21 października 2013

Wzór apelacji o ustawowe odsetki


 "Wychodząc naprzeciw potrzebom emerytów, którym już wypłacono zaległe emerytury - jednak bez należnych odsetek, przy pomocy zaprzyjaźnionej osoby, przygotowałam wzór apelacji.

Jednocześnie pragnę podziękować wszystkim, którzy uwiarygodnili moją uczciwość i udzielili mi serdecznego wsparcia na blogu. Jak widać złośliwa osoba "nie podcięła mi skrzydeł" - wręcz przeciwnie zmobilizowała mnie do jeszcze bardziej wytężonej pracy!   Z wyrazami szacunku dla wszystkich - Daniela"

Pani Danielo!
Dziękuję ślicznie w imieniu swoim i wszystkich blogowiczów.
Nigdy w Panią nie zwątpiliśmy.

Poniżej wzór  apelacji o ustawowe odsetki

                                                                                                      .................., ..  października 2013r.                                                           SĄD APELACYJNY w........... 
                                                           Wydział Ubezpieczeń Społecznych
                                       za pośrednictwem
                                                           Sądu Okręgowego w ...............
                                                          Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 

                     sygn. akt ..............
 
Powódka : ................................
Strona pozwana : Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w ............

Wartość odsetek: ........(2.500zł)
 
                                              
Apelacja powódki
od wyroku Sądu Okręgowego w ............. z dnia .............. sygn. akt ..............I. Zaskarżam wyrok Sądu Okręgowego w ........Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia ...........sygn. akt ...................  -w części tj. pkt II. 


II.Zarzucam: 
1/ naruszenia przepisów prawa materialnego,tj. Art.85 ust1 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o SUS w związku z art.118 ust. l a  ustawy o emeryturach i rentach z FUS poprzez  jego niezastosowanie;
2/naruszenia przepisów prawa procesowego tj. art. 232 k.p.c, 233 §1 k.p.c., 316 k.p.c. i art. 328 §2 k.p.c polegające na dowolnej, a nie swobodnej ocenie materiału dowodowego, co miało istotny wpływ na wynik postępowania.  

Wnoszę o:
zmianę zaskarżonego wyroku z dnia ….... 2013r.oraz poprzedzającą go decyzję ZUS z dnia …. 2013 r. poprzez zobowiązanie organu rentowego do wypłaty ustawowych odsetek od niewypłaconej w terminie emerytury na rzecz wnioskodawczyni za okres od 01.10.2011 r. do 21.11.2012 r. za opóźnienia w wypłacie każdego świadczenia, począwszy od terminu  jego miesięcznej płatności, ewentualnie o uchylenie wyroku w tej części do ponownego rozpoznania.

                                            UZASADNIENIE 
  
         Istotą sporu była zasadność wypłacenia wnioskodawczyni wyrównania emerytury, jak również zasadność przyznania prawa do odsetek za opóźnienie w wypłacie świadczenia.  Sąd Okręgowy w …. , rozpoznając sprawę odwołania od decyzji z dnia ….  2013r wydał w dniu ….2013r wyrok, w którym uwzględnił tylko odwołanie w części dotyczącej świadczenia głównego, oddalając odwołanie w pozostałej części. Sąd I instancji ustalił, że brak było podstaw zawieszenia wypłaty świadczenia emerytalnego i to już od samego początku tj. od dnia 01.10.2011 r., co obliguje ZUS do podjęcia wypłaty emerytury.
         Oznacza to jednoznacznie  i tym samym potwierdza, że organ rentowy musi ponosić odpowiedzialność  za opóźnienie w wypłacie. Tymczasem sąd w uzasadnieniu wskazał, że choć wypłata zaległej emerytury była zasadna i organ rentowy nie powinien uchylać się od jej wypłaty to nie można mu jednak przypisać winy. Nie sposób zgodzić się z takim stanowiskiem sądu.
        
         Z treści art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych wynika, że:

" Jeżeli Zakład - w terminach przewidzianych w przepisach określających zasady przyznawania i wypłacania świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń społecznych lub świadczeń zleconych do wypłaty na mocy odrębnych przepisów albo umów międzynarodowych - nie ustalił prawa do świadczenia lub nie wypłacił tego świadczenia, jest obowiązany do wypłaty odsetek od tego świadczenia w wysokości odsetek ustawowych określonych przepisami prawa cywilnego. Nie dotyczy to przypadku, gdy opóźnienie w przyznaniu lub wypłaceniu świadczenia jest następstwem
okoliczności, za które Zakład nie ponosi odpowiedzialności." 
         W tym miejscu należy powołać uchwałę 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 12 stycznia 1995 r., II UZP 28/94 w której stwierdzono, że pojęcie błędu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oznacza wadliwość decyzji organu rentowego, jej obiektywną błędność, a zatem jest to także błąd niezawiniony przez organ rentowy, zatem również błąd ustawodawcy. 
         Niezbędne jest tutaj zwrócenie uwagi na fakt, że organ rentowy w zakresie podejmowanych przez niego czynności uznawany jest za profesjonalistę.  ZUS jest bowiem jednostką organizacyjną, wyspecjalizowaną w przedmiocie przyznawania praw do świadczeń z ubezpieczenia społecznego.                                                         W tym zakresie korzysta z pomocy osób posiadających niezbędne kwalifikacje i wiedzę medyczną, a także prawną. 
         Jednocześnie ZUS pełni nałożone na ten organ zadania z zakresu administracji publicznej, pozostające w związku z przyznawaniem i wypłacaniem świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego. Ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość i terminowość wypłacania tychże świadczeń. Wszelkie kwestie z tym związane powinny być rozpatrywane pod kątem ochrony praw ubezpieczonych.
         ZUS jest emanacją Skarbu Państwa i musi ponosić wszelkie konsekwencje jego błędów - na zasadzie art.118 ust.1a ustawy emerytalnej. Należy przy tym wziąć pod uwagę wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 września 2007r. sygn. akt P 11/07,w którym Trybunał wyjaśnił wątpliwości związane interpretacją art.118 ust.1a, że 
odpowiedzialność zakładu za zmienioną decyzję w konsekwencji rodzi uprawnienia do zasądzenia na rzecz osoby ubezpieczonej należnych jej odsetek za zwłokę. 
     Można uznać, iż organ rentowy dopuścił się błędu - w rozumieniu art 133 ust1 pkt2. 
Za takim rozumieniem "błędu organu rentowego" opowiedział się także Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17 marca 2011r. I UK 332/10 - stwierdzając, iż "za takie przyczyny można uznać wszelkie zaniedbania tego organu, każdą obiektywną wadliwość decyzji, niezależnie od tego czy jest ona skutkiem zaniedbania, pomyłki, celowego działania organu rentowego, czy też rezultatem niewłaściwych działań pracodawców albo wadliwej techniki legislacyjnej i w konsekwencji niejednoznaczności stanowionych przepisów. Oznacza to, że przedmiotowe pojęcie obejmuje również niedopełnienie obowiązku działania z urzędu na korzyść osób uprawnionych do świadczeń emerytalno–rentowych." 
         Skoro Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, a Fundusz Ubezpieczeń Społecznych jest państwowym funduszem celowym (art.66ust.1, art.51ust.1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS), to przy ocenie obiektywnej błędności decyzji organu rentowego, nie sposób pominąć wadliwych rozwiązań legislacyjnych podejmowanych przez państwowe organy ustawodawcze. 
W demokratycznym państwie prawnym, skutki błędu popełnionego przez te organy, nie mogą obciążać emerytów, którzy prawa do świadczeń nabyli w zaufaniu do obowiązującego wówczas porządku prawnego i mogli pozostawać w usprawiedliwionym przekonaniu, że wypłata przyznanych im świadczeń będzie kontynuowana. 
       
         Reasumując, należy przyjąć, iż organ rentowy ponosi odpowiedzialność za niewypłacenie świadczenia emerytalnego - w spornym okresie.
          
