15 czerwca 2015

Pismo do Prezydenta Elekta - wersja końcowa?

Kochani
 Otrzymaliśmy przeredagowany tekst pisma do Prezydenta Dudy. Dziękuję bardzo.
Przenoszę tekst pisma z komentarzy do postu, żeby łatwiej było go skopiować
Dotyczy:

art. 25 ust. 1b Ustawy z dn. 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 1998 Nr 162 poz. 1118). Artykuł ten został dodany do ustawy o emeryturach i rentach z FUS na mocy Ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 637) i obowiązuje od 1 stycznia 2013 r.
Wniosek o zmianę art. 25 ust. 1 b, w ten sposób, aby art. 25 ust.1b, którego tekst obecnie jest następujący:
"1b. Jeżeli ubezpieczony pobrał emeryturę na podstawie przepisów art. 26b, 46, 50, 50a, 50e, 184 lub art. 88 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
2)), podstawę obliczenia emerytury, o której mowa w art. 24, ustaloną zgodnie z ust. 1, pomniejsza się o kwotę stanowiącą sumę kwot pobranych emerytur w wysokości przed odliczeniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składki na ubezpieczenie zdrowotne."

Uzasadnienie:

Osoby, które pobrały emerytury na podst. art. 26b U o e i r z FUS, są jedyną grupą osób, spośród wymienionych w art 25 ust. 1b, które w momencie decyzji o rozpoczęciu pobierania emerytury częściowej, wiedziały, że dotyczy ich art. 25 ust. 1b, ponieważ oba te artykuły zostały dodane do u o e i r z FUS w tym samym czasie, i oba obowiązują od 1 stycznia 2013 r. Natomiast osoby należące do wszystkich pozostałych grup, wymienionych w art 25 ust. 1 b, przechodziły na emerytury w obniżonym wieku emerytalnym, w czasie, kiedy nie tylko nie obowiązywał art. 25 ust 1b, ale nawet nie było takich projektów i przewidywań. Osoby te, w momencie podejmowania decyzji o rozpoczęciu pobierania emerytury w obniżonym wieku emerytalnym nie miały, i nie mogły mieć wiedzy, że za kilka lat zostanie wprowadzony art. 25 ust. 1b, i tenże art. będzie ich dotyczył, co spowoduje odjęcie wszystkich pobranych wcześniej emerytur (dotyczy to emerytur pobieranych w okresach nieraz w okresach 5- letnich i dłuższych)od ich kapitału, co spowoduje drastyczne obniżenie emerytury kapitałowej w powszechnym wieku emerytalnym. Gdyby te osoby miały taka wiedzę, nie podejmowały by decyzji o rozpoczęciu pobierania wcześniejszej emerytury. Ale takiej wiedzy nie miały, i mieć nie mogły, bo koncepcja art. 25 ust. 1b nie narodziła się była jeszcze wówczas nawet w głowach jej twórców.
Osoby z grup wyżej wym. w momencie rozpoczęcia pobierania emerytury w obniżonym wieku emerytalnym były informowane, że w momencie osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego, będą miały przyznaną emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym (65 lat mężczyźni, 60 lat kobiety), obliczoną na dzień osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Jednak po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego dowiadują się, że nie ma obecnie takiej możliwości. Jedyną możliwością jest przejście na emeryturę kapitałową, ale tu dowiadują się o dotyczącym ich art. 25 ust 1b.

Podsumowanie:

W stosunku do grup osób, wymienionych w art.25 ust 1b , t.j.: osób, które przeszły na emeryturę na podst. art.46, 50, 50a, 50e, 184 Ustawy z dn. 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń lub art. 88 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, art. 25 ust. 1b powoduje, że w stosunku do tych osób prawo działa wstecz, co jest jaskrawym naruszeniem art. 2 Kostytucji RP.
Zagadnienie to było podnoszone wielokrotnie w pismach pokrzywdzonych grup, oraz w działaniach posłów i senatorów RP.
Od czasu podpisania przez Pana Prezydenta Komorowskiego Ustawy z dnia 11 maja 2012 r. podjęto szereg inicjatyw społecznych mających na celu przywrócenie przepisów prawnych, na podstawie których przyznano nam w 2008 r. świadczenia emerytalne oraz w sprawie zmian w nowej ustawie emerytalnej:
1. setki listów, petycji i e-maili wysyłanych do posłów, senatorów, komisji sejmowych, organizacji państwowych i pozarządowych, do ważnych osób administracji państwowej.

2. wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, także o zbadanie zgodności całej treści art. 1 ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 637), złożony przez OPZZ. Przepis art.25 ust.1b ustawy emerytalnej nie był przedmiotem kontroli Trybunału Konstytucyjnego, rozpatrywano tylko podwyższenie wieku emerytalnego.

3. interpelacje poselskie

- nr 17518 -Andrzej Lewandowski (TR) – 19.04.2013

- nr 18905 - Andrzej Duda (PiS) - 13-06-2013

- nr 20919 - Stanisław Szwed (PiS) - 11-09-2013

- nr 21223 - Michał Tomasz Pacholski (PSL) - 25-09-2013

- nr 21411 - Sławomir Zawiślak (PiS) - 27-09-2013

- nr 21933 - B. Rzońca, J. Warzecha (PiS) - 23-10-2013

- nr 25774 - Beata Mazurek (PiS) - 03-04-2014

- nr 31559 - Zbigniew Pacelt (PO) - 04-03-2015

- nr 32286 - Zbigniew Pacelt (PO) - 15-04-2015

4. Petycja P8-05/14 dotycząca usunięcia art. 25 ust. 1b (wielokrotna - kilkaset petycji) została złożona na ręce Marszałka Senatu, a następnie przekazana do senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Postanowiono nie nadawać jej dalszego biegu


Wniosek:
W związku z powyższym , wnioskuję :
- o zmianę art. 25 ust. 1b w sposób określony na początku pisma, ze skutkiem od 1 stycznia 2013 r.
- analizę prawną art. 25 ust 1b, lub wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności art. 25 ust 1 b z Konstytucją R
- rozwiązanie problemu mogłoby polegać (wg opinii Pana dr Marka Jarentowskiego) na dodaniu w art. 25 ustawy po ust. 1b kolejnego ustępu (ust. 1ba) w brzmieniu:
„1ba. Przepisu ust. 1b nie stosuje się do osób pobierających emerytury na podstawie przepisów art. 46, art. 50, art. 50a, art. 50e ustawy lub art. 88 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, ktróre nabyły uprawnienia do emerytury, o której mowa w art. 24 przed 1 stycznia 2013 r.


