1 sierpnia 2013

Zawieszeni emeryci wycofują sprawy z sądów. Niepotrzebnie

Publikacja: 1 sierpnia 2013

Bożena Wiktorowska

GAZETA PRAWNA


Nie wiadomo, kiedy wejdą w życie przepisy dotyczące wypłaty wstrzymanych emerytury z ZUS. Dlatego nie warto rezygnować z pozwów sądowych.


Eksperci przestrzegają świadczeniobiorców, którym ZUS odmówił wypłaty emerytur z powodu niezwolnienia się z pracy, przed wycofywaniem pozwów w tej sprawie. Zainteresowani rozważają takie decyzje, bo skierowany do konsultacji społecznych rządowy projekt ustawy w sprawie takich wypłat nie będzie mieć zastosowania wobec osób, którym wypłacono już świadczenie na podstawie prawomocnego wyroku.
– Odradzam wszystkim osobom, których sprawa się jeszcze nie odbyła, wycofywanie pozwów – tłumaczy Karolina Miara, adwokat współpracujący z Kancelarią Kochański, Zięba i Partnerzy.
Nie można bowiem stwierdzić, jakie zmienione przepisy na pewno zaczną obowiązywać. Wynika to z tego, że oprócz rządowego, na rozpatrzenie czeka także senacki projekt ustawy zakładający dodatkowo wypłatę odsetek od zaległości.
Sprawa dotyczy osób domagających się zwrotu emerytur zawieszonych, poczynając od 1 października 2011 r. Podstawą do ubiegania się o wypłatę zaległych świadczeń jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13 listopada 2012 r. (sygn. akt K 2/12, opublikowany 22 listopada 2012 r. w Dz.U. poz. 1285). To właśnie na jego podstawie uznano za niezgodny z konstytucją art. 28 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 257, poz. 1726 z późn. zm.), który ograniczał prawo do otrzymywania świadczeń.
Po publikacji tego wyroku osoby, którym organ rent zawiesił wypłaty, miały miesiąc na złożenie wniosku o ich wznowienie. Zrobiły to nawet te, które nabyły prawo do emerytury przed 8 stycznia 2008 r., czyli zanim zaczęły obowiązywać przepisy umożliwiające łączenie pracy zawodowej z pobieraniem świadczenia bez konieczności zwalniania się z pracy.
– ZUS wznowił wypłaty emerytur na podstawie sentencji wyroku TK – wyjaśnia Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS.
Tłumaczy, że trybunał za niezgodne z konstytucją uznał przepisy, na podstawie których zakład zawiesił wypłatę emerytur osobom, które nabyły do niej prawo przed 1 stycznia 2011 r., bez konieczności rozwiązania stosunku pracy.
Wskazuje, że ZUS wypłaca emerytury wszystkim, którzy nabyli prawo do niej przed 1 stycznia 2011 r. i którym – na podstawie przepisu art. 103a, uznanego przez trybunał za niekonstytucyjny – wypłata emerytury została zawieszona od 1 października 2011 r.
– Projekty ustaw, w zakresie, w jakim ograniczają wypłatę wyrównania tym osobom, które prawo do emerytury nabyły po 8 stycznia 2009 r., a przed 31 grudnia 2010 r., mają oparcie w analizie wyroku trybunału – dodaje Zbigniew Derdziuk.
W praktyce skoro w tak ważnej sprawie pojawiły się różnice dotyczące kręgu uprawnionych do wypłat, z wycofaniem pozwów warto poczekać do czasu uchwalenie ostatecznej wersji ustawy. Tym bardziej że Sejm może połączyć oba projekty w jeden.
– A jeśli przepisy nie zostaną uchwalone, bo np. trafią do sejmowej zamrażarki, nikt nie przywróci terminu osobom, które same wycofały pozwy – przestrzega Karolina Miara.

 

147 komentarzy:

 1. " Po publikacji tego wyroku osoby, którym organ rent zawiesił wypłaty, miały miesiąc na złożenie wniosku o ich wznowienie. Zrobiły to nawet te, które nabyły prawo do emerytury przed 8 stycznia 2008 r., czyli zanim zaczęły obowiązywać przepisy umożliwiające łączenie pracy zawodowej z pobieraniem świadczenia bez konieczności zwalniania się z pracy."
  Myślę , że jednak powyższy wpis mija się z faktami. Jeżeli ktoś nabył prawo do emerytury przed 8 stycznia 2009 r. , to znaczy , że rozwiązał umowę o pracę przed 8 stycznia i pobierał emeryturę , w związku z czym nie miał potrzeby pisania wniosku do ZUS o wypłatę po wyroku TK. Myślę , że jednak myli siE w tym artykule pojęcia "ustalenie prawa do emerytury " i "nabycie prawa do emerytury ". Nabycie prawa do emerytury to jest ustalenie prawa do emerytury + wypłata( w/g konsultanta ZUS ).

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wreszcie urzędnik ZUS powiedział PRAWDĘ, bo
   art. 100 ust. 1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 ze zm.)wyraźnie precyzuje, czym jest prawo do świadczeń i kiedy powstaje: „Prawo do świadczeń emerytalnych powstaje z dniem spełnienia wszystkich warunków wymaganych do spełnienia tego prawa.” Czy Sędziowie w SO i SA nie znają ustawy emerytalnej, czy nie rozumieją, co znaczy "spełnienie wszystkich warunków" ?
   Z kolei Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 stycznia 2013 r. sygn. akt I UK 362/12, stwierdził, że: „Nie ulega wątpliwości, że prawo do świadczeń z ubezpieczenia emerytalnego i rentowego powstaje z dniem spełnienia wymaganych prawem warunków”, a więc nie rozumieją prawa sędziowie niższych instancji i stąd ten cały bałagan ! KIEDY TO SIĘ WRESZCIE SKOŃCZY - CHYBA PO PIERWSZYM WYROKU W STRASBURGU ! Niczego nie wycofujmy, cierpliwości, ktoś wreszcie oprzytomnieje, a PRAWO będzie znaczyć PRAWO - JEDNAKOWE DLA WSZYSTKICH !

   Usuń
  2. Jak działa u nas władza zarówno ustawodawcza (głosują bez zastanowienia) jak i wykonawcza (wydawane wyroki) nikogo nie trzeba przekonywać. Będzie to trwało tak długo dopóki nie będzie odpowiedzialności indywidualnej za podejmowane decyzje. A sędziów trzeba szkolić bo jakoś kiepsko u nich z logiką.

   Usuń
  3. Ten wyrok dotyczy osoby, która składała wniosek o emeryturę w trybie art.184 ustawy emerytalnej a to inna historia niż nasza.

   Usuń
  4. Nie pamietam sygnatury , ale prawdopodobnie Anonimowy z 11:24 ma rację . Ale to nie zmienia faktu , że "nabycie prawa do emerytury " = ustalenie prawa do emerytury + wypłata - w każdym przypadku każdej emerytury z ZUS.Anonimowy z 1 sierpień 11:56

   Usuń
  5. Ponieważ zarówno w ustawie o FUS, jak i "w praktyce" zusowskiej występuje nieprecyzyjna i niejednoznaczna terminologia, mająca tak DONIOSŁE KONSEKWENCJE (w uzasadnieniach wyroków sądowych, w uzasadnieniu orzeczenia TK, w decyzjach ZUS), warto złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich o interwencję w ZUS i w MPiPS w kwestii dokonania uprecyzyjnienia i ujednolicenia terminologii z zakresu ubezpieczeń społecznych.

   Usuń
  6. Myślę, że dla sądu znaczy to, co innego.
   Art. 100 mówi o prawie do świadczeń - które mogło powstać np. od 8 stycznia 2009 r., a "nabycie prawa do emerytury" mogło powstać wcześniej.

   SA W Poznaniu Sygn. akt III AUa 2/13
   "Zaznaczyć należy, że już w odwołaniu ubezpieczona błędnie utożsamia datę nabycia prawa do emerytury z datą podjęcia jej wypłaty w roku 2010."