         Okres, za który należą się odsetki wynika z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 lutego 1999r. w sprawie szczegółowych zasad wypłacania odsetek  za opóźnienie w ustaleniu lub wypłacie świadczeń z ubezpieczeń społecznych. W myśl §2 ust1 tegoż rozporządzenia odsetki wypłaca się za okres od dnia następującego po upływie terminu na ustalenie prawa do świadczeń lub ich wypłaty, przewidzianego w przepisach określających zasady przyznawania i wypłacania świadczeń – do dnia wypłaty.
Ten przepis prawny jest podstawą zasądzenia odsetek do dnia zapłaty świadczenia emerytalnego.
Data początkowa odsetek od poszczególnych miesięcznych świadczeń wynika z §2 ust.4 powołanego rozporządzenia, w myśl którego, okres opóźnienia w wypłaceniu świadczeń okresowych liczy się od dnia następującego po ustalonym terminie ich płatności. 
Należy wskazać, że z istoty wyroku TK z dnia 13 listopada 2012r jednoznacznie wynika niekonstytucyjność podstawy prawnej wydanych decyzji ZUS, co skutkuje, że decyzje te są nieważne i winny być usunięte z obrotu prawnego.
W związku z przytoczonym wyrokiem TK powstała inicjatywa ustawodawcza, podjęta przez Rząd(MPi PS), a także Senat.  Są to działania zmierzające do usunięcia negatywnych skutków funkcjonowania niekonstytucyjnej regulacji. Celem tych działań jest wypłata świadczeń za okres, w którym prawo do świadczeń było zawieszone.
Projekt rządowy  pt."Ustawa o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od 01 października 2011 do 21listopada 2012r"- w proponowanym art.4 reguluje sposób obliczenia kwoty zawieszonej emerytury, wskazując, że winna być uwzględniona waloryzacja, a także odsetki w wysokości odsetek ustawowych. 

Przedstawiciele rządu, w tym sam premier w dniu 13 września w wywiadzie dla prasy przedstawił działania państwa, mówiąc m. in.
Cyt: "Instytucjom państwa mogą zdarzać się błędy; ważne jednak, by umieć je naprawiać. Błędy czy różnice zdań pomiędzy poszczególnymi instytucjami mogą się zdarzyć, ale ważne jest, żeby demokracja umiała - szczególnie, jeśli chodzi o ludzi - naprawiać tego typu sytuacje. My przygotowujemy i kończymy prace nad ustawą i w przyszłym roku wszystkie osoby, które zostały poszkodowane, otrzymają zwrot tej należności wraz z odsetkami. Błąd nie jest drogi, bo pieniądze trzeba było wypłacić albo wcześniej, albo teraz, tyle , że z odsetkami. Najważniejsze, żeby państwo potrafiło zrealizować należności, której jest winne obywatelom."

Mając na uwadze przedstawione wyżej zarzuty i okoliczności, skarżąca wnosi 
o uwzględnienie niniejszej apelacji.
 

155 komentarzy:

 1. Brawo Danielo
  Pozdrawiam
  Basia

  OdpowiedzUsuń
 2. Danielo dzęki Tobie i takim osobom jak Ty jestem mądrzejsza i w sądzie walczę już tylko o odsetki. Serdecznie Cię pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
 3. Pani Danielo jestem pełna uznania dla Pani pracy dla nas wszystkich .Mam również pytanie ,ponieważ w listopadzie mam rozprawę w SA po wygranej w SO i jak mam zawalczyć o odsetki.
  pozdrawiam
  Gosia

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. A w SO nie występowałaś o ustawowe odsetki?
   Jeżeli sąd zostawił sprawę odsetek do decyzji ZUS, to musisz się zwrócić do ZUS-u z wnioskiem o wydanie decyzji w tej sprawie - ma na to 2 m-ce!
   pozdrawiam Daniela

   Usuń
  2. P. Danielo, proszę rozwiać moje wątpliwości. Jeśli w SO występowało się TYLKO o zwrot emerytury (bez odsetek) za okres zawieszenia i sprawę się przegrało, to nie można w apelacji dodać wniosku o wypłacenie odsetek? Czy mam rację?

   Usuń
  3. Jeżeli proces sądowy nie obejmował żądania odsetek to w apelacji od wyroku nie można poruszać tej kwestii.
   Można jedynie zażądać odsetek w nowym wniosku do ZUS i czekać na jakąś decyzję

   Usuń
 4. Dzięki tej stronie sama dzielnie sobie radziłam...Stokrotne dzięki wszystkim..
  Już kilka m-cy temu Wyrokiem SA w Rzeszowie odwieszono i wypłacono emeryture, zaś co do odsetek w uzasadn. wyroku czytam..."żądanie wypłaty odsetek od emerytury za okres....... przy uwzględnieniu zasad wynikających z treści art. 85 ust.1 ustawy z dnia 13.10.1998 o syst. ubezp. społ.,jako wniosek w tym przedmiocie przekazano do rozpoznania organowi rentowemu w trybie art. 477 (10) par.2 kpc, jako nowe żądanie nie objęte kontrolowaną decyzją organu rentowego.". Nie kumam i nie wiem co powinnam uczynić?? Proszę i tym razem opodpowiedź...Dorota z Rzeszowa

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Doroto, musisz zwrócić się z wnioskiem do ZUS-u o ustawowe odsetki! ZUS ma 2 miesiące na wydanie decyzji.

   Usuń
 5. Daniela, jesteś Wielka! dzięki,że tu jesteś!
  Renia Koszalin

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Reniu, dziękuję Ci!!
   Daniela

   Usuń
 6. Daniela jesteś wspaniała,tak trzymaj
  Pozdrawiam Teresa S. z Łodzi

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tereso, dziękuję Ci!!
   Daniela

   Usuń
 7. Pani Danielo będę się powtarzać jesteś Wspaniałą i Wielkiego Serca Kobietą pozdrawiam ANNA

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Aniu, dziękuję Ci!!
   Daniela

   Usuń
 8. Pani Danielo wlaśnie w mojej wyobrażni tak Pani wyglądała . Bardzo dziękuję za wszystko. Pozdrawiam serdecznie.

  OdpowiedzUsuń
 9. Osobom zainteresowanym naliczaniem emerytury kapitałowej polecam dzisiejszy artykuł w GP pt "Na emeryturę można przejść kilka razy". Artykuł jest odniesieniem do wyroku SN z 10.07.2013; sygn. akt II UK 424/12.

  Teresa z Wrocławia

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Bardzo dziękuję za tę informację i wszystkie inne!!!

   ;)))

   Usuń
  2. Czytałam i mam satysfakcję, że to co pisłam na blogu na początku roku , a co było negowane przez guru jest zgodne z przepisami prawa. H2

   Usuń
 10. Danielo kochana, Dobro - to Dobro, Szlachetność- to Szlachetność, Empatia - to Empatia....To są te wartości, które Cię wyróżniają i nie tylko ja to wiem.Dziękuję,że nam pomagasz,że mimo dzielących nas odległości jesteś bardzo blisko, Bardzo blisko naszych spraw, problemów, wątpliwości, zagubienia w gąszczu bezprawia. Do każdej sprawy podchodzisz z równym zapałem, chęcią pomocy, zaangażowaniem, sercem. Oby takich ludzi było więcej...ania

  OdpowiedzUsuń
 11. I tak trzymać- jednak kobiety są odporniejsze od mężczyzn- gratulacje Pani Danielo! A

  OdpowiedzUsuń
 12. Pani Danielo brawo i to jest właściwa postawa, że nie poddała się Pani po tej beznadziejnej nagonce. Pieski szczekają a karawana jedzie dalej. Ja bardzo cenię sobie Pani zdanie , chęć niesienia pomocy sama korzystam z Pani podpowiedzi i jako rocznik 53. zaczynam nową walkę o przeliczenie emerytury , bo sprawę zawieszonej mam w toku. Wyrażam nadzieję ,że z pomocą Pani rad jak i innych mądrych osób na tym blogu dopniemy swego i udowodnimy ,że my emeryci jeszcze nie nadajemy się na śmietnik historii jak by chcieli już niektórzy i my jeszcze many werwę by coś zrobić. Dziękuję i pozdrawiam M. z B.

