osób, które nabyły to prawo w okresie od 8 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r. NATOMIAST przepis ten pozostaje nadal w obrocie prawnym i znajduje zastosowanie do osób, które nabyły prawo do emerytury w momencie jego wejścia w życie i później, tj. od 1 stycznia 2011 r. „

  Dlaczego więc sądy uparcie twierdzą i tym samym dzielą emerytów na dwie grupy tych, którzy nabyli prawo do emerytury przed 2009r i tych którzy nabyli prawo do emerytury po 2009r. /a wszyscy mamy ustalone prawo przed 1 stycznia 2011r./ jeżeli zastosowanie art. 28 ustawy….w zw. z art103a ustawy… było niekonstytucyjne?


  Z powyższej treści NIE WYNIKA , że 28 …. w zw z art.103a ma obowiązywać /tych sprzed/ ponieważ wyraźnie pisze , że art.103a „znajduje zastosowanie do osób, które nabyły prawo do emerytury w momencie jego wejścia w życie i później, tj. od 1 stycznia 2011 r. a przecież TK orzekł, że art. 28 ….w zw. z art.103a……jest niekonstytucyjny w zakresie jakim znajduje zastosowanie do osób, które nabyły prawo do emerytury przed 1 stycznia 2011 r., bez konieczności rozwiązania stosunku pracy.

  Z uzasadnienia wyroku:” . O zastosowaniu tego przepisu do emerytów, którzy nabyli prawo do emerytury na mocy wcześniejszych przepisów, przesądził art. 28 ustawy zmieniającej z 16 grudnia 2010 r., który stanowi, że do emerytur przyznanych przed dniem wejścia w życie tej ustawy przepisy ustawy o emeryturach i rentach z FUS w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą stosuje się poczynając od 1 października 2011 r. Art. 28 ustawy zmieniającej z 16 grudnia 2010 r. nie został wprawdzie wskazany jako przedmiot kontroli, jednak norma wyrażona w petitum wniosku, czyli stosowanie możliwości zawieszenia prawa do emerytury również wobec emerytów, którzy nabyli to prawo na mocy wcześniejszych przepisów, bez konieczności rozwiązania stosunku pracy, wynika z zestawienia dwóch przepisów, tj. art. 28 ustawy zmieniającej z 16 grudnia 2010 r. w związku z art. 103a ustawy o emeryturach i rentach z FUS, dodanym przez art. 6 pkt 2 ustawy zmieniającej z 16 grudnia 2010 r. Z uzasadnienia wniosku również wynika, że kwestionowana jest norma prawna wywodzona z tych dwóch przepisów, dlatego należy uznać, że stanowią one właściwy przedmiot kontroli.”
  Z uzasadnienia wyroku” Wnioskodawca nie kwestionuje zatem rozwiązania przyjętego przez ustawodawcę, polegającego na uzależnieniu realizacji nabytego prawa do emerytury od uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego emeryt wykonywał pracę bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury. Zakresem zaskarżenia objęte jest wyłącznie stosowanie tego rozwiązania do osób, które w momencie jego wejścia w życie miały już ustalone prawo do emerytury. Trybunał jest związany tak określonym zakresem zaskarżenia.”

  OdpowiedzUsuń
 6. C.d. Powtórzę moje spostrzeżenia jeszcze raz w odniesieniu do skutków wyroku : z powyższej treści NIE WYNIKA , że art.103a ma obowiązywać /tych sprzed/ ponieważ wyraźnie pisze „znajduje zastosowanie do osób, które nabyły prawo do emerytury w momencie jego wejścia w życie i później, tj. od 1 stycznia 2011 r. a przecież TK orzekł, że art. 28 ….w zw. z art.103a……jest niekonstytucyjny w zakresie jakim znajduje zastosowanie do osób, które nabyły prawo do emerytury przed 1 stycznia 2011 r., bez konieczności rozwiązania stosunku pracy.

  TK nie rozpatrywał sprawy odnośnie wprowadzenia samego art.103a i jego stosowania ( zakresem rozważań był art.28..w zw. z art.103a…. ) dlatego też w skutkach wyroku zaznaczył, że art.103a pozostaje w obrocie prawnym i ma zastosowanie od 1 stycznia 2011r.,:  Jeżeli wg orzekających sądów skutki wyroku TK nie odnoszą się do tych” sztucznych sprzed” to nasuwają się pytania .

  1.Gdzie umiejscowiono te osoby, które nabyły prawo do emerytury przed 2009r ? a realizowały swoje prawo do emerytury w okresie 2009-2010r. i również miały je zawieszone na podstawie niekonstytucyjnego przepisu art.28..w zw. z art.103a jeżeli art.103a obowiązuje od 1 stycznia 2011r.?

