8 czerwca 2015

Pismo do Pana Prezydenta Elekta - wersja robocza II

Kochani
Przedstawiam Wam kolejną  „ roboczą”  wersję pisma do Pana Prezydenta Andrzeja Dudy.
Poprawiajcie, wykreślajcie, dopisujcie  wszystko to, co potrzebne. I przedstawiajcie swoje poprawione wersje. W końcu pismo będzie poprawne.

                 W związku z zapowiedzianą przez Pana zmianą ustawy emerytalnej z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. z 2012 r. poz. 637),  podpisanej w czerwcu 2012 r.  przez Pana Prezydenta Komorowskiego,  zwracam się z uprzejmą prośbą o podjęcie działań w sprawie dyskryminowanych emerytów.
            Ustawa, która w powszechnym odbiorze społecznym funkcjonuje jako ustawa o wydłużeniu wieku emerytalnego, wprowadziła podstępnie przepisy dyskryminujące  osoby, które pobierały emeryturę przyznaną przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego na podstawie przepisów art. 46, art. 50, art. 50a,  art. 50e, 184 ustawy emerytalnej, art. 34 lub  art. 48 i 49 ustawy emerytalnej, w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2006 r. lub  art. 88 ustawy z dnia 1982 r., - Karta Nauczyciela  – art. 25 ust. 1b, w którym podstawę obliczenia emerytury pomniejsza się o kwotę stanowiącą sumę kwot pobranych emerytur w wysokości przed odliczeniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składki na ubezpieczenie zdrowotne.
           
                    Polskie prawo krzywdzi wyżej wymienione osoby, gdyż naruszone zostały podstawowe zasady obywatela:
1.    utrata praw nabytych – podstawę wymiaru emerytury określa się w momencie ustalenia prawa do emerytury (uzyskania statusu emeryta)
2.   występowanie niezgodności nowej zasady naliczania emerytury w powszechnym wieku emerytalnym z Konstytucją RP, ponieważ
            - podważona zostaje zasada zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa wynikającą z Art. 2 Konstytucji RP.
            - dyskryminuje „wcześniejszych” emerytów ze względu na wiek, płeć i przynależność do ubezpieczyciela (ZUS, KRUS)
            - występuje działanie prawa wstecz - ustawa  zobowiązuje ZUS do potrącania kwot emerytur przyznanych przed dniem jej obowiązywania.
            - narusza gwarancje nienaruszalności kapitału początkowego (ustawa o FUS) poprzez jego pomniejszenie o pobrane wcześniej emerytury
3.   brak vacacio-legis dla "wcześniejszych" emerytów
                    Dla „wcześniejszych” emerytów nie było okresu przejściowego, a przykładowo dla mundurowych okres przejściowy wynosi 12 lat /(Dz.U. 2012, poz. 664).
        Wprowadzenie art. 25 ust. 1b powinno odbywać się ze stosowną vacacio legis. Ustawodawca pozbawił „wcześniejszych” emerytów wiedzy o skutkach skorzystania z prawa do wcześniejszej emerytury. Wręcz zapewniano ich, iż nie wpłynie to niekorzystnie na wysokość ich zwykłej emerytury.
                                
               Rozwiązanie problemu mogłoby polegać (wg opinii Pana dr Marka Jarentowskiego) na dodaniu w art. 25 ustawy po ust. 1b kolejnego ustępu (ust. 1ba) w brzmieniu:
„1ba. Przepisu ust. 1b nie stosuje się do osób pobierających emerytury na podstawie przepisów art. 46, art. 50, art. 50a, art. 50e ustawy lub art. 88 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, ktróre nabyły uprawnienia do emerytury, o której mowa w art. 24 przed 1 stycznia 2013 r.”

              Prawo do wypłaty emerytury nabyliśmy na podstawie art. 88 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, na podstawie przepisów art. 46, 50, 50a, 50e, 184 ustawy emerytalnej, art. 34 lub  art. 48 i 49 ustawy emerytalnej, w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2006 r. Wszyscy „wcześniejsi” emeryci powinni mieć takie same możliwości korzystniejszego przeliczenia emerytury w powszechnym wieku emerytalnym (emerytura „stażowa”),  niezależnie od roku urodzenia czy rodzaju przyznanej wcześniejszej emerytury (zwykła wcześniejsza, nauczycielska, górnicza), jakie obowiązywały do roku 2012.

