17 czerwca 2014

Pismo Pani Poseł Beaty Mazurek

    Poniżej zamieszczam pismo Pani Poseł Beaty Mazurek do Premiera Donalda Tuska. Pismo dotyczy art. 25 ust. 1b ustawy o rentach i emeryturach z FUS


  Poseł na Sejm                                                           Chełm, 11 czerwca 2014 r.
Rzeczpospolitej Polskiej

Beata Mazurek

                                                                                                                                                                                                                         Pan Donald Tusk
                                                                                                                                                                                                                 Prezes Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze!

                Na podstawie art. 20 ust. 1 i 2 Ustawy o wykonywaniu mandatu Posła i Senatora  ( Dz. U. z 1996r. z późniejszymi zmianami) zwracam się z prośbą o przedstawienie wyczerpujących informacji w sprawie wadliwego trybu wprowadzenia w życie przepisu art. 25 ust. 1b ustawy o emeryturach i rentach z FUS, według którego osoby pobierające wcześniejszą emeryturę mają odliczoną kwotę tej emerytury od podstawy późniejszej emerytury powszechnej.

                W przesłanej z upoważnienia Ministra Pracy i Polityki Społecznej pismem z dnia 30 kwietnia 2014r. znak: DUS/0700/117/JS/14 odpowiedzi na moją interpelację w sprawie wadliwych przepisów ustawy o rentach i emeryturach z FUS nie otrzymałam odpowiedzi na zadane pytania. Resort w swoim piśmie poruszył kwestie nie istotne dla opisanego problemu prawnego, jak np. waloryzacja kwoty składek i kapitału początkowego, ponadto utrzymuje bez uzasadnienia, że kobiety urodzone w 1953r. pobierające wcześniejszą emeryturę miały możliwość złożyć wniosek o emeryturę powszechną bez konsekwencji odliczania od jej podstawy emerytury wcześniej wypłaconej. Zakładając dobrą wolę resortu, mogę jedynie domyślać się, że intencja mojej interpelacji została źle zrozumiana. W związku z tym pozwolę sobie przytoczyć fragment opinii biura Legislacyjnego Senatu w sprawie petycji dotyczącej emerytur kobiet urodzonych w 1953r. z dnia 24 kwietnia 2014r. , w którym czytamy:
Ustosunkowując się do propozycji ewentualnego wniosku grupy senatorów do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności przepisu art. 25 ust. 1b ustawy z Konstytucją, wykazać należy że do Trybunału trafiło już pytanie prawne Sądu w sprawie tego przepisu (…) Argumentacja Sądu jest następująca: Ustawodawca wprowadził przepis przewidujący, że osoby odchodzące na wcześniejszą emeryturę będą miały odliczoną kwotę tych emerytur od podstawy późniejszej, powszechnej emerytury. Każda osoba, która odchodzi na wcześniejszą emeryturę, ma tego świadomość i musi się z tym liczyć. Jednak ustawodawca, wprowadzając taką regułę, pominął wymagany w takich okolicznościach przepis przejściowy, przewidujący, że reguła ta nie dotyczy osób które już pobierają wcześniejszą emeryturę. Osoby te, odchodząc bowiem na wcześniejszą emeryturę, nie zostały poinformowane w chwili odejścia na tę emeryturę, że zostanie ona odliczona od podstawy zwykłej emerytury. Zdaniem sądu, brak takiego przepisu przejściowego, dotyczącego kobiet urodzonych w 1953r. lub wcześniej jest o tyle zaskakujący, że ustawodawca w tej samej ustawie pamiętał, że wydłużenie wieku emerytalnego nie powinno dotyczyć osób, które już rozpoczęły realizację prawa do emerytury. Wyłączył zatem z zakresu zastosowania przepisu wydłużającego wiek emerytalny kobiety urodzone w 1952r. i wcześniej. Zdaniem sądu art. 25 ust. 1b jest nie zgodny z art.2 (zasada lojalności państwa wobec obywateli) i art.32 (zasada równości) Konstytucji.
                Zatem skoro sąd dostrzega niekonstytucyjność tego przepisu w stosunku do osób, które miały okazję zapoznać się z przepisami i ubiec skutki ich negatywnych konsekwencji dla wysokości ich emerytury, a nie zrobiły tego z różnych powodów, to tym bardziej ich niekonstytucyjność widoczna jest w zakresie tych roczników kobiet, którym ustawodawca nie dał nawet dnia na dostosowanie się do nowych przepisów, ponieważ wniosek o zwykłą emeryturę mogły złożyć dopiero w okresie, gdy art. 25 ust. 1b wszedł już w życie.
                Problem art. 25 ust. 1b, a w istocie wadliwego jego wprowadzenia w życie jest już zatem znany sądom ubezpieczeń społecznych, jak i Trybunałowi Konstytucyjnemu. Jeśli TK wyda wyrok potwierdzający zastrzeżenia sądu, w Senacie zostanie uruchomiona procedura mająca na celu wykonanie wyroku. Jeśli senatorowie mieliby zamiar złożyć wniosek do TK, w następstwie którego Senat miałby po roku czy dwóch zajmować się jego wykonaniem, właściwsze byłoby przystąpienie od razu do stosownej nowelizacji ustawy. TK niejednokrotnie bowiem krytykował postawę ustawodawcy, który dostrzegając problem, czekał na wyrok TK. Nawet jeśli TK nie dostrzegłby niekonstytucyjności przepisów, ich zmiana nie będzie przecież uznana za niekonstytucyjną, ponieważ ustawodawca zawsze może dokonać zmian, mających na celu poprawę jakości systemu prawa. Z okoliczności wynika jednak duże prawdopodobieństwo zakwestionowania przepisów. Jeśli zatem i Komisja podziela ten pogląd powinna wystąpić ze stosowną inicjatywą ustawodawczą, nie czekając na wyrok, ani nie wnosząc osobnego wniosku do TK.


W związku z powyższym proszę o udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na pytania:

1)      Z jakich powodów m.in. kobiety urodzone w 1953r. zostały objęte przepisami nowej ustawy emerytalnej, skoro jako ostatni rocznik otrzymały one przywilej skorzystania z wcześniejszej emerytury, który obowiązuje od grudnia 2008 do grudnia 2013?
2)      Z jakich powodów uchwalono nowe przepisy przed naturalnym wygaśnięciem starych, zmieniając stan prawny na nie korzyść świadczeniobiorców?
3)      Z jakich powodów doprowadzono do sytuacji, gdy na podstawie przepisów działających wstecz potrąca się kwoty pobrane na emeryturze wcześniejszej od kapitału początkowego kobietom urodzonym już w 1953r., a nie jak ład prawny nakazywałby – kobietom urodzonym w 1954r.?
4)      Dlaczego tak ważna zmiana w przepisach pojawia się na tak późnym etapie legislacyjnym, że nie była konsultowana z partnerami społecznym?
5)      Na jakiej podstawie przedstawiciele Rządu ( w tym również Ministerstwa Pracy ) utrzymują, iż kobiety z rocznika 1953 miały dużo czasu, aby do końca grudnia 2012r. złożyć wniosek o emeryturę powszechną skoro dopiero od stycznia 2013r. kończyły 60 lat i wówczas dopiero były uprawnione do składania takich wniosków? Aktualny stan prawny przeczy temu – wprowadzenie od 1 stycznia 2013r. art. 25 ust. 1b ustawy o rentach i emeryturach z FUS przy równoczesnym braku przepisów przejściowych spowodowało, że wcześniejsze emerytki urodzone po 31 grudnia 1952(rocznik 1953 i młodsze) wpadły w „pułapkę prawną” – nie zdążyły osiągnąć powszechnego wieku emerytalnego przed dniem wejścia w życie ustawy, czyli przed 1 stycznia 2013r. Mogło się to udać rocznikowi 1952 (i starszym), o ile – w związku z fatalną polityką informacyjną dotyczącą tego zapisu ustawy – osoby takie zdążyły na czas złożyć wniosek w powszechnym wieku emerytalnym.
6)      Z jakich powodów do dnia dzisiejszego resort pracy nie podjął inicjatywy legislacyjnej, która naprawiłaby powyższy, niewątpliwie wadliwy zapis ustawy o rentach i emeryturach z FUS, który według wielu ekspertów jest z dużym prawdopodobieństwem nie konstytucyjny.
7)      Dlaczego – mimo powyżej przedstawionych zasadnych wątpliwości co do trybu wprowadzenia w życia art. 25 ust. 1b o rentach i emeryturach z FUS – aktualnie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przedłożyło w sposób równie, jeśli nie bardziej wadliwy, w projekcie ustawy o zmianie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczeń społecznych w razie choroby i macierzyństwa, objęcie analogicznymi zmianami osoby urodzonej przed 1 stycznia 1949r. i mające, na mocy obowiązujących aktualnie regulacji, prawo do uzyskania emerytury „kapitałowej”? Dlaczego w projekcie ustawy dotyczącej zasad przyznawania zasiłków z ubezpieczenia chorobowego „przemyca się” nie korzystne dla świadczeniobiorców zmiany w zasadach naliczania emerytur powszechnych? Jak czytamy w ocenie skutków powyższej regulacji, zmiana ta może dotyczyć ok. 10 tysięcy świadczeniobiorców, a tak nieprzejrzysty sposób procedowania powoduje brak stosownych konstytucji społecznych.
8)      Jakie jest merytoryczne uzasadnienie dla powyższych zmian podanych przez MPiPS w uzasadnieniu do projektu powołaniem się na podważany co do zgodności z konstytucją art.25 ust. 1b ustawy o emeryturach i rentach z FUS: wprowadzenie regulacji analogicznej do art.25 ust. 1b pozwoliłoby na uniknięcie patologii w postaci nie równego traktowania ubezpieczonych przed 1949r. w stosunku do ubezpieczonych po 1949r.?