   Usuń
  7. Do Anonimowego z 11:58
   Dawno chodzi mi to po głowie ;-)

   Proszę zwrócić uwagę na art. 4 ustawy... z FUS, tzw. słowniczek ustawowy i co w nim na te kontrowersyjne pojęcia znajdziemy???

   Proszę także popatrzeć na niechlują konstrukcję np. art. 104:
   "Prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu..."

   I proszę przeczytać analizę prof. dr hab. Jędrasik-Jankowskiej, specjalisty w dziedzinie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (fr.):

   "określenie „zawiesza się prawo do emerytury do czasu rozwiązania stosunku pracy" jest tak samo bez sensu jak określenie „zawiesza się prawo do emerytury do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego".

   Przepis statuujący treść ryzyka powinien być zatem sformułowany: „Realizacja prawa do emerytury może nastąpić po rozwiązaniu stosunku pracy...", i umieszczony w rozdziale „Powstanie i ustanie prawa do świadczeń", a nie w rozdziale „Zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń" (uwagi w tej kwestii zgłaszane do projektu ustawy nie zostały uwzględnione)."

   http://prawo.rp.pl/artykul/617723.html?p=1

   Usuń
  8. Może warto w tym miejscu dodać:

   prof. dr hab. Józe­fina HRYNKIEWICZ, prof. Uni­w­er­sytet Warsza­wski
   prof. dr hab. Inetta JĘDRASIK-JANKOWSKA, Uni­w­er­sytet Warsza­wski

   są w składzie Rady Naukowej (na lata 2011-2015) Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych

   https://www.ipiss.com.pl/?o-ipiss=rada-naukowa

   Usuń
  9. Art.129 1. Świadczenia wypłaca się poczynając od dnia powstania prawa do tych świadczeń, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek lub wydano decyzję z urzędu, z uwzględnieniem ust. 2.
   Art 100 1. Prawo do świadczeń określonych w ustawie powstaje z dniem spełnienia wszystkich warunków wymaganych do nabycia tego prawa
   Słownictwo Ustawy jest precyzyjne : z zestawienia tych 2 artykułów wynika jasno :
   Nie ma prawa do pobierania emerytury ( pieniędzy ) bez powstania prawa do emerytury . A prawa do emerytury nie ma bez spełnienia wszystkich warunków. Wszystkie te trzy pojęcia muszą więc nastąpić w tym samym czasie : prawo do wypłaty emerytury = prawo do emerytury = nabycie prawa do emerytury .Z tego wynika , że : prawo do wypłaty emerytury = nabycie prawa do emerytury.
   I nie chcę tu powiedzieć , że te terminy oznaczają dokładnie to samo , ale , że te wydarzenia muszą nastąpić w tym samym czasie , tj -- nabycie prawa do emerytury nie ma miejsca bez prawa do jej wypłaty (w każdej chwili , na wniosek - bez spełniania jakichkolwiek dodatkowych warunków. To wynika wprost z ustawy . Myślę , że zamieszanie powstaje z powodu nieprecyzyjnego używania tych pojęć przez ludzi. Anonimowy z 11:56

   Usuń
 2. Artykuł chyba nieźle oddaje sposób stanowienia, rozumienia i realizacji prawa. A prezes ZUS jakoś nadzwyczajnie dobrze toleruje sprzeczne treści w kolejnych wypowiadanych przez siebie zdaniach ;)

  Informując oficjalnie - po wyroku TK - o warunkach składania wniosku o „odwieszenie” emerytury przez WSZYSTKICH ZAWIESZONYCH, ZUS nie działał „na własną rękę”, lecz na mocy art. 128a ustawy o FUS, który odsyła do „Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11.10.2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe”.
  Poniżej stosowne linki do art. 128a ustawy i do rozporządzenia:

  http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-17-grudnia-1998-r-o-emeryturach-i-rentach-z-funduszu-ubezpieczen-spolecznych/art-128a/?on=23.07.2013

  http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,4,17,41,1847,,,rozporzadzenie-ministra-pracy-i-polityki-spolecznej-z-dnia.html

  OdpowiedzUsuń
 3. Nie jest zrozumiałe umieszczanie w artykule informacji, że jakoby Trybunał Konstytucyjny uznał art. 103 a za niekonstytucyjny. Jest to niezgodne ze stanem faktycznym. TK uzasadniał, że nie rozpatrywał niekonstytucjonalności art. 103a. W sentencji tegoż wyroku jest wyraźny zapis, że za niekonstytucyjny został uzany art. 28 uatawy o finansach publicznych a co znalazło wyrażne potwierdzenie w uzasadnieniu wyroku. Gdyby art. 103a został uznany przez TK za niekonstytucyjny to nie pozostawałby w obrocie prawnym.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Art. 103a został uznany za niekonstytucyjny w zakresie , w jakim znalazł zastosowanie do osób , które nabyły prawo do emerytury przed 1 stycznia 2011 r. , bez rozwiązania stosunku pracy . I w stosunku do tych osób art. 103a nie może być stosowany. Art. 103a jest konstytucyjny w zakresie , w którym ma zastosowanie do osób , które nabyły prawo do emerytury 1 stycznia 2011 r. i później. Pozdrawiam , Anna3gotowce

   Usuń
  2. " Wskazuje, że ZUS wypłaca emerytury wszystkim, którzy nabyli prawo do niej przed 1 stycznia 2011 r. i którym – na podstawie przepisu art. 103a, uznanego przez trybunał za niekonstytucyjny – wypłata emerytury została zawieszona od 1 października 2011 r."
   Jest to niby cytat z Prezesa. Ale czy cytat , czy nie cytat - a słowa autorki - to zdanie z artykułu jest nieprawdziwe.A

   Usuń
  3. To znaczy , nie "nieprawdziwe" , tylko "nieścisłe " , bo art. 103a jest niekonstytucyjny " w zakresie" . Anonimowy z 13:33

   Usuń
  4. Należy przeczytać uważnie sentencję wyroku TK i ostatni akapit uzasadnienia tego wyroku, jeżeli ktoś nie ma chęci czytania całego uzasadnienia. Niekonstytucyjny, zgodnie z wyrokiem TK , jest art. 28 ustawy o finansach publicznych i tutaj nie ma zadnych innych wyjasnień..
   Jego niekonstytucyjność polega na tym, że znalazł zastosowanie do świadczenibiorców, którzy prawo do emerytury nabyli przed jego wprowadzeniem ustawy w życie, ustawą z dnia 16 grudnia 2010r.,czyli przed 1 stycznia 2011r.
   Niekonstytucjonalność art. 103a nie była przedmiotem rozwazań TK .

   Usuń
  5. Ma oczywiście być" którzy prawo do emerytury nabyli przed jego wprowadzeniem w życie"

   Usuń
  6. Tak , zgadzam się . Rzeczywiście , art. 103a nie jest niekonstytucyjny , jedynie jego zastosowanie w oparciu o art. 28 jest niekonstytucyjne.Anonimowy z 13:33

   Usuń
  7. "Zrobiły to nawet te, które nabyły prawo do emerytury przed 8 stycznia 2008 r., czyli zanim zaczęły obowiązywać przepisy umożliwiające łączenie pracy zawodowej z pobieraniem świadczenia bez konieczności zwalniania się z pracy"- wg mnie powinno być:
   Zrobiły to w większości te, które...itd.,
   Np. ja i wiele moich koleżanek prawo do emerytury miałyśmy przed 8 stycznia 2009, a dokładnie przed 31 grudnia 2008r., ale nie potwierdzone decyzją ZUS (chciałyśmy nadal pracować, więc nie składałyśmy wniosków do ZUS, a jeśli, to najwyżej po to, by upewnić się, że prawo mamy, a nie po to, aby emeryturę pobierać).
   Ale uprawnienia emerytalne miałyśmy bez prawa do pobierania emerytury, bo pracowałyśmy nadal. Więc wnioski o wypłatę emerytury złożyły w 2009 roku nie nawet te osoby, ale głównie te osoby.