- lub podjęcie innych kroków prawnych, stosownych i właściwych, których skutkiem będzie usunięcie negatywnych skutków, wydaje się, oczywistego bezprawia w stosunku do wyżej wymienionych grup osób w przeszłości, obecnie i w przyszłości, spowodowanych działaniem art. 25 ust. 1b Ustawy z dn. 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 1998 Nr 162 poz. 1118).
Kochani

Wszyscy wysyłamy pisma do Pana Prezydenta, i to zamieszczone poniżej i inne, dotyczące przeliczania emerytury na starych zasadach dla wcześniejszych emerytów i dla tych sprzed 1949 r., i w sprawie ustawy z dnia 5 marca 2015 r.
Nie wiemy, jaki zakres zmian będzie miała proponowana przez zespół prezydencki ustawa emerytalna. Być może zmiany okażą się korzystne także dla tych, którzy są sceptycznie nastawieni do pisma w sprawie usunięcia art. 25 ust. 1b ustawy z 11 maja 2012 r.
Na razie znamy tylko adres pocztowy, ciągle czekam na podanie adresu e-mail.

Pan Prezydent Andrzej Duda
Pałacyk  Przeździeckich
ul. Foksal 6
00-366 Warszawa
Imię i nazwisko                                                            ………………….., 15.06.2015 r.
adres                                                 
                                   Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

                                                                      Pan Andrzej Duda                                W związku z zapowiedzianą przez Pana zmianą ustawy emerytalnej z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. z 2012 r. poz. 637),  podpisanej w czerwcu 2012 r.  przez Pana Prezydenta Komorowskiego,  zwracam się z uprzejmą prośbą o podjęcie działań w sprawie dyskryminowanych emerytów.
            Ustawa, która w powszechnym odbiorze społecznym funkcjonuje jako ustawa o wydłużeniu wieku emerytalnego, wprowadziła podstępnie przepisy dyskryminujące  osoby, które pobierały emeryturę przyznaną przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego na podstawie przepisów art. 46, art. 50, art. 50a,  art. 50e, 184 ustawy emerytalnej, art. 34 lub  art. 48 i 49 ustawy emerytalnej, w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2006 r. lub  art. 88 ustawy z dnia 1982 r., - Karta Nauczyciela  – art. 25 ust. 1b, w którym podstawę obliczenia emerytury pomniejsza się o kwotę stanowiącą sumę kwot pobranych emerytur w wysokości przed odliczeniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składki na ubezpieczenie zdrowotne.
W związku z tym wnioskuję o zmianę lub usunięcie art. 25 ust. 1b.
           
                    Polskie prawo krzywdzi wyżej wymienione osoby, gdyż naruszone zostały podstawowe zasady obywatela:
    1.    utrata praw nabytych – podstawę wymiaru emerytury określa się w momencie    ustalenia prawa do emerytury (uzyskania statusu emeryta)
    2.   występowanie niezgodności nowej zasady naliczania emerytury w powszechnym wieku emerytalnym z Konstytucją RP, ponieważ
            - podważona zostaje zasada zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa wynikającą z Art. 2 Konstytucji RP.
            - dyskryminuje „wcześniejszych” emerytów ze względu na wiek, płeć i przynależność do ubezpieczyciela (ZUS, KRUS)
            - występuje działanie prawa wstecz - ustawa  zobowiązuje ZUS do potrącania kwot emerytur przyznanych przed dniem jej obowiązywania.
            - narusza gwarancje nienaruszalności kapitału początkowego (ustawa o FUS) poprzez jego pomniejszenie o pobrane wcześniej emerytury
  3.   brak vacacio-legis dla "wcześniejszych" emerytów
                    Dla „wcześniejszych” emerytów nie było okresu przejściowego, a przykładowo dla mundurowych okres przejściowy wynosi 12 lat /(Dz.U. 2012, poz. 664).
        Wprowadzenie art. 25 ust. 1b powinno odbywać się ze stosowną vacacio legis. Ustawodawca pozbawił „wcześniejszych” emerytów wiedzy o skutkach skorzystania z prawa do wcześniejszej emerytury. Wręcz zapewniano ich, iż nie wpłynie to niekorzystnie na wysokość ich zwykłej emerytury.
                                
               Rozwiązanie problemu mogłoby polegać (wg opinii Pana dr Marka Jarentowskiego) na dodaniu w art. 25 ustawy po ust. 1b kolejnego ustępu (ust. 1ba) w brzmieniu:
„1ba. Przepisu ust. 1b nie stosuje się do osób pobierających emerytury na podstawie przepisów art. 46, art. 50, art. 50a, art. 50e ustawy lub art. 88 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, ktróre nabyły uprawnienia do emerytury, o której mowa w art. 24 przed 1 stycznia 2013 r.”

              Prawo do wypłaty emerytury nabyliśmy na podstawie art. 88 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, na podstawie przepisów art. 46, 50, 50a, 50e, 184 ustawy emerytalnej, art. 34 lub  art. 48 i 49 ustawy emerytalnej, w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2006 r. Wszyscy „wcześniejsi” emeryci powinni mieć takie same możliwości korzystniejszego przeliczenia emerytury w powszechnym wieku emerytalnym (emerytura „stażowa”),  niezależnie od roku urodzenia czy rodzaju przyznanej wcześniejszej emerytury (zwykła wcześniejsza, nauczycielska, górnicza), jakie obowiązywały do roku 2012.

               Od czasu podpisania przez Pana Prezydenta Komorowskiego Ustawy z dnia 11 maja 2012 r. podjęto szereg inicjatyw społecznych mających na celu przywrócenie przepisów prawnych, na podstawie których przyznano nam w 2008 r. świadczenia emerytalne oraz w sprawie zmian w nowej ustawie emerytalnej:
              1.       setki listów, petycji i e-maili wysyłanych do posłów, senatorów, komisji sejmowych, organizacji państwowych i pozarządowych, do ważnych osób administracji państwowej.

              2.      wniosek do Trybunału Konstytucyjnego,  także o zbadanie zgodności całej treści art. 1 ustawy z dnia 11 maja  2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 637), złożony przez OPZZ.  Przepis art.25 ust.1b ustawy emerytalnej nie był  przedmiotem kontroli Trybunału Konstytucyjnego, rozpatrywano tylko podwyższenie wieku emerytalnego.

            3.      interpelacje  poselskie

      -   nr 17518 -Andrzej Lewandowski  (TR) – 19.04.2013

      -   nr 18905 - Andrzej Duda (PiS) -  13-06-2013

      -   nr 20919 - Stanisław Szwed (PiS) - 11-09-2013

      -   nr 21223 - Michał Tomasz Pacholski (PSL) - 25-09-2013

      -   nr 21411 - Sławomir Zawiślak (PiS) - 27-09-2013

      -   nr 21933 - B. Rzońca, J. Warzecha (PiS) - 23-10-2013

      -   nr 25774 - Beata Mazurek (PiS) - 03-04-2014

      -   nr 31559 - Zbigniew Pacelt (PO) - 04-03-2015
     
      -   nr 32286 - Zbigniew Pacelt (PO) - 15-04-2015

          4.      Petycja P8-05/14  dotycząca usunięcia art. 25 ust. 1b  (wielokrotna - kilkaset petycji) została złożona na ręce Marszałka Senatu, a następnie przekazana do senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Postanowiono nie nadawać jej dalszego biegu.