               Od czasu podpisania przez Pana Prezydenta Komorowskiego Ustawy z dnia 11 maja 2012 r. podjęto szereg inicjatyw społecznych mających na celu przywrócenie przepisów prawnych, na podstawie których przyznano nam w 2008 r. świadczenia emerytalne oraz w sprawie zmian w nowej ustawie emerytalnej:
1.       setki listów, petycji i e-maili wysyłanych do posłów, senatorów, komisji sejmowych, organizacji państwowych i pozarządowych, do ważnych osób administracji państwowej.
 
2.      wniosek do Trybunału Konstytucyjnego,  także o zbadanie zgodności całej treści art. 1 ustawy z dnia 11 maja  2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 637), złożony przez OPZZ.  Przepis art.25 ust.1b ustawy emerytalnej nie był  przedmiotem kontroli Trybunału Konstytucyjnego, rozpatrywano tylko podwyższenie wieku emerytalnego.

3.      interpelacje  poselskie

      -  Interpelacja nr 17518 -Andrzej Lewandowski  (TR) – 19.04.2013

      -  Interpelacja nr 18905 - Andrzej Duda (PiS) -  13-06-2013

      -  Interpelacja nr 20919 - Stanisław Szwed (PiS) - 11-09-2013

      -  Interpelacja nr 21223 - Michał Tomasz Pacholski (PSL) - 25-09-2013

      -  Interpelacja nr 21411 - Sławomir Zawiślak (PiS) - 27-09-2013

      -  Interpelacja nr 21933 - B. Rzońca, J. Warzecha (PiS) - 23-10-2013

      -  Interpelacja nr 25774 - Beata Mazurek (PiS) - 03-04-2014

      -  Interpelacja nr 31559 - Zbigniew Pacelt (PO) - 04-03-2015      
      -  Interpelacja nr 32286 – Zbigniew Pacelt (PO) - 15-04-2015

4.      Petycja P8-05/14  dotycząca usunięcia art. 25 ust. 1b  (wielokrotna - kilkaset petycji) została złożona na ręce Marszałka Senatu, a następnie przekazana do senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Postanowiono nie nadawać jej dalszego biegu.


            Świadczenia emerytalne przyznano nam na podstawie Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 z późn. zm.). Od tego czasu, w ciągu kilkunastu lat, ponad 80 razy dokonywano zmian i poprawek przepisów emerytalnych, często lokując je w  sposób podstępny i uboczny. Gąszcz przepisów, ciągłe zmiany i poprawki przepisów emerytalnych sprawiają trudności nawet pracownikom ZUS i prawnikom.  System emerytalny jest nieczytelny dla większości zwykłych ludzi, uderza w najsłabsza grupę społeczeństwa, w emerytów. Nie informuje się ich o zmieniających się prawach, możliwościach korzystnych przeliczeń świadczeń. Jest to świadome i celowe zagmatwanie prawa, aby przemycać niekorzystne zmiany emerytalne.
              
            ZUS wyposażony jest w systemy elektroniczne,  oprogramowania, w których zapisana jest sytuacja prawna emerytów.  Po wprowadzeniu danych dotyczących nowych ustawowych zmian powinno wynikać, jakie możliwości dotyczą konkretnych emerytów. I o takich informacjach powinni emeryci być powiadamiani.
W przypadku dalszego braku uregulowania systemu informacyjnego, rzetelnego i zrozumiałego dla obywateli funkcjonowania zakładu ubezpieczeń społecznych emeryci zmuszeni będą do wysyłania comiesięcznych zapytań o możliwości złożenia korzystnych dla nich wniosków wynikających z wprowadzenia nowych ustaw, zmian czy poprawek.

  
                               Głównym zagrożeniem dla systemu emerytalnego jest fakt, że jest on projektowany i bezustannie modyfikowany w celu realizacji krótkoterminowych, politycznych celów, a nie dla zapewnienia długoterminowego bezpieczeństwa.

