22 czerwca 2013

Informacje od Pani BarbaryJakiś czas temu wysłałam email do Kancelarii Prezydenta w sprawie zawieszonych emerytur,
moja intencją była krytyka wydawanych bubli prawnych i teraz marnotrawienie kasy podatników
na sądy, które i tak wyroki wydają „samorządnie , niezależnie” tzn jak chcą.
Otrzymałam odpowiedź z MP i PS która w całości przepisałam.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Ubezpieczeń Społecznych
ul.Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, tel.+ 48 22 661 1738, fax +48 22 661 1736
www.mpips.gov.pl;E-Mail:info@mpips.gov.pl

                                                                            Warszawa , 14 czerwca 2013r,
Pani ...................
znak: ..................

         W odpowiedzi na Pani wystąpienie , przesłane przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawie wykonania wyroku Trybunał Konstytucyjny z dnia 13 listopada 2012r., syg.K2/12 uznającego art. 28 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw w związku z art. 103a ustawy z dnia 17 grudnia 1998r, o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w zakresie, w jakim znajduje zastosowanie do osób, które nabyły prawo do emerytury przed 1 stycznia 2011r., bez konieczności
rozwiązania stosunku pracy za niezgodny z Konstytucją, Departament Ubezpieczeń Społecznych
uprzejmie wyjaśni, co następuje.
            Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 listopada 2012r. został ogłoszony    w Dzienniku Ustaw w dniu 22 listopada 2012r. W związku z faktem, iż wyrok nie odnosił się do kwestii wyrównania świadczeń emerytalnych zawieszonych od dnia 1 października 2011 r., niezwłocznie po jego ogłoszeniu w dniu 29 listopada 2012 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zwróciło się do Rządowego Centrum Legislacji z prośbą o zajęcie stanowiska dotyczącego rozstrzygnięcia kwestii zaistniałych po wejściu w życie wyroku. W dniu 28 lutego 2013 r. Rządowe Centrum Legislacji przekazało Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie.
                 Z analizy wyżej wskazanego stanowiska wynika, iż osobom zainteresowanym przysługuje prawo do wypłaty zawieszonej emerytury wyłącznie od dnia ogłoszenia wyroku
Trybunału Konstytucyjnego w Dzienniku Ustaw, tj. od dnia 22 listopada 2012 r. Rządowe Centrum
Legislacji nie ma bowiem wątpliwości, iż co do zasady regulacja traci moc obowiązującą  - w związku ze stwierdzeniem niekonstytucyjności – z chwilą wejścia w życie wyroku Trybunału
Konstytucyjnego. Orzeczenie stwierdzające niezgodność określonego przepisu z Konstytucją
wywiera skutki prawne od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, a więc na przyszłość. Utrata mocy
obowiązującej określonego przepisu nie oznacza unieważnienia  istniejącego wcześniej stanu prawnego. W opinii Rządowego Centrum Legislacji za niewątpliwy należy uznać prospektywny
skutek wejścia w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 listopada 2012r., uprawniający organ rentowy do podjęcia na bieżąco wypłat emerytur, zawieszonych na podstawie
niekonstytucyjnej normy.
                    W przesłanej opinii Rządowego Centrum Legislacji podkreślono jednocześnie, że
instrumenty umożliwiające dochodzenie wyrównania świadczeń emerytalnych za okres wsteczny
powinny być wywodzone na gruncie obowiązujących przepisów kodeksu postępowania cywilnego
oraz kodeksu postępowania administracyjnego. Przepisy zawarte w art. 401 1 k.p.c. art. oraz 145a
k.p.a. wskazują na możliwość wznowienia postępowania w przypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją. Skuteczne dochodzenie
roszczeń z tytułu wstrzymania wypłaty emerytury możliwe jest wyłącznie przez zastosowanie wyżej wskazanych instrumentów.
         Ponadto, Rządowe Centrum Legislacji wskazało, że ustawodawca mógłby uznać za właściwe
podjęcie działań legislacyjnych niwelujących negatywne skutki działania niekonstytucyjnej regulacji. W związku z tą sugestią, Minister Pracy i Polityki Społecznej zwrócił się do Szefa
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z prośbą o uwzględnienie w wykazie prac legislacyjnych
Rady Ministrów takiego projektu ustawy.
  Stosowny projekt został wpisany do wykazu prac legislacyjnych. Obecnie dobiegają końca prace
legislacyjne mające na celu przygotowanie projektu ustawy regulującej wyżej wskazane zagadnienie.
                  Projekt ten, na przełomie czerwca  i lipca br., zostanie skierowany do konsultacji społecznych  oraz zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
/ Biuletynie Informacji Publicznej /.
               W związku z powyższym , Departament Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnia, że
Ministerstwo podjęło wszelkie możliwe działania, będące w zakresie jego kompetencji,
w celu prawidłowej realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 listopada 2012r.
                                                                               Zastępca Dyrektora Departamentu
                                                                                      Zbigniew Januszek

Do wiadomości:
Kancelaria Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Biuro Listów i Opinii Obywatelskich.


Musimy pamiętać ażeby wyrazić swoje opinie i zwerbować społeczność .Znając rzeczywistość
napiszą, że opinia społeczna była przeciwna, ażeby wypłacić zaległe emerytury.

Basia

133 komentarze:

 1. Wynika z tego, że jest nikła nadzieja na otrzymanie zaległych. Pozostaje tylko TRYBUNAŁ STANU.Rąd TUSKA "POLSKA JEST PAŃSTWEM PRAWA" zyska popularność w EUROPIE, gdy EMERYCI będą pisać do STRASBURGA

  OdpowiedzUsuń
 2. Pani Basiu,
  w nawiązaniu do Pani apelu dołączonego pod pismem z MPiPS, zwracam uwagę na kilka istotnych kwestii.

  Po pierwsze, na przykładzie projektu ustawy o „waloryzacji kwotowej” 2012 przedstawiam listę partnerów społecznych, którym ten projekt przesłano do opiniowania. Można założyć, że lista „konsultantów” będzie zbliżona w przypadku rządowego projektu ustawy rekompensacyjnej. Lista partnerów i ich skrócone stanowiska zawarto w uzasadnieniu do projektu ustawy, druk sejmowy nr 101.

  http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=101

  „Zakres konsultacji społecznych
  Lista partnerów społecznych, którym projekt aktu prawnego został przesłany do zaopiniowania:
  Organizacje związkowe:
  1) NSZZ „Solidarność”,
  2) Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych,
  3) Forum Związków Zawodowych,
  4) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
  Organizacje pracodawców:
  1) Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej,
  2) Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan,
  3) Związek Rzemiosła Polskiego,
  4) Krajowa Izba Gospodarcza,
  5) BCC – Związek Pracodawców.
  Dodatkowo projekt ustawy został przesłany w ramach konsultacji społecznych do Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych oraz do Związku Inwalidów Wojennych RP.”

  Zwracam uwagę, że opinia Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów była bardzo ugodowa wobec projektu i zawierała nieprawdziwe dane z pseudonaukowego sondażu telefonicznego, które odegrały jednak dużą rolę w propagandzie tego projektu.
  Jednak, z braku STOWARZYSZENIA „zawieszonych”, jest to jedyna obecnie organizacja emerycka, do której zwróci się rząd. Być może o udział w konsultacjach upomni się także PER RP – nowa (wydaje się, że dość koniunkturalna i niemrawa) Partia Emerytów i Rencistów RP.
  Chcę także wskazać, że możliwością, o której warto pomyśleć, a z której stosunkowo rzadko korzysta się w sejmie (zwykle przy typowej działalności lobbingowej) jest tzw. wysłuchanie publiczne. Bliższe informacje można znaleźć na stronie internetowej sejmu. Wygląda na to, że projekt ustawy nie będzie miał statusu „pilnego” i byłby czas na zaaranżowanie i przeprowadzenie wysłuchania publicznego.
  Pozdrawiam, kibic

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dodam, że - oczywiście - projekt ustawy "waloryzacyjnej" był opiniowany przez ZUS.
   kibic

   Usuń
  2. Ta lista "partnerów społecznych" to jest prawie dokładnie lista organizacji , których przedstawiciele zasiadają w radzie nadzorczej ZUS.

   Usuń
  3. Wszystko się zgadza , zrobią wszystko , ażeby nas wymęczyć do bólu i tak się skończy na Strasburgu.
   Chciałam dać jeszcze jeden przykład jak rząd i ta cała klika ma nas serdecznie gdzieś. Przecież ta odpowiedź to jawna kpina.
   Pozdrawiam wszystkich !
   Basia

   Usuń
  4. czyżby związek emerytów był tak bardzo prorządowy,że będzie przeciwko nam?Póki co napisałam do Nich maila.

   Usuń
 3. http://www.rp.pl/artykul/617723.html?p=3

  lub Emerytury: kto daje i odbiera... | rp.pl

  Artykuł wprawdzie z 2011 r. Rzeczpospolita 25-02-2011 –– jednak wskazuje zawiłe jest nasze prawo i jaki to miało wpływ na poprzedni wyrok TK z 7 lutego 2006 r.
  (SK 45/04) kiedy stwierdzono, że nie doszło do naruszenia praw nabytych.
  Biorąc pod uwagę wskazane pojęcia prawne w tym artykule, to może Sąd Najwyższy przy rozpatrywaniu kolejnych spraw {wnioski o emeryturę złożone przed 2009 r.} nie da się zwieść: „błędnym posłużeniem się przez ustawodawcę konstrukcją zawieszenia prawa
  w odniesieniu do treści ryzyka”
  Ponadto cytat z artykułu:„Pozwolenie na „przejście przez bramkę" na hasło „wiek" było błędem ustawodawcy, ale tym błędem nie należy obciążać emerytów, posługując się dla zmylenia konstrukcją zawieszenia prawa. Poniesienie konsekwencji tego błędu powinno być nauczką dla ustawodawcy, że nie można tworzyć prawa, abstrahując od przyjętych konstrukcji prawnych, i posługiwać się tymi samymi pojęciami raz w znaczeniu potocznym,
  a raz w znaczeniu prawnym, ponieważ każde odstępstwo od reguł zemści się problemami
  w stosowaniu prawa w praktyce albo naruszeniem konstytucyjnych zasad”.
  Moja koncepcja: Biorąc pod uwagę nieprecyzyjne przepisy, może właśnie z tego względu niektóre Sądy Apelacyjne orzekły właściwie na korzyść emerytów, którzy złożyli wnioski
  przed 2009 r. Dodać też należy, iż w przypadku niejasnego prawa zawsze powinno się orzekać na korzyść poszkodowanych . Mam nadzieję, że projekt ustawy niweluje negatywne skutki działania niekonstytucyjnych regulacji w odniesieniu do wszystkich emerytów,
  a „opinia społeczna” niech pomyśli co ją również może czekać w przyszłości ,przy ciągłych zmianach sytemu emerytalnego, i czy też będzie przeciwna jeśli będą odbierane prawa nabyte.
  P.

