16 kwietnia 2015

Interpelacja uzupełniająca Pana Posła Zbigniewa Pacelta

Drodzy Państwo!
Z biura Poselskiego Pana Posła Zbigniewa Pacelta otrzymałam
 proponowaną "roboczą" treść interpelacji uzupełniającej 
w  sprawie  zasad ustalania wysokości emerytury powszechnej osób urodzonych po 1948 r pobierających dotychczas wcześniejszą emeryturę.

Paweł Celebański w imieniu Pana Posła Pacelta prosi o ewentualne uwagi.

Ostrowiec Świętokrzyski, dn. 10 kwietnia 2015 r.

Zbigniew Pacelt
Klub Parlamentarny
Platforma Obywatelska


                                                           Szanowny Pan
                                                           Radosław Sikorski
                                                           Marszałek Sejmu RPSzanowny Panie Marszałku ,

Na podstawie art. 193 pkt. 3 Regulaminu Sejmu RP składam na ręce Pana Marszałka interpelację poselską do Ministra Pracy i Polityki Społecznej RP Pana Władysława Kosiniaka – Kamysza, w sprawie krzywdzących zasad ustalania wysokości emerytury powszechnej osób urodzonych po 1948 r. pobierających dotychczas wcześniejszą emeryturę, celem otrzymania dodatkowych wyjaśnień w nawiązaniu do złożonej interpelacji nr 31559 oraz otrzymaniu niezadowalającej odpowiedzi w sprawie prawa kobiet, które pobierały wcześniejsze emerytury, do przeliczenia emerytury na starych zasadach.
Ostrowiec Świętokrzyski, dn. 10 kwietnia 2015 r.

Zbigniew Pacelt
Klub Parlamentarny
Platforma Obywatelska

                       
Szanowny Pan
                                               Władysław Kosiniak – Kamysz
                                               Minister Pracy i Polityki Społecznej RP

INTERPELACJA  POSELSKA
sprawie krzywdzących zasad ustalania wysokości emerytury powszechnej osób urodzonych po 1948 r. pobierających dotychczas wcześniejszą emeryturę, celem otrzymania dodatkowych wyjaśnień w nawiązaniu do złożonej interpelacji nr 31559 oraz otrzymaniu niezadowalającej odpowiedzi w sprawie prawa kobiet, które pobierały wcześniejsze emerytury, do przeliczenia emerytury na starych zasadach.

Szanowny Panie Ministrze ,

W związku w otrzymaniem niezadowalającej odpowiedzi na interpelację nr 31559 w sprawie prawa kobiet, które pobierały wcześniejsze emerytury, do przeliczenia emerytury na starych zasadach, poniżej przedstawiam Szanownemu Panu Ministrowi komentarz do wybranych niezadowalających stwierdzeń zawartych w przytoczonej odpowiedzi: 

