9 maja 2016

Petycja kobiet 53 - wysyłamy do Sejmu

Kochani
              Tekst petycji skrócony, poprawiony, błędy usunięte, Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś uwagi, proszę napisać. Dziękuję za dotychczasowe uwagi.
Pismo poniższe można zmieniać, poprawiać według uznania. 

Jak można przypuszczać, ze wszystkich dotychczasowych opinii, odpowiedzi na nasze listy, interpelacje poselskie i inne działania, art. 25 ust. 1b zawarty w ustawie o zmianie ustawy z FUS z dnia 11 maja 2012 r. jest nie do wzruszenia. Nikt nie chce go dla pokrzywdzonych emerytów ani zmienić ani usunąć. Najlepiej w petycji nie poruszać tego artykułu.

Pozostaje nam w tej chwili walka o takie same prawa do powszechnej emerytury, jakie otrzymały osoby urodzone do końca roku 1952.

                    Kobiety z rocznika 1953,  kobiety z roczników 1949 - 1952 (które się „spóźniły” z wnioskami o emeryturę powszechną), osoby, które nabyły prawo do emerytury  kolejowej (art. 50), górniczej (art. 50a i 50e), emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (art. 184),  nauczyciele  (emerytury na podstawie art. 88 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela) , czyli emeryci, którzy pobierali emeryturę przyznaną przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego na podstawie przepisów art. 46, art. 50, art. 50a,  art. 50e, 184 ustawy emerytalnej, lub  art. 88 ustawy z dnia 1982 r., - Karta Nauczyciela i którzy zostali skrzywdzeni przepisami emerytalnymi Ustawy z dnia 11 maja 2012 r.                 
od dzisiaj, jak najszybciej,  wysyłamy petycje do Sejmu RP na ręce Marszałka Sejmu RP, Pana Posła Marka Kuchcińskiego 

Jak złożyć petycję
Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej (art. 63 Konstytucji RP).
Petycję do Sejmu można złożyć w jeden z następujących sposobów:
§  wysłać pocztą pod adres:
Kancelaria Sejmu
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa
z dopiskiem "Petycja"

§  wysłać na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Kancelarii Sejmu na platformie ePUAP: /KSRP/SkrytkaESP  (mój dopisek: trzeba posiadać podpis elektroniczny)

§  dostarczyć osobiście:
Kancelaria Sejmu
Wydział Podawczy
ul. Wiejska 4/6/8, bud. N
Warszawa
w dzień powszedni w godzinach 8-16

Schemat rozpatrywania petycji w Sejmie można zobaczyć na stronie sejmowej    http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/page.xsp/schemat


Pismo – petycję,  kopiujemy poniższy tekst, wpisujemy swoje dane , koniecznie trzeba podpisać własnoręcznie,  wysyłamy, najlepiej pocztą, listem poleconym.
               W pierwszym akapicie: „do których należę również ja, kobieta urodzona w roku 1953”, każda pokrzywdzona osoba pisze o sobie (np. nauczyciel, który ma emeryturę przyznaną na podstawie . 88 ustawy z dnia 1982 r., - Karta Nauczyciela). W dalszym tekście też należy dokonać drobnych przeróbek, pisząc o sobie zamiast o kobietach 53.


………………………………..
miejscowość, data

……………………………….
imię i nazwisko wnioskodawcy (-ów)
osoba reprezentująca podmiot

……………………………….
adres zamieszkania (adres do korespondencji)
siedziba podmiotu

                                                                        Marszałek Sejmu RP
                                                                      Pan Marek Kuchciński
                                                                         Kancelaria Sejmu
                                                                          ul. Wiejska 4/6/8
                                                                         00-902 Warszawa