  OdpowiedzUsuń
 4. BOZE!Widzisz i nie grzmisz.Pytam jakie konsultacje?To resort Kamysza musi z zrozumiec,że przepis dot.zawieszenia naszych emerytur byl od poczatku nie zgodny z konstytucją!Ludzie paranoja totalna.Mam sprawe w SO w Szcz.Przysiegam,ze poki mi zdrowia starczy bede sie sądzic o te pieniądze we wszystkich możliwych instytucjach.Powiem jedno zyje w panstwie toczonym przez gluopte i jad rzadzacych,ktorzy nie tylko nie znaja prawa ale rzucają klody pod nogi.

  OdpowiedzUsuń
 5. Ciekawe zjawisko, "konsultacje społeczne" dotyczące wyroku TK...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Opinię na temat prawnej "poprawności" projektu ustawy rekompensacyjnej, w tym o jego zgodności z konstytucją, przedstawi Rządowe Centrum Legislacji.

   Usuń
 6. Tonący brzytwy się chwyta. CL narobiło "bigosu", a teraz jeszcze "konsultacje społeczne".Ale to tylko możliwe jest w POLSCE!
  pokrzywdzony emeryt

  OdpowiedzUsuń
 7. To bełkot wyroków sądowych daje pole do takich interpretacji. Jestem zbulwersowana opinią MPiPS.

  OdpowiedzUsuń
 8. Basiu,moje uznanie.
  Pozdrawiam
  też Basia

  OdpowiedzUsuń
 9. To jest już dawno uknuta intryga, do której dołączyła większość rządowych przydupasów w sądach. To jest klika. Układ goni układ. Oni z publicznych pieniędzy mają na hulanki, swawole i wykwintne ciuchy i mają nas maluczkich w głębokim poważaniu. Młodzi muszą uciekać za chlebem na zmywaki i nie ma komu płacić składek i podatków. Vincent ma ogromny majątek, wiele mieszkań, angielską emeryturę i jeszcze ministerskie uposażenie. Ma w nosie, że zadłużył naszą ojczyznę do trzeciego pokolenia włącznie. To on naciskał na Fedak, aby wprowadzić tę niekonstytucyjny, nieszczęsny art. 28. Teraz nie ma już czego przeksięgować, szufladki zrobiły się puste, nie ma z czego oddać. Co ich obchodzą emeryci i zerwana umowa społeczna, jeśli nie starczy na leki, to szybciej odejdą. A młodzi nie protestują, że przedłużyli im wiek emerytalny, bo to tak daleka perspektywa, po co o tym myśleć, że trzeba będzie bez możliwości wyboru pracować do śmierci. Ale się pomylili, nie przypuszczali, że zawieszeni emeryci im nie odpuszczą, że mają honor i narobią im wstydu w świecie. Przecież - emeryt, to brzmi dumnie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  OdpowiedzUsuń
 10. To jest cyrk na kółkach z praworządnych sądów Taka historia może być tylko w Polsce. W głowie się nie mieści.

  OdpowiedzUsuń
 11. Dlatego wszyscy emeryci, nie czekając na wyroki SN, winni przedkładać skargę w Strasburgu! Jestem pewana, że dożyję rozstrzygnięcia w ETPCz. Obecnie nasze sprawy przedstawiam opinii międzynarodowej. Niech Polonia rozsiana po całym świecie pozna demokrację we współczesnym polskim wydaniu i pomyśli, zanim gdzieś tam pójdzie oddać do urny głos!
  E.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. A Elbląg jutro głosuje

   Usuń
 12. W pełni się zgadzam i popieram. Również identycznie myślę jak anonimowy z 21:55 mam sprawę w SO Poznań 17 lipca br . pozdrawiam.
  Nie poddawajmy. Trzeba działać. Te pieniądze nam się należą. Są bardzo ciężko zapracowane przez trzydzieści kilka lat.
  pozdrawiam.W.W.-

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. JA przez 46 lat

   Usuń

  2. moja praca to 41 lat

   Usuń
 13. Szanowne Koleżanki i Koledzy "Zawieszeni", musimy się zorganizować, zarejestrować wreszcie Stowarzyszenie, bo znów inni będą za nas decydować! Nie bójcie się podać zgłosić swoją kandydaturę do Adminki, ja już to dawno zrobiłam, ale nadal jest zaledwie 12 osób, a potrzeba 15-tu do rejestracji. Nie wierzę, żeby w Warszawie i najbliższej okolicy nie można było znaleźć jeszcze kilku osób. To nie będzie absorbujące zajęcie, uwierzcie mi. Jeszcze raz apeluję, zgłoście swoje kandydatury, bo jak nadal będziemy tylko tu, na blogu, to nikt się z nami nie będzie liczył, tak jak do tej pory. Pozdrawiam wszystkich, walczmy o swoje do końca !
  Teresa z Warszawy

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zachęcam do obejrzenia bardzo „łopatologicznego” filmiku instruktażowego: „Jak zorganizować zebranie założycielskie stowarzyszenia”. Jasno z niego wynika, że w zebraniu założycielskim musi uczestniczyć co najmniej 15 osób. JEDNAK nie wszystkie z nich będą zobowiązane do udziału w dalszych działaniach w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją w KRS.

   http://informatorium.ngo.pl/x/808064;jsessionid=701049EB665B39AD35AA714C82E10971

   Usuń
  2. Pani Tereso, jeśli tak opornie idzie zakładanie stowarzyszenia w Warszawie, to może pomyśleć, żeby je założyć w jakimś innym mieście?

   Usuń
  3. O założeniu Stowarzyszenia w Warszawie pisała Pani Adminka i słusznie apelowała do zgłaszania się chętnych ze stolicy i okolic - nie ja to wymyśliłam. Owszem można w innym mieście, ale jeśli trzeba będzie cokolwiek załatwić w naszej sprawie, to i tak tutaj, w Warszawie.
   Teresa z Warszawy

   Usuń
  4. Pani Tereso , może Pani podać maila? Anna

   Usuń
 14. To znaczy, że Kancelaria Prezydenta załatwiła pismo Basi /dotyczące nas wszystkich zawieszonych/ na perłowo odsyłając do MPiPS i tak od Iwasza do Kajfasza , a w Dzienniku Ustaw orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego brzmi :

  Art. 28 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw ..........................................ma zastosowanie do osób, które nabyły prawo do emerytury przed 1 stycznia 2011 r., bez konieczności rozwiązania stosunku pracy, JEST NIEZGODNY Z ZASADĄ OCHRONY ZAUFANIA OBYWATELA DO PAŃSTWA I STANOWIONEGO PRZEZ NIE PRAWA WYNIKAJĄCĄ Z ART. 2 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

  Art2 Konstytucji RP

  RZECZYPOSPOLITA POLSKA JEST DEMOKRATYCZNYM PAŃSTWEM PRAWNYM URZECZYWISTNIAJĄCYM ZASADY SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pozuc zludzenia o panstwie prawa mialem,stracilem po wyroku TK maja nas gdzies

   Usuń
 15. Wczoraj Pani Basia pokazała, jak nas traktują urzędnicy prezydenta, który stoi na straży i na czele demokratycznego państwa prawa.Jej prośba o interwencję w sprawie realizacji wyroku TK z 13.11.2012 została odesłana do źródła, a więc tam gdzie ta nieprawidłowość miała miejsce swojego poczęcia - do Kamysza. A centrum legislacji od początku kombinowało, jak zaoszczędzić kasę na emerytach i wymyśliło, że art. 28 jest niekonstytucyjny od chwili ogłoszenia wyroku TK, więc od 1.10.2011 do 21.11.2012 ten sam art. 28 był zgodny z konstytucją. A sądowe lizusy dla swojej kariery ten punkt widzenia zaakceptowali i mają czelność patrzeć w oczy spracowanym emerytom, mówić, że białe jest czarne i odwrotnie. Jakie społeczne ustalenia??? Jak można dyskutować z oczywistością??? Gdzie tu szukać sprawiedliwości - u prezydenta??? Przecież rządzący, to jego opcja, oni go wytypowali na prezydenta. Właśnie pokazał, jaki jest obiektywny i wrażliwy i w sposób demokratyczny sprawuje urząd.