  Czy można było ponownie zastosować art. 103a , określający ryzyko emerytalne jako warunek DO ROZPOCZĘCIA WYPŁATY świadczenia nabytego prawa do emerytury, do osób już pobierających wypłatę emerytury na podstawie wydanej decyzji przez organ rentowy jeżeli art.103a dotyczy zasad nabywania prawa do wypłaty/rozwiązanie stosunku pracy aby podjąć pierwszą wypłatę przyznanej emerytury / a nie rozwiązań dotyczących łączenia zarobku i przyznanego świadczenia emerytalnego.

  Czy przypadkiem tego problemu nie powinno się poruszyć jako zagadnienia prawnego do rozpoznania w kasacjach od wyroków SA? Może ten problem byłby na tyle istotny aby nie odrzucać kasacji tym bardziej, że TK nie dzieli emerytów, odnosi się tylko do okresu w którym nie obowiązywało ryzyko emerytalne dot. rozwiązania stosunku pracy aby można było pobierać przyznaną emeryturę.
  Polecam ponownie rozważania w uzasadnieniu wyroku TK w kwestii zawieszania emerytury. Być może to pozwoli nam na skonstruowanie takiego pytania do Podkomisji i posłów będzie miało istotne znaczenie co do zapisów tworzonej ustawy. Odniosę się tylko do konstruktywnej krytyki. Pozdrawiam Wiga

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Czy imiennie adresowane pisma w oddzielnych kopertach do wszystkich posłów z Podkomisji .... można wysyłać w jednej większej kopercie na adres: Kancelaria Sejmu, ul. Wiejska 4/6/8
   00-902 Warszawa
   Chodzi o obniżenie kosztów wysyłki?
   Proszę się odnieść, czy taki sposób wysyłania listów do poszczególnych posłów byłby właściwy?

   Usuń
  2. Dziękuję za odpowiedź.

   Usuń
 7. Chyba autorom chodzi o przybliżenie posłom problemu.
  Te trzy punkty zostały we wzorze listu do posłów zostały wyszczególnione.
  Szerzej został opisany problem z punktu 2, gdyż ROZWIĄZANIE TEGO PROBLEMU JEST ZAGROŻONE! Posłowie mają "to" mieć "na przysłowiowej tacy", aby minister Marek Bucior znowu nie "zakręcił"!!!

  OdpowiedzUsuń
 8. Wszystkie te pisma są zbyt długie i zawiłe Ponieważ są składane w terminie"ostatecznym" powinny zawierać WYPUNKTOWANE krótkie wnioski

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Będzie też krótsze !!!!!!!!
   Do wyboru !!!!!!!!
   Autorki

   Usuń
  2. Popieram anonimowego z godz. 11:55 pisma powinny by proste i krótsze.

   Usuń
  3. Tak pisma powinny być krótsze i bardziej przejrzyste /wypunktowane/ wtedy łatwiej się czyta i zapamiętuje.

   Usuń
 9. A kiedy planowane jest następne posiedzenie komisji / posłów ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. 3 grudnia, godz. 17:00:

   Podkomisja stała do kontroli realizacji budżetu (FPB)
   sala 106/bud. C

   Rozpatrzenie projektów ustaw:

   - rządowego o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 r. (druk nr 1907),

   - senackiego o zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1844).


   Pozdrawiam, kibic

   Usuń
  2. Dzięki bardzooooooooo!!!

   Usuń
  3. Xenefont o/Olsztyn27 listopada 2013 17:37

   kibic!!! Kibic,to dopiero - brzmi dumnie!!! "Stary' masz u mnie piątkę z plusami! I Wakacje przy ogniskach nad jeziorami! Za darmochę!Wybieraj, nad jakimi. Uprzedzam: nie cierpię kleszczy! i smutasów. A`hoj

   Usuń
  4. Do ilu komisji jeszcze będą kierowane ustawy w naszej sprawie przecież to się robi już nudne. Oni będą przeciągali aż sprawa się gdzieś zaplącze.
   Jak zabrać nam emerytury to zrobili to jednym kliknięciem ale żeby oddać to będą nas w dalszym ciągu lekceważyć tak jak wszystkie sądy tj SO, SA i co ciekawe SN też jest przeciwko nam tj tym SPRZED!!!!

   Usuń
 10. A miało być tak pięknie. Premier obiecał wypłacić zawieszone emerytury wszystkim, których to zawieszenie dotyczyło nie dzieląc na "przed i po", a teraz jesteśmy w punkcie wyjścia.??????????? Włosy się na głowie
  jeżą tym co jeszcze ich mają.
  Ile można wałkować ten temat ??????????????

  OdpowiedzUsuń
 11. kochani przeczytajcie komentarz w skargach kasacyjnych 3.