Petycja

                               Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, zwracam się do Pana Marszałka z prośbą o podjęcie kroków prawnych, stosownych i właściwych, których efektem będzie usuniecie negatywnych skutków Ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w stosunku do skrzywdzonych emerytów, do których należę również ja, kobieta urodzona w roku 1953.          
                  Ustawa, która w powszechnym odbiorze społecznym funkcjonuje jako ustawa o wydłużeniu wieku emerytalnego, wprowadziła podstępnie przepisy dyskryminujące  osoby, które pobierały emeryturę przyznaną przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego na podstawie przepisów art. 46, art. 50, art. 50a,  art. 50e, 184 ustawy emerytalnej,  lub  art. 88 ustawy z dnia 1982 r., - Karta Nauczyciela.  
                 W stosunku do osób objętych tzw. nowym systemem, kobiety z roczników 1949-1953 uzyskały możliwość nabycia prawa do emerytury w obniżonym wieku emerytalnym 55 lat pod warunkiem posiadania co najmniej 30-letniego okresu składkowego i nieskładkowego albo 20-letniego okresu składkowego i nieskładkowego dla osoby uznanej za całkowicie niezdolną do pracy.
                W pierwotnym brzmieniu ustawy emerytalnej, warunki do uzyskania wcześniejszej emerytury na starych zasadach dla osób objętych nowym systemem, powinny były zostać spełnione do dnia 31 grudnia 2006 r. Oznaczało to, że mogły z niego skorzystać kobiety urodzone w latach 1949-1951 (spełniony został warunek ukończenia 55 lat do końca 2006 r.).
               Ówczesne rządy chciały przywilej emerytalny zlikwidować i zastąpić go o wiele mniej korzystnymi emeryturami pomostowymi, a także skrócić listę zawodów uprawnionych do wcześniejszej emerytury. Negocjacje w tej sprawie między pracodawcami, związkami i kolejnymi rządami trwały od 2000 r. Nie udało się jednak dojść do porozumienia. Wobec tego wydłużono termin do spełnienia warunków do uzyskania wcześniejszej emerytury na starych zasadach do 31 grudnia 2007 r. Regulacja weszła w życie z dniem 16 września 2005 r. i umożliwiła skorzystanie z prawa do wcześniejszej emerytury kobietom urodzonym w roku 1952.
              Rok 2007 był rokiem wyborczym, trudno było skrócić przywileje emerytalne. Kampania wyborcza to najgorszy moment, aby decydować, kto ma mieć prawo do wcześniejszych emerytur, a kto nie. Przywileje dostaliby ci, którzy najgłośniej krzyczą i protestują, a nie ci, którzy emerytur potrzebują.
Dodatkowe 12 miesięcy miało umożliwić partnerom społecznym wynegocjowanie zasad przechodzenia na emerytury pomostowe od 1 stycznia 2009 r.
Porozumienie ze związkami zawodowymi zostało podpisane w sierpniu 2007 r.
Efektem tego była Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wydłużyła termin do skorzystanie z prawa do wcześniejszej emerytury do 31 grudnia 2008 r. Regulacja weszła w życie z dniem 2 listopada 2007 r. i umożliwiła skorzystanie z prawa do wcześniejszej emerytury kobietom urodzonym w roku 1953.

                     Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 637) wprowadziła przepis ograniczający czasowo do końca 2012 r. przejście z emerytury wcześniejszej na powszechną  według starych zasad. 
Kobiety urodzone do 31.12.1952 r., które złożyły wniosek do ZUS do końca 2012 roku mogły skorzystać przy obliczaniu emerytury powszechnej z dotychczasowych zasad.  Kobiety urodzone w 1953 r. nie osiągnęły do 31.12.2012 r. powszechnego wieku emerytalnego, wnioski o przyznanie świadczenia emerytalnego były odrzucane w ZUS.
Minister MPiPS pisał w swoich opiniach: ”Ustawa zmieniająca z dnia 11 maja 2012 r. została ogłoszona w Dzienniku Ustaw z dnia 6 czerwca 2012 r., tak więc osoby zainteresowane miały wystarczająco dużo czasu na zgłoszenie do końca 2012 r. wniosku o emeryturę z tytułu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego”.
                Regulacja objęła  nie tylko kobiety z rocznika 1953 r., które nabyły prawo do wcześniejszej emerytury na podstawie art. 46 ustawy emerytalnej oraz kobiety urodzone w latach 1949-1952, które wniosek o przyznanie emerytury zgłosiły dopiero po 31 grudnia 2012 r., ale także osoby, które nabyły prawo do emerytury  kolejowej (art. 50), górniczej (art. 50a i 50e), emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (art. 184) a także emerytury nauczycielskiej (art. 88 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela). Wśród osób pokrzywdzonych regulacją z 11 maja 2012 r. największą grupę stanowią kobiety urodzone w 1953 r.                                        
               Kobiety z rocznika 1953 oraz pozostałe osoby skrzywdzone nowymi przepisami zostały drastycznie wykluczone z kręgu podmiotów uprawnionych do obliczenia emerytury w powszechnym wieku emerytalnym według tych samych zasad, według których te podmioty miały naliczoną emeryturę wcześniejszą. Do 31.12.2012 r. nie mogły ,,dostosować się" do nowych rozwiązań, nie ukończyły 60 lat. Pozostali zachowali prawo do obliczenia emerytury powszechnej według dotychczasowych zasad, czyli kobiety urodzone do 31 grudnia 1952 r. (art. 24 ust. la pkt 1) oraz mężczyźni urodzeni  w roku  1948 (art. 27 ust 3).

              Polskie prawo krzywdzi osoby pobierające emerytury  na podstawie przepisów art. 46, art. 50, art. 50a,  art. 50e, 184 ustawy emerytalnej, art. 34 lub  art. 48 i 49 ustawy emerytalnej, w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2006 r. lub  art. 88 ustawy z dnia 1982 r., - Karta Nauczyciela, gdyż naruszone zostały podstawowe zasady obywatela:
    1.    utrata praw nabytych – podstawę wymiaru emerytury określa się w momencie ustalenia prawa do emerytury (uzyskania statusu emeryta)
    2.   występowanie niezgodności nowej zasady naliczania emerytury w powszechnym wieku emerytalnym z Konstytucją RP, ponieważ
            - podważona zostaje zasada zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa wynikająca z Art. 2 Konstytucji RP.
            - dyskryminuje „wcześniejszych” emerytów ze względu na wiek, płeć i przynależność do ubezpieczyciela (ZUS, KRUS)
            - występuje działanie prawa wstecz - ustawa  zobowiązuje ZUS do potrącania kwot emerytur przyznanych przed dniem jej obowiązywania.
            - narusza gwarancje nienaruszalności kapitału początkowego (ustawa o FUS) poprzez jego pomniejszenie o pobrane wcześniej emerytury
  3.   brak vacacio-legis dla "wcześniejszych" emerytów
                    Dla „wcześniejszych” emerytów nie było okresu przejściowego, a przykładowo dla mundurowych okres przejściowy wynosi 12 lat /(Dz.U. 2012, poz. 664).
Ustawodawca pozbawił „wcześniejszych” emerytów wiedzy o skutkach skorzystania z prawa do wcześniejszej emerytury. Wręcz zapewniano ich, iż nie wpłynie to niekorzystnie na wysokość ich zwykłej emerytury.
                 