  OdpowiedzUsuń
 13. Proszę o informacje jak liczy się te ustawowe odsetki, czy w skali roku 13% za całą kwotę. Czy też od każdego miesiąca po zwiększeniu o odsetki przypadające na każdy miesiąc? Niezorientowana.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Za każdy miesiąc zwłoki, zwiększając kwotę odsetek co miesiąc aż do wypłaty ostatniej zawieszonej emerytury.
   DD

   Usuń
  2. Bardzo pięknie dziękuję za "oświecenie" niezorientowanej.

   Usuń
 14. Do Pani Krystyny z Biłgoraja. Serdecznie witam. Co tam słychać w Pani sprawie? Bo w mojej nic. I co gorsze nie mam odwagi zadzwonić do sądu. Bo właściwie to sama już nie wiem czy czekam na tą apelację. Jeżeli by była Pani uprzejma proszę napisać. Wrócę do domu za ok. 2 godz. Pozdrawiam Irena z B.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pani Ireno u mnie to samo,czyli nic nie wiem.Nie dzwoniłam do
   Sądu,liczę,że ZUS nie złożył apelacji,ale to moje tylko życzenie
   Pozdrawiam Krystyna

   Usuń
  2. Dzięki bardzo. Dostałam potwierdzenie, że SA Lublin "przyklepuje wyroki" SO Zamość jeżeli chodzi o odsetki. Myślę, ze Pani to już może spodziewać się raczej decyzji z ZUS o wypłacie zawieszonych, bo w "naszym" sądzie to wszystko sprawnie idzie. Nikt nie czeka z wysyłaniem wyroków, pism, zawiadomien itp. No ale cóż - czekamy. Jak cos dostanę - powiadomię. Pozdrawiam. Irena.

   Usuń
 15. Brawo Pani Danielo !!!
  Pozdrawiam !
  Andrzej

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Bardzo mi miło!
   pozdrawiam
   Daniela

   Usuń
 16. Pani Danielo, bardzo dziękuję za wysiłek włożony w przygotowanie kolejnego ważnego wzoru pisma sądowego.
  Wydaje mi się, że dla osób zamierzających skorzystać z pisma pomocne byłoby wyjaśnienie, na czym polega różnica pomiędzy dowolną a swobodną oceną materiału dowodowego, podniesiona w punkcie 2 zarzutów, jako podstawa zaskarżenia wyroku SO? Pozwoliłoby to lepiej zrozumieć, jaki jest związek przywołanych w punkcie 2 artykułów kpc z dokonanym przeciwstawieniem sobie „wytłuszczonych” sposobów oceny materiału dowodowego? K.B.

  OdpowiedzUsuń
 17. Kochana Pani Danielo. Za pomoc, pokrzepienie oraz wszystkie informacje, którymi się Pani z nami " Zawieszonymi" dzieli, za tyle serca włożonego w pomoc wątpiącym w sprawiedliwość oraz za całe dobro nam przekazywane najszczersze podziękowania przekazuje Pani wraz z najserdeczniejszymi pozdrowieniami.Szczecinianka.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzięki Pani - Pani Danielo, jak również temu blogowi, ja jako emeryt, mający nikłą wiedzę w zakresie prawa radzę sobie w temacie odzyskania zawieszonej emerytury. Nie wyobrażam sobie co by było, gdyby nie było Pani porad i wzorów pism. Do grona wspaniałaych należy również zaliczyć Panie: Wigę, Ulę, Jot, Kibica no i oczywiście Pana Krzsztofa a przede wszystkim Pana Mariana oraz wielu innych osób.Dzięki za wszystko.
   Z wyrazami szacunku GS.

   Usuń
  2. Droga szczecinianko oraz GS
   Dziękuję!

   Usuń
 18. Szanowna Pani Danielo
  Jest Pani Wielka.Po trzykroć chylę czoło.
  Dawanie to przywilej Bogów i Wybrańców.
  Jest Pani Wybrańcem-tak Bogowie postanowili.
  Najmocniej Panią pozdrawiam
  Krystyna N

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W tej chwili walczycie z CIENIEM! Nie bede sie wypowiadal .Do 29.10. troche czasu zostalo na gotowaniu sosu.kich.

   Usuń
  2. Z kim ,z czym ty przygłupie walczysz.Co oferujesz miernoto?
   mela

   Usuń
  3. ..jaki pan - taki kram....no i dobrze że mela tak reaguje - przygłupów nie powinno się uczyć pisać.

   Usuń
  4. Droga Krystyno N
   Bardzo dziękuję!
   Daniela

   Usuń
 19. Przepraszam że zadaję takie pytanie ale nie śledzę bloga codziennie :
  - wygrałam w sądzie 'zaległe' bez odsetek a w sprawie odsetek sąd podobnie jak innym przekazał sprawę do rozpatrzenia przez ZUS.
  Jeżeli nie mam jeszcze ŻADNEJ decyzji odmownej z ZUS TO JAK MOGĘ SKŁADAĆ APELACJĘ w/s. odsetek???
  Chyba cos tu nie jest po kolei...
  Może proszę napisać że taką apelacje składają TYLKO CI CO SĄD NIE PRZYZNAŁ / wyrokiem / odsetek.
  jeżeli sąd oddalił sprawę odsetek do rozpatrzenia ZUS to bez sensu jest pisanie TAKIEJ apelacji!!!!.
  Pani Danielo !! Proszę wyraźnie napisać KTO MOŻE SKŁADAĆ TAKĄ APELACJĘ - ludziska zrozumią że WSZYSCY a to nieprawda :)
  Mirka.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Apelację skłają Ci którym sąd nie przyznał odsetek.

   Usuń
  2. Apelacje składają tylko ci, którym sąd w wyroku ODDALIŁ żądanie albo stwierdził,że organ rentowy nie ponosi winy za zwłokę w wypłacie.
   Jeżeli sąd przekazał żądanie do rozpoznania przez ZUS- wtedy nie przysługuje apelacja

   Usuń
  3. Dobrze by było WYTŁUŚCIĆ tą informację na początku postu żeby nie było żadnych niedomówień.
   Już było tyle różnych nieporozumień - niektórzy czytają bloga wybiórczo i potem problemy i dodatkowe pytania zajmujące czas.

   Usuń
  4. Dzięki serdeczne, Dorota z Rzeszowa, co ja bym bez Was zrobiła....Pozdrawiam

   Usuń
 20. Dziękuję Pani Danielo Jest Pani Wielka.Dzękuję jeszcze raz za wzór wniosku o odroczenie terminu rozprawy . Wysłalam nie wie jaki będzie odzew ,ale do 21XI może się coś wyjasni z ustawą.Teresa z Otwocka

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Odroczenie nie przysługuje - zobacz przeisy kpc

   Usuń
  2. jak sędzia będzie chciał, to rozprawę odroczy z terminem na pismie

   Usuń
  3. Tereso z Otwocka - dziękuję i pozdrawiam!
   Daniela

   Usuń
 21. Pani Danielo, jest pani nie tylko mądra ale i piękna - no,no,jeżeli TAK wygladają emerytki udzielające się tu na tym blogu to.....zostaję na dłużej <3 <3 <3 :)))))))
  Bell

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Buhahaha!!!! jestem facetem z krwi i kości :))))))))
   Bell / od Belfer :))))) /
   Czy TO czytają tylko "inaczej inteligentni" ????

   Usuń
  2. Bell, kolego po fachu,
   pozdrawiam Ciebie
   Daniela

   Usuń
  3. PIEKNA p.Danielo! Zawsze dziwilem sie dlaczego P. Bog niektorych ludzi obdarza nie dosc ze uroda to jeszcze madroscia i in. talentami.Pozdrawiam. kich.