            Świadczenia emerytalne przyznano nam na podstawie Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 z późn. zm.). Od tego czasu, w ciągu kilkunastu lat, ponad 80 razy dokonywano zmian i poprawek przepisów emerytalnych, często lokując je w  sposób podstępny i uboczny. Gąszcz przepisów, ciągłe zmiany i poprawki przepisów emerytalnych sprawiają trudności nawet pracownikom ZUS i prawnikom.  System emerytalny jest nieczytelny dla większości zwykłych ludzi, uderza w najsłabsza grupę społeczeństwa, w emerytów. Nie informuje się ich o zmieniających się prawach, możliwościach korzystnych przeliczeń świadczeń. Jest to świadome i celowe zagmatwanie prawa, aby przemycać niekorzystne zmiany emerytalne.
              
            ZUS wyposażony jest w systemy elektroniczne,  oprogramowania, w których zapisana jest sytuacja prawna emerytów.  Po wprowadzeniu danych dotyczących nowych ustawowych zmian powinno wynikać, jakie możliwości dotyczą konkretnych emerytów. I o takich informacjach powinni emeryci być powiadamiani.
W przypadku dalszego braku uregulowania systemu informacyjnego,rzetelnego i zrozumiałego dla obywateli funkcjonowania zakładu ubezpieczeń społecznych emeryci zmuszeni będą do wysyłania comiesięcznych zapytań o możliwości złożenia korzystnych dla nich wniosków wynikających z wprowadzenia nowych ustaw, zmian czy poprawek.
  
                               Głównym zagrożeniem dla systemu emerytalnego jest fakt, że jest on projektowany i bezustannie modyfikowany w celu realizacji krótkoterminowych, politycznych celów, a nie dla zapewnienia długoterminowego bezpieczeństwa.

                   Nadszedł najwyższy czas, aby ustawa emerytalna stała się jednolita, czytelna i zrozumiała dla zwykłych ludzi, bez odwoływania się do kilkudziesięciu innych wersji, odnośników z lat poprzednich. To bardzo trudne zadanie dla prawników i konstytucjonalistów przy istnieniu zagmatwanych przepisów emerytalnych. Ale warto opracować przejrzysty system ubezpieczeń społecznych, taki, aby każdy obywatel go rozumiał.
                     

                  W odniesieniu do powyższego wniosku o naprawę systemu emerytalnego należy wspomnieć o niektórych niekorzystnych uregulowaniach dla emerytów w Ustawie z dnia 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 552), która weszła w życie  bez okresu przejściowego, z dniem 1 maja 2015 r.
      -  podział świadczeniobiorców przebywających przed 1 stycznia 1999 r. na urlopach wychowawczych na dwie grupy w zależności od rodzaju pobieranej emerytury
      -  zastosowanie wobec emerytów urodzonych przed 1 stycznia 1949 r. przy obliczaniu kapitału początkowego przepisów z art. 25 ust. 1b ( art. 55a)
      -  różne traktowanie osób będących na emeryturze, które do końca 1998 r. odprowadzały składki emerytalne  w wysokości przekraczającej sumarycznie w trakcie roku 30-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i przy przejściu na emeryturę ich świadczenia zostały obniżone wskutek działania „gilotyny 250%” (art. 110a).
   Zapisy nowelizacyjne w Ustawie z dnia 5 marca 2015 r. są, według mnie, sprzeczne z Art. 32 ust. 1 Konstytucji i powinny zostać naprawione
                                                                                   
                                                                                                  podpis80 komentarzy:

 1. Sądze, że można już wysyłać na adres: Pan Prezydent - Elekt dr Andrzej Duda, Pałacyk Przezdzieckich, ul. Foksal 6, 00-366 Warszawa. Do czasu zaprzysiężenia, 6 września, siedziba się nie zmieni, a czasu szkoda, gdyż zapewne przygotowywane są zmiany w ustawie emerytalnej przez otoczenie p. Prezydenta-Elekta. Być może powstanie oficjalna strona internetowa z możliwością kontaktu, ale na rzie nic o tym nie wiadomo, więc szkoda czekać.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jak będą przygotowane zmiany to wtedy w ramach uwag obywatelskich można wysłać pismo ze wskazaniem czego dotyczy.

   Usuń
 2. A co z rocznikiem 53, gdzie wzmianka o ich problemie?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Krótka wzmianka, od akapitu "Prawo do wypłaty emerytury nabyliśmy...

   Usuń
  2. Rocznik 53, ustawa z 5 marca 2015 r. i pozostałe problemy są dodatkowymi sprawami, jakie zostały poruszone.
   Z ustawy z 11 maja 2012 r. o podwyższeniu wieku emerytalnego możemy domagać się usunięcia art. 25 ust. 1b. I tylko tyle.

   Usuń
 3. Prośba do wszystkich, może ktoś pokusi się o dobre zakończenie pisma. Dobrze by było króciutko, w kilku zdaniach podsumować, czego chcemy (po tym dosyć długim piśmie).
  Po tym upalnym, pracowitym i wyczerpującym weekendzie (nadal u nas gorąco) niełatwo spointować pismo.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Xenefont o/Olsztyn15 czerwca 2015 23:18

   Kochane dziewczęta,młode EMKI... Otóż, z perspektywy EMCKICH,przebytych lat wiem,że ELEKTORA nie należy aż tak nękać. ON już wie,zna nawet szczegóły w kwestii EM! Będzie OK! Pozdrawiam

   Usuń
  2. Moim zdaniem, zmiany wymaga przede wszystkim początek pisma- jest bardzo niejasny. Należy na samym początku jasno określić, jakiego przepisu w ustawie dotyczy pismo, i o co wnioskujemy, a więc:
   Wniosek
   Dotyczy:
   art. 25 ust. 1b Ustawy z dn. 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 1998 Nr 162 poz. 1118). Artykuł ten został dodany do ustawy o emeryturach i rentach z FUS na mocy Ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 637) i obowiązuje od 1 stycznia 2013 r.
   wniosek o zmianę art. 25 ust. 1 b, w ten sposób, aby art. 25 ust.1b, którego tekst obecnie jest następujący:
   "1b. Jeżeli ubezpieczony pobrał emeryturę na podstawie przepisów art. 26b, 46, 50, 50a, 50e, 184 lub art. 88 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
   2)), podstawę obliczenia emerytury, o której mowa w art. 24, ustaloną zgodnie z ust. 1, pomniejsza się o kwotę stanowiącą sumę kwot pobranych emerytur w wysokości przed odliczeniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składki na ubezpieczenie zdrowotne."
   c.d. nastąpi

   Usuń
  3. Dziękuję bardzo za pismo do Prezydenta. Całość przeniosłam do postu głównego (na górze). Pozostałą część tekstu w komentarzach usunęłam

   Usuń
  4. Na zakończenie "przeredagowanego pisma" przeniesionego z nadesłanego komentarza napisano:

   "W związku z powyższym , wnioskuję :
   - o zmianę art. 25 ust. 1b w sposób określony na początku pisma..."