            Wyjaśnienia urzędników ministerialnych uspokajające emerytów, iż po niekorzystnym wyniku przeliczenia można pozostać na emeryturze wcześniejszej, nie uwzględniają straty finansowej spowodowanej brakiem możliwości  przeliczenia emerytury z nową kwotą bazową oraz obaw emerytów o dalsze losy wcześniejszych emerytur, gdy przepisy emerytalne są nowelizowane ad hoc, prawo jest niestabilne, działa wstecz i ma za nic prawa nabyte.

              Świadczenia emerytalne przyznano nam na podstawie Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS. Od tego czasu, w ciągu kilkunastu lat, ponad 80 razy dokonywano zmian i poprawek przepisów emerytalnych, często lokując je w  sposób podstępny i uboczny. Gąszcz przepisów, ciągłe zmiany i poprawki przepisów emerytalnych sprawiają trudności wielu osobom.  System emerytalny jest nieczytelny dla większości zwykłych ludzi, uderza w najsłabsza grupę społeczeństwa, w emerytów. Nie informuje się ich o zmieniających się prawach, możliwościach korzystnych przeliczeń świadczeń. Jest to świadome i celowe zagmatwanie prawa, aby przemycać niekorzystne zmiany emerytalne. 
     Głównym zagrożeniem dla systemu emerytalnego jest fakt, że jest on projektowany i bezustannie modyfikowany w celu realizacji krótkoterminowych, politycznych celów, a nie dla zapewnienia długoterminowego bezpieczeństwa.


                                 Aby zapobiec dyskryminacji skrzywdzonych emerytów i ich poczuciu niesprawiedliwości proszę o naprawę błędu legislacyjnego i przyznanie „wcześniejszym” emerytom takich samych praw, jakie otrzymali ich starsi koledzy i koleżanki w myśl art. 32 ust. 1 Konstytucji RP:
„W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego utrwalony jest pogląd, że  także w sferze prawa do zabezpieczenia społecznego art. 32 ust. 1 Konstytucji jest źródłem zasady równości wobec prawa rozumianej jako nakaz, aby wszystkie podmioty prawa (adresaci norm prawnych), charakteryzujące się daną cechą istotną (relewantną) w równym stopniu, były traktowane równo – bez dyskryminowania i faworyzowania”

                                         Z wyrazami szacunku                                 

                                                                                          własnoręczny podpis55 komentarzy:

 1. Kochani emeryci, wpisujcie się, kto już wysłał petycję do Sejmu. Dobrze by było wiedzieć, ile osób złożyło petycję, jak liczna jest nasza grupa. Mam też wielką prośbę, przekazujcie dalej, znajomym, na face booku, na innych portalach społecznościowych, w komentarzach pod różnymi artykułami prasowymi, w komentarzach na fb, i gdzie się tylko da, wiadomość o konieczności i wielkiej potrzebie wysłania petycji 53. Im większa liczba petycji złożonych w Sejmie, tym większa nasza siła przebicia.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Szkoda, że tekst petycji zawiera błędy.

   Usuń
  2. Proszę napisać jakie i gdzie, poprawię

   Usuń
  3. Chociaż podana jest historia kolejnego przedłużania dostępu do wcześniejszych emerytur, to kilka razy błędnie są podawane daty obowiązującego brzmienia ustawy o e. i r. z FUS, na podstawie którego przyznawano wcześniejsze emerytury kobietom ur. w 1953.

   Usuń
  4. Krystyna 53r Wroclaw14 maja 2016 10:39

   Witam. Serdecznie dziękuję za pomoc i wzór petycji. Wyslalam priorytetem.
   Pozdrawiam

   Usuń
 2. dziękuję za wzór petycji, dzisiaj wysyłam pocztą,
  pozdrawiam Bogna

  OdpowiedzUsuń
 3. Wydaje mi się, że całkowicie zbędne jest wyjaśnianie jak rozwijała sie sprawa przechodzenia na wcześniejszą emeryturę na podstawie art. 46 w zw. z art. 29 ustawy i kto z niej odpowiednio korzystał.
  Całkowicie niezrozumiałe jest powołanie się na te przepisy ustawy przywołując zapis w dzieniku ustaw z 2015 r.
  Petycja wydaje się calkowicie niedopracowana nie mówiąc o stylu zapisu.
  Zawiera informacje nieprawdziwe i krzywdzące osoby urodzone wcześniej niż te z roczika '53. Skąd biorą się rozprawy sądowe przegrywane w obu instancjach przez kobiety z roczników wcześniejszych? Emerytury wcześniejsze były przyznawane na takich samych zasadach dla kobiet z rocznika ' 52 jak i '53.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Przedstawiony tekst zawiera przepisane początkowe fragmenty stanowiska MRPiPS z odpowiedzi na interpelacje poseł Szydełko. Dlatego wyeksponowano fakt, że kobiety z rocznika 1953 miały farta, bo nieoczekiwanie uzyskały przywilej wcześniejszej emerytury, który przedtem kończył się na roczniku 1952. Taki punkt widzenia w petycji chyba jej nie służy.