1. Wskazuje się, że problem dotyczy nie tylko kobiet z rocznika 1953, ale wszystkich grup emerytów pobierających świadczenia we wcześniejszym wieku na podstawie przepisów wymienionych w art. 25 ust. 1b. W konsekwencji wskazuje się, że nie ma uzasadnienia dla stworzenia specjalnych regulacji dla tej grupy kobiet.
Komentarz:
Ta część odpowiedzi wynika z nietrafnej diagnozy sytuacji przedstawionej w interpelacji nr 31559. Rzeczywiście, problem dotyczy znacznie większej grupy emerytów, a nie tylko wcześniejszych emerytek urodzonych w roku 1953.
Skutki krzywdzącej regulacji odczuły jako pierwsze kobiety, wcześniejsze emerytki urodzone w roku 1953, które zostały zaskoczone wejściem w życie art. 25 ust. 1b, ponieważ osiągały powszechny wiek emerytalny tuż po wejściu w życie tego przepisu i jako pierwsze zostały nim dotknięte. Wkrótce dołączyły jednak do nich kolejne pokrzywdzone grupy, w miarę, jak orientowały się, że ich także dotyczy problem.
Art. 25 ust. 1b zaskoczył także liczne osoby, które mogły uniknąć jego skutków, ponieważ osiągnęły powszechny wiek emerytalny do końca roku 2012, ale ze względu na brak informacji o wprowadzeniu tej nowej regulacji nie złożyły w ZUS wniosku o emeryturę powszechną. Sytuacji takich właśnie osób dotyczy pytanie prawne P 11/14 skierowane do Trybunału Konstytucyjnego.
Od października 2013 r. do Senatu trafiła petycja P8-05/14, skierowana przez ponad 600 osób (najliczniejsza petycja wielokrotna w historii petycji w Senacie), zainicjowana przez wcześniejsze emerytki z rocznika 1953, która jednak po opracowaniu w Senacie dotyczyła wszystkich poszkodowanych grup emerytów (Petycja w sprawie zmiany zasad ustalania wysokości emerytury powszechnej osób urodzonych po 1948 r. pobierających dotychczas wcześniejszą emeryturę).
Dlatego wskazane byłoby rozszerzenie treści interpelacji i domaganie się dalszych wyjaśnień (być może na podstawie art. 193 pkt.3 Regulaminu Sejmu), dotyczących prawnego statusu art. 25 ust. 1b, jego skutków finansowych dla budżetu oraz konsekwencji dla wszystkich grup poszkodowanych nim emerytów. Ponadto należałoby podjąć polemikę z argumentacją przedstawianą w odpowiedzi na interpelację i zadać istotne pytania (załączone w odrębnym pliku), które mogą skłonić MPiPS do dokonania poważnej, pogłębionej analizy problemów związanych z dodaniem art. 25 ust. 1b do ustawy o e. i r. z FUS.
2. Zaznaczam, że osoba, której przyznano emeryturę z tytułu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego nie traci prawa do wcześniej przyznanej emerytury.
Komentarz:
Nie traci, ale dla wielu osób emerytura wcześniejsza jest wyraźnie niższa niż byłaby emerytura powszechna (kapitałowa), gdyby była wyliczona bez pomniejszenia zgromadzonego kapitału
o wcześniej pobrane świadczenia na podstawie art. 25 ust. 1b.

3. Nie traci też prawa do przeliczania wysokości wcześniejszej emerytury zgodnie z zasadami określonymi w art. 108 - 112 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Pobierać może wyższe
z przysługujących świadczeń.
Komentarz:
Wskazane możliwości są albo całkowicie niedostępne dla zainteresowanych, ponieważ wymagają spełnienia warunku niepobrania choćby jednego świadczenia, albo są bardzo trudne do uzyskania (trudny do spełnienia warunek uzyskania wyższego wskaźnika wysokości podstawy wymiaru świadczenia). Z kolei samo doliczanie stażu pracy w przypadku nadal pracujących jest mało korzystną finansowo opcją.
Wskazywane sposoby przeliczenia emerytury nie mają nic wspólnego z przyznaniem emerytury powszechnej, wynikającej z osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.

4. Należy podkreślić, że pomimo wypłacania wcześniejszej emerytury, organ rentowy nadal waloryzuje kwoty składek i kapitału początkowego zewidencjonowane na koncie ubezpieczonego w ZUS. Waloryzację stanu konta, na zasadach określonych w art. 25 ust. 3 – 12 i art. 25a ustawy emerytalnej, przeprowadza się aż do ustalenia prawa do emerytury z tytułu osiągnięcia pełnego wieku emerytalnego. Nie powinno zatem budzić zastrzeżeń pomniejszanie podstawy obliczenia nowo przyznawanej emerytury o kwoty wcześniej wypłaconych emerytur, przyznanych przed osiągnięciem wieku emerytalnego.
Komentarz:
Zewidencjonowany kapitał jest wprawdzie waloryzowany, ale jego wzrost zostaje zniwelowany
w momencie złożenia wniosku o emeryturę powszechną (kapitałową) i  dokonania pomniejszenia kapitału o wcześniej pobrane świadczenia na podstawie art. 25 ust. 1b. Taka uszczuplona emerytura „kapitałowa” okazuje się niższa od emerytury dotychczas pobieranej.

5. Przytaczane są określone fragmenty z orzeczeń TK uzasadniające dopuszczalność regulacji przyjętych w art. 25 ust. 1b.
Komentarz:
Zupełnie inne argumenty z orzeczeń TK są przywoływane w opinii prawnej Biura Legislacyjnego Senatu do petycji P8-05/14 oraz w pytaniu prawnym P 11/14 do Trybunału Konstytucyjnego.

