12 lutego 2015

Odpowiedź na interpelację nr 30256

Odpowiedź Ministra finansów na interpelację Jolanty Szczypińskiej (nr interpelacji 30256) w sprawie podatku 32%

Szanowny Panie Marszałku! W związku z przekazaną przy piśmie z dnia 12 stycznia 2015 r. nr SPS-023-30256/15 interpelacją pani poseł Jolanty Szczypińskiej w sprawie objęcia 32-procentową stawką podatku dochodowego od osób fizycznych dochodów emerytów, którym ZUS wypłaca zaległe świadczenia na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu, uprzejmie informuję. W dniu 22 listopada 2012 r. został ogłoszony wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 listopada 2012 r., sygn. K 2/12, uznający za niezgodny z konstytucją art. 28 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw w związku z art. 103a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie, w jakim znajduje zastosowanie do osób, które nabyły prawo do emerytury przed 1 stycznia 2011 r., bez konieczności rozwiązania stosunku pracy. Zgodnie z treścią art. 103a ustawy o emeryturach i rentach z FUS prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał ją bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego. Regulacja zawarta w art. 103a ustawy o emeryturach i rentach z FUS weszła w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i znalazła zastosowanie nie tylko do osób, które nabyły prawo do emerytury po tej dacie, ale też do emerytów, którzy nabyli prawo do emerytury przed tym dniem. Takie rozwiązanie wprowadzał bowiem art. 28 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którym począwszy od dnia 1 października 2011 r. prawo do emerytury przyznanej przed dniem 1 stycznia 2011 r. ulegało zawieszeniu. A zatem regulacją zawartą w art. 103a ustawy o emeryturach i rentach z FUS zostali objęci także emeryci, którzy nabyli prawo do emerytury przed dniem 1 stycznia 2011 r., a wobec uchylenia art. 103 ust. 2a ustawy o emeryturach i rentach z FUS – w okresie od dnia 8 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. mogli realizować to prawo. Osoby te mogły pobierać emeryturę bez konieczności rozwiązania stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą tylko do dnia 30 września 2011 r., czyli przez 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Jeżeli do tego dnia nie rozwiązały stosunku pracy, prawo do emerytury ulegało zawieszeniu na mocy art. 103a ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Orzekając w tej sprawie, Trybunał Konstytucyjny wskazał na naruszenie zasady ochrony zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz zasady demokratycznego państwa prawa. W uzasadnieniu orzeczenia Trybunał Konstytucyjny podkreślił, że obywatel, podejmując życiowe decyzje, powinien mieć możliwość czynienia tego z pełną świadomością przesłanek działania organów państwowych oraz konsekwencji prawnych jego zachowań na gruncie obowiązującego prawa. Działanie jednostki powinno opierać się na przekonaniu o pewności i stabilności nie samych przepisów, lecz kształtowanych na ich podstawie stosunków prawnych, których decyduje się być stroną bez obawy o arbitralne decyzje prawodawcy w tym zakresie. Uznając za właściwe podjęcie inicjatywy legislacyjnej niwelującej negatywne skutki działania niekonstytucyjnej regulacji, minister pracy i polityki społecznej przygotował projekt ustawy o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 r. Projekt ten określał warunki wypłaty emerytury, do której prawo zostało zawieszone na podstawie niekonstytucyjnej normy w wyżej wskazanym okresie. Projekt przewidywał, iż wypłata zawieszonej emerytury przysługiwać będzie emerytowi, który nabył do niej prawo przed dniem 1 stycznia 2011 r. i któremu prawo to zostało zawieszone w związku z kontynuowaniem po dniu 30 września 2011 r. zatrudnienia bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał ją bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury. 3 Z kręgu podmiotowego ustawy wyłączone zostały jedynie te osoby, którym wypłata zawieszonej emerytury została ustalona na podstawie prawomocnego wyroku sądu. Projekt zakładał również, że wniosek o wypłatę emerytury składa się do organu rentowego nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Projekt ten został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 października 2013 r. W toku prac parlamentarnych nad rządowym projektem ustawy dyskutowana była między innymi kwestia stosowania wobec jednorazowych wypłat z tytułu zawieszonej emerytury za okres od dnia 1 października 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 r. przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PIT”. Podczas prac wyjaśniano, że zgodnie art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy PIT źródłem przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych są emerytury i renty, za które uważa się łączną kwotę świadczeń emerytalnych i rentowych, w tym kwoty emerytur kapitałowych wypłacanych na podstawie ustawy o emeryturach kapitałowych, wraz ze wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków dla sierot zupełnych do rent rodzinnych. Przychód z tytułu emerytury powstaje z chwilą jego otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika w roku podatkowym (art. 11 ust. 1 ustawy PIT). Dotyczy to również zaległych świadczeń niezależnie od tego, czy ich wypłata dokonana została na podstawie ustawy, orzeczenia sądu, czy zawartej ugody/umowy. Jednocześnie, jak stanowi art. 27 ust. 1 ustawy PIT, podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 29–30f, pobiera się od podstawy jego obliczenia według dwustopniowej skali ze stawkami 18% i 32%, jednym przedziałem skali w wysokości 85 528 zł oraz kwotą zmniejszająca podatek wynoszącą 556,02 zł. 4 W konsekwencji w przypadku przekroczenia przez podatnika podstawy obliczenia podatku w wysokości 85 528 zł podatek od nadwyżki ponad tę kwotę oblicza się według wyższej, 32-procentowej stawki. Zasada ta ma również zastosowanie do dochodów emerytów, którzy w związku z otrzymaniem w roku podatkowym skumulowanego „zaległego” świadczenia emerytalnego przekroczyli wspomniany próg dochodów. W wyniku przeprowadzonej dyskusji ustawodawca nie zdecydował się jednak na wprowadzanie szczególnego rozwiązania dla emerytów, którzy otrzymali ww. świadczenie. Posłowie przyjęli jedynie poprawkę polegającą na skreśleniu z art. 7 projektu ustawy ust. 3, który stanowił, iż „wniosek o wypłatę zawieszonej emerytury składa się do organu rentowego nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy”. Konsekwencją przyjętej przez Sejm RP poprawki jest możliwość złożenia przez objętych regulacją emerytów wniosku o wypłatę zawieszonej emerytury w dowolnie wybranym przez siebie roku podatkowym i w efekcie „uniknięcie” stosowania 32-procentowej stawki podatku. Jednoznaczne stanowisko ustawodawcy dotyczące stosowania przepisów ustawy PIT wobec jednorazowych wypłat z tytułu zawieszonej emerytury za okres od dnia 1 października 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 r. nie pozwala na wydanie przez ministra finansów rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów emerytów, które w wyniku wypłaty skumulowanego świadczenia emerytalnego przekroczyły kwotę 85 528 zł.   