   http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=7E0CAFC4

   Usuń
 4. Nie widzę żadnego powodu, żeby osoby na emeryturze częściowej (art. 26b) uznać za pokrzywdzone art. 25 ust. 1b i namawiać je do wysyłania petycji. Emerytury częściowe zostały wprowadzone na mocy ustawy z 11 maja 2012 r. i weszły w życie od 1 stycznia 2013 r. Każdy, kto się decydował na taką emeryurę dobrze wiedział, że to, co pobierze, zostanie potem odliczone od zgromadzonego kapitału. Nikt nie może się czuć zaskoczony i pokrzywdzony. A tak przy okazji, to emerytury częściowe okazały się hitem sezonu i są znacznie wyższe niż przewidział ustawodawca. ;)

  OdpowiedzUsuń
 5. System mieszany skrzywdził kolejarzy. Najbardziej krzywdzący jest przepis o konieczności posiadania 5 lat pracy w ostatnim 10 latach dla osób długotrwale bezrobotnych i chorych chcących skorzystać z renty, a posiadających staż pracy uprawniający do otrzymania emerytury. Obecnie politycy chcą podwyższyć staż pracy uprawniający do otrzymania emerytury. Niestety w naszym systemie nie zwraca się niewykorzystanej kwoty, jak w innych systemach.

  OdpowiedzUsuń
 6. Pismo poprawiłam. Wydaje mi się, że historia przyznania nam przywileju wcześniejszych emerytur jest jak najbardziej potrzebna, bo nikt nam nie robił łaski, tylko sytuacja niejako wymusiła takie postępowanie.
  Jeśli komuś nie podoba się styl tej petycji, zawsze może to zmienić, poprawić. Petycji nie piszą prawnicy, tylko emeryci.
  Zgadzam się, że nie powinno być błędów rzeczowych i te staram się poprawiać.

  OdpowiedzUsuń
 7. Dziękuję za wszystkie uwagi

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ale ich pani nie uwzględniła.
   Wymieniana kilka razy w tekście "ustawa emerytalna w brzmieniu obowiązującym 31 grudnia 2006 roku" chyba nie obejmowała jeszcze przywileju wcześniejszych emerytur dla rocznika 1953, prawda? Podobnie jak ustawa opublikowana w Dziennika Ustaw z 2004.

   Usuń
 8. "Głównym zagrożeniem dla systemu emerytalnego jest fakt, że jest on projektowany i bezustannie modyfikowany w celu realizacji krótkoterminowych, politycznych celów, a nie dla zapewnienia długoterminowego bezpieczeństwa." Otoz to...
  Ale co moga uzyskac emerytki urodzone w 1953?...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pismo trochę zmodyfikowałam, wyeksponowałam art. 25 ust. 1b. Nie jesteśmy prawnikami, możemy popełniać błędy a im więcej pism wysłanych tym dla nas lepiej. Ja i moje dwie koleżanki już wysłałyśmy.

   Usuń
 9. Witajcie drogie koleżanki wysłałam dzisiaj petycję Jolanta z Radomska rocznik 53

  OdpowiedzUsuń
 10. Pismo trochę zmodyfikowałam "pod siebie" i wysyłam dziś poleconym.
  Pozdrawiam serdecznie
  Irena53

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wspaniale, dziewczyny. To jest nas już parę osób. Ja też wysłałam. Pozostałe zainteresowane, głównie Panie, wysyłajcie swoje petycje. Za jakiś miesiąc do dwóch trzeba będzie nam obserwować stronę sejmową
   http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/page.xsp/zlozone_petycje

   Usuń
 11. ja rowniez wyslalam dzis ,listem poleconym troche zmodyfikowane .rocznik 1953z woj.swietokrzyskie .

