25 maja 2013

Zawieszenie emerytury

Artykuł ze strony: POLTAX
Sprawy tzw. zusowskie nigdy nie były zbyt jasne i klarowne dla ani dla aktualnych emerytów, ani dla przyszłych. Każdy kolejny rząd próbuje wdrażać swoje reformy, które w efekcie nie doprowadzają niestety do tego, aby system emerytalny był oczywisty i przychylny społeczeństwu. Media stale bombardują nas informacjami o kolejnych zawiłościach i paradoksach związanych tak ze świadczeniami emerytalnymi, jak i z samym ZUS-em. Artykuł ten nie będzie jednak dotyczył całości tego zawiłego systemu, a jedynie jednego meandru, który nota bene dotknął około 40 tysięcy polskich emerytów.
Opisywana sytuacja dotyczy osób, które jednocześnie pobierały świadczenie emerytalne i pracowały. Z dniem 1 października 2011 roku zawieszono im wypłatę emerytur. Przepisy, wprowadzone w styczniu 2011 roku zawieszały, bowiem wypłatę emerytury tym osobom. Jedynym wyjściem dla nich było rozwiązanie umowy o pracę i ewentualnie później ponowne zatrudnienie. Nie wszyscy jednak mogli sobie na to pozwolić, choćby z tego powodu, że obawiali się, że po rozwiązaniu umowy o pracę pracodawca nie będzie chciał ich ponownie zatrudnić lub zaproponuje gorsze warunki.
Krótkiego wyjaśnienia wymaga jednak dość zawiły stan prawny. Otóż na mocy art. 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. nr 257, poz. 1726) do ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227, z późn. zm.) wprowadzony został przepis art. 103a w brzmieniu: "Prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego.". Przepis ten obowiązuje od 1 stycznia 2011 roku.
Regulacja z art. 103a jest identyczna, jak w art. 103 ust. 2a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która została wprowadzona do systemu prawnego ustawą z dnia 21 stycznia 2000 roku o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. nr 9 poz. 118). W kwestii konstytucyjności tego przepisu wypowiadał, się Trybunał Konstytucyjny i w orzeczeniu z dnia 7 lutego 2006 roku (SK 45/04, OTK ZU-A 2006 nr 2, poz. 15) uznał, że art. 103 ust. 2a ustawy o emeryturach i rentach z FUS za zgodny z ustawą zasadniczą. Art. 103 ust. 2a ustawy o emeryturach i rentach z FUS został uchylony 8 stycznia 2009 roku. Do dnia 31 grudnia 2010 roku nie istniał wymów uprzedniego rozwiązania stosunku pracy jako warunku pobierania świadczeń emerytalnych.
Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. nr 257, poz. 1726) do emerytur przyznawanych przed dniem wejścia w życie tej ustawy przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. nr 228, poz. 1507) w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się, poczynając od dnia 1 października 2011 r. Stad też z tym dniem zawieszono wypłatę emerytur osobom, które nadal pozostawały w stosunku pracy. Wówczas zaczął obowiązywać przepis art. 103a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.  Rozwiązanie przyjęte przez ustawodawcę w art. 28 ustawy zmieniającej z 16 grudnia 2010 roku spowodowało, że osoby które już skutecznie nabyły i zrealizowały prawo do emerytury w okresie od 8 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku musiały na podstawie art. 28 ustawy zmieniającej z 16 grudnia 2010 roku w związku z art. 103a ustawy o emeryturach i rentach z FUS poddać się nowej mniej korzystnej dla nich treści ryzyka emerytalnego. Zatem ubezpieczeni, którzy prawo do emerytury uzyskali po spełnieniu jedynie warunku osiągnięcia wieku oraz odpowiedniego stażu ubezpieczeniowego musieli ponownie zrealizować swoje prawo  do emerytury według nowej treści ryzyka, czyli spełnić także warunek rozwiązania stosunku pracy, aby emeryturę nadal pobierać od dnia 1 października 2011 roku.
Zamieszanie związane z tymi przepisami trwało kilka miesięcy. Emeryci stawali się coraz bardziej aktywni w tej sprawie. Utworzyli w tym celu stowarzyszenie, bloga, stronę internetową. Szukali pomocy u wszystkich wpływowych osób, do jakich udało im się dotrzeć. Sprawą tą zainteresowała się grupa senatorów, którzy zainicjowali zajęcie się tym zagadnieniem przez Trybunał Konstytucyjny.
Wyrokiem z 13 listopada 2012r. sygn. akt K2/12 Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis art. 103a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest niezgodny z Konstytucją. Wyrok ten został opublikowany w Dzienniku Ustaw z 22 listopada 2011 roku pod pozycją 285. Na mocy tego wyroku emeryci, którzy nabyli prawo do świadczenia i jego realizacji w określonym przedziale czasowym tj. od 8 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r. nie podlegają rygorom wynikającym z art.103a ustawy o emeryturach i rentach. Oznacza to, że w przypadku osób, którym emeryturę przyznano przed 1 stycznia 2011 r.,  a które kontynuowały zatrudnienie istniejące przed przyznaniem emerytury, nie ma podstaw do zawieszenia wypłat emerytury. Ponadto Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 13 listopada 2012 roku (sygn. akt K 2/12) stanowczo odciął się od poglądu wyrażonego w wyroku z 7 lutego 2006 roku (SK 45/04). Trybunał argumentował to tym, że w sprawie o sygn. SK 45/04 oceniał przepis prawa materialnego, tj. art. 103 ust. 2a ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Przedmiotem tej kontroli była zatem istota tej regulacji, tj. uzależnienie realizacji prawa do emerytury od uprzedniego rozwiązania stosunku pracy przez emeryta. Podczas, gdy regulacja z art. 103a będąca przedmiotem kontroli w postępowaniu K 2/12 wynika z art. 28 ustawy zmieniającej z 16 grudnia 2010 roku, będącego przepisem intertemporalnym. Przepis o takiej treści nie był kontrolowany w sprawie o sygn. akt SK 45/04.