Z racji wagi podniesionych przeze mnie problemów oraz znacznego grona osób poszkodowanych przez powyższe, będę wdzięczna za przekazanie w ustawowym terminie 14 dni wyczerpujących odpowiedzi na zadane przeze mnie pytania.

Z poważaniem
Poseł na Sejm RP
Beata Mazurek

Prawo i Sprawiedliwość
Powyższy tekst dostałam na maila od Pani Wigi :)
Dziękuję bardzo

96 komentarzy:

 1. Kochani ! Napisałam wniosek do Pani prezes SA W Gdańsku 20.05 o przyspieszenie wycofania apelacji, 28.05. apelację wycofano. Dokumenty SA wysłał 16.06 do ZUS. Teraz czekam kiedy ZUS wypłaci zaległe. Pozdrawiam serdecznie!

  OdpowiedzUsuń
 2. Dostałam pismo z zakładu pracy do uzupełnienia takiej treści;
  Nazwa Zakładu Pracy
  Informuję, że otrzymałam z ZUS decyzję o przyznaniu emerytury z dnia........... Znak.............
  Podpis.................

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wcale nie musisz takiej informacji składać a Twój pracodawca nie ma żadnych podstaw prawnych by tego od Ciebie żądać.
   Prawdopodobnie chce Ci umożliwić zmianę statusu z pracownika na emeryta.
   Decyzja czy zechcesz taką informację złożyć zależy więc tylko od Ciebie.

   Usuń
  2. Pracodawca przecież i bez takiego oświadczenia wie, kto pobiera emeryturę. Spostrzeżenie Anonimowego z 16:57 jest bardzo słuszne. Radzę zignorować to pismo. To, co robisz na emeryturze, to wyłącznie Twój wybór, żaden przepis nie zabrania pracy na emeryturze. Pełnoletni emeryt może osiągać przecież dochody bez żadnych ograniczeń.

   Usuń
  3. http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/w-jakiej-formie-pracownik-powinien-powiadomic-zaklad-o-nabyciu-praw-do-emerytury-lub-renty

   Usuń
  4. Jeżeli pracownik nie złoży PIT 2, to przy rozliczeniu się z urzędem skarbowym musi zwrócić nienależnie drugi raz uwzględnioną kwotę wolną od podatku. ZUS daje tę ulgę obligatoryjnie, a zakład pracy tylko wtedy, gdy pracownik nie złoży PIT 2.
   To jest inicjatywa pracownika, czy chce złożyć ten PIT 2, po raz pierwszy słyszę, że pracodawca tak się z tego powodu "martwi" o pracownika.
   Kadry mają akta osobowe i doskonale się orientują, kiedy kto nabywa do czego prawo, np. do kolejnego stanowiska po przepracowaniu wymaganej liczby lat. Nabycie praw do czegoś, to nie to samo, co skorzystanie z tych praw.

   Usuń
  5. Pismo, o którym mówi Anonimowy z 16:14 w żadnym razie nie jest PIT-em 2. PIT- 2 jest dostępny w internecie, jest to gotowy formularz, na takie pismo jak z 16:14, zakład pracy na pewno nie przestanie uwzględniać kwoty wolnej.

   Usuń
  6. "... prawo, np. do kolejnego stanowiska po przepracowaniu wymaganej liczby lat."
   Takie kuriozum w gospodarce rynkowej to zapewne występuje tylko w budżetówkach!

   Usuń
  7. 09:01
   To nie kuriozum, to ustawa. Chodzi o to, że aby w budżetówce zostać np. inspektorem wojewódzkim trzeba spełnić kryterium i wykształcenia, i stażu pracy, na stanowisko starszego inspektora wojewódzkiego trzeba spełnić więcej warunków. Nie każdy od razu zostaje, mimo przepracowania wymaganych lat.
   To są rzeczy ogólnie znane, nie rozumiem twego zbulwersowania.

   Usuń
  8. Do Anonimowego z 20:38
   A czy jest jakaś różnica w wysokości tej kwoty?Chodzi mi o to,czy w US zapłacę o tyle samo więcej,o ile zakład pracy mniej potrącił mi na zaliczkę na podatek?

   Usuń
  9. 20:59
   Dokładnie tak wychodzi z wyliczeń przy rozliczaniu PIT 37, za każdy miesiąc 1/12 kwoty wolnej od podatku.

   Usuń
 3. Zaległego abonamentu RTV ciąg dalszy - apel RPO do Poczty Polskiej:

  http://prawo.rp.pl/artykul/757645,1118974-RPO--Poczta-powinna-wstrzymac-sie-ze-sciganiem-za-abonament-RTV.html

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. http://www.hotmoney.pl/nabiezaco/Trik-ktory-skasuje-zalegly-abonament-RTV-Zaoszedzila-1400-zl-a33378

   Usuń
  2. Przepraszam!!! Poczta Polska S.A nie jest instytucją charytatywną!!! Jej pracownicy,nie są uzależnieni od widzi misie kogokolwiek. Jestem/byłem/ starym pająkiem i ...ku..wa (ostatnio modne w mediach) zwroty} ...wykonuje GODNIE swoje zobowiązania !

   Usuń
  3. Godnie wg bolszewickich "zasad"?

   Usuń
  4. To upomnienie jest z kwietnia 2013 r. i dotyczy zaległości od lipca 2008! Jak temu komuś nie wstyd, że nie płacił tyle lat i jeszcze ma pretensje? Do kogo?

   Usuń
 4. 7:39
  Popieram twoje zdanie w tej sprawie w pełnej rozciągłości.
  A pracownik Poczty jest tylko pracownikiem wypełniającymswoje obowiązki pracownicze.
  Każdy z nas był lub jest jeszcze pracownikiem i chyba doskonale wiemy co to znaczy.

  do 7:36
  Jakie tu widzisz "bolszewickie zasady"?
  Masz chyba problemy emocjonalne - wykształciło cię państwo "bolszewickie", pracowałeś / i miałeś pracę!!!!!/ w państwie "bolszewickim", młodość upłynęła ci w państwie "bolszewickim"....itd.
  Dlaczego nie wyemigrowałeś skoro nie pasował ci "bolszewizm" państwa w którym przyszło ci żyć.
  Wystarczyło wyjechać na wycieczkę poza KDL / Kraje Demokracji Ludowej - o ile nie pamiętasz tego skrótu /z "Orbisem" lub "Gromadą" i zostać w tym wspaniałym "zachodnim" świecie.....
  Mój kolega ze studiów tak zrobił i ....skończył pod mostem ale w Paryżu w kraju niebolszewickim .
  Tutaj mógł żyć powyżej średniej krajowej bo był dobrze zapowiadającym się architektem ale "nie pasował" mu ustrój...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Towarzyszu, masz sklerozę! Przewodniej siły już nie ma i Twoje klepanie wyuczone na WUML nie działa. Przepraszam, działa. Lubią je jeszcze tylko lenie i bomisie(należy).

   Usuń
  2. 15:34
   Wybacz ale nie rozumię twojego wpisu a ty chyba nie zrozumiałeś / lub zrozumiałaś / o co anonimowi z godz.11:53 chodzi.
   Ja również uważam że w tamtych czasach żyło się wszystkim dobrze - kto chciał pracować miał pracę i mógł żyć spokojnie i szczęśliwie.
   Teraz żyje się tylko tym spokojnie i szczęśliwie którzy albo są przy korycie albo są członkami mafii.
   A tak po prawdzie czy ty wogóle wiesz co to jest "bolszewizm" ???