Z poważaniem  Jarosław Neneman

50 komentarzy:

 1. W tym państwie nigdy nic nie wiadomo...emeryci nie chcieli czekać 12 m-cy bo po pierwsze mogli by nie dożyć, a po drugie w "międzyczasie" znów by coś zmieniono. Emeryci nie mają zaufania do państwa, przez które w wyniku "kumulacji" wypłat zaległych /z winy państwa/ emerytur muszą znow płacic haracz...może właśnie na premie dla ZUS-u..

  OdpowiedzUsuń
 2. Czy ktoś z pracujących emerytów dostał już PIT z ZUS? Czy się rozliczał z ZUS-em i czy przekroczył próg podatkowy?i ile musiał zwrócić?

  OdpowiedzUsuń
 3. Przestańcie się nakręcać i wszczynać awantury na blogu w zasadzie o nic.Jeśli chodzi o wywalczenie zawieszonych emerytur,to bądźmy obiektywni: bez Adminki i Pana Mariana nic byśmy nie wywalczyli każdy z osobna. Przecież wszyscy wiedzą jak byliśmy traktowani przez sądy. Jeszcze raz bardzo dziękuję Admince, Marianowi i wszystkim,którzy się przyczynili do zwycięstwa.Proszę zakopmy topór wojenny i traktujmy się z odrobiną życzliwości. Pozdrawiam wszystkich Emerytów. Iga1.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Xenefont o/Olsztyn13 lutego 2015 22:56

   Nasza kochana "Iga1", Ty nie ma racji? Masz !!! Albo,np. wszyscy wyżej wymienieni i mieniący się szczytnym wpisem:"... nie powiem czego,bo jest to bardzo brzydkie słowo"...,albo szarżujący -by ją chcieć/mieć?Kogo i czego, albo mozna dalej takich wypowiedzi tolerować."
   Otóż, My, mamy coś co się zwie "Emeryt to brzmi dumnie"... i, wara od naszej Adminki czy Mariana,gdyż zostaniemy ... sami!!!