   Usuń
  8. w zdaniu "zrobiły to nawet.." chodzi nie o osoby, ktore złożyły o wypłatę emerytury w 2009 ale, ktore złożyły w 2012 o wznowienie po wyroku TK - dlatego w tym zdaniu wszystko jest ok

   Usuń
 4. Przepraszam, że przerywam tę rzeczową dyskusję nad dzisiejszym artykułem z GP. Chcę tylko Państwa poinformować z wielką przyjemnością, że do senackiego projektu ustawy zostało właśnie dołączone pierwsze pismo z UWAGAMI OBYWATELSKIMI. Jest to ponadto pierwszy ze wszystkich materiałów w tym zakresie!
  Gratuluję, kibic

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k8/dokumenty/konsultacje/408/408_1.pdf

   Usuń
  2. Przeczytałem, gratuluję, moja żona też napisała.
   MM1

   Usuń
  3. Szczere gratulacje dla Autorki Uwag obywatelskich!

   Przy okazji, widać wyższość poczty tradycyjnej nad elektroniczną (jak ze świętami :-). Przyjęte na dziennik, stempel przystawiono i opublikowano, a uwag wysłanych elektronicznie nie ma (może jeszcze nie ma).

   Usuń
  4. Super że coś już dotarło - tylko czy będzie przeczytane ???
   Zawsze się martwię jak gdzieś interweniuję pisemnie że " leniwce" nawet nie będą raczyły do końca przeczytać i z r o z u m i e ć tego co autorka napisała.
   ...też wczoraj już wysłałam :)

   Usuń
  5. No to przed kolejnym posiedzeniem Komisji Ustawodawczej w tej sprawie warto dodatkowo napisać do wszystkich senatorów - członków Komisji i uprzejmie skierować ich uwagę na przesłane głosy pokrzywdzonych obywateli.

   Usuń
  6. tak naprawdę to wczytując się w ten list, to nie dotyczy on wcale wszystkich przypadków osób "sprzed" a jedynie konkretnego przypadku z pogranicza zmian tj. osoby z PRAWEM przed 8.01.2009 ale DECYZJA ZUS wydaną po 8.01.2009 (czyli jedynie z przełomu "przed/po")

   pozostali sprzed mieli inna niż w tym liście przyczynę braku wypłaty w momencie ich prawa ustalonego decyzja

   Usuń
  7. moim skromnym zdaniem, opisany przypadek może uświadomić osobom podejmującym decyzję przy konstruowaniu ustawy, że tak naprawdę data 08.01.2009 r. nie ma znaczenia, ponieważ wszyscy emeryci z przed zawieszenia pobierania świadczenia mieli do niego prawo. Jak można wobec tego, teraz stawiać w tym akurat miejscu barierę nie do przekroczenia? Zwłaszcza że Sądy również mają z tym problem i różnie orzekają. Wątpliwości powinny być rozstrzygnięte na korzyść obywatela. Tak nas uczono.
   Jagoda ze Szczecina

   Usuń
  8. ta data i miała i ma znaczenie w tej sprawie, a tych, którzy jeszcze tego nie zrozumieli na blogu jest już coraz mniej

   Usuń
 5. Mam pytanie do osób "sprzed" które przegrały swoje sprawy w sądach okręgowych i otrzymały już uzasadnienie wyroku: Czy sąd podkreślał w Waszej sprawie że-cytuję:"Jak wynika z treści wyroku TK niekonstytucyjność wskazanych przepisów stwierdzona została w zakresie, w jakim znajdują zastosowanie do osób które nabyły prawo do emerytury przed 1 stycznia 2011 bez konieczności rozwiązywania stosunku pracy. Podkreślenia w tym kontekście wymaga zwrot bez konieczności rozwiązywania stosunku pracy, bowiem w okresie od dnia 20 stycznia 2000 do dnia 8 stycznia 2009 obowiązywał odpowiednik art 103a ustawy". Czy wobec tego w apelacji pisać tak jak to było w zamieszczanym wcześniej przez Was wzorze? Pozdrawiam Marysia

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witam. Przegrałam w Suwałkach. Treści w Twoim cudzysłowie są identyczne jak w moim. Śmiem twierdzić, że Sąd zastosował kopiuj - wklej. O zgrozo!!!
   Nie wiem co napisać do sądu apelacyjnego. Wydaje mi się, że i tak nie ma znaczenia co napiszę, jeżeli napiszę. pozdrawiam.

   Usuń
  2. Leonardo,
   czy należysz do tych emerytów, którym ZUS wznowił wypłaty em. od 22 listopada 2012 r.?

   Dla tych, którym ZUS wznowił jest wskazówka w komentarzu (ostatni akapit):
   http://emeryturazawieszenie.blogspot.com/2013/07/zalege-tylko-dla-tych-po-8-stycznia-3.html?showComment=1374574907070#c5272352332846337966

   i pocieszający wyrok SA Rzeszów III AUa 1305/12:
   http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/154000000001521_III_AUa_001305_2012_Uz_2013-02-27_002

   "Sąd Apelacyjny powziął pewną wątpliwość, czy M. P., która prawo do emerytury nabyła od 1 października 2008 r. należy do tej grupy emerytów, do których w świetle orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, art. 103a nie ma zastosowania.
   Wątpliwości te jednak zostały usunięte poprzez działania organu rentowego, który decyzją z 31 stycznia 2013 r. wznowił wypłatę świadczenia M. P. od 22 listopada 2012 r. i tym samym przesądził, że należy ona do tej grupy emerytów, którym świadczenie winno być wypłacane, pomimo nierozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego praca była świadczona bezpośrednio przed nabyciem prawa do emerytury. (...)"

   Usuń
  3. Jestem z 2007 roku. Dziękuję za wskazówki. To chyba się odwołam. Dużo trzeba pisać? Sąd powiedział, że wie, że inni orzekają inaczej niż On/Sąd, ale "ma takie przekonanie". Nie liczę na wygraną w SA, ale może mi się i przegrana w życiu przyda?! pozdrawiam.
   Jeszcze mam w wyroku inne "sąd zauważył, co następuje.." czy do tego też mam się ustosunkować? Przepraszam "za zawracanie głowy", ale się na sprawach sądowych nie znam. Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam. Leonarda

   Usuń
  4. Proszę zacytować w piśmie art 100 i 129 ustawy o emeryturach i rentach z FUS ( dyskusja na samej górze ).A

   Usuń
  5. W odniesieniu do art. 100 i 129 pisząca te słowa "powzięła pewną wątpliwość" :-)
   Art. 100 i 129 dotyczą DNIA POWSTANIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ, co jak wiemy dla sądu nie oznacza tego samego, co nabycie prawa do emerytury. Posługiwanie się tymi art. może się skończyć tak, jak w wyroku z Poznania, który też został podany wyżej, 2 sierpnia 2013 12:00.

   Usuń
  6. Należy się posługiwać terminami z ustawy . W ustawie jasno jest powiedziane , że świadczenie to jest emerytura lub renta. Renty nas nie dotyczą , a więc w naszej sprawie emerytura to jest dokładnie to samo co świadczenie. A więc dzień powstania prawa do świadczenia to jest dokładnie to samo , co dzień powstania prawa do emerytury . Art.129 nie dotyczy powstania prawa do świadczeń . Dotyczy wypłaty świadczeń , czyli wypłaty emerytury. A jak Anonimowy wyjaśni fakt , że ZUS wznowił wypłatę emerytury każdemu , komu ją wstrzymał na podstawie art. 28? Czy Anonimowy chce powiedzieć , że armia prawników ZUS z Centrali nie zna przepisów ustawy? Ja jednak mam dobre mniemanie o tych prawnikach .Pozdrawiam , Anonimowy z 18:57.