Osoby, którym organ rentowy zawiesił wypłacanie emerytury składały więc, po opublikowaniu tego wyroku, wnioski o wznowienie postępowania w sprawie zawieszenia emerytury. ZUS osobom tym odmawia jednak wypłaty zaległego, zawieszonego świadczenia emerytalnego. Organ rentowy uzasadniając odmowne decyzje powołuje się na art. 190 ust. 3 Konstytucji, w myśl którego orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia i z tym dniem następuje utrata mocy obowiązującej aktu normatywnego, którego dotyczy orzeczenie Trybunału. ZUS wskazuje, że wyrok Trybunału obowiązuje od momentu jego ogłoszenia, tj. od dnia 22 listopada 2012 r., a więc nie dotyczy zawieszonych świadczeń emerytalnych niewypłacanych w okresie od października 2011 r. do listopada 2012 r.
Podkreślenia wymaga jednak fakt, że chociaż w art. 190 ust. 1 i 3 Konstytucji RP wyrażona została zasada prospektywnych skutków orzeczeń Trybunału, to jednak z uwagi na wiążące stwierdzenie Trybunału Konstytucyjnego, że dany przepis pozostaje w sprzeczności z aktem prawnym wyższego rzędu, nie powinien być uwzględniany przez organy stosujące prawo przy rozpatrywaniu konkretnych spraw, a więc w odniesieniu do roszczeń przypadających za okres przed ogłoszeniem wyroku Trybunału w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z poglądem, przeważającym w orzecznictwie Sądu Najwyższego, wyroki Trybunału Konstytucyjnego stwierdzające niezgodność przepisu ustawy z Konstytucją są skuteczne ex tunc, tj. od dnia wejścia w życie zakwestionowanego przepisu, chyba że co innego wynika z sentencji wyroku. Zatem na skutek orzeczenia Trybunału przyjąć należy, że przyczyna prawna wstrzymania wypłaty nigdy nie istniała. Z uwagi na wiążące stwierdzenie Trybunału, dany przepis pozostaje  w sprzeczności z aktem prawnym wyższego rzędu, a zatem  nie powinien być już uwzględniany przez organy stosujące prawo, przy rozpatrywaniu spraw, co do roszczeń przypadających  za okres przed ogłoszeniem wyroku Trybunału w Dzienniku Ustaw.                
Teza o skuteczność wyroków Trybunał Konstytucyjnego ex tunc była wielokrotnie wyjaśniana przez Sąd Najwyższy. Między innymi w postanowieniu z 7 grudnia 2000r., III ZP 27/00, w którym stwierdził, że „Akt normatywny  uznany przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z  Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą nie powinien być stosowany przez sąd w odniesieniu do stanów faktycznych sprzed ogłoszenia orzeczenia Trybunału”, a także w wyroku z 23 stycznia 2007 r., III PK 96/06, w którym stwierdził, że „Odroczenie wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego (art.190 ust.3 Konstytucji RP) stwierdzającego sprzeczność przepisu ustawy z Konstytucją nie stanowi przeszkody do uznania przez sąd, że przepis ten był sprzeczny z Konstytucją od jego uchwalenia.”
Nie powinno ulegać żadnej wątpliwości, że w sprawach dotyczących zawieszenia wypłaty emerytur od października 2011 roku wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 listopada 2012 r. ma działanie ex tunc i organ rentowy ma obowiązek wypłacić zaległe świadczenie emerytalne. Zdania jednak są na ten temat podzielone. Przykładowo warszawskie sądy wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie emerytur zawieszonych w październiku 2011 r. odnoszą wyłącznie do osób, które wniosek o swoje świadczenie złożyły między 8 stycznia 2009 r. a 31 grudnia 2010 r. Osoby, które przeszły na wcześniejszą emeryturę przed 8 stycznia 2009 r. miały zawieszoną jej wypłatę, gdyż nie zrezygnowały z pracy, dziś mają trudności ze zwrotem emerytury zawieszonej ponownie po 1 października 2011 r. Podczas, gdy sądy rzeszowskie stoją na przeciwnym stanowisku i przyznają wypłaty zawieszonych emerytur, traktując wyrok Trybunału jako skutkujący ex tunc.
W związku z tym, że cała sytuacja nie jest jasna należy walczyć o emerytury, niezależnie od tego czy są one "przed" czy "po". W związku z tą niejednolitością orzecznictwa sprawą, z pewnością już niedługo zajmie się Sąd Najwyższy i ujednolici linię orzeczniczą. Należy wierzyć w wiedzę i rozsądek Sądu Najwyższego i ujednolicenie orzecznictwa w ten sposób, że niezależnie od tego czy emerytura była "przed" czy "po" to jest ona przecież wypłacana z kapitału zgromadzonego przez całe pracownicze życie emeryta. Miejmy nadzieję, że Sąd Najwyższy zauważy, że taki podział i dyskryminacja części emerytów jest nie do pogodzenia z konstytucyjnymi zasadami równości obywateli oraz zaufania

98 komentarzy:

 1. Doskonały artykuł, omawia obie interesujące nas kwestie, przydatny do wykorzystania w odwołaniach czy apelacji.
  MM1

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Już dopisałam do niedokończonego pisma II interesujące fragmenty. Pismo składam na biuro podawcze w poniedziałek.
   Daniela

   Usuń
 2. W moim przypadku SO oddalił skargę ze względu na to, że prawo do emerytury nabyłam przed 8 stycznia 2009r.
  To jest wyrywek z mojego uzasadnienia apelacji od wyroku Sądu Okręgowego do SA. Może się komuś przyda do wykorzystania.
  "TK w swoim uzasadnieniu nie dzieli emerytów na tych co nabyli prawo do emerytury przed 2009r i na tych po 2009r. ale wyróżnia tylko okres od 8 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2010r. w którym nie obowiązywał art.103 ust.2a ustawy o emeryturach i rentach z FUS a osoby, które w tym okresie w przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do emerytury i jej wypłatę a drudzy złożenia wniosku o samą jej wypłatę /bo miały już ustalone prawo do emerytury/ skutecznie to zrobiły.
  Po 08.01.2009r. wnioski o emeryturę nawet jeżeli były składane po raz pierwszy, mogły składać tylko te osoby, które wymagane warunki do przyznania emerytury - wówczas wiek i staż emerytalny- spełnili do 31.12.2008r., dlatego niczym nie uzasadnione jest dla mnie zastosowanie przez SO podziału emerytów według okresów nabywania przez nich prawa do emerytury na tych sprzed 2009 roku i tych po 2009 roku w zależności od obowiązujących wówczas, ale wciąż zmieniających się przepisów prawnych. W kontekście stanu prawnego jaki dotyczył emerytów pobierających świadczenie w okresie styczeń 2009r. – wrzesień 2011r. wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczy wszystkich którzy nabyli przed 1 stycznia 2011 r. i od 8 stycznia 2009 r. realizowali prawo do emerytury bez konieczności rozwiązania stosunku pracy.
  Zatem zaliczenie mnie przez Sąd Okręgowy do tych przed 08.01.2009r. jest dla mnie nieuzasadnione niezrozumiałe i krzywdzące. Taka interpretacja wyroku TK zmierza w kierunku powstania na tym tle sytuacji , która godzi w istotę państwa prawa wychodzącą min z zasady zachowania poszanowania praw nabytych /dla mnie, odebranie mi prawa do wypłaty niesłusznie zawieszonego świadczenia przyznanego na podstawie obowiązujących przepisów/ a także rodzi poczucie niesprawiedliwości społecznej oraz dyskryminacji wobec grupy emerytów, którzy w jednym czasie składali wnioski , jedni o ustalenie emerytury i jej wypłatę a drudzy o realizację swojego prawa do emerytury w postaci wypłaty zawieszonego świadczenia. Jedni i drudzy stracili przez zaufanie państwu prawa, min na ponownych ustaleniach wysokości swoich pobieranych świadczeń. Mam poczucie wyrządzonej krzywdy przez Państwo , któremu zaufałam, ponieważ swoje działania dot. realizacji prawa do emerytury oparłam o obowiązujące wówczas przepisy a teraz ponoszę tego konsekwencje chociaż wina nie leży po mojej stronie". Pozdrawiam Wiga

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pani Wigo, bardzo dziękuję. Zapisałam sobie, po ewentualnej przegranej w SO, wykorzystam do dalszej walki w SA
   Daniela

   Usuń
 3. Świetny- bardzo przydatny artykuł.Szkoda że sędziowie w zdecydowanej większości nie znają orzecznictwa SN w kwestii zasady ex tunc. "Rozgrzani" jak tuleja, wręcz taśmowo i wielu tysiącach spraw zakpili sobie z emerytów???No ale....
  mmw

  OdpowiedzUsuń
 4. Drodzy Państwo, pisałem to już wcześniej pod którymś z postów ale jeszcze raz o tym napiszę. Mianowicie moja mama jest z tych po i w sądzie okręgowym przegrała. Na nic zdało się uzasadnianie w odwołaniu, przytaczanie czarno na białym wyroków zawierających uzasadnienie ex tunc, sędzia podejrzewam że nawet nie pofatygowała się zapoznać z tym orzecznictwem. Czekamy na uzasadnienie. Gotrix

  OdpowiedzUsuń
 5. Przegrywają w niektórych sądach ci co nie mają 60 lat.Danka

  OdpowiedzUsuń
 6. Ale Ci co przegrywają po 2008 r to są wyjątki a Ci przed 2008 r to reguła.Ludzie zrozumcie to.

  OdpowiedzUsuń
 7. klepiesz Pan Gotrix bzdury w co absolutnie nie wierze ,jesteś z TYCH DONOSICIELI bo to widać, czarno na białym życzę powodzenia w dalszym mąceniu na blogu. pracująca emerytka

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To dopiero mąciciel gorliwy!Z tych bezinteresownych.

   Usuń
 8. Jot z Pomorza25 maja 2013 21:30

  Pomogę Gotrixowi i pracującej emerytce.
  Gotrix pisał dość obszernie o przegranej swojej mamy 16 maja i jego informacje zostały przyjęte z przyjaznym zrozumieniem. Sprawy dotyczy kilka komentarzy od tego miejsca:

  http://emeryturazawieszenie.blogspot.com/2013/05/stowrzyszenie.html?showComment=1368699183369#c1350626032621027285

  Niezbadane są wyroki sądów, bo po moim kwietniowym odwołaniu od marcowej decyzji ZUS-u, sprawę w SO mam już za sobą - wygraną, na dodatek z odsetkami.
  Napisałam o tym w zakładce WYGRANE – BEZ WYPŁAT.