   Usuń
 22. Przychylam się do wypowiedzi Pana Mirka.Pani Danielo co mają zrobić Ci ,którym sąd oddalił sprawę odsetek do rozpatrzenie zusowi.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Muszą czekać dopiero na decyzję organu rentowego

   Usuń
  2. jak ZUS wyda decyzję negatywną to wtedy należy dopiero złożyć ODWOŁANIE do SO - za pośrednictwem ZUS

   Usuń
  3. Wcześniej trzeba złożyć do ZUS wniosek!

   Usuń
  4. JAKI WNIOSEK??? - skoro sąd wyrokiem zobligował organ rentowy do podjęcia decyzji ws. odsetek >>>
   Może się mylę ??
   Mirka.

   Usuń
 23. Pani Danielo i szanowni blogowicze! Proszę mi pomóc. Mam sprawę w listopadzie. Chciałabym poczekać, aż ukaże się ustawa. Czy mam pisać o zawieszenie, czy odroczenie do SA? Na jakie autorytety mogę się powołać? Jak ma być sformułowane pismo? Nie mogę znaleźć wzorów.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wzór pisma w tej sprawie jest dostępny pod postem z 11 października ("Rada Ministrów").
   Został zamieszczony przez p. Danielę 11 października o godz. 12:47.

   Usuń
 24. Do Pani Danieli.
  Proszę o pomoc w kwestii odpowiedzi na apelację ZUS. Jestem już ponad miesiąc po pozytywnym wyroku w SO bez odsetek. Odsetki do rozpoznania do ZUS. Nie odwoływałam się w sprawie odsetek ani nie składałam żadnego wniosku do ZUS o zaległe odsetki. ZUS wniósł apelację od wyroku SO i zaskarżył wyrok w części tj.w pkt I na podstawie art. 367 paragraf 1 kpc. ZUS zarzuca błędną itepretacje art. 190 ust. 3 i niewłaściwe zastosowanie wyroku TK oraz naruszenie prawa materialnego art 103a.ZUS stoi na stanowisku że wyrok TK wywiera skutki prawne od dnia ogłoszenia, a więc na przyszłość. Zamierzam odpowiedzieć na apelację ZUS.
  Nie wiem czy mogę skorzystać ze wzoru na blogu z dnia 13października 2013 .r tylko po usunięciu zdania o wyroku SA w Łodzi, o którym to nie ma mowy w moim uzasadnieniu do apelacji, czy może jeszcze coś wiecej. Mam jeszcze kilka innych pytań:
  1) Czy w odpowiedzi na apelacje napisać że wnoszę o oddalenie apelacji w całości, czy tylko w części tj w pkt.I?
  2) Czy podawać wartość przedmiotu sporu ?/ ZUS podaje kwotę bez odsetek/
  3) Czy wysłać na adres SO czy SA? /zamierzam wysłać pocztą/
  4) W ilu egzemplarzach składa się odpowiedż / 3 egz czy 4/
  Jeszcze raz bardzo proszę o radę. Pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Trzeba złożyć wniosek do ZUS o należne odsetki. Organ rentowy ma 2 miesiące czasu od złożenia wniosku emeryta o odsetki na wydanie decyzji. Trzeba czekać na decyzję, jeżeli będzie odmowna, to wtedy pisać apelację do sądu o odsetki. Tak myślę!
   Pozdrawiam - Daniela

   Usuń
  2. Danielo, jak ZUS wyda już decyzję to składamy do SO - za pośrednictwem ZUS- ODWOŁANIE od tej decyzji.

   Usuń
  3. W odpowiedzi na "zusowską"apelacje napisać że wnoszę o oddalenie apelacji w całości, pismo swoje wysłać w 2 egzemplarzach-bezpośrednio do SA

   Usuń
  4. W takiej samej sytuacji : wygrane w SO zaległe, odsetki do decyzji ZUS nie składałam żadnych pism - odpowiedzi na apelację ZUS, bo stwierdziłam, że niezależnie co napiszę, jakie podam argumenty, że wyrok TK działa wstecz i tak sąd przyjmie własną argumentację. Poza tym apelacja ZUS była napisana skandalicznie: pomyłki w datach, argumenty powtarzane, błędy gramatyczne, nie mówiąc już o formatowaniu tekstu, że nie chciałam się poniżać odpowiadając na takie pismo, byłoby to dla mnie kolejne upokorzenie ze strony ZUS (dodatkowo ZUS odwołał się też od drugiej części wyroku, czyli od tego, że ma prawo decydować o odsetkach). Swoją drogą dziwię się, że takie pisma są w ogóle akceptowane przez sąd. Efekt - wyrok dla mnie pozytywny (jestem po), odsetki nadal do decyzji ZUS. Ciekawa jestem jaka będzie teraz kolej rzeczy ( prawdopodobnie ZUS nie będzie składał kasacji) : czy ZUS pierwszy podejmie kroki i kiedy zaległe wpłyną na moje konto . No i oczywiście jak ustosunkuje się do odsetek. Moim zdaniem niezależnie co będziemy pisać w apelacjach, wnioskach, pismach procesowych wynik jest przesądzony, żadne nasze argumenty chyba nie mają znaczenia.

   Usuń
  5. Chyba czegoś nie rozumiem, skoro ZUS złożył apelację od korzystnego dla mnie wyroku SO zaznaczam bez odsetek,o odsetki mam się zwrócić ponownie do ZUS, więc pytam, jakie odsetki, od czego, skoro nie mam jeszcze korzystnego wyroku z SA w sprawie zaległej emerytury, sprawa nadal w toku, terminu nie znam. Uważam, że jeżeli już, to odsetki dopiero z chwilą wypłaty emerytury, czy dobrze zrozumiałam?? Wytłumacz mi proszę Pani Danielo. Pozdrawiam i dziękuję za świetne rady , Basia

   Usuń
  6. ZUS powinien teraz wydać decyzje o zwrocie zaległości i określić się co do odsetek.
   Może zrobić to w jednej decyzji, może też wydać dwie oddzielne.
   Co do treści pism procesowych to:"papier wszystko przyjmie"
   Każda ze stron może pisać swoje, a sąd zrobi swoje!

   Usuń
  7. ZUS może też postąpić według wariantu trzeciego:

   może wydać decyzję o wypłacie zaległych emerytur, wypłacić je na konto zgodnie z decyzją, natomiast MILCZĄCO POMINĄĆ sprawę odsetek NIE WYDAJĄC negatywnej odrębnej decyzji dotyczącej odsetek

   W takiej sytuacji proponuję się odwołać od tej wydanej, że pominęła odsetki

   Usuń
 25. Xenefont o/Olsztyn21 października 2013 19:23

  Błagam!Nie bądźmy ignorantami/tkami/. Znamy już Danielę!Życzę każdej osobie tu piszącej,nawet czeredce"gadającej" byle co też, by: zechciały być wdzięcznymi,wyrozumiałymi,przyjaznymi naszej sprawie oddanej Danieli.Pozdrawiam Wszystkich.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Drogi Xenefoncie, dzięki że jesteś!!!
   Daniela

   Usuń
  2. Xenefont, lokal zamowiony? Prosze sporzadz liste uczestnikow i zaproponuj wpisowe, tancujemy a z tydzien, bez wzgledu na wszystko!.Pozdr.