                   Może nadszedł najwyższy czas, aby ustawa emerytalna stała się jednolita, czytelna i zrozumiała dla zwykłych ludzi, bez odwoływania się do kilkudziesięciu innych wersji, odnośników z lat poprzednich. To bardzo trudne zadanie dla prawników i konstytucjonalistów przy istnieniu zagmatwanych przepisów emerytalnych. Ale warto opracować przejrzysty system ubezpieczeń społecznych, taki, aby każdy obywatel go rozumiał.
                     
                W odniesieniu do powyższego wniosku o naprawę systemu emerytalnego należy wspomnieć o niektórych niekorzystnych uregulowaniach dla emerytów w Ustawie z dnia 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 552), która weszła w życie 1 maja tego roku. Nowelizacja przepisów emerytalnych podzieliła świadczeniobiorców przebywających przed 1 stycznia 1999 r. na urlopach wychowawczych na dwie grupy w zależności od rodzaju pobieranej emerytury. Ci, którzy złożyli wnioski o świadczenia wypłacane według starych zasad, są w gorszej sytuacji niż osoby, które maja prawo do wypłaty liczonej na podstawie kapitału zgromadzonego na koncie emerytalnym w ZUS.
            Jest to kolejna niekorzystna ustawa (po ustawie z 11 maja 2012 roku) dotykająca osoby pozostające na „wcześniejszej” emeryturze, które zostały objęte innymi przepisami, niż osoby, które mogły przejść na emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym do końca 2012 roku.
          Zapis w ustawie z dnia 5 marca 2015 roku dotyczący różnego obliczania okresów urlopu wychowawczego dla kobiet w zależności od rodzaju emerytury jest według mnie sprzeczny z art. 32 ust. 1 Konstytucji.

               Ustawa z dnia 5 marca 2015 r. wprowadziła także niekorzystne rozwiązania dla emerytów urodzonych przed 1 stycznia 1949 r. powodujące pomniejszanie kapitału początkowego o pobrane wcześniej świadczenia (nowelizacja art. 55). Nowelizacja ta weszła w życie bez okresu przejściowego, z dniem 1 maja 2015 r. W nowelizacji zastosowano sposób pomniejszania kapitału początkowego taki, jaki znajduje się w art. 25 ust. 1b Ustawy z dnia 11 maja 2012 r. , a o usunięcie którego wnioskują skrzywdzeni "wcześniejsi" emeryci.28 komentarzy:

 1. Proszę o włączenie do pisma akapitu:
  "Ustawa z 5 marca 2015r (art.110a) rozgranicza emerytów, którzy mają wskaźnik wysokości podstawy wymiaru ograniczony do 250% w taki sposób, że dzieli te osoby otrzymujące wynagrodzenie po przyznaniu emerytury i tym należy się możliwość ponownego, korzystnego ustalenia emerytury oraz na osoby nie otrzymujące wynagrodzenia po przyznaniu emerytury, które takiej możliwości nie uzyskały. Taki zapis ustawowy, który dotyczy różnego traktowania osób będących na emeryturze, które do końca 1998r odprowadzały składki emerytalne w wysokości przekraczającej sumarycznie w trakcie roku 30-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i w momencie przejścia na emeryturę ich świadczenia zostały obniżone wskutek działania "gilotyny 250%" - jest wg mnie sprzeczny z art. 32 ust. 1 Konstytucji."

  OdpowiedzUsuń
 2. Kochani, piszcie, co myślicie o takiej formie pisma do prezydenta. Czy nie zrobiłam gdzieś błędu, czy przepisy dobrze wymienione, czy coś dodać, a może ująć? Proszę o uwagi.
  Powyższą uwagę o 250% dołączę.

  OdpowiedzUsuń
 3. W naszym kraju gotuje się jak w kotle, wszyscy zajęci sprawami wagi państwowej. Posłowie i senatorowie w większości w Warszawie. A my tu czekamy ze swoimi emeryckimi sprawami.
  Nienajlepszy klimat na nasze sprawy. Nie wiadomo, czy nie będzie jeszcze goręcej.
  Ale i tak nie odpuszczajmy. Próbujmy walczyć o zniesienie 32% podatku, wysyłajmy pisma do posłów,może zareagują. Ja ponownie wysłałam do swojego posła i do pana Błaszczaka, szefa Klubu PiS.
  Jeszcze dla informacji, pani poseł Iwona Arent złożyła w sejmie interpelację w sprawie 32% podatku. Jeszcze nie ma treści interpelacji, ale można się domyślić.
  Interpelacja nr 32986
  w sprawie wzrostu stawki podatku dochodowego od osób fizycznych do 32% wskutek jednorazowej wypłaty zawieszonych świadczeń emerytalnych

  Zgłaszający Iwona Ewa Arent
  Adresat minister pracy i polityki społecznej
  Data wpływu 03-06-2015
  Data wysłania 11-06-2015

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W interpelacji pani poseł powołuje się na obciążenia finansowe podatkiem 32% konkretnej "zawieszonej" emerytki, która się do niej zgłosiła z prośbą o interwencję.