   Usuń
 4. Część moich znajomych emerytów i rencistów z Łodzi dostała już z ZUS PITy - ale oni mają czyste świadczenia, tj bez wypłaty zaległych

  OdpowiedzUsuń
 5. Witam, nie mogę zrozumieć dlaczego jest tyle jadu i obrażania na blogu przecież jeszcze będzie nam potrzebna pomoc.
  Jeżeli chodzi o podatek to było wiadomo, że rządzący nie odpuszczą. Ja również przekroczyłam 85 tys - a będę rozliczała się sama - muszę oddać nadwyżkę do US.
  Wierzę w to, że p.Marian, Adminka oraz inne oddane osoby starały się pomóc w sprawie podatku 32% i za wszystko bardzo dziękuje.
  Bardzo proszę nie przekreślajmy tego wszystkiego.
  Pozdrawiam bardzo serdecznie. Krystyna

  OdpowiedzUsuń
 6. Do p. Krystyny z 13 lutego 19:03. Mnie też to zastanawia. Skąd bierze się ten jad i obrażanie na blogu. I kto tak się zachowuje, że aż wstyd. Kochani "EMERYCI". Przecież na tego bloga, jestem przekonana, że młodzież nie zagląda. A niektóre wpisy to są naprawdę żenujące. Ludzie zastanówcie się. Szanujmy samych siebie i trochę szacunku dla innych. Przecież nasz wiek do czegoś zobowiązuje.

  OdpowiedzUsuń
 7. Ja osobiście jestem wdzięczna TYM , którzy włożyli tylu starań dla dobra nie tylko dla siebie, ale dla całej masy emerytów.Może dzięki temu udało się uratować nie tylko zdrowie , ale nawet i życie bliźniemu. Działaniami,których się podjęli pokazali, że można pokonać wielkich panów kłopotków i im podobnych.Nie zapominajmy, kto był Pierwszym i powiedział NIE! Prawdopodobnie, gdybyśmy zjednoczyli siły, udałoby się jeszcze zrobić wiele dobra.Czasy trudne, cwaniaków mnóstwo.Potrzebni mądrzy i uczciwi do pełnienia służby dla dobra wspólnego.Szkoda, że nie udało się obronić 18 %-wego podatku.Pozdrawiam Wszystkich Emerytów.Pracująca emerytka.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Oczywiście, że nie zapominamy.
   To grupa senatorów PiS zaskarżyła zawieszenie emerytur do Trybunału Konstytucyjnego. Najpierw była to sprawa K 24/11, a w kolejnej kadencji - sprawa K 2/11.

   Usuń
  2. Poprawiam swój błąd z 12.17. Druga i zarazem wygrana sprawa w TK to K 2/12 a nie K 2/11.

   Usuń
 8. Po co ta sprzeczka - kto ważny a kto jeszcze ważniejszy. Ważne został osiągnięty sukces dla dobra wszyskich zawieszonych. Moim zdaniem bardzo ważną rolę odegrali Ci piersi tj. Pan Mariam, Pani Adminka, posłowie PIS-u. Póżniej nie mniej ważną rolę odegrały takie osoby jak: P.P. Danieka. Krzysztof, ULA 51, JOT oraz wiele innych osób, które dzieliły się z blogowiczami swoją wiedzą i fachowością, dzieki którym wiedzieliśmy jak sobie poradzić z sądami. Stwierdzam, że bez tych wszyskich osób nie było by sukcesu i pieniędzy z tytułu zwrotu zawieszonych emerytur. Już nie raz dziękowałam ZASŁŻONYM na tym blogu. Jeszcze raz wielkie dzięki. Proszę nie licytujcie się, gdyż wszyscy zostali zwyciężeni.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Przepraszam za błąd pisarski - winno być Daniela