  OdpowiedzUsuń
 12. Może kiedyś naprawdę zreformują jak trzeba system emerytalny. Tylko, czy my dożyjemy tej zmiany?
  Wiceminister pracy Elżbieta Bojanowska zadeklarowała, że przy przeglądzie systemu ubezpieczeń społecznych zostanie podjęta dyskusja, także z partnerami społecznymi, na temat systemowej podwyżki emerytur i rent. „W tym zakresie muszą zostać wypracowanie rozwiązania systemowe” - powiedziała.

  http://www.tygodniksolidarnosc.com/pl/16258/56/c/henryk-nakonieczny--konieczna-jest-systemowa-podwyzka-rent-i-emerytur-.html

  OdpowiedzUsuń
 13. Kochani emeryci, walczący o odszkodowanie za rezygnację z pracy na rzecz emerytury, kto z Was jeszcze nie napisał pisma do senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wzór znajduje się w poście z dnia 28 kwietnia 2016 r.), niech koniecznie pisze i wysyła je jak najszybciej. 24 maja będzie posiedzenie komisji senackie. Sprawa jest bardzo pilna!
  A ku pokrzepieniu serc - emerytka, Pani prof. Helena Cichocka właśnie wygrała sprawę o odszkodowanie przed Sądem Najwyższym, sygn. sprawy I CSK 350/15.
  "W środę Sąd Najwyższy zasądził odszkodowanie Helenie Cichockiej, profesor filologii klasycznej z Uniwersytetu Warszawskiego, która kierując się tym zakazem, zrezygnowała z pracy na Wydziale Polonistyki."
  Można o wyroku SN przeczytać pod linkami:

  http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/sn-odszkodowanie-dla-rezygnujacych-z-pracy-z-powodu-niekonstytucyjnego-przepisu

  http://www.rp.pl/Praca-emerytury-renty/305119903-Skutki-wyboru-emerytura-lub-praca.html#ap-2

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Gdyby sprawa nie dotyczyła pani profesor tylko zwykłego obywatela to wcale nie wyglądałoby to tak samo. Pani profesor miała kasę więc prawnicy za nią sprawę poprowadzili. Teraz będzie walczyć o to by zasądzone odszkodowanie otrzymać. Życzę pani profesor długiego życia w zdrowiu i sukcesu w walce z ZUS.

   Usuń
  2. Anonimowy z 15:17.
   Podaję link do sprawy zwykłego obywatela, który wygrał w obu instancjach. Skarb Państwa też wniósł kasację do SN, która będzie rozpatrywana 2 czerwca.

   http://orzeczenia.waw.sa.gov.pl/content/$N/154500000000503_I_ACa_000735_2014_Uz_2015-01-23_001

   Usuń
 14. Najnowszy odcinek programu TVP 1 "Chodzi o pieniądze" poświęcony był systemowi zdrowotnemu, NFOZ. Można go obejrzeć pod linkiem
  https://vod.tvp.pl/25113597/19052016-2220

  OdpowiedzUsuń
 15. Może ktoś potrafi doradzić naszej koleżance emerytce w sprawie emerytury z różnych krajów.
  (fragment listu)
  „Szanowna Pani ,
  rozpoczelam walke o zawieszona emeryture ,trafilam na Wasza strone.
  Moja historia:
  Od 22 lat mieszkam w Niemczech i tu jest moj staly pobyt. W 2015r. osiagnelam wiek emerytalny jaki obowiazuje mnie w Niemczech tj. 65 lat + 4 miesiace, to jest do 31.05.2015. Rente niemiecka otrzymalam punktualnie ,tak jak bylo w orzeczeniu ( Deutscherentenversicherung ),bez wymogu zwalniania sie z pracy. Deutscherentenversicherung wyslal moje dokumenty (bo tutaj skladalam moje polskie dokumenty) do ZUS-u . Wydz. Umow Miedzynarodowych, informujac mnie, ze wszystko zostalo zalatwione w mojej sprawie i teraz mam tylko czekac. I tak czekalam do pazdziernika 2015 r, to jest 7 miesiecy. Caly czas pracujac w Niemczech, bo mialam mozliwosc pozostania w firmie.
  W pazdziernik 2015r otrzymalam decyzje o przyznaniu mi emerytury od 01.03.2015r., jakie bylo moje zdziwienie, jak doczytalam do konca,ze moja emerytura jest zawieszona, ze wzg. na to, ze nie dostarczylam zaswiadczen z pracy o ustaniu zatrudnienia. Nie wiedzialam jakie moje dokumenty zostaly wyslane przez Deutscherentenversicherung , a ze chodzi o polska emeryture , wiec pomyslalam, ze chodzi o polskie swiadectwa pracy, ktore oczywiscie zaraz wyslalam (09.10.15). I cisza ze strony ZUS-u. Zniecierpliwiona tym czekaniem, poprosilam siostre mieszkajaca w Polsce, zeby zadzwonila do ZUS-u, bo ja z Niemiec mam problem dodzwonienia sie. 8 lutego 2016 r moja siostra dodzwonila sie do ZUS-u. Po problemach, bo nie jest upowazniona, otrzymala od "jakiejs Pani"(nie chciala podac swojego nazwiska) odpowiedz, ze "siostra musiala zle zrozumiec", bo to chodzi o jej ostatnia prace w Niemczech. Jezeli ja zle zrozumialam, to dlaczego nie dostalam zadnej odpowiedzi do dzisiaj? I teraz nie wiem co z tym fantem zrobic? Zwolnic sie i zyc za 240 euro, bo tyle dostalam po 17 latach pracy w Niemczech. Bylam szczesliwa , ze moge zostac i pracowac dalej i nie zwracac sie do "socjalu" po zapomoge. Ja nikomu miejsca pracy w Polsce nie zabieram. Uwazam, ze zawieszenie mojej emerytury jest to naruszenie praw nabytych, ktore jak pisza nabylam w 2010 r. Majac 60 lat ,nie moglam zwolnic sie w Niemczech z pracy, bo obowiazywala mnie ustawa niemiecka, a teraz wpadlam w szpony polskiej ustawy. W moich przemysleniach, ustawa, ktora mowi, ze musze sie zwolnic z pracy zeby otrzymac emeryture, ale nastepnego dnia moge sie zatrudnic, to jakas paranoja. W Niemczech takie cos nie ma miejsca bytu i tu przepisy nie zmieniaja sie co rok. Ustawa zmusza do oszustwa.
  Znalazlam takie ladne zdanie w broszurce ZUS,
  Cytat: Powyższa " zasada " ma zastosowanie także do emerytur przyznanych osobom pozostającym w stosunku pracy w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Nasuwa sie pytanie czy to Ustawa czy Zasada?
  Na Waszej stronie przeczytalam listy od osob z Kanady, ktorzy maja ten sam problem co ja. Nie wiem jak sie z tymi osobami skontaktowac? Moze sa jakies kroki w tym celu podjete? Wiem , ze sama tego nie przeskocze ale w grupie tak jak Wy moze cos dla siebie pozytywnego zalatwimy.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Niestety ale o sprawę należy zawalczyć we własnym zakresie. Tego nikt za Panią nie zrobi.
   Od dnia wejścia naszego kraju do UE (1maja 2004 r.)emerytury i renty podlegają przepisom koordynacji wspólnotowej. Sa to przepisy prawne będące podstawą koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, które obowiązują na terenie państw członkowskich UE.
   Ustalanie uprawnień do polskich emerytur i rent, z zastosowaniem przepisów o koordynacji, dotyczy również osób, które niezależnie od miejsca zamieszkania posiadają oprócz polskich okresów ubezpieczenia (pracy) także okresy ubezpieczenia przebyte w państwach UE.
   Jeżeli nabyła Pani prawo do emerytury w Polsce to powinna ona być ustalona w Polsce i wypłacana zgodnie z obowiązującym, w naszym kraju,prawem.
   Należy złożyć wniosek o wypłatę emerytury ustalonej w związku ze złożonym wnioskiem (podać datę złożenia wniosku o ustalenie i wypłatę emerytury). Jezeli złożyła Pani wniosek tylko o ustalenie to powinna Pani pamiętać, że ZUS dokonuje czynności tylko na wniosek.