   Usuń
  2. Treść interpelacji nr 32986
   Szanowny Panie Ministrze!

   Do mojego biura poselskiego zgłosiła się Pani Z. L. zamieszkała w Olsztynie (w podobnej sytuacji jest liczna grupa emerytów), której na podstawie prawomocnego wyroku sądowego Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił jednorazowo zawieszone świadczenie emerytalne za okres od 1 października 2011 roku do 21 listopada 2012 roku. Wskutek wypłacenia jednorazowej kwoty zawieszonego świadczenia emerytalnego dochody Pani Z. L. przekroczyły próg podatkowy 32 %. Pani Z. L. nie miała możliwości złożenia do ZUS wniosku o wypłatę zaległego świadczenia w korzystnym dla siebie terminie, tak by nie przekroczyć progu podatkowego. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw wstrzymała w określonych wypadkach wypłatę świadczeń emerytalnych. Wskutek błędu ustawodawcy doszło do sytuacji, kiedy skumulowały się wypłata z tytułu zaległej emerytury ze świadczeniami bieżącymi, w konsekwencji czego jednorazowa wypłata zaległej emerytury spowodowała zwiększenie obciążeń podatkowych w stosunku do wypłaty świadczeń emerytalnych w okresach, za które były należne.

   W związku z powyższym uprzejmie proszę Pana Ministra o odpowiedź na pytanie: czy w sytuacji kiedy wskutek błędnego działania ustawodawcy zaległa emerytura wypłacana jest jednorazowo niesprawiedliwym jest kumulowanie jej ze świadczeniami otrzymywanymi na bieżąco, lecz wysokość odprowadzonego od tej kwoty podatku należałoby odnieść do dochodu za okres zawieszenia świadczenia? Emeryci nie ze swojej winy nie otrzymywali należnych im świadczeń, a tym samym nie powinni ponosić ujemnych konsekwencji kumulacji wypłaconego świadczenia ze świadczeniami otrzymywanymi na bieżąco.

   Z wyrazami szacunku
   Iwona Arent
   poseł na Sejm RP

   Usuń
  3. Podaję link do interpelacji nr 32986 na stronie internetowej Sejmu, którego zabrakło w komentarzu z godz. 08:54.

   http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=44E1AE6D

   Usuń
  4. Sprawa 32% podatku, a w szczegolnosci dotycząca interpelacji nr 32986, znalazła sie w sferze prasy i następnie na facebooku. Czy ktoś z Państwa ma jakieś sukcesy w rozmowach z posłami ze swoich regionów na temat podjęcia jakichś akcji w sprawie 32%? Czy ktoś otrzymał odpowiedź na swoje pisma od posłów? Piszcie Państwo o efektach swoich dzialań. Może trzeba będzie interweniować, jeśli posłowie nie odpowiadaja.

   http://www.bankier.pl/wiadomosc/Za-bledy-rzadu-placa-emeryci-3364651.html?utm_source=FreshMail&utm_medium=email&utm_campaign=fm_2+kampania+poniedzia%C5%82kowa+z+dnia+22.06.2015

   http://finanse.wp.pl/kat,1033781,title,Wyzszy-podatek-za-zalegla-emeryture,wid,17653075,wiadomosc.html?ticaid=11517d

   Usuń
 4. Kochani, od poniedziałku zaczniemy wysyłać pisma do prezydenta elekta w sprawie uporządkowania i naprawy krzywdzących emerytów ustaw.
  Proszę jeszcze o uwagi, zmiany.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Na razie znam tylko adres do prezydenta elekta
   Pałac Przeździeckich
   ul. Foksal 6.
   05-077 Warszawa