   Usuń
 5. http://prawo.rp.pl/artykul/756571,1118936-Tysiac-zlotych-wiecej-dla-emeryta.html

  OdpowiedzUsuń
 6. Przypomnienie głosowania w Sejmie 13 stycznia 2012 r. w sprawie "waloryzacji kwotowej" : PO - "za" 203, nie głosowało 4 pOSŁÓW, PiS - "za" 3, "wstrzymało się" 121, nie głosowało 12, PSL - "za" 27, nie głosowało 1, reszta pOSŁÓW nieistotna za wyjątkiem największych tchórzy palikmiotów - nie byli "za", nie byli "przeciw", nie "wstrzymali się od głosu" i nie wyszli z sali podczas głosowania.
  W Senacie "waloryzację kwotową" poparło 61 senatorów, wstrzymało się 25, a jedynymi uczciwymi i odważnymi byli dwaj senatorowie: KAZIMIERZ JAWORSKI (okręg wyborczy nr 56 OKW Rzeszów) i JAROSŁAW OBREMSKI (okręg wyborczy nr 8 OKW Wrocław).

  OdpowiedzUsuń
 7. Coś dla "qwerty'ego".
  Nowa propozycja konsolidacji finansów publicznych - taki projekt rządowy trafił właśnie do Sejmu:

  http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/172114/172156/dokument116731.pdf

  OdpowiedzUsuń
 8. "Idź do ZUS po podwyżkę, zanim zmienią się przepisy"

  http://prawo.rp.pl/artykul/756571,1118936-Tysiac-zlotych-wiecej-dla-emeryta.html

  Czy ktoś z Państwa może mi wytłumaczyć jakich emerytów będzie to dotyczyło.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. http://prawo.rp.pl/artykul/1111320-Idz-do-ZUS-po-podwyzke–zanim-zmienia-sie-przepisy.html

   Usuń
  2. 20:21
   dot. emerytów urodzonych przed 1949 r., którzy do tej pory uważali, że nie muszą ustalać sobie kapitału poczatkowego, chodzi o to, że dla tych osób nowa emeytura, ta powszechna, liczona z kapitału i składek jest dużo korzystniejsza od starej, nawet o 1000 zł, oczywiście nie dla każdego o tyle

   Usuń
 9. Przyglądając się aferze podsłuchowej i uzgodnieniom prezesa,niby niezależnego,banku centralnego,nabieram przekonania,że jakiś przedstawiciel rządu,wysłannik tuska,uzgadniał z prezesem TK wyroki trybunału w sprawie waloryzacji kwotowej emerytur i w sprawie zawieszonych emerytur też.Na szczęście w tej ostatnie nie udało mu się,bo źle dobrany był skład zespołu orzekającego,tego błędu już przy waloryzacji prezes nie popełnił.Mieliśmy szczęście,a było o włos od porażki.przerażający jest ten kraj.Trafnie ujawnił sienkiewicz,że właściwie to Polski nie ma.Jest jedna wielka rozpierdu.cha.
  emerytka Krysia
  ps.zaczynam się martwić o przyszłość naszych dzieci i wnuków.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak, mieliśmy wielkie szczęście, że TK w naszej sprawie nie obradował w pełnym składzie, bo już w sprawie uzyskania prawa do emerytury w wieku 67 lat było inaczej ( cały skład TK) i skarga konstytucyjna przepadła.
   Za czasów tego rządu, którego macki sięgają prawdopodobnie nawet do instytucji niezależnych nie doczekamy się już niczego pozytywnego dla nas ( kobiety - rocznik 53, urlopy wychowawcze i waloryzacja emerytur ).
   Zadłużyli nas do trzeciego pokolenia włącznie, zniszczyli nasz przemysł, nasze finanse i nasz rodzimy handel. Dobierają się do lasów państwowych i zaczną niedługo na większą skalę sprzedawać polską ziemię cudzoziemcom.
   Jesteśmy rynkiem zbytu dla zagranicznych towarów, tanią siłą roboczą obsługującą zagraniczne inwestycje i tanią montażownią ich produktów. Nie wykorzystujemy własnych zasobów energetycznych, nie wykorzystujemy Bałtyku jako "okna na świat". Nasi naukowcy muszą wyjeżdżać za granicę i z ich dorobku naukowego korzystają inni.
   Czy mamy jeszcze jakiś interes narodowy?
   Krysiu, ja też martwię się o byt naszych dzieci i wnuków w Polsce.

   Usuń
  2. http://vod.gazetapolska.pl/7407-tego-w-radio-nie-uslyszyszballada-lech-kaczynski-posluchaj-pomysl

   Usuń
  3. http://m.youtube.com/watch?v=r16GL3N4PdM

   Usuń
 10. Właśnie otrzymałam zawieszoną emeryturę, pozdrawiam wszystkich normalnych

  OdpowiedzUsuń
 11. 12:13
  Należę do tej grupy emerytów.
  W dniu 13 stycznia 2014r. wystąpiłam do ZUS-u z wnioskiem o przeliczenie mojej emerytury na podstawie art. 55 w związku z art. 26 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, powołując się na wyrok SN z dnia 10 lipca 2013r., sygn. akt II UK 424/12
  W dniu 26 lutego 2014r. otrzymałam Decyzję Odmowną. W uzasadnieniu tej decyzji podano:
  " Zgodnie z art.55 ww. ustawy emerytalnej, ubezpieczonemu urodzonemu przed dniem 01.01.1949, który osiągnął wiek emerytalny wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i posiada okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet, może być obliczona emerytura w oparciu o zgromadzone na koncie składki na ubezpieczenie emerytalne z uwzględnieniem ich waloryzacji, o ile WYSTĄPIŁ PO RAZ PIERWSZY Z WNIOSKIEM O PRZYZNANIE EMERYTURY PO DNIU 31.12.2008r. I KONTYNUOWAŁ UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE PO OSIĄGNIĘCIU WIEKU EMERYTALNEGO."
  Dalej napisano, że:
  " Pani złożyła wniosek w dniu 31.03.2008r., na który przyznana została emerytura od 01.03.2008r. W związku z powyższym brak podstaw do przyznania emerytury w oparciu o zgromadzone na koncie składki"

  Czyli wystąpił w tym uzasadnieniu ten sam problem podziału emerytów, na
  tych "sprzed" i "po", jaki występował w SO.
  Chociaż w 2008r. emerytury nie pobrałam, bo ze względu na kontynuację zatrudnienia była natychmiast zawieszona, to już nabyłam do niej prawo w 2008r. i ten fakt zamyka mi wg ZUS-u możliwość ponownego przeliczenia mojej emerytury na podstawie ww przepisów.

  Mogłam się od tej decyzji odwołać w terminie 1 miesiąca do SO , ale miałam w tamtym czasie już dosyć walki z sądami.

  Nie było mnie jakiś czas w kraju, dlatego się nie odzywałam.
  Pozdrawiam wszystkich
  Daniela

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W uzasadnieniu do proponowanej nowelizacji art. 55, „przemycanej” w rządowym projekcie „ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw” wyraźnie wskazuje się na to, że ta nowelizacja ma pozwolić na uniknięcie zalewu wniosków o przeliczenie emerytury na podstawie art. 55 w związku z art. 26. MPiPS przyznaje w ten sposób, że Sąd Najwyższy, oddalając kolejne kasacje ZUS, stworzył podstawę do orzekania przez sądy powszechne o prawie do tego korzystnego wyliczenia świadczenia. „Pierwszorazowość” wniosku została więc zakwestionowana, a interpretacja ZUS uznana za błędną.
   W uzasadnieniu do projektu ustawy przywołano następujące wyroki SN:
   z dnia 4 lipca 2013 r., II UZP 4/13,
   z dnia 10 lipca 2013 r., II UK 424/12,
   z dnia 7 listopada 2013 r., II UK 143/12,
   z dnia 9 września 2013 r., II UK 23/13,
   z dnia 29 stycznia 2014 r., I UK 411/13,
   z dnia 19 marca 2014 r., I UK 345/13.

   Usuń
  2. PS. W tej sprawie miało też miejsce wystąpienie RPO do MPiPS ze stycznia 2014 r.:

   http://www.sprawy-generalne.brpo.gov.pl/szczegoly.php?pismo=22810

   Usuń
  3. Proszę mnie poprawić jeśli się mylę, ale wydaje się, że - paradoksalnie - ewentualne wejście w życie nowelizacji art. 55 "otworzy na krótko furtkę" (w proponowanym 3-miesięcznym okresie vacatio legis) do składania wniosków bez groźby uszczuplenia kapitału, także dla osób, którym ZUS już wcześniej odmówił.