   Problem jednak w tym, że na początku pisma nie napisano o jaką zmianę art. 25 ust. 1b chodzi. ;)

   Usuń
  5. Propozycję tekstu publikowałam w komentarzach po kawałku, i , niestety, Admince chyba ten fragment gdzieś uciekł. W proponowanej, zmienionej wersji art.25 ust 1b miał pozostać wyłącznie art.26 b , dotyczący emerytur częściowych. Dziękuję za zwrócenie uwagi na ten brak. Mam nadzieję, źe Adminka uzupełni.

   Usuń
  6. Droga Autorko, napisz proszę jeszcze raz tę brakującą sekwencję i gdzie ją wstawić w tekście.

   Usuń
 4. Umknął problem ostatnich wcześniejszych emerytów K 1953 i M 1948 wobec których prawo zadziałało wstecz i ja w swoim piśmie będę to podkreślać.

  OdpowiedzUsuń
 5. Krystyna 53 Z tego co wiem Biuro "DUDAPOMOC" DZIAŁA UL. NOWOGRODZKA 84/86 WARSZAWA

  OdpowiedzUsuń
 6. Rocznik 53 pierwszy zaczął się zajmowaćsprawą i został wykopany?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jak już wielokrotnie pisało się i mówiło, ograniczenie do 53 to za mało. Dotyczy to wszystkich, którzy nie mogli przeliczyć emerytury według zasad, jakie obowiązywały do 2012 roku.
   Nikt nie został wykopany, ani 53 ani ci sprzed 49.
   Prezydent Elekt na razie obiecał obniżenie wieku emerytalnego. Nie wiemy, jaki zakres obejmuje przygotowywana ustawa. Ale w tej ustawie wiekowej jest wprowadzony "cichaczem" art. 25 ust. 1b. I o jego usunięcie lub zmianę możemy na tę chwilę zabiegać. O innych sprawach w piśmie nadmieniamy. Czy nowa ustawa będzie ustawą naprawczą pozostałych niesprawiedliwych i niekonstytucyjnych przepisów? Chyba jeszcze nie teraz. Niemniej, każdy może w piśmie trochę rozbudować ważny dla niego wątek. Kreatywność jak najbardziej wskazana.
   Nie zgadzam się z opinią, że należy poczekać z wysyłaniem pisma do Prezydenta, na opublikowanie projektu ustawy i dopiero wtedy w ramach uwag obywatelskich reagować. Już teraz wysyłajmy pisma, zanim opracowany będzie wstępny jakiś projekt ustawy. Niech już uwzględnią nasze uwagi.

   Usuń
  2. Całkowicie zgadzam się z Jolą - pisma należy już wysyłać i tylko pytanie- pod jaki adres ? Będę podkreślała problem ostatnich wceśniejszych emerytów (K 1953, M 1948), bo to co zrobił rząd po-psl z nimi, to bezprawie . Pozdrawiam Jolę i naszych wytrwałych blogowiczów.

   Usuń
 7. Witajcie! Jestem rocznik 1951 i przedłużono mi wiek emerytalny o 1 rok i 2 miesiące. Obecnie jestem na świadczeniu przedemerytalnym. Czy otrzymam emeryturę stażową,czy kapitałową, czy może mieszaną? Dziękuję bardzo za odpowiedź. Pozdrawiam .Mieczysław.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zależy w którym roku przyznano świadczenie przedemerytalne. Świadczenie przedemerytalne NIE OBNIŻA przyszłej emerytury. Zatem - przyznane do końca 2008r - emerytura stażowa, od 2009 do końca 2014 - emerytura mieszana, od 2015 - emerytura kapitałowa.

   Usuń
 8. Proszę mi wyjaśnić taką rzecz bo już się pogubiłam w tych przepisach - czy przeliczenie emerytury z wcześniejszej na powszechną w 2012r a jestem rocznik 1946 mogło być dla mnie niekorzystne?- bo tak stwierdził ZUS. Wiem ze przeliczenie emerytury metodą kapitałową moze być nie dla kazdego korzystne ur. przed 1949r - ale na powszechną to nie rozumiem. Proszę o wyjaśnienie mi za co gorąco dziękuję.Anna

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To zależy od kilku czynników. M.in. od tego, czy pracowałaś na emeryturze i które lata (do wyliczenia wwpw) wzięto pod uwagę do wyliczenia w 2012r. Mogło tak być, że emerytura wyliczona w 2012r była wyższa, niż poprzednio, ale waloryzacje wcześniejszej emerytury powodowały, że w 2012r akurat ta wcześniejsza zwaloryzowana okazywała się wyższa. Trudno powiedzieć, nie znajac dokładnych wyliczeń obu tych emerytur.

   Usuń
 9. Witam !. Jestem rocznik 1951 r. Od 1993 r. jestem na stałej rencie (III grupa), Pracowałem od 1972 r. Będąc na rencie pracuję od 1996 r. - najczęściej na najższej krajowej. Wiek emerytalny osiągnę 1.05.2017 r. a wtedy będę miał przepracowane 41 lat składkowych i 1 rok i 9 m-cy nieskładkowych. Mam obliczony kapitał początkowy. Nie przystąpiłem do Otwartego Funduszu Emerytalnego. Wskaźnik wysokości postawy renty w 1993 r. wynosił 88 %. Bardzo proszę o udzielenie informacji - jakie będę miał możliwe metody przeliczenia przechodząc z renty na emeryturę w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego i która z metod byłaby najkorzystniejsza.. Z poważaniem Stanisław.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Najlepiej jest NIE WYSTĘPOWAĆ samemu z wnioskiem o emeryturę, tylko pozostawić to do wykonania ZUS-owi "z urzędu". Warto przeczytać artykuł:
   http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20131125/REGION/131129715

   Usuń
 10. Najpierw chcę bardzo podziękować osobom udzielającym porad zagubionym emerytom. Przepisy emerytalne są zagmatwane i trudne dla większości z nas. A sprawy emerytów często są bardzo skomplikowane. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i proszę o kontynuację.
  Kochani, mam propozycje w sprawie kolejnego pisma do Prezydenta Elekta. Ponieważ pismo w sprawie usunięcia art. 25 ust.1b nie w pełni wyczerpuje (bo nie może) temat przywrócenia wcześniejszym emerytom przeliczenia emerytury według starych zasad z 2008 roku, to nie pozostaje nam nic innego, jak w tej właśnie sprawie napisać do prezydenta. Czyli wracamy do wersji z dnia 3 czerwca. Dziewczyny z 53, absolutnie nie możecie oprzeć się tylko na swoim roczniku. Sprawa będzie przegrana. Oczywiście można napisać, że jest się z tego rocznika, ale pisać trzeba o wszystkich pokrzywdzonych (art. 88 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, na podstawie przepisów art. 46, 50, 50a, 50e, 184 ustawy emerytalnej, art. 34 lub art. 48 i 49 ustawy emerytalnej, w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2006 r.).
  I tu mam prośbę, może ktoś przeredaguje tamto pismo i zamieści na blogu, żeby pozostali mogli je wysłać.