   Usuń
 5. Prosze uprzejmie o podpowiedź w sprawie :
  Jestem kobietą, rocznik 1949, przebywam na wczesniejszej emeryturze pracowniczej, naliczonej według starych zasad, pracowałam ciagle do 31 grudnia 2014,pobierając emeryturę. Od 1 stycznia 2015 przeszłam na emeryturę. Nigdy nie skladalam wniosku o emeryturę powszechną, Przebywałam na urlopie wychowawczym bezpłatnym 8 lat. Jakie mam szanse na przeliczenie emerytury wg starych zasad i wliczenie urlopu wychowawczego, choćby 6-cio letniego ze wskażnikiem 1,3 % ?

  Czy, jeśli zloże wniosek o naliczenie emerytury powszechnej to ZUS przeliczy ja po nowemu ? i odliczone zostaną wszystkie wyplacone mi dotychczas świadczenia ? Jak to jest z tymi zmieniajacymi się przepisami, przecież do grudnia 2012 roku niczego nie odliczano ?
  A może ZUS w ogóle oddali mój wniosek ?
  Pozdrawiam Wszystkich
  Beata

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Beato, czas najwyższy, żebyś złożyła wniosek o emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym. Do końca 2012 r. miałaś szansę na emeryture kapitałową, ale ona wcale nie musiała być wyższa niż ta, którą otrzymujesz, stażowa. To indywidualna sprawa.
   Obecnie prawdopodobnie nie masz szans na wyższą emeryturę kapitalową, gdyż przez dobrych pare lat pobierałas emeryture wcześnijeszą, którą w calości brutto odliczą Ci od kapitału poczatkowego. Z uwagi na wiek, korzystne byłyby dla Ciebie tablice dlaszego trwania życia.
   Wniosek złóz, doliczą Ci te kilka lat pracy. Jesli uzyskiwałaś chocby przez 1 rok wyższe zarobki, to przeliczenie będzie bardzo korzystne. Urlopy wychowawcze w stażowe emeryturze liczone są po 0,7%.
   Obliczą Ci oczywiście także emeryturę kapitałową. W niej będziesz miała przeliczone 6 lat opieki na dzieci (taki jest pułap zaliczanych urlopów wychowawczych, niezaleznie od ilości wychowanych dzieci). Jeżeli emerytura kapitałowa będzie nizsza od stażowej, ZUS będzie wypacał Ci tę wyższą, stazową.
   Wtedy koniecznie wycofaj wniosek o emeryturę powszechną. Masz na to miesiąc czasu od otrzymania decyzji z ZUS. Spowoduje to, że Twój kapitał początkowy bedzie nada waloryzowany a jest to korzystniejsze niż waloryzowana emerytura. Zus nie ma prawa nie przyjąc wniosku. Odwagi.
   Już tylko na marginesie dodam, że w podobnej sprawie toczy się postępowanie przed TK. Tam kobieta nie złożyła wniosku do końca 2012 r.( ur. w 1952), a dopiero w 2013 r. Zagladaj na bog, może bedzie korzystne rozstrzygniecie dla tamtej kobiety. Wtedy i Ty będziesz mogła złożyć o emeryturę kapitalową bez odliczeń.
   Jesli masz dalsze pytania, pisz.
   I dobrze, że wreszcie jesteś na emeryturze. Czas odpocząć. Cieplutko Cie pozdrawiam.

   Usuń
  2. Bardzo dziękuje za okazaną mi życzliwośc i udzielenie szczegółowych informacji w mojej sprawie.
   Jeśli zbytnio nie nadużywam uprzejmości , to chciałam jeszcze zapytac odnośnie przeliczania emerytury wcześniejszej na powszechną stażową - czy w przypadku niższego wskażnika procentowego (wynikającego z porównania moich zarobków do średniej krajowej), częśc socjalna emerytury powszechnej bedzie liczona według nowej kwoty bazowej, czy całośc emerytury będzie naliczana według kwoty sprzed 3 lat, bo wtedy ostatnio miałam wyższy wskażnik i emerytura została przeliczona według obowiązującej wtedy wysokości kwoty bazowej. Za lata 2013 i 2014 wskażnik przeliczeniowy był już niższy i ZUS odmówił przeliczenia wg nowej kwoty bazowej- chyba słusznie.
   Jeśli chociaż częśc socjalna bedzie troszkę podniesiona, to warto składac wniosek do ZUSu.
   Przeliczanie wg nowych zasad, jeśli ZUS odejmie juz wypłacone - chyba nie ma sensu. Ten krótki okres w 2012 , kiedy można było przeliczac po nowemu - przechorowałam , nie śledziłam internetu i zmieniająch się ustaw. Trudno - moja wina, poczekam na rozstrzygnięcie TK. Sprawa prawie identyczna. Osób, które nie doczytały informacji o możliwości tego wyjątkowego przeliczania jest podobno bardzo wiele - tak powiedziała mi kiedyś pani w ZUSie. Ale co to zmienia?
   Łączę serdeczne pozdrowienia
   Beata