   Usuń
  4. Do Danieli 13:48
   Brak odwołania nie zamyka drogi do zweryfikowania decyzji ostatecznej ZUS w trybie nadzwyczajnym, wznowienia postępowania albo stwierdzenia nieważności, bo uchylenie za zgodą stron to raczej nie wchodzi w rachubę

   Usuń
  5. 14:32
   ZUS odmówił na pewno w formie decyzji, decyzja wiąże strony, nie może być tak sobie zmieniana, uchylana dowolnie, tylko może być weryfikowana według zasad podanych w k.p.a. (tryby nadzwyczajne)
   To, co proponujesz, mogłoby mieć miejsce, ale gdyby była stosowna ustawa, jak przy wypłacie zawieszonych emerytur, że nowy wniosek, jakby nic przedtem nie było wydane w tej sprawie.
   Jeśli się mylę, to proszę mnie także poprawić

   Usuń
  6. Daniela 13:48
   Czy wylegiwałaś się pod palmami za zwróconą zaległą emeryturę?
   (To ma być żart).

   Usuń
  7. 14:42
   Na razie mamy do dyspozycji trzy artykuły projektu ustawy: 11, 21 i 22. Niestety, na razie są w nich ewidentne błędy w numeracji powoływanych przepisów, ale gdy się od tego abstrahuje, to można sobie wyrobić pogląd na temat tego, czy mamy do czynienia z pewną "furtką", czy nie. ;)

   Usuń
  8. 14:47
   Emerytury zaległej jeszcze nie otrzymałam ( 25 czerwca chyba?)
   Wycieczkę do Sankt Petersburga i Rygi zorganizowało biuro emerytalno- rentowe Oświaty w Gdańsku z pokaźnym dofinansowaniem socjalnym. Przejechaliśmy 3 300 km i pokonaliśmy sporo kilometrów podczas zwiedzania piechotą.
   Warto było w Petersburgu zobaczyć:
   Pałac Zimowy, Ermitaż, Sobór św. Izaaka - katedra- muzeum, Ogród Letni;
   W Peterhofie:
   Pałac i Ogrody Pałacowe z niesamowitą liczbą fontann nad Zatoką Fińską;
   Carskie Sioło - Pałac i Ogrody;
   W Rydze - oryginalną Starówkę
   Przejeżdżaliśmy również przez Estonię.
   Najważniejsze - widziałam wjazd do miejsca naszego Zlotu w Augustowie - nostalgia !!!
   Pożegnalną kolację skonsumowaliśmy w augustowskim "Albatrosie" - chyba w tym od "Beatki"!!!
   Z góry przepraszam za ten wpis, ale zostałam zapytana, więc "dobrze" wychowana - odpowiedziałam.
   Daniela

   Usuń
  9. Fajna wycieczka. Trzeba korzystać, jeśli nadarza się dobra okazja. Dziękuję za odpowiedź.

   Usuń
  10. Danielo też uważam, że należy korzystać. Piękna wycieczka.
   Pozdrawiam
   Barbara

   Usuń
  11. Danielo;
   Jeżeli decyzja ZUS była bez potwierdzenia odbioru, to idź do ZUS i poproś o wydanie jej kopii. Potwierdzisz jej odbiór i masz wtedy 30 dni do odwołania. To działa.

   Usuń
  12. Pani Danielo, czy w związku z odmowną decyzją ZUS, od której się Pani nie odwołała, wycofała Pani wniosek?

   Usuń
 12. Pani Danielo,
  Jestem urodzona w styczniu 1948 r. Emeryturę mam przyznaną od 1 marca 2009 r. (według wytycznych Pani Fedak), a później miałam zawieszoną ponieważ nie zwolniłam sie z pracy. Po dwóch sprawach sądowych i Trybunale Konstytucyjnym wypłata emerytury została wznowiona oraz odzyskałam zaległe wraz z odsetkami. Emerytura tzw. powszechna była obliczona według starych zasad. Proszę o poradę czy ja mogę też wystąpić do ZUS o przeliczenie w/g nowych zasad z tzw. kapitału i co mi to da. Mam przepracowane 48 lat, dalej pracuję na cały etat. Dzisiaj weszłam na BLOG i nie mogę się jeszcze zorientować co to za sprawa, czy mnie też dotyczy.
  Jakie druki trzeba złożyć w tej sprawie do ZUS.

  Pozdrawiam,
  Ewa

  OdpowiedzUsuń
 13. Prośba do Pani Danieli; mam pytanie - czy w moim przypadku mam możliwość przeliczenia emerytury na podstawie art.55 w związku z art. 26 ustawy o emeryturach i rentach FUS powołując się na wyrok SN z dnia 10.07.2013r.. Jestem rocznik 1947 emeryturę wcześniejszą miałem naliczoną w grudniu 2009r - pobierałem do 1.10.2011r dalej zawieszona, w listopadzie 2012r odwieszona. Za informację serdeczni dziękuję.

  OdpowiedzUsuń
 14. Pani Ewo i Pan z 21:17
  Uważam, że powinniście wystąpić z wnioskiem do ZUS-u o przeliczenie swojej emerytury według wyżej przytoczonego przeze mnie przepisu prawnego. Zaznaczyć trzeba we wniosku, że wybierzecie korzystniejszy wariant.
  Pozdrawiam, Daniela

  OdpowiedzUsuń
 15. Tak, możecie napisać wniosek do ZUS-u o ponowne przeliczenie emerytury metodą kapitałową według wcześniej podanego przeze mnie wzoru i przepisu prawnego, zaznaczając o wyborze korzystniejszego wariantu emerytury.
  Pozdrawiam, Daniela

  OdpowiedzUsuń
 16. Nie wiem dlaczego pierwsza odpowiedź ukazała się po czasie, myślałam, że nie wcisnęłam "opublikuj".

  OdpowiedzUsuń
 17. Pani Danielo mam jeszcze jedno pytanie - jeżeli w marcu miałem przeliczaną emeryturę ze względu na Rp7 za 2013r z nową kwotą bazową to czy ZUS przeliczy mi świadczenie na podstawie art 55 w związku z art. 26 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Nadmieniam że jaszcze pracuję. Dziękuję.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Moim zdaniem - to nie stanowi przeszkody do ponownego przeliczenia, a wybierze Pan korzystniejszy wariant.
   Powodzenia,

   Usuń
 18. Pani Danielo mam pytanie - czy mogę wnioskować o emeryturę wg kapitału? jeżeli: urodziłem się 3.01.1948 roku, wcześniejszą emeryturę miałem od 2008 roku (choroba zawodowa) i już nie pracowałem i nie pracuję, a w 2013 roku przeszedłem na emeryturę powszechną taką samą jak wcześniejsza . Ryszard

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Panie Ryszardzie,
   Nie ma przeszkód, aby napisać wniosek do ZUS-u o przeliczenie kapitałowe.
   Nie wiem jednak, czy ZUS nie wyda negatywnego postanowienia, bo nabył Pan prawa emerytalne w 2008r., a nie w 2009r.- nie jestem pewna, czy to dotyczy również mężczyzn z racji różnego okresu nabycia praw emerytalnych.

   Usuń
  2. Według mnie w tym przypadku nie został spełniony kluczowy warunek kontynuacji zatrudnienia, czyli pozostawania w ubezpieczeniu społecznym po osiągnięciu przewidzianego w tym przepisie wieku emerytalnego. Proszę przeczytać art. 55 ustawy o e. i r. z FUS. Sąd Najwyższy zakwestionował tylko "pierwszorazowość" wniosku emerytalnego, ale nie konieczność kontynuacji ubezpieczenia emerytalnego i rentowego.

   "Art. 55.
   Ubezpieczonemu spełniającemu warunki do uzyskania emerytury na podstawie art. 27, który kontynuował ubezpieczenia emerytalne i rentowe po osiągnięciu przewidzianego w tym przepisie wieku emerytalnego i wystąpił z wnioskiem o przyznanie emerytury po dniu 31 grudnia 2008 r., może być obliczona emerytura na podstawie art. 26, jeżeli jest wyższa od obliczonej zgodnie z art. 53."

   Usuń
  3. cd.
   Zdecydowanie warto poczytać uzasadnienia wyroków Sądu Najwyższego w poniższych sprawach. Tam podane są różne indywidualne konteksty ubezpieczeniowe osób składających wnioski o emeryturę "kapitałową" i można porównać je z własną sytuacją.