  OdpowiedzUsuń
 12. Premier obiecał.......a ZUS swoje robi....właśnie otrzymałam z SOKraków odpis apelacji ZUS, ktory zaskarża wyrok SO w całości i zarzuca mu naruszenie prawa materialnego poprzez błędną wykładnie art 28 ustawy ......W obec nieretroaktywnego działania wyroku TK brak podstaw douwzglednienia żadania wypłaty emerytury za okres od daty faktycznego wstrzymania jej wypłaty do chwili jej podjęcia, a tym bardziej do wypłaty odsetek, ponieważ nie nastapiła zawiniona przez ZUS zwłoka w wypłacie w rozunieniu art.85 ust.1 itd. SO , po wznowieniu postepowania- zasądził wypłate emerytury od 01.10.2011.Odsetki przekazał ZUS-owi do rozpoznania.Nie otrzymałam żadnej decyzji odnosnie odsetek, a na rozprawie pani Sedzia poinformowała mnie , że ZUS musi sie ustosunkować do odsetek wydając odpowiednia decyzje.ZUS wniósł apelację i w tej właśnie apelacji porusza też kwestię odsetek.Mam 2 tygodnie do ustosunkowania sie do tego pisma.Krystyna A

  OdpowiedzUsuń
 13. Drogi Kibicu!
  Wielkie dzięki jesteś nie zastąpiony w tych dla nas wiadomościach
  Ania

  OdpowiedzUsuń
 14. W nazwie Podkomisji brakuje wyrazu kontroli ,ma być Podkomisja stała do kontroli spraw realizacji budżetu

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Xenefont o/Olsztyn27 listopada 2013 20:06

   Ma być!!!: "Podkomisja stała kontroli realizacji budżetu"!!!!!!! I dość n/ten temat!!!!

   Usuń
  2. Masz rację w 1000% , pozdrawiam Krajanka

   Usuń
  3. Powinno być:

   PODKOMISJA STAŁA DO KONTROLI REALIZACJI BUDŻETU

   pozdrawiam wszystkich
   Daniela
   Daniela

   Usuń
  4. do Daniela28 listopada 2013 07:40
   przecież Xenefont o/Olsztyn27 listopada 2013 20:06 napisał to już dwa wpisy wyżej!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   Usuń
  5. Napisał źle i darł się tak samo jak Ty.

   Usuń
 15. Do 3 grudnia mamy bardzo mało czasu, żeby wysłać list polecony i żeby dotarł do adresata to trzeba wysłać jutro. Kochane dziewczyny, prosimy o wzór pisma krótszego i przejrzystego. Dziękujemy Wam bardzo za wkład pracy, ale bez Was niestety nic nie zrobimy. Prosimy !!!!!!!!! Dziękujemy!!!!!!!!!!!!!!!!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jak dobrze, że ja swoje listy wysłałam już dzisiaj, klasycznie - pocztą. Myślałam, ze ta komisja nie zbierze się tak szybko.
   Dziękujemy Kibicu za dobre wieści.

   Pozdrawiam
   Jagoda ze Szczecina

   Usuń
  2. Dzięki Jagodo ze Szczecina , też wczoraj wysłałam listy polecone do wszystkich członków PODKOMISJI STAŁEJ DO KONTROLI REALIZACJI BUDŻETU.
   Cieszę się, że dołączyłaś do nas!
   pozdrawiam
   Daniela

   Usuń
 16. trzeba wyslac polecony -piorytet to dojdzie -bo inaczej utkna nie dojda

  OdpowiedzUsuń
 17. Sprawa, z którą zwracam się do Pana Posła, ma związek z rozpatrzeniem projektów ustaw przez Podkomisję stałą do kontroli realizacji budżetu w dniu 3 grudnia 2013 r.:
  - rządowego o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 r. (druk nr 1907),
  - senackiego o zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1844).
  Mając na uwadze, że z dwóch projektów ustaw powstanie jedna ustawa, a wiodącym projektem ma zostać projekt rządowy, którego zapisy w dalszym ciągu budzą poważne wątpliwości zainteresowanych emerytów, zwracam się z prośbą, aby ze względu na założony cel ustawy i zgodne intencje obu projektodawców, zapisy tworzonej ustawy były jasne, czytelne i gwarantowały wypłatę zaległych emerytur wszystkim emerytom bez wyjątku, którym zawieszono emerytury na podstawie niekonstytucyjnych przepisów (art. 28 ) ponieważ dalej kontynuowali zatrudnienie u tego samego pracodawcy bez rozwiązania stosunku pracy.
  Dlatego proszę o ustalenie, czy projekt ustawy gwarantuje wypłatę zaległej emerytury za okres od 1 października 2011 roku do 21 listopada 2012 roku:
  1. emerytom, którzy swoje prawo do emerytury nabyli przed 8 stycznia 2009 r. i zrealizowali po 8 stycznia 2009 r. na podstawie art. 45 ustawy kapitałowej i ZUS zawiesił im wypłatę emerytury na podstawie art. 28 od 1 października 2011 r., z prawomocnymi przegranymi sprawami w sądach,
  2. emerytom, którzy wygrali w sądach i na podstawie prawomocnych orzeczeń otrzymali zaległą emeryturę bez waloryzacji i odsetek,
  3. emerytom, z tzw. vacatio legis, którzy nabyli prawo do emerytury przez 8 stycznia 2009 r., a ZUS rozpoczął im wypłatę emerytury po 1 stycznia 2011 roku i zawiesił na podstawie art. 28 od 1 października 2011 r.
  Największą obawę wzbudza fakt, iż w projekcie rządowym ustawy nie ma zapisu dotyczącego zwrotu zawieszonej emerytury emerytom, którzy w wyniku odwołania od decyzji organu rentowego przegrali sprawy w sądach. Zważywszy na to ,że prawomocne wyroki sądu są wiążące dla obu stron, brak jednoznacznego zapisu regulującego ten stan rzeczy spowoduje, że emeryci, którym sądy odmówiły wypłaty zaległej emerytury nigdy jej nie odzyskają.
  Taką gwarancję zapewniałby dodany w art.7 zapis: „W sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia i wypłaty zawieszonej emerytury organ rentowy nie będzie związany niekorzystnym dla emeryta prawomocnym wyrokiem sądu.”
  Po opublikowaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego nie budziło wątpliwości organu rentowego i sądów, że dotyczy on wszystkich emerytów którym wypłata emerytury została zawieszona z dniem 1 października 2011 roku na podstawie art. 28, uznanego przez Trybunał za niekonstytucyjny, a organ rentowy po złożeniu wniosku przez tych emerytów zaczął świadczenie na bieżąco wypłacać.
  cdn.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Myślę, że to pismo jest dobre.

