23 maja 2013

Materiały Pani Danieli    Drodzy Państwo!
Poniżej zamieszczam materiały od Pani Danieli.
Pani Danielo bardzo dziękuję, za to że podzieliła się Pani z nami tymi materiałami          

                                                                                                                           Gdańsk, …………….
Dane

Sygnatura akt: …………………
SĄD  OKRĘGOWY  w
VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Adres


PISMO  PRZYGOTOWAWCZE

Wnoszę o:
 1. nieprzychylenie się do wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w ……… z dnia ………….. r. o oddalenie mojego odwołania z dnia ……………… r. od decyzji organu rentowego z dnia …….. r.
 2. utrzymanie petitum mojego odwołania z dnia ……………. r.

Uzasadnienie:

1. Kwestionuję decyzję ZUS podjętą w dniu …….. r. o wstrzymaniu z dniem 01.10.2011 r. wypłaty emerytury wobec kontynuowania zatrudnienia w oparciu o przepis art. 28 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r..
2. Nie mogę  zaakceptować konkluzji pisma ZUS z dnia ……. ….r., stwierdzającej, że: Odwołując się do Sądu ubezpieczona nie wniosła nic nowego do sprawy”, gdyż:

Uzasadnienie mojego odwołania zawierało obszerną analizę przepisów prawnych dotyczących art. 28 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. w korelacji z art. 2, art. 190 ust.3 i ust.4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polski, zawartych w orzeczeniach  Trybunału Konstytucyjnego – sygn. akt K 18/99 z 4 stycznia 2000 r., sygn. akt K 2/12 z 13 listopada 2012 r., zawartych również w orzeczeniach Sądu Najwyższego odnośnie zakwestionowanych przepisów prawnych niezgodnych z normami prawnymi wyższego rzędu,   w orzeczeniach Sądów Apelacyjnych oraz w orzeczeniach Sądów Okręgowych – których sygnatury akt wyszczególniłam w odwołaniu z ……….. r. - wszystkie wyroki były pozytywne dla emerytów, zasądzano wypłatę zaległych emerytur.
Przedstawiłam również stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Stanisława Dąbrowskiego, który mówił o niekonstytucyjności  proponowanego przepisu prawnego zawartego później w art. 28 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. jeszcze przed jego uchwaleniem przez ustawodawcę,  który nie miał też wątpliwości, że ten przepis narusza wszelkie możliwe zasady prawa ubezpieczonego i konstytucyjną zasadę praw nabytych oraz prof. Marka Safjana byłego Prezesa Trybunału Konstytucyjnego w sprawie znaczenia i zastosowania art. 190 ust.4 Konstytucji RP , czyli o możliwości uchylenia decyzji opartych na przepisie niezgodnym z konstytucją, a fortiori ( „tym bardziej”) – sąd powinien uwzględniać stan niekonstytucyjności, pomijając zastosowanie przepisu, który utracił moc obowiązującą w wyniku orzeczenia TK.  Niedawno wsparcia emerytom dążącym do odzyskania zaległych emerytur na łamach Gazety. pl - Kraków z dnia 15.04.2013 r. udzielił prof. Zbigniew Ćwiąkalski  były minister sprawiedliwości, współzałożyciel kancelarii adwokatów i radców    prawnych, patrz:( art. Dominiki Wantuch: „ Sądowe pozwy. Kiedy emeryci odzyskają swoje pieniądze.”).
Prof. Zbigniew Ćwiąkalski -  tak, jak Stanisław Dąbrowski,  nie ma  wątpliwości, że przepis  zawarty w art. 28 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. nie stał się niekonstytucyjny w dniu ogłoszenia go przez TK niezgodnym z prawem, ale w dniu jego wejścia w życie, czyli w 2011 r..