   Usuń
  4. z dnia 4 lipca 2013 r., II UZP 4/13,
   z dnia 10 lipca 2013 r., II UK 424/12,
   z dnia 7 listopada 2013 r., II UK 143/12,
   z dnia 9 września 2013 r., II UK 23/13,
   z dnia 29 stycznia 2014 r., I UK 411/13,
   z dnia 19 marca 2014 r., I UK 345/13

   Usuń
 19. Jest wzmianka prasowa o OSE:
  http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/805246,kolejki-w-zus-lepsza-pewna-emerytura-niz-deklaracje-politykow.html

  OdpowiedzUsuń
 20. Czyżby pierwsze efekty interesów PSL ubijanych z PO w związku z aferą podsłuchową?

  „Kosiniak-Kamysz ma nadzieję, że uda się wprowadzić kwotową waloryzację emerytur” a reakcje premiera i PO na projekt PSL są przychylne…

  Czy OSE "Emeryt to brzmi dumnie" zareaguje w tej sytuacji?


  http://biznes.pap.pl/pl/news/all/info/999245,kosiniak-kamysz-ma-nadzieje--ze-uda-sie-wprowadzic-kwotowa-waloryzacje-emerytur

  Cytat:
  " Kosiniak-Kamysz pytany przez PAP, czy rządowa propozycja oznacza, że zarzucony został pomysł różnicowania waloryzacji zależnie od wysokości świadczenia, przypomniał, że PSL przygotowało własny projekt nowelizacji konstytucji, która umożliwiłaby wprowadzenie mechanizmu waloryzacji kwotowej.
  Liczę na poparcie tego pomysłu w parlamencie, musimy zebrać odpowiednią liczbę podpisów. Sam klub PSL nie wystarczy, dlatego szef klubu PSL Jan Bury skierował kilka tygodni temu do wszystkich przewodniczących klubów list z prośbą o poparcie tego wniosku i mam nadzieję, że taką akceptację uzyskamy i będzie można przejść na waloryzację kwotową" - powiedział minister pracy.
  Dodał, że na początku roku "pobudził" dyskusję o zmianie zasad waloryzacji, bo uważał, że "trzeba wspierać tych, którzy mają najniższe emerytury". Zaznaczył, że jako minister nie może proponować zmian konstytucyjnych - takie mogą proponować posłowie, ale reakcje premiera i PO na projekt PSL są przychylne.
  "Pan premier zresztą w swoim expose sam zadeklarował (w listopadzie 2011 r. - PAP), że będzie przeprowadzana waloryzacja kwotowa, mogliśmy ją zrobić tylko raz, ale tu jest zwolennikiem tych rozwiązań" - powiedział minister.”

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tu można przeczytać projekt PSL zapisania "waloryzacji kwotowej" w konstytucji wraz z uzasadnieniem:

   http://prasowka.psl.pl/projekt_zmiany_konstytucji_ws_waloryzacji.pdf

   Usuń
  2. Przeczytane pod poprzednim postem:

   "Anonimowy 23 czerwca 2014 11:23
   Może ktoś z władz nowej partii zainteresuje się, kolejną próbą ministra Kosiniaka i PSL-u, wprowadzenia do Konstytucji zapisu o waloryzacji kwotowej. Większości postujących na tym blogu emerytów zapewne ta sprawa dotyczy i związana z nią obniżka realnej wartości emerytury. Grożba wprowadzenia tego krzywdzącego niezasłużenie emerytów zapisu jest całkiem realna w kontekście afery podsłuchowej i chęci utrzymania się tego rządu przy władzy. M"

   Usuń
  3. Minister Kosiniak-Kamysz „rżnie głupa”, jak zawsze. Powinien się zająć przede wszystkim reformą KRUS, który stanowi wielomiliardowe obciążenie dla budżetu państwa, a nie waloryzacją kwotową, obniżającą realną wartość wypracowanych emerytur.

   Usuń
  4. Sprawa będzie trudna. Waloryzację wskutek inflacji każdy dostanie, natomiast "biedni" dostaną dodatkowo z puli "20% realnej wartości wzrostu wynagrodzeń", która miała być dla wszystkich. Jedyny punkt zaczepienia jest taki, że wartosć emerytury będzie mniej zależna od składek czy zapisu kapitałowego a bardziej od "obowiązku pomagania biednych przez państwo w imię solidaryzmu społecznego (emeryckiego) i sprawiedliwości tzw. społecznej".
   Ale protestować należy.

   Usuń
 21. Możemy sformułować pismo wyrażające sprzeciw wobec waloryzacji kwotowej emerytur. H.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Waloryzacja kwotowa jest korzystna dla emerytów pobierających emerytury niższe a procentowa jest dobra dla tych z dużymi emeryturami.Czego więc anonimowy z 13:10 chcesz- oskubać biedaków?

   Usuń
 22. Co więc proponuje PSL i jego dobrodziej K.-K. ?
  "Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji o kwotę określoną w ustawie. Terminy i zasady waloryzacji określa ustawa."
  Może byc określona w ustawie kwota waloryzacji w wysokosci 1zł ? Może.
  Może być określony w ustawie termin waloryzacji 31 grudnia ? Może.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Przecieram z niedowierzania oczy czytając uzasadnienie do tego projektu ustawy o zmianie konstytucji. Tekst jak z kabaretu. Kto to napisał?

   Usuń
 23. A ja się dziwię, że przy okazji manipulowania przy zmianie metody waloryzacji rent i emerytur przytomniaki z PSL nie pomyślały, że w podobny sposób można przecież rozwiązać np. problem bezdomności w naszym demokratycznym państwie prawa. Wystarczy tylko rozkułaczyć tych wygodnickich egoistów, co to sami zajmują trzypokojowe mieszkania (a po cholerę im pętać się po takim metrażu?) - porzez przekazanie jednego pokoju jednemu bezdomnemu. W ten sposób bezdomny otrzyma 100% więcej niż miał do tej pory, metrażowy obszarnik i tak będzie miał dwa razy więcej niż dotychczasowy bezdomny (w dodatku mógłby otrzymać honorowy tytuł "Zasłużony dla wdrażania solidaryzmu i sprawiedliwości społecznej"), a państwo do tego interesu grosza nie dołoży. I szafa gra, komoda tańczy! Albo inaczej: od rzemyczka do koniczka... :/
  Krzyżak

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Krzyżaku,
   całe uzasadnienie do PSL-owskiego "autorskiego" projektu ustawy zapisującej "kwotową waloryzację" w konstytucji zostało napisane przez kogoś z satyrycznym zacięciem. Zdecydowanie ten KTOŚ pokazał pazur. ;)
   Dla przykładu - twórcze rozwinięcie Twojego komentarza w tymże projekcie (a jest takich kwiatków wiele):

   „Wprowadzenie konstytucyjnej gwarancji corocznego podwyższania nominalnej wysokości emerytur i rent, w celu dostosowania ich realnej wartości do zmieniających się warunków ekonomiczno-społecznych, urzeczywistni prawo do zabezpieczenia społecznego. Przepisy Konstytucji będą stanowiły zapewnienie, że w każdym roku nominalna wysokość kwot emerytur i rent zostanie powiększona o określoną w ustawie kwotę. Wzrost kwoty tych świadczeń będzie przewidywalny dla świadczeniobiorcy. Zapewni to wszystkim emerytom i rencistom poczucie bezpieczeństwa socjalnego i pomoże zapobiec ich wykluczeniu społecznemu. Nowelizacja wpłynie na wzmocnienie solidarności społecznej i zahamowanie procesu pogłębiania się różnic pomiędzy wysokością świadczeń.”

   Usuń
  2. Satyryczny - to ten tekst by był, gdyby nie był wyjątkiem z uzasadnienia projektu aktu prawnego rangi ustawy. Dla mnie - to żałosny sofizmat.
   Krzyżak

   Usuń
  3. Bingo. Krzyżaku.
   Tylko czy PSL wie, co to znaczy sofizmat?
   I czy wie, że my już wiemy....? ;)

   Usuń
 24. P. Danielo !
  Czy można prosić o ponowne umieszczenie wzoru wniosku o przeliczenie emerytury metoda kapitałową ?
  Dziękuję.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ja napisałam tak:
   ZUS w .........
   Wniosek o przeliczenie emerytury obliczonej według starego systemu na emeryturę kapitałową.


   Wnoszę o przeliczenie emerytury na podstawie art 26 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przy zastosowaniu art 55 tej ustawy. Wniosek jest zasadny z uwagi na kontynuowanie ubezpieczenia emerytalnego i rentowego po osiągnięciu wieku emerytalnego.

