2 stycznia 2012

Uzasadnienie oddalenie odwołania

 Pojawiło się pierwsze uzasadnienie oddalenia odwołania, dzięki Pani Ewie mogę je Państwu przedstawić
Pani Ewo bardzo dziękuję.

Sąd oddala odwołanie i odstępuje od obciążania ubezpieczonej kosztami z tytułu zastępstwa procesowego......................

Całość  uzasadnienia zajmuje 4 str. A-4  Wybrałam, moim zdaniem, najistotniejsze:

Odnosząc się do zarzutów odwołującej....................... podniesionych w odwołaniu stwierdzić należy , iż nie mogą one obalać zgodności z prawem zaskarżonej decyzji. Nie można tu mówić o naruszeniu zasady demokratycznego państwa prawnego, w tym także związanej z nią zasady ochrony zaufania jednostki do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz wynikającego z niej szeregu zasad szczegółowych, do których należy m.in. zasada niedziałania prawa wstecz, czy zasada ochrony praw nabytych.
Artykuł 103a ustawy emerytalnej nie dotyczy zasad nabywania prawa do świadczenia. Nie narusza on zatem praw nabytych, jak to podnosi odwołująca. Przepis ten dotyczy natomiast zawieszenia tego prawa, a w konsekwencji wypłaty świadczenia. Reguluje on zatem kwestie łączenia świadczenia i zarobku, odnosi się do reguł wypłaty emerytury, a więc bieżącego okresu. Określa sposób realizowania prawa poprzez wprowadzenie określonego ograniczenia. Uprawniony do emerytury w każdej chwili może spełnić warunek z omawianego przepisu i tym samym doprowadzić do kontynuowania pobierania świadczenia.
Za takim rozumieniem art.103a przemawia także umiejscowienie tego przepisu w rozdziale dotyczącym zawieszania i zmniejszania świadczeń, a nie w części dotyczącej powstania prawa. Bezzasadne jest zatem powoływanie się na naruszenie praw nabytych (tym bowiem jest prawo do emerytury, którego wnioskodawczyni nie została pozbawiona). W pełni na aprobatę zasługuje wyrażone w analogicznej sprawie stanowisko Sądu Najwyższego ( wyrok z 3 marca 2011r. II UK 299/10. LEX nr 817535 ), w którym Sąd wskazał, że ingerencja państwa w takim zakresie nie polega na zniesieniu nabytego prawa do emerytury ani na zmniejszaniu jego zakresu, ale na wprowadzeniu dodatkowych warunków do jego realizacji. Dla porządku należy przy tym zaznaczyć, że wprawdzie wyrok SN wydany był na gruncie poprzedniego stanu prawnego, to jednak wskazane stanowisko w całości zachowało aktualność. Odnosiło się ono bowiem do art. 103 ust. 2a ustawy emerytalnej ( obowiązującego w okresie od 1 lipca 2000r. do 7 stycznia 2009 r.), który nie różnił się w treści od obowiązującego obecnie art.103a ustawy emerytalnej ( jest dosłownym powtórzeniem art. 103 ust 2a )

Podnoszone przez ................... zarzuty wskazujące na bezzasadność zaskarżonej decyzji, przepisu prawa materialnego w oparciu, o który ZUS w ‌‌.. wydał decyzję, były także przedmiotem rozstrzygnięcia TK, który w wyroku z dnia 7 lutego 2006 r. SK 45/04 ( OTK-A 2006, nr 2, poz.15 )ocenił konstytucyjność art. 103 ust. 2a ustawy emerytalnej w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2000 r. do 7 stycznia 2009 r. Podobnie jak w przypadku powyżej wskazanego wyroku SN ocenę tę należy uznać za aktualną w odniesieniu do obecnego art.103a ustawy emerytalnej, który odpowiada treścią art. 103 ust. 2a. Mianowicie TK uznał, że art. 103 ust. 2a jest zgodny z Konstytucją, w tym nie narusza zasady zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa, w tym zasady niedziałania prawa wstecz, zasady ochrony praw nabytych, czy obowiązku wprowadzania zmian do systemu prawnego z zachowaniem odpowiedniej vacatio legis. Jest to przywilej, który może podlegać ograniczeniom ze względu na prowadzenie przez państwo określonej polityki społecznej ( np. w zakresie zapewnienia pełnego , produktywnego zatrudnienia).
Należy również wskazać, że w dotychczasowe orzecznictwo ( uchwała SN 7 sędziów z dnia 10 listopada 2004 r., II UZP 9/04, OSNP 2005/3/41 , wyrok SN z dnia 3 marca 2011 r., II UK 299/10, LEX nr 817535 )podkreśla, że wprowadzone przez art. 103 ust. 2a ograniczenie w pobieraniu emerytury ma oparcie w art. 67 ust. 1 Konstytucji, który zakres i formę zabezpieczenia społecznego związanego z osiągnięciem wieku emerytalnego pozostawił do określenia ustawie.