  OdpowiedzUsuń
 11. Bardzo dziękuję za odpowiedź Osobie z 16.06. g. 22.36 na moje pytanie, dotyczące rodzaju emerytury. Serdecznie pozdrawiam. Mieczysław.

  OdpowiedzUsuń
 12. Kochani, wysyłajmy wszyscy pisma do Prezydenta.
  Podaję adres:
  Pan Prezydent Andrzej Duda
  Pałacyk Przeżdzieckich
  ul. Foksal 6
  00-366 Warszawa

  OdpowiedzUsuń
 13. Kochani, najnowsze wiadomości z prac zespołu Prezydenta nad nową ustawą mówią o większym zasięgu zmian, niż tylko obniżenie wieku emerytalnego. Zatem trzeba też pisać o przywrócenie starych zasad przeliczania emerytury i zmianie innych niesprawiedliwych ustaw.

  Informacje pochodzą z wp
  "Koncepcja, nad którą pracują eksperci PiS, jak donosi "Dziennik Gazeta Prawna", dopuszcza np. przywrócenie możliwości przechodzenia na wcześniejsze emerytury, które zostały zlikwidowane w 2009 roku przy okazji wprowadzenia emerytur pomostowych. Ale nie jest to najważniejszy element tej emerytalnej rewolucji.
  Posłanka PiS prof. Hrynkiewicz na łamach dziennika proponuje m.in. znaczącą podwyżkę emerytur minimalnych. – Emerytura ma zastąpić utracony z powodu podeszłego wieku dochód z pracy. Powinna być na tyle wysoka, by dostarczyła potrzebnych środków na utrzymanie – podkreśla prof. Hrynkiewicz. Dlatego zdaniem prof. Hrynkiewicz nie powinna być niższa od minimum socjalnego"

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Przywrócenie możliwości przechodzenia na wcześniejsze emerytury pracując i jednocześnie bez zwalniania się z pracy nawet na jeden dzień ( tak jak to mają obecni emeryci w Urzędach państwowych) bardzo proszę panią prof. Hrynkiewicz o wzięcie pod uwagę osoby które mają zawieszoną emeryturę powszechną i nie mogą jej pobierać, gdyż pracują. To jest dyskryminacja obywateli wobec Państwa Prawa i Konstytucji.

   Usuń
  2. Brednie pisze anonimowy z 19.06.2015 z godziny 11:12 „( tak jak to mają obecni emeryci w Urzędach państwowych)” – nie mają takiej możliwości. Emeryci w urzędach państwowych by pobierać emeryturę i pracować muszą się zwolnić choć na 1 dzień i ponownie stanąć do konkursu na swoje stare stanowisko pracy – a to ryzykowne , bo na to stanowisko w konkursie jest dużo chętnych.

   Usuń
  3. i nie tylko dotyczy to emerytów w Urzędach...nawet nie stając do konkursu w swoim zawodzie przy powrocie do pracy jako emeryt i wykonując dokładnie to samo co przed przejściem na emeryturę "straciłam 2 grupy" a argumentacja?...proszę nie być zachłannym -przecież pobiera pani emeryturę i jeszcze chce mieć tyle samo co przedtem?

   Usuń
  4. Żadnych bredni nie pisze tylko anonimowy z dn. 20.06.2015 z godz. 15:01 nie świadomy jak jest w rzeczywistości jak bardzo dużo emerytów pobierających emeryturę i jednocześnie pracujących w urzędach państwowych nie zwalniało się nawet na jeden dzień 20009r. i 2010r. i to jest właśnie dyskryminacja obywateli wiem doskonale bo co piszę w 100% żadne brednie.

   Usuń
  5. przepraszam powinno być 2009 r i 2010r.

   Usuń
  6. Tak pobierają emerytury które zostały im przyznane przed 2011 świadomie ,że przy przejściu na emeryturę będą pobierać w dalszym ciągu emerytury wcześniejsze , bo z kapitału zostanie im odjęte to co pobierały . Zysk – owszem teraz ( 2 pensje) a na stare lata – mała emerytura .

   Usuń
 14. Prof. Hryniewicz jest ekspertem w zespole przygotowującym zmiany i do niej też powiniśmy wysyłać nasze pisma .

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wydaje mi się, że nie powinniśmy pisać do pani prof. Hrynkiewicz właśnie dlatego, że pracuje dla zespołu zmian emerytalnych. Piszmy do prezydenta, a pani profesor tam bedzie miala możliwość zapoznania się z naszymi pismami. Po co dublowac pisma

   Usuń
 15. Jak czytam o wszystkich Waszych" pobożnych życzeniach" emerytalnych: np. wcześniejsza emerytura itp.,to jestem zaskoczona brakiem realnej oceny sytuacji.Obiecać można wszystko,tylko gorzej z realizacją.Dzisiaj pani Szydło,która szykuje się na objęcie stanowiska premiera złożyła dodatkowe obietnice: obniżenie kwoty wolnej od podatku, obniżenie wieku emerytalnego, po 500 zł co miesiąc na każde dziecko w rodzinie Jak myślicie skąd to się weźmie? Oby nie było tak jak na Litwie- obniżenie emerytur o 20%. I co będziecie strajkować? A strajkujcie sobie,komu to zaszkodzi. Pozdrawiam. Ewa.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Najlepiej będzie, jak zasiadziemy w wygodnych fotelach przed telewizorami. Czasami zajmiemy sie wnukami, posiedzimy w ogrodkach dzialkowych i skromnie i biernie będziemy czekali na tę ostatnią droge....
   Gdyby wszyscy tak podchodzili do spraw emerytalnych jak Ewa, to już dawno powinnismy ze wszystkiego zrezygnować. Może nie wszystkie nasze "pobozne życznia" beda spelnione ale warto walczyć o wszystko. Moze chociaż jakąś część uda się nam wywalczyć i dlatego nie można rezygnować. Dajmy szansę nowemu prezydentowi i PiS-owi na spelnienie obetnic.

   Usuń
  2. jakich chcecie znowu obietnic. PIS da wam na patyku zobaczycie pozdrawiwm

   Usuń
  3. Czym innym jest usunięcie dyskryminacji w obecnie obowiązujących przepisach emerytalnych, o czym traktuje powyższe pismo do Prezydenta-Elekta, a czym innym są sprawy, o których mówiła p. Szydło i które p. przywołuje.