   Usuń
  7. Czytanie przepisów aktów prawnych nie jest łatwe, a czytanie przepisów ustawy o e.r. z FUS to już wyższa szkoła jazdy, która najwidoczniej przekracza moje możliwości. Dlatego przestaję czytać, tylko wklejam art. 129, który zadaniem Anonima z 19:49 nie dotyczy DNIA POWSTANIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ

   Art. 129.
   1. Świadczenia wypłaca się poczynając od dnia powstania prawa do tych świadczeń, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek lub wydano decyzję z urzędu

   Usuń
  8. Do Anonimowego z 19:23 :
   SA W Poznaniu Sygn. akt III AUa 2/13
   "Zaznaczyć należy, że już w odwołaniu ubezpieczona błędnie utożsamia datę nabycia prawa do emerytury z datą podjęcia jej wypłaty w roku 2010."
   Tak, bo emeryt nie musi pobierać emerytury , a ZUS nie musi wypłacać emerytury od dnia nabycia prawa do emerytury.Emeryt od dnia nabycia prawa do emerytury może ją pobierać , ale nie musi. Jest to wyłącznie jego wola i decyzja. Jeżeli w dniu nabycia prawa do emerytury nie chce pobierać emerytury - nie robi nic. Ale , jeżeli w dowolnym późniejszym terminie chce pobierać emeryturę - po prostu składa wniosek - i ZUS rozpoczyna wypłatę..U takiego emeryta dzień nabycia prawa do emerytury i dzień podjęcia wypłaty emerytury - to są 2 różne dni. Jeżeli emeryt chce pobierać emeryturę od dnia nabycia prawa do emerytury , to składa wniosek w tym dniu , i ZUS od tegoż dnia podejmuje wypłatę emerytury. W tym przypadku dzień nabycia prawa do emerytury i dzień podjęcia wypłaty emerytury - to jest jeden i ten sam dzień .Sędzia w powyższym wyroku napisał , jak napisał , ale wszyscy wiemy , że sędziowie to też ludzie , i czasami się mylą , czyż nie ? Myślę , że najczęściej przez ogół zainteresowanych , jest mylone pojęcie " ustalenie prawa do emerytury " z pojęciem "nabycie prawa do emerytury."
   Masz rację , że: Posługiwanie się tymi art. może się skończyć tak, jak w wyroku z Poznania, który też został podany wyżej, 2 sierpnia 2013 12:00. Bo sprawy w sądach przeciwko ZUS są dla zawieszonego karkołomnie trudne , a dlaczego - tego na wołowej skórze by nie spisał. Ale chyba głównie dlatego , że , niestety , sądy i prawnicy ZUS mają niebotyczną przewagę nad zawieszonym - jeśli idzie o znajomość przepisów oraz doświadczenie " sądowe". , I , niestety , w wielu wypadkach , tę przewagę wykorzystują.bez litości. Co Anonim z 19:23 na to? Pozdrawiam , Anonim z 18:57

   Usuń
  9. Do Anonima z 20:05:
   Ja napisałam: "Art.129 nie dotyczy powstania prawa do świadczeń"
   Ty , Anonimie , napisała (e)ś : "tylko wklejam art. 129, który zadanie'm Anonima z 19:49 nie dotyczy DNIA POWSTANIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ". To , Twoim zdaniem , to samo? Pomyłka , czy manipulacja?
   Art. 129 znajduje się w rozdziale Ustawy: "wypłata świadczeń " i temu zagadnieniu jest poświęcony. Pojęcie " dzień powstania prawa do świadczeń" służy informacji , kiedy ta wypłata następuje . Pozdrawiam , Anonimowy z19:49
   0
   Art. 129 znajduje się w rozdziale ustawy "wypłata świadczeń" , i to jest główne zagadnienie tego artykułu. Pojęcie " dzień powstania prawa do świadczeń " służy właśnie informacji , kiedy następuje wypłata świadczenia. Pozdrawiam , Anonimowy z 19:49 .

   Usuń
  10. Do wpisu:20:50
   Taka tylko różnica, że to prawo do emerytury - niestety ani ZUS, ani emeryt do dnia 7 stycznia 2009r., chociażby obie strony chciały - to nie mogły tej emerytury wypłacać-pobierać. Nie był spełniony warunek rozw. stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą. Natomiast od 8 stycznia 2009r. nie trzeba było spełnić tego ostatniego warunku, wystarczyło złożyć wniosek do ZUS. Sentencja wyroku i jego uzasadnienie wskazuje na niekonstytucyjność zaskarżonego przepisu (art.28) w stosunku do tych emerytów, którzy przed 1 stycznia 2011r. otrzymali emeryturę bez rozwiązania stosunku pracy. Było to możliwe tylko w przedziale od 8.01.2009 do 31.12.2010. Właśnie emerytom z tego okresu nakazano po 1.10.2011r. ponownie nabyć prawo do emerytury, które już wcześniej skutecznie nabyli. To nie emeryt pomylił pojęcia, a niestety sędzia, który uważa się za jedyną wyrocznię ( ma decydujący głos, bo ma władzę nad poszkodowanym).
   To jest chore!!!
   POZOSTAJE ETPCz w STRASBURGU!!

   Usuń
  11. Nie do końca rozumiem - czy Anonimowy mógłby to powiedzieć prościej - o co chodzi? Pozdrawiam , Anonimowy z 20:50

   Usuń
  12. Anonimowy 20:50
   Anonim z 21:19 - czy zdania poza cytatem też wypowiedział sędzia SA w Poznaniu? To do tych słów (miał na myśli, że to słowa sędziego) odniósł się w swoim wpisie z 21:19
   Może nie o to chodziło Anonimowi z 20:50, zawile to przedstawił.

   Usuń
  13. Do Anonimowy z 21:19: Poza cytatem - to są moje słowa ..Do 7 stycznia 2009 r emeryt nie mógł pobierać emerytury - bo nie nabył prawa do emerytury . Nabył je dopiero od 8 stycznia 2009 r. i dlatego , od tego dnia , po napisaniu wniosku , mógł pobierać.Art.28 jest niekonstytucyjny w stosunku do wszystkich. Tak myślę. Pozdrawiam , Anonimowy z 20:50

   Usuń
  14. Anonimie z 20:50
   I tutaj pełna zgoda!!
   również pozdrawiam- A. z 21:19

   Usuń
  15. Do wszystkich dyskutantów - dziękuję. Postaram się coś sklecić. A na kogo mam adresować odwołanie do SA - wiem, że znajdę na blogu, ale z Państwem sprawniej. pozdrawiam:)

   Usuń
  16. A które są Twoje wcześniejsze wypowiedzi , Anonimie z 8:20 , bo nie wiadomo.? Pozdrawiam , Anonim z 20:50

   Usuń
  17. Do P. Leonardy: Do SA . Warunki dla pisma procesowego znajdzie Pani w Kodeksie Postępowania Cywilnego . Trzeba dobrze przemyśleć , co się pisze do SA , starać się "zbić " wcześniejsze argumenty ZUS i SO (z wyroku z uzasadnieniem) , odnosić się do swojej , indywidualnej sytuacji , która jest zawarta w Pani aktach sądowych i aktach ZUS. Całość tych akt można przeglądać w sądzie , lub ZUS.. Rozdział o apelacji też Pani znajdzie w KPC. Pozdrawiam Anonim z 20:50

   Usuń
  18. Dziękuję. Sąd podniósł u mnie chyba 3 wątki. Przeczytam to, postaram się bez emocji i znajdę odpowiedzi w Waszych postach. Mam na to niecały tydzień. Wzorować się będę na propozycjach z blogu. Jestem załamana jak czytam to co proponują Panie np. "Zarzucam mu: - naruszenie przepisów prawa materialnego......". Jest tam też "wartość przedmiotu zaskarżenia" - to też?
   pozdrawiam.

   Usuń
  19. Pozdrowienia dla Pani Leonardy , Anonim z 20:50

   Usuń
  20. Dziękuję za wzmocnienie Anonimie 20:50. Czytam wszystko, co ma zgromadzone do odwołania i chce mi się beczeć. pozdrawiam.