   Usuń
  3. Trochę sobie pożartowałyśmy ale moze niektore "oczywiste oczywistości" przydadzą sie osobom, ktore niebawem wybiorą się na pełne emeryturki.

   Usuń
 6. siedzę przed komputerem i czytam wszystkie nasze wątpliwości i nasunęła mi się taka myśl, a mianowicie- zgodnie z wymogami Unii Europejskiej podniesiono u nas u nas wiek emerytalny i teraz mam takie pytanie - czy w związku z tymi wymogami nie ma dopłat z UNII do naszych emerytur.Może ktoś wyjaśni tą sprawę- jak w sprawie przejścia na emeryturę to obligują nas przepisy unijne ale co do wypłaty emerytury to przepisy krajowe-ciekawe to jest. pozdrawiam rocznk53


  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie obligują nas żadne przepisy unijne ani w przypadku wieku emerytalnego, ani w przypadku wysokości emerytur, ani w przypadku wynagrodzeń. Ewentualne zalecenia niesą obowiązujące.

   Usuń
 7. Uważam, że podstawowy wzór pisma jest dobry - można go przyjąć za podstawę swojego pisma, ja rocznik 1953 trochę go zmodyfikuję, mocno podkreślę działanie prawa wstecz dla ostatnich wcześniejszych emerytów K 1953 i M 1948 - wykorzystam pierwsze pismo Joli. Kiedy i gdzie wysyłamy pisma ? pocztą elektroniczną czy poleconym listem? Serdecznie pozdrawiam i czekam na sygnał do czynnego działania.

  OdpowiedzUsuń
 8. Czy już wysyłać pisma do Pana Prezydenta , czy ta ostatnia wersja jest odpowiednia?

  OdpowiedzUsuń
 9. Oczywiście, jak najpilniej proszę wysyłać pisma do Prezydenta z następnego postu. Można wysłać wersję przeredagowaną i uzupełnić ją tymi ogólnymi informacjami z niżej zamieszczonej wersji pisma albo tę niższą wersję. Myślę, że Prawnicy Prezydenta dobrze zrozumieją nasze postulaty.
  Wysyłajmy wszyscy jak najprędzej.

