7 stycznia 2012

Wzór apelacji wraz z uzasadnieniem

PIERWSZY WZÓR


Imię i nazwisko Miejscowość, dnia
adres do koresp.


Sąd Apelacyjny w .......
Wydział III Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych
adres .......................
za pośrednictwem
Sądu Okręgowego w ........
Wydział V Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych


Powód: nazwisko ubezpieczonego
Pozwany: ZUS Oddział w ........
Wartość przedmiotu zaskarżenia: ............ zł rocznie (zawieszona emerytura x 12)

 
 
 
APELACJA
od wyroku Sądu Okręgowego w ........ Wydział V Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 
z dnia ............ r., sygn. akt.: ...........

 


       Zaskarżam w całości wyrok Sądu Okręgowego w .......... Wydział V Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia ........... r., sygn. akt.: ..........
Wyrokowi zarzucam:
       Sąd uzasadniając oddalenie mojego odwołania od decyzji ZUS, nie uwzględnił, że:
1) z pracy nie mogłem zwolnić się nawet na jeden dzień, gdyż ponownie mógłbym być zatrudniony jedynie w trybie konkursu, co pracownikowi w moim wieku nie daje żadnej szansy mimo posiadanego doświadczenia zawodowego i rządowego programu "Solidarność Pokoleń".
2) Przedłożyłem dowody moich niskich dochodów wobec zobowiązań z tyt. opieki nad ............... oraz konieczności spłacania rat pożyczek zaciągniętych w warunkach przyznanej emerytury.
3) Nie można starszym ludziom tak drastycznie obniżać dochodów, szczególnie, gdy zwiększyli swą aktywność zawodową ufając prawu i decyzjom władzy państwowej. Jest to psucie państwa.
4) Nie jest prawdziwym argument, iż zaciąganie pożyczek przez obywateli jest nierozważne,
w sytuacji, gdy działają oni prawnie.
5) Nie można oddzielać pojęcia prawa do emerytury od jej podstawowej cechy, jaką jest realizacja. Nie można tego czynić wobec osób, które w zgodzie z przepisami nabyły już to prawo. Jest to tak jakby mówić komuś, że ma prawo oddychać, ale jedynie zawiesza mu się dopływ tlenu.
6) O tym, że mamy pełne prawa emerytalne świadczą posiadane legitymacje emeryta, ważne bezterminowo.

Wnoszę o:
1) uchylenie zaskarżonej decyzji ZUS z dnia ........ r., znak ........... o wstrzymaniu wypłaty mojej emerytury.
2) Wnoszę równocześnie - gdyby rozstrzygnięcie Wysokiego Sądu miało być dla mnie niekorzystne - aby przed podjęciem rozstrzygnięcia, Wysoki Sąd zwrócił się do Sądu Najwyższego ze stosownym pytaniem prawnym w tej sprawie.

Uzasadnienie:
Organ rentowy swoją decyzją odbiera mi prawa nabyte jako ubezpieczonemu i stawia mnie w katastrofalnej sytuacji materialnej. Drastyczne zmniejszenie uzyskiwanych środków na utrzymanie przyczyniło się do .................... Obecnie jestem zmuszony wynajmować mieszkanie, a ...........................................nie może, jak dotąd, przebywać stale pod moją opieką. Utrudnia to .................................. Po wstrzymaniu wypłaty mojej emerytury utraciłem środki do spłacania rat pożyczek zaciągniętych w okresie jej uzyskiwania. Wynagrodzenie z pracy nie wystarcza nawet na opłacenie najważniejszych wydatków.
Stan mojego zdrowia ostatnio pogorszył się - stwierdzono ................... W .......... zlikwidowano przychodnię ................ i nie wyobrażam sobie leczenia prywatnego w obecnej sytuacji materialnej. Płatnikiem ZUS jestem od 45. lat.
Uzupełniam wnioski dowodowe w sprawie, dla wykazania, że ZUS swoją decyzją czyni szkody w funkcjonowaniu mojej rodziny i moim życiu jako osoby ubezpieczonej.

0 komentarze:

Prześlij komentarz