  OdpowiedzUsuń
 16. Nowy artykuł z Gazety Prawnej.
  ZUS przegrywa w sprawie zawieszenia emerytury
  Publikacja: 21 czerwca 2013, 07:03; Aktualizacja: 21 czerwca 2013, 08:17
  Obowiązek rozwiązania stosunku pracy z dotychczasową firmą dotyczy wyłącznie osób, które nabyły prawo do emerytury od 1 stycznia 2011 r. Tak orzekł SN
  Ubezpieczona urodzona w 1953 r. nabyła prawo do emerytury 1 marca 2009 r. W tym okresie obowiązywały przepisy umożliwiające łączenie pobierania świadczenia z ZUS z pracą zawodową bez konieczności rozwiązywania stosunku pracy z dotychczasową firmą. Od 1 stycznia 2011 r. zaczął obowiązywać art. 28 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 257, poz. 1726). Na jego podstawie do ustawy emerytalnej wprowadzono art. 103a, zgodnie z którym prawo do emerytury uległo zawieszeniu bez względu na wysokość przychodów z pracy, jeśli emeryt nadal kontynuował zatrudnienie u swojego pracodawcy bez rozwiązania umowy.
  Ustawodawca nałożył zatem na emerytów obowiązek wyboru: praca czy pobieranie świadczenia (do końca września 2011 r.). Na podstawie tych przepisów ZUS zawiesił zainteresowanej wypłatę świadczenia od 1 października 2011 r.
  Ta odwołała się od tej decyzji, ale sąd I instancji oddalił jej odwołanie. Jego zdaniem ZUS prawidłowo wstrzymał wypłatę świadczenia. Ubezpieczona złożyła więc apelację. Po zbadaniu sprawy sąd apelacyjny zmienił zaskarżony wyrok oraz poprzedzającą go decyzję. Uznał bowiem, że organ rentowy nie miał prawa do zawieszenia wypłat. W aktach sprawy nie było żadnych dokumentów potwierdzających zawiadomienie zainteresowanej o zmianie przepisów w ciągu 30 dni od wejścia w życie ustawy. A zawieszenie świadczenia było możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy mimo skutecznego powiadomienia o nowym obowiązku ubezpieczona nadal kontynuowałaby zatrudnienie.
  ZUS od tego wyroku złożył skargę kasacyjną. Sąd Najwyższy oddalił ją, chociaż zarzuty zakładu dotyczące braku obowiązku powiadamiania o zmianie przepisów zostały uznane za słuszne. Sędziowie wskazali, że organ rentowy nie prowadzi rejestru wszystkich emerytów pobierających świadczenia przyznane bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy. Mimo to sędziowie musieli uwzględnić wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13 listopada 2012 r. ( sygn. akt K 2/12). Tym samym obowiązek rozwiązania stosunku pracy nie ma zastosowania do osób, które nabyły prawo do emerytury w okresie od 8 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r. Zaś zwolnić z pracy muszą się ci zatrudnieni, którzy nabyli prawo do emerytury, poczynając od 1 stycznia 2011 r.
  ORZECZNICTWO
  Wyrok Sądu Najwyższego z 24 kwietnia 2013 r., sygn. akt II 299/12.

  OdpowiedzUsuń
 17. Strsburg też nie pomoże, jesli emeryt nie wykorzystał całej drogi sadowej w Polsce

  a przecież te pieniadze sa do wzięcia wystarczy tylko po nie sięgnać korzystajac ze skutecznej cywilnej drogi sadowej, o której w każdym piśmie z rzadu sa podpowiedzi

  na skargi emerytów w Strasburgu rzad da prosta odpowiedź o treści jak Pani Basi:

  "instrumenty umożliwiające dochodzenie wyrównania świadczeń emerytalnych za okres wsteczny powinny być wywodzone na gruncie obowiązujących przepisów kodeksu postępowania cywilnego oraz kodeksu postępowania administracyjnego. (...) Skuteczne dochodzenie roszczeń z tytułu wstrzymania wypłaty emerytury możliwe jest wyłącznie przez zastosowanie wyżej wskazanych instrumentów.

  czy nie wykorzystujac tej cywilnej drogi emeryt może się skarżyć w Strasburgu, że państwo nie chciało mu czegoś oddać, jak chciało? - przecież samo pisze, że chce tylko, ze inna droga. Ta droga jest przed kazdym otwarta i jest jedna z niewykorzystanych polskich sadowych dróg

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ostatnią drogą przed Strasburgiem jest Sąd Apelacyjny! Potem ETPCz i kasacja w Sądzie Najwyższym - rownocześnie- jedno drugiemu nie przeszkadza.Piszemy wszyscy pokrzywdzeni! Pozdrawiam. E.

   Usuń
  2. Ja mam wygraną w Sądzie Apelacyjnym i dostałam zwrot zaległych ale bez odsetek. ZUS złożył "Skargę kasacyjną" do SN.
   To co ja mam teraz zrobić ?
   Maria

   Usuń
  3. ..a masz już kasę na koncie???
   Jeżeli tak to..na razie kasy nie wydawać bo po kasacji różnie jeszcze może być....niestety...

   Usuń
 18. TO prosimy o pomoc jak dalej postępować

  OdpowiedzUsuń
 19. Zmusili mnie ażeby napisać do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej tymi nagrodami rocznymi za" dobrą prace". Moja intencja była zupełnie inna, gdyż zrobiłam
  wytyk na złą pracę sejmu, senatu, na wydawanie bubli prawnych, a że mam ku temu prawo to napisałam, a Kancelaria jak sekretariat w firmie skierował mój e-mail właśnie do tych za czyją przyczyną te problemy. Ot odepchnęli od siebie.
  Chciałam jeszcze dodać, że 29 maja 2013 w SO Koszalin przegrałam sprawę, Pani sędzia powiedziała, że wyrok TK dotyczy tylko tych co uzyskali emeryturę po raz pierwszy od dnia 8.01.2009, a ja miałam naliczona i zawieszona w 2005r.
  Najciekawsza rzecz - do dnia dzisiejszego Sąd nie wydał uzasadnienia. Gdy zadzwoniłam do Sądu to usłyszałam, że przecież nic się nie stało, że nie ma wyroku, abym tylko ja dotrzymała terminu 14 dni na odwołanie. To jawna kpina.
  Nie dajmy się . Walczmy o swoje. Ja będę do skutku.
  Basia

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pani Basiu, kwestię sporządzenia uzasadnienia wyroku przez sąd reguluje artykuł 329 kpc:

   "Art. 329. Uzasadnienie wyroku sporządza się w terminie dwutygodniowym od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia, a gdy wniosek taki nie był zgłoszony - od dnia zaskarżenia wyroku lub wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. W sprawie zawiłej, w razie niemożności sporządzenia uzasadnienia w terminie, prezes sądu może przedłużyć ten termin na czas oznaczony, nie dłuższy niż trzydzieści dni."

   Proszę do tego dodać niezbędny czas na doręczenie drogą pocztową.

   Usuń
  2. Basiu,
   Jezeli sedzia powiedziala tak jak napisalas i potwierdzi to w uzasadnieniu, to bardzo dobrze.
   Emeryture - jako rodzaj swiadczenia wynikajacego z art.3 ustawy o emeryturach i rentach z FUS uzyskalas po 8 stycznia 2009r.
   Wczesniej moglas miec ja obliczana n-razy ale skutecznie do niej prawo nabylas tak jak powiedziala pani sedzia. Artykul 329 kpc ma tylko moc informacyjna a nie obowiazujaca.
   Nasze sady do niczego nie sa zobowiazane.
   Ula05

   Usuń
 20. Pan Basiu, nie możemy się poddać ! Pomagajmy sobie, aby jak najwięcej osób walczyło w sądach. Udostępniajmy wzory, projekty pism osobom zainteresowanym. Zawsze mogą do siebie dopasować.
  Proszę zwrócić uwagę na ciekawe wpisy m.in. z 21:55 i 8:18
  Daniela

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Przepraszam zjadło mi literkę - oczywiście Pani Basiu!

   Usuń
 21. Danielo, dziękuje za wsparcie . Mam rozprawę w SO Białystok dnia 1 lipca. Jestem z "przed" ale będę walczyć do końca. Julia B-k

  OdpowiedzUsuń
 22. Wygląda na to, że chyba musimy dochodzić swoich spraw w sadach cywilnych. Nie wiem czy dobrze myślę?

  OdpowiedzUsuń
 23. Konsultacje społeczne?

  OdpowiedzUsuń
 24. Kochani emeryci obecna władza nic nie zrobi w naszym kierunku bo nie chce, bo teraz im się to niopłaca. Jak będą się zbliżać wybory to coś będą bąkać jak to zawsze czynią i naród sią na to nabiera. Postraszą PIS-em i już głosy mają. Zastanawia mnie to ,że ludzie tak lubią być oszukiwani, tak łakną tych bredni co wygadują ci nieudolni politycy, którzy prócz przeliczania własnej kasy nie potrafią nic wiecej ich tyłki nie maja dna. Jak mieli dać po pare groszy rewaloryzacji to skomleli,że budżet tego nie wytrzyma. Dobrze ,że choć ci emeryci ratują ten kraj bo inaczej to państwo bankrutuje. Co wy liczycie na prezydenta wystarczy ,że on całkiem dobrze się ma i z rządem pierdzą w jeden kubeł bo przecież ta ciepła posadka z żyrandolem jest całkiem fajna. Zrzućcie łuski z oczu, przebudzcie się i zagłosujcie tak by przegonić tę bandę od koryta.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W 100% racja!Pozdrawiam. E.