3. Kwestionuję też stanowisko Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w ……….., które wyraził w decyzji z dnia ……………. r., powołując się na jej zgodność z art.190 ust.3 Konstytucji RP, że orzeczenie TK wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i z tym dniem następuje utrata mocy aktu normatywnego, którego dotyczy orzeczenie. Zauważyć należy, że organ rentowy oparł się o rzekomo bezwzględnie obowiązującą w polskim systemie prawa zasadę nieretroaktywności oraz w sposób zupełnie nieuprawniony doszedł do przekonania, iż fakt opublikowania orzeczenia Trybunału w dniu 22 listopada 2012 r. uniemożliwia mi zwrot zawieszonego świadczenia przed tą datą. Dlaczego ZUS Oddział w Gdańsku nie zaczerpnął wiedzy zawartej w art. 190 ust.4 Konstytucji RP ?  Ten konstytucyjny przepis prawny cytuję w całości:
„ 4. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności z Konstytucją, umową lub z ustawą aktu normatywnego, na podstawie którego zostało wydane prawomocne orzeczenie sądowe, ostateczna decyzja administracyjna lub rozstrzygnięcie w innych sprawach, stanowi podstawę do wznowienia postępowania, uchylenia decyzji lub innego rozstrzygnięcia na zasadach i w trybie określonych w przepisach właściwych dla danego postępowania.”
Jest w nim mowa m. in. o możliwości uchylenia decyzji opartej na niezgodnej z konstytucją ustawy aktu normatywnego, więc można było zastosować ten przepis konstytucyjny.
Przecież Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 28 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku, w zakresie, w jakim znajduje zastosowanie do osób, które nabyły prawo do emerytury przed 1 stycznia 2011 r., bez konieczności rozwiązywania stosunku pracy, jest niezgodny z zasadą ochrony zaufania do państwa i stanowionego przez niego prawa wynikającą z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polski.

Podkreślam, iż w 2009 r. organ rentowy uznał, że zgodnie z obowiązującym prawem przysługuje mi prawo do pobierania świadczenia bez konieczności rozwiązania stosunku pracy i wydał decyzję z dnia …………. r., a w 2011 r. wydał kolejną decyzję w dniu …………. r. wstrzymującą mi wypłatę emerytury z dniem 1 października 2011 r. na podstawie art. 28 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. - a więc na podstawie przepisu uznanego przez TK za niekonstytucyjny od chwili jego wprowadzenia.  Dlatego decyzja z dnia ………. r. odmawiająca mi wypłaty wyrównania emerytury zawieszonej w okresie od 01.10.2011 r. do 30.04.2012 r. powinna być uchylona.

Podsumowanie:
Odnosząc się do twierdzenia organu rentowego, zawartego w decyzji z dnia 13 marca 2013 r., w oparciu o art. 28 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r., zauważyć należy, że z uwagi na wiążące orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego sygn. akt K2/12  z dnia 13 listopada 2012 r.,  ten przepis prawny pozostaje w sprzeczności  z aktem prawnym wyższego rzędu i dlatego nie powinien już być uwzględniany przez organy stanowiące prawo, przy rozpatrywaniu spraw, również co do roszczeń przypadających na okres przed ogłoszeniem wyroku TK w Dzienniku Ustaw. Dlatego też decyzja ta powinna być wycofana z obiegu prawnego.

W świetle przedstawionych orzeczeń, przepisów prawnych i publicznie przedstawionych stanowisk znanych autorytetów prawniczych, ponownie wnoszę o uchylenie decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w ……… z dnia ………… r. i zobowiązanie organu rentowego do wypłaty emerytury od daty zawieszenia, tj. od 1 października 2011 r. do 30 kwietnia 2012 r. z ustawowymi odsetkami od każdej zaległej miesięcznej raty.


SĄD OKRĘGOWY w …………..

VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

AdresPISMO PRZYGOTOWAWCZE

Dotyczy: Uzupełnienie stanowiska do wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w ……….z dnia ………….. r.Uzasadnienie:

Sąd Okręgowy w Gdańsku w piśmie z dnia ………….. r. zakreślił mi termin 7 dni na zajęcie stanowiska w sprawie, w szczególności na wskazanie, które z ustaleń pozwanego organu rentowego kwestionuję. Ze względu na bardzo krótki czas zakreślonego terminu i przypadające w tym okresie święta państwowe, chciałabym uzupełnić swoje stanowisko wyrażone w piśmie z dnia ……….. r..

\
Organ rentowy w zakończeniu swojego pisma z dnia ………. r. twierdzi, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13.11.2012 r., sygn. akt K/2/2012, nie ma zastosowania do przypadających przed dniem 22 listopada 2012 r. okresu zawieszenia emerytur.

W świetle przedstawionych przeze mnie we wcześniejszych pismach argumentów, to twierdzenie jest błędne.

Na poparcie moich racji przedstawiam kolejną publicznie wypowiedzianą opinię - mecenas Marcin Hołówko z kancelarii adwokackiej w Piasecznie zaznacza, że linia orzecznictwa Sądu Najwyższego wskazująca na działanie wyroków TK ex nunc dotyczy wyłącznie wyroków TK, w których Trybunał wyraźnie określił skutki czasowe działania wydanego wyroku. Tymczasem w wyroku TK z 13 listopada 2012 r. Trybunał jednoznacznie wskazał charakter swego orzeczenia i świadomie nie określił jego skutków w czasie ( np.: poprzez orzeczenie w wyroku odroczenia przez TK utraty mocy niekonstytucyjnego przepisu ). A więc w sprawach dotyczących zawieszenia wypłaty emerytur od 1 października 2011 r. wyrok TK ma działanie ex tunc i organ rentowy ma obowiązek zapłacić zaległe świadczenie emerytalne.