Biorąc  pod uwagę powyższe rozważania Sąd na podstawie art. 477 paragraf 1 k.p.c. oddalił odwołanie ...........................

7 komentarzy:

 1. Z obrzydzeniem czytam wszystkie uzasadnienia, począwszy od TK, które mają wykazać prawidłowość wydanych przez ZUS decyzji. To wszystko jest grą słów,chyba zwaną literą prawa. A gdzie etyka, moralność, logika - choćby w zwalnianiu się na 1 dzień z pracy? To takie zwolnienie, często niezgodne z prawem i normalną procedurą zwalniania pracowników, które zależy od układów i łaski pracodawcy, ma uprawniać do pobierania emerytury, a nie spełnienie podstawowych wymagań do jej przyznania? Kto zapłaci za te iluzoryczne prawa do odwołania się w sądach pracy od decyzji ZUS?
  emer

  OdpowiedzUsuń
 2. 30.12.11 Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej oddalił moje odwołanie. Muszę też zapłacić 60 zł kosztów sądowych. I apelacja znów kosztuje - 30 zł, nie wiem jeszcze, ile zapłacę za jej oddalenie, bo oczywiście - jak widać - żaden sąd nie przyznaje nam racji. Trochę to chyba bez sensu. Dopóki ustawa nie zostanie zmieniona, nic nie wskóramy. Myślę o pzejściu na emeryturę. Kolejna podwyżka sprawi, że moja pensja będzie niższa od emrytury o ok. 200 zł. Chyba nie ma na co czekać. W spawiedliwość w tym państwie nie wierzę.Czuję się też niezaradna, bo nie umiałam sobie sprawy "ałatwić", jak inni. Ale najgorsze jest to, że mogą nam za jakiś czas np. zabrać połowę emerytury, zasłaniając się kryzysem. Tego się boję, bo jak widzimy, wszystko jest w tym dziwnym kraju możliwe. Nie o taką Polskę... Katarzyna

  OdpowiedzUsuń
 3. Witam,
  również jak P.Ewa otrzymałam uzasadnienie z SO w Bielsku-Białej. Jest ono identyczne co do kropki i przecinka czyli wszystkie SO w kraju a pewno i SA otrzymały gotowe instrukcje-wzorce co pisać i mówić w naszej sprawie. Groteska. Temida ślepa.
  Pozdrawiam, zawieszona emerytka

  OdpowiedzUsuń
 4. Witam,
  również otrzymałam podobne uzasadnienie a to co mnie najbardziej zbulwersowło, to stwierdzenie, że w dobie kryzysu gospodarczego mam zapewnienie w postaci emerytury i powinnam zwolnić miejsce młodym...pozostawiam bez komentarza.
  Pozdrawiam wszystkich walczących.

  OdpowiedzUsuń
 5. Słyszałam, że do napisania apelacji potrzebny jest prawnik i jego podpis pod apelacją? Czy ktoś ma pewne wiadomości na ten temat?

  OdpowiedzUsuń
 6. Bądźmy dobrej myśli. Przywrócą nam emerytury i to z odsetkami, tak jak to było z nielegalnie przetrzymanymi w ZUS-ie składkami emerytalnymi przeznaczonymi do innych funduszy. Szkoda tylko że za te wszystkie bezprawne decyzje płaci budżet czyli znowu my, a nie Ci którzy są odpowiedzialni za błędne decyzje.
  Hela

  OdpowiedzUsuń
 7. Wczoraj byłam w Sądzie, Pani Sędzia była miła ale powiedziała, że musi oddalić sprawę na podst. art. 103 a ustawy.., natomiast zgodność ustawy z Konstytucją RP musi sprawdzić Trybunał Konstytucyjny. P. Sędzia wiedziała, że taki wniosek złożyła do TK grupa Senatorów. Wysłałam list do Prezydenta RP, Marszałka Senatu, Posłów i różnych redakcji pism oraz telewizji. Będę wnosić apelację i czekać na orzeczenie Trybunału.Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń