18 listopada 2017

Pytanie prawne P 20/16 w TK

                Niepowodzeniem zakończyły się wszystkie dotychczasowe akcje związane ze zmianą art. 25 u 1b Ustawy z dnia 11.05.2012 r.
Praktycznie unieważniono powyższą ustawę, ale tylko w kwestii przywrócenia poprzedniego wieku emerytalnego. Krzywdzące nas paragrafy pozostały niewzruszone.

               Czy możemy jeszcze coś zrobić, aby zawalczyć o nasze prawa? Kobiety 53 i wszyscy inni skrzywdzeni majową ustawą 2012 r., zastanówmy się, jak dalej walczyć z niekorzystnymi regulacjami emerytalnymi. Jeśli ktoś ma dobre pomysły na dalsze akcje, proszę o przedstawienie ich pozostałym emerytom. Wspólne, zmasowane działania mają sens i większą „siłę przebicia”.

            W ostatnim czasie pojawiło się wiele pytań dotyczących przepisów emerytalnych. Niebawem zbiorę je wszystkie w jeden dokument. „Biegłych” w tych przepisach emerytalnych bardzo proszę o pomoc w odpowiedziach na pytania zagubionych w paragrafach emerytów.
Jednocześnie bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy wielokrotnie pomagali pytającym. Wielkie dzięki.

                       
                     Obecnie pozostała nam jedna iskierka nadziei. Jest nią oczekiwane postanowienie Trybunału Konstytucyjnego na pytanie prawne przedstawione przez Sąd Okręgowy w Szczecinie. Minął ponad rok od złożenia pytania w TK, miejmy nadzieję, że niebawem sprawa ta będzie rozpatrywana.

                 25.08.2016 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie z przewodniczącą SSO Panią  Moniką Miller-Młyńską podjął decyzję o przedstawieniu pytania prawnego Trybunałowi Konstytucyjnemu do rozstrzygnięcia:

Czy przepis art. 25 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i  rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 887) w zakresie, w jakim ma zastosowanie do kobiet urodzonych w roku 1953, które przed dniem 1 stycznia 2013 r. nabyły prawo do tzw. emerytury wcześniejszej na podstawie przepisów art. 46 i 50 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS, jest zgodny z art. 2, art. 32 ust. 1 oraz art. 67 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej?Pytanie prawne, po wstępnych sprawdzeniach, uzyskało w TK numer P20/16, co powoduje, iż trafiło na wokandę „Sprawy w Trybunale”.


Nabycie prawa do tzw. emerytury wcześniejszej przed 1 stycznia 2013 r. a nabycie prawa do emerytury P 20/16
Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Okręgowy w Szczecinie - Wydział VI Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Pytanie prawne czy art. 25 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie, w jakim ma zastosowanie do kobiet urodzonych w roku 1953, które przed dniem 1 stycznia 2013 roku nabyły prawo do tzw. emerytury wcześniejszej na podstawie przepisów art. 46 i 50 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z FUS, jest zgodny z art. 2, art. 32 ust. 1 oraz art. 67 ust. 1 Konstytucji RP.
Data dodania: 02 XI 2016
Opublikował: Ludmiła Wołyńska
Sygnatura   P 20/16 sprawa w toku
Data wpływu do TK     03 październik 2016
Data wpływu do STK  20 październik 2016
Pochodzi z  Tp 13/16
Podmiot w sprawie
  • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - uczestnik postępowania
  • Prokurator Generalny - uczestnik postępowania
  • Sąd Okręgowy w Szczecinie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - zgłaszający pytanie prawne
Przedmiot sprawy
·         Ustawa z dnia 17. 12. 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
o    art. 25 ust. 1b


Wzorce
·         Konstytucja z dnia 2. 04. 1997r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
o    art. 2
o    art. 32 ust. 1
o    art. 67 ust. 1
Opinia Rzecznika Praw Obywatelskich
(fragmenty)
Art. 25 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiec eń Społeczn ch (Dz. U. z 2016 r. poz. 887 ze zm.) w zakresie, w jakim ma zastosowanie do kobiet urodzonych w roku 1953, które przed dniem l stycznia 2013 r. nabyły prawo do tzw. emerytury wcześniejszej na podstawie przepisów art. 46 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS, jest niezgodny z art. 2 oraz art. 67 ust. l w związku rui. 32 ust. l Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
(…)
Zakwestionowane pytaniem prawnym regulacje prawne dotyczą zatem jednolitej grupy kobiet, które zachowały prawo do uzyskania emerytury powszechnej (z tytułu ukończenia 60 lat życia) po uprzednim pobieraniu emerytury wcześniejszej przysługującej po ukończeniu 55 lat. Do grupy tej należą kobiety urodzone w latach 1949-1953. Jednak po wejściu w życie z dniem l maja 2013 r. dodanego art. 25 ust. lb tylko część z nich, a mianowicie kobiety urodzone w 1953 r., zostały pozbawione możliwości zrealizowania prawa do powszechnej emerytury na dotychczasowych zasadach, bez pomniejszania podstawy obliczenia emerytury o kwoty pobranych emerytur wcześniejszych. W rezultacie z jednolitej kategorii podmiotów podobnych wyodrębniona została grupa kobiet z rocznika 1953, która podobnie jak pozostałe kobiety należące do tej kategorii nabyła co prawda prawo zarówno do emerytury wcześniejszej, jak i powszechnej, lecz przy obliczaniu tego ostatniego świadczenia znajdą zastosowanie wobec nich odmienne, mniej korzystne zasady od tych, które obowiązywały przy obliczaniu emerytury powszechnej kobietom urodzonym w latach 1949-1952. Tymczasem świadczenia te mają cechę wspólną, relewantną ze względu na treść zaskarżonej regulacji, a mianowicie miały one umożliwić osobom w wieku starszym, ze stosunkowo długim stażem ubezpieczenia, zachowanie przywileju przejścia na wcześniejszą emeryturę i możliwość uzyskania kolejnej emerytury po osiągnięciu powszechnie obowiązującego wieku emerytalnego. Ich celem było więc łagodzenie skutków likwidacji uprawnień emerytalnych obniżających wiek emerytalny, co było jednym z głównych założeń reformy emerytalnej. Z tego też względu rozwiązania te miały charakter przejściowy i były adresowane do określonej kategorii podmiotów. 7.4. Dlatego zastosowanie art. 25 ust. lb wobec kobiet urodzonych w 1953 r., pobierających emeryturę na podstawie przepisów art. 46 ustawy emerytalnej, które nie mogły nabyć prawa do emerytury przysługującej z tytułu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego przed l stycznia 2013 r., kiedy wprowadzono nowe, mniej korzystne zasady obliczania jej wysokości nieobowiązujące pozostałe roczniki kobiet należące do kategorii ubezpieczonych uprawnionych do ustalenia emerytury po emeryturze, narusza, zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, zasady równości w prawie do zabezpieczenia społecznego i jest przez to niezgodny z art. 67 ust. l w związku z art. 32 ust. l Konstytucji.


Opinia Prokuratora Generalnego
(fragmenty)
W związku z pytaniem prawnym Sądu Okręgowego w Szczecinie Wydział VI Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, czy przepis art. 25 ust. l b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1383 ze zm.) w zakresie, w jakim ma zastosowanie do kobiet urodzonych w roku 1953, które przed dniem l stycznia 2013 r., na podstawie przepisów art. 46 i 50 tej ustawy, nabyły prawo do tzw. wcześniejszej emerytury, jest zgodny z art. 2, art. 32 ust. l oraz art. 67 ust. l Konstytucji

-na podstawie art. 42 pkt 7 oraz art. 63 ust. l ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 2072) w związku z art. 9 ust. l ustawy z dnia 13 grudnia 2016 r. -Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2074)
 przedstawiam następujące stanowisko:
l) art. 25 ust. lb ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1383 ze zm.) w zakresie, w jakim ma zastosowanie do kobiet urodzonych w 1953 r., które przed dniem 6 czerwca 2012 r. - na podstawie art. 46 tej ustawy - nabyły prawo do wcześniejszej emerytury, o której mowa w art. 29 tej ustawy, jest zgodny z art. 67 ust. l oraz jest niezgodny z art. 2 Konstytucji RP;

 2) postępowanie w zakresie kontroli zgodności art. 25 ust. l b ustawy wymienionej- w punkcie pierwszym z art. 32 ust. l Konstytucji podlega umorzeniu, na podstawie art. 59 ust. l pkt 3 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 2072) w związku z art. 9 ust. l ustawy z dnia 13 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o orgamzacJI i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2074), z uwagi na zbędność wydania orzeczenia;

3) w pozostałym zakresie, na podstawie art. 59 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym w związku z art. 9 ust. l ustawy z dnia 13 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, postępowanie podlega umorzeniu, z uwagi na niedopuszczalność wydania orzeczenia.0 komentarze:

Prześlij komentarz