Pragnę dodać, że Sąd Apelacyjny w Katowicach III AUa 1258/12 w niedawnym orzeczeniu z dnia 20.03.2013 r. uznał, iż emeryci którzy nabyli ekspektatywę prawa do emerytury przed 08.01.2009 r., a którym zawieszono wypłatę emerytur od dnia 01.10.2011 r. mają prawo do zawieszonej przez ZUS emerytury.


Powtórzę jeszcze raz: rozwiązanie przyjęte przez ustawodawcę w art. 28 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. spowodowało, że będąc osobą, która skutecznie nabyła i zrealizowała prawo do emerytury od marca 2009 r., zostałam postawiona w pułapce finansowej. Układając swoje sprawy w zaufaniu do stanowienia i stosowania prawa przez państwo, w przekonaniu, że jego działanie będzie także później uznawane przez porządek prawny zostałam narażona na skutki, których w momencie podejmowania swoich decyzji i działań nie mogłam przewidzieć.


    

58 komentarzy:

 1. Ogromne dzięki Pani Izo za zamieszczenie materiałów Pani Danieli na naszym blogu.
  A przed Panią Pani Danielo chylę czoło za taaaaaaaką odpowiedź do Sądu i kontrargumenty dla ZUS.Myślę, ze jest Pani lepiej merytorycznie przygotowana do rozprawy w SO niż cały skład sędziowski.Pani po prostu wie o czym mówi, w przeciwieństwie do różnych sędziów, którzy nie odróżniają np.pojęcia prawa do emerytury, od skutecznej realizacji tego prawa.Ale co tam będą przejmować się takimi "drobiazgami", sprawa ma być przegrana przez emeryta nawet gdy wiedzą że powinna być wygrana, ale skoro taką mają przyjąć linię orzecznictwa, to względy merytoryczne nie mają większego znaczenia.
  Ale ogromne dzięki Pani Danielo, bo ja w jakimś tam stopniu skorzystam z Pani mądrości w odpowiedzi do sądu na odpowiedź ZUS.
  Pozdrawiam serdecznie i życzę Pani zdrowia i wytrwałości w tych wszystkich bojach.Jadwiga z Aleksandrowa Łódzkiego

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pani Aleksandro,bardzo dziękuję za ten wpis. Sama wiele skorzystałam z czytania bloga. Sąd dał mi tylko 7 dni na ustosunkowanie się do wniosku ZUS o oddalenie mojego wniosku odwoławczego od jego decyzji. Musiałam się zmobilizować, aby się zmieścić w czasie. Potem przypomniałam sobie o innych ważnych argumentach, które napisałam w piśmie uzupełniającym. Następnie stwierdziłam, że może jeszcze komuś moja praca i ta wiedza się przyda, bowiem przed rozprawą można takie pismo złożyć w sądzie ( 2 egzemplarze), odrzucając argumenty ZUS.
   Pozdrawiam
   Daniela

   Usuń
 2. Pani Danielo i ja również dziękuję za materiały, które nasza Adminka zamieściła na blogu. Gromadzę wszystko co dotyczy naszych zaległych emerytur. Moja sprawa jest w SO i kiedy rozprawa to jeszcze nie wiem, ale wszystko przydać się może. Pozdrawiam Basia.

  OdpowiedzUsuń
 3. Mam sprawę w SO Kielce w lipcu, wstawiennictwo nieobowiązkowe, gdybym przesłała do sądu pismo podobnej treści, jak Pani Danieli w mojej obronie, a nie uczestniczyłabym na sprawie,
  to.....??? Zastanawiam się właśnie, co robić. Pozdrawiam wszystkich Baska

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pismo można złożyć w egzemplarzach w sądzie w dowolnym terminie przed rozprawą. Pouczenie, że stawiennictwo jest nieobowiązkowe, wcale nie znaczy, że Pani nie może uczestniczyć w rozprawie.
   Daniela

   Usuń
  2. To jest Pani sprawa i trzeba na nią iść mimo stawiennictwa nieobowiązkowego !!!

   Usuń
 4. Pani Danielo, dziękuję bardzo. Baska

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Bardzo proszę - Daniela

   Usuń
  2. Xenefont o/Olsztyn24 maja 2013 16:27

   Danielo! Trzykrotne...,co ja piszę?!...STOKROTNE dzięki!!! A to pewnie,to "trzy-" stąd,gdyż na działeczce pierwszy raz zakwitły mi trzykrotki - pięknym,niebieskim i pachnącym kwieciem. Pozdrawiam działkowo z Mazurskiej i Suwalskiej,jeszcze pięknej krainy.