   Usuń
  2. Zapowiadałyśmy wiele wzorów!!!!
   Autorki

   Usuń
  3. Autopoprawka autora w części pisma powyżej.Należy zastąpić fragment z 3 punktami:
   Dlatego proszę o ustalenie, czy projekt ustawy gwarantuje wypłatę zaległej emerytury za okres od 1 października 2011 roku do 21 listopada 2012 roku:
   1. emerytom, którzy swoje prawo do emerytury nabyli przed 1 stycznia 2011 roku na podstawie art. 45 ustawy kapitałowej i ZUS zawiesił im wypłatę emerytury na podstawie art. 28 od 1 października 2011 r., z prawomocnymi przegranymi sprawami w sądach,
   2. emerytom, którzy wygrali w sądach i na podstawie prawomocnych orzeczeń otrzymali zaległą emeryturę bez waloryzacji i odsetek,
   3. emerytom, z tzw. vacatio legis, którzy nabyli prawo do emerytury przed 1 stycznia 2011 r., a ZUS rozpoczął im wypłatę emerytury po 1 stycznia 2011 roku i zawiesił na podstawie art. 28 od 1 października 2011 r.

   Usuń
  4. Proponuję tę zmianę, gdyż lepiej jednak zastosować bezpieczne daty (tzn.uniknąć dat 8 stycznia ....)

   przepraszam za zbyt spóźnioną refleksję

   Usuń
 18. Co prawda Pan Minister Bucior zapewniał, że emeryci, którzy przegrali w sądach, po złożeniu wniosków otrzymają zwrot zawieszonej od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. emerytury, gdyż wszyscy zawieszeni emeryci spełniają kryteria określone w sentencji wyroku Trybunału Konstytucyjnego, jednakże dotychczasowe odmowy organu rentowego oraz orzekanie sądów zrodziło wśród emerytów poczucie niesprawiedliwości społecznej oraz dyskryminacji a także obawy przed dalszą dowolną interpretacją zapisów powstającej ustawy.
  Podczas transmisji posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w dniu 21 listopada 2013 r. toczyła się debata nad kształtem zapisu art. 3 projektu rządowego. Skoro ten zapis budzi emocje, to prawdopodobnie brak w nim oczekiwanej precyzji. Pragnę zwrócić również uwagę, że treść art. 3 projektu rządowego skonstruowana w formie negacji może wykluczyć z otrzymania pełnego, gwarantowanego ustawą świadczenia wraz z waloryzacją i odsetkami tych emerytów, którym sądy na podstawie prawomocnego wyroku ustaliły zwrot zwieszonej emerytury bez odsetek i waloryzacji.
  Dlatego właściwe byłoby dodanie do art. 3 , cyt. ”Przepisy ustawy nie mają zastosowania do emerytów, którym wypłata zawieszonej emerytury została ustalona na podstawie prawomocnego wyroku sądu, z wyjątkiem przepisów art. 6.” zwrotu „wraz z waloryzacją i należnymi odsetkami” i nadanie mu brzmienia: „Art. 3. Przepisy ustawy nie mają zastosowania do emerytów, którym wypłata zawieszonej emerytury została ustalona wraz z waloryzacją i należnymi odsetkami na podstawie prawomocnego wyroku sądu, z wyjątkiem przepisów art. 6.”
  Należy również rozwiązać problem emerytów, którzy swoje prawo do emerytury nabyli przed 1 stycznia 2011r. ale zrealizowali dopiero w okresie vacatio legis pomiędzy 1 stycznia a 30 września 2011r. i którym organ rentowy zaczął wypłacać emeryturę bez konieczności rozwiązania stosunku pracy, a następnie zawiesił wypłatę od 1 października 2011r. na podstawie tych samych niekonstytucyjnych przepisów (art. 28), jak wszystkim emerytom pobierającym wówczas świadczenie bez rozwiązania stosunku pracy.
  ZUS jest doskonale poinformowany, kto z emerytów odwołał się od decyzji zawieszającej z 2011r. oraz kto odwołał się od decyzji odmawiającej wypłaty zaległych w 2013 roku, po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Organ rentowy ma pełną wiedzę o przebiegu spraw sądowych i zasądzanych przez sądy wyrokach oraz wypłaconych już kwotach na wskutek prawomocnych wyroków sądów zasądzających wypłatę.
  Wierząc zapewnieniom Pana Premiera o konieczności naprawienia błędów popełnionych przez stanowienie wadliwego prawa, ufając, że tym razem intencją ustawodawcy jest naprawa krzywdy i wypłata zawieszonych emerytur wszystkim pokrzywdzonym niekonstytucyjnym przepisem, bardzo proszę o zwrócenie szczególnej uwagi, aby tworzona ustawa w sposób jasny i czytelny załatwiła sprawę zwrotu zawieszonych wypłat emerytur i nie dawała powodów do dowolnych interpretacji.
  Uprzejmie proszę Pana Posła o przeanalizowanie moich uwag do projektu ustawy.