   Usuń
 9. Pan Minister wypowiedział się, że nie ma podstaw do zaniechania poboru podatku, ale tu nie chodzi o zaniechanie a o zastosowanie stawki podatku od zawieszonych emerytur z powodu zawieszenia emerytury niezgodnie z przepisami

  OdpowiedzUsuń
 10. Z powodu zawieszenia emerytury a później wypłaty skumulowanej muszę zapłacić podatek według stawki 32%, to jest bardzo krzywdzące dlaczego za błędy ustawodawcy mają zapłacić emeryci. Pan Minister napisał że nie może wydać rozporządzenia o zaniechaniu podatku. Emeryci nie ubiegają się o zaniechanie tylko o stawkę 18%.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Popieram to stanowisko. Nadal pracuję i mam zamiar pracować dokąd będę mogła, może do 67, więc czekanie z wypłatą zaległej nie miało sensu. 32% muszę zapłacić od całej zaległej, co uważam za bardzo krzywdzące. Minister nie wziął pod uwagę jeszcze pracujących emerytów. Ale czy są jeszcze szanse na 18% od zaległej ??

   Usuń
 11. http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/emerytury-i-renty-wzrosna-o-co-najmniej-36,46,0,1713198.html

  OdpowiedzUsuń
 12. Podwyżka emerytur od marca 2015 r.

  Super !
  Dziennie stać mnie będzie dodatkowo na jogurcik w Biedronce lub na jajeczko, bo na dwa już nie bardzo.Owoc żywota twojego je ZUS !

  OdpowiedzUsuń
 13. O! Uderz w stół,a nożyce,czyli kret w tym przypadku,się odezwą.A jaki czujny.Chyba nic nie robi tylko siedzi na tym blogu.Ot taki nieudacznik,bez żadnych zainteresowań i życia osobistego.Nawet mi go trochę szkoda.

  OdpowiedzUsuń
 14. No cóż, to nie pierwszy wpis podrobiony za Pana Mariana. Już wcześniej się zdarzało, nie zawsze ukazywało się sprostowanie. Pisałam z Panem Marianem na ten temat. Jak widać, pewna grupa osób niechętnych nam i temu blogowi czuwa. Próbują wszystko torpedować, można się domyślić, kto to robi. Przecież, jak komuś tu się nie podoba, to niech nie zagląda, przymusu nie ma. Ale tu chodzi o dyskredytowanie i nas i bloga. Nie dajmy się, jak napisała adminka. Tylko razem jesteśmy silni i tylko razem możemy skutecznie walczyć o nasze prawa.
  W ubiegłym roku Pan Marian prosił o maile osoby, którym grozi podatek 32%, otrzymał tylko 2 /w tym jeden ode mnie/. Jak miał starać się o pozew zbiorowy? Nie było chętnych a teraz sporo ludzi pomstuje.
  To samo z mobingiem emerytalnym w pracy. Ile osób napisało do redaktor Wiktorowskiej? Ja też mam taką sytuację, wytykają mi w pracy pobieranie emerytury ale, przykro mi, też jeszcze nie napisałam do Pani redaktor.

  OdpowiedzUsuń
 15. Witam Wszystkich. Otrzymałam już PIT z ZUS i do dochodu doliczono mi odsetki. Czy to jest w porządku? Bardzo proszę o odpowiedź, jak to jest u Państwa.Bardzo serdecznie pozdrawiam. Szczecinianka.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ja otrzymałam PIT bez odsetek. Może miała Pani wypłacone oprócz emerytury- dodatkowe jakieś wyrównania. Tak było w moim przypadku.
   Pozdrawim wszystkich.
   Alicja 2

   Usuń
 16. Przepraszam za pytanie. Czy od odsetek nie powinniśmy placić podatku ?
  dziekuje za odpowiedz.
  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To dlaczego wpisano do dochodu Pani z godz. 07:54, otrzymała już PIT.