6. Nadmieniam, że Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu również nie przychyliła się do postulatu „kobiet rocznika 53” wniesionego w omawianej sprawie w petycji nr P8-05/14.
Komentarz:
Decyzja senackiej Komisji PCPP o niepodjęciu dalszych działań w sprawie petycji P8-05/14 nie może być traktowana jako argument przeciw zasadności petycji, ponieważ podjęto ją remisowym stosunkiem głosów trzy (senatorowie koalicji) do trzech (senatorowie opozycji), pomimo pozytywnej opinii prawnej Biura Legislacyjnego Senatu na rzecz petycji i bez podania jakiegokolwiek merytorycznego uzasadnienia odrzucenia petycji.
Przebieg dwóch posiedzeń Komisji, możliwy do obejrzenia w retransmisjach, wyraźnie ukazuje brak pogłębionej analizy problemu i orientacji senatorów w poruszanym zagadnieniu, a także dezinformujące senatorów wypowiedzi przedstawiciela MPiPS.
Przedstawiciel MPiPS przedstawił nieprawdziwe informacje na temat rzekomych możliwości podwyższania emerytury przez osoby pokrzywdzone art. 25 ust. 1b, które w rzeczywistości nie są dostępne osobom urodzonym po roku 1948 (szczególnie o „emeryturze po emeryturze”, po przepracowaniu 30 miesięcy, na podstawie art. 53 ust. 4, w interpretacji ZUS dostępnej wyłącznie osobom urodzonym przed rokiem 1949).
Przedstawione różne (trudno dostępne lub niedostępne) sposoby podwyższania wysokości emerytury nie są ekwiwalentem emerytury powszechnej, której de facto pozbawiono osoby pokrzywdzone art. 25 ust. 1b, skazując je na pozostanie na „dozgonnej” wcześniejszej emeryturze.


W związku z powyższym proszę Szanownego Pana Ministra o uzupełnienie odpowiedzi
i zajęcie stanowiska w zakresie przedstawionych poniżej pytań:


1. Jak liczna grupa emerytów ponosi konsekwencje dodania art. 25 ust. 1b do ustawy o emeryturach
i rentach z FUS?

2. Jak liczne są poszczególne kategorie emerytów (poza „emeryturami częściowymi” z art. 26 b), do których ma zastosowanie art. 25 ust. 1b ze względu na to, że nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego przed wejściem w życie tego przepisu?

3. Jak liczna jest grupa emerytów, do których ma zastosowanie art. 25 ust. 1b, ze względu na to, że złożyli wniosek o emeryturę powszechną już po wejściu w życie tego przepisu, chociaż teoretycznie mogli to zrobić wcześniej (osiągnęli wiek emerytalny przed 1 stycznia 2013 r.) i uniknąć jego negatywnych skutków, gdyby wiedzieli o zmianie przepisów od 1 stycznia 2013 r.?

4. Jak liczna jest grupa osób objętych art. 25 ust. 1b (poza emeryturami częściowymi), dla których emerytura powszechna (kapitałowa), gdyby została obliczona bez uszczuplenia kapitału, wynikającego z art. 25 ust. 1b, byłaby wyższa od dotychczas pobieranej emerytury we wcześniejszym wieku? Jaki to stanowi procent emerytów objętych art. 25 ust. 1b (poza emeryturami częściowymi)?

5. Jakie są skutki finansowe dodania art. 25 ust. 1b do ustawy o emeryturach i rentach z FUS?

6. Jakie oszczędności wynikają z objęcia artykułem 25 ust. 1b poszczególnych kategorii emerytów pobierających emeryturę we wcześniejszym wieku emerytalnym (poza „emeryturami częściowymi” z art. 26 b), którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego przed wejściem w życie tego przepisu:
a/ w okresie od 1 stycznia 2013 r. do chwili obecnej (osobno dla poszczególnych kategorii emerytów nabywających prawo do emerytury na podstawie różnych przepisów);
b/ w okresie od 1 stycznia 2013 r. do czasu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego przez każdą z kategorii emerytów objętych art. 25 ust. 1b

7. Jakie oszczędności uzyskano w związku z tym, że niektóre osoby pobierające emeryturę we wcześniejszym wieku emerytalnym, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny przed wejściem
w życie art. 25 ust. 1b, złożyły wniosek o emeryturę powszechną już po wejściu w życie tego przepisu, tracąc możliwość uniknięcia jego skutków?