   Usuń
 5. Mam dzisiaj doła i tak sobie myślę,że najbardziej ucieszyłaby mnie informacja,że ZUS wypłaca wszystkim zaległe emerytury,bez ciągania po Sądach Iza

  OdpowiedzUsuń
 6. Iza , walnij lufe nalewki, pomysl o Xylofonie, wspomnij o rozkosznych przezyciach i juz do pelni szczescia bedziesz co raz blizej.Do zobaczenia na zlocie. pozdr. kich.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Xenefont o/Olsztyn24 maja 2013 17:05

   Iza...to prawda!Będziesz jeszcze nie raz szczęśliwa,a doły mamy wszyscy.Niektórzy nawet przygotowane.Nie przejmuj się.Najważniejszy teraz emerycki ZLOT/ZJAZD w Augustowie.Biegać,co prawda-nie mogę,ale potańczyć walczyka-chyba mógłbym...Pozdrawiam

   Usuń
 7. Pani Danielo -jest Pani " WIELKA" !!!!
  To jest materiał na miarę Mecenasa.
  Dziękujmy za użyczenie dla nas "mniej kumatych" emerytów wzoru pisma przygotowawczego. Ja na pewno skorzystam,
  Jestem z tych "nowych",- w 2011r nie odwoływałam się, wówczas nawet nie pomyślałam, że to może być nie zgodne z prawem. Teraz oczekuję terminu rozprawy w SO Wrocław, na moje odwołanie złożone w ZUS 24.04.2013r (do dzisiaj- cisza).
  Jestem już na emeryturze od VII 2012r- walczę o zaległe za 9 m-cy.
  Miałam odpuścić, ale dzięki blogowi, Pani i wszystkim osobom, które dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem (choć wcale nie są zobowiązane, a mało tego to są niejednokrotnie atakowane złośliwymi wpisami), postanowiłam walczyć o ostatni "większy grosz". Zdaję sobie sprawę, że mogę przegrać (jestem "sprzed"), tak wnioskuję po wyrokach Sądu opisach na blogu.
  Uważam, iż blog ten jest bardzo potrzebny dla nas wszystkich - bez WAS ja sama nie napisałabym nic. TO JEST UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU albo i lepiej.
  100-krotne dzięki . Pozdrawiam BZ

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Też jestem w podobnej sytuacji - walczę o zaległe za 7 miesięcy i też jestem "sprzed"
   Pozdrawiam
   Daniela

   Usuń
  2. do animowy BZ z godz 15;05 Ja tez jestem z Wroclawia i czekam na termin z SO do zus skladalm odwolanie w tym samym czasie co Pani Mam prosbe o ile dostanie Pani wezwanie to prosze o wiadomosc na blogu Dziekuje pozdrawiam

   Usuń
  3. Miło, że nie jestem osamotniona w tej walce i jest jeszcze ktoś (Pani/Pan???) z rejonu - okolic Wrocławia. Śledząc wpisy nie ma zbyt wiele osób z dolnośląskiego. Oczywiście jak tylko otrzymam to napiszę.
   Pozdrawiam BZ

   Usuń
  4. Anonimowy BZ z godz 23;56 a moze wymienilibysmy sie e-meilami byloby nam razniej i w razie pomocy moglybysmy sie szybciutko skataktowac Co Ty na to Pozdrawiam BK

   Usuń
  5. Oczywiście jestem za.
   Mój adres: barbarazeg@02.pl Oczekuję wiadomości.
   Pozdrawiam BZ

   Usuń
  6. Mały błąd w adresie- winno być barbarazeg@o2.pl
   Życzę miłej niedzieli BZ

   Usuń
 8. miło się robi po takich słowach Anna

  OdpowiedzUsuń
 9. Pani Danielo, dziękuję bardzo z materiału jw skorzystam pozdrawiam Irena z Lubuskiego

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pani Danielo! Adminko! Bardzo dziekuję ! Aktualnie czuję się ofiarą systemu, ale gwarantuję, że te materiały wydrukuję i podpisze i prześlę do Sądu. Nareszcie mi ulżyło. Bo dostawać pałką po gałkach i nie mieć nic na swoją obronę jest bardzo przykro. Los to Pani i Admince wynagrodzi. Mam tego pewność. Miłego wieczora.