  Pozdrawiam
  Jot

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. ZUS pewnie ten wyrok zaskarży.
   Wiem o takim,odsetkowym wyroku SO,ale ten wyrok SA "wyprostował" i żądanie odsetkowe przekazał do rozpoznania ZUS.

   Usuń
 9. Dziękuję Jot za zrozumienie. Jak tylko dostanę wyrok z uzasadnieniem dam znać jak niezawisły sąd motywuje swoje orzeczenia.
  Pozdrawiam Gotrix

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jot z Pomorza26 maja 2013 12:02

   Gotrix, życzę Ci wytrwałości, a Twojej Mamie, proszę, przekaż gratulacje, że ma taaakiego syna, wszak okazja dziś szczególna.

   Pozdrawiam
   Jot

   Usuń
 10. Pani Danko - mama jest z rocznika 1950

  OdpowiedzUsuń
 11. Proszę Państwa, jeszcze raz z mocą podkreślę: Jeżeli ZUS wznowił świadczenie tym "sprzed" od 22.11.2012 r., sprawa w sądzie nie dotyczy kwestii podlegania/niepodlegania orzeczenia TK ponieważ tą kwestię rozstrzygną prawomocnie ZUS. Nie piszczcie w apelacji o art.103a, chyba że pobocznie, bo on was już nie obowiązuje w związku z decyzją ZUS. Dla tych co piszą apelację mała podpowiedź: to art.8 kpa wraz z odpowiednim orzecznictwem SN. Proszę zatem udać się do kogoś mądrego i napisać porządną apelację. Sąd nie może bez konsekwencji podważyć prawomocnej decyzji ZUS jeżeli nie została przez Powoda zaskarżona. I tyle że aż tyle. Pozdrawiam. Prawnik

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Prawniku - A co mają zrobić Ci sprzed, którzy wcześniej przeszli na emeryturę? Im się zaległe nie należą? To jest sprzeczne z zasadą równości obywateli wobec prawa, nie mówiąc o jawnej dyskryminacji. Na które art. mają się oni powołać, według Ciebie Prawniku?

   Usuń
  2. Anonimowy z 26 maja 2013 00:040
   Miał Pan prawo do odwołania sie od decyzji prawidłowo pouczony...co Pan zrobił ?......
   z poważaniem
   Tadeusz

   Usuń
  3. Prawo do wznowienia postepowania w zwiazku z orzeczeniem TK daje samodzielna podstawe do podwazenia decyzji w przedmiocie emerytury,nie trzeba skarzyc dodatkowo decyzji jesli zlozylo sie juz skarge skutecznie.Prawnik

   Usuń
 12. Korzystne wyroki dotyczące osób, które skutecznie nabyły prawo do emerytury (złożyły wnioski o emeryturę) przed 8 stycznia 2009 r. i zrealizowały prawo do emerytury (złożyły wnioski o wypłatę świadczeń emerytalnych ) w okresie od dnia 8 stycznia 2009r. do dnia 31 grudnia 2010 r. to :
  Sąd Apelacyjny w Szczecinie
  Sygn. akt III AUa 810/12 z dnia 6 marca 2013 r.
  Sygn. akt III AUa 670/12 z dnia 22 stycznia 2013 r.
  Sygn. akt III AUa 577/12 z dnia 6 grudnia 2012 r.
  :Sąd Apelacyjny w Katowicach
  Sygn. akt III AUa 1258/12 z dia 20 marca 2013 r.
  Orzecznictwo w/w Sądów nie dzieli emerytów na tych „sprzed 8 stycznia 2009 r. i po ….”

  Biorąc pod uwagę, iż niektóre Są okręgowe i apelacyjne mają wątpliwości co do interpretacji wyroku TK , myślę że Sąd Najwyższy powinien orzec na korzyść poszkodowanych. Jednak „ktoś chyba wcześniej” powinien mieć odwagę cywilną i wyeliminować „bubel prawny” dotyczący wszystkich emerytów, którym zabrano prawo wcześniej nabyte a nie angażować Sądy i ich cenny czas pracy.

  Paula

  OdpowiedzUsuń
 13. Chciałam zapytać, czy wniosek o wyrok z uzasadnieniem można od razu składać do protokółu na koniec (po ogłoszeniu) czy na biuro podawcze? tak dokładnie tego nie wiem,a mam 3 czerwca sprawę w SO i muszę być gotowa na każdą ewentualność.
  dziękuję z góry!

  OdpowiedzUsuń
 14. Jestem już po sprawie w SO wygrałam /jestem tz. przed/, ale ZUS już złożył apelację, oczywiście w ostatnim dopuszczalnym dniu. I znowu ZUS ma rok do przodu, paranoja. Apelację mam w Gdańsku, jak wiemy w moim przypadku SA Gdańsk sprawy załatwia negatywnie. Poczekam, kasacji nie będę robiła, odwołam się do ETPC. Na ustawę kompensacyjną raczej nie ma co liczyć, ponieważ projekt ustawy przeleży w szufladzie marszałka do następnych wyborów, pozdrawiam Zosia.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pani Zosiu, czy Pani miała wznowione wypłacanie emerytury po wyroku TK ?
   Pozdrawiam
   Daniela

   Usuń
 15. Wniosek składa się w biurze podawczym sądu.