   Usuń
 6. Autorką artykułu jest p. Bożena Wiktorowska a nie p. Miara.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Gdybym była prawnikiem i ekspertem nie czytałabym tego bloga.Korzystałam tylko i wyłącznie z wpisów p. Krzysztofa i innych osób które się tu udzielają i doskonale pamiętam gromy jakie spadły na p.b. Wiktorowską i p. miarę po ogłoszeniku TK / p. Krzysztof bardzo był wzburzony.../

   Usuń
  2. Pan Krzysztof zapowiedział już bardzo dawno (chyba w maju), że nie będzie go na blogu, bo nie będzie miał na to czasu. Obiecał pojawić się w sierpniu, więc chyba jeszcze się nie spóźnił? Dzisiaj dopiero pierwszy dzień i nawet jeszcze nie nie minął!
   A w tzw. międzyczasie pojawiał się przecież. Więc może dosyć uwag na ten temat!

   Usuń
  3. Kochani nie odpowiadajcie lemingom, szkoda miejsca i czasu .

   Usuń
 7. Kochany Kibicu ! Jesteś dobrym duchem tego blogu. Wielki szacun i podziękowanie Elzbieta

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Elżbieto, też tak uważam, kibic jest czujny i chwała mu za to !
   A dla Pani Jadwigi ze Szczecina serdeczne gratulacje i podziękowania od takich samych, jak Pani, "towarzyszy" niedoli!
   Dobre pismo, oby jego przesłanie dotarło do decydentów!
   pozdrawiam
   Daniela

   Usuń
  2. Kibicu!
   Jak zawsze czuwasz nad nami, sama w wiele miejsc nigdy bym nie trafiła, a dzięki podsyłanym linkom, robię się trochę lepiej zorientowana. Dziękuję.
   Mam nadzieję, że w razie zlotu zawieszonych, będziemy mogli Cię poznać osobiście.

   Usuń
  3. Pani Danielo,
   bardzo dziękuję, przeżyłam niezły szok otwierając podany link. Musiałam to do nich napisać, chociaż zdaję sobie sprawę, że to niewiele nam pomoże. Ale próbować warto. I nie wycofam sprawy z SO, niech nie liczą na to.
   Jagoda ze Szczecina

   Usuń
  4. Dziękuję i ja .Myślę , że nie mogą tego pominąć - list jest zarejestrowany , opublikowany , wysłany w terminie. Jak najbardziej może pomóc. A

   Usuń
  5. Pani Jagodo, jeszcze raz gratuluję. Ja wysłałam do przew. komisji senackiej dr Zientarskiego, ale pocztą elektroniczną i otrzymałam pisemne podziękowanie!
   pozdrawiam serdecznie
   Daniela

   Usuń
 8. Dla osób - szczególnie kobiet będących dawniej na urlopach wychowawczych - które mają naliczoną emeryturę na nowych zasadach dobra wiadomość:
  "USTAWA
  z dnia 21 czerwca 2013 r.
  o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
  Ubezpieczeń Społecznych
  Art. 1.
  W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.1)) w art. 174 ust. 3b otrzymuje brzmienie:
  „3b. Jeżeli okres wskazany do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego obejmuje rok kalendarzowy, w którym ubezpieczony pozostawał w ubezpieczeniu społecznym na podstawie przepisów prawa polskiego jedynie przez część miesięcy tego roku,
  do obliczenia stosunku sumy kwot podstaw wymiaru składek i kwot, o których mowa
  w art. 15 ust. 3, w okresie tego roku do przeciętnego wynagrodzenia, przyjmuje się sumę kwot przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za ten rok kalendarzowy odpowiednią do liczby miesięcy pozostawania w ubezpieczeniu.”.
  Art. 2.
  1. W sprawach, w których organ rentowy ustalił kapitał początkowy z uwzględnieniem przepisów art. 174 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem
  wejścia w życie niniejszej ustawy, kapitał początkowy ustala się ponownie na wniosek
  osoby uprawnionej, a jeżeli osoba uprawniona nie wystąpi z takim wnioskiem – przy obliczaniu emerytury na zasadach określonych w art. 26 ustawy wymienionej w art. 1 niniejszej ustawy, jeżeli jest to korzystniejsze dla emeryta.
  2. Decyzję w sprawie ponownego ustalenia wysokości emerytury, z uwzględnieniem przeliczonego kapitału początkowego, organ rentowy wydaje w ciągu 60 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.
  Art. 3.
  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 r.
  MARSZAŁEK SEJMU
  / – / Ewa Kopacz "

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Była o tym informacja w poprzednim poście wczoraj o 15:54 z dokładnymi wskazówkami jak dojść nawet do retransmisji z posiedzeń komisji.

   Usuń
  2. Przytoczona ustawa czeka już tylko na podpis prezydenta. Zachęcam osoby, które może ona dotyczyć do składania w ZUS od października wniosków o ponowne naliczenie kapitału początkowego i ewentualnie pobieranej emerytury (ale tylko naliczonej wg nowych zasad).

   Usuń
  3. Anonimowy 31 lipca 2013 15:54
   http://emeryturazawieszenie.blogspot.com/2013/07/podwyzki-emerytur-500-z-dla-polityka-i_30.html?showComment=1375278873090#c6409264240389090282

   Usuń
 9. czyli jednak jest podział na tych sprzed (z którymi nie wiadomo jeszcze, co będzie - jak wskazuje artykuł) a tymi po (co już maja z górki)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. oj nie wszyscy po maja z górki

   Usuń
 10. Ci po niby maja troche lepiej ale tak do konca to tez nie wiadomo. Sa skargi kasacyjne, a jakie wyroki w SN- to tez nie wiadomo.

  OdpowiedzUsuń
 11. http://www.youtube.com/watch?v=XyOPRqdF7X8
  Wystarczy.
  Krzyżak

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. tak, to piękne i adekwatne do dnia!

   Usuń
  2. Tak, czas na chwilę zadumy, pieniądze to nie wszystko chociaż "non olet".

   Usuń
 12. Bardzo proszę o podpowiedź w skardze do ETPC należy podać kwotę zadośćuczynienia czy mam liczyć kwotę brutto i to była pomniejszona emerytura nie mogę doszukać się jaka była ta kwota pomniejszenia za rok 2012 i 2013 w 2011 była 503,82

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. kwoty podane w tabeli:
   http://prawo.rp.pl/temat/83991.html

   Usuń
  2. dzięki mam jeszcze pytanie czy do ETPC podaję brutto czy muszę odjąć podaek i składkę czy tylko brutto i odsetki

   Usuń
  3. Wiem niewiele, tylko w związku z tematem - podobno jeśli ETPCz zasądza kwotę, to w takiej wysokości, że starcza na opłacenie podatku.
   Może tutaj warto poczytać, jest adres e-mail
   http://forum.nowiny24.pl/mozliwosc-odwolania-sie-od-ewk-t57634/page-3

   Usuń
  4. MOZESZ dodac wszystko ,nerwy ,utrate zdrowia ,leki senatorium mozesz potroic najwyzej podziela na 2 to jest ODSZKODOWANIE wyceniane przez Ciebie splate pozyczek bankowych itp ,poczytaj nawet jest kwota na prawnika ,placi UNIA

   Usuń
  5. Nie, nie UNIA płaci, tylko Polska płaci, bo to jest sprawa przeciwko Polsce. Przed zasądzeniem kwoty ETPCz proponuje ugodę - ugodę z rządem polskim

   Usuń
  6. To jest odszkodowanie,właśnie tak , jak ktoś wyżej napisał.

   Usuń
  7. A DLACZEGO POLSKA ,my za błedy,NASZYCH politykow mamy płacic ??? pytanie do polityka pslu kto wygra wybory Nasz koalicjant ,tu nic nie zdiałacie !! pisac Europejski TrYBUNAł EuropejSKI RZECZNIK Praw CZLowieka // nowy //problemy z klawiuturą//

   Usuń
 13. A co z osobami, co decyzji z ZUS o odmowie wypłaty zaległych nie otrzymali - wiem z wcześniejszych wpisów, że jest ich bardzo du\żo. Co oni maja zrobić??????????

  OdpowiedzUsuń
 14. Czy może mi ktoś z Państwa podać wzór pisma (pozwu) do Sądu.