   Usuń
 25. Pani Basi Pani Danielo, Wigo Ulu!
  Pani Basiu,ja też jestem po wyroku SO w Koszalinie! Oczywiście też przegrałam bo jestem z 2008 r. Już mam wyrok z uzasadnieniem.Wielki bubel,że nie wiem od czego zacząć apelację! Muszę najpierw pozbyć się adrenaliny,bo tak mi ciśnienie podnieśli tym wyrokiem.Już nawet nie chodzi o fakt,że przegrałam ale o to całe uzasadnienie. Normalna poracha! Chyba uczeń średniej szkoły by lepiej napisał. Przede wszystkim błędy! ale to jakie.Np. przechodząc na emeryturę w 2012 r.już tą po 60=tce(zwykła) złożyłam w maju 2-giego wniosek(wiadomo,że ZUS na wszystko ma jeden druk:"wniosek o emeryturę")ale jeszcze nie dostarczyłam św.pracy bo dopiero 30 tego maja 2012 roku kończył mi się okres wypowiedzenia i w tym dniu otrzymałam świadectwo od razu zaniosłam do ZUS i od 1-go czerwca 2012 jestem już emerytką.Sąd w uzasadnieniu ustalając stan faktyczny napisał,że, cyt:"W dniu 2 maja 2012 roku ubezpieczona złożyła wniosek o wypłatę świadczenia emerytalnego za okres od 1 października 2011 roku,informując jednocześnie o rozwiązaniu stosunku pracy. Decyzją z dnia 21 maja 2012 roku organ rentowy podjął wypłatę emerytury począwszy od 1 kwietnia 2012 roku!" No i nie wiem, czy to wytknąć w apelacji czy tak zostawić bo to nie ma większego znaczenia. Ale chcąc ustosunkować się do wywodów sądu powinnam temu zaprzeczyć chyba.Nie wiem czy to nie jest przepisywane z uzasadnienia na uzasadnienie? a samo uzasadnienie to ble,ble-to .cd poniżej

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Reniu, podaj pocztę, pozdrawiam
   Daniela

   Usuń
 26. A oto uzasadnienie:
  "R.R w dniu 10 października 1951 roku. (zdanie ? chyba chodziło o datę urodzenia). Jej ostatnim miejscem zatrudnienia,przed złożeniem wniosku o emeryturę, była SGBBANK S.A. gdzie pracowała,i tu od -do. W 2008 roku spełniła warunki uprawniające ją do emerytury; nie rozwiązała stosunku pracy. Stąd ZUS ustalił jej prawo emerytalne decyzją z dnia 18 września 2008 roku poczynając od 1 sierpnia,tj. od m-vca w którym zgłoszono wniosek. Jednocześnie organ rentowy zawiesił wypłatę świadczenia, albowiem w dacie wniosku ubezpieczona kontynuowała zatrudnienie.
  Od 1 lipca 200 roku do 7 stycznia 2009 roku obowiązywał art. 103 ustęp 2 a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z FUDS, który wprowadzał zasadę każdorazowego zawieszenia prawa do emerytury...(dot. rozwiązania stosunku pracy-już nie będe szczegółowo pisać tego). Tuym samym w chwili nabycia prawa do emerytury RW nie mogła jednoczesnie kontynuoować zatrudnienia i otrzymywa ć emerytury.
  Wypłatę emerytury podjęto dopiero decyzją z dnia 23 lutego 2009 roku, gdyż w tym okresie przepisy pozwalały już jednoczesne pobieranie emerytury i kontynuowanie zatrudnienia.
  Ponownie wstrzymano ubezpieczonej wypłatę świadczenia emerytalnego od 1 paźziernika 2001 roku w związku ze zmianą przepisów(wszedł art.103 austawy emerytalnej)-decyzja z dnia 27 września 2011 roku.
  grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z FUS(tj. Dz. U. z 2009 r. Nr.153,poz.1227 z późn. zm.) w wyniku której zmieniono przepis art. 103 ust.1 i ust.2 oraz dodano art. 103a. W rezultacie zniesiono mozliwość pobierania świadczenia emerytalnego bez rozwiązywania umowy o pracę z dotychczasowym pracodawcą osobo, którym organ rentowy przyznał emeryturę po 8 stycznia 2009 roku. Jednocześnie zgodnie z treścią art.28 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku emeryci, którym ZUS przyznał emeryturę przed 1 stycznia 2011 roku mogli ją pobierać bez rozwiązania umowy o pracę z dotychczasowym pracodawcą jeszcze przez 9 miesięcy od daty wejścia w życie nowelizacji, czyli do 30 września 2011 roku.

  OdpowiedzUsuń
 27. A oto uzasadnienie:
  "R.R w dniu 10 października 1951 roku. (zdanie ? chyba chodziło o datę urodzenia). Jej ostatnim miejscem zatrudnienia,przed złożeniem wniosku o emeryturę, była SGBBANK S.A. gdzie pracowała,i tu od -do. W 2008 roku spełniła warunki uprawniające ją do emerytury; nie rozwiązała stosunku pracy. Stąd ZUS ustalił jej prawo emerytalne decyzją z dnia 18 września 2008 roku poczynając od 1 sierpnia,tj. od m-vca w którym zgłoszono wniosek. Jednocześnie organ rentowy zawiesił wypłatę świadczenia, albowiem w dacie wniosku ubezpieczona kontynuowała zatrudnienie.
  Od 1 lipca 200 roku do 7 stycznia 2009 roku obowiązywał art. 103 ustęp 2 a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z FUDS, który wprowadzał zasadę każdorazowego zawieszenia prawa do emerytury...(dot. rozwiązania stosunku pracy-już nie będe szczegółowo pisać tego). Tuym samym w chwili nabycia prawa do emerytury RW nie mogła jednoczesnie kontynuoować zatrudnienia i otrzymywa ć emerytury.
  Wypłatę emerytury podjęto dopiero decyzją z dnia 23 lutego 2009 roku, gdyż w tym okresie przepisy pozwalały już jednoczesne pobieranie emerytury i kontynuowanie zatrudnienia.
  Ponownie wstrzymano ubezpieczonej wypłatę świadczenia emerytalnego od 1 paźziernika 2001 roku w związku ze zmianą przepisów(wszedł art.103 austawy emerytalnej)-decyzja z dnia 27 września 2011 roku.
  grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z FUS(tj. Dz. U. z 2009 r. Nr.153,poz.1227 z późn. zm.) w wyniku której zmieniono przepis art. 103 ust.1 i ust.2 oraz dodano art. 103a. W rezultacie zniesiono mozliwość pobierania świadczenia emerytalnego bez rozwiązywania umowy o pracę z dotychczasowym pracodawcą osobo, którym organ rentowy przyznał emeryturę po 8 stycznia 2009 roku. Jednocześnie zgodnie z treścią art.28 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku emeryci, którym ZUS przyznał emeryturę przed 1 stycznia 2011 roku mogli ją pobierać bez rozwiązania umowy o pracę z dotychczasowym pracodawcą jeszcze przez 9 miesięcy od daty wejścia w życie nowelizacji, czyli do 30 września 2011 roku.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Reniu Renato,
   Czy to jest cale uzasadnienie?
   Wprost rozbrajajace jest stwierdzenie "Wyplate emerytury podjeto decyzja" - jak to mozna zrobic?
   Masz za to wspaniale podstawy do apelacji.
   pozdrawiam
   Ula05

   Usuń
 28. W dniu 13 listopada 2012 roku TK w sprawie sygn. K 2/12 orzekł,że przepis art.28... w zw. z art. 103austawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emreryturach i rentach z FUS(tj.Dz. U. z 2009 r.nr. 153,poz.1227 z późn.zm.) w zakresie, w

  jakim znajduje zastosowanie do osób, które nabyły prawo do emerytury przez 1 stycznia 2011 roku, bez kobnieczności rozwiązania stosunku pracy, jest niezgodny z zasadą ochrony zaufania obywatela do państwai stanowionego przez nie prawa wynikającą z art.Konstytucji Rz.P. Wyrok został opublikowany w Dz.U. poz.1285 w dniu 22 listopada 2012 roku.W swym uzasaDNIENIU TRYBUNAŁ ZASTRZEGŁ, ŻE BADAŁ ON WYŁĄCZNIE ,CZY USTAWODAWCA MÓGŁ NA PODSTAWIE ART.28 z 16 grudnia 2010 r.ROZCIĄGNĄĆ STOSOWANIE ART. 103A USTAWY o emeryurach i rentach z FUS-przepisu ustalającego nową treść ryzyka emrytalnego- na dsytuacje przeszła, tj. wobec osób , które już nabyły prawo do emerytury w okresie od 8 stycznia 2009 do 31 grudnia 2010 roku, (tu podkreślił sąd)czyli w czasie obowiązywania regulacji niezawierającej wymogu rozwiązania stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą dla uzyskania świadczenia emerytalnego. Zapadły w dniu 13 listopada 2012 roku wyrok TK odnosi się zatem jedynie do osób, wobec których w tym krótkim czasie,po raz

  OdpowiedzUsuń
 29. pierwszy wydano deklaratoryjną decyzję potwierdzającą prawo do emerytury, bo tylko one uzyskały prawo do świadczenia emerytalnego bez konieczności rozwiązania stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą. RR do grona tych osób nie należy. Stąd ubezpieczona, której prawo do emerytury ustalono w sierpniu 2008 roku, nie nabyła uprawnienia do kontynuowania zatrudnienia z jednoczesnym pobieraniem świadczenia. Nie może zatem być mowy, w jej przypadku, o naruszeniu jakichkolwiek praw nabytych czy też podważaniu zaufania obywateli do państwa i porządku prawnego poprzez niekorzystną zmianę przepisów w trakcie realizacji skutecznie( tu sąd napisał skuteczne) nabytego uprawnienia, bowiem RR nigdy takie prawo nie przysługiwało.
  Zasada ochrony praw nabytych zapewnia ochronę podmiotowych-zarówno publicznych jak i prywatnych. Zgodnie z ustalonym orzecznictwem TK ochrona praw nabytych jest jednym z elementów składowych zasady zaufania obywatela do państwa i stanowionego przezeń prawa,wynikającej z zasady demokratycznego państwa prawnego. Zasada praw nabytych zakazuje arbitralnego znoszenia lub ograniczenia praw podmiotowych przysługujących jednostce lub innym podmiotom prawnym występującym w obrocie prawnym.TK sprecyzował bliżej zakres prawnych objętych ochroną w orzeczeniu z 11 lutego 1992 r.(sygn.akt K.14/91, OTK w 1992 r. cz I,s 93 i nast.) Stwierdził wówczas, ze" zasadą ochrony praw nabytych objęte są zarówno prawa nabyte w drodze skonkretyzowanych decyzji, przyznających świadczenia, jak i prawa nabyte in abstracto zgodnie z ustawą. TK zwracał,w związku z tym uwagę, że stosunek ubezpieczeniowy opiera się na zasadzie zaufania(powołane wyżej orzeczenie z 11 lutego 1992r.syg. akt K 14/91) Ubezpieczony ma świadomość,że po spełnieniu określonych warunków i po upływie określonego czasu lub zaistnieniu innego ryzyka ubezpieczeniowego otrzyma określone świadczenie.
  Ustwą z dnia 16 grudnia 2010 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych ustaw (Dz. U.257,poz.1726 z późn.zm.) dokonano nowelizacji ustawy z 17

