10 października 2016

Petycje w Senacie - rozpatrywane

                         
                          Petycja w sprawie zmiany art. 25 u.1b     
      
                          W dniach 14 lipca i 20 września odbyły się posiedzenia senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w sprawie petycji dotyczącej zmiany lub usunięcia niekorzystnego dla emerytów art. 25 u. 1b ustawy emerytalnej z dnia 11.05.2012 r. – Petycji P9 -29/16, złożonej przez emerytkę urodzoną w 1953 r. Wynikiem tych obrad jest podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany niekorzystnego przepisu – projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS (druk nr 285). Do projektu ustawy dołączone jest uzasadnienie i ocena skutków regulacji.

              W tym projekcie ustawy pominięto osoby z roczników wcześniejszych niż 53, które nie złożyły wniosków do ZUS o emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym przed końcem roku 2012. Osoby te nie były uwzględnione w złożonej petycji P9-29/16.
              Sprawą podstawową w tej kwestii powinien być fakt nabycia praw emerytalnych do końca 2012 r. a nie data złożenia wniosku w ZUS. To niebywała i kuriozalna sprawa, żeby uzależniać emeryturę  od ograniczenia  czasu do złożenia wniosku.

             Duże zastrzeżenia może budzić ocena skutków finansowych wprowadzenia powyższej ustawy. Dane te wydają się być bardzo zawyżone.
         Pierwszą sprawą jest założenie, że wszystkie kobiety z rocznika 53 zyskają na zamianie emerytury wcześniejszej na kapitałową. Według opinii zainteresowanych pań, zamieszczonych w ubiegłych latach na blogu, raczej nieliczna grupa zyska na przeliczeniu emerytury na kapitałowa. Co prawda, z upływem lat (zmniejszenie liczby lat do końca życia) następuje wzrost wysokości emerytury kapitałowej, ale, czy aż na tyle, żeby była ona wyższa niż emerytura wcześniejsza lub emerytura powszechna obliczona według starych zasad?
         Drugą sprawą budzącą wątpliwości jest sposób wyliczania skutków regulacji ustawy. Dane, wzięte do obliczeń,  podawane przez MRPiPS,  są wybrane subiektywnie. Należałoby zwrócić się do komisji senackiej o ponowne przeliczenia i podanie dokładnych danych (podstaw, tabel, danych z GUS).

                Rozpatrzenie projektu ustawy o zmianie art. 25 u. 1b odbędzie się niebawem. Pozostaje niewiele czasu na przesłanie do komisji senackiej pism z uwagami emerytów. Wszyscy zainteresowani, skrzywdzeni nowymi przepisami emerytalnymi, powinni wysłać dobrze sformułowane pisma z uwagami do komisji senackiej.

Poniżej przedstawiam wszystkie informacje dotyczące Petycji P9-29/16.


67      14.07.2016 
Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany zasad ustalania wysokości emerytury powszechnej osób urodzonych po 1948 r., które wcześniej pobierały wcześniejszą emeryturę (P9-29/16).


77      20.09.2016 r.
Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany zasad ustalania wysokości emerytury powszechnej osób urodzonych po 1948 r., które wcześniej pobierały wcześniejszą emeryturę (cd.) (P-29/16).

Materiał do petycji P9-29/16
MRPiPS
ZUS
Rzecznik Praw Obywatelskich
Ocena Skutków Regulacji
                                          Stenogram - wersja html
                                       http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/bannery/kamerka.png retransmisja posiedzenia285    27.09.2016 r.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych


            Petycja w sprawie urlopów wychowawczych

                     Podczas posiedzenia komisji senackiej KPCPiP w dniu 20.09.2016 r. rozpatrywano także Petycję P9-43/16 dotyczącą zrównania okresów opieki nad dziećmi wszystkim kobietom, niezależnie od rodzaju pobieranej emerytury.  Obrady komisji w tej sprawie odroczono do czasu zasięgnięcia opinii resortu pracy, ZUS i Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu oraz odroczyć prace nad petycją do czasu otrzymania stanowisk na piśmie.

Konieczne byłoby wysyłanie pism do senackiej komisji wspierające złożoną petycję. Pisma powinny wysłać wszystkie panie mające emerytury według starych zasad.
Poniżej podaję informacje dotyczące Petycji P9-43/43


77      20.09.2016 r.
Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie zaliczania urlopów wychowawczych do stażu emerytalnego (P9-43/16).Dotyczy: ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887).
Przedmiotem petycji jest podjęcia inicjatywy dotyczącej ujednolicenia zasad ustalania wysokości części emerytury za okres sprawowania opieki nad dzieckiem dla osób urodzonych przed i po 1 stycznia 1949 r., przechodzących na emeryturę z różnych systemów emerytalnych.
Autorka petycji kwestionuje zróżnicowanie zasad obliczania części emerytury za okres sprawowania opieki nad dzieckiem w zależności od momentu przejścia na emeryturę osoby korzystającej z urlopu wychowawczego. Ustawa o emeryturach i rentach z FUS dzieli bowiem osoby ubezpieczone według daty urodzenia i momentu przejścia na emeryturę. Inicjatorka petycji uważa za niesprawiedliwe, że okres urlopu wychowawczego jest inaczej traktowany przez organy emerytalno-rentowe w stosunku do osób, które pobierają emeryturę obliczoną w starym systemie (obowiązywała wówczas ustawa sprzed reformy z 1998 r.) – osobom tym zalicza się okres przebywania na urlopie wychowawczym według wskaźnika po 0,7% podstawy wymiaru emerytury za każdy uwzględniony przez ZUS rok przebywania z dzieckiem; natomiast osobom pobierającym emeryturę wyliczoną w nowym systemie – po 1,3% podstawy wymiaru emerytury za każdy taki rok.

Autorka petycji jest zadania, że osoby będące w takiej samej sytuacji są różnie traktowane przez prawo i oczekuje zmiany obecnego stanu rzeczy, który uznaje za dyskryminujący część matek. Osoby urodzone tego samego dnia, z takim samym stażem ubezpieczeniowym mogą mieć inaczej wyliczoną część emerytury za urlop wychowawczy – osoby otrzymujące emeryturę ze starego systemu (sprzed 1998 r.) lub emeryturę wcześniejszą otrzymają mniejsze świadczenie niż osoby, które złożyły wniosek o nową emeryturę.


1 komentarz:

  1. Na to już chyba nikt nie liczy, że może się cokolwiek na lepsze zmienić. Kompletny brak zainteresowania.

    OdpowiedzUsuń