  OdpowiedzUsuń
 10. Proszę o pomoc w zrozumieniu decyzji ZUS.
  Jestem z rocznika 1949. nadal pracuję. Na mój wniosek ZUS ponownie ustalił kapitał początkowy przeliczając okres opieki nad dzieckiem przelicznikiem 1,3 za każdy rok stosując art.174 ust.2a ustawy z 17 grudnia 1998 i ustawy z dnia 5 marca 2015. Natomiast odmówił przeliczenia emerytury cytuję: Kapitał początkowy jest jednym z elementów składowych wartości emerytury wg zreformowanych zasad, natomiast nie bierze on udziału przy obliczaniu emerytury wedle zasad dotychczasowch. Przy ustalaniu wysokości emerytury wg.dotychczasowych zasad okresy urlopu wychowawczego w związku z opieką nad dzieckiem traktuje się jako okres nieskładkowy liczony po 0,7% podstawy wymiaru. W związku z tym art.174 ust.2a nie ma zastosowania przy ustalaniu wysokości emerytury.
  Nie rozumiem jaki cel ma ponowne ustalenie kapitału początkowego w moim przypadku? jeżeli nie wpływa na wysokość emerytury? Proszę o Waszą opinię za co bardzo dziękuję.!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wszyscy urodzeni po 31 grudnia 1948 r mają wyliczony kapitał początkowy podlegający korzystnym przeliczeniom (na wniosek). Ty pracując zapewne pobierasz emeryturę wczesniejsza, a więc liczoną wg starych zasad, gdzie urlopy wychowawcze liczone są po 0,7 %. I nowa ustawa z 5 marca 2015 r nie dotyczy emerytur stażowych.
   W momencie zaprzestania pracy i przejsciu na emeryture otrzymasz dwie decyzje. Jedną liczona wedlug starych zasad i drugą, liczoną według nowych zasad, opartą na kapitale początkowym. ZUS będzie wyplacal emeryture wyższą. Prawdopodobnie będzie to emerytura stażowa.
   Ale walczymy od kilku lat, zeby w emeryturze kapitałowej nie było odliczen wczesniej pobranych emerytur i wtedy może się kazać, że emerytura kapitałowa będzie dla Ciebie wyższa. wtedy będzie wazny ten podwyższony kapitał początkowy.
   Nie wiemy, co jeszcze rząd wymysli w sprawach emerytalnych, dlatego ważne jest każde korzystne przeliczenie.
   Możesz teraz wycofać swoj wniosek z ZUS (masz na to miesiąc od otrzymania decyzji z ZUS), skoro teraz nic Ci nie daje przeliczenie kapitału początkowego, a po zakończeniu pracy ZUS jeszcze raz przeliczy Ci ten kapitał początkowy.

   Usuń
 11. Mam opiekę nad dzieckiem przeliczoną 1.3.Ale emerytura zostaje po staremu. Jestem rocznik 1953

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak będziemy miały wszystkie z rocznika 53 i inne osoby, które nie mogły przejść na emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym przed rokiem 2012.
   Zobaczymy, czy coś oda nam się wygrać i ze zmianą/usunięciem art. 25 ust. 1b, czy możliwością przeliczenia emerytury według starych zasad. Walczymy!

   Usuń
  2. Poprawka, przed końcem roku 2012.

   Usuń
 12. prosze o szczegóły bo ja mam decyzje odmowną jestem na wczesniejszej emeryturze

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ustawa z 5 marca 2015 roku nie dotyczy emerytur stażowych, a wcześniejsza jest taką własnie emeryturą. Dlatego otrzymałaś odpowiedż odmowną.
   Wiele z nas czeka na decyzję z ZUS o przeliczenie emerytury stażowej w kwestii urlopów wychowawczych po 1,3% na mocy art.6 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 4 ust.13 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1981 r. w sprawie urlopów wychowawczych. Wniosek o przeliczenie emerytury zamieszczony jest w poście na blogu19 maja ( Apel - składamy wnioski do ZUS). Pewnie otrzymamy odpowiedz odmowną i trzeba będzie zaskarżyć decyzję do sądu.

   Usuń
 13. Proszę o radę, bo mam opiekę nad dzieckiem przeliczoną 1.3, ale emerytura zostaje po staremu, Jestem rocznik 1953. Czy mam wycofać wniosek czy to już nic nie zmieni, bo emeryturę miałam przeliczoną po ukończeniu 60 lat, czyli w 2013 r. i oczywiście mam niższą o te pięć lat które wcześniej pobierałam. Wniosku nie wycofałam, bo nie wiedziałam że tak można.

  OdpowiedzUsuń
 14. Jeśli masz już obliczoną i "zatwierdzoną" emeryturę kapitałową po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego (nie wycofałaś wniosku o jej przyznanie), to teraz nie ma co wycofywać wniosku. Wycofanie wniosku nic nie zmieni. Masz teraz wyższą naliczoną emeryturę kapitałową, której i tak nie otrzymujesz. Otrzymujesz stażową, która jest wyższa.
  Ale może wszystko się jeszcze zmienić. Nie wiemy, jakie zmiany znajdą się w projekcie ustawy emerytalnej, którą przygotowuje nowy Prezydent.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję pani Jolu za wyjaśnienie, bo nie wiedziałam jak mam postąpić z tą decyzją i bardzo się denerwowałam. Żyję nadzieją że prezydent elekt zmieni zapis tej krzywdzącej ustawy i rocznik 53 nie będzie taki pokrzywdzony. List do elekta oczywiście wysłałam. Serdecznie pozdrawiam. Ninaw

   Usuń