  OdpowiedzUsuń
 30. RR nie nabyła prawa do łączenia wynagrodzenia za pracę ze świadczeniem emerytalnym ani w drodze indywidualnej decyzji organu rentowego, ani też w oparciu o obowiązujące wówczas przepisy. Zatem nie można mówić o naruszeniu jej uprawnienia w tym zakresie, gdyż takie uprawnienia jej nie przysługiwało.Tym samym w jej przypadku nie doszło do złamania zasady ochrony praw nabytych bądź podważenia zaufania do porządku prawnego. W ocenie sądu ustawodawca ma prawo do takiego stanowienia prawa, które jest adekwatne do aktualnych warunków społeczno-gospodarczych.Państwo ma wręcz obowiązek do podejmowania działań, które zapewnią odpowiednie środki finansowe niezbędne do realizacji konstytucyjnych praw socjalnych;musi przy tym uwzględnić sytuację gospodarczą i konieczność zapewnienia rozwoju gospodarczego. Państwo może być zmuszone do zmiany regulacji prawnej również na niekorzyść ,dostosowując zakres realizacji praw socjalnych do warunków ekonomicznych. Ubezpieczeni zatem winni więc się liczyć z tym,że w warunkach recesji gospodarczej lub niekorzystnych trędów demograficznych , w sytuacji gdy spadają wpływy ze składek ubezpieczneniowych ,państwo może być zmuszone zmienić obowiązujące regulacje prawne na niekorzyść,dostosowując zakres realizacji praw socjalnych do warunków ekonomiczynch. Zmiany takie nie powinny doktykać praw, które zostały skutecznie nabyte przez ubezpieczonych . Orzeczenie TK z dnia 13 listopada 2012 roku dotyczy włąsnie takiej grupy osób,która nabyła prawo do świadczenia emerytalnego niezaleznie od pozostawania w stosunklu pracy. Zmiana warunków, w trakcie realizacji ich skutecznie nabytego uprawnienia byłaby zatem działaniem sprzecznym z Konstytucją RP.

  OdpowiedzUsuń
 31. Bezsprzecznie ubezpieczona do tego kręgu nie należy: nie mogą więc dotyczyć jej opisane wyżej zasady.
  Mając zatem na względzie fakt,że wobec RR nie doszło do naruszenia praw podmiotowych, to tym samym zasadnie zawieszono jej emeryturę, wobec faktu kontynuowania zatrudnienia. Mając na względzie przedstawione rozważania Sąd Okręgowy z mocy art. 444 zn.14 par.1 kpc oddalił odwołanie!
  Ps. No, sąd na pewno po tym wywodzie i przepisaniu orzeczeń TK musi być z siebie zadowolony. A o tym co ja pisałam w swoim odwołaniu nie ma ani słowa,
  4 strony! o niczym.Moim zdaniem jeden wywód zaprzecza drugiemu . Uwierzcie Państwo,że nie wiem od czego zacząć i co na takie bzdety odpisać! Na razie mam trochę czasu,ochłonę i napiszę krótko,bez tych wszystkich wywodów.Normalnie uzasadnię swoimi słowami powołując się tylko na niektóre przepisy.A na sprawę osę wybieram i powiem co myślę.

  OdpowiedzUsuń
 32. Przepraszam blogowiczów,że tyle stron zajęłam. Nie wiem też czy wszystko dobrze wkleiłam ,po kolei,bo takich artykułów, wiem,że nie powinnam pisać ,ale chciałam abyście poczytali jak sądy się wysilają! i może państwa opinie mi pomogą bo na takie wywody ciężko znaleźć pomysł na odpowiedź, przynajmniej mnie na tą chwilę.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Reniu, tylko usiąść i zapłakać nad kondycją merytoryczną naszych sądów. Nie doczytałam do końca tego głupawego wywodu. Wg klasyka: jestem "za" a nawet "przeciw". SO powołuje się na ochronę praw nabytych wybiórczo. Z tego wynika, że nie znalazłaś się w grupie, której chyba przez pomyłkę umożliwiono wypłatę emerytury bez rozwiązywania stosunku pracy, kiedy weszły w życie przepisy prawne z dnia 21 listopada 2008. Ponadto ZUS nie ustala - ustalają odpowiednie przepisy prawne , ZUS tylko potwierdza
   spełnienie warunków do otrzymania świadczeń i oblicza ich wysokość. Niedouczony SO gdyby mógł, to może - skoro nie jesteś w tej grupie - poprosiłby o zwrot tych pobranych świadczeń??? Może spadłaś z kosmosu??? - PARANOJA !!!Reniu, podaj pocztę, jeśli nie na forum, to za pośrednictwem Adminki. Trzymaj się i tak masz lepiej, bo SA w Szczecinie, bardziej łaskawy niż w Gdańsku.
   pozdrawiam
   Daniela

   Usuń
  2. Pani Reniu, ja czekam na swoje uzasadnienie wyroku, ale czytając to co Pani otrzymała, to aż kipi we mnie!!!
   Co dalej robić???
   Moje ustne uzasadnienie sądu, też można by rzec, było w wielkim skrócie podobne do Pani, takie ble, ble. Sędzina nie za bardzo wiedziała co mówiła. Ja się tylko domyślałam o co jej chodzi, bo czytałam na blogu jak sady orzekają. Pozdrawiam Basia

   Usuń
  3. Pani Reniu bardzo współczuję.Nie mam czasu teraz zastanowić się nad tym uzasadnieniem , ale jak Pani poda P. Danieli nr poczty to może Ona spokojnie przesłać Pani moją apelację. Może Pani skorzysta. Pozdrawiam Wiga .

   Usuń
  4. Pani Reniu , nie musi Pani przepraszać , bardzo dziekuję za przekazanie w całości wywodów sądu "prawą nogą za lewe ucho ". Moja rada - proszę dokładnie przeczytać i postudiować wyrok SN , który mówi o tym , kiedy powstaje prawo do emerytury , a mianowicie z chwilą spełnienia przez emeryta wszystkich warunków do jej pobierania. A więc Pani prawo do emerytury powstało po 7 stycznia 2009 r. , ponieważ dopiero wtedy spełniła Pani wszystkie warunki do pobierania emerytury. Oczywiście , nikt nie mógł zmusic Pani do pobierania emerytury - a więc po 7 stycznia 2009 r. musiała Pani złożyć wniosek o emeryturę. Proszę do pisma procesowego do apelacji dołączyć ksero pierwszej decyzji wydanej po 7 stycznia 2009 r. , decyzji o wypłacie emerytury i decyzji o wstrzymaniu wypłaty emerytury.Anna

   Usuń
  5. Dyskusja o tym wyroku SN była całkiem niedawno na blogu - 2 razy - zapomniałam dodać.A

   Usuń
  6. SYGNATURA :I UK 592/12. A

   Usuń
  7. Reniu,
   Napisalam wczesniej nie czytajac tego"uzasadnienia"do konca.
   Czy Ty naprawde przepisalas to tak jak jest napisane?
   Przeciez sad oddalil Ci sprawe w sytuacji gdy przyznal, ze prawo do emerytury, ktora jest rodzajem swiadczenia, nabylas po 8 stycznia 2009r.
   Czy piszacy to uzasadnienie nie byl przypadkiem"pod wplywem"? Co za skladnia ? - na poziomie ucznia szkoly podstawowej.
   Zaczyna pisac "o niebie" a konczy "o chlebie.
   Nie przejmuj sie i nie zabieraj sie do pracy od razu.
   Wypunktujesz sad w apelacji a tam bedzie kolejny wyksztalcony "na wysokim pietrze".
   TAK PIEKNEGO UZASADNIENIA JESZCZE NIE CZYTALAM.

   pozdrawiam Cie serdecznie
   Ula05

   Usuń
  8. Nie na darmo podaje się, że większość Polaków ma kłopoty czytania ze zrozumieniem; piszący te "uzasadnienia" też się do nich zaliczają. A swoją drogą trudno zrozumieć, że w Warszawie i okolicy nie można znaleźć 15 osób chętnych do założenia stowarzyszenia. Bez takiej organizacji nasza przegrana prawie pewna. Inne grupy (np matki I kwartału )szybko się zorganizowały a emeryci czekają...Projekt ustawy wypichcony przez MP będzie takiego samego kalibru jak słynna "ustawa prezydencka"; nikt z niej nie skorzysta.
   Teresa z Wrocławia

   Usuń
  9. Warszawiacy i okolice - co z Wami ? to do Was nie podobne; tylu mądrych, walczących na blogu zawieszonych emerytów, a tu brak właściwie już TYLKO 3 osób, to poprostu wstyd i niepoważne podejście do sprawy. Wielki szacunek dla tych 12 osób !!!

   Usuń
 33. Ponownie ktoś na tej stronie próbuje emerytów wprowadzić w błąd jeśli chodzi o skargę do ETPCz, że należy wykorzystać jeszcze inne możliwości w kraju po prawomocnym wyroku SA. Jest to nieprawda , po prawomocnym wyroku SA można już składać skargę do ETPCz.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. I nie potrzeba brać prawnika i płacić mu dużej kasy.Korzystając z bogatego materiału na tym blogu można samemu napisać skargę i to lepiej niż niejeden prawnik
   KK

   Usuń
  2. Bardzo proszę o podanie źródła informacji, według którego można składać skargę do ETPCz już po wyroku Sądu Apelacyjnego, bez konieczności złożenia kasacji do Sądu najwyższego, jeśli ona przysługuje?
   Szukam i szukam i w kolejnych oficjalnych źródłach pojawia się informacja, że ze skargą do ETPCz można wystąpić po wykorzystaniu wszystkich dostępnych w kraju środków odwoławczych, przewidzianych prawem dla sprawy, której skarga dotyczy. Co do zasady w sprawach cywilnych należy wnieść apelację i kasację, jeżeli ta przysługuje. (A to, czy przysługuje zależy od wartości przedmiotu zaskarżenia). Wyjątkowo można nie wykorzystać dostępnych w kraju środków odwoławczych, jeżeli potrafi się udowodnić, że byłyby one nieskuteczne.