  OdpowiedzUsuń
 19. Próbowałam, ale chcąc poruszyć te 3 kwestie, nie da się bardziej skrócić pisma.

  pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ogłaszam konkurs na pismo do Podkomisji zawierające maksymalnie 200 słów.
   ;)

   Usuń
  2. Jutro - najkrótsze !!!!!!!!!!!!!!!!
   Autorki

   Usuń
  3. A mogą być zamiast 200 słów (!) 34 linijki ?
   ;)))

   Usuń
  4. Klan Autorek się sprężył i przystępuje do konkursu ;)))
   W Z O R
   Pan (......)
   Poseł na Sejm RP
   Podkomisja stała do kontroli realizacji budżetu
   Kancelaria Sejmu
   ul. Wiejska 4/6/8
   00- 902 WARSZAWA

   Szanowny Panie Pośle

   Sprawa, z którą zwracam się do Pana ma związek z wpłynięciem do Sejmu dwóch projektów ustawy, zawartych w drukach nr 1844 i nr 1907
   W dniu 20 listopada 2013 Komisja Finansów Publicznych - w trybie art.40 ust.4 regulaminu Sejmu podjęła uchwałę o wspólnym rozpatrzeniu obydwu projektów z druków nr 1907 i 1844.
   Podczas posiedzenia Komisji Polityki i Rodziny (w dniu 21 listopada 2013r.) toczyła się ożywiona debata, w tym nad kształtem zapisu art. 3 projektu rządowego.
   Skoro zapis ten budzi emocje, to prawdopodobnie brak w nim oczekiwanej precyzji.
   Proszę, by zapis art.3 projektu rządowego był jasny i czytelny dla wszystkich.
   Przedstawiam swoje wątpliwości wprost:
   Czy tworzona ustawa gwarantuje wypłatę całej zaległej emerytury wraz z odsetkami:
   a) emerytom, którzy w całości przegrali w sądach, bo sąd ustalił, że nie obejmuje
   ich wyrok TK (prawo do emerytury nabyli przed wejściem ustawy o emeryturach kapitałowych tj.8 stycznia 2009r , ale realizowali je dopiero po 8 stycznia 2009r - na podstawie art.45 ustawy kapitałowej?

   b) emerytom, którzy w sądach wygrali tylko zaległą emeryturę, bez ustawowych odsetek?

   c) emerytom, którzy prawo do emerytury nabyli przed 1 stycznia 2011r ale ZUS rozpoczął wypłacać im świadczenie dopiero na wniosek o wypłatę, złożony po 1 stycznia 2011r (tzw. vacatio legis) ?


   Jest realna obawa, że przez niejasne przepisy w ustawie powstanie luka prawna, co pozwoli na dowolną interpretację i emeryci ci będą wykluczeni spod działania powstającej ustawy.
   Z tego można wywodzić następujący wniosek:
   do naprawienia błędnej normy prawnej chce się użyć kolejnego, niekonstytucyjnego przepisu.
   Czy ma być on powodem kolejnego wystąpienia do TK ?