   Usuń
 26. Dobry wieczór Pani Danielo. Z tej strony Olek. Pisałem na forum w dniu 2 października 2013 19:51, gdyż przegrałem w SO, ponieważ jestem przed. Dzięki sugestii czekałem do ostatniego dnia do odebrania awizo zawierającego uzasadnienie wyroku. I niestety dziś je odebrałem. Przegrałem bo jestem sprzed i wyrok TK mnie nie dotyczy. Co mam teraz robić? Pisać apelację czy spokojnie czekać na wejście ustawy. Jak bym złożył apelację to na jakie podstawie mam ją wycofać z SA. Czy jakbym zrezygnował z apelacji to wyrok SO się uprawomocni i w takiej sytuacji obejmie Mnie ustawa czy też nie. Jeśli napiszę apelację to i tak zapewne przegram, bo SA w Krakowie dla osób sprzed wydaje wyroki negatywne. Sprawa w SA będzie trwać zapewne klika miesięcy i mogę nie zdążyć do 31 grudnia 2014 r. na złożenie wniosku do ZUS. Czy jak bedę chciał wycofać apelację to potrzebna jest zgoda ZUS o wycofanie. Czu wówczas Sąd wyda orzeczenie o umorzeniu postępowania i obejmie Mnie ustawa. Bardzo proszę o pomoc, bo jak widać mam dużo pytań i wątpliwości, co powinienem zrobić. Danielo proszę Cię o pomoc!!!!!!! Olek

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Panie Olku, pamiętam, co obiecałam Panu jakiś czas temu. Proszę podać swoją pocztę e- mailową, jeżeli nie na forum, to za pomocą Adminki.
   Cały dzień nie było mnie w domu!
   Pozdrawiam wszystkich - Daniela

   Usuń
 27. Jestem w podobnej sytuacji jak Olek z godz.19:53 i też nie bardzo wiem co mam robić. Mój pozew został oddalony przez SO we Wrocławiu w dniu o7.11.2013, aktualnie czekam na otrzymanie wyroku z uzasadnieniem. Proszę o ewentualny kontakt z Danielą i Olkiem.
  Zdzisław

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zdzisławie, podaj swój adres mailowy Admince i ona Cię skontaktuje z Danielą.Kontakt do Adminki masz podany na tej stronie pod logo Kancelarii P. Giedrojcia.

   Usuń
  2. Chyba 07.10.2013; do listopada jeszcze parę dni.

   Usuń
 28. Mój adres e-mailowy: olek1887@wp.pl. Dziękuję Pani za zainteresowanie moją sprawą. Jest tak mało osób jak Pani na tym świecie, którzy pomagają bezinteresownie innym, zwłaszcza emerytom. Z góry dziękuję za pomoc i czekam na wiadomość e - mailową. Pozdrawiam gorąco. Olek.

  OdpowiedzUsuń
 29. Danielo,
  ja również BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJĘ za wszelką pomoc :))

  Pozdrawiam Krystyna

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Niezawodna Krystyno2008 dziękuję !!!
   Daniela

   Usuń
 30. ULO05,
  NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA IMIENINOWE DLA NIEZAWODNEJ I ŻYCZLIWEJ BLOGOWEJ KOLEŻANKI --- SPEŁNIENIA MARZEŃ I NIEUSTANNEJ POMYŚLNOŚCI!!!
  Wdzięczni - blogowicze!!!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję pięknie za pamięć, o tym szczególnym dla mnie dniu ,wszystkim dobrze mi życzącym.

   Wierzę w spełnienie własnych marzeń ale wierzę również, a może przede wszystkim, w spełnienie wszystkich marzeń
   WDZIĘCZNYCH BLOGOWICZOW,
   czego Wam przy okazji życzę

   Ula05

   Usuń
 31. Pani Danielo.Podziwiam panią przede wszystkim za to co Pani robi dla naszej grupy ale to co Pani zrobiła tzn. publikując swoje zdjęcie ,jeszcze bardziej potwierdziło,to, że jest Pani bardzo szlachetną osobą i nikt na tym blogu nie ma prawa Pani obrażać. Powiem tylko,że również starałam się udzielać się na blogu ale bardzo szybko znalazły się "anonimy", które bardzo mnie zniechęciły. Pan Krzysztof, dzięki któremu tak wiele skorzystałam, również przez bardzo złośliwe "anonimów" wycofał się z bloga, czego bardzo żałuję. Dlatego też, tak bardzo podziwiam Panią, że Pani nie dała się tym "anonimom". Dzięki za wszystko. Grażyna

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Grażyno, dziękuję za dobre słowo i pozdrawiam
   Daniela

   Usuń
 32. Pani Danielo !
  Tak trzymać. Dzięki za to wszystko co Pani zrobiła . Proszę nie opuszczać bloga. Dużo zdrowia, radości , wytrzymałości, zrozumienia i cierpliwości.
  Dzisiaj zasilam konto Adminki w miarę swioch możliwości . Dzięki Wam dużo się dowiedziałam i nie rezygnuję z działania.
  Elżbieta z Siedleckiego .

  OdpowiedzUsuń
 33. Czy jest w przepisach prawa określony termin, w którym ZUS musi/może odnieść się do wyroku SA , a następnie ten wyrok wykonać, czyli wypłacić zaległe?

  OdpowiedzUsuń
 34. Do Pani Krystyny z Biłgoraja. Wita Panią Irena. Niestety - apelacja. Dzisiaj dostałam odpis. Uzasadnienie - naruszenie prawa materialnego. A poza tym ZUS uparcie powołuje się na wyrok TK 45/06 z lutego 2006 r. W ostatnim zdaniu pisze, ze nie ma przeszkód, zeby sąd uznał, ze wprowadzony art. 103a jest zgodny z Konstytucją. W treści zaś powołuje się na wyrok SA w Łodzi z wrzesnia 2012 r. Myślę, że wszystkie uzasadnienia są kropka w kropkę takie same. Mam tylko nadzieję, że SA Lublin nie zmieni swojego orzecznictwa i apelację oddali jak robił to do tej pory. Serdecznie pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pani Ireno,proszę sprawdzić,czy ZUS wyrobił się z terminem po otrzymaniu uzasadnienia

   Usuń
  2. Ma Pai rację, uzasadnienia apelacji ZUS są kropka w kropkę takie same, tylko dane klientów pozmieniane. Proponuję w odpowiedzi na te apelację podnieść, że przytoczone przez ZUS wyroki zostały wydane w przeszłości, w innym stanie prawnym, przed wydaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z listopada 2012 r., dotyczą zupełnie innych spraw i w żaden sposób nie mogą mieć znaczenia w Pani sprawie. Nie są obowiązująca wykładnią prawa, ZUS dowolnie je interpretuje na swoją korzyść.

   Usuń
  3. Ten art. 103a nie ma zastosowania w Pani sprawie, potwierdził to Trybunał Konstytucyjny, on obowiązuje tylko tych, którzy złożyli lub złożą wnioski po 1 stycznia 2013 r. Zapis ustawowy w tym względzie nie budzi wątpliwości i w tym sensie art. 103a jest z konstytucją zgodny, bo wiadomo było o tym naprzód, że tak będzie, a nie jak w pani przypadku, gdy prawo zadziałało do tyłu, przepisy prawa nie działają wstecz, dlatego TK stwierdził niekonstytucyjność w odniesieniu do emerytów sprzed 1 stycznia 2013 r.

   Usuń
 35. Pani Danielo. Chciałabym skorzystać z wzoru pod którym się wpisuję. Chciałabym zapytać tylko czy wiedza medyczna pracowników ZUS jako profesjonalistów jest do czegoś potrzebna? Czy to jakies przejęzyczenie. Nie chciałabym strzelić jakiegos "byka".

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. jest to niezamierzone przejęzyczenie powinno być "wiedza merytoryczna"

   Usuń
  2. ”Niezbędne jest tutaj zwrócenie uwagi na fakt, że organ rentowy w zakresie podejmowanych przez niego czynności uznawany jest za profesjonalistę. ZUS jest bowiem jednostką organizacyjną, wyspecjalizowaną w przedmiocie przyznawania praw do świadczeń z ubezpieczenia społecznego. W tym zakresie korzysta z pomocy osób posiadających niezbędne kwalifikacje i wiedzę medyczną, a także prawną.

   ZUS zajmuje się emeryturami, rentami, zasiłkami różnego typu (w tym zdrowotnymi) więc korzysta z konsultantów o różnych specjalnościach, w tym także – z zakresu medycyny. Mnie się wydaje, że nie ma tu błędu. Może tylko pewna „nadmiarowość”.
   Myślę, że dobrze odczytuję intencje autorki pisma?