8. Jakie działania informacyjne i kiedy (proszę o wskazanie) podjęły MPiPS oraz ZUS w związku
z planowanym wejściem z życie art. 25 ust. 1b, w szczególności adresowane do osób, które dysponując odpowiednia wiedzą mogłyby uniknąć jego negatywnych konsekwencji poprzez złożenie wniosku
o emeryturę powszechną przed 1 stycznia 2013 r.?

9. Jakie argumenty przemawiają za tym, aby uznawać przywoływane w wyjaśnieniach MPiPS (udzielanych na interpelacje poselskie, wystąpienia RPO oraz dla senackiej Komisji PCPP ) sposoby przeliczania emerytury (niedostępne lub trudno dostępne ze względu na warunki do spełnienia) jako ekwiwalent prawa do emerytury powszechnej, którego zostali realnie pozbawieni emeryci objęci art. 25 ust. 1b?


10. Jakie jest stanowisko Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w kontekście negatywnych skutków wprowadzenia art. 25 ust. 1b, wobec odmawiana przez ZUS urodzonym po 31 grudnia 1948 r. skorzystania z tzw. „emerytury po emeryturze” na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy o e. i r. z FUS, szczególnie w świetle zapewnień przedstawiciela MPiPS podczas prac nad petycją P8-05/14
w senackiej Komisji PCPP, że jeśli pracuje się ponad 30 miesięcy, to emeryturę można przeliczyć?

11. Czy Minister Pracy i Polityki Społecznej dostrzega dodatkowe krzywdzące skutki art. 25 ust. 1b, polegające na praktycznym wykluczeniu emerytów objętych tym przepisem z grona beneficjentów nowych regulacji emerytalnych, umożliwiających podwyższenie kapitału początkowego osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 na podstawie ustawy o zmianie ustawy o e. i r. z FUS z dnia
5 marca 2015 r., ze względu na automatyczne niwelowanie uzyskanych korzyści poprzez pomniejszenia zgromadzonego kapitału o wcześniej pobrane świadczenia?

12. Czy znana jest Panu Ministrowi treść petycji P8-05/14 skierowanej do Senatu przez ponad 600 osób, w sprawie zmiany zasad ustalania wysokości emerytury powszechnej osób urodzonych po 1948 r. pobierających dotychczas wcześniejszą emeryturę oraz treść opinii prawnej Biura Legislacyjnego Senatu z dnia 25 kwietnia 2014 r., wspierającej postulaty tej  petycji, w tym szczególnie zawarte w niej argumenty natury konstytucyjnej oraz propozycje dodania przepisu uzupełniającego do art. 25 ust. 1b? Czy znany jest Panu Ministrowi fakt, że petycji nie nadano dalszego biegu w wyniku remisowego głosowania i bez przedstawienia merytorycznego uzasadnienia jej sygnatariuszom?

13. Jakie jest stanowisko Ministra Pracy i Polityki Społecznej na temat możliwości  podjęcia inicjatywy legislacyjnej, uwzględniającej ponawiane od ponad dwóch lat postulaty pokrzywdzonych emerytów, zmierzającej do dokonania zmiany przepisów w celu wyeliminowania negatywnych skutków art. 25 ust. 1b, wynikających z wprowadzenia go bez stosownych przepisów przejściowych?Z wyrazami szacunku ,

( – ) Poseł na Sejm RP

Zbigniew Pacelt


Z komentarzy...
jeden z czytelników naszego bloga poprosił o wstawienie poniższej tabelki pod postem, ponieważ w komentarzu tebelka się "rozjeżdża".

Proszę przeanalizować tę tabelkę, dotyczy ona co prawda przeciętnych emerytur przyznanych po raz pierwszy ale analogię można tu odnaleźć do naszych emerytur (dane pochodzą z informacji ZUS)
2009
2010
2011
2012
2013
Ogółem (zł)
1 879,87
2 059,75
2 036,26
2 059,31
2 228,75
Stare zasady (zł)
1 995,94
2 493,14
2 660,55
2 759,89
3 036,82
Nowe zasady (zł)
1 627,49
1 711,69
1 694,84
1 728,59
1 856,51


26 komentarzy:

 1. Przykro mi Panie Pośle, ale chyba nie o to chodziło w poprzedniej Pana interpelacji.
  Tak, jak napisał Pan w tytule interpelacji, chodzi głównie o możliwość przeliczenia emerytury w powszechnym wieku emerytalnym według starych zasad, czyli takich zasad, jakie obowiązywały osoby przechodzące na emeryturę „powszechną” do 2012 r. Takich zasad, na których przechodziły na „powszechną” emeryturę roczniki młodsze 1952, 1951….
  W tym uzupełnieniu swojej interpelacji opiera się Pan głównie na kwestii usunięcia art. 25 ust. 1b.
  Istnienie tego punktu jest rzeczywiście niekorzystne dla „wcześniejszych” emerytów, co już wykazano w Petycji P8-05/14. Każda emerytura kapitałowa pomniejszona o pobrane wcześniej świadczenia będzie niższa od aktualnej pobieranej przez emerytów „wcześniejszej”.
  Jednakże, taka emerytura kapitałowa, nawet bez pomniejszania, będzie niższa dla większości emerytów od pobieranej teraz emerytury „wcześniejszej”
  Z bardzo wielu wpisów na blogu wynika, że emerytura kapitałowa bez pomniejszenia o pobrane wcześniej świadczenia, będzie niższa o ok. 400 zł średnio. Większość emerytów zna te liczby, albowiem kończąc ustawowy wiek do emerytury składała wniosek do ZUS o przeliczenie.
  Taka emerytura kapitałowa (bez pomniejszania o wczesniej pobrane świadczenia) będzie głównie korzystna dla osób posiadających przelicznik wyższy niż 140-150%.
  Proszę zorientować się, ile osób może pochwalić się tak wysokim przelicznikiem. Da większość emerytów „wcześniejszych” przelicznik ten wynosi od 100% do 120%. Chce Pan walczyć o wyższe emerytury dla stosunkowo niewielkiej grupy ludzi. Sądzę, że dał się Pan trochę wmanewrować w dalszą walkę o Petycję P8-05/14. Widać wykorzystano te strasznie zagmatwane przepisy, by pokierować Pana w innym kierunku, niż Pana poprzednia interpelacja . W sprawie usunięcia art. 25 ust. 1b było już kilka interpelalacji poselskich, wszystkie załatwione odmownie. Generalnie troszkę w tej uzupełniającej interpelacji nastąpiło pomieszanie pojęć.
  Proszę zawalczyć o emerytów ”wcześniejszych”, którzy mieli średnie i raczej niskie pobory a co za tym idzie i niższe mają emerytury wcześniejsze. Proszę porozmawiać z fachowcami od świadczeń emerytalnych.
  Sądzę, że większość osób na wcześniejszej emeryturze pragnie przywrócenia starych zasad przeliczania emerytury i o to proszę dla nas walczyć.
  Poproszę Adminkę, to przygotuje dla Pana zestaw materiałów, jakie przewijały się na blogu „Emeryt to brzmi dumnie” w sprawie korzyści przeliczenia emerytury na starych zasadach

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To pani/pan wprowadza w błąd.
   Roczniki 1952, 1951 ... przed wprowadzeniem art. 25 ust. 1b przechodziły na emeryturę dokładnie w taki sam sposób, jak rocznik 1953.
   Niepomniejszona emerytura kapitałowa dla rocznika 1953 i młodszych byłaby wyższa niż emerytura wcześniejsza NIE TYLKO w przypadku wyższych wskaźników wwpw. Łatwo to można sprawdzić w dostępnych dokumentach.

   Usuń
  2. Oczywiscie w komentarzu z 20:38 chodzi o emerytury wczesniejsze. ;)

   Usuń
 2. Proszę przeanalizować tę tabelkę, dotyczy ona co prawda przeciętnych emerytur przyznanych po raz pierwszy ale analogię można tu odnaleźć do naszych emerytur (dane pochodzą z informacji ZUS)


  2009 2010 2011 2012 2013
  Ogółem (zł) 1 879,87 2 059,75 2 036,26 2 059,31 2 228,75 Stare zasady (zł) 1 995,94 2 493,14 2 660,55 2 759,89 3 036,82 Nowe zasady (zł) 1 627,49 1 711,69 1 694,84 1 728,59 1 856,51 Relacja emerytur 81,5 68,6 63,7 62,6 61,3
  według nowych zasad do emerytur według starych zasad (%)


  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Prosze zobaczyc jaka jest wysokosc trzech wariantow emerytury w przypadku kobiety ktorej dotyczy pytanie prawne P 11/14. Nie wchodzi tam w gre wysoki wskaznik wwpw.
   W przypadku art. 25 ust. 1b zyskaliby niektorzy.
   Stare zasady obowiazujace przed 1stycznia 2013 niczego by nie dodaly poza mozliwoscia nieuszczuplonego kapitalu. Nikt, nawet roczniki sprzed roku 1949 nie ma szansy na nowa kwote bazowa! Sprawa art. 53 ust. 4 niedlugo stanie sie przedmiotem powaznej interwencji.