  Chcę napisać o nie wypłacone odsetki za okres od 01.10.2011 r. do 21.11.2012 r. Zaległe otrzymałam lecz bez odsetek.

  Nie wiem jaką treść mam wpisać i czy wyliczyć kwotę odsetek . Ale jaką kwotę, jak to obliczyć.

  A może ZUS może podać kwotę odsetek, czy można się do nich zwrócić.

  Z góry dziękuję, jeśli może ktoś podpowiedzieć - Ania

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Aniu skorzystaj z wpisu ,

   Jot z Pomorza30 czerwca 2013 21:54
   w zakładce WYGRANE – BEZ WYPŁAT

   W uzasadnieniu tego wyroku SO w Słupsku w sprawie głównej i odsetek jest super materiał na odwołanie z którego można skorzystać. Jeżeli chodzi o wyliczenie wysokości to należy wyliczyć od każdej miesięcznej raty wg tabeli na str ZUS

   pozdrawiam Irena z Lubuskiego

   Usuń
  2. Jeszcze jedno podaj adres poczty to podeślę coś na w/w temat pozdrawiam Irena z Lubuskiego

   Usuń
  3. Droga Aniu ! Kilka dni temu wysłałam pismo apelacyjne o odsetki.
   Jeśli chcesz skorzystać z moich wypocin to podaj adres skrzynki emailowej.-chętnie Ci je podeślę.
   Najmocniej pozdrawiam
   Krystyna

   Usuń
  4. Prośba do Pani Ireny z godz. 07:49 i do Pani Krystyny z godz. 08:10 o przekazanie (oczywiście jeżeli jest to możliwe)informacji na temat odsetem na blogu.Z wyrazami szacunku -Grażka.

   Usuń
  5. Do Krystyny i Ireny - ośmielam się też prosić o pismo apelacyjne o odsetki, niestety w SO przegrywamy.

   Usuń
  6. Zapytam na zapas, ale może już mi ktoś uczynny wyjaśni.
   Z góry dziękuję.

   SO zasądził dla mnie zaległe z odsetkami (jestem "po"), ZUS wniósł apelację (na razie SA milczy).
   Gdyby SA "wyprostował" wyrok SO w części dotyczącej odsetek, to będzie pozamiatane? Czy wtedy o odsetki już nie będzie można powalczyć?

   Usuń
  7. Zależy co ZUS zaskarżył, czy cały wyrok, czy tylko odsetki?
   Jeżeli SA zmieni wyrok, to w takiej (zmienionej)formie będzie już prawomocny!
   Gdyby jednak uchylił w którejś części, to w SO będzie postępowanie tylko odnośnie tego uchylonego punktu.

   Usuń
  8. Dziękuję za odpowiedź.
   Jeśli uczynnej osobie starczy cierpliwości, to proszę mi jeszcze wyjaśnić (zupełne się na tym nie znam), co znaczą ostatnie słowa: "to w SO będzie postępowanie tylko odnośnie tego uchylonego punktu".
   Załóżmy, że SA uchyla wyrok w części dotyczącej odsetek, to czy "w SO będzie postępowanie":
   1. bez wykonywania przeze mnie jakichś kroków, jakby samo trafi z SA do SO?
   2. postępowanie w SO odbędzie się, jeśli ja zwrócę się z wnioskiem lub czymś takim, co ma swoją nazwę?

   Usuń
 15. Szanowne Panie - Irenko oraz Krystyno - będę bardzo wdzięczna, jeżeli również mogę od Pań otrzymać e-maila w sprawie odsetek - mój adres: hk78@wp.pl Z góry dziekuję za pomoc. Helena

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Proszę również o to samo - mój e-mail : rys343@op.pl
   Pozdrawiam wszystkich zawieszonych.

   Usuń
  2. Do Krystyny i Ireny - ja również bardzo proszę o informację na temat odwołania od odsetek. Z góry dziękuję - mój adres andpol60@wp.pl

   Usuń
 16. http://finanse.wp.pl/kat,1033699,title,Ekstraemerytury-dla-poslow-Tego-chca-sejmowe-lenie,wid,15853922,wiadomosc.html

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Kto o to wnioskuje i bada opinię publiczną: przejdzie czy będzie oburzenie ?
   NAJWIĘKSZE PASOŻYTY NA POLSKIM NARODZIE - SLD (spadkobiercy PZPR; chcieli, jak upadała PZPR, żeby ich emerytury mogli dziedziczyć ich dzieci), PSL ( z każdym, aby pełne koryto)i PO (założońa przez masonów- m.in. Olechowski).
   Dno moralne i intelektualne...............

   Usuń
  2. Zgadzam się , te pomysły to wyjątkowa bezczelność. Niektórzy są nienasyceni. Nie wystarczy im , , że mogą pobierać emeryturę razem z pensją , i to bez żadnych limitów , chcą więcej ...- bez końca. I to po podniesieniu wieku emerytalnego do 67 - bo podobno nie ma pieniędzy na emerytury , i w ogóle na nic.Brakuje słów.

   Usuń
 17. Jednak ZUSy skladaja apelacje od wygranych w SO

  OdpowiedzUsuń
 18. i to jest dziwne,skoro wiedzą,że ma być ustawa nakazująca wypłatę, to dlaczego się odwołują do SA Krystyna

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zważywszy jak wyżej , zdziwienie budzi niejasne stanowisko ZUS wobec toczących się prac legislacyjnych Senatu i Rządu w sprawie rozwiązania problemu zawieszonych emerytur .
   Jest to ,,gra na zwłokę”- oddalenie wypłaty w czasie. Innych racjonalnych powodów złożenia apelacji przez ZUS nie dostrzegam . Dowodzi to, że działania ZUS są,, pozorowane’’ i są argumentem do odrzucenia złożonej apelacji.

   Droga Koleżanko-tak podsumowałam postępowania ZUS w moim piśmie apelacyjnym.
   Pozdrawiam-Krystyna

   Usuń
  2. Tak P.Krystyno mając na względzie składanie apelacji przez ZUS w aktualnym czasie, jak tu się nie odwoływać od odsetek? Cała ta sytuacja to ironia.

   Usuń
  3. Krystyno, ustawy jeszcze nie ma. Znając życie to długo jej jeszcze nie będzie.
   Przypomnę tylko jak ustawa wchodziła to Pan Prezydent grzmiał,że do tego nie dopuści.A jednak.
   Także spokojnie róbmy swoje o odsetki walczmy również.
   Mnie w tym kraju już nic nie dziwi.
   Pozdrawiam
   Basia

   Usuń
 19. Szanowne Panie Irenko, Krystynko, Helenko - czy panie byłyby tak uprzejme i mogły wysłać na mojego maila odwołanie w sprawie odsetek ? mój adres: wiesia115@wp.pl z góry dziękuję i serdecznie pozdrawiam
  Wiesia

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Czy mogłabym dołączyć do prośby ? mail: anna3gotowce@o2.pl.z góry dziękuję i serdecznie pozdrawiam A3g

   Usuń
 20. Zaglądajmy co jakiś czas na stronę MPiPS. Po pierwsze, nie przegapimy w ten sposób momentu, gdy zaczną się pojawiać opinie do projektu. Po drugie, poprzez liczbę "wyświetleń" damy odpowiedni wyraz zainteresowaniu tym projektem.

  http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-ustaw/ubezpieczenia-spoleczne/ustawa-o-wyplacie-emerytur-do-ktorych-prawo-uleglo-zawieszeniu-w-okresie-od-dnia-1-pazdziernika-2011-r-do-dnia-21-listopada-2012-r-/

  OdpowiedzUsuń
 21. Emeryci strajkują
  http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35751,14374826,Emeryci_protestuja__Blokada_w_godzinach_piatkowego.html#LokWrocTxt

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Brawo dla emerytów z Wrocławia ,grunt to dobra organizacja pozdrawiam

   Usuń
  2. Protest zorganizowała Międzyregionalna Sekcja Emerytów i Rencistów ze względu na zapowiedzianą 2% waloryzację w przyszłym roku.Protest polega na blokowaniu przejścia przez godzinę na ul M. Skłodowskiej-Curie koło kliniki dermatologii
   Teresa z Wrocławia

   Usuń
  3. Popieram i jest to przykład do naśladowania. Nie pozwólmy sobą pomiatać i dawać się okradać. Nasze dzieci wypędzili na zmywaki, a z nami ten rząd PO- PSL się nie liczy,

   Usuń
  4. Takich protestów powinno być więcej,zwłaszcza pod "oknami" prezydenta i premiera. Przeczytałam też komentarze pod informacją - pełne są jadu i niezadowolenia. Czy ci komentujący nie mają rodziców czy dziadków, których (żyjących tylko z emerytury) na ogół trzeba wspierać finansowo?