   Usuń
 10. Sąd Najwyższy zważył, co następuje Wyrok z 2000 r.): Zgodnie z art. 188 pkt 3 Konstytucji, Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawie zgodności przepisów prawa, wydanych przez centralne organy państwowe, z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami. Według art. 190 ust. 1 Konstytucji, orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne. Stosownie do art. 190 ust. 3, orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia, jednak Trybunał może określić inny termin utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego (lub jego części). Sądy orzekające w rozpoznawanej sprawie, podobnie jak Sąd Najwyższy, w pełni respektują to unormowanie …… - do stanów faktycznych zaistniałych po tej dacie. Konsekwencją ogłoszenia orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego jest utrata mocy obowiązującej aktu normatywnego (w całości lub w części) ze skutkami na przyszłość. Utrata mocy obowiązującej przepisu powoduje wyeliminowanie go z systemu prawnego. Jest to równoznaczne z ,,zakazem" jego stosowania.
  Do tej daty akt normatywny (w całości lub w części) należał do porządku prawnego, a więc był obowiązujący. Kwestii stosowania przepisów aktu normatywnego, o których Trybunał Konstytucyjny orzekł, że są sprzeczne z Konstytucją i ustawą, do stanów faktycznych sprzed opublikowania wyroku (lub innej daty wskazanej przez Trybunał), Konstytucja nie rozstrzyga wprost.
  Można jednak o tym wnosić pośrednio z jej art. 190 ust. 4. Zgodnie z tym przepisem orzeczenie ,,na podstawie którego zostało wydane prawomocne orzeczenie sądowe, ostateczna decyzja administracyjna lub rozstrzygnięcie w innych sprawach, stanowi podstawę do wznowienia
  postępowania, uchylenia decyzji lub innego rozstrzygnięcia na zasadach i w trybie
  określonych w przepisach właściwych dla danego postępowania". Jeżeli zatem orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego stanowi podstawę do wznowienia postępowania, uchylenia decyzji albo innego rozstrzygnięcia, to przecież nie po to, by wydać orzeczenie lub decyzję albo rozstrzygnięcie o takiej samej treści z powołaniem się na te same przepisy. Byłby to prawny cynizm ustrojodawcy.
  Odmowa zastosowania przepisów obowiązujących w pewnym czasie (do dnia
  orzeczenia o utracie przez nie mocy obowiązującej) do stanów faktycznych powstałych lub istniejących pod ich rządem nie ma nic wspólnego z działaniem prawa wstecz.
  Trybunał Konstytucyjny, ze względu na treść zwłaszcza art. 10 ust. 2, art. 87 i art. 188 Konstytucji, nie jest organem wyposażonym w kompetencje prawotwórcze. Można przyjąć, że jego orzeczenie tworzy wprawdzie nowy stan prawny, ale nie poprzez wydawanie przepisów prawa (ich stanowienie, wprowadzanie nowych przepisów do systemu prawa), lecz poprzez niejako działalność negatywną (eliminowanie określonych przepisów z systemu prawa).
  Po orzeczeniu utraty mocy obowiązującej przepisu może, rzecz jasna, powstać luka w prawie
  (w zakresie unormowanym dotychczas tym przepisem). Ale jej wypełnienie nie pozostaje w związku
  problemem wstecznego działania prawa. W miejsce przepisów, które utraciły moc obowiązującą
  nie stosuje się wszak przepisów, których w ówczesnym systemie prawa nie było i które zostały do niego ,,dodane" (wprowadzone) po ogłoszeniu wyroku Trybunału. Pogląd ten był wyrażany wielokrotnie w orzecznictwie Sądu Najwyższego.
  W sytuacji więc, gdy przepisy szczególne nie istnieją, bo albo nigdy nie zostały wydane albo utraciły moc obowiązującą lub nie znajdują zastosowania z powodu ich sprzeczności z Konstytucją, powstałą lukę w prawie należy wypełnić obowiązującymi w danym zakresie przepisami ogólnymi –