   Usuń
  2. Z odpowiedzi, Anonimowy z 26.05.16, wyglada na to, ze list nie zostal przeczytany do konca.

   Usuń
  3. Chyba został przeczytany. System emerytalny dotyczący osób mieszkających w Kanadzie jest całkowicie różny od tego, który dotyczy emerytki mieszkającej na terenie Niemiec, które sa człokiem UE. Pani ta znajdzie wszystkie informacje jej dotyczące na stronach ZUS. Jeżeli dotychczas swojej sprawy nie dopilnowała to pozostalo jej jedno wyjście - poczytać i działać a jak nie to powierzyć sprawę prawnikowi. Sprawa jest jasna tylko niedopilnowana.

   Usuń
 16. Bardzo proszę o odpowiedź, pobieram rentę rodzinną po mężu a teraz nabyłam prawo do własnej emerytury. Czy mogę pobierać obydwa świadczenia czy wybrać świadczenie korzystniejsze ? Pytałam w ZUS w dwóch oddziałach i otrzymałam różne informacje. Bardzo proszę o odpowiedź i z góry dziękuję. Pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Niestety, może Pani liczyć wyłącznie na jedno świadczenie. Do Pani należy wybór, czy pozostanie przy własnej emeryturze, czy zdecyduje się na rentę po zmarłym małżonku. Jeśli Pani jednak tego nie zrobi, decyzję podejmie za nią ZUS, wybierając wyższe świadczenie. Wysokość renty rodzinnej po śmierci małżonka wynosi 85 proc. renty lub emerytury, która przysługiwałaby zmarłemu. Podstawa prawnaArt. 65–73, 95 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).
   Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 z późn. zm.), w przypadku zbiegu u jednej osoby prawa do kilku świadczeń przewidzianych w ustawie wypłaca się jedno z nich (wyższe lub wybrane przez uprawnionego). W praktyce więc osobie zainteresowanej przysługuje prawo wyboru. Jeżeli jednak nie skorzysta z tego uprawnienia, to ZUS kontynuuje wypłatę wyższego świadczenia.
   Można chyba pobierać dwa świadczenia pod warunkiem, że jedno z małżonków było w ZUS a drugie w KRUS . W taki właśnie sposób pobiera się 85% renty po mężu i 50% swojej emerytury - legalnie, z obu źródeł. To niesprawiedliwe i niekonstytucyjne, ale tak jest. Dlaczego oboje pracujący małżonkowie w ZUS nie mają takich możliwości i przywilejów?
   Jesteśmy w Unii Europejskiej a tam we wszystkich krajach wdowom należy sie jej emerytura i połowa renty rodzinnej. Wcześniej, w kampaniach wyborczych obiecywano, że wdowy otrzymają obok renty po mężu, także 25-30% emerytury ale pomysły utknęły chyba na etapie obiecanek.