   Usuń
  2. ad 12:26
   Proszę:
   Z lewej strony pisma swoje dane, z prawej miejscowość i data
   Poniżej : Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział ... Inspektorat ... Wydział Świadczeń Emerytalno- Rentowych
   adres ...
   poniżej:
   Wniosek o przeliczenie emerytury na podstawie art.55 w związku z art.26 ustawy o emeryturach i rentach z FUS

   Uzasadnienie
   Powołując się na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 lipca 2013r., sygn. akt II UK 424/12 Gazeta Podatkowa nr 71 ( 1008) z dnia 05.09.2013r., że " ... Ubezpieczonym urodzonym przed 1 stycznia 1949r., którzy kontynuowali ubezpieczenie emerytalne i rentowe po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego i wystąpili z wnioskiem o przyznanie emerytury po dniu 31 grudnia 2008r., może być ona obliczona według nowych zasad, niezależnie od tego, czy wniosek ten jest pierwszym wnioskiem o nabyciu statusu emeryta."
   Z motywów orzeczenia wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 września 2013r., sygn. akt II UK 23/13 przywołanego przy wyroku SN z dnia 7 listopada 2013r., sygn. akt II UK 143/13, wynika że: " ... także emeryt, który w dalszym ciągu, choćby nieprzerwanie, był osobą czynną zawodowo i z tego tytułu kontynuował ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zachował status ubezpieczonego spełniającego warunki do uzyskania najkorzystniejszego wymiaru należnego mu świadczenia emerytalnego, w tym do jego obliczenia metodą "kapitałową", jeżeli emerytura obliczona według nowych zasad na podstawie art.26 jest wyższa od obliczonej zgodnie z art.53 ustawy emerytalnej, o ile spełnił warunki wymagane w art.55 tej ustawy ...".
   W związku z powyższym zwracam się o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku.
   Podpis

   Pozdrawiam, Daniela

   Usuń
  3. Pani Daniela zawsze z dużą klasą. Bardzo dziękuję , bo wniosek jest doskonały, napisany językiem prawniczym.
   Pozdrawiam serdecznie. An. z 12:26.

   Usuń
  4. An. z 12:26
   Zastanów się czy warto ci przechodzić na emeryturę kapitałową jeżeli pracowałaś i pobierałaś świadczenie.
   Wszystkie elerytury jakie ci ZUS wypłacił do tej pory zostaną odliczone od twojego "kapitału".
   No chyba że zarabiałaś w tym czasie "krocie" i ci kapitału duuużo przybywało....
   bardzo wiele osób na tym blogu wypowiadałosię że emerytura kapitałowa wyszła im o wiele mniejsza niż wcześniej naliczona.

   Usuń
  5. Zgromadzony kapitał pomniejsza się (od 1 stycznia 2013 r.) osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 r., ktore pobierały świadczenia przed uzyskaniem powszechnego wieku emerytalnego.
   Natomiast UPRAWNIONYM OSOBOM urodzonym PRZED 1 stycznia 1949 r. kapitału się na razie nie uszczupla! Dopiero przygotowywana jest przez rząd nowelizacja art. 55, która to spowoduje.
   Dla uprawnionych osób urodzonych przed rokiem 1949 możliwość naliczenia emerytury kapitałowej jest BARDZO KORZYSTNA!
   Przed udzielaniem rad warto się zapoznać z tematem. ;)

   Usuń
  6. W moim przypadku (31.12.2012 r.) ZUS nie honorował wniosku napisanego w formie podania o przeliczenie emrytury na powszechną. Należało po prostu wypełnić formularz ZUS RP 1 - wniosek o przyznanie emerytury, czyżby coś się zmieniło?

   Usuń
 25. do Krzyżak: prześmiewcze, ale też oddające całą obłudę robaczywego egalitaryzmu skwitowanie ministerialnych pomysłów. Może więc napisać do PSL-owskiego pana ministra (wyznającego jak widać leninowską, rewolucyjną zasadę równości żołądków) ugrzecznione pismo z pytaniem, czy wzorem "kwotowej" nie zastosować tego pomysłu dla rozwiązania problemu bezdomności? Obawiam się, że jakiekolwiek poważne przeciw "kwotowej" argumenty, już nie będą skuteczne wobec tak swoiście pojmowanej sprawiedliwości społecznej, a taka humorystyczna dygresja może skłonić kogoś do głębsze refleksji nad logiką proponowanego rozwiązania. Prawdopodobnie monarchowie zawsze spokojni zasypiali dopóki lud "miał im za złe" i wygrażał pięściami. Bezsenne noce przychodziły natomiast dopiero wtedy, kiedy ten lud śmiał się ze swego monarchy, bo to było zapowiedzią rewolucji. Pozdrawiam!
  Smętek mazurski.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Za co da się kupić "lojalność" koalicjanta, czyli PSL? Na pierwszy ogień pójdzie:
   - przywrócenie uboju rytualnego (bez ogłuszania) na skalę przemysłową,
   - "waloryzacja kwotowa",
   .......... ?

   Usuń
 26. Droga Danielo!
  Nie wiem czy dobrze zrozumiałam, że ja też mogę napisać wniosek zgodnie z wyjaśnieniem sądu. Ja nabyłam emeryturę powszechną 01.10.2008r.i dalej pracowałam do 01.06.2013.Pozdrawiam Cię gorąco Danielo.ANNA

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Droga Anno,
   Jestem w podobnej sytuacji. Nabyłam prawo do emerytury, chociaż od razu była zawieszona w 2008r. z wiadomych względów.
   Niestety ZUS odmówił mi prawa do ponownego jej przeliczenia metodą "kapitałową", ponieważ nie nabyłam tego prawa do emerytury po 31 stycznia 2008r.
   Pisałam o tym szerzej w tym samym poście wyżej. Pozdrawiam równie serdecznie, Daniela

   Usuń
 27. Panie z rocznika 1953 moga pozostać na dotychczasowej emeryturze, a ZUS doliczy im staż pracy i zwiększy dotychczas pobieraną emeryturę!

  OdpowiedzUsuń
 28. Pani Danielo,
  Pisałam do Pani 22.06.2014 r., godz. 21:07
  Złożyłam do ZUS "Wniosek o emeryturę - ZUS Rp-1E", telefonowałam do ZUS i jak najbardziej należy mi się przeliczenie emerytury z tzw. kapitału. Trochę to potrwa, bo muszą ustalić (wyliczyć) mi kapitał. Wariant korzystniejszy wybierze już ZUS, nie kazano mi się martwić. Nie mniej jednak ZUS nie ma jeszcze ustawy na ten temat mają tylko wykładnię. Może tak być, że gdy emerytura będzie wyższa to będę zmuszona odwołać się do Sądu. Ale ja już mam dosyć tych Sądów.
  Pozdrawiam, Ewa

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pani Ewo, odpowiedziałam na pytanie 22.06. godz 21:38
   Ponieważ rocznik się zgadza, potrzebny staż pracy chyba też, a wniosek o nabycie praw emerytalnych złożony w 2009r., więc nie ma przeszkód do przeliczenia emerytury metodą "kapitałową". Wybiera Pani korzystniejszy wariant swojej emerytury i nie widzę powodu odwoływania się do Sądu.
   Pozdrawiam, Daniela

   Usuń
  2. Danielo,
   przepraszam ale już się pogubiłam.
   Obecnie pobieram wcześniejszą emeryturę (rocznik 53, złożona w 2008 i z zawieszonych, wypłaconych) czy ja dobrze myślę, że jak odejdę z pracy to wtedy MUSZĘ zgodzić się na POWSZECHNĄ emeryturę a ZUS mi odliczy to co otrzymywałam na wcześniejszej? Jak to jest?
   Proszę o odpowiedź. Dziękuje.
   Pozdrawiam Krystyna

   Usuń
 29. Szanowni Emeryci!
  Mam nadzieję, że poniższy tekst nie zostanie uznany za spam, gdyż mam zamiar umieścić go jeszcze w dwu miejscach. Jestem tez przekonany, że zdobędzie Wasze poparcie.
  Niestety swoją propozycję musze rozbić na dwie części, ponieważ blog uważa iż moja propozycja zawiera za dużo znaków.
  Oto I część:

  Szanowni Państwo!
  Jestem jednym z prawie 3 milionów emerytów "zwaloryzowanych kwotowo” w 2012 r., którzy stracili na tej „waloryzacji”. W moim przypadku nie pokryła ona nawet połowy strat spowodowanych inflacją w 2011 r. „Waloryzacja” ta miała dla ponad 56% emerytów charakter waloryzacji pozornej, a mimo to została uznana za zgodną z konstytucją niejednogłośnym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego. „Waloryzacja kwotowa” została nazwana przez rząd waloryzacją „incydentalną”, pomimo tego, że zdaniem wszystkich zainteresowanych, także wielu ekspertów z zakresu ubezpieczeń społecznych, łamie ona przyjęty system emerytalny. Jaka to może być „incydentalność” skoro każdego roku – do końca życia będę ponosił skutki złodziejskiej waloryzacji, gdyż pozbawiła mnie ona realnej wartości wypracowanej emerytury. Osobami, które na takim rozwiązaniu straciły najwięcej są osoby, które przez dziesiątki lat kształtowały swoje umiejętności przewidywania przyszłości poprzez odpowiedzialność, naukę, pracowitość, zapobiegliwość, uczciwość. Emerytura i jej sprawiedliwa waloryzacja jest pochodną wspomnianych cech i umiejętności. Ci ludzie dzięki swoim zaletom i wysiłkom w pracy dobrze zarabiali i płacili wysokie składki na ubezpieczenia społeczne, w tym także składki emerytalne i nie wolno ich wysiłku porównywać z osobami nieodpowiedzialnymi, nie mającymi ochoty do nauki, leniwymi bez chęci myślenia i dbania o swoją przyszłość. Co kto wypracował, to właśnie ma!