  OdpowiedzUsuń
 16. Ja jestem już na emeryturze, a sądzę się o przepracowane 6 miesięcy po niekonstytucyjnej/chorej/ ustawie. Myślałam już żeby dać sobie z tym spokój, ale chyba o to ZUS-wi chodzi na "wytrzymałość" Zosia

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pani Zosiu, to jesteśmy w podobnej sytuacji!
   Ja mam sprawę w SO 5.06, ale pewnie mnie apelacja nie ominie. Pani Zosiu, rozumiem, że Pani gdzieś z Pomorza, skoro apelacja będzie w Gdańsku.
   Daniela

   Usuń
 17. Jeszcze jedno, może nie na temat, ale jak ZUS obliczył mi emeryturę, to o 350 zł. niższą, niż powinna być. Moje szczęście, że cały czas śledziłam ustawę o emeryturach i sama wyliczyłam ile dokładnie powinnam otrzymać. Decyzję z prawidłowo naliczoną emeryturą otrzymałam za czwartym razem, zgonie z moim wyliczeniem. Moja przestroga dla innych, żeby sprawdzać co ZUS naliczy.Zosia

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. pisalem na ten temat zgadzam sie ,ale musialem odebrac zalegle bo moja reklamacje skierowali do SADU i wycofalem ,reklamacje by odzyskac zalegle ,zlozyli kasacje w dniu wyplaty zaleglych z bledem ,, ZADAJA wiecej niz zalegle Szkoda mi pracownic zusu dzialaja pod presja ,czasu ?????? kazdy sobie dopowie jaka ,ale prawnicy ???powinni wiedziec pod czym sie podpisuja ,z reszta na 3 ciej sprawie w TK bylo podobnie moze potwierdzic to Krzysztof ani posel klopotek ani przedstawiciel min pracy ,przedstawicielka zusu nie umieli prwcyzyjnie odpowiedzec na pytania TK i dobrze ich nie wiedza bledy to ,,woda na nasz mlyn,,pozdr marian dojdziemy swego

   Usuń
  2. Ja miałam podobnie- prawidłowa, po moich interwencjach była dopiero 4 decyzja po wznowieniu emerytury; ZUS Biłgoraj.

   Usuń
  3. Panie Marianie, czy ZUS wypłacił Panu oprócz zaległej emerytury również zaległe odsetki?

   Usuń
 18. dziękuje za informację. Uf! Już dziś jestem chora jak pomyślę,że stanę przed tym sądem i Paniusią z ZUS. Wszystko będzie zależało od sędziego jak poprowadzi sprawę! Ale nie mogę odpuścić dopóki nic się nie wyjaśni w tych naszych "zaległych". Już jestem na emeryturze, więc przydałby się zastrzyk ,z tego co zabrali!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pani Reniu, trzymam kciuki za Panią 3 czerwca, a Panią proszę o to samo 5 czerwca!
   Daniela

   Usuń
 19. Pani Reniu, nie ma czego się bać / bo mam nadzieję,że spotka Pani na taką Panią sędzia jak ja Bydgoszcz/, to raczej wymiar sprawiedliwości powinien być zgodnie z prawem, a w naszym przypadku, różnie bywa.Pozdrawiam Zosia

  OdpowiedzUsuń
 20. Jak to fajnie,że mimo,iż się osobiście nie znamy,a wszyscy jesteśmy razem. To dzięki takim ludziom jak P. Iza,P.Krzysztof,P.Marian i wielu innych co piszą i robią dla nas. No za wyjątkiem tych co tu wchodzą po to żeby jątrzyć ,bo w całym kraju jest ich niemało.
  pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Prawie tak jak u Ojca Tadeusza. Proponuje zeby wszyscy Ci przed, chodzili w zielonych /nadzieja/ moherowych beretach, a ci po, w czerwonych jako zwyciezcy.Maciciele czapki zgrzebne.Prponuje by to byl element stroju na Zlocie. Pozdrawiam wszystkich, szczegulnie milczacego ostatnio P.Krzysztofa. kich.

   Usuń
  2. Wielce ,,Szczegulny ,,i Drogi KICH!!

   Masz Chłopie kłopoty z ortografią. Nie najlepiej to świadczy o Tobie.
   Jaką czapkę ,strój proponujesz dla ignorantów i tępaków?
   Pozdrawiam -sara

   Usuń
  3. kich dotychczas nie miał kłopotów z pisownią polską. Ktoś głupio się bawi...

   Usuń
  4. Przemila Saro!,przyznaje sie-plama!Tym bardziej czuje sie zawstydzony, ze nigdy ne mialem z ort. klopotu.Dziekuje Ci, ze "uzylas" duzych liter w swym wpisie,gdzie ja na Twoim miejscu nie mial bym skrupulow dla takiego ignoranta i tepaka.Nie zastanawialem sie nad strojami dla takich jak ja, bo na tym blogu procz mnie tacy nie wystepuja. Juz "nieszczegolny "prosty chlop kich.

   Usuń
 21. H2
  Polecam "świeży artykuł" o realizacji orzeczeń TK
  www.grzybkowski-guzek.pl/.../707-o-prawie-konstytucyjnym-w-gronie-..

  OdpowiedzUsuń
 22. Pytanie do H2 trudna sprawa-jak się dostać do tego art????

  OdpowiedzUsuń
 23. Halo H2 nie można wejść co jest źle podałeś??????????????