   Usuń
  3. ZUS przyznaje świadczenia z ubezpieczeń społecznych z różnych powodów ( np. przyznawania rent i odszkodowań )
   " Niezbędne jest tutaj zwrócenie uwagi na fakt, że organ rentowy w zakresie podejmowanych przez niego czynności uznawany jest za profesjonalistę. ZUS jest bowiem jednostką organizacyjną, wyspecjalizowaną w przedmiocie przyznawania praw do świadczeń z ubezpieczenia społecznego. W tym zakresie korzysta z pomocy osób posiadających niezbędne kwalifikacje i wiedzę medyczną, a także prawną.
   Jednocześnie ZUS pełni nałożone na ten organ zadania z zakresu administracji publicznej, pozostające w związku z przyznawaniem i wypłacaniem świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego. Ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość i terminowość wypłacania tychże świadczeń. Wszelkie kwestie z tym związane powinny być rozpatrywane pod kątem ochrony praw ubezpieczonych. "
   Nie ma tu żadnego byka! Wszystko jest ok.
   Daniela

   Usuń
  4. V U 705/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Słupsku z 2013-06-04
   „Niezbędne jest zwrócenie uwagi na fakt, że organ rentowy w zakresie podejmowanych przez niego czynności uznawany jest za profesjonalistę. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest bowiem jednostką organizacyjną wyspecjalizowaną w przedmiocie przyznawania praw do świadczeń z ubezpieczenia społecznego. W tym zakresie korzysta z pomocy osób posiadających niezbędną wiedzę i kwalifikacje medyczne, jak i prawne. Jednocześnie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pełni nałożone na ten organ zadania z zakresu administracji publicznej pozostające w związku z przyznawaniem i wypłacaniem świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego. Ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość i terminowość wypłacania tychże świadczeń. Wszelkie kwestie z tym związane powinny być rozpatrywane pod kątem ochrony praw ubezpieczonych.”

   Usuń
  5. Serdeczne dzięki Pani Danielo. Okazało się, ża "wąsko" myslę. Dziekuję również wszystkim, którzy na moje wątpliwości odpowiedzieli. Wiedziałam, że mogę na Państwa liczyć. Serdecznie pozdrawiam wszystkich.

   Usuń
  6. No to jednak jest usterka w tekście pisma, o czym świadczy wpis z 11.36, przytaczający fragment wyroku SO w Słupsku.
   Należy zaznaczyć, że umieszczony w tym piśmie fragment, stanowiący przedmiot niniejszej wymiany opinii, pochodzi z tego wyroku Sądu Okręgowego w Słupsku. Wykorzystanie bez cytowania jest nieuprawnione i może zostać uznane za plagiat. Proponuję sprawdzić pod tym kątem także pozostałe fragmenty pisma i - w razie potrzeby - dodać cudzysłów i wskazać źródło cytowania.

   Usuń
  7. Orzeczenie sądowe stanowi informację publiczną w rozumieniu art.1 ust.1 InfPubDostU.

   Ewa Łętowska, była rzecznik praw obywatelskich, sędzia TK w stanie spoczynku: - „Kopiowanie, niebezmyślne, jest dopuszczalne, tak jak kopiowanie wywodów orzeczeń wyższych instancji czy aktów międzynarodowych. .... Sama wklejałam do moich uzasadnień własne teksty, cieszyłabym się, gdyby moje orzeczenia przepisywano.
   Co innego plagiaty autorskie, co innego treść wyroku.
   Uzasadnienia orzeczeń, tak jak pisma procesowe adwokatów, nie są przedmiotem praw autorskich, więc ich użycie jest bezkarne”

   Usuń
  8. Dziękuję za ten cytat. Szkoda, że bez podania źródła. ;)
   Prof. Łętowska jest dla mnie wielkim autorytetem. Jej stanowisko interpretuję następująco: "przepisanie" fragmentów wyroków jest i dopuszczalne i bezkarne, ale z podaniem źródła. Jeśli Pani Profesor miała na myśli całkowitą dowolność przepisywania wyroków, bez podania źródła, to się z takim stanowiskiem nie zgadzam. ;)
   Przy okazji zapytam o to samą Panią Profesor. :)

   Usuń
  9. O, już mam ten tekst, z którego pochodzi cytat (wystarczyło cytat wkleić w wyszukiwarce).;)

   http://www.rp.pl/artykul/775785.html?print=tak&p=0

   Usuń
  10. Arcyciekawe zagadnienie...

   Usuń
  11. Anonimie 12:24
   Dziękuję za zwrócenie uwagi. Rzeczywiście, można wymieniony fragment pisma przez Anonima z 11:36 wziąć w cudzysłów i podać wskazane tamże źródło ( SO Słupsk). Jednak jak wynika z wpisu z 13:42 - "...uzasadnienia orzeczeń, tak jak pisma procesowe adwokatów, nie są przedmiotem praw autorskich, więc ich użycie jest bezkarne"
   Tak więc osoby zainteresowane mogą podać źródło cytowanego wyżej fragmentu pisma i wziąć ten fragment w cudzysłów. Nic nie stoi na przeszkodzie.
   Za zwrócenie uwagi dziękuję, ale: " Nie myli się ten, co nic nie robi!"
   Serdeczne podziękowanie Anonimowi z 13:42 ---- <3 ;)))
   Daniela

   Usuń
  12. To ja dziekuję za ciekawą wymianę opinii w ramach blogowego "Uniwersytetu Trzeciego Wieku". :)

   Myślę, że autorytet Prof. Łętowskiej sprawi, że od tej chwili nikt się już nie będzie oburzał na jednobrzmiące "gotowce" (kopiuj-wklej) produkowane przez sędziów w sprawach "zawieszonych"... :)))

   Pozdrawiam, anonimowy z 12:24.

   Usuń
 36. Dzieki, tak tez uczyniłam 3 tyg. temu, dzwoniłam, Pani z ZUS już wydała ustny wyrok-decyzja odmowna...Pochwale sie gdy tylko otrzymam jakieś pismo z ZUS. Pozdrawiam wszystkich. Dorota z Rzeszowa.

  OdpowiedzUsuń
 37. Pani Ireno,mam przeczucie,że również otrzymam i to dzisiaj.Proszę napisać, jaki będzie Pani odzew.Myślę,że trzeba że należy wnieść o oddalenie apelacji w całości,ale co więcej nie wiem.Pozdrawiam Krystyna

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Apelacja ZUS ma datę 8 października. Sprawę miałam 23 września więc złozona nawet wcześniej. Nad tym co zrobić jeszcze nie myslałam . Jest pouczenie, że odpowiedź można wnieść w terminie 2 tyg. Można ale nie musi się. Miałam zamiar poradzić się blogowiczów. W poniedziałek wyjeżdżam do rodziny na cały tydzień więc będę miała mało czasu. Myślę, że skoro SA Lublin ma ustaloną linię orzecznictwa to coś to da?. Naprawdę jeszcze nie wiem co zrobić. Irena

   Usuń
 38. Czy ktoś może mi pomóc napisać pismo o wycofanie z sadu okręgowego pozwu o zwrot zaległej emerytury wraz z odsetkami ? Na mój pozew jeszcze nie mam wyznaczonego terminu rozprawy i już nie chce mieć /w związku z działaniami legislacyjnymi porządkującymi tę kwestię . Może Kochana Pani Daniela lub ktoś mądrzejszy ode mnie....Z góry dziękuję

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nareszcie jedna trzezwomyslaca .

   Usuń
  2. Np. tak:
   Niniejszym wycofuję swój pozew z dnia............ w sprawie............

   i podpis.

   Usuń
 39. Jest wzór pisma pod postem z 11 października /Rada Ministrów/
  Został zamieszczony przez Panią Danielę 11.10.2013 r godz. 12:47 o odroczeniu czy zawieszeniu z SO

  OdpowiedzUsuń
 40. Senacki projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw otrzymał właśnie numer:

  druk sejmowy nr 1844

  http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druki.xsp

  http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?documentId=8C166C54B393E60BC1257C0C0041F9F4

  kibic

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Kibicu, jesteś nam bardzo potrzebny, pilnuj kolejnych działań w Sejmie. Bardzo dziękujemy.