   Wierząc, że tym razem intencją ustawodawcy jest wypłata zawieszonych emerytur wszystkim emerytom, którym prawo zostało wstrzymane na podstawie niekonstytucyjnych przepisów oraz dając wiarę Rządowi o woli naprawienia błędów, popełnionych przez instytucje państwowe, w tym również organ rentowy, bardzo proszę o uwagę, by tworzona ustawa
   -w sposób precyzyjny, jasny i czytelny-
   raz na zawsze załatwiła sprawę zawieszonych emerytur.
   Bardzo proszę Pana Posła o szczególne zwrócenie uwagi na wskazane w moim liście problemy.

   Usuń
  5. Brawo klan autorek z czołówki postu !!!!!
   Jesteście wszystkie super "babki" !!!!!
   Pozdrawiam to TRIO !!!!!

   Usuń
  6. WORD policzył: 327 wyrazów... :)))
   To oczywiście tylko żart. Treść się liczy.

   Usuń
  7. Znaki interpunkcyjne dać na początek tekstu, w klamrze i jeszcze do potęgi N - wtedy wyjdzie mniej znaków.
   ;)))

   Usuń
  8. ZOBACZYMY JUTRO !!!!
   Może się uda skondensować treść, aby nie zgubić sedna sprawy, sami ocenicie ;)))
   - Klan autorek z czołówki !

   Usuń
  9. 22:20;
   Duet nie trio.

   Usuń
  10. Proponuję poprawkę w punktach 1 i 3 (dotyczy dat - miało być jak w projekcie ustawy, bez wymieniania 8 stycznia 2009)

   1. emerytom, którzy swoje prawo do emerytury nabyli przed 1 stycznia 2011 roku na podstawie art. 45 ustawy kapitałowej i ZUS zawiesił im wypłatę emerytury na podstawie art. 28 od 1 października 2011 r., z prawomocnymi przegranymi sprawami w sądach,

   2. emerytom, którzy wygrali w sądach i na podstawie prawomocnych orzeczeń otrzymali zaległą emeryturę bez waloryzacji i odsetek,

   3. emerytom, z tzw. vacatio legis, którzy nabyli prawo do emerytury przed 1 stycznia 2011 r., a ZUS rozpoczął im wypłatę emerytury po 1 stycznia 2011 roku i zawiesił na podstawie art. 28 od 1 października 2011 r.

   Usuń
  11. Jednak chyba TRIO , bez udziału drugiej półkuli.

   Usuń
  12. Pismo b.dobre, tylko w punkcie "b" dodałabym: ..............bez waloryzacji i odsetek.
   I pytanie, czy można wysłać email, ponieważ mamy mało czasu aby listy doszły pocztą i posłowie zdążyli się z nimi zapoznać. Jeżeli tak to prosimy o adresy emailowe.

   Usuń
  13. Może poprosimy naszego wspaniałego "kibica" o radę czy można wysłać email z uwagi na ograniczony czas.
   Drogi "kibicu" podpowiedz nam, z góry dziękuję.

   Usuń
  14. Nie ma sensu. Muszą być listy polecone, jutro wysłane, dojdą!!!
   e-maile przepadają, mam doświadczenie!

   Usuń
 20. wybacz, ale tego nikt nie będzie czytał - pismo, aby miało być przeczytane i zrozumiane musi by krótkie i zwięzłe

  OdpowiedzUsuń
 21. Do Anonima z 26.11. godz. 21:7.
  Odpowiedź znajduje się pod postem z 27.11.godz.19:34.
  Przepraszam, że dopiero dzisiaj odpowiedam.
  Iga 2

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Odpowiedź tamże

   Usuń
  2. Wklejam : Anonimowy27 listopada 2013 20:02
   A co w tym wszystkim najśmieszniejsze,że w odpowiedzi na moje odwołanie do Sądu złożone w X.2011r.o odwieszenie zawieszonej emerytury ZUS napisał, że " organ rentowy decyzją z dnia ...2009r. przeliczył emeryturę i WZNOWIŁ wypłatę świadczenia" co nie jest zgodne z prawdą bo w 2006r. według przepisów nie mogłam łączyć pracy i jednocześnie pobierać emeryturę. Sąd w uzasadnieniu powtórzył ten błąd za Zus-em.
   Iga 2.