   Usuń
 17. Pani z godz.07:54 powinna zwrócić się do ZUS o korektę PIT.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ja równiez mam wpisane w PIT weszystko razem. Czyzby w ZUS o tym nie wiedzieli????

   Usuń
 18. Z jakich przepisów wynika, że nie płaci się podatku od odsetek, bo pewnie trzeba będzie się na nie powołać w piśmie do ZUS.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Sprawa nie jest jasna, trzeba isć po poradę do prawnika tak będzie najlepiej)
   http://www.rzu.gov.pl/porady-sezonowe/Opodatkowanie_odszkodowan_i_odsetek_od_odszkodowan_w_polskim_prawie_podatkowym__20754

   Usuń
  2. Art. 21 ust.1 pkt 95 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

   Usuń
  3. Wg wpisu z 17.02 o 17.39 wynika, że zwolnione od podatku są (art.21 ust. 1 pkt. 95) "odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń z tytułów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1", a jednym z tytułów jest emerytura. Zatem odsetki są nieopodatkowane. Co dalej ? Interweniować w ZUS i to szybko ?

   Usuń
  4. Należy wystosować wniosek do ZUS o korektę PIT ... z dnia w związku z obciążeniem podatkiem należności - odsetek z tytułu nieterminowo wypłaconej emerytury, a tym samym naruszeniem art. 21 ust.1 pkt 95 w związku z art, 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

   Usuń
 19. Dostałam PIT z ZUS, połączyli wypłatę zaległej emerytury z bieżącą i trudno się zorientować.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. A jak mieli niby zrobić.2 PIT-y Ci przysłać?Weź decyzję o wypłacie zaległych i będziesz wiedziała,co jest co.Śmiechu warte,pracujący emeryci,a liczyć nie potrafią.

   Usuń
 20. Taki PIT tez dostałam, wszystko razem . Chyb napiszę pismo z zapytaniem. Usiłowalam szybko wyliczyć- wychodzi, że odsetki opodatkowane.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wygląda na to, że ZUS nie ma w oprogramowaniu opcji "odsetki nieopodatkowane" ani "rozdziału świadczeń na terminowe i przeterminowane" zatem sumuje wszystko razem i oblicza podatek wg skali. A to wszystko dlatego, że w zamyśle władz karne odsetki są po to, aby to obywatel je płacił JAKO KARĘ i dlatego są na poziomie kilkunastu % w stosunku do kilkuprocentowej stopy bankowej.... Gdy musi zapłacić państwo obywatelowi, to okazuje się, że nie ma narzędzi do wyliczenia albo idzie się w zaparte, próbując obywatela wykolegować, licząc na jego niewiedzę....

   Usuń
 21. PIT wystawiany jest w Warszawie i wszystkie powinny być obliczane według jednej zasady; od odsetek nie pobiera się podatku.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeszcze raz sprawdziłam i policzyłm . Mój PIT bez odsetek.
   Pozdrawiam
   Alicja 2

   Usuń
 22. Może trzeba zadzwonić do urzędu skarbowego i tam dokładnie się dopytać.

  OdpowiedzUsuń
 23. w moim PIT od ZUSu nie uwzględniono odsetek od wypłaconej zawieszonej emerytury (i to napisano w dec. o zwrocie) Skala podatkowa za 2014r.jest taka sama jak w 2011r.

  OdpowiedzUsuń
 24. Przecież można bardzo łatwo sobie sprawdzić(policzyć) czy w dochodzie wykazanym w pit są odsetki czy też ich nie ma. Ja sprawdziłam i zus nie doliczył ich do opodatkowania. Wykazał prawidłowo. Proszę najpierw sprawdzić.

  OdpowiedzUsuń
 25. Artykuł w GP:
  http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/854343,beda-wyzsze-emerytury-dla-urodzonych-po-1948-r-z-25-letnim-stazem-pracy-poslowie-za-zmianami.html

  OdpowiedzUsuń
 26. http://zus.pox.pl/zus/emeryci-zaplaca-32-podatku.htm

  OdpowiedzUsuń
 27. Interpelacja posła S.Szweda do Min. Finansów ma nr 31203

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Interpelacja nr 31203

   do ministra finansów

   w sprawie opodatkowania zwrotu zawieszonych emerytur

   Ustawa z 13 grudnia 2013 r. /Dz. U. z 2014 r. poz. 169/, wykonująca wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13 listopada 2012 r., o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 r. spowodowała, że jednorazowa wypłata z odsetkami zaległych świadczeń spowodowała przekroczenie przez część emerytów drugiego progu podatkowego /32%/ i konieczność zapłaty wyższego podatku.