   Usuń
  2. Czy tylko wdowom należy się emerytura i połowa renty rodzinnej czy wdowcom też? Przecież jak istnieje sprawiedliwość to wdowcy nie powinni być dyskryminowani.

   Usuń
  3. Planowane są generalne zmiany w strukturze obciążeń finansowych, ale KRUS dalej nietykalny.
   Link: http://niezalezna.pl/print/81176

   Usuń
  4. Do 07:30 z 1 czerwca.
   KRUS jest dalej nietykalny, bo miał być nietykalny według programu PiS. Nie ma się więc czemu dziwić.
   Natomiast OFE są jak najbardziej tykalne i tylko patrzeć jak PiS się za to zabierze. ;)
   Gratuluję wyborcom PiS "dobrej decyzji". ;)

   Usuń
 17. Problem emerytury i renty po zmarłym małżonku, poruszony w powyższym komentarzu, będzie chyba kolejną sprawą, o którą warto zawalczyć.
  Dlaczego Polacy, będący członkiem Unii Europejskiej, nie mają takich praw, jak inni członkowie Unii?
  Postaram się w niedługim czasie przejrzeć sprawę jednoczesnego pobierania renty i emerytury w różnych krajach europejskich.
  Bardzo proszę o "zabranie głosu" w tej sprawie osoby, które mają wiedzę w tym temacie oraz osoby, które są zainteresowane tym problemem.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To, co poniżej ma tylko wartość historyczną, bo SLD nie ma już w Sejmie, ale warto wiedzieć o nieaktualnym projekcie ustawy o "wdowiej rencie":

   http://anna-bankowska.pl/wiadomosci/spoleczne-ustawy-sld-w-koncu-ujrzaly-swiatlo-dzienne

   Usuń
  2. Jeśli dobrze pamiętam, to również PiS miał kiedyś propozycje tej "wdowiej renty". Może warto o tym przypomnieć

   Usuń
 18. jestem na powszechnej emeryturze złożyłam wniosek o ponowne przeliczenie i już 3 miesiące nie ma żadnej odpowiedzi ile można czekać ? 1953 r.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. ZUS ma obowiązek wydać decyzję w ciągu 30 dni a jeżeli sprawa wymaga wyjaśnień w ciągu 2 miesięcy. Należy złożyć skargę na bezczynność organu, do SO, za pośrednictwem ZUS. Może wtedy się "obudzi" i będzie wiedział jak powinno się traktować obywatela.

   Usuń
 19. Dzięki bardzo ale sęk w tym ,że ja nie mam potwierdzenia złożenia wniosku na piśmie .1953r. Do Anonimowy 19:48.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. A to dziwne. Jak można było złożyć wniosek bez potwierdzenia? Teraz można tylko mieć pretensje do siebie a nie do organu.
   Proszę pójść do ZUS i poprosić o kopię złożonego wniosku oraz o potwierdzenie na niej kiedy Pani pismo do organu wpłynęło.Dopiero wtedy można będzie ZUS "poganiać".

   Usuń
 20. Szanowne Panie! Mam pytanie, moze ktoś mi popowie. Jestem na emeryturze wcześniejszej inadal pracuję (bez rozwiazywania stosunku pracy ). Emeryturę powszechną mam zawieszoną ale chcę złożyć wniosek do ZUS o rewaloryzację kapitału poczatkowego i składek za 2015r. Kiedy najlepiej złozyć taki wniosek i jak dokładnie mam to napisać. Z góry serdecznie dziękuję, jeżeli ktoś mi podpowie. Będę niezmiernie wdzięczna. Pozdrawiam Czesława

  OdpowiedzUsuń
 21. W sejmie jest nowa interpelacja w sprawie pani ur. w 1952, która złożyła wniosek o emeryturę w 2013 r.
  Interpelacja nr 3236
  w sprawie odmowy korzystnego przeliczania emerytur

  ZgłaszającyJarosław Sachajko
  Paweł Skutecki
  Agnieszka Ścigaj
  Adresat minister rodziny, pracy i polityki społecznej
  Data wpływu 13-05-2016
  Data wysłania 24-05-2016
  Interpelacja nr 3236
  do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej
  w sprawie odmowy korzystnego przeliczania emerytur
  Zgłaszający: Jarosław Sachajko, Agnieszka Ścigaj, Paweł Skutecki

  Data wpływu: 13-05-2016

  Szanowna Pani Minister!