   Anonimowy27 listopada 2013 21:44
   Oni tak piszą nagminnie . Myślę , że to trzeba prostować , i pisać , oraz mówić na rozprawie , że nie miało miejsca wznowienie wypłaty , tylko , że w marcu 2009 r. nastąpiło rozpoczęcie wypłaty emerytury i jej PIERWSZA wypłata. To jest fakt bardzo ważny. Bardzo ważne tez jest to , że w marcu 2009 r złożyła Pani wniosek . Zus musiał Pani wyliczyć emeryturę z nowa kwotą bazową , a to , w 2009 r. , było równoważne ze złożeniem wniosku o emeryturę . Nie widziałam Pani decyzji z marca 2009 , ale przypuszczam , że jest ona bardzo ważna , i że jest dla Pani dowodem na to , że w 2009 r. nabyła Pani prawo do emerytury. Pozdrawiam

   Usuń
  3. do godz 21;44 Ja na rozprawie w SO w /w sposob tilmaczylam pani sedzinie -jednak ona uparcie tkwila przy swoim ze mi sie nie nalezy bo wniosek wnosilam w 2008 i jestem z przed

   Usuń

  4. Anonimowy27 listopada 2013 21:44 do Anonimowy28 listopada 2013 10:20 : Tak , wierzę Pani , to jest ciężka walka . Ale , być może , gdyby to samo zawarła Pani w piśmie procesowym , i dołączyłaby Pani kserokopie decyzji ;
   1) o ustaleniu emerytury sprzed 2009 r
   2) pierwszej decyzji ZUS Z 2009r.
   3 ) decyzji o wstrzymaniu wypłaty emerytury z października 2011 r.,
   udałoby się sędzię przekonac . Te wszystkie dokumenty sa w aktach , ale , oczywiście , sąd nie musi ich brać pod uwagę.
   W przypadku słownych wypowiedzi - maja one o wiele mniejsza moc , niż prawidłowo napisane pisma procesowe , złożone do akt , wraz z wybranymi przez emeryta , jasno ukazanymi dowodami w postaci ksero decyzji ZUS. W przypadku słownego przekonywania , wszyscy czytalismy juz na blogu opisy , jak protokuł z rozprawy rózni sie od tego , co było faktycznie mówione. Tłumaczenie na rozprawie ma o wiele mniejsza moc , niż dowody z dokumentów , dołaczone do pisma procesowego. Trudniej je sedziemu zlekceważyc , pominać. Gratuluje i tak , że przynajmniej Pani próbowała walczyc .

   Usuń
  5. Dodam jeszcze , że przecież w sumie nie jest trudno udowodnić , że PIERWSZA wypłata emerytury miała miejsce po 7 stycznia 2009 r - wystarczą ksera odpowiednich decyzji ZUS sprzed i po tej dacie , oraz dowód na pobranie pierwszej emerytury (przelew , czy kwitek z poczty 0)

   Usuń
  6. Bardzo dziękuję za podpowiedzi. Mam trochę czasu na złożenie apelacji.Teraz żałuję,że n ie złożyłam do sądu odpowiedzi na pismo zus i nie wyjaśniłam tych sprzeczności. Być może zapadła by korzystna dla mnie decyzja. Jednak po ilości niekorzystnych decyzji wydawanych przez sądy dla tych "sprzed" doszłam do wniosku ,że nie mam żadnych szans na wygraną i dałam sobie spokój. Uważam, że tylko ustawa może nam zapewnić odzyskanie zaległych emerytur. Poza tym sąd przyznał,że w 2006r. organ rentowy przyznał emeryturę na podst.ustawy o em. i ren.z fus od dnia zgłoszenia wniosku ale wypłata emerytury została zawieszona z uwagi na fakt,iż ubezpieczona kontynuowała zatrudnienie (decyzja zus). Następnie sąd przyjął,że decyzją z dnia ....2009r. organ rentowy przeliczył wysokość i wznowił wypłatę świadczenia. Sąd albo nie zna przepisów,albo już sama nie wiem co. Przecież sędzia sama przyznała ,że w 2006r. miałam przyznaną emeryturę,którą zaraz mi zawieszono. Sama sobie zaprzecza twierdząc, że zus wznowił wypłatę świadczenia w 2009r.Jednak złożę apelację chociażby dla wyjaśnienia tej sprawy.
   Pozdrawiam serdecznie Iga 2.

   Usuń
 22. W pkt.1 z prawomocnymi przegranymi sprawami w sądach - to mam pytanie jestem sprzed i przegrałam w SO a złożoną apelację wycofałam i ma już pismo o umorzeniu sprawy .To według mnie nie łapię się na żadną z proponowanych propozycji

  OdpowiedzUsuń
 23. ZE STRONY
  http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/okresy-pozostawania-przez-opozycjonistow-bez-pracy-beda-okresami-skladkowymi

  Może nasze wychowawcze też przeliczą nam jako składkowe...