  OdpowiedzUsuń
 24. Rzeczywiście , strona została usunięta. Artykuł jest z dnia 26 maja 2013 , czyli z wczoraj. Jest w formie PDF, skopiowałam go na mój komputer, ale jest tego ponad 3 strony, więc trudno go przenieść na forum. Mogę przesłać go e-mailem. H2

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. tu link do tego artykułu:

   http://www.grzybkowski-guzek.pl/pl/kancelaria/aktualnosci/707-o-prawie-konstytucyjnym-w-gronie-specjalistow.html

   Usuń
 25. Witam ,bardzo proszę p.H2 o wysłanie na mojego maila barbara-kowalczyk27@wp.pl powyższego artykułu.Dziękuję i serdecznie pozdrawiam.Barbara-Ewa

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. otwiera się ten artykuł.Skopiowałam link i wkleiłam w google.

   Usuń
  2. Tak zrobiłam , jest ok

   Usuń
  3. Barbaro Kowalczyk, proszę o przesłanie tego artykułu na moją pocztę. Dziękuję - Daniela

   Usuń
  4. Danielo - zrób jak podaje wpis godz 8:51 pozdrawiam Irena z Lubuskiego   Usuń
  5. Ireno, bardzo dziękuję - mam!
   Daniela

   Usuń
 26. H2 bardzo proszę prześlij mi go ewik52@o2.pl Dzięki bardzo

  Ewa z Lublina

  OdpowiedzUsuń
 27. Może ktoś się odezwie - jak kończą się sprawy w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze zainteresowana

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Droga Blogowiczko- Jestem Lubuszanką .Tak jak i Ty mam sprawę w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze. Oczekuję na termin rozprawy. Nie mam żadnych wiadomości jak orzeka SO w Zielonej Górze w,, naszej ,, sprawie i jakie ma nastawienie -,,przed,, czy ,,po,, .
   Zachęcam do wymiany adresów emailowych,jednocześnie proszę osoby posiadające wiedzę w rzeczonej sprawie o kontakt. Z góry serdecznie dziękuję i pozdrawiam .
   mój email-arhe3@wp.pl
   Krystyna

   Usuń
 28. Bardzo proszę H2 o artykuł zdoji@sportosporto.pl. Wielkie dzięki
  Irena z Mysłowic

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Skąd to zamieszanie? Artykuł bez problemu się otwiera... Należy "wkleić" podany link w rubrykę Google.

   Usuń
 29. Czy ten artykuł jest z 28 11 2012?. Pozdrawiam Halina

  OdpowiedzUsuń
 30. Proszę wkleić podany przeze mnie link i wszystko bedzie jasne:

  http://www.grzybkowski-guzek.pl/pl/kancelaria/aktualnosci/707-o-prawie-konstytucyjnym-w-gronie-specjalistow.html?export=pdf
  pozdrawiam Michał

  OdpowiedzUsuń
 31. Zgadza się,otwiera się. Trzeba tylko ten prawniczy język przetrawić. Irena z Mysłowic

  OdpowiedzUsuń
 32. Kolejna apelacja ZUS oddalona - Sąd Apelacyjny w Lublinie, wyrok z dnia 24 kwietnia 2013 r. Sygn. akt III AUa 248/13 (Portal orzeczeń Sądów Powszechnych)
  ZUS składał apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Zamościu z dnia 14 stycznia 2013 r. sygn. akt IV U 989/12 – emerytura ustalona w 2009 r.
  P.

  OdpowiedzUsuń
 33. Ponawiam prośbę!
  Czy ktoś wie jak orzeka SO Bielsku-Białej w sprawie zaległych?
  Pozdrawiam Krystyna.

  OdpowiedzUsuń
 34. Ale te osoby to sa po 2008r to nie rewelacja

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. do p. Krystyny z Bielska-Białej
   jestem po 2008 wyrok w lutym 2013 pozytywny ale zus zlożył apelacje

   Usuń
  2. Mogę spytać jaki sąd orzekł pozytywnie w lutym 2013?

   Usuń
  3. Po co pytasz o sąd?
   Po 2008r to nie rewelacja,że pozytywnie.

   Usuń
 35. do p. krystyny z bielska bialej
  jestem po 8 wyrok mialam w lutym 2013 pozytywny ale zus złożyl apelacje

  OdpowiedzUsuń
 36. Xenefont o/Olsztyn28 maja 2013 18:21

  Czytając,słuchając,gdybając-mam pewność,że sądy jeszcze nie wiedzą,co czynią.Są niestety niezawisłe,w niektórych przypadkach zawistne,ale uzależnione od "chlebodawców". Bywają w związku z tym,też rażące i nie pojęte,ale też niepokojące wyroki SO i SA.Widać,że wszyscy gubią się i czekają na "łopatologię" z tzw. góry.Aktualnie "góra" jest w rozsypce i stąd ta swawola w orzekaniu w naszej sprawie ...do czasu!!!Podejrzewam,że w każdym "burdelu" są lepsze porządki,niż tu,w instytucjach odpowiedzialnych za praworządność i dyscyplinę prawniczą.Pozdrawiam...wnerwiony

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. zażyj PERSEN

   Usuń
  2. czyżby przedstawiciel ZUS się odezwał

   Usuń
  3. Xenefoncie, to wspaniałe podsumowanie naszej prawniczej rzeczywistości ( poza nielicznymi wyjątkami, w których sędziowie mają swoje zdanie i orzekają zgodnie z literą prawa i w zgodzie z własnym sumieniem )
   Pozdrawiam D.D.