   Usuń
 16. An. z godz.19.45 nie zrozumiałeś intencji mojej wypowiedzi- nie chodzi mi o bierność emerytów lecz o łatwowierność w obietnice wyborcze. Wiadomo,że aby komuś dać,to nowy prezydent i PIS będą musieli innym zabrać. Jak myślisz komu? To danie szansy na spełnienie obietnic może nas drogo kosztować. Ekonomii nie da się oszukać. Ewa.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pani Ewo "zabrać można" poprzez: redukcję "kominów płacowych", poprzez redukcję różnego typu kolosalnych odpraw od szczebla górnego do dolnego, likwidację służbowych kolacyjek, zmniejszenie służbowych samochochodów czy ekwiwalentów na paliwo. Poprostu ukrucenia życia -bycia za służbowe pieniądze. Dużych oszczędności można się doszukać na likwidacji stanowisk w adminstracji różnego typu.Wiem co piszę mam skalę porównawczą ze swojego stażu pracy, jaka sytuacja była 45 lat temu a jaka jest teraz. W przeszłości mówiło się o walce z biurokracją a w konsekwencji zrobił się jej przerost. Np. inna osoba na korespondencję przychodzącą, inna na korespondencję wychodzącą inna na sekretariat. Wcześniej te stanowiska obsługiwała jedna osoba i miała jeszcze dodatkowe obciążenia. Teraz powinno być mniejsze zatrudnienie, ponieważ obecnie dużym ułatwieniem w pracy są komputery. Ale niestety rodzinkę czy znajomych trzeba obsadzić "na stołkach".

   Usuń
 17. Xenefont o/Olsztyn21 czerwca 2015 01:08

  ...OCZYWIŚCIE,DAJMY CZAS. PRZESZLIŚMY JUŻ PRAWIE WSZYSTKO,WIĘC POCZEKAJMY!!! Nowy Prezydent,odda/da nam z SIEBIE wszystkie swoje twórcze obietnice. "Będzie na pewno dużo lepiej i będziemy starsi/młodsi, bardziej młodsi,ale tylko nieco starsi...Przyrzekam/obiecuję/mam wiarę/jestem pewien/, itp., itd., i tak dalej...! A, ja pytam dzisiaj, gdy 47 lat temu, to samo słyszałem, to, co? JM!!! Mam czelność pytać, na kogo mam głosować Nie WIEM! Odpowiadam... Proszę o wskazania,bo nie wiem!!!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Drogi Xenefoncie i inni emeryci, poczytajcie teksty na facebooku (np. Nie dla II kadencji Komorowskiego, na profilu naszej Danieli i wiele innych), wystarczy podać adres e-mail. Przeczytajcie książkę Wojciech Sumlińskiego "Niebezpieczne związki B.K." (można kupić w wielu księgarniach i przez internet) i inne książki tego autora. poczytajcie trochę prasy niezależnej (fronda, wPolityce, niezalezna.pl i inne).
   Przez wiele lat wielu z nas zylo w kraju, o którym nic nie wiedzieliśmy. Zapracowani, zajęci domem, troską o byt najbliższych byliśmy tak wielu rzeczy nieświadomi. Trzeba otworzyć oczy, powinniśmy wiedzieć, co sie działo i dzieje w naszym kraju i chociaż troche rozumieć obecną sytuację.
   Będziesz wiedział Xenefoncie, jak nie zmarnować swjego gosu w wyborach parlamentarnych

   Usuń
 18. Do An. z godz. 07:55: zgadzam się z Tobą w 100% , ale jak sam/a/ stwierdziłeś/aś/ jest to niewykonalne. Zwracając się do Xenefonta - mogę Ci doradzić: wybierz mniejsze zło. Pozdrawiam Ewa.

  OdpowiedzUsuń
 19. Pani Ewo ja absolutenie nie stwierdziłam, że szukanie oszczędności jest niewykonalne.Wszystko co napisałam jest w 100 % do wykonania, łącznie z obsadzaniem stanowisk. Trzeba tylko chcieć. Niby się Pani ze mną zgadza, a tym samym zniechęca Pani słabszych do działania. Którą stronę Pani reprezentuje? Czy cała ta polityka ekonomiczna to "beton" - tak być musi? Czy uważa Pani, że silniejszy powinien zwyciężać? Tak nie powinno być.

  OdpowiedzUsuń
 20. Nie,nie uważam,że silniejszy powinien zwyciężać, ale też nie pamiętam takiej sytuacji,w której osoby u władzy nie "obsadzałyby rodzinki, czy znajomych na stołkach". Nikogo też nie zniechęcam do działania, każdy z nas jest wolnym i rozumnym człowiekiem. Chciałam jedynie zwrócić uwagę na obietnice PIS , a gdy zdobędą całą władzę, to zrobią jeszcze większy "kipisz" niż poprzednio. Ewa.

  OdpowiedzUsuń
 21. jako autorka tekstu, umieszczonego na wstępie tego postu, proponuję jeszcze poprawkę punktu "Wnioski", w sposób następujący:
  Wnioski:
  W związku z powyższym , wnioskuję :
  - o zmianę art. 25 ust. 1b w sposób określony na początku pisma, ze skutkiem od 1 stycznia 2013 r.
  - analizę prawną art. 25 ust 1b, lub wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności art. 25 ust 1 b z Konstytucją R
  - rozwiązanie problemu mogłoby polegać (wg opinii Pana dr Marka Jarentowskiego) na dodaniu w art. 25 ustawy po ust. 1b kolejnego ustępu (ust. 1ba) w brzmieniu:
  „1ba. Przepisu ust. 1b nie stosuje się do osób pobierających emerytury na podstawie przepisów art. 46, art. 50, art. 50a, art. 50e ustawy lub art. 88 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, ktróre nabyły uprawnienia do emerytury, o której mowa w art. 24 przed 1 stycznia 2013 r.”

  - lub podjęcie innych kroków prawnych, stosownych i właściwych, których skutkiem będzie usunięcie negatywnych skutków, wydaje się, oczywistego bezprawia w stosunku do wyżej wymienionych grup osób w przeszłości, obecnie i w przyszłości, spowodowanych działaniem art. 25 ust. 1b Ustawy z dn. 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 1998 Nr 162 poz. 1118).

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Autorko, zmieniłam w tekście na górze powyższy fragment. Wielkie dzięki.

   Usuń
 22. Jako autorka tekstu na wstępie postu, chciałabym jeszcze dodać, że , oczywiście, tekst tego pisma jest suchy i "biurokratyczny", a wynika to z faktu, że starałam się, żeby był on możliwie krótki i jak najjaśniej opisywał problem i rozwiązania, o które nam chodzi. Chciałam uniknąć w tym tekście "literatury pięknej". Niemniej, jeżeli ktoś chce dodać parę miłych słów w piśmie do prezydenta elekta lub pani poseł Józefiny Hrynkiewicz, może napisać od siebie krótkie pismo przewodnie i dołączyć tekst "Wniosku" jako osobną całość.

  OdpowiedzUsuń
 23. Czy ktoś już wysłał pismo ? Informujmy się, bo wygląda że nic nie robimy, a PSL dalej nam szkodzi zapisami o art. 25 ust.1 w swoim projekcie o emeryturze po 40 latach pracy - projekt już psl przesłał do Sejmu.