  Okresy pozostawania przez opozycjonistów bez pracy będą okresami składkowymi

  Okresy pozostawania bez pracy przez działaczy opozycji demokratycznej, którzy z powodu represji politycznych nie mogli podejmować pracy w czasach PRL, będą okresami składkowymi. Ponadto uwzględniany będzie cały okres pozostawania bez pracy. To główne postanowienia przyjętej w piątek przez Sejm nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
  articleImage: Okresy pozostawania przez opozycjonistów bez pracy będą okresami składkowymi fot. Thinkstock

  Dotychczas okresy pozostawania bez pracy przez opozycjonistów były uznawane za tzw. okresy nieskładkowe. Ponadto przy obliczaniu stażu ubezpieczeniowego pod uwagę brano maksymalnie 5 lat bez pracy. Zgodnie z nowelizacją okresy te będą uznane za tzw. okresy składkowe, co wpłynie na wysokość emerytur opozycjonistów. Poza tym przy obliczaniu stażu ubezpieczeniowego uwzględniany będzie cały okres pozostawania bez pracy, a nie tylko 5 lat. Nowymi przepisami objęte będą osoby, które z powodu represji nie mogły podjąć pracy przed 4 czerwca 1989 r. Osoby chcące skorzystać z nowych rozwiązań będą musiały przedstawić dokumenty albo przywołać zeznania świadków potwierdzające prawo do innego obliczenia składek na ubezpieczenie społeczne. Dowody te będą oceniane przez Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zgodnie z przepisami o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Teraz ustawa trafi do Senatu.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Mało który "opozycjonista" chciał uczciwie pracować, lepiej było żyć na cudzy koszt (dary, itp). A teraz są wygrani . To jest równe traktowanie; po plecach roboli do najwyższych władz.

   Usuń
  2. Dzięki Nim "opozycjonistom "choć trochę komuna dostała po nosie, To Oni DOSTAWALI WILCZE BILETY - jeśli wiesz co to znaczy, ale okrągły stół zagwarantował komunie BEZKARNOŚC- gruba kreska ś.p. Mazowieckiego i teraz mamy taki rząd po-psl.....

   Usuń
 24. Anonimowy26 listopada 2013 21:28
  Jeszcze jedna rada. W Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu rozprawy są nagrywane. Bez problemu można zwrócić się do sądu z prośbą o przesłanie kopii nagrania (na płytce). Ja swoje już mam. Swoją drogą nagranie bardzo istotnie różni się od protokołu z rozprawy, który mi też przesłano na mój wniosek.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Anonimowy26 listopada 2013 21:31
   Nie wszystkie. Moja nie byla nagrywana.

   Usuń
  2. Anonimowy26 listopada 2013 22:00
   Moja też - podobno zepsuł się sprzęt.

   Usuń
  3. Anonimowy26 listopada 2013 22:08
   Sędzia wiedząc, że rozprawa jest nagrywana,nie może sobie "dać luzu", ale kiedy nie ma tego ograniczenia to hulaj dusza. Warto przyprowadzić ze sobą na rozprawę swoją widownię, bo wtedy już jest świadek.

   Usuń
  4. Anonimowy27 listopada 2013 18:57
   Miałam sprawę w marcu w SA we Wrocławiu ale nie nagrywali bo była awaria sprzętu. Chyba że nagrywają tylko sprawy dla osób PO.
   Pozdrawiam.

   Usuń
  5. Anonimowy27 listopada 2013 21:26
   Coś dziwnie częste te awarie sprzętu . I to jak raz , akurat we Wrocławiu. Co tam tak szkodzi temu sprzętowi ? Chociaż , muszę Wam powiedzieć , że sędziowie i na nagrywanie maja swoje sposoby , n.p. mówią niewyraźnie , albo często chrząkają (dostają nagłej intensywnej chrząkawki ) w newralgicznych momentach , albo sprytnie nie dopuszczają delikwenta do głosu , albo błyskawicznie zamykają rozprawę , zanim delikwent się zdąży zorientować , że już nic nie może powiedzieć , albo mówią , że sprawa jest jasna i nic nie trzeba mówić - pomysłowość w tej nowej dziedzinie już się zdążyła rozwinąć .
   W moim przypadku było tak , że sędzia zapytała , czy podtrzymuję swoja apelację . Potwierdziłam i zaczęłam czytać , o co wnioskuje . Sędzia mnie natychmiast uciszyła. N a szczęście miałam to wszystko najwazniejsze ujęte w piśmie procesowym , które na rozprawie dołączyłam do akt - sędzia stwierdziła doręczenie pisma - i to zostało nagrane . Tak , że tego pisma nie dało się pominąć.

   Usuń
  6. Jaki cel ma przenoszenie tych wpisów, ktore można przeczytać w innym miejscu?

   Usuń
  7. I po co Wam te nagrania i tak do niczego się nie przydadzą.
   Tworzycie nowe teorie.
   A sąd i tak oddali dla tych "sprzed" a dla tych "po" załatwi pozytwynie.
   Wejdzie ustawa dostaną wszyscy.

   Usuń
 25. Bardzo się cieszę, zrobiłam kawał dobrej roboty, wysłałam dzisiaj priorytetem pisma do dziewięciu Posłów, może dojdą na czas. Pani Poseł Rafalskiej podziękowałam równocześnie za rzetelne zaangażowanie się w naszą sprawę.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Brawo, dziękuję - zrobiłam to samo!
   pozdrawiam
   Daniela

   Usuń