   Usuń
  5. Sekcja emerytów w jakiej organizacji? NSZZ Solidarność? OPZZ? Czy może jeszcze jakiejś innej? Czy ktoś może wie?

   Usuń
  6. NSZZ Solidarność (tak podano w lokalnej prasie)
   Teresa z Wrocławia

   Usuń
  7. Tereso, dziękuję za informację.

   Usuń
 22. Na stronie internetowej Senatu dołączono kolejne Uwagi Obywatelskie.

  http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k8/dokumenty/konsultacje/408/408_2.pdf

  :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Gratulacje dla Pani Haliny!!!
   Wysyłajmy jednak listy tradycyjnie !!!
   Daniela

   Usuń
  2. Dziękuje Pani Halinie! A3g

   Usuń
  3. Świetny tekst p. Haliny.

   Usuń
  4. Wielkie dzięki Pani Halino. Teresa

   Usuń
  5. Pani Halino
   bardzo dobrze ujęte nasze sprawy, powinni zrozumieć w końcu, że czas uporządkować ten bałagan.

   Pozdrawiam
   Jagoda ze Szczecina

   Usuń
 23. "– ZUS wznowił wypłaty emerytur na podstawie sentencji wyroku TK – wyjaśnia Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS.
  Tłumaczy, że trybunał za niezgodne z konstytucją uznał przepisy, na podstawie których zakład zawiesił wypłatę emerytur osobom, które nabyły do niej prawo przed 1 stycznia 2011 r., bez konieczności rozwiązania stosunku pracy.
  Wskazuje, że ZUS wypłaca emerytury wszystkim, którzy nabyli prawo do niej przed 1 stycznia 2011 r. i którym – na podstawie przepisu art. 103a, uznanego przez trybunał za niekonstytucyjny – wypłata emerytury została zawieszona od 1 października 2011 r." Jeżeli wznowił wszystkim bez wyjątku to dlaczego w projektach proponowanych ustaw jest odniesienie tylko do osób ,które nabyły prawo do emerytury po 8 stycznia 2009r.Wniosek :Gdzie tu logika i sens postępowania instytucji państwowych?
  1.Wypłacają wszystkim po ogłoszeniu wyroku TK, którzy kontynuują dalej pracę/tym sprzed i po/.
  2.projekty ustaw dotyczą tylko tych, którzy nabyli prawo do emerytury po 8 stycznia 2009r.
  3.Zaległych nie otrzymają Ci sprzed chociaż ZUS wypłaca im na bieżąco odwieszone emerytury.
  4. Zaległych nie dostaną Ci co zakończyli pracę zawodową po 1 października 2011r bo są sprzed.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Słusznie. I właśnie takie uwagi trzeba przelać na papier, do koperty i wysyłać.

   Adresy są tu:
   http://emeryturazawieszenie.blogspot.com/2013/07/pozew-o-emeryture-zablokuje-zwrot.html?showComment=1374665196835#c7118511281750650445

   Usuń
  2. a ja prawo do emerytury nabyłam ze skuteczną jej realizacją w marcu 2009 r. Pracę zawodową zakończyłam 31.marca 2013r , to jak mam rozumieć 4 punkt?

   Usuń
 24. Danielo ! proponujesz ,żeby wysyłać listownie, ale skąd wziąć
  adresy - na liście z 24.07. partnerów społecznych są podane niejednokrotnie tylko maile Serdeczne pozdrowienia

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Oj tam, oj tam ;-)
   Tym razem nie napisano, że by popatrzeć na wszystkie wpisy na białym tle, to osoba zainteresowana nie popatrzyła niżej, bo...ekran monitora się skończył?

   Pozdrawiam
   :-)

   Usuń
 25. Halina 47.
  Jestem w szoku, podobnie jak Pani Jadwiga ze Szczecina (pozdrawiam, ja tez z zachodniopomorskiego) - ze mój list do Pana Senatora Zientarskiego został już opublikowany jako uwagi obywatelskie. Przede wszystkim bardzo dziękuję Paniom, które opracowały i udostępniły treść tego listu a ja go wysłałam jako swój.Serdecznie Panie pozdrawiam.
  Pragnę jednak zachęcić wszystkich do wysłania swoich uwag i wniosków pocztą tradycyjną zawierających swoje dane, gdyż pewnie tylko takie uwagi będą zarejestrowane. Wysłałam list na adres Kancelarii Senatu i natychmiast został włączony do listy uwag.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Halino,
   najpierw - gratuluję.
   Następnie zapytam - jaki list wysłałaś: zwykły, polecony, za potwierdzeniem odbioru?

   Usuń
  2. Wysłałam poleconym i priorytetem, bo obawiałam się że zwykły list może być zlekceważony i ew. wyrzucony do kosza.
   Halina 47

   Usuń
  3. Dziękuję za odpowiedź i za rozważne podejście do sprawy.

   Usuń
  4. Ja wysłałam list zwykły za 1,60 zł.
   Nawet nie przypuszczałam, że tak szybko zostanie dostarczony i opublikowany. Również zachęcam wszystkich do pisania zwykłych listów i chyba rzeczywiście należy podać swoje dane z odręcznym podpisem.

   Jadwiga ze Szczecina

   Usuń
 26. Ja dzisiaj wysłałam list do Komisji Ustawodawczej na ręce Przewodniczącego Pana Wojciecha Szaramy. dostałam taką informacje. K A N C E L A R I A S E J M U
  BIURO KORESPONDENCJI I INFORMACJI
  ul. Wiejska 4/6/8
  00-902 Warszawa  Biuro Korespondencji i Informacji potwierdza odbiór listu przesłanego z formularza umieszczonego na internetowych stronach komisji sejmowych.
  Jeżeli list jest związany z działalnością komisji i zawiera dane identyfikujące nadawcę, zależnie od jego treści, udzielimy odpowiedzi lub przekażemy go do komisji. Podkreślamy jednak, że komisje sejmowe nie mogą podejmować działań wykraczających poza zakres ich zadań i kompetencji.
  Jeżeli list zawiera uwagi lub opinie o projekcie ustawy rozpatrywanym przez komisję, po przeanalizowaniu, zostanie on do niej przekazany lub wykorzystany przez Biuro Korespondencji i Informacji w materiale informacyjnym dla komisji.
  Dziękujemy

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Można więc powiedzieć, że jest tak, jak wczoraj ktoś napisał "Dopiero w momencie, gdy projekt zostanie zatwierdzony przez Radę Ministrów i skierowany do sejmu jest sens wysyłać pisma do posłów"

   Dyskusja o tym zaczyna się tutaj:
   http://emeryturazawieszenie.blogspot.com/2013/07/podwyzki-emerytur-500-z-dla-polityka-i_30.html?showComment=1375260324717#c2385114228765428959

   Usuń
  2. Ten swoisty falstart ma swoją zaletę, gdyż dzięki zamieszczonej odpowiedzi wiemy, że
   "Jeżeli list zawiera uwagi lub opinie o projekcie ustawy rozpatrywanym przez komisję, po przeanalizowaniu, zostanie on do niej przekazany lub wykorzystany przez Biuro Korespondencji i Informacji w materiale informacyjnym dla komisji."
   To jest dobra informacja, którą już możemy brać pod uwagę robiąc lub porządkując swoje notatki.

   Usuń
 27. No to w końcu nie wiem czy dobrze zrobiłam wysłałam dzisiaj do Kancelarii Senatu
  priorytetem poleconym ze względu na niezasobność emeryckiego portfela - w jednej kopercie 5 pism( pozostałe od koleżanek ) ,proszę niech ktoś mądry zrobi dokładny rekonesans.Jak trzeba wyślemy jeszcze raz. Pozdrowienia Elżbieta

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Elżbieto, jeśli wysłałaś do kancelarii Senatu, to bardzo dobrze zrobiłaś! Pismo cytowane o godz. 15:05 dotyczy Sejmu, a nie Senatu.

   Usuń
  2. Na razie wysyłajmy do Senatu, ale listami poleconymi!
   Do Sejmu później, jak zaczną coś w naszej sprawie robić. Ja wysłałam do posłów na ich pocztę elektroniczną w Sejmie, zero odzewu - oni są na wakacjach. Wyślę jeszcze raz pocztą w terminie późniejszym.
   pozdrawiam
   Daniela

   Usuń
  3. Elżbieto,
   jeśli wysłałaś 5 pism od pięciu emerytek, to przeprowadziłaś świetną akcję!
   Jeśli to były pisma o różnej treści, to jesteście godne podziwu. Jeśli to jest takie samo pismo podpisane indywidualnie przez pięć osób, to Waszą akcję warto naśladować - kto tylko ma możliwość. Można wprowadzić pewną modyfikację - dane i podpisy kilku osób mogą być pod wspólnym pismem.

   Usuń
  4. Danielo,
   Na listy wysyłane pocztą elektroniczną posłowie nie odpowidają - takie mają zasady.

   Usuń
  5. Ale powinno być potwierdzenie odbioru.
   Dlatego wysyłajmy listy polecone pocztą!
   pozdrawiam
   Daniela

   Usuń
  6. W przyszłym tygodniu, do druku 408 na stronie internetowej senatu będą kolejno dołączane opinie zobligowanych do tego instytucji, które miały miesiąc na ich przedstawienie. Chyba warto je uważnie czytać i ewentualnie odnosić się do nich we własnych Uwagach Obywatelskich?

   Usuń
  7. Można wydrukować pismo i dać je do podpisania osobom, które mają ochotę poprzeć emerytów i zgadzają się z treścią uwag obywatelskich zawartych w piśmie. Rzeczywiście, wtedy będzie prościej, szybciej i będzie nas więcej. Wiele osób nie wysyła pism (chociaż zgadzają się z naszymi uwagami), bo nie potrafią, nie mają czasu, nie wiedzą jak to zrobić, ale pod gotowym chętnie się podpiszą. Nie wszyscy korzystają z bloga!
   Więc kto może, korzystajmy z pomysłu Elżbiety!

   Gdyby jeszcze nasza kochana Adminka zechciała utworzyć zakładkę, albo nowy post z wzorami pism, a nasza mądre i aktywne koleżanki zgodziły się tam umieścić swoje uwagi, do wyboru dla każdego, może będzie łatwiej stworzyć "swoje" pismo, wybierając wersje do każdego z punktów naszych uwag:
   =1. JASNE, JEDNOZNACZNE sformułowanie, nie pozwalające na różne interpretacje
   =2. ODSETKI
   =3. POWIADOMIENIE tych, którym wyrównania przysługują (ewentualnie ich spadkobierców, niestety, tyle czasu to trwa...)
   =....INNE
   Była już taka propozycja i były zapisy, ale w tym gąszczu wpisów są trudne do odszukania. Dlatego proszę Panią Izę o nowa zakładkę, albo post, ale mam prośbę do wszystkich, aby tam nie wpisywać NIC, POZA PROPOZYCJAMI DO PISM I ADRESAMI.
   A może da się zrobić zakładkę, w której nie będzie można dodawać wpisów samemu, ale po zaakceptowaniu przez Adminkę? Bo nowe osoby, wchodzące na blog z wyszukiwarki, czytają tylko ostatnie wpisy i pod nimi zaczynają nowe rozważania i dyskusje. Dlatego trudno utrzymać porządek pod jakimś postem, zawsze znajdą się pod nim różne wpisy. Czasem robione z premedytacją, żeby nam było trudniej to ogarnąć.
   Jaki myślicie?

   Usuń
 28. 20.07.2013 wysłałam do MPiPS e-mail z zapytaniem czy ich projekt uwzględnia się osoby, które nabyły prawo do emerytury w 2008, realizowały je w 2009 do X 2011 i przeszły na emeryturę w 2012 roku. Podałam wszystkie moje dane ( by nie było anonimowości) niestety do dnia dzisiejszego nie otrzymałam odpowiedzi.
  Pozdrawiam Marysia z Krakowa

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Marysiu, MPiPS ma miesiąc na udzielenie ci odpowiedzi. Co więcej, odpowiedź (we wszystkich znanych mi przypadkach) jest wysyłana drogą pocztową, co dodatkowo może przedłużyć czas oczekiwania.

   Usuń
  2. Marysiu,
   Jeżeli prawo do emerytury nabyłaś przed 1 stycznia 2011r. to nie rozumiem Twojego zapytania skierowanego do MPiPS.
   Jakiej odpowiedzi oczekujesz?
   Przeciez projekty uwzględniają, bo inaczej być nie może, wyrok TK z 13 listopada 2012r.

   Usuń
  3. Uważam , że bardzo dobrze , że Marysia wysłała zapytanie .Mam nadzieje , że napisze , jaka była odpowiedź. Pozdrawiam Marysie i wszystkich zawieszonych.

   Usuń
  4. Proszę przeczytać w "ZUS oszczędza na listach poleconych..." komentarz Heleny o 21:07.

   Usuń
 29. Kochani ! Zebrało mi się na szczerość ! Moja córka zawsze mówiła że jestem kontrowersyjną babcią która będzie popylać na wrotkach, ale nigdy nie myślałam,
  że będę walczyć o coś co jest oczywiste.. Kochani gdyby nie Wy którzy walczycie
  o sprawiedliwość pewnie dawno bym się poddała ,ale zagrzaliście mnie do walki - nie odpuszczę ! Baszko ,Danielo , Ulo, Xenofopie,Kibicu,A.Marianie ,Krzysztofie i wszystkich których nie wymieniłam a udzielają dobrych rad na tym blogu przesyłam
  WAM zapach róż i maciejki z mojego ogródka w ten gorący sobotni wieczór, z życzeniami wszelkiego dobra dla Was i dla waszych rodzin.Pozdrowienia Elżbieta

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Elżbieto, masz rację - WALCZYMY O SPRAWY OCZYWISTE !!!
   NIE DAMY SIĘ PODZIELIĆ !!!
   Walczymy w grupie, tak jest łatwiej. Będziemy sobie pomagać i NIE PODDAMY SIĘ !!!
   Dziękuję za wirtualne przekazanie wspaniałych zapachów i za szczere życzenia płynące prosto z serca!
   pozdrawiam
   Daniela

   Usuń
  2. Elżbieto , bardzo przyjemne te Twoje życzenia , dzięki...Anna3gotowce

   Usuń
  3. Elżbieto! Po dwudniowej walce z komputerem, miło otworzyć takie pachnące życzenia. Dziękuję Tobie i wszystkim pracowitym emerytom na blogu za rady, wsparcie, pomoc. Serdecznie Was pozdrawiam. I może wreszcie udało mi się wyczyścić te paskudy, co mi wlazły do kompa i będę mogła z niego normalnie korzystać. Okazuje się, że po 50 latach życia bez niego, teraz okazuje się niezbędny;)...

   Usuń
  4. Elu,
   Dzięki za te wspaniałe, pachnące różami i maciejką, życzenia. ACH - TA MACIEJKA!!!
   Przesiąknięci wonią kwiatów będziemy wspólnie zdążać do celu. Nikt nie powiedział, że dojście do sprawiedliwości jest usłane różami, ale dobrze, że są tacy jak Ty, którzy nie poddają się.
   pozdrawiam Cię bardzo serdecznie
   Ula05

   Usuń