  OdpowiedzUsuń
 24. Koniecznie wysyłajmy pisma do Prezydenta. Prawdopodobnie za poparcie kandydatury Pani Kidawy-Błońskiej na marszałka sejmu PSL będzie forsował przegłosowanie nowelizacji ustawy korzystnej dla rolników, ale z zapisem o pomniejszaniu nam emerytur kapitałowych.
  Może macie jakieś inne pomysły na protest przeciwko takiemu zapisowi w tej proponowanej ustawie.
  Link do proponowanej ustawy PSL
  http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/Projekty/7-020-1380-2015/$file/7-020-1380-2015.pdf

  OdpowiedzUsuń
 25. Oglądajcie TV Republika. Jest już dostępna m.inn. na cyfrowym polsacie w pakiecie „Familijny HD” (39,90 zł) na kanale 67 i innych telewizjach.

  http://telewizjarepublika.pl/telewizja-republika-dostepna-w-tanszych-pakietach,20945.html

  OdpowiedzUsuń
 26. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpila z pismem do ministra pracy w sprawie urlopow wychowawczych.

  "W wystąpieniu do ministra pracy Władysława Kosiniaka-Kamysza, Rzecznik Praw Obywatelskich przyznała rację skarżącym, że zmieniona regulacja stawia osoby przechodzące na emeryturę według starych zasad w gorszej sytuacji w stosunku do ubezpieczonych objętych tzw. nowym systemem emerytalnym (urodzonych po 31 grudnia 1948 r.).

  W związku z tym zdaniem RPO, niezbędna jest ocena, czy w świetle konstytucyjnych zasad zaufania do państwa i prawa oraz równości zasady zaliczania przypadających przed 1 stycznia 1999 r. okresów opieki nad dziećmi nie powinny być jednolite zarówno dla osób objętych starym, jak i nowym systemem emerytalnym."
  http://prawo.rp.pl/artykul/757645,1210799-Emeryci-ze-starego-systemu-czuja-sie-pokrzywdzeni-nowelizacja-z-marca-2015.html

  OdpowiedzUsuń
 27. By żyło się lepiej rząd Ewy Kopacz zaproponował, aby podwyżka emerytur w 2016 roku była ustawowa, co jest równoznaczne ze wzrostem o sumę wskaźnika inflacji (obecnie ujemny) oraz 1/5 wskaźnika wzrostu płac. W praktyce oznacza to, że najniższa dopuszczalna emerytura (880 zł) wzrosłaby o 5 zł, a przeciętne świadczenie w wysokości ok. 1,8 tys. zł wzrosło by o całe 10 zł.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Źle zrozumiałaś/zrozumiałeś informację o braku uzgodnień Trójstronnej Komisji w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji w roku 2016. Stanowisko rządu i pracodawców jest zgodne i przewiduje zwiększenie inflacyjnego wskaźnika waloryzacji o 20% realnego wzrostu wynagrodzeń w roku 2015. Związki zawodowe chcaiałyby zwiększenia o 50% realnego wzrostu wynagrodzeń. W związku z brakiem uzgodnienia stanowiska, w lipcu ukaże się, jak co roku, rozporządzenie Rady Ministrów w tej sprawie, przyjmujące wzrost o 20%.
   Jednak już teraz premier Kopacz zapowiedziała, że za tydzień, dwa zostanie podjęta decyzja o sposobie waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych w roku 2016. Pewnie będzie to kolejna incydentalna "waloryzacja" mieszana. Są pieniądze, więc pomimo deflacji w tym roku, w przyszłym roku będzie bardziej hojnie niż w tym. ;)

   Usuń
 28. Czy któraś z Pań z rocznika 53 będąca na wcześniejszej emeryturze , składała wniosek do ZUS o przeliczenie kapitału początkowego z uwzględnieniem urlopu wychowawczego, otrzymała już odpowiedź z ZUS?
  Ja złożyłam wniosek 4.05 jednak do tej pory nie otrzymałam jeszcze odpowiedzi. Moja znajoma rocznik 49,złożyła wniosek 16.05 i już otrzymała decyzje ( 22.06 )
  Proszę o odpowiedż

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Juz pisaly panie o otrzymaniu decyzji, pod wątkiem z 8 maja - Anna K.23 czerwca 2015 14:56 i z 19 maja - Anonimowy12 czerwca 2015 17:35. Wychodzi po ok. 1,20 - 1,50 zł za miesiąc urlopu wychowawczgo
   ZUs ma 2 miesiące na odpowiedz

   Usuń
  2. Do An. z 21:51
   Pytanie dotyczy pań na wcześniejszej emeryturze z rocznika 1953, którym odebrano prawo do uzyskania emerytury kapitałowej bez uszczuplenia kapitału. Straciły w ten sposób możliwość korzystnego przeliczenia kapitału z uwzględnieniem urlopów wychowawczych ze wskaźnikiem 1,3.

   Usuń
 29. Bardzo proszę o informację, czy ktoś otrzymał już decyzję ZUS o przeliczeniu kapitału początkowego i emerytury w związku z urlopami wychowawczymi. Jestem ciekawa czy i o ile wzrośnie emerytura. Wniosek złożyłam po koniec maja i czekam na decyzję. Bardzo proszę o informację. Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. tak otrzymałam ale jest nizsza muszę wycofać wniosek jestem rocznik 53 Jolanta

   Usuń
 30. ZUS - Zakład ...., kto dokończy...?...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. ZUS czyli Zakład Utylizacji Składek

   http://biznes.onet.pl/emerytury/wiadomosci/zus-czyli-zaklad-utylizacji-skladek/m5g6sz

   http://www.sfora.pl/polska/Tak-panstwo-wykrada-nasze-pieniadze-z-ZUS-Spryt-rzadu-a78461

   Usuń
  2. Z.U.S. : Zakład Utylizacji Staruchów

   Usuń
 31. Otrzymałam decyzje/system mieszany/.Urlopy bezpłatne na wychowanie 2 dzieci+ okres 5 lat studiów. Podwyżka 18 zł netto miesięcznie.Więcej kosztują papiery, praca ludzi i cała reszta.To wielka ściema, że się podwyższa emerytury.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To prawda, kwoty są mizerne, tym bardziej w emeryturach mieszanych, gdzie tylko w części emerytury przelicza się urlopy po 1,3%. Ale ważna dla emeryta jest każda złotowka. Nie wiadomo, jakie zmiany jeszcze wymyślą w naszych emeryturach. Dlatego ważne jest, aby korzystać z każdych korzystnych przepisow. Gdzieś czytałam, że adminka walczyc chce w sądzie o urlopy wychowawcze w emeryturach stażowych bodajże za 3 miesiące, czyli o 3 zł. Chodzi o zasadę.

   Usuń
  2. czy chodzi o pdwyżke emerytury o 18 zł miesiecznie netto?

   Usuń
  3. Jestem rocznik 53,złozyłam wniosek o przeliczenie emerytury w zwiazku z urlopem wychowawczym, w decyzji naliczono mi mniejsza emeryture, musze wycofać wniosek Jolanta

   Usuń
 32. Dziękuje wszystkim którzy udzielają odpowiedzi!
  Gorąco pozdrawiam! Moje imię Reneta rocznik 53.