   Bardzo proszę o rozstrzygnięcie moich wątpliwości.

   Usuń
  3. To wszystko prawda. Wyczerpane w Polsce drogi prawne to SO i SA. Sąd Najwyższy równocześnie z ETPCz. SN w ciągu 2 miesięcy od sprawy w SA i uzasadnienia wyroku, ETPCz - 6 miesięcy po SA. Pozdrawiam. E.

   Usuń
 34. Do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu łatwiej i taniej! Ja skorzystałam z zakładki na bblogu ,,zawieszeni", wydrukowałam wzór ,,Skargi" w języku polskim i komentarz do wzoru. Naprawdę proste to i łatwe. Można pisać własnymi słowami, do tego dołaczyć negatywne uzasadnienia wyroków z SO i SA ( nie SN), bo to już jest wyczerpana droga sądownicza w Polsce. SN- jak Państwo juz wiedzą - jeśli przyjmie kasację - cofa do ostatniego Sądu do ponownego rozstrzygnięcia. Ale na rozpatrzenia przez SN nie czekać, bo to ponad rok. Do ETPCz nalez y złozyć skargę w ciągu półroku po sprawie w Sa. Nie czekać. Czas ucieka. Zaraz po otrzymaniu uzasadnienia z SA, o które należy pisemnie wystąpić i na co emeryt ma tylko 7 dni. Gdy tego nie uczyni,nie może ,,ruszyć" dalej. Pamietając o tym wszystkim - jednocześnie i do SN, i do ETPCz. Działajmy. pomóżmy sobie i innym Polakom, których ,tak jak nas, nasz polski sejm i rząd mogą wkrótce potraktować!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. a skarge do ETPCz mozna napisac samemu?? nie trzeba brac prawnika??

   Usuń
  2. Tak, można samemu i tak, jak napisałam wcześniej, nie jest to trudne. Ponadto urzędnicy stamtąd kierują sprawą i w razie wątpliwości proszą o uzupełnienie dokumentów ze wskazaniem, jakie należy złożyć, gdyby nie były pełne. Najważniejszy jest pierwszy własny opis sytuacji. Należy opisać tak, by nie było wątpliwości, że Państwo skrzywdziło i złamało prawa człowieka, co w naszym przypadku jest oczywiste. Pozdrawiam. E.

   Usuń
 35. Pani Basiu, czy Pani jest z samego Koszalina? Bo jeśli tak to moim zdaniem powinnyśmy nawiązać kontakt gdyż w tym naszym miasteczku to niewiele osób cokolwiek robi.A i w sądzie SO jest chyba 3 sędziów w tym 2 takich jak ja miałam i chyba pani. Bo na wokandzie było chyba 15 osób i jak maszynka 5,10 min.następny!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witam,
   Kochani nie tylko w Koszalinie bo i we Wrocławiu są gotowe wyroki - sprawa trwa też 5 min a z odczytaniem wyroku 8 min,
   Przykre to jest że tak nas traktują. Ustawę =bubel- zrobili dla
   siebie bo oni mogli zwolnić się na 1 dzień pobrać odprawy i ponownie zatrudnić!
   To jest SKANDAL i DRAŃSTWO! Okradają nas na każdym kroku i nie widzą w tym nic złego!!

   Nie możemy się poddać ja złożyłam już kasacje do SN i myślę o TPCz. Mam nadzieję że tych drani tam nie będzie i nie skrzywdzą nas.

   Pozdrawiam serdecznie. Krystyna

   Usuń
  2. Pani Reniu - gdy czytałam Pani uzasadnienie to tak jakbym słyszała "TEN SĄD " - trudno było się powstrzymać ażeby wysłuchać do końca wyrok.Jeden wielki kabaret.
   Ja jestem z Kołobrzegu , ale chętnie się skontaktuję z Panią , proszę podać kontakt.
   Najlepsze było na sprawie gdy Pani z ZUS wniosła ażeby oddalić moje odwołanie bo prawo do emerytury nabyłam w 2005 r i tego prawo nikt mi nie zabrał. A że nie mogłam otrzymywać świadczenia emerytalnego to sąd nie zareagował.Wniosłam na sprawie, że prawo do realizacji świadczenia uzyskałam 8.01.2009r - cisza nikt tego nie słyszał, nie zareagował.
   Basia

   Usuń
  3. Do Krystyny z 2008 Czy moze Pani podac swojedo e-meil chcialabym sie z Pania skataktowac K dzieki

   Usuń
  4. Witam, b.proszę tj e-mail - cristel_53@op.pl - pozdrawiam. Krystyna

   Usuń
 36. Dziękuje Basiu

  Tadeusz

  OdpowiedzUsuń
 37. Co na to odpowie Premier Piechociński?

  Odpowiedzią będzie głowa min.Kamysza.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jak tak ważny resort można było powierzyć młokosowi, jakim jest min. Kamysz? Ten "fachowiec" kierował wcześniej chyba tylko rowerkiem i hulajnogą, bo czym i kiedy mógł kierować w tak młodym wieku ? Chyba, że to geniusz ???

   Usuń
 38. Nigdy nie zrozumiem tych pokrętnych sądowych odpowiedzi.
  Wyjaśnię najkrócej jak potrafię:
  Po zabraniu mi swiadczeń emerytalnych na mocy art. 28 Ustawy o zmianie..., wystąpiłam za pośrednictwem ZUS-u dn.10. 11.2011r. do Sądu Okręgowego w Ostrołęce o zwrot, uzasadniając, iż jest to naruszenie zasad praw nabytych wynikający z zasad demokratycznego państwa prawa. W Sadzie Okregowym w Ostrołęce i w Sadzie Apelacyjnym w Białymstoku dn.22 sierpnia 2012r. powoływałam się na naruszenie moich praw zagwarantowanych mi przez Konstytucję RP. Sprawy przegrałam.
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13 listopada 2012r. potwierdził moją rację - została złamana Konstytucja, czyli wszyscy sędziowie, którzy w mojej sprawie orzekali, złamali Konstytucję. Ale 4 czerwca 2013r, już po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, skargę na poprzednie działania sądów oddalono. Czyli znów złamano Konstytucję RP.
  Nie dziwię się, że pojawiają się wpisy o postawieniu takich sędziów pod Trybunał Stanu. Tu publicznie oświadczam, iż zgłaszam się jako świadek w sprawie, jeśli w końcu to w Polsce nastąpi. Pozdrawiam. Mój email:e-iwanowska@wp.pl

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Xenefont o/Olsztyn23 czerwca 2013 17:53

   Pozdrawiam i trzymam kciuki za zrozumienie podstaw i wykładni prawa przez sądy.My,Emeryci już z... doświadczeniem prawniczych zawiłości i niezawisłości-powinni naszym z dyplomami,niedoświadczonym "sędzinkom" i przedstawicielom tzw. władzy ustawodawczej-dać wreszcie do takiego vivatu, by przynajmniej 1/3 populacji UE nie miała skrupułów ws ocen poczynań naszych politykierów.Cholera! Jest nam potrzebne Stowarzyszenie i to migiem.Bez tego,padniemy,niestety...

   Usuń
  2. Xenofoncie,
   Skad u Ciebie ten pesymizm?
   Zawsze byles tak optymistyczny a tutaj raptem nawet nazwy powaznej choroby wprowadzasz.
   Damy rade i nie padniemy mimo, ze ZUS chcialby ale to sa tylko jego marzenia..
   Jak bedzie trzeba to sie jeszcze podszkolimy i poki umysl chlonny nie spoczniemy.
   pozdrawiam
   Ula05

   Usuń
  3. A czy do Stowarzyszenia nie można dobrać tych 3 osób z poza Warszawy ?

   Usuń
 39. Faktycznie, na stronie BIP-u Rady Ministrów wisi coś takiego: http://bip.kprm.gov.pl/portal/kpr/form/r690/Projekt_ustawy_o_zmianie_ustawy_o_emeryturach_i_rentach_z_Funduszu_Ubezpieczen_S.html
  No to może rzeczywiście niedługo dowiemy się, co tam mądrego wykombinowali, żeby obejść to nieszczęsne "ex srunc"? Ciekawe zwłaszcza może okazać się uzasadnienie projektu...
  Krzyżak

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Xenefont o/Olsztyn23 czerwca 2013 18:00

   Sąsiedzie,jesteś super!A Twoje - ex srunc - klasyką na miarę szerszej publikacji.Pozdrawiam...

   Usuń
  2. Xenefont o/Olsztyn23 czerwca 2013 18:15

   Numer projektu UB13
   Tytuł Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
   Rodzaj dokumentu projekty ustaw
   Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 listopada 2012 r. (sygn. K 2/12), opublikowany (Dz. U. z 2012, poz. 1285) orzekający o niezgodności z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej art. 28. ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1726 z późn. zm.) w związku z art. 103a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.), dodanym przez art. 6 pkt 2 ustawy z 16 grudnia 2010 r., w zakresie, w jakim znajduje zastosowanie do osób, które nabyły prawo do emerytury przed 1 stycznia 2011 r., bez konieczności rozwiązania stosunku pracy.
   Istota rozwiązań ujętych w projekcie Uregulowanie kwestii wypłaty za okres wsteczny emerytur zawieszonych na mocy przepisów uznanych za niekonstytucyjne.
   Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu MPiPS

   Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu Marek Bucior Podsekretarz Stanu
   Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM MPiPS

   Planowany termin przyjęcia projektu przez RM -
   Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny) -
   Pozdrawiam Brać Emerycką,no i czekajmy czujnie!!!

   Usuń
 40. Co oznacza, że we wniosku ZUS wnosi o oddalenie mojego odwołania w oparciu o treść art. 477/14 paragraf.1 k.p.c.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Sąd oddala odwołanie, jeżeli nie ma podstaw do jego uwzględnienia.

   Usuń
  2. ale to jest wniosek ZUS do Sądu Okręgowego o oddalenie odwołania w oparciu "jak wyżej", czyli nie ma sprawy?!