   Usuń
 41. Czy miał ktoś rozprawe w SA Kraków.Ja czekam na rozprawę .W SO wygrałam, ale ZUS wniósł apelacje. Proszę o napisanie jak SA Kraków rozpatruje sprawy.Pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
 42. Witam ,
  mam pytanie ,moja żona przegrała sprawę SO jest"z przed",teraz za pośrednictwem adwokata złożyła apelację.Adwokat złożył też zapytanie do TK.Czy w tym wypadku ta rozprawa odbędzie się w ciągu roku.Chodzi mi o proponowaną ustawę i czy żona zmieści się w terminie.Może ktoś wie cokolwiek na ten temat.
  Andrzej

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Andrzeju, opisze Ci swoja sprawę / ramy czasowe/. Moje pierwsze odwołanie wniosłam / zaraz po otrzymaniu decyzji z ZUS wstrzymującej wypłatę emerytury/. do SO dn. 15.X./2011 Sprawa odbyła sie 9.XII.2011./ przegrana/.
   16 stycznia 2012.r. wniosłam apelację za pośrednictwem adwokata.
   Sprawa w SA odbyła się 31.V.2012.r. również przegrana./to wszystko ma miejsce przed wydaniem przez TK./

   Reasumując zajęło to 7,5 miesiąca.

   Mój adwokat również wnosił o zadanie pytania prawnego do TK.
   SA tego nie uczynił bo motywował to tym,że toczy się sprawa przed TK i od tego orzeczenia będzie zależeć co dalej w sprawie,bo jak TK przyzna nam racje to będę miała prawo wnieść skargę do SA.W związku z tym,że pierwszy wniosek złożony przez Senatorów został przez TK umorzony / nowe wybory itd/. Wniosłam kasację do SN.W tej chwili jestem już po wyroku SN,który uchylił wyrok SA i skierował do ponownego rozpoznania.Czekam na termin sprawy w SA.

   Dodam,ze jestem "po" ale w odniesieniu do czasu w jakim to wszystko wnosiłam nie było mowy na tych "sprzed" i "po". Po prostu wszyscy byliśmy emerytami,którym zawieszono świadczenie.Także sam widzisz jak to trwa u mnie dokładnie 15.X.2013 minęło 2 lata.

   Ale w przypadku Twojej małżonki może być inaczej zakładam,że nie będzie trzeba wnosić kasacji to w ciągu ok. pół roku powinno się to zakończyć.Ustawy jeszcze nie ma nie wiadomo kiedy będzie to małżonka ma dobry ponad rok na to rozstrzygnięcie.
   Zapewne się zmieści.
   Pozdrawiam
   BR

   Usuń
  2. Przeczytałem to z wielkim zainteresowanie i bardzo jestem wdzięczny za odpowiedz.Mniejmy nadzięję że się zmieści,jeszcze raz serdeczne dzięki.
   Pozdrawiam
   Andrzej

   Usuń
 43. Drogi Kibicu bardzo dziękuję za informację.

  OdpowiedzUsuń
 44. Siostry i bracia ...emeryci, Muszę wam to powiedzieć..Możecie pisać apelację i kasację. To tak jak wołanie na puszczy. Nic Wam to nie da .Sądy są na telefon ( ten sławny sędzia z Gdańska ). Szkoda waszych nerwów i piniendzy. Też walczę o zaległe. Jeżeli Sejm nie pochyli się nad nami. To możemy pisać do uśmięchniętej śmierci.Sądy są nie dla nas tylko dla nich.Sacra verbis. Kochani ogarnijcie się.Zobaczcie jakie są siły w Polsce. Chcieć to nie znaczy móc.Mnie też dwa lata te k... szarpią nerwy. Powiadam Wam tylko Ustawa może nam pomóc. Pax vobiscum.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Do anonimowego z dnia 22 października.2013 z godz.19:01
   Masz zupełnie całkowitą rację.
   Nie ma najmniejszego sensu pisać odwoływać się i tak co zechcą to zrobią.
   Jedynie ustawa nam pomoże oczywiście dla tych "sprzed" bo Ci "Po" mają sprawy wygrane i pieniądze odzyskane.Sprawa odsetek to drobna sprawa.Niech się cieszą Ci "Po" , że odzyskali zaległe emerytury. A co mają powiedzieć Ci "Sprzed"

   Usuń
  2. Można i tak jak piszesz.
   Jest jedno 'ale" pomyśl co by było,gdyby ludzie od samego początku myśleli tak jak Ty i nie walczyli.Sprawa przecież była beznadziejna.Wiele ludzi w ogóle się nie odwoływało.Dobrze,że nie wszyscy odpuścili, dzięki nim być może doczekamy się ustawy.Dopóki jej nie ma nie zniechęcaj ludzi.
   Powodzenia życzę.
   już wygrana

   Usuń
  3. Popieram.wypowiedź z 20:44. Jak można zniechęcać emerytów do walki o swoje i wyłącznie czekać "bo i tak zrobią co swoje"..Ja odwołałam się następnego dnia od zawieszenia emerytury. Uważałam, że postąpiono z nami niezgodnie z konstytucją.W marcu otrzymałam całość zaległych a dzisiaj nadal walczę o odsetki i odsetki od odsetek.Pozdrawiam. Grażyna

   Usuń
  4. c.d. Koniecznie muszę dopisać, że moje odwołania nie przyniosłyby żadnego efektu gdyby nie Senatorowie PIS, którzy aż dwukrotnie występowali do TK. Dzięki im za to. Grażyna

   Usuń
  5. A cóż to za minorowy ton? Trzeba pisać, niczym się nie ryzykuje, jeśli się nie wygra, to na pewno się i nie przegra.

   Usuń
 45. Kochani Blogowicze! Dzisiaj w SO wygrałam sprawę o zwrot zaległych świadczeń. Odsetki do decyzji ZUS-u. Złożyłam wniosek o odpis wyroku wraz z uzasadnieniem.Zapewne ZUS złoży apelację. Bardzo proszę o poinformowanie mnie o terminach jakie mnie w teraz będą obowiązywały, żeby czegoś nie przeoczyć i nie zawalić. Będę wdzięczna za podpowiedź.
  Pozdrawiam wszystkich!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jak ZUS złoży apelację dostaniesz informację z sądu i wtedy złożysz pismo "Odpowiedź na apelację".

   Usuń
  2. Dziękuję Anonimowemu z 23;20! Przepraszam, ale nadal nie bardzo wiem jak postąpić z odsetkami. Obawiam się, że sprawa apelacji będzie trwała długo a wtedy ZUS powie, sprawa odsetek przedawniła się . Ktoś o tym pisał na blogu.Proszę podpowiedz!
   Życzę miłego dnia!

   Usuń
  3. Możesz też nie odpowiadać!

   Usuń
 46. Ja też wygrałam 9 lipca. ZUS złożył apelację na którą odpisałam do dwóch tygodni. Do dzisiaj brak informacji na temat. Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W jakim sadzie??? Okregowym apelacja zusu wstrzymuje ,,wyplate,,Apelacyjny nie!!! WYPLATA i moga skladac kasacje do sadu Najwyzszego precyzyjniej

   Usuń
  2. W lipcu dostałam wiadomość o apelacji ZUS od korzystnego dla mnie wyroku (z odsetkami). Nic nie pisałam, bo nie chciało mi się mleć tego tematu, do tej pory cicho, bo Sądy Apelacyjne też czekają na ustawę-pewnie.

   Usuń
 47. Jestem "po" i też nie mam kasy. Nie jest tak jak pisze anonimowy z godz.20:02. W lipcu w SO wygrałam. i co? Nic. Cisza. Też czekam, jak większość, na to co mi się należy. Bez echa jak do tej pory, niestety.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. A czy ZUS wystąpił o odpis wyroku z uzasadnieniem? W jakim mieście ten ZUS? Pozdrawiam.