  Paulina

  OdpowiedzUsuń
 11. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie - Sygn. akt III AUa 80/13 z dnia 17.04.2013 r. - apelacja ZUS od wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie oddalona
  Dotyczy podjęcia wypłaty emerytury wnioskodawcy od dnia 1 lipca 2012r. przy jednoczesnym stwierdzeniu ,że odwołujący nie jest zobowiązany do zwrotu pobranej, w okresie od dnia 1 października 2011r. do dnia 30 czerwca 2012r.
  Sąd stwierdził m. in.: Przede wszystkim już na wstępie należy podkreślić wewnętrzną sprzeczność stanowiska skarżącego polegającą na tym, że z jednej strony odrzuca on zastosowanie wynikającej z art. 316 § 1 kpc zasady aktualności orzekania w odniesieniu do przedmiotowej sprawy (co oznaczałoby badanie legalności zaskarżonych decyzji na dzień ich wydania, a więc siłą rzeczy z pominięciem zapadłego później wyroku Trybunału Konstytucyjnego), z drugiej zaś ogranicza zakres swego zaskarżenia w odniesieniu do decyzji wstrzymującej wypłatę emerytury za okres poprzedzający wydanie tego wyroku, przyjmując tym samym, iż ma on swoje zastosowanie w ocenie prawnej sprawy jakkolwiek wywołując skutki prawne wyłącznie w okresie po dniu jego wejścia w życie. Z taką argumentacją zarówno w odniesieniu do pierwszej jak i drugiej z podniesionych kwestii nie można się przy tym absolutnie zgodzić.
  Tak więc choć niewątpliwie zgodzić się z skarżącym przyjdzie, że w art. 190 ust. 1 i 3 Konstatacji RP wyrażona została zasada prospektywnych skutków orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, to jednak z uwagi na autorytatywne (wiążące) stwierdzenie Trybunału ,że dany przepis pozostaje w sprzeczności z aktem prawnym wyższego rzędu – nie powinien być on przez organy stosujące prawo uwzględniany przy rozpatrywaniu konkretnych przypadków (ad casum), nawet więc w odniesieniu do roszczeń przypadających w okresie poprzedzającym ogłoszenie wyroku Trybunału w Dzienniku Ustaw. O tak rozumianych dla orzecznictwa sądowego konsekwencjach orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego stanowią liczne orzeczenia Sądu Najwyższego, począwszy od wyroku z dnia 10 listopada 1999r. I CKM 204/98 OSN 2000/5/94 (w którym przyjęto wręcz jedynie deklaratoryjny charakter tych orzeczeń) ,poprzez – przywołane także przez Sąd I instancji - postanowienie z dnia 7 grudnia 2000 r. III ZP 27/00 OSNP 2001/10/333, uchwałę z dnia 23 stycznia 2001 r. III ZP 30/00 OSNP 2001/23/685, czy w końcu wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2007 r. II PK 96/06 OSNP 2008/5-6/61 (w tym wypadku przy tak daleko idącym stwierdzeniu, że nawet odroczenie wejścia w życie orzeczenia Trybunału stwierdzającego sprzeczność przepisu ustawy z Konstytucją, nie stanowi przeszkody do uznania przez sąd, że przepis ten był sprzeczny z Konstytucją od jego uchwalenia). Na koniec należy też odnotować wyjątkową zgodność orzeczniczą sądów rozpoznających podobne do niniejszej sprawy, czego przykładem może być wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 13 grudnia 2012r. III AUa 1021/12 Lex nr 1237290 .
  Paulina

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. wskazany wyżej wyrok SN z dnia 10 listopada 1999r -to sprawa I CKN 204/98, a nie I CKM 204/98

   Usuń
 12. No nieee!Następny sąd! niedługo to rozejdzie się na całą Polskę ! jak mu mówić o niezawisłości Sądów.Chyba już mamy pozamiatane. jeszcze w Szczecinie S.A. wydał korzystny wyrok III AUa 495/12 i tam też poruszył Konwencją Praw Człowieka.Może jakiemu sędziemu by zabrali? to może coś by się ruszyło.odchodzę od kompa bo już mi emocje biorą górę i zapominam się i jeszcze co wypalę i będę miała "lipę!"

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dla mnie SA Szczecin wydał niekorzystny wyrok .
   Mam już wyrok zuzasadnieniem :(((((
   Jestem z 2008 r
   Danuta H

   Usuń
  2. a jakie uzasadnienie Iza

   Usuń
 13. Ciekawe co stoi na przeszkodzie aby opublikować odpowiedź na interpelację poselską nr 16535?. Naprzód przedłużenie terminu odpowiedzi; potem odpowiedź udzielona przez podsekretarza stanu M. Buciora a nie ministra pracy (wpłynęła 14 maja i pozostaje tajemnicą).

  Teresa z Wrocławia

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Przedłużenie terminu odpowiedzi na interpelację ponad konstytucyjny termin 21 dni wymaga zgody interpelującego. Pewnie w przypadku interpelacji 16535 też tak było. Dopuszczalne jest scedowanie odpowiedzi na osobę wyznaczoną i upoważnioną przez adresata interpelacji.
   Z terminu podanego na internetowej stronie sejmu (data wpływu: 14 maja) wynika, że odpowiedź prawdopodobnie została już przekazana pani poseł Hrynkiewicz, ale jeszcze jej nie opublikowano. Pani poseł może teraz zdecydować, czy odpowiedź uznaje za satysfakcjonującą. Jeśli nie – może wystąpić o jej uzupełnienie.
   Można ewentualnie próbować uzyskać informacje o losach interpelacji dzwoniąc na numer:
   Biuro Korespondencji i Informacji:
   + 48 (22) 694-26-81
   lub pisząc na adres: listy@sejm.gov.pl

   Rutynowa odpowiedź będzie prawdopodobnie brzmiała: „Zamieszczanie informacji dotyczących prac Sejmu odbywa się na bieżąco, jednak z uwzględnieniem czasu niezbędnego na techniczne wprowadzanie ich do systemu”.