  Propozycja Komitetu Wykonawczego PSL dotycząca stopniowego „zwałowania” wszystkich emerytur do poziomu tych najniższych poprzez wprowadzenie zasady „waloryzacji kwotowej”, z czego w największym stopniu skorzysta elektorat PSL-u (rolnicy płacą 85 zł miesięcznie wszystkich składek ubezpieczeniowych, a pobierają emerytury w kwocie 850 zł miesięcznie) zamieniła się w projekt wprowadzenia zmiany do Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej następującej treści:
  Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006 r. Nr 200, poz. 1471 oraz z 2009 r. Nr 114, poz. 946) w art. 67 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
  "3. Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji o kwotę określoną w ustawie. Terminy i zasady waloryzacji określa ustawa.".
  Art. 2. Przepis art. 67 ust. 3 Konstytucji ma zastosowanie do waloryzacji emerytur i rent począwszy od 2015 roku.
  Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia."
  Ta propozycja PSL jest paskudną próbą okradania mądrych i pracowitych emerytów w celu podwyższania najniższych emerytur ludziom bez chęci do nauki, pracy i bez odpowiedzialności za siebie, swoje rodziny i swoją przyszłość, w tym zapewnienie dochodu swoim wyborcom, którzy wpłacają 10%, a w zamian otrzymują 100%.

  c.d.n.

  Marek Ołdakowski
  Z-ca Przewodniczącego OSE
  Region Mazursko-Centralny

  OdpowiedzUsuń
 30. II część:
  W odpowiedzi na powyższe członkowie i sympatycy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Emerytów „Emeryt to brzmi dumnie”, w tym „zwaloryzowani kwotowo” w 2012 r. oraz „zawieszeni”, proponują zmianę Konstytucji w następujący sposób:
  W art. 67 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej dodaje się ust. 3 i 4 o następującym brzmieniu:
  "3. Emerytury i renty podlegają corocznej waloryzacji w taki sposób, aby od 1 marca każdego roku stanowiły taki sam procent przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego roku, jak w dniu ich pierwszego otrzymania przez emeryta lub rencistę.
  4. Rząd zobowiązany jest tak konstruować budżet państwa na każdy rok, aby były zapewnione środki na waloryzacje emerytur i rent. Jeżeli wystąpi brak środków finansowych na waloryzację, powinien on o odpowiednią kwotę ograniczyć własne wydatki, a uzyskane środki przekazać instytucji wypłacającej emerytury i renty w terminie zapewniającym niezakłócone przekazanie emerytur i rent świadczeniobiorcom"

  Wszystkim Posłom poddajemy pod rozwagę czy nie lepiej byłoby, aby władze ustawodawcze poszły drogą, jaką wskazuje Europejski Trybunał Praw Człowieka, który wyraźnie mówi, że „zmiana zasad waloryzacji musi być proporcjonalna i realizować powinna ważny interes prawny całego społeczeństwa.”, a nie tylko wybranych grup, do tego tych, które były najmniej chętne do odpowiedzialnej pracy i to kosztem tych odpowiedzialnych i pracowitych.
  Przypominam także, iż dobrze wiem i pamiętam, jaka partia była podczas głosowania parlamentarnego „za” „waloryzacją kwotową” lub tchórzliwie „wstrzymała się” od głosu i zapewniam, że nie zapomnę o tym (wraz ze swoją rodziną) przy wszystkich wyborach, które z pewnością przyniosą inne wyniki, niż Posłowie oczekują.
  Gdybyście Państwo zechcieli zapoznać się z tym, co myślą o Was emeryci, znajdziecie to na stronach:
  http://www.gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?f=10&t=51882&st=0&sk=t&sd=a
  lub
  http://emeryturazawieszenie.blogspot.com/
  Z poważaniem
  Imię Nazwisko

  Proszę o przesyłanie powyższego na adresy:
  kp-pis@kluby.sejm.pl
  kp-po@kluby.sejm.pl
  kp-rp@kluby.sejm.pl
  kp-psl@kluby.sejm.pl
  kp-sld@kluby.sejm.pl
  kp-sp@kluby.sejm.pl

  Pozdrawiam
  Marek Ołdakowski
  Z-ca Przewodniczącego OSE
  Region Mazursko-Centralny

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To jest bardzo ważny temat wymagający natychmiastowego podjęcia wysyłania pism do posłów i senatorów, aby nie dopuścić do uchwalenia kolejnego bubla prawnego.
   Ponieważ muszę pilnie wyjść, więc przekazuję pozdrowienia dla Pana Marka i wszystkich
   Daniela

   Usuń
  2. Panie Marku,

   Zgadzam się z Panem, że musimy podjąć walkę o utrzymanie waloryzacji procentowej, jako jedynej sprawiedliwej. Pana obrazowe uzasadnienie powinno przekonać wszystkich.

   Trzeba teraz przygotować czytelny wzór pisma, które mogłaby wydrukować Adminka, aby zainteresowani emeryci mogli kopiować i wysyłać e-maile, listy i faksy do parlamentarnych decydentów.

   Taki sposób był skuteczny, gdy walczyliśmy o kształt ustawy rekompensacyjnej.

   Proszę niezawodne Koleżanki i Kolegów o poparcie pomysłu
   Pana Marka i pomoc w tym przedsięwzięciu.

   Daniela

   Usuń
  3. Pod artykułem Pawła Jabłońskiego w "Rzepie" nie ma żadnych komentarzy. Może czas to zmienić? ;)

   http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/1120206-Chlopi-chca-okrasc-emerytow.html

   Usuń
  4. Emeryt łakomym kąskiem dla polityków:

   http://forsal.pl/artykuly/794484,emerytury-kontra-wybory-oto-emerytalne-pomysly-partii-politycznych.html

   Usuń
  5. http://forsal.pl/artykuly/794484,emerytury-kontra-wybory-oto-emerytalne-pomysly-partii-politycznych.html
   Emerytury kontra wybory: oto emerytalne pomysły partii politycznych
   1. Propozycja SLD zasługuje na poparcie, ponieważ nie proponuje okradania emerytów z wyższymi emeryturami.
   2. PSL: „Chcemy, by rosły najniższe świadczenia.” Nic prostszego – podnieść wysokość obowiązkowych składek emerytalnych i najniższe świadczenia… pomimo tego i tak pozostaną najniższymi. Tylko jest jeden warunek – ZE SWOICH PIENIĘDZY , a nie z cudzych!
   3. PSL: „…dla żelaznego elektoratu PSL zmiany mają zaletę podstawową: emerytury rolnicze pobiera 1,2 mln Polaków i ich wysokość nie odbiega od najniższych.” To dlaczego płacą tak niskie składki emerytalne?! Czyżby dla tych 1,2 mln reszta, czyli ok. 3,7 mln, ma się składać ze swoich?! Płaćta więcej, to i więcej dostanieta!