   Usuń
 37. Dzisiaj miała być sprawa (pierwsza ???) o odsetki od zaległych.
  Czy wiadomo coś w tej sprawie???
  Jaki Sąd (miasto)???
  Prosimy o informacje.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Cisza! Chyba rosztrzygnięcie negatywne.

   To stąd:Zakładka „wygrane- zapłacone”
   Anonimowy 22 maja 2013 06:15
   Moja sprawa o odsetki od ZUS będzie chyba pierwsza- 28.05.13. Jak będzie wyrok to napiszę jaki. Można przewidywać, że szykuje się kolejna zabawa w kotka i myszkę z udziałem Sądu. Biorę to całkiem spokojnie. Myślę, że sprawą emerytów, którym się jeszcze chce pracować oraz ich traktowaniem przez poszczególne instytucje powinny się zająć polskie kabarety. Jest to na pewno lepszy temat niż wszystkie inne, no i jeszcze nie ograny. Pozdrawiam

   Usuń
 38. Wpadł mi w ręce poniższy tekst z kwietnia. Podaję link na wypadek, gdyby Państwo go nie znali:

  http://kadry.infor.pl/kadry/ubezpieczenia/emerytury_i_renty/artykuly/671546,pozew_zbiorowy_przeciwko_zus.html

  OdpowiedzUsuń
 39. Co z wtorkową sprawą o odsetki ? Proszę odezwij się.

  OdpowiedzUsuń
 40. wygrałam w SO jestem "po".ZUS w lublinie złożył apelację..mam dosyć

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. dlaczego masz dość,było aż tak źle,czy zadawali dużo pytań, bo z reguły pytają tylko ,czy podtrzymuje swoje stanowisko Iza

   Usuń
  2. rozprawa trwała kilkanaście minut prawie mnie o nic nie pytali.Tylko dalej apelacja ,w perspektywie kasacja tak mnie chytrośc wkreciła.Dalej już nic nie bede robic.Szkoda czasu.Pozdr. Cie Izo.ewaBarbara

   Usuń
  3. jeszcze tego brakowało : nikt z nas nie ma prawa mieć dosyć. zakasać rękawy i do zabawy! przynajmniej rozruszamy szarte/bo nie stare / komórki. wiatr w żagle i walcz.pokażmy ,że mamy godność.

   Usuń
 41. Pani Ewo|,Barbaro jestem w podobnej sytuacji, wygrana w SO Lublin i nie mam zamiaru rezygnować z dalszej "wojenki" z ZUS, którego pracownicy mają określone wytyczne od swojego pracodawcy. Sąd Apelacyjny w Lublinie oddalił apelację ZUS w podobnej sprawie- wyrok z dnia 24 kwietnia 2013 r. Sygn. akt III AUa 248/13 (Portal orzeczeń Sądów Powszechnych). Kasację do SN będę również składać.
  Pozdrawiam P.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. nie rozumiem dlaczego będziesz składała kasację do SN, skoro wygrałaś w SA, to chyba ZUS w swoim interesie składa kasacje do SN, chyba że odpusci

   Usuń
 42. Xenefont o/Olsztyn29 maja 2013 20:44

  Gdy,wreszcie mój ZUS/Sąd w Olsztynie da głos,natychmiast poinformuję te "szacowne" instytucje o zamiarze pozwania ich do ETPCz!!!Dość kpin!!!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. A instytucje te zbledną ze strachu !

   Usuń
  2. odezwał się przedstawiciel ZUS

   Usuń
  3. Spacer do urzędu lub telefon- ponaglać, dopytywać - wtedy mniej nerwów i wiadomo co się dzieje.

   Usuń
 43. Brawo za świetną ripostę, iż "odezwał się przedstawiciel ZUS" Na tym blogu mamy sobie pomagać i wymieniać swoje doświadczenia, wiadomo w jakiej sprawie, a czytać złośliwości ludzi zawistnych.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Xenefont o/Olsztyn31 maja 2013 20:35

   Piotr Szczepanik
   Siedem dziewcząt z Albatrosa - tekst piosenki

   Siedem dziewcząt z Albatrosa, Tyś jedyna,
   Dziś pozostał mi po Tobie smutek - żal,
   Miałaś wtedy siedemnaście lat dziewczyno,
   W Augustowie pierwszy raz ujrzałem Cię.

   A na imię miałaś właśnie Beata,
   Piękne imię musisz przyznać, miła ma.
   Zabierałem ją co dzień na fregatę,
   By miłością swą upajała mnie.

   Minął dzionek, słońce zaszło za jeziorem,
   I fregaty kontur ukrył się za mgłą,
   Na fregacie byliśmy wciąż sami,
   A na brzegu ktoś nucił piosnkę tę.

   Już od dawna Ciebie nie widziałem,
   Tak mi smutno jest bez Ciebie, tak mi źle,
   Lecz myślę, że kiedyś się spotkamy.
   W Augustowie, nad Neckiem, w białe dnie.

   Te wspomnienia w mej pamięci pozostaną,
   I na zawsze schowam w sercu je,
   Jestem Beatko zakochany,
   Pragnę z Tobą jeszcze spotkać się.
   \Xenefont

   Usuń
  2. Te piosenke dedykowal p.Beacie Tyszkiewicz/prawdopodobnie/.