   Usuń
 14. Kto dysponuje numerami akt spraw wygranych w sądach apelacyjnych .Jeśli ktoś ma bardzo proszę o odpowiedź.Szukam materiałów na sprawę apelacyjną

  OdpowiedzUsuń
 15. Oczywiście chodzi mi o wyroki spraw emerytów przed 2009 r

  OdpowiedzUsuń
 16. Ja znalazłam takie:
  SA Katowice: III AUa 1258/12 z 20.03,2013r.i III AUa 696/12 z 4.12.2012r., SA Szczecin III AUa 495/12 z 29.11.2012 i III AUa 670/12 z 22.01.2013r.,SA Rzeszów IIIAUa 1305/12 z 27.02.2013r.
  Wszystkie dot. zawieszonych przed 2009r. Jeśli ktoś dotarł do innych proszę o podanie. Lucyna

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dopisuję następne:
   SA Lublin: III AUa 1083/12 z 24.01.2013
   SA Warszawa: IIIAUa 1135/12 z 19.12.2012
   SA Łódź: IIIAUa 601/12 z 28.11.2012
   w/w dotyczą tych "sprzed"

   Daniela

   Usuń
 17. Do P.Danuty z 10:24 ze Szczecina.
  Pani Danusiu! jak Sąd uzasadnił wyrok? Bardzo proszę o podanie sygnatury akt. jestem z SO Koszalin to napewno też trafię do SA Szczecin.
  pozdrawiam Renia W.

  OdpowiedzUsuń
 18. Czy zauważyli Państwo, że BLOG właśnie przekroczył DWA MILIONY WYŚWIETLEŃ?

  GRATULACJE!
  kibic

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jak zaglądałam rano to było ok.1 996 000

   Usuń
 19. Pani Danielo,
  wszystkie podane przez Panią wyroki dotyczą naliczonych po 2008. Dlatego są pozytywne. Sprawdziłam. Już myślałam,że SA Lublin przjżał na oczy.Lucyna

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Orzeczenia przytoczone przeze mnie odnosiły się do wszystkich, którzy nabyli prawo do emerytury przed 1.01.2011 r., powoływały się na art. 2 Konstytucji RP o zasadę ochrony obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa i zasadę "lex retro non agit", opowiadały się za przyznaniem skutków sięgających w przeszłość - ex tunc. W orzeczeniach tych nie było mowy o podziale emerytów - a więc mogą się na nie powoływać wszyscy. Nie zwróciłam uwagi na konkretne osoby, których te sprawy dotyczyły - więc przepraszam.
   Daniela

   Usuń
 20. Bardzo dziękuję Danielo i Lucyno . Może ktoś jeszcze ma wyroki pozytywne dla tych przed 2009 r.Bardzo proszę o podanie jeśli ktoś je ma.

  OdpowiedzUsuń
 21. Jestem z 2008r. i SA w Katowicach uznał moje roszczenia ws. wypłaty zaległej emerytury. Sygn. akt: IIIAUa 2502/12

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. A ZUS nie żądał uzasadnienia wyroku?

   Usuń
  2. Na portalu orzeczeń sądów nie znalazłam wyroku SA Katowice AUa 2502/12. Może nr jest błędny? A z jakiej daty wyrok? Lucyna

   Usuń
 22. do Pani Ireny z Biłgoraja,czy otrzymała już Pani wezwanie na rozprawę do SO Krystyna

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pani Krystyno. Właśnie wróciłam ze szpitala. Byłam tam od 23.05. do dzisiaj.Pisma jeszcze nie mam. Zaczynam czytać blog. Widzę, ze duzo nowych wiadomości. W szpitalu nie miałam możliwości zagladać, co nowego. Irena z B.

   Usuń
  2. Pani Krystyno. Jeszcze nie. Ale byłam w szpitalu. Pisałam Pani w następnym blogu.Irena z B.