   Emeryci nie zgadzają się z takim rozwiązaniem, gdyż nie z ich winy zawieszono im wypłaty świadczeń emerytalnych, a teraz z tego tytułu muszą zapłacić zwiększony podatek.

   Szanowny Panie Ministrze,

   1. Czy zgodnie z art. 22 ordynacji podatkowej z 29 sierpnia 1997 r. /t. jedn. z 2012 r. poz. 749 ze zm./ minister w drodze rozporządzenia zwolni tę grupę emerytów z konieczności zapłaty zwiększonego podatku?

   2. Czy po wydaniu rozporządzenia emeryci, którzy zapłacili zwiększony podatek, otrzymują zwrot różnicy w podatku?

   Usuń
 28. W Monitorze Polskim poz. 221 z dnia 20 lutego 2015 r. GUS podał nową kwotę bazową, która obowiązywać będzie od 1 marca 2015 r. - zł.: 3.308,33.
  jest wyższa od ubiegłorocznej o 116,40 zł.

  OdpowiedzUsuń
 29. Bzdurą jest stwierdzenie, źe w dowolnym czasie można było zwrócić się o wypłatę zawieszonych emerytur, po ogłoszeniu wyroku TK - w przypadku osób. które już miały wyroki pozytywne sądów. W tym przypadku ZUS wypłacał sam zaległe emerytury, bez żadnych wniosków. Dostałam pieniądze któregoś dnia na konto . I tyle...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ale takie bzdury wciskaja z Ministerstwa Finansow w odpowiedzi na intepelacje a poslowie nic nie robią. Czasem wydaje mi sie ze ci /niektorzy /skladajacy interpelacje nie do konca znaja sie na temacie. Zadowala ich kazda odpowiedz z ministerstwa. I nic dalej sie nie dzieje. Guzik daja interpelacje.

   Usuń
 30. Szukam na różnych postach aktualnych wiadomości nt.32% podatku.W moim przypadku jest tak,że dopiero po otrzymanym z ZUS PIT-cie zorientowałam się,że wypłacili mi zaległą emeryturę.Nawet nie wiem kiedy przelali mi na konto,ile to dokładnie było,ile odsetek...itd.teraz w PIT-cie 40A mam wszystko razem zliczone (dochód za cały rok 2014 )Wpadłam w 32% podatek.Rozliczam się z córką-studiującą,nadal pracuję . Nastąpiła przewidywana kumulacja(pensja.emerytura bieżąca,emerytury zaległe )Po wszystkich wyliczeniach w PIT-37 wyszło,że muszę odprowadzić haracz w wys.2945,00.Czy ktoś w tym temacie wie coś nowego?Jeszcze PIT-u nie oddałam do U.S.Czy będę musiała zapłacić haracz?Jak mam się dowiedzieć ile jest odsetek skoro nie powinny być opodatkowane? No muszę być natrętna i mordować pytaniami ZUS.Robić to ustnie czy pisemnie? Jeśli ktoś jest w temacie zorientowany,to proszę o podpowiedż.
  Malwina

  OdpowiedzUsuń
 31. Czy już nic nie da się zrobić w sprawie 32%. U mnie to kwota, której nie jestem w stanie zapłacić. H.

  OdpowiedzUsuń
 32. Czy już zlożyłaś PIT? Zresztą, to nieważne. Napisz podanie do kierownika US z prośbą o rozłożenie na kilka rat, zaproponuj np. 6 rat. Napisz, że nie wiedziałaś, że tak się skumulują wszystkie wypłaty itp.
  Pod najnowszym wątkiem adminka Jolka napisała, że jeszcze coś zrobimy w sprawie podatku. Może się uda.

  OdpowiedzUsuń