  OdpowiedzUsuń
 33. Jestem z rocznika 52,pracowałam od 1972 do 1986r. w tym 6 lat urlopu wychowawczego w kilku częściach, emeryturę dostałam w 2012 roku w wieku 60 lat,chciałam zapytać jakiego rodzaju mam emeryturę (stażową,mieszaną czy kapitałową) i czy mam szansę na przeliczenie emerytury w związku z urlopami wychowawczymi. M.

  OdpowiedzUsuń
 34. Jestem tu tylko na chwilkę.
  No właśnie, jaką masz emeryturę? Musisz dokładnie przeczytać decyzję z ZUS. Możesz mieć emeryturę każdego rodzaju. Mieszaną możesz mieć, jeśli nie pobierałaś wcześniejszej emerytury.
  Sprawdź decyzję i napisz coś więcej.Pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
 35. Piszę odnośnie do mojego komentarza powyżej...
  W mojej decyzji ZUS ciągle powtarza się się:"ZUS po przeliczeniu kapitału początkowego"...."do ustalenia wartości kapitału początkowego"..."kapitał początkowy ustalony na dzień wynosi"....czy to emerytura kapitałowa?
  Emeryturę pobieram od 2012r która przysługiwała mi.po osiągnięciu 60 r.życia jak napisałam w komentarzu powyżej,wcześniejszej emerytury nie pobierałam.Proszę o odpowiedź na pytanie w poprzednim komentarzu. M.

  OdpowiedzUsuń
 36. Droga anonimowa, powinnaś otrzymać z ZUS dwie decyzje. Jedna dotycząca emerytury obliczonej wg starych zasad, oparta na obliczeniu okresu pracy uwzględniająca kwotę bazową i lata skladkowe i nieskladkowe.
  Druga decyzja to emerytura liczona wg nowych zasad, emerytura oparta na kapitale początkowym. I tę masz prawdopodobnie wyższą, więc tę Ci wypłacają.

  OdpowiedzUsuń
 37. Jestem rocznik 1949. Złożyłam o emeryturę w 2006r. Przyznano mi i zawieszono, bo pracowałam na cały etat. W 2009r. zaczęto mi wypłacać emeryturę powszechną. W 2010 była zawieszona, potem za ok. 1,5 roku odwieszona. Wyrównano zawieszenie...
  Moje pytanie dotyczy: wg jakich zasad powinnam mieć liczona emeryturę? Czy według starych zasad, czy wg nowych, a może powinna otrzymywać emeryturę mieszaną? ZUS odmówił mi przeliczenia i wypłaca wg starych zasad. Nadal pracuję. Proszę o pomoc, bo nie bardzo sie orientuję w sytuacji. Maria

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Emeryture mieszaną otrzymują osoby, które nie pobieraly wczesniej świadczeń. Czyli nie dla Ciebie jest taka emerytura.
   Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym (kapitałowa), jeśli jeszcze nie wystąpiłaś o taką lub wycofałaś wniosek o jej przyznanie , będzie zapewne niższa niż emerytura stazowa, gdyż odliczą od kapitału początkowego wczesniej pobrane świadczenia. Pozostajesz zatem na emeryturze stażowej (przedlużenie emerytury wcześniejszej).
   Mając prawo do emerytury obliczonej według dotychczasowych zasad, w każdej chwili możesz wystąpić do ZUS z wnioskiem o doliczenie nieuwzględnionych okresów składkowych i nieskładkowych. Przeliczenie następuje na wniosek zgłoszony nie wcześniej niż po zakończeniu kwartału, jeżeli emeryt pozostaje w ubezpieczeniu. Wówczas twoja emerytura zostanie ponownie obliczona. Przeliczenie będzie polegało na doliczeniu do ustalonej kwoty świadczenia:
   - po 1,3 proc. podstawy wymiaru ustalonej w wyniku waloryzacji za każdy rok okresów składkowych,
   - po 0,7 proc. podstawy wymiaru ustalonej w wyniku waloryzacji za każdy rok okresów nieskładkowych.
   Doliczenie okresów składkowych i nieskładkowych nie spowoduje jednak zmiany kwoty bazowej przyjętej do obliczenia wysokości świadczenia. Będzie to ta sama kwota bazowa, jaka była przyjęta do obliczenia świadczenia przed doliczeniem tych okresów (zarówno w części socjalnej, jak i w podstawie wymiaru).

   Usuń
  2. Emerytury mieszane otrzymują osoby urodzone w 1949r., które swój pierwszy wniosek o emeryturę złożyły po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego czyli w 2009r.
   Wyjaśnienie @anonimowy z dnia 13 lipca z godz.20:38 jest nieprawidłowe.

   Usuń
 38. Witam,
  będę wdzięczna za odpowiedz na moje 2 pytania.
  1) Czy istnieje obowiązek przechodzenia z emerytury wcześniejszej pracowniczej na emeryturę powszechną, po osiągnieciu wieku emerytalnego 60 lat ? Czy muszę złozy taki wniosek ?
  Jestem z rocznika 1950, nigdy nie składaam wniosku o emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym, czy muszę to zrobic, wiedzac, ze po odliczeniu od kapitału początkowego wszystkich wypłaconych mi emerytur , moje świadczenie będzie niższe ?
  Moje pytanie wynika stąd, iż byłam w ZUSie z tym własnie pytaniem i Pani urzędniczka wcisnęła mi 2 wnioski : ZUS Rp-1E i ZUS Rp-6 i poinformowała mnię, ze należy je szybko złozyc, bo czas wpływa na moją niekorzyśc. Emerytura będzie w całości obliczona wg nowych zasad.

  2) Jeśli złożę wniosek o emeryturę powszechną, to za jaki okres muszę zwrócic emerytury, jeśli pracę na etacie zakończyłam w grudniu 2014,
  a w roku 2015 jestem na umowie zleceniu. Czy za ten ostatni okres pracy na "śmieciowej umowie "w 2015 r. (płacę nadal składkę emerytalno - rentową i jakieś inne składki) ZUS również odliczy od kapitału wypłacone mi emerytury ?
  Pozdrawiam - dziękuje
  Magdalena

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. ad.1
   nie ma przymusu przejścia na emeryturę "nową", to tylko prawo do takiego przejścia.
   ad,2
   ZUS pomniejszy kapitał o wszystkie kwoty (brutto) -wypłacone dotychczas jako emerytura wcześniejsza,

   Usuń
  2. Bardzo dziękuję za konkretną odpowiedź, chyba muszę pozostac na wcześniejszej stażowej.
   Pozdrawiam
   Magda

   Usuń
 39. No i własnie tez otrzymałam zwrot listu wysłanego do Pana Prezydenta ( za 4,20). Czyli nasze protesty nic nie dały póki co, a może te listy były przedwczesne, Prezydent jeszcze nie urzędował? Rocznik 1953.

  OdpowiedzUsuń
 40. Czy mogę prosić o wyjaśnienie z tym przymusem do wcześniejszej emerytury? Przepraszam i z góry dziękuję. Henryka

  OdpowiedzUsuń