   Usuń
  2. do An. z 10:33
   No rzeczywiście, nie ma czego zazdrościć. I emerytura wcześniejsza i nieuszczuplona kapitałowa nie są imponujące.

   Usuń
  3. 21:51
   Prosze podac link do tych danych. Dziekuje.

   Usuń

 3. Stare zasady obowiązywałyby nie tylko dla rocznika 53. Wystarczy wprowadzić zapis, że przywrócenie strych zasad obowiązywałoby dla osób, które pobrały emeryturę na podstawie przepisów art. 26b, 46, 50, 50a, 50e, 184 lub art. 88 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.), jak również osób, które pobrały emeryturę górniczą, określoną w art. 34 lub w art. 48 i 49, w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2006 r.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. 04:58,
   A co z art. 26b - emerytury czesiowe? ;)))

   Usuń
  2. Anonimowy z 10.59
   Chyba chodzi ci o "emerytury częściowe"? Bez polskich znaków i z literówką wygląda dziwnie. Ale faktycznie trudno mówić o powrocie do starych zasad w przypadku emerytur częściowych, które wprowadzono na mocy ustawy z 11 maja 2012 r. i weszły w życie 1 stycznia 2013 r.

   Usuń
 4. Pan Poseł złożył interpelację poselską w Sejmie. Jakiłączy się ta interpelaccja "uzupełniająca"" z wcześniejszą dotyczącą pzrliczania emerytur według starych zasad? Nijak
  http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/interpelacja.xsp?documentId=46C5B6BDD15E40BFC1257E29004875EA
  nterpelacja nr 32286
  w sprawie krzywdzących zasad ustalania wysokości emerytury powszechnej osób urodzonych po 1948 r., pobierających dotychczas wcześniejszą emeryturę

  Zgłaszający Zbigniew Pacelt
  Adresat minister pracy i polityki społecznej
  Data wpływu 15-04-2015

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jest to interpelacja w trybie art. 193 ust.3 Regulaminu Sejmu w związku z otrzymaniem niezadowalającej odpowiedzi na wcześniejszą interpelację nr 31559. Jest to wyraźnie zaznaczone w piśmie do Marszałka Sejmu i do Ministra
   Konsultacje w sprawie roboczej wersji interpelacji nr 32286 już się zakończyły skoro została złożona w Sejmie.

   Usuń
 5. Adminko, proszę nam napisać co oznacza "interpelacja uzupełniająca"? Do czego ona ma być uzupełnieniem?

  OdpowiedzUsuń
 6. Drodzy Państwo, aby komentować cokolwiek trzeba zorientować się o co chodzi. Otóż, Chodzi o to, że emeryci którzy odeszli na emeryturę wcześniejszą, przed wejściem w życie ust. z maja 2012, od 01.01.2015, zostali zaskoczeni tą ustawą. Ci emeryci nie mieli wiedzy, ani szansy na zmianę swojej decyzji, o emeryturze powszechnej. Postanowiono za nich, że ich emerytura powszechna będzie niższa.Ci emeryci walczą o uchylenie art.25b lub wprowadzenie przepisów przejściowych.

  OdpowiedzUsuń
 7. Może ja sprobuję odpowiedzieć. Proszę popatrzeć wyżej /12:15/ jest taka możliwość. Reszta zawarta jest w tytule. Proszę też popatrzeć na wcześniej zamieszczoną na blogu interpleację Pana Posła i odpowiedż na nia Pana Buciora. W tamtej interpelacji są błędy, napisana jest tylko dla kobiet 53.
  Gwoli ścisłości, Petycja P8-05/14 pomimo tytułu ma w treści też tylko kobiety z 53r. Tak, że nie ma co wypominać Panu Posłowi tego błędu.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ta wersja robocza interpelacji nosi date 10 kwietnia i zostala zamieszczona na blogu wczoraj. Jakie uwagi do tej wersji mamy zglaszac skoro juz wczesniej trafila do sejmu wersja ostateczna interpelacji nr 32286?