   Usuń
 31. Pani Danielo,
  Bardzo dziękuję. Jak tylko będę miała informację z ZUS, to poinformuję Panią na naszym BLOGU. Sądzę, że potrwa to miesiąc, a może i dłużej, bo muszą wyliczyć kapitał.
  Ewa

  OdpowiedzUsuń
 32. Slusznie,p.Marku-nareszcie jakiś twórczy pomysł...trzeba to koniecznie nagłaśniać! Anna M.Ż

  OdpowiedzUsuń
 33. Szanowni "zawieszeni", a może podyskutujemy nad ewentualnym projektem bedącym konkurencyjną alternatywą dla projektu peezelu?
  W związku z projektem Polskiego Stronnictwa Ludowego wprowadzenia do Konstytucji zasad tzw. waloryzacji kwotowej emerytur i rent przez zmianę Konstytucji mającego na celu zapewnienie swoim wyborcom pewności otrzymywania emerytur ośmiokrotnie wyższych, od tych wynikających z wpłaconych przez nich składek (składki 85 zł/m-c, a emerytura 850 zł/m-c) i jednocześnie zmniejszających realną wartość emerytur i ich waloryzacji wypracowanych przez pracowników najemnych, poddaję „zwaloryzowanym kwotowo” w 2012 r. pod dyskusję projekt podobnej zmiany Konstytucji chroniącej prawa wszystkich emerytów i realną wartość ich emerytur:

  USTAWA
  z dnia ……………… 2014 r.
  o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
  Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006 r. Nr 200, poz. 1471 oraz z 2009 r. Nr 114, poz. 946) w art. 67 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:
  "3. Emerytury podlegają corocznej waloryzacji w taki sposób, że od 1 marca każdego roku stanowić będą taki sam procent przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego roku, jaki stanowiły w dniu ich pierwszego otrzymania przez emeryta. Jeżeli w jakimś roku nastąpi spadek przeciętnego wynagrodzenia, to świadczenia te pozostaną na nie zmienionym poziomie do czasu, gdy przeciętne wynagrodzenie wzrośnie.
  4. Rząd zobowiązany jest konstruować budżet państwa na każdy rok w taki sposób, aby były zapewnione środki na waloryzacje emerytur. Jeżeli miałby wystąpić brak środków finansowych na waloryzację, rząd ma obowiązek o odpowiednią kwotę ograniczyć własne wydatki, a uzyskane w ten sposób środki finansowe przekazać instytucji wypłacającej emerytury w terminie zapewniającym niezakłócone przekazanie emerytur świadczeniobiorcom".
  Art. 2. Przepis art. 67 ust. 3 i 4 Konstytucji ma zastosowanie do waloryzacji emerytur począwszy od 1 marca 2015 roku.
  Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia.
  c.d.n.
  Jaromir

  OdpowiedzUsuń
 34. dalszy ciąg:
  UZASADNIENIE PROJEKTU USTAWY
  Projekt zakłada dodanie w rozdziale II Konstytucji „Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela” w art. 67, dotyczącym prawa do zabezpieczenia społecznego - emerytur, ustępu 3 i 4, który wprowadzi gwarancję dokonywania corocznej waloryzacji emerytur w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego roku. Nowy przepis Konstytucji zapewni coroczny wzrost emerytur, równoważny z utrzymaniem ich realnej wartości na niezmiennym wypracowanym i nadal wypracowywanym przez emerytów poziomie.
  Waloryzacja polega na przeliczeniu kwoty pieniężnej, w tym wypadku kwoty emerytury, w związku ze zmianą siły nabywczej pieniądza, np. na skutek inflacji. Obserwowany współcześnie stały wzrost cen i wynagrodzeń, osłabia wartość realną pobieranych świadczeń emerytalnych i powoduje, że osoby przechodzące później na emeryturę otrzymują ją w innym wymiarze niż osoby, które wcześniej zaczęły pobierać te świadczenia. Zmieniająca się stale sytuacja ekonomiczno-społeczna, w tym stały wzrost przeciętnego wynagrodzenia, na który emeryci mają rzeczywisty pozytywny wpływ (podatek VAT) tym większy, im wyższą emeryturę pobierają, wymaga zapewnienia przez ustawodawcę należytej ochrony praw obywateli pobierających wypracowane przez nich świadczenia, poprzez sformułowanie stałych i jednocześnie sprawiedliwych mechanizmów waloryzacji świadczeń, które nie będą ulegały zmianom z powodów niezależnych od świadczeniobiorców. Można wyróżnić, m.in. waloryzację cenową dokonywaną na podstawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług, waloryzację płacową dokonywaną na podstawie wskaźnika wzrostu płac oraz waloryzację mieszaną (cenowo-płacową).
  Wprowadzenie konstytucyjnej gwarancji corocznego podwyższania nominalnej wysokości emerytur i rent - waloryzacji, w celu dostosowania ich realnej wartości do zmieniających się warunków ekonomiczno-społecznych, urzeczywistni się prawo do sprawiedliwego zabezpieczenia społecznego. Przepisy Konstytucji będą stanowiły zapewnienie, że w każdym roku nominalna wysokość emerytur zostanie powiększona o określoną kwotę wynikającą z pomnożenia procentowego stosunku pierwszej emerytury do przeciętnego wynagrodzenia z roku w którym emeryt otrzymał pierwszą emeryturę. Wzrost kwoty tych świadczeń będzie przewidywalny dla świadczeniobiorcy. Zapewni to wszystkim emerytom poczucie wypracowanego przez nich bezpieczeństwa socjalnego i pomoże zapobiec odczuciu lekceważenia ich przez resztę społeczeństwa oraz związanemu z tym wykluczeniem społecznym. Uzupełnienie Konstytucji o ten zapis wpłynie na wzmocnienie solidarności społecznej i zahamowanie procesu pogłębiania się różnic pomiędzy realnymi wartościami wypracowanych świadczeń.
  Wprowadzenie proponowanej poprawki stanowi deklarację ustrojodawcy, że waloryzacja będzie dokonywania corocznie, zaś wzrost świadczeń emerytalnych będzie spowodowany podwyższeniem należnych uprawnionym kwot o kwotę wynikającą ze stałego stosunku do przeciętnego wynagrodzenia, a nie o kwotę obliczoną na podstawie zmiennych wskaźników, nie zapewniających stabilności wzrostu świadczeń i tym samym niezapewniających emerytom pewności i poczucia bezpieczeństwa finansowego, a nadto nie uwzględniających realnej sytuacji społecznej świadczeniobiorców.
  c.d.n.
  Jaromir

  OdpowiedzUsuń
 35. c.d. uzasadnienia:
  To rozwiązanie zagwarantuje nie tylko realną wartość świadczeń emerytalnych w stosunku do wszystkich uprawnionych, ale co ważniejsze przyczyni się do upewnienia wszystkich obywateli, że Polska rzeczywiście jest państwem prawa przestrzegającym także zasady ochrony praw nabytych. Kierując się zasadą sprawiedliwości społecznej wyrażoną w art. 2 Konstytucji, ustrojodawca powinien skorygować zjawisko stopniowego rozwarstwiania się realnej wartości świadczeń zabezpieczenia społecznego ze względu na sytuację społeczno-gospodarczą. Projektowana waloryzacja uwzględnia zasadę solidaryzmu społecznego, której efekty wynikają także z ilości lat pracy i wysokości opłaconych składek emerytalnych. Sprawiedliwość społeczna wymaga trudnego w praktyce wyważenia interesów i oczekiwań potencjalnych adresatów świadczeń socjalnych z interesami tych, którzy je w ostatecznym rozrachunku, przez płacenie podatków, finansują (wyr. TK z dnia 19 grudnia 2012 r., sygn. K 9/12, OTK-A 2012/11/136). Dodamy także iż świadczeniobiorcy są tymi samymi osobami, które płaciły i nadal płacą podatki tym wyższe, im więcej zarabiali pracując i im wyższe emerytury obecnie pobierają i dlatego nie godzą się na ich okradanie dla "dobra" innych.
  W ten sposób zagwarantowane zostaną prawa do waloryzacji ujęte w rozdziale II Konstytucji, zatytułowanym „Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela”. Spowoduje to, że wszelkie ograniczenia tego prawa, nawet ustawą, nie będą możliwe bez zmiany Konstytucji.
  Powołany przepis Konstytucji wymaga, by wyjątkowe ograniczenie konstytucyjnych praw i wolności było uzasadnione jedynie koniecznością ochrony bezpieczeństwa państwa w przypadku zagrożenia obcą agresją i ochrony zdrowia lub ochrony wolności i praw innych osób. Ograniczenie w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw może zostać dokonane wyłącznie w akcie normatywnym rangi ustawowej za zgodą społeczną wyrażoną w referendum, w którym nie może brać udziału mniej niż 50% uprawnionych do głosowania, z czego nie mniej niż 67% powinna zgodzić się na to ograniczenie swoich praw. W naszej ocenie, zagwarantowanie prawa do corocznej waloryzacji emerytur na poziomie konstytucyjnym urzeczywistni prawo do sprawiedliwego, wypracowanego osobiście przez zainteresowanych zabezpieczenia społecznego, zapewni stabilność prawa i zaufania do niego i państwa, a tym samym uniemożliwi dowolne ograniczanie prawa przez wszystkie władze, tak ustawodawcze jak i wykonawcze.
  Identycznej treści propozycję zamieściłem na stronie:
  http://www.gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?f=10&t=51882&start=4820
  Pozdrawiam, Jaromir

  OdpowiedzUsuń