   Usuń
  3. PRAWDOPODOBNIE - to piszesz bzdury - jakiej Tyszkiewicz!!Myślicie,że poza celebrytami nie ma PIENYCH DZIEWCZYN. U nas na Suwalszczyznę jak mężczyzna przyjeżdża pierwszy raz to albo się zakocha ( bo dziewczyn piękne) albo się utopi( bo dużo jezior). Zostawcie Szczepanika i Tyszkiewicz - Pan Laskowski ma LEPSZY GUST i prosze nie pisać prawdopodobnie. POZDRAWIAM

   Usuń
  4. Piosenka o tajemniczej siedemnastolatce z augustowskiego "Albatrosa".Lato 1965r. Janusz Laskowski miał niespełna 20 lat. Beata to była jego wakacyjna miłość…
   Do dziś wszyscy zastanawiają się, kim była Beata. I czy w ogóle wie, że ta piosenka to o niej. Autor tekstu nigdy tego nie zdradził.
   Jedni mówią, że pochodziła z niedalekich Sejn, inni, że z Suwałk.
   Dawno temu wyjechała do Stanów–zdradza pan Wojciech.
   Tak się zrodził hit.


   Usuń
 44. Tę piosenkę napisał Pan JANUSZ LASKOWSKI ( jaki Szczepanik ? ), idzie ona ze mną przez całe życie od bodajże 1965 roku, bo mieszkam w Augustowie , mam na imię Beata a z Panem Laskowskim rozmawiałam osobiście. Natomiast ta piosenka to ponoć jest o Beacie ale z ... Suwałk. Pozdrawiam z pięknych okolic, pogoda dziś już jest piękna, po 10-tej wybieramy się na łono natury - już emerytka - Beata.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Oj zazdroszczę: wspomnień z pięknych odległych "bardzo" czasów, okolic, regionu, klimatów,łona natury no i dzisiejszej pięknej pogody!!!!!
   Pozdrawiam z zapłakanego Dolnego Śląska ale mam nadzieje, że i do nas uśmiechnie się słoneczko.
   A tak już bez zazdrości - życzę wszystkim, bez wyjątku, wspaniałego wypoczynku.

   Usuń
 45. Manifest emerytki

  Moja emerytura
  to porażka
  systemu emerytalnego kraju
  w którym żyję

  Moja emerytura
  ma twarz szydercy
  z jego
  fałszywym uśmiechem

  Moja emerytura
  ma oczy
  pełne smutku
  i strachu przed przyszłością

  Moja emerytura
  to niegodziwy
  dodatek
  do niechcianej starości

  BONA

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Bona, moja em.jest dodatkiem do mojej zony.

   Usuń
  2. A, jak się nie ma żony, to co?
   Pozdrawiam,
   Wanda z Wa-wa.

   Usuń
 46. Witam,
  chciałam prosić o informację, jak orzeka Sąd Okregowy w Krakowie odnośnie wypłaty zaległych emerytur i oczywiscie odsetek.
  Jeśli Ktoś ma to juz za soba to prosze, aby podzielił sie wynikami.
  Złozylam w kwietniu do SO (poprzez ZUS) zazalenie na odmowe wypłaty zaległych (zawieszonych) emerytur przez ZUS i cisza.
  Pozdrawiam.Beata

  OdpowiedzUsuń
 47. Witam pani Beato, moja koleżanka miała sprawę w SA Kraków w lutym/apelacja wniesiona przed TK/, ale sprawa była rozstrzygana po wyroku TK=wygrała , ZUS zwrócił zaległe, ale wniósł kasację do SN,sprawa będzie w pażdzierniku. Ja z kolei czekam na termin mojej rozprawy, w grudniu złożyłam skarge do SO Kraków o wznowienie postępowania/przegralam w lutym 2012r/ na razie cisza, nie mam terminu jeszcze.Wczerwcu mają w SO Krakow 3 panie o zwrot zaległych,więć coś konkretnie będzie wiadomo.Krystyna.Oswięcim

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pani Krystyno dzięki za informacje, chcialabym porozmawiać z Pania bardziej szczególowo,
   moze razem bedzie łatwiej w tym sądzie.
   Jeśli jest pani skłonna nawiazac ze mną kontakt to prosze odpisac.
   Pozdrawiam. Beata

   Usuń
 48. Pani Beato, jak te panie beda po sprawie , to napisze jaki zapadł wyrok/ one pracuja w sadzie i twierdza ze wyrok będzie na tak/ zobaczymy. Ja wczoraj dzwonilam do SO Krakow - sprawe mam 17 pażdziernika , tak że jeszcze troche wody upłynie.Jade teraz do mamy na 4 dni, jak wroce to chetnie porozmawiam.gwiazdka00@op.pl to mój adres mailowy.Krystyna

  OdpowiedzUsuń
 49. Proszę przeczytajcie opinię Ministerstwa odpowioedź na interpelacje .
  http://orka.sejm.gov.pl/izo7.nsf/www1/i16535o0/$File/i16535o0.pdf
  jedno wielkie dziadostwo przytaczają tylko opinie wygodne tylko dla siebie.Dlaczego nie podają opinii prof Ćwiąkalskiego i innych autorytetów.

  OdpowiedzUsuń
 50. PRoszę wejść na stronę wyroków kasacyjnych-Wyrok SN II UK 299/12. W marcu Sąd Najwyższy odrzucił kasację ZUS i stwierdził, iż mogą pracować i otrzymywać emerytury tylko Ci po 08.01.2009r., a przed 01.01.2011r.
  Wszyscy pozostali pracujący muszą rozwiązać stosunki pracy. Orzeczenie TK, które w omawianej kasacji ma miejsce, jest dobrodziejstwem dla tych tylko z przedziału 08.01.2009 - 31.12.2010.Tak orzekł SN!

  OdpowiedzUsuń