   Usuń
  2. Można wyrazić protest, że pan Poseł nie uzupelnil nowej interpelacji w kierunku starych zasad lub w każdej innej sprawie z tej interpelacji, z która ktos sie nie zgadza

   Usuń
  3. Ta nowa interpelacja pana Posła Pacelta w ogóle nie jest uzupełnieniem poprzedniej i nie powinna tak się nazywac. To zupelnie nowa interpelacja. I stąd może pytanie o interpeelacje uzupełniajacą

   Usuń
 8. A petycję pisało tyle osób. Wiele wcześniejszych emerytek zgłaszało na blogu, że nowa ustawa dotyczy wielu osób, nie tylko kobiet 53, np. nauczycieli. Niby wszyscy o ty wiedzieli a petycja napisana jest dla pan 53

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Kiedy ostatni raz czytalas te petycje? Moze juz czas sobie ja dokladnie przypomniec. Opinie prawna dr Jarentowskiego tez. ;)

   Usuń
 9. No wlaśnie. Czy chodzi o pierwszą opinię pana Marka Jarentowskiego?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Obie, ale szczegolnie druga. Czy ktos poza Panem poslem chce o nich pamietac?

   Usuń
  2. Kiedy czytałas zwlaszcza pierwszą opinię pana Jarentowskiego? Moze czas sobie przypomnieć. Pan Jarentowski pisze w niej, że petycja dotyczy tylko kobiet 53. Oj, cos krucho z pamięcią

   Usuń
 10. Zaczęło się od kobiet ur. w 1953r. bo to my zostałyśmy oszukane w pierwszej kolejności.Rozmawiałam z nauczycielkami, rocznik 1955, 1956 które odeszły na wcześniejszą emeryturę.One jeszcze nie wiedzą co ich spotkało, bo dopiero jak będą przeliczać to wezmą czynny swój udział w walce razem z nami wtedy będzie nas więcej aktywnych. Jestem 53r. na emeryturze wcześniejszej od 2009r. Jak mi przeliczono, w 2014r. to z kapitału początkowego odjęto 5 lat /czyli cały kapitał/ Zostały mi tylko składki od 1999 - 2008 podzielono na dalsze życie. Niestety emerytura powszechna wyszła mniejsza o 471 zł więc pobieram wcześniejszą. Natomiast moje koleżanki jak im potrącą za 12 lat pobierania wcześniejszej z kapitału /o ile wystarczy/ to będą żałowały, że nie dołączyły do aktywnych emerytek i nie wysyłały z nami petycji. Myślę że rocznik 53 od razu zareagował stąd głośno że rocznik 1953 kobiety.

  OdpowiedzUsuń
 11. W dniu dzisiejszym ogloszono na stronie sejmowej ponad 90 interpelacji poselskich, dużo piszą nasi posłowie. Czy ich interwencje coś dadzą?
  Wśród nich znalazła się interepelcja uzupełniająca Pana Posła Pacelta z tekstem http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=32286&view=null
  Można porównać tekst roboczy ( na blogu powyżej) z tekstem ogłoszonym http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=7F2D7C66
  Niedawno pisano w komentarzu na blogu w poradach dla Pani Ewy ( w dniu 13 marca) o przejściu na emeryturę w innym miesiącu niż w czerwcu.
  Na ten temat napisał interesującą interpelację Pan Poseł Szałamacha
  Interpelacja nr 32310
  w sprawie obliczania kapitału początkowego osób składających wniosek o emeryturę lub rentę w czerwcu danego roku
  Zgłaszający Paweł Szałamacha
  Adresat minister pracy i polityki społecznej

  Data wpływu 16-04-2015
  Data wysłania 22-04-2015

  Tekst interpelacji pod adresem http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=57C9C728

  OdpowiedzUsuń
 12. Podrzucam adres artykułu

  Anonimowy13 marca 2015 15:54
  Wrzucam fragment atykulu dla Pani Ewy i nie tylko. Prosze przeczytac caly http://www.regiopraca.pl/portal/porady/zus/przechodzac-na-emeryture-nie-zaczynaj-od-czerwca

  OdpowiedzUsuń