   Usuń
  3. Pani Ireno dziękuję za odpowiedź,ja również nie mam jeszcze z Sądu zawiadomienia o rozprawie,jak otrzymam to napisze,tymczasem życzę Pani dużo zdrowia,mniej stresu Krystyna

   Usuń
  4. Pani Krystyno. Ten ostatni artykuł wypisz wymaluj pasuje dla nas. U nas ZUS powoływał się na wyrok 45/04 TK.Z tego artykułu mozna wysmażyc swietna odpowiedź na uzasadnienie ZUS. Spróbuję coś zmodzić w niedzielę. Muszę trochę odreagować ten szpital. Trochę się zestresowałam i dokad nie pójdę na wizytę kontrolną /06.06./ to tak będzie. Ale staram się być optymistką. Irena z B.

   Usuń
 23. Mam pytanie. Czy na złożone w kwietniu odwołanie do Sadu SO (za pośrednictwem ZUS),od negatywnej decyzji ZUS o wypłatę zaległych, Zus powinien wysłać pismo do mnie ze swoimi argumentami, czy raczej czekać mam na zawiadomienie (pismo)z Sadu, na które muszę przygotować Pismo przygotowawcze?????
  Proszę o odpowiedz.Minął miesiąc i nic nie mam.!!!!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Trzeba poczekac na korespondencję z sądu.

   Usuń
 24. ZUS nie ma takiego obowiązku. Proszę czekać na pismo z sądu.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. ja otrzymałam z ZUS takie pismo Krystyna

   Usuń
 25. JANINA: MAM PYTANIE JESLI NIE SKŁADAŁAM ODWOŁANIE DO SO O ZWROT ZALEGŁYCH /NADAL PRACUJĘ UKOŃCZYŁAM 60 LAT / CZY MOGĘ TAK PÓŻNO ZŁOZYĆ PISMO POZDRAWIAM

  OdpowiedzUsuń
 26. Dzisiaj dostałam z SO w Białymstoku pismo z wyznaczonym terminem rozprawy w sprawie odwołania od decyzji ZUS z kwietnia 2013 r. Również w kopercie była odpowiedź ZUS na moje odwołanie. W swojej decyzji z 10 kwietnia 2013 r. ZUS odmawia mi wypłatę zaległej emerytury tylko z powodu nie działania wyroki TK wstecz. Nagle w swoim uzasadnieniu od odwołania stwierdza dodatkowo, cytuję: Ponadto z treści uzasadnienia wyroku TK z dnia 13.11.2012 r. wynika, że niekonstytucyjność przepisu art. 103a ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach ma charakter częściowy. Nie ma zastosowania do osób, w stosunku do których warunkiem realizacji nabytego prawa do emerytury był obowiązek rozwiązania stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą.
  Jestem z "przed". Dalej ZUS wymienił kiedy ja nabyłam prawo do emerytury i stwierdza , że w moim przypadku nie zachodzi niekonstytucyjności przepisów stwierdzonych wyrokiem TK. Przywołuje wyrok SA w Lublinie z dnia 30.01.2013 r. sygn. akt. III AUa 1080/12.
  Mam zamiar wysłać do sądu pismo przygotowawcze. Proszę Pana Krzysztofa i wszystkich blogowiczów o wskazówki.
  Z góry dziękuje. Julia z Białegostoku.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. witam,tez jestem sprzed i moja sprawa w SO w Bialymstoku odbyla sie w kwietniu 2013 oczywiscie negatywna. Przyczyny oddalenia skargi takie dokladnie jak u Pani w uzasadnieniu. Przeczytalam i sie usmialam, ze maja dla nas wszystkich sprzed gotowca.Pismo procesowe zlozylam podczas rozprawy.Nic nie pomoglo. Mysle, ze juz z gory byl przygotowany wyrok na ktory musialam poczekac kilka godzin i jeszcze tego samego dnia w biurze podawczym sadu zlozylm prosbe o wyrok z usadanieniem bo sie spodziewalam takiego finalu i bylam przygotowana. Otrzymalam go b. szybko i w terminie 14dni zlozylam apelacje. Teraz czekam za termin w SA. ZYCZE Pani duzo, duzo spokoju w dniu rozprawy i moze zdarzy sie cud ze bedzie pozytywnie, pozdrawiam Basia z B-stoku

   Usuń
  2. Dziękuję bardzo. Julia

   Usuń
 27. Xenefont o/Olsztyn2 czerwca 2013 19:41

  Ech...Podwładny powinien mieć przed obliczem przełożonego,np.Sądu... wygląd lichy i durnowaty, tak by swoim pojmowaniem istoty sprawy, nie peszyć przełożonego."
  (Zarządzenie Cara Rosji Piotra I z 9 grudnia 1708r)

  OdpowiedzUsuń
 28. Czy wniosek o wydanie wyroku z uzasadnieniem należy składać nawet w przypadku wygranej, w SO (ZUS napewno będzie się odwoływał, to już reguła Irena

  OdpowiedzUsuń