   Usuń
  3. Oddalenie to sprawa przegrana.

   Usuń
 41. Xylefon, lipiec blisko,bierz sie za organizacje zlotu, rozpatrz Gizycko.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Xenefont o/Olsztyn23 czerwca 2013 19:54

   Kochanie...na wózku inwalidzkim???Nie wiem,czy potrafię?Ale przy takim wsparciu,to realne.Ale wolałbym Augustów;jest atrakcyjniejszy.. i wiem,co piszę!!!Tam Adminka nasza ma takie riffs`y,jak nikt z nas.Ona jedna,to tak, jak 2,198,067 i 29cioro on-line na ten czas - odwiedzin na Blogu,albo wszyscy przyszli emeryci...Pozdrawiam

   Usuń
 42. Xenefont o/Olsztyn23 czerwca 2013 21:35

  No,co jest? Odwiedzin 2,198,696; on-line:29...pozdrawiam odwiedzających!!!

  OdpowiedzUsuń
 43. Czy nie można do ETPCz wysłać zbiorowej skargi?

  OdpowiedzUsuń
 44. Witam
  czy może ktoś z forumowiczów będzie miał rozprawę w SO w Katowicach 18 września?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Może Pan(i) podać mail?

   Usuń
 45. Nie można wysłać skargi zbiorowej.Skargi w ETPCz rozpatrywane indywidualnie. Ale możemy w różny sposób zainteresować naszymi sprawami Komisje Parlamentu Europejskiego.Pozdrawiam. E.

  OdpowiedzUsuń
 46. A po co taki długi wywód, chyba po to to żeby zagmatwać sprawy oczywiste. Chyba nas emerytów chcą otumanić, pisząc językiem mało zrozumiałym. Ale nie tedy droga , nie damy się!!!! Dzięki blogowi, mamy lepszą wiedzę niż niejeden prawnik.
  Pozdrawiam wszystkich walczących emerytów
  krakowianka

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Za to apelacja złożona na wyrok nakazujący wypłacenie 240 000 Z. Romaszewskiemu została migiem wycofana. Senator został poszkodowany to mu się należy a emeryci się na to zrzucą. Wydatki na alkohol w kancelarii premiera- 645 butelek wina, 122 buteli whisky; w kancelarii prezydenta wypito za 141 000 zł (2/3 to wino). Nie ma czasu myśleć o emerytach, którym wg władzy dobrze się wiedzie. Posłowie pobierają emerytury, pracują i otrzymują uposażenia poselskie i to jest zgodne z konstytucją!Najlepiej obejrzeć ich oświadczenia majątkowe-bieda aż piszczy! B. Piecha uważa, że posłowie powinni otrzymywać specjalne emerytury jeśli nie zostaną ponownie wybrani bo są biedni.
   Teresa z Wrocławia

   Usuń
  2. Nasi posłowie i senatorowie są rozpasani .Bez przyzwoitości i umiaru. Jest ich za dużo. Należałoby im dać 1600 brutto i hotel na własny koszt.

   Usuń
  3. Dobrze wykonywana praca posła powinna być dobrze opłacana. Nie podobają się obecni posłowie? No cóż, mamy takich, jakich wybraliśmy. A ci, co nie wybierali powinni się powstrzymać od oceniania.
   Kolejne wybory wkrótce i będzie można podjąć lepsze decyzje. Za 1600 zł, jak proponuje "anonimowy z 9:32 kandydaci na posłów będą się pchali drzwiami i oknami :)))))

   Usuń
 47. W ministerstwie finansów pracuje 3 agentów ABW, w tym szef wywiadu skarbowego. Brawo dla ministra.

  OdpowiedzUsuń
 48. Jeżeli już poseł się odezwał to powiem tak ,powinni dostać właśnie te 1600zł żeby sobie przypomniał że jest człwiekiem, i to co na ziemi nie należy wyłącznie do niego, pchać się nie muszą , po prostu przyszli by Ci którym by zależało na tym by SŁUŻYĆ ludziom i OJCZYŹNIE a nie wyłącznie sobie i swojej rodzinie , pomijając wszystko już by sytuacja w kraju by się polepszyła żeby móc zlikwidować płace kominowe, wszystkiego rodzaju dodatki,takie od "stanowisk" /dwa razy opłacana jedna praca/ i znieść finansowanie z budżetu patrie polityczne

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wpis anonimowego z 11:13 jest żenujący. Zaniża poziom tego bloga. Może pan/pani zgodzi się zrezygnować z wynagrodzenia i "służyć ludziom i OJCZYŹNIE" za darmo.
   Proponuję zakończyć takie wpisy i zająć się tworzeniem stowarzyszenia. Nawet w tak żywotnej sprawie jakoś niewiele osób zdecydowało się społecznie służyć nie tylko sobie lecz innym. Uznanie dla tej DWUNASTKI, która już się zadeklarowała.

   Usuń
  2. Mocno napisane! Na szczęście Twój zupełnie nieżenujący wpis zawyża poziom tego bloga - dzięki czemu bilans blogowego poziomu mógł wyjść na zero.

   Usuń
  3. I takie właśnie wpisy powodują to,że stowarzyszenie nigdy powstanie.BO po prostu ich skutkiem jest brak wzajemnego zaufania.Widocznie komuś bardzo na tym zależy.
   KK

   Usuń
  4. Powstanie, powstanie, bo MUSI powstać. Przecież teraz emeryci nie mają ŻADNEJ prawdziwej reprezentacji. Szkoda, że Warszawa tak daleko. Ale gdy już "piętnastu sprawiedliwych" zawiąże stowarzyszenie to wiele działań i uzgodnień będzie można wspólnie przeprowadzać drogą internetową. Sporo osób na blogu pokazało "pazur" społeczny i prawniczy i wiele, wiele ciepła i serdeczności, a to daje podstawy do optymizmu.
   :)

   Usuń
  5. Wśród członków-założycieli wcale nie wszyscy muszą być emerytami. Można dołączyć własne dziecko, wnuka, sąsiada. Kogokolwiek, kto zgodzi się na udział w "akcie tworzenia" stowarzyszenia.

   Usuń
 49. Wygrałam sprawę w Sadzie Okręgowym. Dnia 20.06.13r ZUS złożył apelację od wyroku Sądu Okręgowego. Dziś zostałam powiadomiona o apelacji. Co ja mam dalej robić? Proszę o radę
  Genowefa

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Genowefo,
   Trudno odpowiedziec Ci w szczegolach.
   Musisz przede wszystkim zapoznac sie dokladnie z podstawami apelacji ktore przedstawia organ a nastepnie "zdruzgotac" je wlasnymi kontrargumentami a tych masz wiele.
   pozdrawiam Cie
   Ula05

   Usuń
 50. Reniu, Renatko - prosimy odezwij się.
  Jesteśmy z Tobą.
  Pozdrawiamy Cię gorąco !!!
  Daniela i cała grupa wsparcia !!!

  OdpowiedzUsuń
 51. Do Pani Uli kilka pytań? z godz.20.11
  Czy ja będę wzywana na rozprawę?,czy mam wcześniej wysłać do Sądu Ap. swoje argumenty?, czy przygotować na rozprawę. Nie wiem w ogóle jak to ma wyglądać? Apelacja odbędzie się w Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie. Emerytura przyznana w 2010r.
  Sprawa wygrana,bez odsetek. Pozdrawiam. Genowefa

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Genowefo,
   Jak otrzymasz pismo sporzadzone przez ZUS zatytulowane
   "APELACJA" strony pozwanej od wyroku SO w Rzeszowie o sygn.... skladasz pismo zatytulowane "ODPOWIEDZ NA APELACJE" strony pozwanej z dnia ... i wysylasz pismem za potwierdzeniem odbioru do SO. Mozesz tez to pismo zlozyc w biurze podawczym sadu w dwoch egzemplarzach - jeden dla sadu drugi dla strony pozwanej. Na trzecim w biurze podawczym potwierdza Ci wplyniecie pisma.
   Glowa do gory - naleza sie nie tylko zalegle ale i odsetki. Spokojnie i bez wiekszego stresu.
   Na rozprawe powinnas byc wzywana. Jezeli nawet sad napisze, ze obecnosc nieobowiazkowa to moze niech ZUS skorzysta z tego przywileju. TY TAM BADZ TO JEST TWOJ INTERES I MUSISZ WYKAZAC, ZE MASZ RACJE BO JA MASZ.
   pozdrawiam
   Ula05

   Usuń
  2. na piśmie o doręczeniu odpisu apelacji jest pouczenie,że odpowiedź na apelacje w terminie.... wysyła się bezpośrednio do Sądu Apelacyjnego w .....

   Usuń
  3. Jezeli jest takie pouczenie to oczywiscie wysylamy zgodnie z pouczeniem. Odpowiedz podalam zgodnie z doswiadczeniem, gdy odpowiedz na apelacje skladalam do SO, ktory akta sprawy przesyla do SA.
   Ula05

   Usuń
 52. Anonimowy 4 czerwca 2013 09:14
  Do Jot z Pomorza
  Czy możesz napisać jak sąd uzasadniał odnośnie wypłaty odsetek. Dotychczas wszyscy piszą, że sprawa odsetek jest załatwiana negatywnie.
  Pozdrawiam Julia
  Odpowiedzi
  Jot z Pomorza 4 czerwca 2013 15:36
  Julio, napiszę za ok.1-2 tygodnie.ZUS złożył wniosek o wyrok z uzasadnieniem, więc uzasadnienie będzie dokładne.
  Pozdrawiam
  Jot

  OdpowiedzUsuń
 53. Danielo, napisałam do Adminki adres mojej poczty,ale widać dziewczyna nie ma czasu,zapracowana i ja to rozumiem! więc co tam będę kombinować.Mój adres: reginawiechec@op.pl
  Serdecznie pozdrawiam
  myślę i myślę .Już nazbierałam trochę materiału,ale jak zaczynam pisać to tak mi adrenalina podnosi się,że muszę przestać bo bym wszystko co mnie boli wygarnęła i zamiast wygrać to mnie zamkną bo obrażę Majestat!
  żartuję,ale tak niekiedy mam,że trudno mi się powstrzymać jak poczytam jeszcze na necie co nasi rządzący wyrabiają.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Reniu, otwórz pocztę !!!
   Daniela

   Usuń
 54. Wtorek Gazeta Prawna moze cos NOWEGO pozdro marian

  OdpowiedzUsuń
 55. MF: do 18 lipca można złożyć wniosek o zwrot podatku od spadku .Podatnicy, którzy w latach 2007-2008 nie zdążyli w ciągu miesiąca powiadomić urzędu skarbowego o otrzymanym spadku i z tego powodu musieli zapłacić podatek, mogą do 18 lipca tego roku ubiegać się o zwrot podatku - poinformowało Ministerstwo Finansów.