  Do mojego biura poselskiego zwróciła się Pani R. z prośbą o pomoc w sprawie możliwości ponownego przeliczenia emerytury na zasadach obowiązujących do 31.12.2012 r. W dniu 11 maja 2012 roku Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r., poz. 637) która zmieniła zasady przeliczania emerytur. Do końca 2012 r. osoby urodzone w latach 1949-1952, które przeszły na wcześniejszą emeryturę przed 2009 rokiem, mogły po osiągnięciu wymaganego wieku emerytalnego złożyć wniosek do ZUS o ponowne przeliczenie emerytury, co powodowało, że ich świadczenia wzrastały nawet o kilkaset złotych.
  Pani R. osiągnęła pod koniec 2012 r. wiek emerytalny i spełniła warunki do ponownego korzystnego dla niej przeliczenia emerytury. Wniosek w tej sprawie złożyła w 2013 r. nie wiedząc, że na skutek wprowadzonych zmian ustawowych nie ma szans na podwyższenie emerytury, jak miałoby to miejsce w przypadku gdyby wniosek złożyła do końca 2012 r. W toku dalszych czynności odwołała się od decyzji ZUS do sądu okręgowego, a następnie apelacyjnego. Wyrok jaki został wydany w tej sprawie, był dla niej niekorzystny. Wspomniana Pani, a także wiele innych osób będących w podobnej sytuacji, spełniają wszystkie warunki, aby uzyskać wyższą emeryturę na „starych” zasadach jednak na skutek różnych okoliczności życiowych nie złożyły odpowiedniego wniosku do końca 2012 r. Według informacji medialnych sprawą tą, jako niezgodną z Konstytucją RP, interesował się OPZZ i Rzecznik Praw Obywatelskich.

  W związku z powyższym uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  Jaki jest powód wprowadzenia ograniczonego terminu dla składania wniosków o ponowne przeliczenie emerytury?
  Czy osoby, którym przysługiwało przeliczenia emerytury do końca 2012 r. były informowane, że mają czas na złożenie wniosku do końca 2012 r.? Jeśli tak to w jakiej formie się to odbywało? Czy każdy był o tym prawie informowany indywidualnie? Jeśli nie to czym było to spowodowane?
  Czy istnieje możliwość ponownego przeliczanie emerytur według starych zasad dla osób spełniających wyżej wymienione warunki, które nie zdążały ze złożeniem wniosków do końca 2012 r. ze względu na niedoinformowanie ich o przysługującym im prawie?
  http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=5C1B9EBC&view=6

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W odpowiedzi na tę interpelację znowu tekst "buciorowy".
   Czy w ministerstwie są ludzie, czy zaprogramowane cyborgi?
   ŻENADA!!!

   Usuń
  2. Jest też odpowiedź wiceministra Zielenieckiego.

   Usuń
  3. http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=09CF63C1

   Usuń
  4. Nie zaplanowane cyborgi tylko zaplanowane rozwiązanie. Nie sa ważne ani wyroki SN ani wskazujace postanowienia TK - ma być tak jak zaplanował pan Bucior.

   Usuń
  5. Do 16:12
   Ale podobno mamy teraz "dobrą zmianę" i czas na realizację obietnic wyborczych. ;)

   Usuń
  6. A czy Bucior nie jest przypadkiem sprzed tej "dobrej zmiany"? To dopiero byla dobra zmiana i trwa w zaparte.
   Przechodzimy z jednego buciora w drugi.

   Usuń
 22. Waloryzacji skladek i kapitału początkowego ZUS dokonuje z urzędu. Nie trzeba więc skladać żadnego wniosku.

  OdpowiedzUsuń
 23. https://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/plan-
  posiedzen-komisji/wtorek-14-czerwca-2016-r/

  Dzisiaj, 14.06.2016 r. o godz. 16:00 odbędzie się Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 67), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 52)
  Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk senacki nr 122).

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Transmisja z posiedzenia senackiej komisji
   Transmisja senackiej komisji
   http://www.senat.gov.pl/transmisje/biezace-transmisje/

   Usuń
  2. Retransmisję z posiedzenia komisji senackiej można obejrzeć korzystając z linka http://www.senat.gov.pl/transmisje/podreczne-archiwum-ostatnich-transmisji/

   Usuń
  3. Na posiedzeniu powrócono do petycji P9-01/16 oraz do uwag obywatelskich nadesłanych do projektu ustawy z druku nr 122 w uzupełnieniu do tej petycji.

   Usuń
 24. http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/page.xsp/wielokrotne

  OdpowiedzUsuń
 25. Kochani Emeryci. Trafiłam na tę stronę przypadkiem i widzę, że jest tu mnóstwo informacji dotyczących nas, Emerytów. Mam więc pytanie . Czy wiadomo jest , co się stało ze składkami wpłacanymi na OFE , kiedy w przypadku przejścia na wcześniejsza emeryturę ( jestem rocznik 1953) , musiałam z OFE zrezygnować . Ponieważ emerytura wyliczona z kapitału początkowego wyszła mi dużo mniejsza niż wcześniejsza, pozostałam przy tej ostatniej. Zastanawiam się jednak , co ze składkami na OFE , które przez tyle lat płaciłam . Skoro nie skorzystałam z kapitałowej emerytury , są one pewnie ulokowane na jakimś subkoncie w ZUS i nie przysłużyły się do jej naliczenia. Takich osób jak ja jest bardzo dużo , zastanawiam się czy ZUS nie powinien wypłacić nam tych pieniędzy , bo skoro są one dziedziczne , to powinny być również dostępne "właścicielowi" , czyli emerytowi , skoro nie skorzystał z nich przy wyliczaniu wysokości emerytury.Czy ktoś z Państwa kontaktował się już może z ZUS w tej sprawie , albo radził się prawnika ?

  OdpowiedzUsuń