   Usuń
  2. Może wyrok uprawomocnił się ,ZUS nie składał apelacji

   Usuń
 48. A ja jestem "sprzed" i na początku pażdziernika wygrałam w SO. Bez odsetek. Ale już dziś wiem, żę ZUS wystąpił do sądu o wyrok, więc będzie się odwoływał. Może to i dobrze? Może zanim będzie termin w SA to już zostanie uchwalona ustawa.....? Na to liczę... Pozdrawiam wszystkich blogowiczów:-))

  OdpowiedzUsuń
 49. I jedni i drudzy mają rację. Pisać odwołania, apelacje , żeby pokazać, że istniejemy i walczymy o swoje. Ale zatrudnianie adwokatów to tylko nabijanie im kabzy- niezależnie ja sformułowany jest wniosek , jakie są w nim argumenty linia orzecznicza w danym sądzie jest określona. A może wydawanie negatywnych wyroków w obliczu projektu ustawy rekompensacyjnej to tylko generowanie klientów adwokaturze. Przecież jest to grupa wspierająca się, mimo że adwokat i sędzia stoją po innych stronach barykady.

  OdpowiedzUsuń
 50. Sąd Okręgowy w Rybniku-wygrana bez odsetek, ZUS w Wodzisławiu Śl. złożył apelację. To uzupełnienie do wpisu z godz.21:07 Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 51. Kochani czytajcie co o nas a właściwie do nas piszą w dzisiejszym Onecie /za Gazetą prawną / Otóż niektórzy z nas po wypłacie w 2014 roku zaległych zapłacą 32% podatku . Proszę niech odezwą się ci którzy już dostali zwrot i płacili podatek ,lub Specjaliści prawni. To znowu jakaś paranoja. Przecież za poprzednie lata podatek płaciliśmy i nie naszą winą jest skumulowanie wypłat /B

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Myślę, że takich "krezusów" jest niewielu i stanowią znikomy procent. Znowu media nakręcają spiralę konfliktu. Może się zdarzyć, że komuś się zbiegnie z nagrodą jubileuszową. te 32% to jest od nadwyżki. Po co ta panika.

   Usuń
  2. ja mam nagrodę jubileuszową.,chyba jest więcej takich osób,nie nasza winna,że zarobki skumulują się,coś tu jest nie tak.Wynagrodzenie za okres wstecz nie powinno być wliczone do bieżącego roku.Chyba,że chcą znowu zarobić kosztem emerytów

   Usuń
  3. Też mam nagrodę jubileuszową + wyrównanie z ZUSu w lutym (za okres od 22 listopada 2012 r do stycznia + luty 2013 r). Aż nie chcę myśleć co to będzie. Jak zwykle zadrwili sobie z nas. Będą w dalszym ciągu przeciągać z wypłaceniem. Jeżeli by to dotyczyło ich to by znaleźli furtkę wyjścia i nie oddali by do fiskusa 1 złotówki ale nas to zrujnują co do grosza. Jak można im wierzyć!
   Straciliśmy przez rządzących i ich ustawy bubel zdrowie, pieniądze na sprawy sądowe i byliśmy i dale jesteśmy upokarzani przez sędziów.
   Czy to się nie skończy i czy ktoś za to zapłaci?!
   BSz

   Usuń
  4. Dokładnie, po co ta panika? 32% podatku jest dopiero od kwoty powyżej I progu podatkowego, do ok. 85 tys. zł jest 18 %.

   Usuń
 52. Po co to zdjęcie? Strasznie "uczony" jest ten wzór apelacji. Czy nie wystarczy napisać zwyczajnie o co chodzi? Każdy wie, o co mu chodzi a sąd zna przepisy.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. No jak to po co? Żebyś zobaczył skrzydła.
   Jak u Mickiewicza - "Młodości! dodaj mi skrzydła" - no i dodała.

   Usuń
  2. Nikt cię nie zmusza do korzystania z wzoru; możesz pisać "zwyczajnie"-sąd z pewnościa cię zrozumie.

   Usuń
  3. Napisałam zwyczajnie odwołanie od razu po zawieszeniu emerytury w 2011 r.
   Sąd Okręgowy uchylił decyzję ZUS, a Sąd Apelacyjny wyrok Sądu Okręgowego utrzymał w mocy i oddalił apelację ZUS-u. Zaległe świadczenia zostały przelane na konto w terminie jednego miesiąca po zwrocie akt do ZUS.

   Owszem, powołałam się na orzecznictwo, ale podałam tylko sygnaturę sprawy, Sąd wie gdzie sprawdzić, nie przepisywałam połowy uzasadnienia, w dodatku bez podania źródła, że niby jestem taka mądra i to wymyśliłam, bo to śmieszne by było.

   Usuń
 53. ZADAŁAM pytanie po co zostało umieszczone zdjęcie, bo MYŚLAŁAM, że POMYLIŁAM blog ze stroną biura matrymonialnego. Jeśli chodzi o mnie to skrzydeł dodał mi pan Marian, który był inicjatorem sprawy.

  Ania

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. do :Anonimowy24 października 2013 22:26
   O to całość ANI

   Usuń
  2. Wszystkim zainteresowanym polecam artykuł w dzisiejszej "Gazecie Prawnej":
   Emerytury: Kapitał początkowy liczą coraz korzystniej
   Publikacja: 25 października 2013, 07:14; Aktualizacja: 25 października 2013, 08:37.

   Ania.

   Uszczypliwości pod moim adresem pozostawiam bez komentarza.
   Cenię ludzi, którzy mają poczucie humoru i dystans do siebie.
   Pozdrawiam "anonimową" z godz. 18:04

   Usuń
 54. 28-10-2013
  Porządek obrad
  RADY MINISTRÓW
  wtorek, 29 października 2013 r., godz. 11.00
  1. Projekt ustawy o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 r.
  Wnioskodawca: Minister Pracy i Polityki Społecznej
  2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.
  Wnioskodawca: Minister Skarbu Państwa
  3. Projekt ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego.
  Wnioskodawca: Minister Administracji i Cyfryzacji
  4. Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój”.
  Wnioskodawca: Minister Administracji i Cyfryzacji
  5. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie udzielenia zgody na podpisanie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy na rzecz realizacji projektu gazociągu łączącego polski i słowacki system przesyłowy.
  Wnioskodawca: Minister Gospodarki
  6. Projekt uchwały Rady Ministrów Regulamin pracy Rady Ministrów.
  Wnioskodawca: Prezes Rządowego Centrum Legislacji
  7. Propozycje dotyczące wzorów formularzy wykorzystywanych przy przeprowadzeniu Oceny Wpływu (testu regulacyjnego OSR, OSR ex-post).
  Wnioskodawca: Minister Gospodarki
  8. Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030.
  Wnioskodawca: Minister Środowiska
  9. Sprawy bieżące.

  OdpowiedzUsuń
 55. czy ktoś może przesłać mi na maila wzór odwołania od przegranej sprawy w sądzie dla osób z "przed" o zwrot zawieszonych emerytur? bardzo proszę amakulska@wp.pl

  OdpowiedzUsuń
 56. Jestem z 53 roku po ukończeniu w lutym 60 lat złożyłam do ZUS wniosek o przeliczenie emerytury powszechnej. Dostałam z ZUS-u odpowiedz,w której podano mi podstawę prawną Ustawa z dnia 17 grudnia 1998r o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (dz.U.z 2009r Nr 153.poz.1227 ze zm .). Wysokość emerytury została obliczona zgodnie z zasadami określonymi w art.26 ustawy emerytalnej.Nadal wypłacana będzie emerytura ustalona decyzją z dn.26.03.2008r.Ja Rozmawiałam w tej sprawie w ZUS, Pani poradziła żeby zaskarżyć Ustawę umówiłam się na drugą rozmowę,ale Pani już nie chciała rozmawiać.Od tego momentu zaczęłam śledzić artykuły w internecie do momentu ukazania się artykułu "Kobiety z rocznika 53 zdyskryminowane".Dotarłam do Was i wydrukowałam Petycję do Senatu i wysłałam.Czekam na odpowiedzi czy ktoś skorzystał ,czy jest nas więcej i czy to coś pomoże .

  OdpowiedzUsuń