  Wyjaśnienia opublikowane na stronie internetowej MF odnoszą się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 4 czerwca 2013 r. (sygn. akt P 43/11), w którym TK uznał za niezgodny z konstytucją miesięczny termin na poinformowanie urzędu skarbowego o otrzymanym spadku. Powiadomienie było warunkiem skorzystania ze zwolnienia podatkowego, przewidzianego dla członków najbliższej rodziny, na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.

  Miesięczny termin na zawiadomienie urzędu skarbowego obowiązywał w latach 2007-2008. Potem został wydłużony do sześciu miesięcy i nadal tyle wynosi.

  Ministerstwo poinformowało, że podatnicy, którzy w latach 2007-2008 nie zdążyli powiadomić w ciągu miesiąca urzędu skarbowego o otrzymanym spadku i z tego powodu musieli zapłacić podatek, mają teraz prawo - na skutek wyroku TK - złożyć wniosek o wznowienie postępowania podatkowego i uchylenie decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego.

  Na złożenie wniosku jest tylko miesiąc od wejścia w życie wyroku TK. Wyrok wszedł w życie 18 czerwca; tego dnia został ogłoszony w Dzienniku Ustaw.

  Resort wyjaśnił, że prawo to przysługuje wyłącznie w sytuacji, gdy spełnione są łącznie trzy warunki. Po pierwsze, spadkodawca zmarł 1 stycznia 2007 r. lub po tej dacie. Po drugie, postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku musiało uprawomocnić się od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. albo w 2008 r. zarejestrowano notarialny akt poświadczenia dziedziczenia. Trzecim warunkiem jest to, by jedynym powodem zapłaty podatku było niedotrzymanie przez podatnika miesięcznego terminu na powiadomienie urzędu skarbowego o otrzymanym spadku.

  Urzędy będą zwracać podatek w ciągu 30 dni od uchylenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego, przy czym w pierwszej kolejności mogą go zaliczyć na poczet zaległości podatkowych, jeśli podatnik zalega z podatkami.

  Ministerstwo Finansów zaleciło organom podatkowym sprawne przeprowadzenie postępowań podatkowych i zwrot nadpłat.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. informacja w dobrym miejscu, bo jakby emeryt nie doczekał to ....sprawa spadkowa.

   Usuń
  2. Nie chodzi o spadek - chodzi o to , jak "organ" (w tym wypadku urząd skarbowy ) może rozwiązać , i rozwiązuje sprawę realizacji wyroku TK: po prostu "organ" uchyla decyzję niezgodną z Konstytucją RP i w ciągu 30 dni wypłaca należność poszkodowanemu.

   Usuń
 56. Tak jak pisał o godz.23;40 Pan Marian artykuł już się ukazał

  http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/713829,emeryci-alarmuja-sprawa-zawieszonych-swiadczen-z-zus-nadal-nie-jest-rozwiazana.html

  polecam Irena z Lubuskiego

  OdpowiedzUsuń
 57. Nie mogę się oprzeć ażeby nie umieścić treści z mojego uzasadnienia wyroku, chyba że ktoś będzie zainteresowany to udostępnię,
  -" Przepis ten uchylony został..... z dniem 8 stycznia 2009.
  Jednakże do momentu utraty mocy obowiązującej tego przepisu, ubezpieczona będąc jednocześnie emerytem i pracownikiem nie mogła pobierać świadczenia emerytalnego, czego ubezpieczona nie kwestionuje. Tym samym nie rozwiązując stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą godziła się ona, że będzie otrzymywać środki pieniężne tylko z jednego źródła tj.ze stosunku pracy.
  Ubezpieczona niejako przy okazji skorzystała z nowych regulacji prawnych obowiązujących w okresie od 8 stycznia 2009r do 31 grudnia 2010r itd."
  NAJLEPSZE JEST TO- PRZY OKAZJI

  Tak pisze SO Koszalin.
  Agata

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dokładnie tak. Mi powiedziano,że moje prawo do emerytury powstało na mocy art 103a, a tylko jak zmieniły się przepisy (emerytura kapitałowa) to ZUS przeliczył mi emeryturę i wypłacał ,ale jak przepisy się zmieniły to ja nadal mam emeryturę na podstawie art.103 a, czyli-oddalone.

   Usuń
  2. "Niejako przy okazji"? Rzeczywiście, niezłe. Dobrze, że nie "niejako na sępa"... ;)
   Krzyżak

   Usuń
  3. Pani Reniu renato! Pani prawo do emerytury nie mogło powstać na podst. art.103a. art. 103a nie miał wpływu na nabycie prawa do emerytury, gdyż prawo to powstaje z mocy ustawy po spełnieniu warunków określonych w przepisach,min. staż i wiek. Treść tego art./zawierająca tzw ryzyko emerytalne/decyduje o realizacji tego prawa (polegająca na wypłacie świadczenia) Na podst. tego art. zawieszono nam wypłatę emerytury bo kontynuowaliśmy zatrudnienie po nabyciu prawa do emerytury/ u tego samego pracodawcy/, niezależnie od wysokości uzyskiwanego przychodu ze stosunku pracy. Jeżeli tak było jak Pani pisze to zostawiam to bez komentarza odnośnie stanowiska sądu. Natomiast co do zmiany przepisów /art.45, bo o tym mówi ust.kapit./ to wg mojego skromnego zdania nabyliśmy prawo do pobierania zawieszonej emerytury ponieważ taka była wola naszego ustawodawcy , nabyliśmy prawo do pobierania świadczenia emerytalnego na podstawie wówczas obowiązujących przepisów.Zabierając nam to prawo złamano również zapis Konstytucji w art.2. Pozdrawiam Wiga

   Usuń
  4. Pani Agato!Piękne określenie „niejako przy okazji” dot. regulacji prawnych. Przy okazji to ja mogę sobie coś tam kupić a nie podejmować ważnych wpływających na moje życie decyzji. Ustalenie prawa do wcześniejszej emerytury nie wymagało rozwiązania stosunku pracy. Składając wniosek o potwierdzenie nabycia prawa do emerytury nikt z nas nie myślał o odchodzeniu z rynku pracy. Ważne było dla nas to, że spełniamy warunki w razie rozwiązania stosunku pracy bo możemy pobierać emeryturę. To nie my pokrzywdzeni emeryci „sprzed” podjęliśmy decyzję co do zmiany prawa również na naszą korzyść. My zgodnie z ustanowionym wówczas prawem skorzystaliśmy z obowiązujących wówczas regulacji bo tak postanowił nasz ustawodawca. To nie nasza wina, że ustawodawca w tak ważnych sprawach dla ubezpieczonych zmienia prawo jak zawieje wiatr. Jest to nie dopuszczalne w państwie prawa, bo takie postępowanie świadczy o bardzo niskim poziomie sprawowania władzy i pogłębia brak zaufania do państwa.
   My zaufaliśmy i zrealizowaliśmy swoje prawo do emerytury w 2009r poprzez pobieranie świadczenia i tym samym zamknęliśmy sobie drogę do ponownego ustalenia wysokości emerytury z nową kwotą bazową obowiązującą w dniu odejścia na emeryturę.Pozdrawiam Wiga

   Usuń
  5. Wszystko jest ŚLICZNE w tym uzasadnieniu :)))

   "Tym samym nie rozwiązując stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą godziła się ona, że będzie otrzymywać środki pieniężne tylko z jednego źródła tj.ze stosunku pracy."

   A co, mogła się nie zgodzić?
   Powinno być: "przyjmowała do wiadomości".

   No a potem cud! Manna z nieba! "Niejako przy okazji" ubezpieczona ZAŁAPAŁA SIĘ na korzystną regulację. I wcale się nie broniła. A fe! A przecież powinna była honorowo odmówić, prawda? A może jeszcze naskarżyć do TK, że ustawa jest do kitu i niesprawiedliwie ją uprzywilejowała.
   Ufff.
   :)))))

   Usuń
  6. To określenie "niejako... na sępa" Krzyżaka nasuwa mi pomysł wprowadzenia do języka prawniczego zwrotu: "ŻEROWANIE NA USTAWIE".

   Usuń
  7. Na kanwie tego smakowitego wyjątku z uzasadnienia wyroku można by jeszcze nawet ubogacić kolejne wydanie "Księgi przysłów polskich". O zabarwioną oczywiście pejoratywnie sentencję pt. "OKAZJA CZYNI EMERYTA" ... ;)
   Krzyżak

   Usuń
 58. No tak - dlatego to wpisałam,
  Dobre - co ?
  A najlepsze w tym wyroku jest to , że o emeryturę wystąpiłam w styczniu 2009 ale sąd napisał że o emeryturę wystąpiłam w 2008 roku.
  Chciałam pokazać co wyprawiają sądy.
  I nikt w panstwie prawa na nic nie reaguje.
  Przy okazji Was pozdrawiam
  Agata

  OdpowiedzUsuń
 59. Bardzo dziękuję Pani ULI 05 z dnia 24.06 13r,godz.22,21 za cenną informację. Właśnie piszę "Odpowiedź na apelację" ZUSu do SA w Rzeszowie. Pozdrawiam i dziękuję. Genowefa.

  OdpowiedzUsuń